Tài liệu Các biện pháp phát triển ngành hàng giầy dép ở nước ta.

  • Số trang: 67 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 35 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ch¬ng i tÝn dông ng©n hµng ®èi víi thµnh phÇn kinh tÕ ngoµi quèc doanh 1. TÝn dông ng©n hµng 1.1. Kh¸i niÖm tÝn dông ng©n hµng Ng©n hµng th¬ng m¹i lµ mét tæ chøc kinh doanh tiÒn tÖ víi c¸c nghiÖp vô ho¹t ®éng kinh doanh lµ nghiÖp vô nî, nghiÖp vô cã vµ nghiÖp vô trung gian. Ng©n hµng kinh doanh tiÒn tÖ chñ yÕu kh«ng ph¶i b»ng tiÒn vèn tù cã mµ b»ng nguån vèn cña nh÷ng ngêi göi tiÒn. Cã nghÜa lµ ng©n hµng huy ®éng vèn tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Sau ®ã sö dông vèn ®ã b»ng c¸ch cho vay, chiÕt khÊu hay ®Çu t, liªn doanh. NghiÖp vô trung gian lµ dÞch vô ng©n hµng hç trî cho c¸c ho¹t ®éng cña c¸c doanh nghiÖp. Khi huy ®éng vèn ng©n hµng ph¶i cã tr¸ch nhiÖm hoµn tr¶ c¶ l·i vµ gèc cho kh¸ch hµng, sau ®ã sö dông Nguån vèn huy ®éng ®ã ®Ó kinh doanh vµ thu l·i. §©y lµ nguån gèc cña tÝn dông ng©n hµng. Theo c¸ch hiÓu chung nhÊt, tÝn dông ng©n hµng lµ quan hÖ kinh tÕ gi÷a mét bªn lµ ng©n hµng vµ mét bªn lµ kh¸ch hµng cña ng©n hµng, trong ®ã ng©n hµng chuyÓn giao tiÒn hay tµi s¶n cho kh¸ch hµng sö dông kÌm theo thêi gian gian hoµn tr¶ l¹i cho ng©n hµng toµn bé sè gèc vµ mét phÇn l·i do hai bªn tho¶ thuËn. Th«ng qua viÖc cung øng vèn nh vËy cho nÒn kinh tÕ, ho¹t ®éng tÝn dông ng©n hµng ¶nh hëng ®Õn sù ph¸t triÓn cña c¸c ngµnh nghÒ kinh tÕ vµ c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. C¸c chñ tr¬ng, chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng sÏ quyÕt ®Þnh viÖc kÝch thÝch hay h¹n chÕ ho¹t ®éng cña c¸c chñ thÓ trong nÒn kinh tÕ . 1.2. C¸c h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ,c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ diÔn ra hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. §Ó ®¸p øng ®îc sù ®a d¹ng vµ phong phó ®ã th× ®ßi hái tÝn dông ng©n hµng còng ph¶i cã nh÷ng h×nh thøc kh¸c nhau. Cã rÊt nhiÒu h×nh thøc ph©n lo¹i tÝn dông ng©n hµng kh¸c nhau tuú theo c¸c tiªu thøc kh¸c nhau. theo ®iÒu 49 môc 2 luËt c¸c tæ chøc tÝn dông th× tÝn dông ng©n hµng ®îc ph©n theo c¸c h×nh thøc sau: 1.2.1 Ph©n theo h×nh thøc cho vay Quy chÕ cho vay cña c¸c tæ chøc tÝn dông qy ®Þnh: cho vay lµ mét h×nh thøc cña cÊp tÝn dông, theo ®ã tæ chøc tÝn dông cho kh¸ch hµng vau mét kho¶n tiÒn ®Ó sö dông vµo mét môc ®Ých vµ thêi gian nhÊt ®Þnh theo tho¶ thuËn víi nguyªn t¾c hoµn tr¶ c¶ gèc vµ l·i. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tæ chøc tÝn dông cho c¸c tæ chøc, c¸ nh©n vay ng¾n h¹n nh»m ®¸p øng nhu cÇu cho s¶n xuÊt kinh doanh, dÞch vô vµ ®êi sèng. Tæ chøc tÝn dông cho c¸ nh©n vay trung vµ dµi h¹n nh»m thùc hiÖn dù ¸n ®Çu t ph¸t thiÓn s¶n xuÊt kinh doanh dÞch vô vµ ®êi sèng. 1.2.2 Theo h×nh thøc chiÕt khÊu Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, c¸c giÊy tê cã gi¸ ®îc ph¸t hµnh vµ lu th«ng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. Ngêi gi÷ c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã nÕu cÇn tiÒn mÆt khi c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã cha ®Õn h¹n thanh to¸n th× cã thÓ mang c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã ®Õn ng©n hµng ®Ó xin chiÕt khÊu. “ Tæ chøc tÝn dông ®îc cÊp tÝn dông díi h×nh thøc chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c. Ngêi chñ së h÷u th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c ph¶i chuyÓn giao ngay mäi quyÒn vµ lîi Ých hîp ph¸p ph¸t sinh tõ c¸c giÊy tê cã gi¸ ®è cho tæ chøc tÝn dông ” ( §iÒu 57 môc 2 luËt c¸c tæ chøc tÝn dông ). Nh vËy, vÒ b¶n chÊt kinh tÕ, chiÕt khÊu th¬ng phiÕu vµ c¸c giÊy tê cã gi¸ ng¾n h¹n kh¸c lµ tÝn dông ng¾n h¹n vµ ng©n hµng chuyÓn tiÒn cho ngêi chñ së h÷u c¸c lo¹i giÊy tê cã gi¸ ®ã khi nã cha ®Õn h¹n thanh to¸n. Kh¸ch hµng muèn b¸n th¬ng phiÕu cho ng©n hµng ph¶i lËp ®Çy ®ñ thñ tôc gèng nh vay vèn, lµm ®¬n xin chiÕt khÊu th¬ng phiÕu, ng©n hµng kiÓm tra kh¶ n¨ng thanh to¸n nî khi ®Õn h¹n cña ngêi ph¸t hµnh th¬ng phiÕu, nÕu ®îc th× chÊp nhËn vµ quyÕt ®Þnh møc chiÕt khÊu. Th«ng thêng c¸c ng©n hµng chØ chiÕt khÊu c¸c th¬ng phiÕu cã thêi h¹n ®Õn h¹n ng¾n h¹n ( tõ 3 ®Õn 6 th¸ng ). ¦u ®iÓm ®Æc biÖt cña h×nh thøc nµy lµ nÕn trong trêng hîp khã kh¨n vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n th× cã thÓ ®em c¸c giÊy tê cã gi¸ ®ã ®Õn ng©n hµng Trung ¬ng xin t¸i chiÕt khÊu. 1.2.3 H×nh thøc nhËn tr¶ §©y lµ h×nh thøc mµ Ng©n hµng nhËn tr¶ thay nî cho ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu khi ®Õn h¹n thanh to¸n mµ ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ sù ®¶m b¶o ch¾c ch¾n cho ngêi sö dông kú phiÕu r»ng hä sÏ nhËn ®îc tiÒn khi ®Õn h¹n thanh to¸n còng nh cã thÓ dÔ dµng ®em kú phiÕu ®i ®Õn chiÕt khÊu. §Ó cã thÓ sù ®¶m b¶o ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ph¸t hµnh kú phiÕu ®ã ph¶i tr¶ cho Ng©n hµng mét kho¶n tiÒn gäi lµ “ hoa hång ”. Trong hîp ®ång tÝn dông gi÷a ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu vµ Ng©n hµng cã quy ®Þnh ngêi ph¸t hµnh kú phiÕu ph¶i giao sè tiÒn cña kú phiÕu chËm nhÊt lµ tríc ngµy kú phiÕu ®Õn h¹n. Ng©n hµng ph¶i thÈm ®Þnh kh¶ n¨ng cho doanh nghiÖp ®ã ph¸t hµnh kú phiÕu. 1.2.4 TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ h×nh thøc cho vay mµ viÖc tr¶ nî ®îc ph©n ra lµm nhiÒu lÇn, mçi lÇn tr¶ nî bao gåm mét phÇn gèc vµ mét phÇn l·i. Lo¹i tÝn dông nµy rÊt phï hîp víi ®Æc ®iÓm sö dông vèn cña doanh nghiÖp lµ thu håi vèn lµm nhiÒu lÇn. TÝn dông tr¶ nhiÒu lÇn bao gåm c¸c lo¹i tÝn dông ng¾n, trung vµ dµi h¹n. Doanh nghiÖp vµ Ng©n hµng tho¶ thuËn møc cho vay, l·i suÊt cho vay vµ kú h¹n tr¶ nî còng nh sè l·i vµ gèc cho m«Ü lÇn tr¶ nî. TÝn dông tr¶ nî nhiÒu lÇn cã thÞ trêng réng lín vµ phong phó, tuy nhiªn, cÇn cã ®iÒu kiÖn ®¶m b¶o ®Ó thùc hiÖn lo¹i tÝn dông nµy. 1.2.5 H×nh thøc b¶o l·nh §©y lµ h×nh thøc tÝn dông ph¸t sinh do Ng©n hµng nhËn b¶o l·nh dïng uy tÝn cña m×nh ®Ó ®¶m b¶o thanh to¸n cho ngêi b¸n hµng trong trêng hîp ngêi mua hµng ( ngêi ®îc b¶o l·nh ) kh«ng cã kh¶ n¨ng thanh to¸n nî. Cã hai lo¹i b¶o l·nh:  B¶o l·nh b»ng th: Ng©n hµng ph¸i hµnh mét th b¶o l·nh ®Ó kh¸ch hµng cã thÓ mua vËt t hµng ho¸, bao thÇu.. Trong th b¶o l·nh Ng©n hµng cam kÕt sÏ tr¶ thay cho kh¸ch hµng khi kh¸ch hµng kh«ng tr¶ tiÒn , nép thuÕ..  