Tài liệu Các biện pháp nâng cao lợi nhuận của doanh nghiệp x(công ty may xuất khẩu phương mai

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

A- Lêi më ®Çu Tõ khi ®Êt n-íc ta chuyÓn tõ nÒn kinh tÕ tËp trung sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng cã sù ®iÒu tiÕt cña Nhµ n-íc, c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ kh¸c nhau ®Òu ph¶i chuyÓn m×nh vµ thay ®æi hoµn toµn ®Ó thÝch nghi ®-îc víi m«i tr-êng vµ kh«ng ngõng ®i lªn. §Ó ®¹t ®-îc ®iÒu ®ã, doanh nghiÖp ph¶i ®¸p øng ®-îc yªu cÇu, nh÷ng ®ßi hái cña thÞ tr-êng mµ mét trong nh÷ng ®ßi hái bøc b¸ch ®ã lµ ho¹t ®éng kinh doanh nghiÖp ph¶i thu ®-îc lîi nhuËn. Trong c¬ chÕ thÞ tr-êng, lîi nhuËn ®· trë thµnh nÒn t¶ng cho sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ ®ßn bÈy kinh tÕ, lµ môc tiªu hµng ®Çu, lµ môc ®Ých cuèi cïng mµ tÊt c¶ doanh nghiÖp ®Òu theo ®uæi. 1 KÓ tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, cïng víi sù cè g¾ng nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai ®· tõng b-íc kh¾c phôc khã kh¨n, ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh c«ng nhÊt ®Þnh. Thµnh tÝch ®ã lµ kÕt qu¶ cña nh÷ng môc tiªu, nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t- hîp lý, mµ môc tiªu hµng ®Çu ®ã lµ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh ph¶i cã lîi nhuËn vµ lîi nhuËn ph¶i t¨ng theo c¸c n¨m. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña lîi nhuËn, em ®· chän ®Ò tµi tiÓu luËn cña m×nh lµ:"C¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp X” (c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai). Em chia bµi viÕt cña m×nh ra lµm ba phÇn: I- Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn. 2 II- Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai. III- BiÖn ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn á c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai. b - Néi dung I-Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng: 1-C¸c nh©n tè ¶nh h-ëng ®Õn tû suÊt lîi nhuËn: Nguån gèc cña lîi nhuËn lµ gi¸ trÞ thÆng d-, vµ gi¸ trÞ thÆng d- thùc chÊt chØ lµ do søc lao ®éng cña c«ng nh©n s¸ng t¹o ra trong qu¸ tr×nh sö dông søc lao ®éng, mµ gi¸ trÞ cña nã thÓ hiÖn ë t- b¶n kh¶ biÕn. Lîi nhuËn lµ gi¸ trÞ thÆng d- so s¸nh víi sè t- b¶n ®· bá vµo s¶n xuÊt; nh×n bÒ ngoµi gi¸ trÞ thÆng d- Êy cã vÎ nh- lµ kÕt qu¶ cña sè t- 3 b¶n Êy. V× vËy M¸c gäi lîi nhuËn lµ h×nh thøc biÕn t-íng cña gi¸ trÞ thÆng d-. Vµ nh- vËy, h×nh thøc lîi nhuËn ®· che dÊu