Tài liệu Các biện pháp phát triển ngành hàng giầy dép ở nước ta.

  • Số trang: 25 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 45 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi më ®Çu Cïng víi sù t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn cña kinh tÕ thÕ giíi, nhu cÇu trªn thÞ tr-êng xuÊt khÈu ngµy cµng cao, tÊt yÕu kÐo theo nh÷ng ®ßi hái cÇn ®-îc ®¸p øng. Nhu cÇu vÒ giÇy dÐp lµ mét nhu cÇu c¬ b¶n v× vËy c¬ héi ph¸t triÓn trong t-¬ng lai cña ngµnh giÇy dÐp lµ rÊt lín. ViÖc nghiªn cøu ph©n tÝch: “thùc tr¹ng ho¹t ®éng th­¬ng m¹i quèc tÕ cña n­íc ta trong nghµnh hµng giÇy dÐp, c¸c quan ®iÓm môc tiªu cña §¶ng trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n-íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010 ®èi víi ngh¯nh h¯ng n¯y v¯ c¸c biÖn ph¸p thùc hiÖn nã” l¯ rÊt cÇn thiÕt ®Ó tõ ®ã chóng ta x©y dùng ®-îc ®Þnh h-íng ph¸t triÓn vµ ph-¬ng h-íng kh¾c phôc khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp nh÷ng n¨m tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy ®· gióp em nh÷ng ý kiÕn h-íng dÉn quý gi¸ trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn bµi viÕt nµy. Ngoµi phÇn më ®Çu vµ kÕt luËn, bµi viÕt gåm cã ba phÇn chÝnh: Ch-¬ng I: T×nh thÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ ë n-íc ta trong ngµnh hµng giÇy dÐp. Ch-¬ng II: C¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm cña §¶ng trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n-íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010. Ch-¬ng III: C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn ngµnh hµng giÇy dÐp ë n-íc ta. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng 1 T×nh thÕ vµ thùc tr¹ng ho¹t ®éng th-¬ng m¹i quèc tÕ cña n-íc ta trong ngµnh hµng giÇy dÐp ** VÒ mÆt xuÊt khÈu I. Kim ng¹ch xuÊt khÈu GiÇy dÐp lµ mÆt hµng cã sù kh¸c biÖt so víi nh÷ng hµng ho¸ tiªu dïng kh¸c vÝ dô nh- thùc phÈm . MÆt hµng nµy chØ ph¸t triÓn ®-îc khi ®êi sèng cña nh©n d©n ®· ®¹t ®-îc mét møc nhÊt ®Þnh. Cïng víi sù ph¸t triÓn m¹nh mÏ cña x· héi, nh÷ng n¨m gÇn ®©y n-íc ta ®ang chuyÓn ®æi m¹nh mÏ tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung quan liªu sang nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn theo kinh tÕ thÞ tr-êng. Nhê sù chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ nµy mµ ®êi sèng nh©n d©n ®-îc n©ng cao râ rÖt . Do ®ã, ph¸t triÓn vµ më réng s¶n xuÊt hµng tiªu dïng cã chÊt l-îng cao lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m hµng ®Çu ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong n-íc vµ nhu cÇu xuÊt khÈu. Sau khi n-íc ta tiÕn hµnh chÝnh s¸ch më cöa vµo n¨m 1992, ngµnh da giÇy n-íc ta ®· cã b-íc ph¸t triÓn m¹nh vµ trë thµnh mét trong sè nh÷ng ngµnh cã triÓn väng xuÊt khÈu cao. Thêi kú 1991-1993 xuÊt khÈu giÇy dÐp ®øng hµng thø 10 trong sè c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu cña ViÖt Nam th× ®Õn n¨m 1994 giÇy dÐp ®· v-¬n lªn hµng thø 6 vµ hiÖn nay giÇy dÐp ®øng hµng thø 3 trong sè nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chØ sau dÇu khÝ vµ dÖt may. Vµ tõ ®ã ta còng thÊy mét ®iÒu râ rµng lµ lÜnh vùc xuÊt khÈu giµy dÐp hiÖn nay ®ang chiÕm mét phÇn ®¸ng kÓ trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 cña n-íc ta. Theo sè liÖu cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam, n¨m 1999 tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu xÊp xØ 1,4 tû USD, t¨ng 30% so víi n¨m 1998. Gãp phÇn vµo sù t¨ng tr-ëng nµy lµ mét hÖ thèng c¸c doanh nghiÖp, c«ng ty ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ trong lÜnh vùc s¶n xuÊt giµy dÐp nãi chung vµ xuÊt khÈu giµy dÐp nãi riªng bao gåm: + Doanh nghiÖp quèc doanh trung -¬ng chiÕm 25% sè l-îng s¶n phÈm vµ 18,8% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. + Doanh nghiÖp quèc doanh ®Þa ph-¬ng chiÕm 19,5% sè l-îng s¶n phÈm vµ 14,5% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. + C¸c doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi chiÕm 37,5% sè l-îng s¶n phÈm vµ 52,8% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu. Trong hÖ thèng doanh nghiÖp s¶n xuÊt giµy dÐp th× tæng c«ng ty giÇy da ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong vÊn ®Ò ®Þnh h-íng ph¸t triÓn s¶n phÈm vµ t×m kiÕm thÞ tr-êng xuÊt khÈu. