Tài liệu Các bài tập chọn lọc toán 3

  • Số trang: 18 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Đã đăng 61165 tài liệu

Mô tả:

Bài tập tuần 10 Thứ hai Câu 1:…./1đ Viết số thích hợp vào ô trống: 6 Gấp 7 lần 3 5 Giảm 5 lần giảm 6 lần gấp 9 lần Câu 2:…./2đ Đặt tính rồi tính: 168 - 79 125 x 4 879 + 98 89 : 2 câu 3 :Tìm x a). x  4 = 40 b). x : 7 = 2 câu 4:…./ 1 đ Tính a). 6 9 - 16 =……………….. b). 56 : 7 – 8 = Câu 5:…./1đ Một quyển truyện dày 88 trang. Lan đã đọc được 1 số trang . Hỏi 4 Lan đọc được bao nhiêu trang? Câu 6:…/ 1đ Hãy vẽ thêm một đoạn thẳng để được 2 hình tam giác? Và đặt tên cho 2 hình tam giác đã vẽ? Thứ ba Câu 1 : Đặt tính rồi tính : 583 + 376 917 - 586 25 x 6 39 : 4 Câu 2 : Tính giá trị của biểu thức : 16 x 4 : 2 125 - 96 : 3 Câu 3 : Tìm x : a. 42 : x = 6 b. 3 x x = 48 : 4 Câu 4 :Một cửa hàng buổi sáng bán được 55m vải, buổi chiều bán được số mét vải bằng số mét vải của buổi sáng giảm đi 5 lần. Hỏi buổi chiều cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải? Câu 5 : Tìm X X : 4 = 16 (dư 3) Thứ tư Bài 1: Viết tiếp số thích hợp vào chỗ chấm: ( 1 điểm) 15 ; 20 ; 25 ; . . . ; . . . ; . . . 12 ; 15 ; 18 ; . . . ; . . . ; . . . 21 ; 28 ; 35 ; . . . ; . . . ; . . . 20 ; 24 ; 28 ; . . . ; . . . ; . . . 12Bài 2: Đặt tính rồi tính: 45 x 4 25 : 4 45 x 5 46 : 5 36 x 6 28 : 3 72 x 4 19 : 2 Bài 3: a/ Đo độ dài đoạn thẳng AB: A 1 b/ Vẽ đoạn thẳng MN có độ dài bằng độ dài đoạn thẳng AB 3 1 Bài 4: Mẹ mua được 36 cái trứng gà. Mẹ đã dùng hết số trứng đó. Hỏi mẹ đã dùng hết bao 3 nhiêu cái trứng ? ( 1 điểm) C. Các góc vuông trong hình bên là: A B a. Góc A,B,C,D K b. Góc K,B,C,D c. Góc K,B,D Góc B,C,D D C B Thứ năm Bài 1: Đặt tính rồi tính (2 điểm) 352 + 537 65 x 5 645 – 263 77 : 7 Bài 2: Tính giá trị biểu thức (2 điểm) a) 75 x 4 + 50 b) 48 : 4 + 18 Bài 3: Tìm X (2 điểm) a) X : 7 = 15 b) 63 : X = 3 Bài 4: (1,5 điểm) Một cửa hàng buổi sáng bán được 412 m vải, buổi chiều bán được ít hơn buổi sáng 282 m vải. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán được bao nhiêu mét vải ? Bài 5:(1,5 điểm). Đoạn thẳng AB có độ dài là 90cm, đoạn thẳng CD bằng 1 độ dài của đoạn thẳng 3 AB. Hỏi đoạn thẳng CD dài bao nhiêu xăng – ti – mét ? Thứ sáu Bài 1. Đặt tính rồi tính 465 + 172 404 - 184 99 × 3 58 : 6 Bài 2. Tính 5 × 7 - 26 32 : 4 + 106 Bài 3. Lớp 3B trường Tiểu học Hùng Vương có 17 học sinh nam và 15 học sinh nữ. Hỏi số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu em? Bài 4. Nhà bạn Trà có một số cái cốc, biết rằng nếu số cốc đó xếp đều mỗi hộp 5 cái thì được 6 hộp và còn thừa 2 cái cốc. Hỏi nhà bạn Trà có bao