quan hÖ bãc lét b»ng c¸ch t¹o ra quan niÖm sai lÇm r»ng: lîi nhuËn lµ do chÝnh b¶n th©n t- b¶n ®Î ra,c¸c h×nh thøc cña quan hÖ s¶n xuÊt t- b¶n chñ nghÜa ®· lµm lu mê vµ che dÊu quan hÖ bãc lét cña nã. NÕu gäi lîi nhuËn lµ p, th× c«ng thøc GT=c+v+m=k+m sÏ chuyÓn ho¸ thµnh GT=k+p hay gi¸ trÞ hµng ho¸=chi phÝ s¶n xuÊt+lîi nhuËn, tho¹t nh×n ta thÊy r»ng p còng lµ m.Tuy nhiªn gi÷a lîi nhuËn vµ gi¸ trÞ thÆng d- kh«ng ph¶i lµ hoµn toµn thèng nhÊt mµ gi÷a chóng cã sù kh¸c nhau: VÒ mÆt chÊt: gi¸ trÞ thÆng d- ph¶n ¸nh nguån gèc sinh ra tõ t- b¶n l-u ®éng, lµ biÓu hiÖn cña lao ®éng thÆng d-, cßn lîi nhuËn ®-îc xem lµ do toµn bé t- b¶n øng tr-íc ®Î 4 ra. Gi¸ trÞ thÆng d- lµ biÓu hiÖn cña quan hÖ giai cÊp, cßn lîi nhuËn biÓu hiÖn mèi quan hÖ gi÷a vËt víi vËt. VÒ mÆt l-îng: nÕu hµng ho¸ b¸n ®óng gi¸ trÞ th× ng-êi ta ®· thùc hiÖn ®-îc mét lîi nhuËn råi. Lîi nhuËn ®ã b»ng gi¸ trÞ thõa ra ngoµi chi phÝ s¶n xuÊt hµng ho¸, tøc lµ b»ng toµn bé gi¸ trÞ thÆng d- chøa ®ùng trong gi¸ trÞ hµng ho¸. Nh-ng nhµ t- b¶n vÉn b¸n hµng ho¸ d-íi gi¸ trÞ mµ vÉn cã lêi. Bëi v× chõng nµo gi¸ b¸n cña hµng ho¸ cßn cao h¬n chi phÝ s¶n xuÊt th× dï gi¸ b¸n hµng ho¸ cã thÊp h¬n gi¸ trÞ th× bao giê còng vÉn thùc hiÖn ®-îc mét bé phËn gi¸ trÞ thÆng d- chøa ®ùng trong nã. Nh- vËy lîi nhuËn thuéc ph¹m trï l-u th«ng. Nhµ t- b¶n thu ®-îc lîi nhuËn nhiÒu hay Ýt phô thuéc vµo gi¸ trÞ hµng ho¸. 2-Lîi nhuËn ®èi víi doanh nghiÖp: 5 NÕu nh- trong c¬ chÕ kÕ ho¹ch ho¸ tËp chung ®· biÕn c¸c doanh nghiÖp trë thµnh nh÷ng kho chøa hµng thùc hiÖn viÖc giao nép, cung øng mét c¸ch ®¬n thuÇn, dÉn ®Õn thñ tiªu tÝnh n¨ng ®éng, s¸ng t¹o trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp bëi t¸ch rêi chøc n¨ng s¶n suÊt vµ kinh doanh, doanh nghiÖp sÏ kh«ng quan t©m ®Õn môc tiªu lîi nhuËn v× gi¸ c¶ th× ®-îc ®Þnh tr-íc cßn s¶n phÈm th× lu«n cã ng-êi mua. Ng-îc l¹i, trong nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, lîi nhuËn l¹i gi÷ mét vÞ trÝ quan träng trong s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. V× thÕ, lîi nhuËn ®-îc coi lµ ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng, lµ ®éng lùc thóc ®Èy doanh nghiÖp t×m mäi c¸ch ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ... nh»m gi¶m tèi thiÓu chi phÝ, kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn. 6 Lîi nhuËn lµ mét chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lîi nhuËn lµ th-íc ®o sù nç lùc cña doanh nghiÖp, cña tÊt c¶ nh÷ng cè g¾ng tõ kh©u t×m hiÓu thÞ tr-êng, tiÕn hµnh