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu cña ta lµ kh¸ réng lín nh-ng do nguån ®Çu vµo cßn thiÕu nªn ®Çu n¨m 1999, tæng c«ng ty ®· triÓn khai thùc hiÖn dù ¸n s¾p xÕp l¹i nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt da ë phÝa b¾c bao gåm: + TiÕp nhËn nhµ m¸y thuéc da NghÖ An (®· ngõng s¶n xuÊt 10 n¨m nay). + TiÕn hµnh gi¶i thÓ mét sè ®¬n vÞ s¶n xuÊt thuéc da ë phÝa B¾c, chuyÓn toµn bé trang thiÕt bÞ vµo nhµ m¸y thuéc da Vinh ®Ó tËp trung s¶n xuÊt ®ång thêi tiÕn hµnh nhËp khÈu bèn d©y chuyÒn s¶n xuÊt da cao cÊp cña Italia, trang bÞ thªm cho nhµ m¸y nh»m n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt cña nhµ m¸y. 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + C¶i t¹o l¹i nhµ x-ëng, trang bÞ thªm mét sè thiÕt bÞ m¸y mãc míi. Ngµnh giÇy dÐp cña ta ®· cã tõ l©u ®êi nh-ng tr-íc ®©y chØ chó träng ®Õn gia c«ng giÇy v¶i vµ giÇy thÓ thao, giÇy da chØ ®-îc s¶n xuÊt víi kü thuËt l¹c hËu ®Ó tiªu thô néi ®Þa víi sè l-îng kh«ng nhiÒu. Bªn c¹nh nh÷ng c«ng ty thuéc tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam hiÖn ®ang ho¹t ®éng rÊt cã hiÖu qu¶, trong thêi gian gÇn ®©y c¸c c«ng ty cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi ®ang ph¸t triÓn víi quy m« lín, sè l-îng vµ gi¸ trÞ xuÊt khÈu ngµy cµng cao. HiÖn nay ë n-íc ta cã kho¶ng h¬n 100 nhµ m¸y s¶n xuÊt giÇy trong ®ã chiÕm phÇn lín lµ c¸c doanh nghiÖp quèc doanh ngoµi ra lµ xÝ nghiÖp liªn doanh, nhµ m¸y t- nh©n, xÝ nghiÖp cã vèn ®Çu t- n-íc ngoµi, xÝ nghiÖp 100% vèn n-íc ngoµi víi sè vèn ®Çu t- hµng chôc triÖu USD vµ hµng lo¹t nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt t- nh©n kh¸c.. §iÒu nµy chøng tá r»ng thµnh phÇn kinh tÕ quèc doanh vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng. §©y cã lÏ lµ mét ®iÒu dÔ hiÓu v× ngµnh giÇy dÐp cã vai trß kh¸ quan träng trong nÒn kinh tÕ n-íc ta nªn ®-îc ®Çu t- nhiÒu vµ ®-îc nhµ n-íc coi träng. MÆt kh¸c ®©y còng lµ ngµnh ®ßi hái kü thuËt c«ng nghÖ cao nªn thµnh phÇn kinh tÕ c¸ thÓ kh«ng thÓ cã ®ñ vèn, kinh nghiÖm còng nh- tr×nh ®é ®Ó tham gia vµo lÜnh vùc nµy. II. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam. HiÖn nay, c¸c s¶n phÈm giÇy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam bao gåm giÇy thÓ thao, giÇy n÷, giÇy da, dÐp ®i trong nhµ, sandal.. chÊt l-îng kh¸ tèt. S¶n phÈm cña chóng ta th-êng ®-îc xuÊt khÈu sang thÞ tr-êng nh÷ng n-íc t- b¶n nh- T©y ¢u vµ B¾c Mü. ThÞ tr-êng chñ yÕu cña giÇy dÐp xuÊt khÈu lµ c¸c n-íc thuéc liªn minh ch©u ©u do s¶n xuÊt giÇy dÐp 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¹i ch©u ©u ®ang ngµy cµng gi¶m sót ®ång thêi hµng xuÊt khÈu giµy dÐp cña ViÖt Nam ®-îc h-ëng -u ®·i theo hÖ thèng -u ®·i phæ cËp GSP. Ngoµi ra ViÖt Nam cßn ®ang nh×n thÊy Mü lµ mét thÞ tr-êng tiÒm n¨ng cho dï hiÖn nay Mü vµ ViÖt Nam míi ký hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i c¸c ®iÒu kiÖn cßn ch-a æn ®Þnh nh-ng hai h·ng giÇy thÓ thao danh tiÕng lµ Nike vµ Reebok ®· thµnh c«ng trong viÖc s¶n xuÊt giÇy thÓ thao t¹i ViÖt Nam. Ngoµi ra, mét khèi l-îng lín s¶n phÈm giÇy dÐp cña ViÖt Nam cßn ®-îc xuÊt khÈu sang mét sè n-íc ch©u ¸ nh- §µi Loan, NhËt B¶n, Hµn Quèc, Hång K«ng tuy nhiªn phÇn lín nh÷ng sè nµy ®-îc sö dông ®Ó t¸i xuÊt khÈu. Tãm l¹i, thÞ tr-êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam lµ mét thÞ tr-êng réng lín. HiÖn nay, ViÖt Nam lµ mét trong 5 n-íc cã l-îng giÇy dÐp ®-îc tiªu thô nhiÒu nhÊt t¹i ch©u ©u kh«ng chØ v× gi¸ rÎ mµ cßn lµ v× chÊt l-îng vµ mÉu m· chÊp nhËn ®-îc. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 III. C¬ cÊu xuÊt khÈu. Trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, ngµnh giÇy-®å da ViÖt Nam ®· cã sù t¨ng tr-ëng kh¸ nhanh. S¶n phÈm cña ngµnh c«ng nghiÖp nµy ®· chiÕm tû träng cao trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu, lý do chñ yÕu lµ chÊt l-îng hµng ho¸ nh-ng mét khÝa c¹nh kh«ng kÐm phÇn quan träng lµ mÉu m· vµ chñng lo¹i ®a d¹ng vµ phong phó. Sau nhiÒu n¨m ph¸t triÓn, hiÖn nay s¶n phÈm giÇy dÐp ®· t¨ng lªn kh¸ nhiÒu vÒ sè l-îng víi h×nh thøc mÉu m· ®Ñp vµ chÊt l-îng tèt. Cã thÓ nãi mét c¸ch kh¸i qu¸t r»ng trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y, s¶n phÈm xuÊt khÈu chñ yÕu cña giÇy dÐp ViÖt Nam lµ giÇy thÓ thao, giÇy nam n÷, giÇy v¶i, cÆp tói c¸c lo¹i. Theo tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam th× n¨m 2002 c¸c lo¹i giÇy thÓ thao sÏ vÉn ®¹t kim ng¹ch xuÊt khÈu cao nhÊt vµ chiÕm tû lÖ cao nhÊt trong tÊt c¶ c¸c lo¹i s¶n phÈm giÇy dÐp tiÕp theo ®ã lµ giÇy v¶i. C¸c lo¹i s¶n phÈm trªn lµ c¸c lo¹i hµng ho¸ cã kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cao trong nh÷ng n¨m tíi. IV. T×nh h×nh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña ngµnh giÇy da nãi chung vµ sù ph¸t triÓn cña xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng, sè l-îng còng nh- chÊt l-îng s¶n phÈm cña c¸c c«ng ty s¶n xuÊt giÇy dÐp ®· t¨ng lªn rÊt nhanh trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y do ViÖt Nam ®-îc h-ëng kh¸ nhiÒu c¸c -u ®·i vÒ xuÊt khÈu cña c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi nªn thÞ tr-êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam lµ rÊt réng. C¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh víi nhau vÒ mÉu m·, gi¸ c¶, uy tÝn v× thÕ cã thÓ nãi r»ng sù c¹nh tranh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hiÖn nay trong néi bé ngµnh giÇy dÐp néi ®Þa lµ kh¸ quyÕt liÖt. Trong sè nh÷ng c«ng ty ®ang ngµy cµng ph¸t triÓn ®ã, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam lµ ®¬n vÞ dÉn ®Çu trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña toµn bé ngµnh da giÇy ViÖt Nam. §èi víi nh÷ng thÞ tr-êng xuÊt khÈu, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam ®· cã mét chç ®÷ng v÷ng ch¾c. S¶n phÈm cña c«ng ty ®· cã mÆt trªn thÞ tr-êng nhiÒu n-íc thuéc liªn minh ch©u ¢u, c¸c n-íc SNG, §«ng ¢u, §«ng ¸,B¨c mü… V. §¸nh gi¸ kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam trong thêi gian qua. 1. Nh÷ng kÕt qu¶ ®¹t ®-îc. XuÊt khÈu giÇy dÐp më ra mét thÞ tr-êng quèc tÕ réng lín cho n-íc ta, kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp ngµy cµng cao, n¨m 1999 lµ1400 triÖu USD ,n¨m 2000 lµ kho¶ng 2 tû USD, vµ tiÕp tôc c¸c n¨m tiÕp theo 2001,2002 kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp ngµy mét t¨ng cao. XuÊt khÈu giÇy dÐp ph¸t triÓn ®· gãp phÇn t¨ng tÝch luü ngo¹i tÖ cho ®Êt n-íc, gi¶i quyÕt viÖc lµm cho hµng ngµn lao ®éng. Cã ®-îc thµnh qu¶ nµy lµ do chóng ta ®· tËn dông ®-îc nh÷ng lîi thÕ cña c¸c n-íc ®ang ph¸t triÓn, cã tiÒm n¨ng vÒ lùc l-îng lao ®éng vµ nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn nªn c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi rÊt -a thÝch trong viÖc hîp t¸c víi n-íc ta trong lÜnh vùc nµy. MÆt kh¸c n-íc ta ®· cã uy tÝn kh¸ lín trong lÜnh vùc xuÊt khÈu giÇy dÐp. D-íi ®©y lµ mét sè yÕu tè ®· t¹o ®iÒu kiÖn cho ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam ph¸t triÓn. 1.1. ChÝnh s¸ch vµ c«ng cô vÜ m«. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ThuÕ quan. Còng nh- ®èi víi nh÷ng doanh nghiÖp xuÊt khÈu kh¸c, c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy dÐp ®-îc h-ëng møc thuÕ suÊt lµ 0%. §©y lµ nh©n tè thóc ®Èy viÖc xuÊt khÈu giÇy dÐp. MÆt kh¸c c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp cßn cã ®éng lùc chÝnh tõ phÝa ®èi t¸c. Theo GSP, møc thuÕ suÊt nhËp khÈu kh¸ thÊp, tuú theo nh÷ng s¶n phÈm cô thÓ trong lÜnh vùc giÇy dÐp th× tõ d-íi 5% ®Õn cao nhÊt lµ 19% trong khi Trung Quèc, Th¸i Lan, Indonesia kh«ng ®-îc h-ëng -u ®·i GSP ®èi víi mÆt hµng giÇy dÐp. Cã thÓ nãi r»ng thuÕ quan lµ c«ng cô