nhiêu cái cốc? Bài 5. Có một cái can 5 lít và 1 cái can 3 lít và một cái chậu to. Làm thế nào để đong được đúng 2 lít nước? HS làm bài vào vở Bài tập tuần 11 Thứ hai Bài 1/ Đặt tính rồi tính :(2đ) a) 487 + 302 b) 100 - 75 c) 18 5 d) 76 : 4 Bài 2/ Tìm X:(2đ) 63 : X = 7 63 - X = 7 Bài 3/ Buổi sáng, cửa hàng bán được 36 bao gạo. Số gạo bán trong buổi chiều giảm đi 3 lần so với buổi sáng. Hỏi buổi chiều, cửa hàng đó bán được bao nhiêu bao gạo? (2đ) Bài 4/ Điền số thích hợp vào chỗ trống: (2đ) a) 1 của 15 lít =…….lít. 5 b) 1 của 1 giờ =……phút. 4 c) 1m =….. d) 1hm 1 của 1dam =……m 5 Bài 5/a) Trong hình vẽ bên có … ... góc vuông (0,5 đ) Trong hình vẽ bên có … ... góc không vuông (0,5 đ) b) Hãy vẽ thêm 1 đoạn thẳng vào hình bên để trong hình có 4 góc vuông (1 đ) Thứ ba Bài 1 : Đặt tính rồi tính : 564 – 215 92 x 5 58 : 6 305 + 45 234 : 6 137 : 7 97: 5 213 : 6 Bài 2 : Tính ? 783 - 35: 5 = ..... . . 7 x 8 + 32 = ...... 38 : 4 x 65 : 5 Bài 3 : Thùng thứ nhất có 135 lít dầu , thùng thứ hai có 170 lít dầu .Hỏi thùng thứ hai có nhiều hơn thùng thứ nhất bao nhiêu lít dầu ? ...... Bài 4 : Một người thợ may dùng một tấm vải dài 16 m để may áo sơ mi .Mỗi áo may hết 2m .Hỏi từ tấm vải đó may được bao nhiêu áo ? Thứ tư Bài 2. (1 điểm) Viết các số sau đây : 423 ; 234 ; 342 ; 432 ; 356 ; 245 a) Theo thứ tự từ bé đến lớn : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Theo thứ tự từ lớn đến bé : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bài 3. (2 điểm) Đặt tính rồi tính a/ 16 x 4 b/ 25 x 7 c/ 95 : 3 d/ 75 : 5 Bài 4. Tính: (1 điểm) 17 x 3 + 129 96 : 3 - 12 Bài 5. (1điểm) Điền dấu thích hợp (> , < , =) vào chỗ ô trống : 800cm c 8m 2cm ; 6m 70cm c 670cm Bài 6. (2 điểm) Giải bài toán sau : Mẹ mua cho Dung 4 quả cam. Số cam mẹ Dung mua để biếu ông gấp 4 lần số cam mua cho Dung. Hỏi mẹ Dung mua biếu ông bao nhiêu quả cam? Bài 7. (1 điểm) Hình bên có mấy hình tam giác, mấy hình tứ giác, mấy góc vuông, mấy góc không vuông? Hình bên có : ………hình tam giác ………hình tứ giác. ………… góc vuông................ góc không vuông Thứ năm Bài 1: a) Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 19 x 6 18 : 2 44 : 4 ( 1,5 điểm) 1 a) Tìm của 8 ngày, 4 Bài 3: (1 điểm) Tìm x biết: 38 : 3 Bài 2: b) Tìm 1 của 18 kg, 36 m. 6 X : 6 = 18 Bài 4: (1,5điểm) Một lớp học có 26 học sinh, trong đó có 1 số bạn học sinh là học sinh nữ. 2 Hỏi lớp học đó có bao nhiêu học sinh nữ ? Thứ sáu Bài 1- Tính giá trị biểu thức: a) 72 : 9 + 75 x 2 – ( 31 – 19) b) 16 x 2 + 5 x 16 + 16 x 3 Bài 2- Tìm y: a) 40 : y – 2 = 3 b)54 : y + 3 = 12 Bài 3- Hãy viết thêm 3 số nữa vào chỗ chấm trong mỗi dãy số sau: a) 4, 8, 16, 32.......................................................... b) 1, 4, 9, 16, 25, .................................................... c) 1, 2, 3, 5. 