s¶n xuÊt, ®Õn kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Cã thÓ nãi vai trß cña lîi nhuËn lµ thóc ®Èy doanh nghiÖp n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn cã t¸c ®éng ®Õn t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp, v× vËy viÖc thùc hiÖn ®-îc chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®-îc b¶o ®¶m v÷ng ch¾c. Cã tù chñ vÒ tµi chÝnh, doanh nghiÖp míi cã thÓ thùc hiÖn t¸i s¶n xuÊt më réng, kh«ng ngõng më réng quy m« s¶n xuÊt. Râ rµng r»ng lîi nhuËn lµ yÕu tè quyÕt ®Þnh cho sù tån t¹i vµ ®i lªn cña doanh nghiÖp trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh gay g¾t nh- ngµy nay. 7 II-Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai: 1-Giíi thiÖu vÒ c«ng ty: 1.1-Kh¸i qu¸t qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai thuéc Tæng c«ng ty x©y dùng vµ ph¸t triÓn n«ng th«n-Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. C¬ së vËt chÊt ban ®Çu chØ gåm mét d·y nhµ kho, mét d·y nhµ cÊp bèn cïng mét sè m¸y mãc thiÕt bÞ c¬ b¶n nh- m¸y kh©u, bµn lµ... víi nhiÖm vô chñ yÕu lµ s¶n xuÊt quÇn ¸o b¶o hé lao ®éng vµ quÇn ¸o xuÊt khÈu. Sau khi Liªn X« vµ c¸c n-íc §«ng ¢u tan r·, xÝ nghiÖp ®· gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n bëi phÇn lín c¸c hîp ®ång xuÊt khÈu lµ sang c¸c n-íc nµy. Trong bèi c¶nh ®ã, xÝ nghiÖp ®· tæ chøc l¹i bé m¸y qu¶n lý, s¾p xÕp l¹i lùc 8 l-îng s¶n xuÊt, mua s¾m thªm m¸y mãc thiÕt bÞ... do ®ã ®· cã nh÷ng kh¸ch hµng míi. Trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng c«ng ty ®· ®Çu t- c¶i t¹o l¹i nhµ x-ëng, mua s¾m trang thiÕt bÞ, m¸y mãc hiÖn ®¹i. Lµ mét doanh nghiÖp cã c¬ së vËt chÊt t-¬ng ®èi tèt, ®éi ngò lao ®éng cã chuyªn m«n cao, b-íc ®Çu c«ng ty ®· t¹o ®-îc uy tÝn trªn thÞ tr-êng, ®· ký ®-îc hîp ®ång víi nhiÒu kh¸ch hµng nh- TriÒu Tiªn, NhËt B¶n, Singapore... Trong qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn, cïng víi sù nç lùc cña toµn thÓ c¸n bé c«ng nh©n viªn, c«ng ty ®· ®¹t ®-îc nh÷ng kÕt qu¶ kh¶ quan. Tuy nhiªn, nh÷ng khã kh¨n mµ c«ng ty ph¶i ®èi mÆt còng kh«ng ph¶i lµ Ýt: diÖn tÝch mÆt b»ng nhµ x-ëng cßn chËt hÑp, ch-a ®¸p øng ®-îc nhu cÇu vÖ sinh c«ng nghiÖp... ChÝnh v× vËy c«ng ty cÇn cã 9 nh÷ng biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó kh¾c phôc nh÷ng khã kh¨n tån t¹i, kh«ng ngõng n©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt. 1.2-Bé m¸y qu¶n lý: _ Gi¸m ®èc: phô tr¸ch mét sè phßng ban chÝnh, qu¶n lý gi¸m s¸t mäi ho¹t ®éng cña c«ng ty. + Phßng kÕ to¸n: thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tµi chÝnh, ghi chÐp, tÝnh to¸n, tæng hîp, ph¶n ¸nh vÒ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. + Phßng tæng hîp: gióp gi¸m ®èc trong c«ng t¸c tæ chøc lao ®éng, tiÒn l-¬ng, triÓn khai nhiÖm vô cña c«ng ty ®Õn c¸c bé phËn kh¸c. + Phßng thiÕt bÞ: thùc hiÖn viÖc l¾p ®Æt, söa ch÷a, b¶o d-ìng m¸y mãc ®¶m b¶o cho ho¹t ®énh kinh doanh diÔn ra liªn tôc. 10 + Phßng b¶o vÖ: cã nhiÖm vô ®¶m b¶o an ninh cho c«ng ty. _ Phã gi¸m ®èc: lµ ng-êi gióp viÖc cho gi¸m ®èc, ®-îc trùc tiÕp phô tr¸ch hai phßng ban chÝnh: phßng kü thuËt vµ phßng kÕ ho¹ch. +Phßng kü thuËt: cã chøc n¨ng thiÕt kÕ, triÓn khai thùc hiÖn s¶n xuÊt s¶n phÈm mÉu, tham gia thiÕt kÕ bè trÝ d©y chuyÒn s¶n xuÊt. +Phßng kÕ ho¹ch: x©y dùng c¸c kÕ ho¹ch dµi h¹n, ng¾n h¹n cho s¶n xuÊt, ®iÒu hµnh s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ®-îc th«ng qua. 1.3-§Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh vµ t×nh h×nh tµi chÝnh: a-LÜnh vùc kinh doanh: C«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai ho¹t ®éng trªn lÜnh vùc s¶n xuÊt, gia c«ng 11 s¶n phÈm may mÆc trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty cßn tham gia kinh doanh s¶n xuÊt, vËt t- ngµnh may mÆc d-íi h×nh thøc mua vµo, b¸n ra vµ h-ëng chªnh lÖch. Cô thÓ, c«ng ty kinh doanh trªn 4 lÜnh vùc sau: - S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu: lµ nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty s¶n xuÊt ®Ó xuÊt khÈu. - Gia c«ng hµng xuÊt khÈu: lµ nh÷ng mÆt hµng mµ c«ng ty ®-îc b¹n hµng thuª gia c«ng ®Ó xuÊt khÈu. Nguyªn vËt liÖu do kh¸ch hµng cung cÊp. - Kinh doanh vËt t- ngµnh may mÆc nh-: v¶i, sîi, ch¨n, mµn, quÇn ¸o may mÆc... - S¶n xuÊt ®Ó tiªu thô trong n-íc bao gåm c¸c lo¹i quÇn ¸o. b-T×nh h×nh tµi chÝnh: 12 TÝnh ®Õn n¨m 1999 c«ng ty cã: Tæng vèn: 1.308.688.903 ®ång Trong ®ã: Vèn cè ®Þnh: 991.333.695 ®ång. NSNN cÊp: 83.852.568 ®ång. C«ng ty tù bæ sung: 908.251.658 ®ång. 2-Thùc tr¹ng lîi nhuËn cña c«ng ty trong vµi n¨m gÇn ®©y: T×nh h×nh lîi nhuËn cña c«ng ty qua c¸c n¨m 1997, 1998,1999 lÇn l-ît nh- sau: N¨m : 1999 13 1997 1998 Lîi nhuËn(triÖu 171.415.000 250.892.800 ®ång): 192.731.000 Nh×n b¶ng trªn ta thÊy lîi nhuËn n¨m 1999 so víi n¨m 1998 t¨ng mét l-îng lµ: 79.477.300 ®ång, cßn lîi nhuËn n¨m 1998 l¹i gi¶m so víi n¨m 1997 lµ: 21.315.500. Nh- vËy lîi nhuËn n¨m 1999 so víi n¨m 1998 ®· t¨ng vÒ l-îng so víi lîi nhuËn n¨m 1998 so víi n¨m 1997. Së dÜ lîi nhuËn n¨m 1998 l¹i gi¶m sót so