t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn sù tiÕn bé trong xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n-íc ta. + H¹n ng¹ch. Liªn minh ch©u ¢u kh«ng ¸p dông h¹n ng¹ch ®èi víi mÆt hµng giÇy dÐp cña n-íc ta trong khi Indonesia, Trung Quèc th× bÞ khèng chÕ khèi l-îng hµng ho¸ xuÊt khÈu b»ng h¹n ng¹ch. §©y lµ mét thuËn lîi n÷a cña n-íc ta. + ChÝnh s¸ch ®ßn bÈy. GiÇy-®å da lµ mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®-îc nhµ n-íc -u tiªn khuyÕn khÝch xuÊt khÈu bëi vËy chÝnh s¸ch trî cÊp xuÊt khÈu còng lµ mét trong nh÷ng nguyªn nh©n thóc ®Èy xuÊt khÈu. 1.2. ThÞ tr-êng. ThÞ tr-êng lµ nh©n tè quan träng cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc xuÊt khÈu giÇy dÐp. + ThÞ tr-êng hµng ho¸. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Víi nh÷ng thÞ tr-êng kh¸c nhau th× kh¶ n¨ng xuÊt khÈu giÇy cña c¸c quèc gia kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n ®èi víi liªn minh ch©u ¢u, hä ¸p dông møc thuÕ suÊt kh¸c nhau cho nh÷ng thÞ tr-êng kh¸c nhau. Lµo ®-îc h-ëng thuÕ suÊt lµ 0% trong khi ta chØ ®-îc h-ëng møc thuÕ suÊt kho¶ng trªn 10%. V× vËy khi ta xuÊt khÈu giÇy dÐp sang thÞ tr-êng liªn minh ch©u ¢u sÏ gÆp ph¶i sù c¹nh tranh cña nh÷ng quèc gia ®-îc h-ëng -u ®·i h¬n. H¬n n÷a giÇy dÐp lµ hµng ho¸ cã tÝnh chÊt mïa vô vµ yªu cÇu cña thÞ tr-êng ph-¬ng t©y rÊt khe kh¾t cho nªn viÖc t×m hiÓu vµ khai th¸c thªm nh÷ng thÞ tr-êng míi cã lîi h¬n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy ë ViÖt Nam. + ThÞ tr-êng lao ®éng. Lao ®éng lµ mét trong nh÷ng yÕu tè ®Çu vµo gãp phÇn quan träng ®¸ng kÓ trong viÖc s¶n xuÊt nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp nãi riªng. HiÖn nay, ViÖt Nam, Lµo, Myanmar cã gi¸ nh©n c«ng rÎ t-¬ng ®èi so víi Th¸i Lan. Do vËy gi¸ thµnh giÇy xuÊt khÈu cña ViÖt Nam rÎ t-¬ng ®èi so víi Th¸i Lan céng víi viÖc ®-îc h-ëng GSP th× viÖc xuÊt khÈu sÏ cã lîi h¬n. + ThÞ tr-êng nguyªn vËt liÖu ®Çu vµo. ViÖt Nam chØ tù tóc ®-îc v¶i vµ cao su nh-ng nguyªn vËt liÖu ph¶i nhËp khÈu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu còng kh«ng bÞ ®¸nh thuÕ. §©y còng lµ mét lîi thÕ cho xuÊt khÈu. 1.3. C¸c yÕu tè khoa häc c«ng nghÖ. Mäi s¶n phÈm khi ®-îc ¸p dông c«ng nghÖ míi ®Òu ®-îc n©ng cao chÊt l-îng, hîp thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng vµ gi¸ thµnh l¹i thÊp h¬n. C¸c 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 doanh nghiÖp xuÊt khÈu giÇy dÐp n-íc ta khi nhËp khÈu m¸y mãc c«ng nghÖ phôc vô s¶n xuÊt kh«ng ph¶i chÞu thuÕ nhËp khÈu còng nh- thuÕ gi¸ trÞ gia t¨ng. §©y còng t¹o ra mét ¶nh h-ëng tÝch cùc khuyÕn khÝch xuÊt khÈu. 1.4. C¸c nh©n tè bªn trong doanh nghiÖp. §Ó cã thÓ xuÊt khÈu th× hµng ho¸ cña doanh nghiÖp ph¶i cã søc c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. §iÒu nµy phô thuéc vµo c¸c yÕu tè nhc«ng nghÖ, vèn, lao ®éng vµ c¸c chÝnh s¸ch kinh doanh cña doanh nghiÖp. T¹i c¸c doanh nghiÖp giÇy cã tèc ®é ph¸t triÓn cao nh-ng nguån vèn ®Çu t- cßn h¹n chÕ. GÇn ®©y, nhµ n-íc ®· gi¶i quyÕt b»ng c¸ch cho chuyÓn tõ nguån vèn trung h¹n sang dµi h¹n. Trong nh÷ng yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn xuÊt khÈu th× ®©y chÝnh lµ nh©n tè g©y cho doanh nghiÖp gÆp nhiÒu khã kh¨n nhÊt. 2. Nh÷ng h¹n chÕ trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam vµ nguyªn nh©n. Trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp, bªn c¹nh nh÷ng -u ®iÓm chóng ta còng cã nh÷ng h¹n chÕ. VÒ phÝa kh¸ch quan cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp n-íc ta ®ang gÆp nh÷ng khã kh¨n sau: + Kh«ng chØ riªng n-íc ta mµ c¸c n-íc kh¸c trong khu vùc cã ®iÒu kiÖn t-¬ng tù nh- chóng ta còng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ®Ó tËn dông nh÷ng ®iÒu kiÖn thuËn lîi cña hä. Do ®ã chóng ta ph¶i c¹nh tranh rÊt gay g¾t víi nh÷ng n-íc ®ã vÒ mäi mÆt: mÉu m·, gi¸ c¶, chÊt l-îng. + Khã kh¨n vÒ nguån nguyªn liÖu. HiÖn nay ®©y lµ mét khã kh¨n cho toµn bé ngµnh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n-íc