8, ....................................................... d) 2, 6, 12, 20, 30,.................................................. Bài 4 : Tính giá trị biểu thức: ( 4 điểm) a) 63 : 7 + 24 x 2 – ( 81 – 72) b) 27 x 2 + 5 x 27 + 27 x 3 Bài 5: Tìm x : a. 2752 - x: 5 = 2604 b) x x 8 + 25 = 81 c) 72 - x : 4 = 16 d) 72 : X – 3 = 5 Bài 6 ; Tìm x a) x - 452 = 77 + 48 b.x + 58 = 64 + 58 c.x- 1 – 2 – 3 – 4 = 0 Bài 7 : Thứ 5 tuần này là ngày 25 tháng 3. Hỏi thứ 5 tuần sau là ngày bao nhiêu ? Bài 8 : Em hãy chọn đáp án đúng : Ngày 30 tháng 7 là chủ nhật thì ngày 2 tháng 8 là thứ mấy : A. Thứ hai B. Thứ ba C. Thứ tư D. Thứ năm HỌC SINH LÀM VÀO VỞ Bài tập tuần 12 Thứ hai 1/ Đặt tính rồi tính: a) 465 – 274 b) 825 – 519 d) 851 – 580 2/ Đặt tính rồi tính: a) 136 x 4 d) 278 x 3 c) 719 – 476 e) 952 – 403 g) 777 – 681 b) 379 x 6 e) 232 x 5 c) 242 x 2 g) 159 x 6 3/ Một giá sách có hai ngăn. Ngăn trên có 36 quyển sách, số sách ngăn trên gấp đôi số sách ở ngăn dưới. Hỏi ngăn dưới có bao nhiêu quyển sách? Thứ ba 1/ Đặt tính rồi tính: a) 263 : 3 d) 357 : 5 h) 445 : 6 b) 355 : 5 e) 569 : 2 i) 317 : 2 c) 248 : 4 g) 741 : 6 k) 854 : 9 2/ Tìm x: a) x – 102 = 725 b) 513 – x = 728 c) x x 4 = 32 d) 30 : x = 5 3/ Một người đi xe đạp từ nhà lên thị trấn hết 40 phút. Nếu người đó đi xe máy thì thời gian đi giảm 4 lần. hỏi nếu đi bằng xe máy thì thời gian đi từ nhà lên thị trấn hết bao nhiêu phút ? Thứ tư 1/ Đặt tính rồi tính: a) 235 + 607 d) 351 + 588 b) 905 + 59 c) 319 + 476 e) 642 + 293 g) 282 + 650 2. Tìm x e) x + 180 = 356 h) x x 7 = 34 + 8 3/ Năm nay ông 70 tuổi, số tuổi của bố bằng f) x : 7 = 15 i) x : 7 = 63 : 7 số tuổi của ông, số tuổi của con bằng tuổi của ông. Tính tuổi của bố, tuổi của con. 4/ Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 1 km = ……………m 1 dam = ……………m 1 cm =…………….mm 6 dam =…………….m 7 dam =…………….m 8 dam =…………….m 9 hm 4m = ………m 7 dam 3m = ………m 2m 4 cm = ………cm 9hm 4dam=…….…m 9dm 4mm =……….m 5 hm 1m =…….....m số Thứ năm Bài 1: Trong một phòng ăn có 9 cái bàn, mỗi bàn xếp được 5 cái ghế. Hỏi phòng ăn đó có tất cả bao nhiêu cai ghế? Bài 2: Lúc đầu lớp 3A có 3tổ, mỗi tổ có 9 học sinh. Sau đó có 2 bạn chuyển đến. Hỏi sau khi có hai học sinh chuyển đến, lớp 3A có bao nhiêu học sinh? Bài 3 : Một đường gấp khúc gồm 5 đoạn thẳng. Mỗi đoạn thẳng dài 4cm. Tính độ dài của gấp khúc đó? Thứ sáu Bài 1: Trên bàn có tất cả 39 cái cốc. Mẹ cất đi 3 cái vào tủ. Số cốc còn lại