víi lîi nhuËn n¨m 1997 lµ do ¶nh h-ëng cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh tiÒn tÖ Ch©u ¸ n¨m 1998. Tuy nhiªn, n¨m 1999 c«ng ty ®· kh¾c phôc khã kh¨n, lîi nhuËn ®-îc t¨ng lªn ®¹t møc n¨m 1997 mµ cßn t¨ng so víi n¨m 1998. XÐt trªn tæng thÓ cã thÓ nãi r»ng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty n¨m 1999 cã b-íc ph¸t triÓn tèt. 14 Tuy nhiªn, con sè lîi nhuËn mµ c«ng ty thu vÒ vÉn lµ qu¸ Ýt. §iÒu nµy chøng tá c¸c chi phÝ cña c«ng ty ph¸t sinh cßn cao vµ ®©y lµ mét h¹n chÕ lín, mµ nguyªn nh©n thø nhÊt lµ do quy m« s¶n xuÊt nhá mÆc dï c«ng ty ®· chó träng ®Õn viÖc trÝch lËp quü khÊu hao hµng n¨m ®Ó b¶o d-ìng m¸y, söa ch÷a m¸y mãc thiÕt bÞ, nhµ x-ëng... H¬n n÷a do quy m« s¶n xuÊt nhá nªn søc s¶n xuÊt phÇn nµo còng bÞ h¹n chÕ, khiÕn c«ng ty chØ ký ®-îc nh÷ng hîp ®ång nhá. Nguyªn nh©n thø hai lµ ®éi ngò lao ®éng cña c«ng ty, tr×nh ®é c«ng nh©n kh«ng ®ång ®Òu, mét sè do lµm viÖc l©u n¨m nªn ch-a quen sö dông m¸y mãc hiÖn ®¹i dÉn ®Õn n¨ng suÊt thÊp. Mét bé phËn c«ng nh©n l¹i ®­îc tuyÓn”theo mïa”, khi cã ®¬n ®Æt h¯ng th× míi ®­îc thuª do vËy mµ tay nghÒ cña c«ng nh©n kh«ng cao. Tãm l¹i, n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng nh©n ë c«ng ty cßn ch-a cao, do ®ã mµ c«ng ty cÇn chó träng gi¶i quyÕt. 15 III-Gi¶i ph¸p nh»m t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty may xuÊt khÈu Ph-¬ng Mai: Tuy r»ng lîi nhuËn cña c«ng ty cã t¨ng nh-ng vÊn ®Ò ®-îc ®Æt ra lµ t¹i sao lîi nhuËn l¹i chØ t¨ng ë møc ®ã mµ kh«ng thÓ lín h¬n? §ã chÝnh lµ vÊn ®Ò mµ mäi doanh nghiÖp ®Òu quan t©m. §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ c¸c doanh nghiÖp ph¶i tiÕn hµnh ®¸nh gi¸ lîi nhuËn nh»m t×m ra nh©n tè cã ¶nh h-ëng kh«ng tèt ®Õn lîi nhuËn, tõ ®ã cã biÖn ph¸p kh¾c phôc hoÆc h¹n chÕ nh»m gi¶m tèi ®a sù t¸c ®éng cña nã tíi lîi nhuËn. §Ó thu ®-îc lîi nhuËn tèi ®a, vµ t¨ng lîi nhuËn cña c«ng ty cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè biÖn ph¸p sau: 1-§Èy m¹nh tiªu thô s¶n phÈm: Trong lÜnh vùc xuÊt khÈu th× lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng gia c«ng hµng xuÊt khÈu chiÕm mét tû lÖ lín trong tæng 16 lîi nhuËn cña c«ng ty. §Ó t¨ng doanh thu tiªu thô th× c«ng ty cÇn chó ý: _ThÞ tr-êng: trong c¬ chÕ thÞ tr-êng c¹nh tranh khèc liÖt nh- ngµy nay th× c«ng ty cÇn chñ ®éng t×m kiÕm b¹n hµng, b¸m s¸t vµ n¾m b¾t nhu cÇu kh¸ch hµng ë thÞ tr-êng míi. _S¶n phÈm: hiÖn t¹i th× mÆt hµng xuÊt khÈu chñ yÕu cña c«ng ty lµ ¸o jacket, ¸o ba líp, quÇn bß. §Ó ®Èy m¹nh sè