B¶o l·nh b»ng h×nh thøc chÊp nhËn: Ng©n hµng cã thÓ dïng c¸ch ký chÊp nhËn vµo mét th¬ng phiÕu do nhµ cung cÊp lËp khi b¸n chÞu cho kh¸ch hµng do mét Ng©n hµng lËp cho ngêi muèn vay tiÒn. B¶o l·nh vay tiÒn cña mét Ng©n hµng kh¸c cßn lµ c¸ch san sÎ rñi ro cho nhiÒu Ng©n hµng. 1.2.6 H×nh thøc cÇm cè bÊt ®éng s¶n §©y lµ h×nh thøc cho vay dµi h¹n trªn c¬ së ®¶m b¶o b»ng bÊt ®éng s¶n nh nhµ cña, ®Êt ®ai, xëng m¸y...Tµi s¶n cÇm cè ph¶i ®îc chuyÓn cho ngêi cho vay, do ®ã ngêi cho vay lµ ngêi së h÷u ®îc trùc tiÕp, cßn ngêi vay chØ lµ ngêi së h÷u gi¸n tiÕp tµi s¶n cÇm cè. Trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ®iÒu ®ã cã nghÜa lµ tµi s¶n cÇm cè dÔ vËn chuyÓn cã gi¸ trÞ cao th× ®îc ®a vµo kho cña Ng©n hµng, nÕu lµ c¸c hµng ho¸ ®ang trªn ®êng vËn chuyÓn hoÆc c¸c bÊt ®éng s¶n, tµi s¶n...Cã khèi lîng lín th× cÇm cè cã thÓ lµ c¸c giÊy tê chøng nhËn quyÒn së h÷u tµi s¶n ®ã. 1.2.7 H×nh thøc cho thuª tµi chÝnh §©y lµ h×nh thøc tÝn dông trong ®ã ngêi thuª tµi s¶n theo yªu cÇu cña ngêi ®i thuª thùc hiÖn viÖc cho thuª tµi s¶n theo hîp ®ång thuª mua.Tµi s¶n cho thuª thêng bao gåm ®éng s¶n vµ bÊt ®éng s¶n nh nhµ cöa, ®Êt ®ai, m¸y mãc, thiÕt bÞ cã gi¸ trÞ lín. Trong hîp ®ång thuª mua ph¶i cã gi¸ thuª , thêi h¹n thuª vµ c¸ch thøc xö lý tµi s¶n khi hÕt h¹n thuª, gi¸ thuª bao gåm khÊu hao tµi s¶n cho thuª, l·i trªn c¬ së l·i suÊt cña vèn bá ra mua tµi s¶n vµ c¸c chi phÝ kh¸c. HÕt hîp ®ång thuª, ngêi thuª cã thÓ yªu cÇu b¸n l¹i tµi s¶n cho hä hoÆc yªu cÇu thuª tiÕp hoÆc tr¶ l¹i tµi s¶n cho ngêi thuª. Trong thêi gian cho thuª tµi s¶n vÉn thuéc 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 quyÒn së h÷u cña ngêi cho thuª nªn thùc chÊt ®©y lµ kho¶n cho vay cã ®¶m b¶o ch¾c ch¾n. Cho thuª tµi chÝnh kh«ng gièng nh h×nh thøc cho vay tr¶ gãp, còng kh«ng gièng nh cho vay b×nh thêng. Nã t¹o ra thuËn lî cho c¸c doanh nghiÖp cã khã kh¨n vÒ tµi chÝnh hoÆc c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt cã tÝnh chÊt thêi vô. 1.3. Quy tr×nh cho vay ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ViÖc më réng ho¹t ®éng cho vay lµ ho¹t ®éng cho vay ®èi víi Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ mét viÖc cÇn ®îc thóc ®Èy. Nhng më réng cho vay ph¶i lu«n ®ång nghÜa víi viÖc n©ng cao chÊt lîng cña c¸c ho¹t ®éng. §Ó tr¸nh rñi ro, thÊt tho¸t trong ho¹t ®éng tÝn dông cña m×nh th× c¸c Ng©n hµng ph¶i cÊp tÝn dông theo mét tr×nh tù chÆt chÏ. Tuú theo quy m«, tæ chøc, ®Æc ®iÓm cña tõng mãn vay, tõng kh¸ch hµng vµ ®iÒu kiÖn thøc tÕ ®Ó thùc hiÖn quy tr×nh cho vay, nhng nh×n chung theo c¸c bíc nh sau: lËp hå s¬ xin cÊp tÝn dông, thÈm ®Þnh (hay cßn gäi lµ ph©n tÝch tÝn dông), quyÕt ®Þnh tÝn dông, gi¶i ng©n, gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý tÝn dông. 1.3.1 LËp hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông §Ó cã ®îc mét quyÕt ®Þnh chÝnh x¸c vÒ viÖc cÊp tÝn dông hay kh«ng, ng©n hµng ph¶i ph©n tÝch hµng lo¹t c¸c th«ng tin cã liªn quan, vµ nguån s¬ khëi ®Çu tiªn cã ®îc lµ lÊy tõ hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông. XÐt vÒ mÆt kinh tÕ, mÆc dï quan hÖ tÝn dông cha h×nh thµnh, nhng ®©y lµ giai ®o¹n chuÈn bÞ nh÷ng ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó quan hÖ tÝn dông ®îc thiÕt lËp mét c¸ch lµnh m¹nh. XÐt vÒ mÆt thñ tôc hµnh chÝnh, th× ®©y lµ giai ®o¹n h×nh thµnh ®Çy ®ñ c¸c giÊy tê, v¨n b¶n chøng tá kh¸ch hµng cã nhu cÇu vÒ vèn tÝn dông, còng nh chøng minh ®îc tÝnh hîp ph¸p vÒ nh©n th©n kh¸ch hµng vµ tÝnh tù nguyÖn xin cÊp tÝn dông cña kh¸ch hµng. Sè lîng giÊy tê trong hå s¬ ®îc lËp ë giai ®o¹n nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè sau: lo¹i kh¸ch hµng, lo¹i vµ kü thuËt cÊp tÝn dông, quy m« nhu cÇu tÝn dông. Nh×n chung, nh÷ng th«ng tin mµ kh¸ch hµng ph¶i cung cÊp cã thÓ ph©n thµnh bèn nhãm sau: nh÷ng tµi liÖu chøng minh n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng, nh÷ng tµi liÖu chøng minh kh¶ n¨ng hÊp thô vèn tÝn dông vµ kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông cña kh¸ch hµng, nh÷ng tµi liÖu liªn quan ®Õn b¶o ®¶m tÝn dông hoÆc ®iÒu kiÖn cÊp tÝn dông ®Æc thï, giÊy ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông ®i kÌm. 1.3.2 Ph©n tÝch tÝn dông Ph©n tÝch tÝn dông lµ ph©n tÝch kh¶ n¨ng hiÖn t¹i vµ tiÒm tµng cña kh¸ch hµng, vÒ sö dông vèn tÝn dông còng nh kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn vay ng©n hµng. Môc tiªu cña ph©n tÝch tÝn dông lµ t×m kiÕm nh÷ng t×nh huèng cã thÓ dÉn ®Õn rñi ro cho ng©n hµng vµ tiªn lîng kh¶ n¨ng kiÓm so¸t cña ng©n hµng vÒ c¸c lo¹i rñi ro ®ã, còng nh dù kiÕn c¸c biÖn ph¸p phßng ngõa vµ h¹n chÕ nh÷ng thiÖt h¹i cã thÓ x¶y ra. MÆt kh¸c, ph©n tÝch tÝn dông gióp cho ng©n hµng kiÓm tra tÝnh chÝnh x¸c cña c¸c th«ng tin do kh¸ch hµng cung cÊp, tõ ®ã cã nhËn ®Þnh ®óng vÒ th¸i ®é cña kh¸ch hµng. C¸c nguån th«ng tin lµm c¬ së ®Ó ph©n tÝch tÝn dông cã thÓ 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nhËn ®îc tõ: hå s¬ ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông cña kh¸ch hµng; hå s¬ lu tr÷ t¹i ng©n hµng hoÆc tõ c¸c ng©n hµng, tæ chøc tÝn dông kh¸c, ®Æc biÖt tõ trung t©m th«ng tin phßng ngõa rñi ro cña hÖ thèng c¸c ®Þnh chÕ tµi chÝnh trung gian; c¸c c¬ quan chøc n¨ng nh thuÕ, ph¸p luËt...; c¸c Ên b¶n kinh tÕ, c¸c b¸o chÝ, vµ c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng kh¸c; trùc tiÕp pháng vÊn kh¸ch hµng vµ nh©n viªn cña hä. Néi dung ph©n tÝch tÝn dông: ph©n tÝch tÝn dông ®îc chia ra lµm hai lÜnh vùc, ®ã lµ ph©n tÝch phi tµi chÝnh vµ ph©n tÝch tµi chÝnh ®èi víi kh¸ch hµng.  Ph©n tÝch phi tµi chÝnh Lµ ph©n tÝch c¸c yÕu tè Ýt hoÆc kh«ng liªn quan tíi vÊn ®Ò tµi chÝnh cña kh¸ch hµng mét c¸ch trùc tiÕp. §ã lµ, ph©n tÝch, kiÓm tra tÝnh ph¸p lý cña kh¸ch hµng; kiÓm tra môc ®Ých cña kho¶n tÝn dông ®Ò nghÞ cÊp; ph©n tÝch tÝnh c¸ch cña kh¸ch hµng, uy tÝn cña hä trong kinh doanh, cuéc sèng; nghiªn cøu, ph©n tÝch t×nh h×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp, kh¶ n¨ng vµ uy tÝn cña héi ®ång qu¶n trÞ vµ ban ®iÒu hµnh, chñ tÞch héi ®ång qu¶n trÞ, tæng gi¸m ®èc vµ nh÷ng ngêi cã ¶nh hëng lín ®Õn c«ng ty còng nh kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña c¸ nh©n hä; nghiªn cøu triÓn väng cña kh¸ch hµng, ®Æc biÖt vÞ thÕ trªn th¬ng trêng, xu híng ph¸t triÓn nghµnh, vïng vµ c¸c chiÕn lîc ph¸t triÓn trong t¬ng lai cña kh¸ch hµng. ViÖc nghiªn cøu nµy ph¶i ®îc kÕt hîp víi nh÷ng chÝnh s¸ch cã liªn quan cña ChÝnh phñ.  Ph©n tÝch tµi chÝnh Lµ ph©n tÝch hiÖn tr¹ng tµi chÝnh vµ c¸c dù b¸o vÒ tµi chÝnh cña kh¸ch hµng nh»m t×m kiÕm vµ tiªn lîng nh÷ng trêng hîp xÊu cã thÓ x¶y ra, lµm gi¶m kh¶ n¨ng tr¶ nî cña kh¸ch hµng. Ph©n tÝch tµi chÝnh gåm ®¸nh gi¸ kh¸i qu¸t vÒ qu¶n trÞ vèn vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh, ph©n tÝch hÖ sè tµi chÝnh, ph©n tÝch lu chuyÓn tiÒn tÖ, ph©n tÝch c¸c dù b¸o tµi chÝnh. Thùc chÊt ph©n tÝch tµi chÝnh trong ph©n tÝch tÝn dông lµ x¸c ®Þnh c¸c yÕu tè vÒ lîng cña nhu cÇu vay vèn tÝn dông. ë ®©y, ng©n hµng sÏ x¸c ®Þnh quy m« cña nhu cÇu vay hîp lý. Nhu cÇu vay ®îc x¸c ®Þnh tïy theo kh¶ n¨ng ho¹t ®éng cña kh¸ch hang, theo quy m« vÒ nguån vèn cÇn thiÕt ®Ó thùc hiÖn ph¬ng ¸n tµi chÝnh, mµ trong ®ã mét phÇn vèn vay sÏ tham gia. Bªn c¹nh ®ã, trong qu¸ tr×nh ph©n tÝch tµi chÝnh, ng©n hµng còng sÏ x¸c ®Þnh thêi h¹n hîp lý cho c¸c kho¶n vay. C¬ së ®Ó x¸c ®Þnh thêi h¹n vay lµ tÝnh chÊt lu©n chuyÓn vèn cña ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh vµ ph¬ng ¸n tµi chÝnh hoÆc chu kú ng©n quü cña kh¸ch hµng. H¬n n÷a, thêi h¹n cho vay ph¶i kh«ng ®îc vît qu¸ thêi h¹n tèi ®a mµ ng©n hµng quy ®Þnh cho tõng lo¹i ®èi tîng vay còng nh mçi ngµnh, nghÒ cña kh¸ch hµng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Cïng víi viÖc x¸c ®Þnh thêi h¹n cho vay, ng©n hµng cßn x¸c ®Þnh c¸c kú h¹n tr¶ nî. Mét kho¶n vay cã thÓ quy ®Þnh mét kú h¹n tr¶ nî duy nhÊt, còng cã thÓ ®Þnh nhiÒu kú h¹n tr¶ nî. Tuy nhiªn, dï cã chia ra nhiÒu lÇn tr¶ nî th× vÒ nguyªn t¾c kú h¹n tr¶ nî cuèi ph¶i trïng víi ngµy ®¸o h¹n cña kho¶n vay. 1.3.3 Ra quyÕt ®Þnh tÝn dông Ra quyÕt ®Þnh tÝn dông nh thÕ nµo, chÊp thuËn hay kh«ng chÊp thuËn lµ c«ng viÖc cùc kú quan träng. Nã kh«ng nh÷ng ¶nh hëng ®Õn tiÕn tr×nh ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, mµ cßn ¶nh hëng ®Õn c¶ uy tÝn cña ng©n hµng. Trong thùc tÕ, ng©n hµng rÊt sî gÆp hai