ta. C¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 dï liªn doanh víi chóng ta hay ®Æt hµng gia c«ng xuÊt khÈu ®Òu rÊt hiÕm khi cung cÊp nguyªn vËt liÖu cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ®Ó s¶n xuÊt. HÇu nh- phÝa ViÖt Nam ®Òu ph¶i tù lo vÒ phÇn nguyªn vËt liÖu. Vµ khã kh¨n cña chóng ta chÝnh lµ khã kh¨n trong thu mua nguyªn vËt liÖu hoÆc nguyªn vËt liÖu kh«ng ®¶m b¶o chÊt l-îng. L-îng da tr©u, da bß trong n-íc chØ míi ®¸p øng ®-îc gÇn 50% nhu cÇu cña ngµnh da giÇy, l-îng cßn l¹i ph¶i nhËp khÈu lµ chñ yÕu. VÒ phÝa chñ quan mµ nãi th× cã nh÷ng h¹n chÕ sau: + Thø nhÊt lµ sù thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ: T×nh tr¹ng thiÕu vèn ngÆt nghÌo khiÕn cho kh«ng Ýt doanh nghiÖp buéc lßng ph¶i mua thiÕt bÞ víi c«ng nghÖ lçi thêi nªn ngay c¶ khi kh¸ch hµng ®Æt hµng cao cÊp cã lîi nhuËn cao, chóng ta còng kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng thùc hiÖn. + Thø hai lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr-êng n-íc ngoµi vµ l·ng quªn thÞ tr-êng trong n-íc: C¸i yÕu c¬ b¶n cña c¸c doanh nghiÖp da-giÇy ViÖt Nam lµ kh«ng cã hÖ thèng ph©n phèi trùc tiÕp t¹i c¸c thÞ tr-êng tiªu thô, nªn th-êng xuyªn ph¶i b¸n s¶n phÈm cña m×nh cho c¸c c«ng ty trung gian víi gi¸ rÎ. Bªn c¹nh ®ã, h-íng ®Çu tcho s¶n xuÊt cña ngµnh da-giÇy ViÖt Nam lµ xuÊt khÈu vµ gia c«ng s¶n phÈm cho n-íc ngoµi cho nªn thÞ tr-êng néi ®Þa hÇu nh- bÞ quªn l·ng. MÆt hµng giÇy ®ang chiÕm -u thÕ trªn thÞ tr-êng ViÖt Nam lµ giÇy Trung Quèc ®-îc nhËp vµo qua nhiÒu ®-êng kh¸c nhau (c¶ hîp ph¸p lÉn phi ph¸p). Mét ®iÒu kh¸ quan träng lµ ®Ó ho¹t ®éng xuÊt khÈu mét mÆt hµng cã hiÖu qu¶ vµ t¹o ®-îc uy tÝn th× mÆt hµng ®ã cÇn ph¶i chiÕm lÜnh ®-îc thÞ tr-êng trong n-íc. + Thø ba lµ tÝnh chÊt néi ho¸ trong tõng ®«i giÇy vÉn cßn qu¸ Ýt: Nguyªn liÖu da, gi¶ da.. vµ c¸c phô liÖu kh¸c nh- dao c¾t, keo d¸n, kho¸ chñ yÕu ph¶i nhËp ngo¹i. Da néi ®Þa chØ ®Ó s¶n xuÊt giÇy cÊp thÊp 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hoÆc chØ ®-îc dïng lµm da l¸t hoÆc da ®Õ. Phô liÖu cña giÇy thÓ thao ph¶i nhËp gÇn hÕt vµ ®Ó s¶n xuÊt nh÷ng ®«i giÇy da cao cÊp th× ph¶i nhËp c¶ da mò, da ®Õ. Qua c¸c ph©n tÝch ë trªn, ta cã thÓ thÊy r»ng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n-íc ta lµ mét lÜnh vùc tuy cßn nhiÒu khã kh¨n nh-ng ®· lµ mét lÜnh vùc cã tiÒm n¨ng. V× vËy ®Ó ph¸t huy hÕt nh÷ng thuËn lîi vµ h¹n chÕ nh÷ng khã kh¨n trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp, nç lùc tù hoµn thiÖn m×nh song song víi sù hç trî cña nhµ n-íc lµ cÇn thiÕt. Mét sè nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn môc tiªu nµy sÏ ®-îc tr×nh bµy ë ch-¬ng 3. ** VÒ mÆt nhËp khÈu Tr-íc ®©y n-íc ta nhËp khÈu nh÷ng mÆt hµng giÇy dÐp cñu tÇu lµ chñ yÕu nh-ng hiÖn nay ®¨ cã gi¶m bít rÊt nhiÒu bëi v× n-íc ta ®¨ cã nh÷ng c«ng ty giÇy dÐp kh¸ næi tiÕng nh- c«ng ty giÇy dÐp th-äng ®×nh , c«ng ty giÇy dÐp sai gßn vv...bëi vËy ngoµi viÖc nhËp khÈu c¸c mÆt hµng giÇy dÐp cña c¸c h·ng næi tiÕng trªn thÕ giíi nh- Nike,Adidas,Rebox vv...chóng ta cßn nhËp khÈu nh-ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn ®Ó cã thÓ lµm ra c¸c mÆt hµng giÇy dÐp tèt cã chÊt l-îng cao kh«ng nh÷ng chØ tiªu dïng trong n-íc mµ cßn xuÊt khÈu sang c¸c n-íc b¹n.ViÖc ngµy cµng ph¸t triÓn cña c¸c c«ng ty giÇy dÐp ®· më ra cho n-íc ta tiÒm n¨ng xuÊt khÈu nhiÒu h¬n nhËp khÈu , chóng ta chØ tiÕn hµnh nhËp khÈu c¸c m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó chÕ t¹o ra c¸c miÕng da tèt,®Ñp phï hîp víi thÞ hiÕu ng-êi tiªu dïng. Víi nh÷ng tiÒm n¨ng s½n cã nh- vÒ nh©n c«ng thuéc da vv... vµ viÖc nhËp khÈu cã lùa chän ®· ngµy cµng ®-a mÆt hµng giÇy dÐp trë thµnh mét trong nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc cña n-íc ta 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II C¸c môc tiªu vµ quan ®iÓm cña §¶ng trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn th-¬ng m¹i xuÊt nhËp khÈu n-íc ta giai ®o¹n 2001 ®Õn 2010 I. §Þnh h-íng ph¸t