l-îng c«ng ty cÇn nghiªn cøu nhu cÇu, së thÝch b¹n hµng ®Ó xuÊt khÈu, thu hót thªm kh¸ch hµng. Song song víi viÖc më réng mÆt hµng lµ n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. _VËn chuyÓn: c«ng ty cÇn mua s¾m nh÷ng ph-¬ng tiÖn vËn chuyÓn ®Ó cã thÓ chñ ®éng trong vÊn ®Ò chuyªn chë, gi¶m thêi gian, chi phÝ l-u th«ng. 17 Trong lÜnh vùc hµng néi ®Þa, c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn gi¸ b¸n, kh«ng nªn ¸p dông møc gi¸ cao mµ nªn sö dông møc gi¸ tèi ®a b»ng c¸c c«ng ty kh¸c vµ møc gi¸ thÊp h¬n. Cã møc gi¸ thÊp h¬n, c«ng ty míi thu hót ®-îc kh¸ch hµng, bëi thÞ tr-êng may mÆc vèn rÊt phong phó. H¬n n÷a c«ng ty cÇn quan t©m ®Õn chÊt l-îng s¶n phÈm c¶ vÒ h×nh thøc lÉn néi dung. 2-Gi¶m tèi ®a chi phÝ: §Ó gi¶m tèi ®a chi phÝ tr-íc hÕt ph¶i gi¶m tõ chi phÝ ®Çu vµo cña nguyªn vËt liÖu. CÇn t×m nguån nguyªn vËt liÖu trong n-íc ®Ó h¹n chÕ dÇn nguån nguyªn liÖu nhËp tõ n-íc ngoµi. Víi c¸c nguyªn liÖu cßn ph¶i nhËp cÇn thu mua, dù tr÷ hîp lý ®Ó ®¶m b¶o cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ®-îc liªn tôc. 18 YÕu tè thø hai phô thuéc vµo hÖ thèng m¸y mãc thiÕt bÞ. M¸y mãc cã hiÖn ®¹i, ®¶m b¶o ho¹t ®éng liªn tôc th× ng-êi c«ng nh©n míi kh«ng ph¶i nghØ gi÷a giê. V× vËy vÊn ®Ò ®Æt ra lµ cÇn ph¶i trang bÞ hÖ thèng m¸y c¾t, m¸y dËp cóc... hiÖn ®¹i, ®ång nhÊt. Bëi vËy ®Ó n©ng cao n¨ng suÊt lao ®éng, hÖ thèng m¸y cÇn ®-îc b¶o d-ìng, söa ch÷a vµ thay thÕ dÇn ®Çn. Ngµy nay, ®Çu t- vµo c«ng nghÖ míi ®· trë thµnh mét trong nh÷ng nh©n tè quan träng ®Ó thùc hiÖn h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, t¨ng tÝnh c¹nh tranh cña c«ng ty trªn thÞ tr-êng. Bëi vËy, x©y dùng mét d©y truyÒn c«ng nhgÖ ®¸p øng ®-îc yªu cÇu s¶n xuÊt lµ ®ßi hái cÇn ®-îc quan t©m hµng ®Çu. §iÒu quan träng kh«ng kÐm ®ã lµ gi¶m chi phÝ tiÒn l-¬ng, ®-îc hiÓu theo ®óng nghÜa ®ã lµ ph¶i t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng cña ng-êi c«ng nh©n. §Ó lµm ®-îc ®iÒu nµy 19 yÕu tè quan träng lµ tay nghÒ cña c«ng nh©n, v× vËy c«ng ty cÇn cã nh÷ng kho¸ häc ®Ó n©ng cao tay nghÒ cña c«ng nh©n. Tay nghÒ cña c«ng nh©n cã cao th× thêi gian hoµn thµnh s¶n phÈm rót bít nªn chi phÝ do nh÷ng s¶n phÈm bÞ háng còng gi¶m. Bªn c¹nh ®ã th× viÖc gi¶m tèi ®a c¸c chi phÝ vÒ l·ng phÝ ®iÖn n-íc còng lµ vÊn ®Ò ®-îc quan t©m.VÉn cßn tån t¹i t×nh tr¹ng m¸y ch¹y kh«ng khi nghØ tr-a, ®iÖn vÉn s¸ng khi kh«ng cã ng-êi... vÊn ®Ò nµy tuy nhá nh-ng còng cÇn ®-îc quan t©m ®Ó gi¶m tèi ®a nh÷ng l·ng phÝ kh«ng cÇn thiÕt. 20
- Xem thêm -