lo¹i sai lÇm. Thø nhÊt, quyÕt ®Þnh chÊp thuËn mµ sau ®ã kh¸ch hµng l¹i kh«ng cã kh¶ n¨ng tr¶ nî. Trêng hîp nµy, ng©n hµng cã thÓ bÞ gi¶m lîi nhuËn, thËm chÝ mÊt vèn, gi¶m uy tÝn. Thø hai, quyÕt ®Þnh kh«ng chÊp thuËn kh¸ch hµng cã kh¶ n¨ng hoµn tr¶ vèn tÝn dông ®óng h¹n. Trêng hîp nµy thiÖt h¹i tõ phÝa ng©n hµng còng ®¸ng kÓ. §ã lµ, ng©n hµng mÊt mét c¬ héi t¨ng thu nhËp, mÊt ®i mét kh¸ch hµng, c¬ héi më réng thÞ phÇn cña m×nh. V× lÏ ®ã, trong giai ®o¹n nµy vai trß cña ngêi ra quyÕt ®Þnh ®îc ®Ò cao. C¬ së ®Ó ra quyÕt ®Þnh tÝn dông: ngoµi c¸c th«ng tin ®îc chuyÓn giao tõ giai ®o¹n tríc chuyÓn sang, ngêi ra quyÕt ®Þnh cßn ph¶i dùa vµo nh÷ng c¬ së sau: th«ng tin cËp nhËt tõ thÞ trêng, c¸c c¬ quan cã liªn quan; chÝnh s¸ch tÝn dông cña ng©n hµng, nh÷ng quy ®Þnh ho¹t ®éng tÝn dông cña nhµ níc; nguån cho vay cña ng©n hµng khi ra quyÕt ®Þnh; kÕt qu¶ thÈm ®Þnh b¶o ®¶m tÝn dông. Tríc khi kÕt thóc giai ®o¹n nµy, nhµ qu¶n trÞ cßn ph¶i tÝnh gi¸ c¶, chi phÝ cho kho¶n tÝn dông nÕu ®îc chÊp thuËn, lîng ®Þnh nh÷ng rñi ro cã thÓ x¶y ra ®Ó dù kiÕn thu nhËp cã ®îc tõ kho¶n tÝn dông sÏ ®îc cÊp. VÒ nguyªn t¾c, trªn c¬ së l·i suÊt c¬ b¶n t¹i ng©n hµng vµ lo¹i rñi ro kh¸ch hµng ®îc ®¸nh gi¸ ë giai ®o¹n tríc, cã ®iÒu chØnh, cËp nhËt th«ng tin mµ ngêi cã thÈm quyÒn sÏ ra quyÕt ®Þnh vÒ l·i suÊt ¸p dông víi kho¶n tÝn dông ®îc xÐt. ViÖc ¸p dông l·i suÊt th¶ næi hay cè ®Þnh phô thuéc vµo chÝnh s¸ch qu¶n trÞ rñi ro cña ng©n hµng. KÕt thóc giai ®o¹n nµy ®îc ®¸nh dÊu bëi c¸c v¨n b¶n thÓ hiÖn kÕt qu¶ ra quyÕt ®Þnh tÝn dông. NÕu tõ chèi, ng©n hµng ph¶i cã v¨n b¶n th«ng b¸o vµ nªu lý do tõ chèi, ngêi ra quyÕt ®Þnh tÝn dông ph¶i ghi ý kiÕn tõ chèi lªn giÊy ®Ò nghÞ cÊp tÝn dông còng nh hå s¬ xin cÊp. NÕu chÊp thuËn, ng©n hµng sÏ tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång tÝn dông cïng hîp ®ång cã liªn quan tíi b¶o ®¶m tÝn dông nÕu cã. §©y lµ hµnh vi ph¸p lý rÊt quan träng lµm c¬ së ®Ó tiÕn hµnh giao vèn cho kh¸ch hµng vµ kiÓm so¸t thu håi vèn ®· cÊp. 1.3.4 Gi¶i ng©n Gi¶i ng©n lµ nghiÖp vô cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trªn c¬ së møc tÝn dông ®· cam kÕt theo hîp ®ång. Gi¶i ng©n ph¶i ®¶m b¶o nguyªn t¾c vËn ®éng cña tÝn dông g¾n liÒn vËn ®éng cña hµng hãa. Hay nãi mét c¸ch kh¸c, viÖc ph¸t tiÒn vay ph¶i cã hµng hãa ®èi øng, phï hîp víi môc ®Ých vay cña hîp ®ång tÝn dông. 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Gi¶i ng©n cã thÓ chia lµm hai lo¹i:  Gi¶i ng©n lµ nghiÖp vô cÊp tiÒn thuÇn tóy: Theo lo¹i nµy th× ng©n hµng chØ thuÇn tóy cÊp tiÒn cho kh¸ch hµng trong ph¹m vi møc tÝn dông ®· ký kÕt mµ kh«ng ®ãi hái thªm nh÷ng diÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo.  Gi¶i ng©n lµ quyÕt ®Þnh cho vay phô kÌm theo víi viÖc cÊp tiÒn: Khi hîp ®ång tÝn dông cã quy ®Þnh cã nh÷ng ®iÒu kiÖn rµng buéc cho viÖc gi¶i ng©n. Cã thÓ x¶y ra nh÷ng t×nh huèng sau: ng©n hµng cã thÓ tõ chèi cÊp kho¶n tiÒn vay mÆc dï ®· ký hîp ®ång tÝn dông, ng©n hµng chØ cÊp tiÒn vay theo c¸c quy ®Þnhcña hîp ®ång tÝn dông. ViÖc ¸p dông c¸c ph¬ng ph¸p gi¶i ng©n kh¸c nhau phô thuéc vµo kü thuËt cho vay kh¸c nhau nh cho vay ®Ó mua tån kho, m¸y mãc thiÕt bÞ, hay c¸c tµi s¶n;cho vay ®Ó thùc hiÖn c¸c d ¸n ®Çu t; cho vay ®Ó mua hµng n«ng s¶n... 1.3.5 Gi¸m s¸t, thu nî vµ thanh lý tÝn dông Giai ®o¹n gi¸m s¸t tÝn dông sÏ ®îc tiÕp nèi víi môc tiªu, theo dâi, ®¸nh gi¸ møc ®é chÊp hµnh tÝn dông cña kh¸ch hµng vµ kÞp thêi cã c¸ch øng xö thÝch hîp. Néi dung cña giai ®o¹n nµy chñ yÕu gåm: gi¸m s¸t tÝn dông, thu nî, t¸i xÐt tÝn dông vµ ph©n h¹ng tÝn dông, xö lý nî qu¸ h¹n, nî cã vÊn ®Ò. Môc tiªu cña gi¸m s¸t tÝn dông lµ kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c ®iÒu kho¶n ®· cam kÕt trong hîp ®ång tÝn dông, bao gåm: kh¸ch hµng cã sö dông vèn cã ®óng môc ®Ých kh«ng, kiÓm so¸t møc ®é rñi ro tÝn dông ph¸t sinh trong qu¸ tr×nh sö dông vèn tÝn dông, theo dâi c¸c ®iÒu kho¶n cô thÓ ®· tháa thuËn trong hîp ®ång tÝn dông....cã thÓ gi¸m s¸t th«ng qua ho¹t ®éng tµi kho¶n cña kh¸ch hµng t¹i ng©n hµng, ph©n tÝch b¸o c¸o tµi chÝnh theo ®Þnh kú, viÕng th¨m vµ kiÓm so¸t ®Þa ®iÓm ho¹t ®éng kinh doanh, kiÓm tra c¸c b¶o ®¶m tiÒn vay, th«ng qua mèi quan hÖ víi kh¸ch hµng vµ qua nh÷ng th«ng tin kh¸c. ViÖc thu nî cña ng©n hµng phu thuéc vµo ph¬ng thøc cÊp tÝn dông tríc ®ã. §èi víi kho¶n tÝn dông thu theo nhiÒu kú h¹n, thu l·i vµ gèc cã thÓ t¸ch rêi, nh©n viªn ng©n hµng cã tr¸ch nhiÖm theo dâi kÕ ho¹ch tr¶ nî, vµ thêng xuyªn cã th«ng tin qua l¹i gi÷a nh©n viªn kÕ to¸n vµ c¸n bé tÝn dông, gi¸m s¸t, ®«n ®èc kÞp thêi khi ®Õn kú hanh tr¶ nî. T¸i xÐt tÝn dông vµ ph©n h¹ng tÝn dông thùc chÊt lµ tiÕn hµnh ph©n tÝch tÝn dông trong ®iÒu kiÖn kho¶n tÝn dông ®· ®îc cÊp. Môc tiªu cña xem xÐt l¹i tÝn dông lµ ®¸nh gi¸ l¹i chÊt lîng tÝn dông, nh»m ph¸t hiÖn c¸c rñi ro ®Ó cã híng xö lý kÞp thêi. Khi c¸c kho¶n vay cã vÊn ®Ò, tøc lµ x¶y ra nî qu¸ h¹n ng©n hµng sÏ chuyÓn nî qu¸ h¹n vµ ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p kh¾t khe ®Ó nhanh chãng thu håi nî ®Çy ®ñ. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m giai ®o¹n cña qui tr×nh tÝn dông cã mèi t¬ng quan mËt thiÕt víi nhau, giai ®äan tríc lµ tiÒn ®Ò thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc cña giai ®o¹n sau. §èi víi nh÷ng hå s¬ cho vay phøc t¹p viÖc trao ®æi vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc bæ sung gi÷a c¸c giai ®o¹n diÔn ra nhiÒu lÇn. 2. Tæng quan vÒ khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh . 2. 1. Kinh tÕ ngoµi quèc doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng ë ViÖt Nam NÕu nghiªn cøu c¬ cÊu kinh tÕ ViÖt Nam theo h×nh thøc së h÷u ®èi víi t liÖu s¶n xuÊt th× c¬ cÊu kinh tÕ bao gåm: kinh tÕ quèc doanh vµ kinh tÕ ngoµi quèc doanh. Trong ®ã kinh tÕ quèc doanh mang h×nh thøc së h÷u Nhµ níc vÒ t liÖu s¶n xuÊt cßn kinh tÕ ngoµi quèc doanh mang h×nh thøc së h÷u phi nhµ nøoc vÒ t liÖu s¶n xuÊt. Tõ tríc n¨m 1986, kinh tÕ ngoµi quèc doanh ë níc ta chØ duy nhÊt lµ kinh tÕ tËp thÓ víi h×nh thøc së h÷u tËp thÓ vÒ t liÖu s¶n xu©t. Sau n¨m 1986, nªn kinh tÕ chuyÓn sang vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ trêng, ®a thµnh phÇn kinh tÕ. Khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®îc më réng thªm c¸c thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c bao gåm c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ s¶n xuÊt nhá (hé gia ®×nh). C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh cã tÝnh chÊt t h÷u ( kh«ng kÓ c¸c ®¬n vÞ ®Çu t níc ngoµi ) bao gåm: c¸c doanh nghiÖp t nh©n, C«ng ty TNHH, C«ng ty cæ phÇn vµ c¸c ®¬n vÞ theo h×nh thøc hîp t¸c x·. - Doanh nghiÖp t nh©n: Lµ doanh nghiÖp do mét c¸ nh©n lµm chñ vµ tù chÞu tr¸ch nhiÖm toµn bé tµi s¶n cña m×nh vÒ mäi ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. - C«ng ty tr¸ch nhiªm h÷u h¹n: Lµ c«ng ty trong ®ã phÇn vèn gãp cña tÊt c¶ c¸c thµnh viªn ph¶i ®îc ®ãng ®Çy ®ñ ngay khi thµnh lËp c«ng ty. C¸c phÇn vèn gãp ®îc ghi râ trong ®iÒu lÖ c«ng ty . C«ng ty kh«ng ®îc phÐp ph¸t hµnh bÊt kú mét lo¹i chøng kho¸n nµo. ViÖc chuyÓn nhîng vèn gãp gi÷a c¸c thµnh viªn ®îc thùc hiÖn tù do. ViÖc chuyÓn vèn gãp cho ngêi kh«ng ph¶i lµ thµnh viªn ph¶i ®îc sù nhÊt trÝ cña nhãm thµnh viªn ®¹i diÖn cho Ýt nhÊt 3/4 sè vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. Cã c«ng ty Tr¸ch nhiÖn h¹n mét thµnh viªn vµ c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n hai thµnh viªn trë lªn. - C«ng ty cæ phÇn: Lµ c«ng ty trong ®ã sè thµnh viªn gäi lµ cæ ®«ng mµ c«ng ty ph¶i cã trong suèt thêi gian ho¹t ®éng Ýt nhÊt lµ ba ngêi...Vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty ®îc chia lµm nhiÒu phÇn b»ng nhau gäi lµ cæ phÇn: Cæ phiÕu ®îc ph¸t hµnh cã ghi tªn hoÆc kh«ng ghi tªn. Cæ phiÕu kh«ng ghi tªn ®îc tù do chuyÓn nhîng, cæ phiÕu cã ghi tªn chØ ®îc chuyÓn nhîng nÕu sù ®ång ý cña Héi ®ång qu¶n trÞ. - Hîp t¸c x·: Lµ ®¬n vÞ kinh tÕ do nhiÒu lao ®éng cïng nhau gãp vèn s¶n xuÊt kinh doanh.Hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo luËt hîp t¸c x· vµ trªn nguyªn t¾c b×nh ®¼ng, d©n chñ, cïng hëng lîi, cïng chÞu rñi ro víi mäi thµnh viªn nh»m kÕt hîp 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 søc m¹nh tËp thÓ ®Ó gi¶i quyÕt cã hiÖu qu¶ h¬n nh÷ng vÊn s¶n xuÊt kinh doanh vµ ®êi sèng, C¬ quan cao nhÊt lµ §¹i héi x· viªn, c¬ quan qu¶n lý ho¹t ®éng cña hîp t¸c x· lµ ban chñ nhiÖm hîp t¸c x· ®îc c¸c x· viªn bÇu ra theo luËt hîp t¸c x·. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y quan ®iÓm ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ níc ta b»ng con ®êng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc lµ sù nghiÖp cña toµn d©n ®ßi hái sù kh¸c nhau cña c¸c thµnh phÇn kinh tÕ. S¶n lîng c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· t¨ng lªn nhanh chãng vµ tham gia tÝch cùc h¬n vµo thÞ trêng, gãp phÇn lµm cho nÒn kinh tÕ trë nªn s«i ®éng. B¶ng 1: C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh míi ®¨ng ký trong tõng n¨m Sè lîng doanh nghiÖp Tæng lîng vèn (tû ®ång) Vèn trung b×nh (triÖu ®ång) 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 110 3985 7493 7175 6158 5490 3657 3022 3601 14417 118 3015 3458 2588 2880 2506 1784 2204 3435 13783 1073 757 954 956 461 361 468 435 488 729 (Nguån: Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t ) NÕu n¨m 1991 míi chØ cã 110 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh víi sè vèn ®iÒu lÖ 118 tû VND. Th× ®Õn n¨m 1992 ®· cã 3.985 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®¨ng ký kinh doanh víi sè vèn ®iÒu lÖ 3.015 tû VND. Sang n¨m 1993 con sè nµy t¨ng lªn 7.493 doanh nghiÖp víi tæng sè vèn ®¨ng ký kinh doanh lµ 3.458 tû VND. Víi tèc ®é ph¸t triÓn nh vËy n¨m 1996 ®· cã 26.091 doanh nghiÖp víi sè vèn ®iÒu lÖ lµ 8.257 tû VND t¬ng ®¬ng kho¶ng 14% tæng vèn ®iÒu lÖ cña c¸c doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 2000, cïng víi sù ra ®êi cña thÞ trêng chøng kho¸n, vµ chñ tr¬ng cña §¶ng lµ cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc, c¸c c«ng ty cæ phÇn ®· t¨ng lªn mét c¸ch nhanh chãng, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ngµy cµng ®îc më réng. ChØ tÝnh riªng trong n¨m 2000 ®· cã 14.417 doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®¨ng ký kinh doanh víi tæng sè vèn ®iÒu lÖ lµ 13.783 tû VND. Qua thùc tr¹ng ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ta thÊy c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ngµy cµng kh¼ng ®Þnh ®îc vÞ trÝ cña m×nh trong nÒn kinh tÕ. Sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh lµ mét tÊt yÕu kh¸ch quan, cÇn ®îc sù ñng hé vµ hç trî cña §¶ng vµ Nhµ níc ®Ó c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ngµy cµng ph¸t triÓn lín m¹nh. 2.2. Vai trß cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 2.2.1 §èi víi kinh tÕ  Thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ , ®ãng gãp ng©n s¸ch Nhµ níc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· ®ãng gãp tÊt quan träng lµm t¨ng GDP thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ. Tèc ®é t»ng trëng nhanh cña khu vùc ngoµi quèc doanh còng ®Õn nay cha cã sè hiÖu chÝnh thøc ®îc c«ng bè vÒ ®ãng gãp cña khu vùc kinh tÕ t nh©n phi n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. Tuy nhiªn, theo íc tÝnh, doanh nghiÖp nhµ nícvµ doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi chiÕm kho¶ng 43-45% GDP, s¶n xuÊt n«ng nghiÖp chiÕm kho¶ng 27- 30 % GDP, th× phÇn cßn l¹i cña khu vùc ngoµi qu«c doanh chiÕm kho¶ng 25 - 28 % GDP, Theo b¸o c¸o gÇn ®©y cña tæng côc thèng kª th× doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n , c«ng ty cæ phÇn ®· t¹o ra kho¶ng 8% GDP, hé kinh doanh cã thÓ t¹o ra kho¶ng 8 - 9% GDP vµ c¸c hîp t¸c x· t¹o ra kho¶ng 9% GDP. Nh vËy, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh kh«ng kÓ s¶n xuÊt n«ng nghiÖp ®· t¹o ra kho¶ng 25 -26 % GDP cña c¶ níc. Riªng n¨m 2000 luËt doanh nghiÖp ®· ®Èy tèc ®é t¨ng trëng gi¸ trÞ s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ngoµi quèc doanh lªn 18,3% so víi 10,9% n¨m 1999 vµ lµ møc cao nhÊt trong 10 n¨m qua. Qua sù ph¸t triÓn ngµy cµng m¹nh mÏ cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh mµ tæng gi¸ trÞ thuÕ Nhµ níc thu ®îc tõ khu vùc nµy t¨ng lªn gãp phÇn thóc ®Èy t¸i s¶n xuÊt më réng, t¹i ®iÒu kiÖn cho lùc lîng s¶n xuÊt ph¸t triÓn.  Thu hót vèn trong d©n c , t¨ng thu nhËp ngêi lao ®éng Theo Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t , c¸c doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®ãng gãp quan träng trong viÖc huy ®éng vèn cho nÒn kinh tÕ. Tæng vèn cña doanh nghiÖp t nh©n, c«ng ty tr¸ch nhiªm hu h¹n, c«ng ty cæ phÇn tõ n¨m 1990 - 1999 lµ 24.500 tû VND chiÕm 17,8% tæng sè vèn ®¨ng ký cña tÊt c¶ c¸c doanh nghiÖp ho¹t ®éng theo ph¸p luËt ( bao gåm c¶ doanh nghiÖp nhµ níc). Tæng sè vèn ®Çu t thùc tÕ cña c¸c doanh nghiÖp , c«ng ty t nh©n cã lÏ cßn cao h¬n nhiÒu con sè nµy. HÕt n¨m 2000 sè vèn ®· ®¨ng ký kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh theo luËt doanh nghiÖp míi kho¶ng 24.000 tû VND ( kho¶ng 1.65 tû USD ). TÝnh ®Õn th¸nh 3/2001 c¶ níc cã kho¶ng 18.400 doanh nghiÖp ®îc thµnh lËp 28.000 tû VND (kho¶n 1.9 tû USD). Nh vËy, mét lîng vèn lín trong nh©n d©n ®· ®îc ®a vµo s¶n xuÊt kinh doanh, bëi phÇn lín sè vèn cña c¸c doanh nghiÖp t nh©n lµ nguån vèn phi chÝnh thøc vay cña anh em hä hµng, mua b¸n chÞu, vay nÆng l·i, ch¬i hôi hä… nguån vèn chÝnh thøc tõ Ng©n hµng vµ c¸c tæ chøc tÝn dông chØ chiÕm sè lîng thiÓu sè. Qua ®ã 500.000 chç lµm viÖc míi ®· ®îc t¹o ra, gãp phÇn t¨ng thu nhËp cña ngêi lao ®éng , gi¶i quyÕt n¹n thÊt nghiÖp. Trong nh÷ng n¨m tíi ®©y ®Ó khu vùc kinh tÕ t nh©n ph¸t triÓn h¬n n÷a Nhµ níc cÇn t¹o ra m«i trêng kinh tÕ th«ng tho¸ng, x¸c ®Þnh râ rµng vai trß cña tõng thµnh phÇn kinh tÕ.  ChuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®a sè ho¹t ®éng trong lÜnh vùc c«ng nghiÖp vµ dÞch vô. Trong n¨m 2000, 32% doanh nghiÖp míi ®îc thµnh lËp ho¹t ®éng trong lÜnh vùc s¶n suÊt, chÕ biÕn, 26% ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô th¬ng m¹i, 21% ho¹t ®éng trong lÜnh vùc dÞch vô kh¸c; 15 % ho¹t ®éng trong, lÜnh vùc x©y dùng vµ dÞch vô th¬ng m¹i, 6% ho¹t ®éng trong lÜnh vùc kinh doanh tæng hîp. Nh vËy, ë thµnh phè, c¸c doanh nghiÖp nµy lµm gia t¨ng tû träng cña ngµnh c«ng nghiÖp vµ dÞch vô ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña x· héi. ViÖc c¸c doanh nghiÖp ®îc h×nh thµnh ë c¸c vïng n«ng th«n, còng lµm gi¶m tû träng ngµnh n«ng nghiÖp ë vïng nµy, lµm gia t¨ng tñ träng c«ng nghiÖp c¬ khÝ, chÕ biÕn n«ng s¶n, ®ång thêi kÐo theo sù gia t¨ng, ph¸t triÓn cña c¸c lo¹i h×nh dÞch vô. Sù ph¸t triÓn ngµy cµng nhiÒu c¸c doanh nghiÖp míi thóc ®Èy tiÕn tr×nh chuyªn m«n ho¸, c«ng nghiªp hãa trong ngµnh n«ng nghiÖp vµ n«ng th«n, lµm cho tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ t¨ng lªn, gãp phÇn t¨ng tæng GDP lªn, gi¶m tû träng n«ng nghiÖp trong nÒn kinh tÕ, thóc ®Èy c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc.  