mẹ xếp vào 4 hộp bằng nhau. Tính số cốc xếp trong mỗi hộp? Bài 2 : Lấy một số chia cho 5, được bao nhiêu cộng với 168 thì kết quả thu được sẽ là 176. Tìm số đó. Bài 3 : Tùng, Linh và An, mỗi bạn đấu một ván cờ vua lần lượt Trung và Dũng. Hỏi tất các bạn đã thi đấu với nhau tất cả bao nhiêu ván cờ? Bài 4 : Tìm một số tự nhiên biết rằng nếu lấy số đó trừ đi 12 rồi nhân với 3 ta sẽ được kết quả bằng 21. HS tự làm bài vào vở BÀI TẬP TRONG NGÀY TUẦN 13 Thứ 2 Bài 1: Đặt tính rồi tính 134 : 8 86 : 5 236 x7 124 : 7 358 : 7 236 x 5 276 x 6 79 : 4 468 : 4 131 : 5 123 x 5 245 : 5 634 : 4 Bài 2 : Tính a. 215 x 2 + 134 b. 301 x 3 – 247 c. 107 x 7 – 298 d. 118 x 5 – 92 Bài 3 : Một trại chăn nuôi có 215 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần gà trông trừ đi 15 con. Hỏi trại chăn nuôi đó có tất cả bao nhiêu con gà Thứ ba Bài 1 :Tính rồi điền kết quả vào chỗ chấm a. 4m + 5 dm + 5 cm = .............cm b. 7 dam + 7m + 7 dm = ..........dm c. 8 hm – 7 dam – 8 m = ..........m d. 6 dam + 4 m – 9 dm = ..........dm Bài 2 : Tìm x a. 42 : x = 2 + 4 b. 56 : x = 4 + 3 c. X : 6 = 7 (dư 2) d. X : 7 = 5 (dư 4) Bài 3 :Một đội công nhân phải sửa một đoạn đường dài 3km và họ đã sửa được 1950 mét đường. Hỏi đoạn đường còn lại bao nhiêu mét chưa sửa? Thứ 4 : Bài 1: Đặt tính rồi tính 451 x 4 312 x 5 722 x 2 104 x 6 405 x 7 235 x 6 126 : 4 237 : 8 186 : 3 197 : 7 279 : 6 313 : 8 Bài 2 : Điền số thích hợp vào ô trống 1/ 3 ngày = ........giờ 3hm 4m = ............ m 1/ 4 giờ = ..........phút 5dam 4dm = ............dm 3/ 4 ngày = ..............giờ 704 cm = ........m ........cm 2/ 3 giờ 506 dam = ........km ......dam = .............. phút Bài 3 : một tủ sách có 8 ngăn, mỗi ngăn có 102 quyển. Hôm nay cô thư viện đã cho mượn 1/3 số sách trong tủ. Hỏi cô thư viện đã cho mượn bao nhiêu quyển sách? Thứ 5 Bài 1: Tính a. 72 : 8 + 75 b. 64 : 8 x 7 c. 40 : 8 + 105 d. 56 : 8 + 143 c. 12 : x = 27 – 24 d. 30 : x = 5 x 3 Bài 2: Tìm x a. 5 : x = 7 b. 81 : x = 3 x 3 Bài 3: Một đàn gà có 35 con gà mái và 5 con gà trống. a. hỏi số gà trống bằng một phần mấy số gà mái? b. Hỏi số gà trống bằng một phần mấy cả đàn? Bài 4: Hai bao gạo có tất cả 54 kg, bao thứ nhất có số gạo bằng 1/8 số gạo cả hai bao. Hỏi mỗi bao có bao nhiêu kg? Thứ sáu Bài 1: Tính a. 215g + 48g = b. 121 g – 27g = d. 63 g : 3 e. 56g + 132g x 4 = c. 132 g x 2 = h. 468 – 125g : 5 Bài 2 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm a. 2kg = ..................g b. 4204g = ............kg ............g 2kg 4g = .................g 7002g = ..............kg............g 5kg 13g = ................g 6091g = ...............kg.............g 7kg 104g = ............kg.............g 3kg 4g = ..................g Bài 3: Một quả cam nặng 70g, một quả quýt nặng 10g. Hỏi khối lượng quả quýt bằng một phần mấy khối lượng quả cam? Bài 4: Bác Tâm nuôi 125 con gà trống, số gà mái gấp 3 lần số gà trống. Hỏi nhà bác Tâm nuôi tất cả bao nhiên con gà ? BÀI TẬP TRONG NGÀY TUẦN 14 Họ và tên :..................................................................Lớp 3B Thứ hai Bài 1: Đặt tính rồi tính 253 : 7 356 : 5 463 : 7 614 : 8 312 : 6 198 : 7 376 : 6 245x 8 314 x 4 147 x 9 321 x 2 451 x 4 326 x3 142 x 9 Bài 2: Lớp 3A có 36 học sinh giỏi, số học sinh giỏi chiếm ¼ số học sinh của cả lớp. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh giỏi? Bài 3: Một thùng dầu cos72 lít. Người ta lấy ra 1/6 thùng dầu và lấy them 5 lít. Sau đó lấy tiếp ra 1/5 số dầu còn lại và 12 lít. Hỏi trong thùng còn lại bao nhiêu lít dầu? Thứ ba Bài 1 : Tính a. 124 x5 + 143 b. 234 x 6 + 436 c. 325 + 24 x 4 c. 678 – 43 x6 Bài 2 : Tính nhanh a. 60 – 6 – 6 - ... - 6 b. 6 x 3 + 6 x 4 + 16 c. 14 : 7 + 56 : 7 + 21 : 7 có 10 số 6 Bài 3 : Điền số thích hợp vào chỗ chấm a. 6 + 6 + 6 + 6 + 6 = 6 x .... = ...... b. 6 + 6 x 3 + 6 x 2 = 6 x .... = ...... c. 18 + 9 x 2 + 9 x 6 = 9 x .... = ...... d. 9 x 4 + 9 x 2 + 27 = 9 x .... = ...... Bài 4 : có ba bó hoa, mỗi bó cắm 15 bông. Hỏi a. Có tất cả bao nhiêu bông? b. Nếu số hoa đó cắm đều vào 5 lọ thì mỗi lọ có bao nhiêu bông? Thứ tư Bài 1 : Tìm x a. 32 x 2 + x = 76 b. 23 x 3 – x = 57 c. X x 6 = 31 + 23 d. 6 x x = 94 – 58 Bài 2 : Một nhà trẻ mua 35 quả trứng gà và dự định ăn trong một tuần. Hỏi a. Mỗi ngày nhà trẻ dự định ăn bao nhiêu quả trứng? b. Sau 3 ngày thì số thứng còn lại là bao nhiêu quả ? Bài 3: Mẹ có một gói bánh, mẹ bóc ra chia đều cho ba anh em, mỗi người được 7 cái bánh và còn thừa 2 cái bánh. Hỏi lúc đầu gói bánh có bao nhiêu cái bánh ? Bài 4 : An có 7 nhãn vở. Bình có số nhãn vở gấp 4 lần số nhãn vở của An . Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu nhãn vở? Thứ năm Bài 1 : Tìm x: a. x : 6 = 4 (dư 3) b. x : 5 = 7 (dư 4) c. x : 8 = 5 (dư 2) d. x : 9 = 4 (dư 3) bài 2: Tính a. 7 x 8 – 19 b. 64 + 7 x 9 c. 9 x 8 – 27 d. 73 + 9 x 9 Bài 3:Năm nay con 7 tuổi. Hai năm nữa tuổi mẹ gấp 5 lần tuổi con. Hỏi năm nay mẹ bao nhiêu tuổi ? Bài 4 : Một cửa hàng cứ mỗi ngày nhập vào 12 tạ gạo trong một tuần. Sau đó lại xuất đi mỗi ngày 6 tạ gạo. Hỏi a. Cửa hàng đó đã nhập vào bao nhiêu tạ gạo ? b. Sau bao nhiêu ngày cửa hàng bán hết số gạo ? Thứ sáu Bài 1 : >, <, = ? a. 7m 7dm ......77dm b. 8dam 7m ....78m 2km3hm .... 