triÓn ngµnh giÇy dÐp ViÖt Nam d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n-íc Trong chiÕn l-îc ph¸t triÓn ®Õn n¨m 2010, §¶ng ®· x¸c ®Þnh môc tiªu “h­íng ra xuÊt khÈu” ®Ó thu hót ngo¹i tÖ, tù c©n ®èi c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó s¶n xuÊt vµ ph¸t triÓn. Víi môc tiªu ®ã ngµnh giÇy da sÏ tËp trung vµo nh÷ng quan ®iÓm sau 1. Quan ®iÓm h-íng ra xuÊt khÈu vµ chuyÓn tõ gia c«ng sang mua nguyªn vËt liÖu, b¸n thµnh phÈm ®¶m b¶o n©ng cao hiÖu qu¶, t¨ng nhanh tÝch luü, n©ng cao chÊt l-îng vµ ®a d¹ng ho¸ nh÷ng mÆt hµng xuÊt khÈu. 2. ¦u tiªn ph¸t triÓn nh÷ng c¬ së s¶n xuÊt nguyªn liÖu phô, ho¸ chÊt phôc vô cho ngµnh nh»m tiÕt kiÖm ngo¹i tÖ, h¹n chÕ sù phô thuéc vµ t¹o thÕ chñ ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh. 3. T¨ng c-êng phèi hîp chÆt chÏ víi bé phËn thuéc da. 4. Coi träng thÞ tr-êng néi ®Þa, khai th¸c tèi ®a n¨ng lùc nh»m khai th¸c nhu cÇu ngµy cµng t¨ng cña tiªu dïng trong n-íc lÉn tiªu dïng quèc tÕ. 5. Chó träng kh©u thiÕt kÕ vµ triÓn khai nh÷ng mÉu m· míi ®¸p øng yªu cÇu ngµy cµng cao cña thÞ tr-êng néi ®Þa còng nh- quèc tÕ. 6. Båi d-ìng n©ng cao tr×nh ®é cho ®éi ngò c¸n bé kü thuËt, c«ng nh©n lµnh nghÒ ®Ó ®¶m b¶o sù tiÕp thu nhanh chãng chuyÓn giao c«ng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÖ, phÊn ®Êu lµm chñ trong s¶n xuÊt vµ kh«ng phô thuéc vµo ®èi t¸c n-íc ngoµi. 7. Chó träng ®Çu t- chiÒu s©u ®Ó ®ång bé ho¸ c¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt, bæ sung c¸c thiÕt bÞ lÎ, thay thÕ nh÷ng thiÕt bÞ l¹c hËu, ®æi míi c«ng nghÖ lµm t¨ng s¶n l-îng, t¨ng n¨ng suÊt, n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm, gi¶m chi phÝ s¶n xuÊt vµ h¹n chÕ « nhiÔm m«i tr-êng. Trong giai ®o¹n tíi, ngµnh giÇy da ViÖt Nam tiÕp tôc tham gia vµo qu¸ tr×nh quèc tÕ ho¸ lùc l-îng s¶n xuÊt, chÞu sù ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ gãp phÇn t¹o nªn mét thÞ tr-êng réng lín. §ång thêi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong ngµnh nªn chó träng lµm cho nh·n hiÖu cña nh÷ng mÆt hµng cã xuÊt xø tõ ViÖt Nam cã chÊt l-îng cao (øng dông theo tiªu chuÈn ISO 9000, 9002) nh»m t¹o cho ngµnh giÇy da ViÖt Nam cã vÞ trÝ cao trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Víi quan ®iÓm ®Þnh h-íng trªn, ngµnh giÇy da ViÖt Nam cÇn cã chiÕn l-îc ph¸t triÓn tËp trung mäi nguån lùc vÒ khoa häc c«ng nghÖ vµ nh©n lùc ®Ó cã thÓ thùc hiÖn ®-îc nh÷ng môc tiªu ®Ò ra. II. Dù b¸o vÒ xuÊt khÈu giÇy dÐp trong nh÷ng n¨m tíi ë n-íc ta d-íi sù l·nh ®¹o cña §¶ng vµ nhµ n-íc 1. Dù b¸o vÒ thÞ tr-êng. Mü, ch©u ¢u vµ NhËt B¶n lµ ba thÞ tr-êng nhËp khÈu giÇy dÐp lín nhÊt thÕ giíi. ChØ tÝnh riªng trong n¨m 1996, tæng gi¸ trÞ nhËp khÈu giµy dÐp cña Mü lµ trªn 12 tØ USD. Trong thêi gian tíi, nhÊt lµ sau khi hiÖp ®Þnh th-¬ng m¹i gi÷a ViÖt Nam vµ Mü ®-îc hoµn chØnh, ViÖt Nam sÏ ®-îc h-ëng quy chÕ tèi huÖ quèc th× lóc ®ã hµng ho¸ ViÖt Nam sÏ dÔ dµng 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 h¬n trong viÖc x©m nhËp thÞ tr-êng Mü, kim ng¹ch bu«n b¸n gi÷a hai n-íc sÏ t¨ng lªn nhiÒu vµ triÓn väng cña giÇy dÐp xuÊt khÈu cña ViÖt Nam sang Mü lµ s¸ng l¹n. Do xu h-íng tiªu dïng trªn c¸c thÞ tr-êng cïng víi sù ph¸t triÓn cña x· héi nªn nhu cÇu tiªu dïng ®ßi hái ngµy cµng cao. Xu h-íng tiªu dïng ®å giÇy da sÏ nh»m vµo c¸c chñng lo¹i giÇy dÐp phong phó vÒ mÉu m· vµ chÊt l-îng b¶o ®¶m, gi¸ c¶ phï hîp . C¸c khu vùc kinh tÕ kh¸c nhau cã thÞ hiÕu tiªu dïng giÇy dÐp kh¸c nhau. + ThÞ tr-êng ch©u ¢u: ®©y lµ thÞ tr-êng lín víi d©n sè hµng tr¨m triÖu ng-êi vµ cã søc tiªu dïng giÇy dÐp cao (kho¶ng 6-7 ®«i/ ng-êi/ n¨m. Hµng n¨m toµn bé ch©u ¢u nhËp khÈu mét khèi l-îng lín giÇy dÐp nh-ng nhu cÇu giÇy dÐp mÉu mèt thêi trang chiÕm tû lÖ kh¸ cao (trªn 65%) vµ yªu cÇu vÒ chÊt l-îng cao. Ch©u ¢u cã xu h-íng tiªu dïng giÇy da do ®êi sèng kinh tÕ ph¸t triÓn, v× vËy ®©y còng lµ thÞ tr-êng cã tiÒm n¨ng cho ngµnh thuéc da ph¸t triÓn. Tuy nhiªn, ngµnh da giÇy n-íc ta cÇn ph¶i chó ý ®Õn hiÖn t-îng mét sè n-íc kh¸c lµm gi¶ giÊy chøng nhËn xuÊt xø cña ViÖt Nam ®Ó ®-îc h-ëng quy chÕ -u ®·i + ThÞ tr-êng SNG vµ §«ng ¢u: §©y lµ thÞ tr-êng cã sè d©n ®«ng, møc tiªu thô b×nh qu©n lµ 5-6 ®«i/ ng-êi/ n¨m nh-ng cã xu h-íng tiªu dïng c¸c lo¹i giÇy dÐp phæ th«ng víi chÊt l-îng kh«ng qu¸ cao. + ThÞ tr-êng NhËt B¶n: cã xu h-íng tiªu dïng nh÷ng lo¹i hµng ho¸ cã tÝnh quèc tÕ cao, nh·n m¸c chuÈn. Trong thêi gian tíi, NhËt B¶n sÏ giµnh cho chóng ta quy chÕ tèi huÖ quèc, do ®ã tiÒm n¨ng ph¸t triÓn cña thÞ tr-êng NhËt B¶n lµ kh¸ lín. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 + ThÞ tr-êng B¾c Mü: §©y lµ thÞ tr-êng cã møc tiªu thô 6-7 ®«i/ng-êi n¨m vµ -a thÝch tiªu dïng nh÷ng lo¹i giÇy dÐp cã mang nh·n m¸c cña nh÷ng h·ng næi tiÕng, kiÓu d¸ng ®Ñp vµ cã tÝnh quèc tÕ cao. Nhu cÇu t¹i B¾c Mü cho giÇy da thêi trang lµ kh¸ cao (kho¶ng 70%). + ThÞ tr-êng c¸c n-íc trong khu vùc: Khu vùc §«ng Nam ¸ lµ khu vùc s¶n xuÊt giÇy dÐp chñ yÕu cña thÕ giíi nªn møc tiªu dïng chØ ë møc dthõa cña hµng xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, xu h-íng tiªu dïng c¸c lo¹i giÇy dÐp thêi trang ®· trë nªn æn ®Þnh víi kiÓu d¸ng ®a d¹ng vµ chÊt l-îng cao. 2. Dù b¸o vÒ nhu cÇu giÇy dÐp xuÊt khÈu giai ®o¹n 2000-2010 cña §¶ng vµ nhµ n-íc C¨n cø vµo t×nh h×nh xuÊt khÈu hiÖn nay, dù b¸o thÞ tr-êng vµ xu h-íng tiªu dïng trªn c¸c thÞ tr-êng, tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam d-íi sù l·nh ®¹o cña ®¶ng vµ nhµ n-íc ®· dù b¸o môc tiªu xuÊt khÈu giÇy trong b¶ng sau: B¶ng 12. Dù b¸o xuÊt khÈu giÇy dÐp giai ®o¹n 2001-2010. §¬n vÞ Dù kiÕn Dù kiÕn tÝnh 2000 2010 GiÇy thÓ thao 1000 ®«i 110.000 258.086 GiÇy v¶i 1000 ®«i 51.250 110.458 GiÇy n÷ 1000 ®«i 43.937 107.611 GiÇy da nam n÷ 1000 ®«i 2.000 10.000 GiÇy dÐp kh¸c 1000 ®«i 28.063 74.845 C¸c s¶n phÈm 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 CÆp tói c¸c lo¹i 1000 c¸i Tæng kim ng¹ch xuÊt 1000 khÈu USD 30.098 77.470 964.000 4.700.000 Nguån: tæng c«ng ty da giÇy ViÖt Nam. MÆt kh¸c, trong nh÷ng n¨m tíi, nhiÒu quèc gia sÏ trë thµnh quèc gia ph¸t triÓn, nhu cÇu tiªu dïng da-giÇy ë nh÷ng n¬i ®ã sÏ gia t¨ng. Nh÷ng n-íc nµy sÏ mÊt ®i lîi thÕ gi¸ nh©n c«ng rÎ vµ c¸c lîi thÕ kh¸c do ph¶i ®-a nÒn kinh tÕ h-íng theo nÒn c«ng nghiÖp hiÖn ®¹i. C¸c n-íc nµy sÏ mÊt ®i nh÷ng -u ®·i vÒ thuÕ quan dµnh cho nh÷ng n-íc ®ang ph¸t triÓn vµ ViÖt Nam nªn tËn dông -u thÕ cña m×nh. LuËt ®Çu t- n-íc ngoµi liªn tôc ®-îc söa ®æi sÏ lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c nhµ ®Çu t- bá vèn vµo lÜnh vùc da-giÇy vèn ®-îc xem lµ mét trong nh÷ng ngµnh kinh doanh bá vèn thÊp mµ dÔ thu lîi. HiÖn nay kh¶ n¨ng më réng thÞ tr-êng xuÊt khÈu giÇy dÐp cña ViÖt Nam lµ to lín cïng víi vÞ trÝ ngµy cµng cao cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ, sù -u ®·i cña nhµ n-íc, triÓn väng cho ngµnh xuÊt khÈu giÇy dÐp cña n-íc ta lµ rÊt to lín. Ch-¬ng III C¸c biÖn ph¸p ph¸t triÓn ngµnh hµng giÇy dÐp cña n-íc ta. Cho dï kim ng¹ch xuÊt khÈu giÇy dÐp chiÕm tû träng lín trong tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña c¶ n-íc, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp vÉn lµ mét ngµnh míi vµ vÉn ®ang gÆp khã kh¨n. V× vËy, nã cÇn ®-îc b¶o vÖ vµ qu¶n lý b»ng nh÷ng biÖn ph¸p, chÝnh s¸ch tÝch cùc cña nhµ n-íc. Kim ng¹ch xuÊt khÈu toµn ngµnh lµ lín, thÞ tr-êng tiªu thô còng t-¬ng ®èi 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 réng nh-ng nh- ®· ph©n tÝch ë trªn, ngµnh s¶n xuÊt giÇy dÐp cña ViÖt Nam nãi chung vµ xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam nãi riªng cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. D-íi ®©y lµ mét sè gi¶i ph¸p kiÕn nghÞ nh»m n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu giÇy dÐp ViÖt Nam. 1. VÒ phÝa doanh nghiÖp. + C¸c doanh nghiÖp cÇn nghiªn cøu kü thÞ tr-êng tiªu thô: sù tån t¹i cña doanh nghiÖp lµ do thÞ tr-êng quyÕt ®Þnh v× vËy c¸c doanh nghiÖp cÇn x¸c ®Þnh râ: - Nhu cÇu thÞ tr-êng hiÖn t¹i. - Dù b¸o nhu cÇu thÞ tr-êng trong t-¬ng lai. - Kh¶ n¨ng chiÕm lÜnh thÞ tr-êng. - Kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng cña s¶n phÈm. Trªn c¬ së nghiªn cøu ph©n tÝch thÞ tr-êng, doanh nghiÖp dÇn x¸c ®Þnh ®-îc quy m« s¶n xuÊt hµng n¨m. §ång thêi doanh nghiÖp cÇn tÝnh ®Õn nh÷ng yÕu tè - ¶nh h-ëng cña thu nhËp ®Õn nhu cÇu thÞ tr-êng. - ¶nh h-ëng cña gi¸ c¶ ®Õn nhu cÇu thÞ tr-êng. - C¸c ¶nh h-ëng kh¸c ®ét biÕn ®èi víi nhu cÇu thÞ tr-êng. Qu¸ tr×nh nghiªn cøu ®ã gióp cho doanh nghiÖp biÕt ®-îc kh¶ n¨ng tiªu thô. Nh-ng ®Ó tiªu thô ®-îc trong thùc tÕ th× c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i lµm sao cho ng-êi tiªu thô biÕt ®Õn s¶n phÈm cña m×nh b»ng c¸ch tæ chøc m¹ng l-íi ph©n phèi s¶n phÈm hîp lý. Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu, doanh nghiÖp cÇn ph¶i tÝnh ®Õn kh¶ n¨ng s¶n xuÊt cña n-íc nhËp khÈu 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 vµ c¶ kh¶ n¨ng cña nh÷ng n-íc xuÊt khÈu kh¸c x©m nhËp vµo thÞ tr-êng ®ã. TÊt c¶ nh÷ng viÖc nµy ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã bé phËn nghiªn cøu cã hiÖu qu¶. + T¹o sù tÝn nhiÖm cña kh¸ch hµng n-íc ngoµi ®èi víi s¶n phÈm cña m×nh. §Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn, doanh nghiÖp cÇn ph¶i quan t©m ®Õn uy tÝn cña m×nh trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Giai ®o¹n hiÖn nay lµ giai ®o¹n c¹nh tranh quyÕt liÖt v× vËy ch÷ tÝn còng lµ mét lîi thÕ. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam cÇn tr¸nh t×nh tr¹ng xuÊt khÈu nh÷ng s¶n phÈm kh«ng ®¹t tiªu chuÈn dÉn ®Õn bªn ®èi t¸c ph¶i huû hîp ®ång nh- tr-êng hîp c«ng ty Th¨ng Long tr-íc n¨m 1993. + N©ng cao nghiÖp vô kinh doanh ®Æc biÖt lµ nghiÖp vô kinh doanh xuÊt nhËp khÈu. NghiÖp vô kinh doanh lµ toµn bé nh÷ng biÖn ph¸p vµ ph-¬ng ph¸p nh»m kÝch thÝch nhu cÇu thÞ tr-êng, v× vËy nÕu ¸p dông nh÷ng biÖn ph¸p hîp lý trong nghiÖp vô kinh doanh th× sÏ ®¹t hiÖu qu¶ cao trong tiªu thô s¶n phÈm. §èi víi mÆt hµng giÇy dÐp cã thÓ sö dông nh÷ng biÖn ph¸p sau: - Sö dông hÖ thèng cöa hµng ®Ó tiªu thô s¶n phÈm. - N©ng cao kh¶ n¨ng tiªu thô th«ng qua qu¶ng c¸o, tr-ng bµy mÉu. - T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho kh¸ch hµng th«ng qua hÖ thèng ®¹i lý - T¨ng c-êng më réng c¸c mèi quan hÖ víi c¸c ®èi t¸c n-íc ngoµi. MÆt hµng giÇy dÐp lµ lo¹i tiªu dïng réng r·i d-íi nhiÒu h×nh thøc: trang bÞ hµng lo¹t hay chØ lµ nhu cÇu c¸ nh©n. V× vËy doanh nghiÖp cÇn ph¶i 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 t¨ng c-êng më réng h¬n n÷a c¸c quan hÖ víi nh÷ng ®èi t¸c n-íc ngoµi ®Ó t×m hiÓu nhu cÇu nhËp khÈu cña nh÷ng tæ chøc còng nh- nhu cÇu cña tõng c¸ nh©n, ®Æc tr-ng tiªu dïng cña nh÷ng khu vùc nhËp khÈu kh¸c nhau. + Sö dông tèi -u n¨ng lùc s¶n xuÊt cña m×nh. 2. VÒ phÝa nhµ n-íc. + Nhµ n-íc cÇn cã mét sè chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t-, giµnh mét sè vèn -u ®·i ®Çu t- vµo ngµnh giÇy dÐp vµ cã biÖn ph¸p bæ sung vèn l-u ®éng cho doanh nghiÖp hoÆc giµnh nh÷ng kho¶n vay -u ®·i cho c¸c doanh nghiÖp ngµnh giÇy dÐp nh»m t¹o ®iÒu kiÖn cho hä cã kh¶ n¨ng vÒ vèn tõ ®ã ho¹t ®éng cã hiÖu qu¶ h¬n. + Trong giai ®o¹n hiÖn nay, khi mµ c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh da giÇy ®ang ho¹t ®éng trong t×nh tr¹ng thiÕu vèn vµ c«ng nghÖ th× ngµy cµng cã nhiÒu nh÷ng doanh nghiÖp 100% vèn n-íc ngoµi xuÊt hiÖn nh»m khai th¸c nguån lao ®éng dåi dµo cña chóng ta ®ång thêi h-ëng nh÷ng -u ®·i cho xuÊt khÈu. C¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam míi g-îng dËy ®-îc sau sù sôp ®æ cña nh÷ng thÞ tr-êng truyÒn thèng nªn gÆp nhiÒu khã kh¨n trong qu¸ tr×nh c¹nh tranh víi hä. V× vËy nhµ n-íc nªn cã biÖn ph¸p b¶o vÖ quyÒn lîi cña c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam. + §Ó t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam ho¹t ®éng linh ho¹t, c¸c c¬ quan nhµ n-íc cÇn cã sù thèng nhÊt phèi hîp khi ®-a ra c¸c quyÕt ®Þnh liªn quan ®Ó tr¸nh g©y phiÒn hµ chËm chÔ, tèn kÐm kh«ng cÇn thiÕt ¶nh h-ëng ®Õn ho¹t ®éng xuÊt khÈu. 20
- Xem thêm -