Lµm nÒn kinh tÕ n¨ng ®éng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh võa lµ ®èi thñ c¹nh tranh quyÕt liÖt, võa lµ ®èi t¸c lµm ¨n trong qu¸ tr×nh cung cÊp s¶n phÈm, hoµn thiÖn s¶n phÈm, tiªu thô s¶n phÈm, cung cÊp ®Çu vµo cho doanh nghiÖp quèc doanh. Sù liªn kÕt s¶n xuÊt gi÷a c¸c doanh nghiÖp quèc doanh vµ doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh t¹o ra mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt lín cña x· héi, gióp cho thêi gian s¶n xuÊt tiªu thô ®îc rót ng¾n l¹i vµ s¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ hoµn thiÖn h¬n víi chÊt lîng tèt h¬n. Nh vËy, sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· thóc ®Èy vµ t¨ng cêng c¸c mèi quan hÖ trong níc, ®ång thêi t¹o ra gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ ph¶i lu«n ®æi míi ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn. Muèn tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸, c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m kiÕm kh¸ch hµng, b»ng mäi c¸ch thu hót kh¸ch hµng mua s¶n phÈm cña m×nh. Qua ®ã, doanh nghiÖp sÏ tù hoµn thiÖn yªu cÇu ngµy cµng cao cña ngêi tiªu dïng. 2.3.2. §èi víi x· héi  §a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, ®¸p øng nhu cÇu x· héi. Nh÷ng n¨m gÇn ®©y khi nÒn kinh tÕ chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng, hµng lo¹t c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh xuÊt hiÖn trong c¸c lÜnh vùc nh c«ng nghiÖp, chÕ biÕn, th¬ng m¹i, dÞch vô... gãp phÇn lµm cho nªn kinh tÕ trë nªn hÕt søc ®a d¹ng vµ phong phó. Kh¸ch hµng trë thµnh thîng ®Õ, hµng ho¸ trµn ngËp trªn thÞ trêng víi nhiÒu chñng lo¹i ®¸p øng tèt nhÊt yªu cÇu cña ngêi tiÒu dïng. ViÖc c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp ®· gãp phÇn t¹o ra c¸c s¶n phÈm cã h×nh thøc, mÉu m· ®Ñp, gi¸ thµnh h¹ ®em l¹i lîi Ých cho ngêi tiªu dïng. Kh«ng chØ vËy, c¸c doanh nghiÖp ngo¹i quèc doanh cßn t¹o ra nguån thu nhËp , t¨ng søc 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mua cña thÞ trêng, kÝch thÝch c¸c ngµnh s¶n xuÊt, th¬ng m¹i dÞch vô ph¸t triÓn ®¸p øng mäi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh víi h×nh thøc ®a d¹ng chñ yÕu lµ quy m« võa vµ nhá, chuyÓn ®æi kinh doanh nhanh x©m nhËp vµo mäi n¬i cña thÞ trêng mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng thùc hiÖn ®îc. Doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh tån t¹i nh mét thùc thÓ kh¸ch quan nh»m lÊp nh÷ng chç trèng trong nhu cÇu ®a d¹ng cña thÞ trêng mµ c¸c doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng ®¸p øng ®îc. Qua thùc tiÔn h¬n 10 n¨m thùc hiÖn c«ng cuéc ®æi míi, chóng ta nhËn thÊy mét ®iÒu lµ: cïng víi sù ra ®êi vµ ph¸t triÓn cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh th× hµng ho¸ trªn thÞ trêng ®· hÕt søc ®a d¹ng tõ hµng hoµ thiÕt yÕu ®Õn hµng ho¸ th«ng thêng, phong phó vÒ mÉu m·, chÊt lîng, chñng lo¹i.  Gi¶i quyÕt thÊt nghiÖp, gi¶m c¸c tÖ n¹n x· héi. ViÖt Nam lµ mét quèc gia cã d©n sè ®«ng, trÎ, v× vËy trung b×nh hµng n¨m cã 1,2 - 1,4 triÖu thanh niªn gia nhËp thÞ trêng lao ®éng, g©y nªn mét søc Ðp lín cho viÖc gi¶i quyÕt viÖc lµm. Søc Ðp vÒ lao ®éng trong qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¬ cÊu ngµy cµng t¨ng, nhu cÇu viÖc lµm ngµy cµng lín, sù chªnh lÖch ngµy cµng lín gi÷a cung vµ cÇu lao ®éng, kÓ c¶ lîng vµ chÊt. Trong khi khu vùc kinh tÕ nhµ níc ®ang s¾p xÕp l¹i vµ tinh gi¶m biªn chÕ t¹o ra mét lîng lín lao ®éng d thõa, c¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi hµng n¨m còng chØ thu hót ®îc kho¶ng 30.000 chç lµm viÖc míi th× sè lîng ngêi lµm viÖc hµng n¨m ë khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh t¨ng nhanh h¬n rÊt nhiÒu sè ngêi lµm viÖc trong khu vùc nhµ níc vµo nh÷ng n¨m gÇn ®©y vµ hiÖn nay. Khu vùc t nh©n ®· thu hót chñ yÕu ngêi lao ®éng, trë thµnh “ cøu c¸nh cho nÒn kinh tÕ ” xÐt vÒ ph¬ng diÖn viÖc lµm. N¨m 1998, trong ngµnh c«ng nghiÖp 65,6% lao ®éng lµm viÖc khu vùc ngoµi quèc doanh; 22,4% ë trong khu vùc doanh nghiÖp nhµ níc, 12% trong khu vùc doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi. N¨m 2000, c¸c doanh nghiÖp míi thµnh lËp t¹o ra h¬n 500.000 viÖc lµm, hÇu hÕt trong sè ngêi ®îc nh©n viÖc lµm ®Òu lµ thanh niªn, häc sinh, sinh viªn míi ra trêng. Nhê ®ã gi¸n tiÕp lµm gi¶m g¸nh nÆng cho x· héi, bëi tû lÖ thuËn víi sè thanh niªn thÊt nghiÖp lµ tÖ n¹n x· héi gia t¨ng, v× ®©y lµ nhãm tuæi nh¹y c¶m hay ph¸t sinh nh÷ng tÖ n¹n x· héi khi kh«ng cã viÖc lµm. Gi¶i quyÕt ®îc viÖc lµm cho thanh niªn còng chÝnh lµ gãp phÇn æn ®Þnh x· héi, ®Èy lïi tÖ n¹n trong x· héi.  N©ng cao ®êi sèng nh©n d©n , gi¶m chªnh lÖch thu nhËp. Tõ khi ¸p dông luËt doanh nghiÖp míi, khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh ph¸t triÓn m¹nh, ®· ®em l¹i rÊt nhiÒu lîi Ých cho nÒn kinh tÕ. HiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh gi¶i quyÕt mét lîng lao ®éng lín cho x· héi nhÊt lµ lao ®éng cã tr×nh ®é häc vÊn thÊp. Qua ®ã n©ng cao ®êi sèng cña bé phËn d©n nghÌo . Ph©n phèi thu nhËp cho mäi tÇng líp x· héi, gãp phÇn gi¶m chªnh 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 lÖch giÇu nghÌo trong x· héi. ChÝnh sù n¨ng ®éng cua c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh mµ mäi nhu cÇu cña ngêi tiªu dïng ®Òu ®îc ®¸p øng mét c¸c nhanh chãng, ®êi sèng vËt chÊt, tinh th©n cña nh©n d©n ®îc cñng cè n©ng cao vÒ mäi mÆt... 2.3. Nguån vèn cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Nguån vèn cña mçi doanh nghiÖp kh«ng gièng nhau do qu¸ tr×nh huy ®éng vµ sö dông vèn phô thuéc vµo mét lo¹t c¸c nh©n tè kh¸c nhau nh: lo¹i h×nh së h÷u doanh nghiÖp, nghµnh nghÒ hay lÜnh vùc kinh doanh, quy m« vµ c¬ cÊu tæ chøc cña doanh nghiÖp, tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é khoa häc kÜ thuËt, chiÕn lîc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Nhng nh×n chung, vèn mµ c¸c doanh nghiÖp cã thÓ huy ®éng ®îc b¾t nguån tõ hai nguån chÝnh sau: 2.3.1 Vèn tù cã cña doanh nghiÖp. NÕu doanh nghiÖp muèn thµnh lËp vµ ho¹t ®éng ®îc th× chñ doanh nghiÖp ph¶i ®Çu t mét sè vèn nhÊt ®Þnh. §èi víi c¸c doanh nghiÖp nhµ níc, vèn ban ®Çu chÝnh lµ vèn do ng©n s¸ch Nhµ níc cÊp, cßn ®èi víi c¸c doanh nghiÖp kh¸c møc vèn ®îc quy ®Þnh cho tõng ngµnh nghÒ kinh doanh gäi lµ vèn ph¸p ®Þnh. §©y lµ møc vèn tèi thiÓu ph¶i cã ®Ó ®îc thµnh lËp vµ ho¹t ®éng theo quy ®Þnh cña Nhµ níc. Tuy nhiªn hiÖn nay kh¸i niÖm “ vèn ph¸p ®Þnh” ®· ®îc thay thÕ b»ng vèn ®iÒu lÖ, ngo¹i trõ mét sè ngµnh nghÒ kinh doanh dÆc biÖtt nh vµng b¹c, x©y dùng.. Trong thùc tÕ, vèn tù cã cña doanh nghiÖp t nh©n thêng lín h¬n nhiÒu so víi vèn ph¸p ®Þnh, nhÊt lµ sau mét thêi gian ho¹t ®éng vµ më réng kinh doanh. Tuy nhiªn còng cã nhiÒu trêng hîp do nhiÒu nguyªn nh©n kh¸c nhau nªn nguån vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng cßn ®ñ kh¶ n¨ng duy tr× ho¹t ®éng cña c«ng ty. §èi víi c«ng ty cæ phÇn, vèn ®ãng gãp ban ®Çu cña c¸c cæ ®«ng lµ nÒn t¶ng vµ lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Ó thµnh lËp c«ng ty. Mçi cæ ®«ng lµ mét chñ së h÷u cña c«ng ty vµ chØ chÞu tr¸ch nhiÖm trªn gi¸ trÞ cæ phÇn mµ hä n¾m gi÷. Sè vèn mµ mçi c«ng ty cæ phÇn huy ®éng ®îc khi thµnh lËp c«ng ty ®Ó ®¨ng ký víi c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn gäi lµ vèn ®iÒu lÖ. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh, khi lµm ¨n cã l·i c¸c c«ng ty cæ phÇn thêng cã nhu cÇu t¨ng vèn ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh víi hi väng thu ®îc nhiÒu lîi nhuËn h¬n. Mét bé phËn kh¸c cña vèn tù cã cña doanh nghiÖp lµ nguån vèn tõ lîi nhuËn ®Ó l¹i. Mét sè doanh nghiÖp coi träng viÖc t¸i ®Çu t ®Ó më réng s¶n xuÊt kinh doanh. Môc ®Ých lµ ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng t¨ng vµ lîi nhuËn ®em lai ngµy cµng cao. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ngoµi ra trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng khi cÇn më réng quy m« s¶n xuÊt kinh doanh, l¾p ®Æt thªm hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ…c«ng ty còng cã thÓ t¨ng vèn th«ng qua viÖc huy ®éng tõ c¸c cæ ®«ng. Song còng cã nh÷ng trêng hîp c«ng ty t¨ng vèn b»ng c¸ch chuyÓn mét phÇn quü dù tr÷ tµi chÝnh thµnh vèn ®iÒu lÖ cña c«ng ty. C¸c h×nh thøc t¨ng vèn nµy ®îc thùc hiÖn theo nh÷ng quy ®Þnh riªng biÖt vµ chÆt chÏ cña ph¸p luËt Nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña c«ng ty. §Ó thµnh lËp doanh nghiÖp , vèn tù cã ®îc coi lµ t¹m ®ñ. Nhng ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn th× ngoµi nguån vèn tù cã, doanh nghiÖp cÇn ph¶i ®i vay. 2.3.2. Nguån vèn ®i vay. Doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn tõ c¸c ®èi t¸c th«ng qua h×nh thøc tÝn dông th¬ng m¹i hay vay tõ ng©n hµng th«ng qua h×nh thøc tÝn dông ng©n hµng.  TÝn dông th¬ng m¹i. C¸c doanh nghiÖp thêng khai th¸c nguån tÝn dông th¬ng m¹i hay cßn gäi lµ tÝn dông cña nhµ cung cÊp. Nguån vèn nµy ®îc khai th¸c qua quan hÖ mua b¸n chÞu, mua b¸n tr¶ chËm hay tr¶ gãp. Nguån vèn tÝn dông th¬ng m¹i cã ¶nh hëng hÕt søc to lín kh«ng chØ ®èi víi c¸c doanh nghiÖp mµ cßn ®èi víi toµn bé nÒn kinh tÕ. TÝn dông th¬ng m¹i lµ mét ph¬ng thøc tµi trî tiÖn lîi vµ linh ho¹t, nã t¹o ra kh¶ n¨ng më réng quan hÖ hîp t¸c lµm ¨n mét c¸ch l©u bÒn.  TÝn dông ng©n hµng. C¸c ng©n hµng cã thÓ ®¸p øng nhu cÇu vay vèn tøc thêi cho c¸c doanh nghiÖp víi thêi h¹n cã thÓ tõ vµi ngµy cho ®Õn vµi n¨m víi lîng vèn theo nhu cÇu s¶n xuÊt kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp cã thÓ vay vèn ng¾n h¹n, trung h¹n hoÆc dµi h¹n theo møc l·i suÊt ph¶i tr¶ kh¸c nhau. Do ë ViÖt Nam thÞ trêng tµi chÝnh cha ph¸t triÓn nªn tÝn dông ng©n hµng cã vai trß vµ vÞ trÝ rÊt quan träng ®èi víi c¶ ng©n hµng vµ doanh nghiÖp, ®ång thêi ®èi víi nÒn kinh tÕ nãi chung. Nã cã nh÷ng ®Æc ®iÓm tiÕn bé vµ cã vai trß thóc ®Èy sù ph¸t triÓn cña c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh nãi riªng. 3. tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh 3.1. Vai trß cña tÝn dông ng©n hµng ®èi víi c¸c khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh  TÝn dông ng©n hµng gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn tèi u cho c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng. HiÕm cã doanh nghiÖp nµo chØ sö dông vèn tù cã cña m×nh ®Ó ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh , bëi v× ®iÒu ®ã kh«ng h¹n chÕ kh¶ n¨ng më réng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp mµ cßn lµm t¨ng chi vèn. HiÖn nay, ®Ó thùc hiÖn c¸c quyÕt ®Þnh ®Çu t c¸c doanh nghiÖp thêng thÝch sö dông vèn vay v× nÕu chñ së 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 h÷u doanh nghiÖp chØ ®ãng gãp mét tû lÖ nhá trong tæng sè vèn gãp th× rñi ro trong s¶n xuÊt kinh doanh chñ yÕu do c¸c chñ nî kh¸ch g¸nh chÞu. MÆt kh¸c, b»ng c¸ch t¨ng vèn th«ng qua vay nî, c¸c chñ doanh nghiÖp vÉn n¾m quyÒn kiÓm so¸t vµ ®iÒu hµnh doanh nghiÖp . Ngoµi ra, nÕu doanh nghiÖp thu ®îc lîi nhuËn tõ tiÒn vay lín h¬n l·i vay ph¶i tr¶ th× lîi nhuËn dµnh cho chñ doanh nghiÖp gia t¨ng ®¸ng kÓ. H¬n n÷a, l·i vay ®îc tÝnh trong chi phÝ hîp lý hîp lÏ khi tÝnh thuÕ thu nhËp, tõ ®ã c«ng ty sÏ ®îc hëng mét phÇn lîi tõ thuÕ. Tuy nhiªn, nÕu tû lÖ nî qu¸ cao, doanh nghiÖp sÏ bÞ r¬i vµo t×nh tr¹ng mÊt kh¶ n¨ng thanh to¸n. viÖc t¨ng sö dông nî lµm t¨ng rñi ro cña c¸c luång tiÒn vµo cña c«ng ty. Nhng tû lÖ nî qóa cao thêng dÉn ®Õn møc l·i suÊt mong ®îi cao h¬n. V× vËy, rñi ro cao h¬n cïng víi khuynh híng lµm gi¶m gi¸ cæ phiÕu, nhng l·i suÊt mong ®îi cao h¬n. Do ®ã, c«ng ty ph¶i x¸c ®Þnh mét c¬ cÊu vèn tèi u, ®ã lµ mét c¬ cÊu híng tíi sù c©n b»ng gi÷a l·i suÊt vµ rñi ro vµ tèi ®a ®îc gi¸ cæ phiÕu cña c«ng ty. Qua ®ã, ta thÊy r»ng doanh nghiÖp sö dông vèn vay tõ Ng©n hµng hay vèn vay tÝn dông sÏ gãp phÇn h×nh thµnh c¬ cÊu vèn tèi u.  TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn t¨ng cêng quy m« vèn lu ®éng cña doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Do ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt cña c¸c lo¹i h×nh kinh tÕ ngoµi quèc doanh thêng cã chu kú s¶n xuÊt nhanh, ®ßi hái thêng xuyªn bæ sung vèn lu ®éng vît qua kh¶ n¨ng vèn tù cã cña c«ng ty, doanh nghiÖp. Vèn lu ®éng lµ sè tiÒn øng tríc ®Ó tr¶ l¬ng, mua nguyªn nhiªn vËt liÖu chÝnh, vËt liÖu phô, phô tïng thay thÕ, mét sè c«ng cô lao ®éng nhá vµ c¸c chi phÝ kh¸c phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Th«ng thêng nhu cÇu vèn lu ®éng cña c¸c doanh nghiÖp kh«ng lín h¬n nhiÒu so víi vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp. ë níc ta hiÖn nay, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh chñ yÕu sö dông vèn tù cã ®Ó kinh doanh nhng nguån vèn nµy rÊt thÊp. Do ®ã, sù cã mÆt vèn cho vay díi h×nh thøc tÝn dông ng¾n h¹n lµ nguån bæ sng vèn lu ®éng rÊt quan träng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, hµng ho¸ cña c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh s¶n xuÊt ra kh«ng ph¶i lóc nµo còng tiªu thô ngay ®îc, mµ cã tiªu thô ®îc th× còng kh«ng ph¶i lóc nµo còng thu ®îc tiÒn ngay. Trong khi ®ã th× s¶n xuÊt kh«ng thÓ ngõng ®îc. §Ó viÖc s¶n xuÊt kinh doanh tiÕn hµnh b×nh thêng, liªn tôc vµ cã hiÖu qu¶, tù doanh nghiÖp khã cã thÓ gi¶i quyÕt ®îc, cÇn thiÕt ph¶i th«ng qua tÝn dông Ng©n hµng ®Ó bæ sung vèn lu ®éng cho chÝnh m×nh.  TÝn dông Ng©n hµng hç trî cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®Çu t chiÒu s©u, ®æi míi c«ng nghÖ, m¸y mãc, thiÕt bÞ. C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh còng nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc ®Òu cã ®Æc trng chung lµ tr×nh ®é c«ng nghÖ s¶n xuÊt l¹c hËu. HÇu hÕt c¸c thiÕt bÞ s¶n xuÊt ®Òu cò kü, tuæi thä kh¸ cao, thêng xuyªn trªn 20 n¨m vµ ®îc t©n trang l¹i. Do ®ã c¸c s¶n phÈm lµm ra cã gi¸ thµnh cao, chÊt lîng h¹n chÕ, kh«ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 c¹nh tranh ®îc víi hµng ngo¹i nhËp, dÉn ®Õn t×nh tr¹ng s¶n xuÊt kinh doanh bÞ thua lç. Bëi vËy, nhu cÇu ®æi míi kü thuËt c«ng nghÖ cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng trë nªn bøc xóc. Víi kh¶ n¨ng cña m×nh NHTM hoµn toµn cã thÓ hç trî vèn, gióp c¸c doanh nghiÖp tõng bíc th¸o gì khã kh¨n, thÝch nghi víi thÞ trêng th«ng qua ho¹t ®éng cho vay trung vµ dµi h¹n. Ngoµi ra, NHTM còng cã thÓ gióp c¸c doanh nghiÖp thùc hiÖn viÖc ®æi míi c«ng nghÖ th«ng qua h×nh thøc tÝn dông thuª mua. §©y lµ h×nh thøc cho thuª m¸y mãc, thiÕt bÞ ®Ó phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt, ®îc Ng©n hµng mua theo yªu cÇu cña bªn thuª. H×nh thøc nµy ®îc thùc hiÖn theo thÓ lÖ tÝn dông thuª mua ®· ®îc Ng©n hµng Nhµ níc ViÖt Nam ban hµnh. Bªn thuª cã quyÒn tù chon bªn cung øng hµng th¬ng lîng vµ tho¶ thuËn chñng lo¹i, gi¸ c¶, viÖc b¶o ®¶m, c¸ch thøc vµ thêi gian giao hµng, viÖc l¾p ®Æt, b¶o l·nh vµ nh÷ng vÊn ®Ò kh¸c liªn quan ®Õn tµi s¶n thuª. QuyÒn h¹n vµ tr¸ch nhiÖm cña mçi bªn ®îc x¸c ®Þnh dùa trªn hîp ®éng tÝn dông thuª mua ®· ký kÕt. Nhê ®ã, c¸c doanh nghiÖp cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi h¬n trong viÖc ®Çu t trang thiÕt bÞ phôc vô cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp m×nh.  TÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp sö dông vèn cã hiÖu qu¶ h¬n. TÝn dông Ng©n hµng víi ®Æc ®iÓm lµ buéc ngêi vay ph¶i tr¶ l·i vµ gèc trong thêi gian nhÊt ®Þnh nµo ®ã ®· buéc ngêi kinh doanh ph¶i n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn vay. Ngêi ®i vay ph¶i tÝnh to¸n chi phÝ s¶n xuÊt, tèc ®é quay vßng vèn ®Ó sao cho khi hÕt h¹n vay cã ®ñ vèn vµ l·i tr¶ cho Ng©n hµng vµ t¹o ra mét phÇn lîi nhuËn cho m×nh. Víi ®iÒu khiÖn rµng buéc vÒ l·i suÊt, thêi gian vµ môc ®Þch sö dông vèn vay vµ ph¶i thóc ®Èy s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh sao cho ®¹t ®îc hiªô qu¶ cao nhÊt. Nh vËy, tÝn dông Ng©n hµng gãp phÇn thóc ®Èy viÖc h¹ch to¸n kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp vµ n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn. 3.2. C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn më réng tÝn dông ®èi víi doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh . 3.2.1. Nh©n kh¸ch quan  M«i trêng ph¸p lý. Trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, mäi chñ thÓ ®Òu cã quyÒn tù chñ vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nhng ph¶i ®¶m b¶o trong khu«n khæ ph¸p lu©t cho phÐp. Tríc hÕt, ®øng vÒ phÝa c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh, kÓ tõ khi cã luËt c«ng ty, luËt tæ doanh nghiÖp nh©n n¨m 1990 vµ cho ®Õn n¨m gÇn ®©y n¨m 2000. LuËt doanh nghiÖp ®îc chÝnh thøc ¸p dông, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ®· cã mét hµnh lang ph¸p lý t¬ng ®èi ®Çy ®ñ, an toµn ®Ó ho¹t ®éng. Cïng víi viÖc quy ®Þnh híng dÉn cô thÓ cña c¸c v¨n b¶n díi luËt, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 doanh cã thÓ n¾m ®îc ph¬ng thøc tæ chøc, c¸ch thøc ho¹t ®éng còng nh nh÷ng ngµnh nghÒ ®îc phÐp ho¹t ®éng kinh doanh. Trªn c¬ së ®ã hä cã thÓ x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch më réng vµ ph¸t triÓn cho doanh nghiÖp m×nh vµ cã thÓ yªu cÇu sù hç trî tõ phÝa Ng©n hµng trong trêng hîp cÇn thiÕt. VÒ phÝa c¸c Ng©n hµng, ho¹t ®éng tÝn dông Ng©n hµng còng vËy, ph¶i tu©n theo quy ®Þnh cña Ng©n hµng Nhµ níc, luËt c¸c tæ chøc tÝn dông, luËt d©n sù vµ c¸c quy ®Þnh kh¸c. Dùa vµo nh÷ng luËt nµy, Ng©n hµng míi x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông , quyÕt ®Þnh cho vay theo tõng nhãm kh¸ch hµng. V× vËy, nÕu nh÷ng quy ®Þnh cña ph¸p luËt kh«ng râ rµng, ®ång bé, kÞp thêi vµ kh«ng æn ®Þnh, th× nã sÏ g©y khã kh¨n cho Ng©n hµng trong c¸c ho¹t ®éng nãi chung vµ ho¹t ®éng tÝn dông nãi riªng. V× vËy, Ng©n hµng kh«ng cã mét c¨n cø ph¸p lý râ rµng, ®Çy ®ñ, kÞp thêi, ®ång bé vµ æn ®Þnh. Ngîc l¹i, nh÷ng v¨n b¶n ph¸p luËt, nh÷ng quy ®Þnh ®Çy ®ñ râ rµng, ®ång bé vµ æn ®Þnh sÏ lµ mét hµnh lang ph¸p lý v÷ng ch¾c gãp phÇn vµo sù c¹nh tranh lµnh m¹nh gi÷a c¸c Ng©n hµng trong ho¹t ®éng tÝn dông. §ã chÝnh lµ c¬ së ph¸p lý ®Ó gi¶i quyÕt c¸c khiÕu n¹i tè c¸o khi cã tranh chÊp x¶y ra trong ho¹t ®éng tÝn dông. §iÒu ®ã sÏ gióp Ng©n hµng më réng ho¹t ®éng tÝn dông cã hiÖu qu¶ h¬n.  M«i trêng kinh tÕ. NÒn kinh tÕ lµ mét hÖ thèng bao gåm nhiÒu ho¹t ®éng kinh tÕ cã liªn quan biÖn chøng, rµng buéc lÉn nhau. BÊt kú sù biÕn ®éng nµo cña mét ho¹t ®éng kinh tÕ nµo ®ã còng ®Òu ¶nh hëng ®Õn viÖc s¶n xuÊt kinh doanh trong c¸c lÜnh vùc cßn l¹i. H¬n n÷a, ho¹t ®éng cña c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i cã thÓ ®îc coi lµ chiÕc cÇu nèi gi÷a c¸c lÜnh vùc kh¸c nhau cña nÒn kinh tÕ. V× vËy, sù æn ®Þnh hay bÊt æn ®Þnh, sù t¨ng trëng nhanh hay chËm cña nÒn kinh tÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi c¸c ho¹t ®éng cña Ng©n hµng . §Æc biÖt, ho¹t ®éng tÝn dông lµ ho¹t ®éng nh¹y c¶m nhÊt víi nh÷ng biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ, do ®ã sù biÕn ®éng cña nÒn kinh tÕ sÏ t¸c ®éng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng tÝn dông c¶u Ng©n hµng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Khi nÒn kinh tÕ ë t×nh tr¹ng hng thÞnh, tèc ®é t¨ng trëng kinh tÕ cao vµ æn ®Þnh, m«i trêng kinh doanh Ýt biÕn ®éng hÊp dÉn nhµ ®Çu t th× nhu cÇu vay vèn cña doanh nghiÖp t¨ng lªn, v× khi ®ã c¸c doanh nghiÖp lµm ¨n tèt thêng cã nhu cÇu më réng ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh nh»m kiÕm thªm lîi nhuËn. Do vËy, tÝn dông Ng©n hµng cã c¬ héi ph¸t triÓn. Ngîc l¹i, nÕu nÒn kinh tÕ ®ang trong t×nh tr¹ng ®×nh trÖ, c¸c doanh nghiÖp cã xu híng co côm trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× tÝn dông Ng©n hµng sÏ bÞ thu hÑp. §Æc biÖt ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh«ng cã sù hç trî cña Nhµ níc khi gÆp khã kh¨n kh«ng kÕ ho¹ch ho¸ ®îc ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh th× x¸c suÊt thÊt b¹i lµ rÊt lín. Thùc tÕ ®· cã nhiÒu doanh nghiÖp ViÖt Nam ®ang trong t×nh tr¹ng khèn ®èn v× m«i trêng kinh doanh kh«ng æn ®Þnh, thËm chÝ nghiÒu doanh nghiÖp ®· bÞ ph¸ s¶n vµ kh«ng tr¶ nî ®îc Ng©n hµng vµ còng kh«ng ®îc 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng cho vay tiÒn. §iÒu ®ã ®· ¶nh hëng m¹nh mÏ tíi ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng. 3.2.2. C¸c nh©n tè chñ quan Tõ phÝa doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh Mét lµ, xÐt theo lo¹i h×nh kinh tÕ th× kinh tÕ ngoµi quèc doanh gåm c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh vµ s¶n xuÊt nhá ( hé gia ®×nh ). C¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh bao gåm c¶ c¸c doanh nghiÖp t nh©n c«ng ty tr¸ch nhiªm hu h¹n, c«ng ty cæ phÇn vµ c¸c ®¬n vÞ theo h×nh thøc hîp t¸c x·. XÐt vÒ lo¹i h×nh s¶n xuÊt nhá ( hé gia ®×nh ): §©y lµ lo¹i h×nh kinh tÕ s¶n xuÊt do mçi c¸ nh©n, gia ®×nh tù thµnh lËp vµ tæ chøc ho¹t ®éng. Lo¹i h×nh nµy thêng cã quy m« vèn kinh doanh nhá, lîng vèn ®Çu tõ thÊp, chñ yÕu lµ c¸c hé n«ng d©n, thî thñ c«ng, ngêi lµm th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô c¸ thÓ. Víi ®Æc ®iÓm nhá bÐ nhng linh ho¹t, kinh tÕ hé gia ®×nh cã kh¶ n¨ng ph¸t huy nhanh vµ hiÖu qu¶ c¸c tiÒm n¨ng vÒ vèn, søc lao ®éng, tay nghÒ cña tõng hé gia ®×nh, tõng ngêi lao ®éng. Do ®ã, sù tån t¹i lo¹i h×nh kinh tÕ nµy còng gãp phÇn quan träng cho nÒn kinh tÕ. §èi víi c¸c ®¬n vÞ theo h×nh thóc hîp t¸c x·, ®îc ph¸t triÓn th«ng qua h×nh thø liªn kÕt tù nguyÖn cña nh÷ng ngêi lao ®éng. Lo¹i h×nh kinh tÕ nµy ph¸t triÓn víi nhiÒu h×nh thøc tõ thÊp ®Õn cao, tõ tæ nhãm hîp t¸c vµ cã mÆt trong nhiÒu ngµnh nghÒ c¶ ë n«ng th«n lµ thµnh thÞ. C¸c c¸ nh©n tham gia trong hîp t¸c x· ho¹t ®éng theo nguyªn t¾c tù nguyÖn, b×nh ®¼ng, cïng cã lîi theo tinh thÇn cña luËt hîp t¸c x·. §©y lµ lo¹i h×nh kinh tÕ cã ®ãng gãp quan träng cho nÒn