23hm 6hm 6dam .....66dam 7m 5cm ...... 75cm 8dm 4cm ..... 408cm Bài 2: Tìm x a. 49 : x = 8 (dư 1) b. 37 : x = 6 (dư 1) c. 50 : x = 7 (dư 1) d. 58 : x = 8 (dư 2) Bài 3:Hiện nay bố 36 tuổi, tuổi An kém tuổi bố 4 lần. Hỏi 6 năm trước tuổi bố gấp mấy lần tuổi An ? Bài 4: Trong hộp có 9 quả cam, số quả quýt nhiều gấp 6 lần số quả cam. Hỏi số quả quýt hơn số quả cam bao nhiêu quả ? BÀI TẬP THONG NGÀY TUẦN 15 Họ và tên :.....................................................................Lớp 3B Thứ hai Bài 1: Đặt tính rồi tính 234 : 6 135 : 7 428 : 8 169 : 5 314 : 2 256 : 9 429 : 8 561 : 9 136 x 3 269 : 7 113 x 6 290 : 5 219 x 4 467 : 7 254 x 4 149 : 8 Bài 2 : Tìm x X : 7 = 32 x 4 X : 8 = 42 x 2 X : 6 = 105 + 17 X : 5 = 37 x 3 Bài 3: Một người bán được 96 quả cam và quýt, trong đó 1/ 6 là cam. Hỏi người đó bán được bao nhiêu quả quýt? Bài 4: Trong hộp có 9 quả cam, số quýt nhiều gấp 6 lần số cam. Hỏi số quýt hơn số cam bao nhiêu quả? Thứ ba Bài 1: Tính 217 : 7 + 221 154 : 7 – 12 316 : 4 + 205 369 : 3 – 35 197 + 128 : 4 Bài 2 :Tìm x X x 8 = 40 x 9 X x 7 = 300 + 71 X x 9 = 34 + 38 8 x X = 36 + 20 Bài 3: Một phép chia có số chia là 8, Thương bằng 17 và số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tim số bị chia. Bài 4 : Một lớp học có 36 học sinh, phòng học lớp đó chỉ có loại bàn ghế 4 chỗ ngồi. Hỏi cần bao nhiêu bộ bàn học như thế để đủ cho học sinh ngồi? Thứ tư Bài 1: Tính 214 : 3 199 : 6 407 : 5 93 : 7 670 : 8 312 : 4 168 : 8 290 : 7 134 x 3 245 x 4 215 x 6 87 x 7 396 x 4 475 : 6 209 : 5 506 : 8 Bài 2: Điền số thích hợp vào ô trống Số bị chia Số chia Thương Số dư 87 5 56 4 54 8 79 2 3 1 9 4 5 7 3 15 4 Bài 3: Hai bác thợ cưa một cây gỗ dài 7m thành những đoạn dài 1m. Cứ 12 phút thì cưa xong một đoạn. Hỏi hai bác cưa cả cây gỗ đó thì hết bao lâu? Bài 4: Một mảnh vải dài 6m, đem cắt thành từng mảnh dài 1m. Hỏi phải cắt mấy lần? Thứ năm Bài 1: Có 83 chú bộ đội cần qua sông, mỗi thuyền chỉ chở được 7 chú. Hỏi phải dùng ít nhất bao nhiêu thuyền để chở các chú bộ đội qua sông cùng một lúc? Bài 2: Có 66 con thỏ nhốt vào các chuồng, mỗi chuồng 4 con. Hỏi phải cần ít nhất bao nhiêu chuồng để nhốt hét số con thỏ? Bài 3: Điền dấu >, <, = ? 21 x 2 + 74 .... 115 35 : 7 + 120 ... 125 15 x 4 + 38 .... 100 45 : 5 + 32 .... 