kinh tÕ c¸ thÓ vÒ mÆt vËt chÊt vµ c¸c gi¸ trÞ kh¸c. Khu vùc kinh tÕ doanh nghiÖp t nh©n vµ c¸c doanh nghiÖp theo h×nh thøc c«ng ty ë ViÖt Nam còng ph¸t triÓn nhanh chãng trªn nhiÒu lÜnh vùc, nhÊt lµ th¬ng nghiÖp vµ dÞch vô. C¸c lo¹i h×nh doanh nghiÖp nµy tuy kh«ng ®ong vai trß thèng trÞ, n¾m gi÷ c¸c m¹ch m¸u kinh tÕ quan träng nhng nã còng cã t¸c dông kh«ng nhá ®èi víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ vµ nã chiÕm mét tû träng kh¸ lín vÒ vèn kinh doanh vµ gi¸ trÞ tæng s¶n lîng cña nÒn kinh tÕ. Trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn, kh¶ n¨ng vµ nhu cÇu cña mçi lo¹i h×nh kinh tÕ trªn kh«ng gièng nhau. C¸c Ng©n hµng cÇn c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm vµ sù ph¸t triÓn cña tõng lo¹i h×nh doanh nghiÖp ®ã ®Ó cã quyÕt ®Þnh më réng cho vay mét c¸ch hîp lý. Hai lµ, c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh ë níc ta phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá. V× vËy, sè vèn ®iÒu lÖ kh«ng nhiÒu, doanh nghiÖp cã vèn trªn 500 triÖu VND chØ chiÕm 31.7% trong ®ã chØ cã 18.9% sè doanh nghiÖp cã vèn trªn 1 tû VND. Do h¹n chÕ vÒ nguån vèn nh×n chung tr×nh ®é kü thuËt c«ng nghÖ cña khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh cßn l¹c hËu, chñ yÕu vÉn lµ kü thuËt c«ng nghÖ sö dông nhiÒu lao ®éng. Theo sè liÖu thèng kª ®iÒu tra th× chØ cã kho¶ng 25% doanh nghiÖp vµ 20.5% sè c«ng ty sö dông c«ng nghª hiÖn ®¹i. §©y lµ mét 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 trong nhiÒu nguyªn nh©n lµm cho c¸c s¶n phÈm cha cã søc c¹nh tranh m¹nh trªn thÞ trêng vµ thÞ phÇn hµng ho¸ bÞ giíi h¹n trong khu«n khæ chËt hÑp. Do c¬ së vËt chÊt kü thuËt cßn nghÌo nµn céng víi viÖc c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh kh«ng ®îc lîi thÕ vÒ quyÒn sö dông ®Êt nh c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc nªn kh«ng t¹o ra ®îc niÒm tin v÷ng ch¾c cho Ng©n hµng khi ®Ò nghÞ xin vay vèn, c¸c Ng©n hµng thêng kh«ng d¸m m¹nh d¹n cho vay c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh v× cha ®¶m b¶o ®îc c¬ së ®¶m b¶o tiÒn vay ch¾c ch¾n. §©y cã thÓ ®îc coi lµ mét trong nhiÒu nguyªn nh©n h¹n chÕ viÖc më réng tÝn dông ®èi víi c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh. Ba lµ, tr×nh ®é qu¶n lý, kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp.Thµnh phÇn xuÊt th©n cña c¸c chñ doanh nghiÖp thuéc khu vùc kinh tÕ ngoµi quèc doanh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau nh : n«ng d©n, thî, tÇng líp trÝ thøc,. Do nÒn kinh tÕ níc ta míi chuyÓn sang c¬ chÕ thÞ trêng nªn nh÷ng kiÕn thøc vÒ kinh tÕ, nh÷ng hiÓu biÕt vÒ kinh doanh kh«ng ph¶i ai còng n¾m b¾t kÞp thêi. §iÒu nµy tríc hÕt g©y khã kh¨n trong viÖc ®iÒu hµnh doanh nghiÖp cho chÝnh nh÷ng ngêi lµm chñ. Hä gÆp nhiÒu h¹n chÕ, víng m¾c trong c«ng t¸c tæ chøc nh©n sù, trong viÖc ho¹ch ®Þnh kÕ ho¹ch còng nh ph©n tÝch dù ¸n, c¸c c¬ héi ®Çu t. ViÖc thùc hiÖn ph¸p lÖnh vÒ tµi chÝnh vµ th«ng kª cña Nhµ níc trong c¸c doanh nghiÖp nµy cha ®îc thùc hiÖn nghiªm tóc. PhÇn lín c¸c doanh nghiÖp ho¹ch ®Þnh kÕ to¸n chñ yÕu ®îc thùc hiÖn da vµo kinh nghiÖm cña b¶n th©n. do ®ã hä gÆp nhiÒu khã kh¨nkhi tiÕp cËn nguån vèn Ng©n hµng v× kh«ng chøng thùc ®îc n¨ng lùc kinh doanh còng nh t×nh h×nh tµi chinhd cña b¶n th©n mét c¸ch râ rµng. MÆc dï, cßn nhiÒu h¹n chÕ nhng kinh tÕ ngoµi quèc doanh ®· vµ ®ang ph¸t triÓn nhanh chãng. Trong qu¸ tr×nh ph¸t thiÓn cña m×nh, thµnh phÇn kinh tÕ nµy thùc sù cÇn mét lîng vèn rÊt lín mµ c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ lµ ngêi hç trî tèt nhÊt . XuÊt ph¸t tõ chÝnh nh÷ng ®Æc trng cña nÒn kinh tÕ ngoµi quèc doanh, c¸c Ng©n hµng th¬ng m¹i sÏ cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc riªng cña m×nh. Trong ®ã, b¶n th©n ho¹t ®éng tÝn dông cña Ng©n hµng sÏ lµ nh©n tè quan träng quyÕt ®Þnh ®Õn viÖc më réng cho vay ®«i víi thµnh phÇn kinh tÕ nµy. Tõ phÝa Ng©n hµng th¬ng m¹i. Mét lµ, chÝnh s¸ch tÝn dông cña Ng©n hµng. ChÝnh s¸ch tÝn dông lµ mét yÕu tè ®Çu tiªn t¸c ®éng ®Õn viÖc cho vay,cung øng vèn cho nÒn kinh tÕ. ChÝnh s¸ch tÝn dông bao gåm: - H¹n møc tÝn dông - Kú h¹n cña c¸c kho¶n vay. - L·i suÊt cho vay - Møc lÖ phÝ tÝn dông. 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 C¸c lo¹i cho vay ®îc thÓ hiÖn: c¸c ®iÒu kho¶n cña chÝnh s¸ch tÝn dông ®îc x©y dùng dùa trªn nh÷ng nh©n tè kh¸c nhau nh c¸c ®iÒu kiÖn kinh tÕ, chÝnh trÞ, tµi chÝnh cña Ng©n hµng nhµ níc, kh¶ n¨ng vÒ vèn cña Ng©n hµng vµ nhu cÇu tÝn dông cña kh¸ch hµng. Khi c¸c yÕu tè nµy thay ®æi, chÝnh s¸ch tÝn dông còng thay ®æi theo. §èi víi mçi kh¸ch hµng, Ng©n hµng cã thÓ ®a ra c¸c chÝnh s¸ch kh¸c nhau cho phï hîp. Ch»ng h¹n ®èi víi c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc lµ c¸c tæng c«ng ty lín cã uy tÝn, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh, Ng©n hµng cã thÓ cho vay kh«ng cÇn b¶o ®¶m, cßn c¸c doanh nghiÖp t nh©n do cã møc rñi ro cao h¬n nªn viÖc cho vay cÇn cã tµi s¶n thÕ chÊp cho mãn vay ®ã. H¹n møc tÝn dông cña Ng©n hµng còng cã thÓ kh¸c nhau ®èi víi tõng kh¸ch hµng. Kh¸ch hµng nµo cã quan hÖ tèt víi Ng©n hµng cã thÓ ®îc hëng mét møc l·i suÊt thÊp h¬n so víi c¸c kh¸ch hµng kh¸c, thËm chÝ cßn ®îc nhËn ®îc mét møc l·i suÊt u ®·i h¬n. Tãm l¹i, chÝnh s¸ch tÝn dông sÏ lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh ph¬ng híng më réng ho¹t ®éng kinh doanh cña Ng©n hµng. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn sö dông chÝnh s¸ch tÝn dông ®Ó n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña m×nh. Ch¼ng h¹n nh c¸c Ng©n hµng liªn doanh, Ng©n hµng cæ phÇn tuy kh«ng cã nhiÒu ®iÒu kiÖn thuËn lîi ch c¸c Ng©n hµng Quèc doanh nhng ®· nhanh chãng x©y dùng chÝnh s¸ch tÝn dông cña m×nh híng vµo thÞ trêng kh¸ch hµng ngoµi quèc doanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu kh¸ch hµng, c¸c Ng©n hµng ®· cã sù linh ho¹t trong chÝnh s¸ch kú h¹n, chÝnh s¸ch l·i suÊt, cung øng vèn cho kh¸ch hµng theo nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau ( trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp). Do ®ã, uy tÝn còng nh ph¹m vi cña c¸c Ng©n hµng nµy cµng më réng ®ång thêi c¸c doanh nghiÖp còng cã nhiÒu c¬ héi ®Ó tiÕp cËn nguån vèn cña Ng©n hµng h¬n. Hai lµ, quy tr×nh tÝn dông. Quy tr×nh tÝn dông lµ tËp hîp nh÷ng néi dung, kü thuËt, nghiÖp vô c¬ b¶n, c¸c bíc tiÕn hµnh tõ khi b¾t ®Çu cho vay ®Õn khi kÕt thóc mãn vay ®ã. Quy tr×nh tÝn dông lµ bíc quan träng ®Ó thùc thi chÝnh s¸ch tÝn dông. Tu©n theo c¸c bíc cña quy tr×nh tÝn dông, Ng©n hµng sÏ t×m kiÕm, lùa chän ®îc kh¸ch hµng phï hîp,cã uy tÝn, ®¹o ®øc. Còng víi viÖc cung øng ®îc c¸c kho¶n vèn vay theo ®iÒu kho¶n hîp ®ång tÝn dông ®· ký kÕt. Ngoµi ra, Ng©n hµng cßn cã thÓ ®a ra c¸c biÖn ph¸p ®iÒu chØnh, can thiÖp kÞp thêi, sím ng¨n ngõa ®îc rui ro trong nh÷ng trêng hîp nhÊt ®Þnh. Tuy nhiªn, quy tr×nh tÝn dông cña mçi Ng©n hµng kh«ng mang tÝnh cøng nh¾c. §èi víi mçi kh¸ch hµng kh¸c nhau, Ng©n hµng cã thÓ chñ ®éng, linh ho¹t thùc hiÖn c¸c bíc trong quy tr×nh tÝn dông cho phï hîp. ViÖc ¸p dông mét c¸ch s¸ng t¹o, linh ho¹t, chuyÓn biÕn quy tr×nh tÝn dông thµnh kü n¨ng, nghÖ thuËt sÏ t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc më réng ho¹t ®éng cho vay cña Ng©n hµng ®èi víi nÒn kinh tÕ. Nhê ®ã, môc ®Ých cña c¶ kh¸ch hµng vµ Ng©n hµng ®Òu thùc hiÖn ®îc. 20
- Xem thêm -