4 x 8 Bài 4 : Em hãy viết thư cho một người bạn ở xa, để kể về gia đình của mình. Thứ sáu Bài 1: Tính 72 : 8 x 4 15 + 80 : 8 17 + 32 : 8 64 : 8 + 28 317 – 40 : 8 48 : 8 x 9 195 – 64 : 8 Bài 2: Năm nay mẹ 28 tuổi, con 4 tuổi. Hỏi sau đây 2 năm, tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? Bài 2: Một cuộn dây điện dài 504m, người ta lấy ra 1/ 6 cuộn dây điện đó. Hỏi còn lại bao nhiêu mét dây điện? Bài 3: Bác Mai đem đi chợ 207 quả cam. Dọc đường bác bans1/9 số cam, số còn lại bán ở chợ. Hỏi số cam bác bán ở chợ là bao nhiêu quả? Bài 4 : Tìm một số, biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu lại gấp lên 5 lần thì được 450. BÀI TẬP TRONG NGÀY TUẦN 18 Họ và tên :.............................................................................Lớp 3B Thứ hai Bài 1: Đặt tính rồi tính 356 : 7 457 : 5 690 : 7 257 : 8 789 : 9 981 : 8 472 : 6 589 : 6 872 : 9 798 : 7 685 : 7 694 : 9 Bài 2 : Tính giá trị của biểu thức a. 218 + 175 : 5 360 : 6 : 2 b. 32 + 27 x 6 42 + 42 : 2 x 3 45 + 40 : 5 84 – 24 : 3 x 2 Bài 3 : Một xe máy đi trong 2 giờ đầu được 84 km, trong 3 giờ sau mỗi giờ đi được 39km. Hỏi xe máy đi được quãng đường dài bao nhiêu km? Thứ ba Bài 1: Tính giá trị của biểu thức a. 93 : 3 x 7 15 x 7 : 5 568 : 4 x 5 b. 45 x 4 : 3 36 + 15 : 5 – 21 55 – 25 : 5 x 2 Bài 2: Tính nhanh a. 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + ............. + 19 + 20 b. 3 + 6 + 9 + 12 + .................+ 36 + 39 + 42 Bài 3 : Năm nay bố 35 tuổi. Sau đây một năm tuổi bố gấp 6 lần tuổi con. Tính tuổi con sau đây một năm Thứ tư Bài 1 : Tìm một số biết rằng nếu gấp số đó lên 2 lần, được bao nhiêu lại gấp số đó lên 5 lần thì được 450. Bài 2 : Một túi gạo chứa được 5kg. Hỏi có 147kg gạo chứa được vào bao nhiêu túi như thế và còn thừa bao nhiêu kg ? Bài 3: Một cửa hàng có 45 cái quạt, người ta đã bán đi 1/9 số quạt đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu cái quạt ? Bài 4: Tìm hiệu của số lớn nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 17 với số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số đó bằng 9 Thứ năm Bài 1 : Tính giá trị của biểu thức a. 38 + 15 : 3 x 9 126 - 48 x 2 : 4 b. ( 181 – 35 ) x 3 18 x ( a – a ) + 29 49 : 7 x 8 + 379 ( a : 1 – a x 1 ) : 10 Bài 2: Một cửa hàng bán vải, ngày thứ nhất bán được 45m vải. Ngày thứ hai bán bằng 1/3 ngày thứ nhất và thêm 6m. Ngày thứ ba bán gấp đôi ngày thứ hai và bớt đi 2m. Hỏi cả ba ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu mét vải ? Bài 3 : Một trang trại có 315 con gà, trong đó số gà trống bằng 1/2 số gà mái. Hỏi mỗi loại có bao nhiêu con? Bài 4 : Em có 12 quyển vở. Nếu anh có thêm 3 quyển vở nữa thì số vở của anh sẽ gấp 3 lần số vở của em. Hỏi cả hai anh em có tất cả bao nhiêu quyển vở ? Thứ sáu Bài 1 : Tính nhanh a. 18 x 2 + 9 x 6 b. 7 x 13 + 7 x 87 c. 51 x 8 + 45 x 8 + 32 d. 45 + 47 x 5 + 15 x 5 + 29 x 5 Bài 2 :Một cửa hàng có 90 lít dầu. Buổi sáng cửa hàng bán được 1/5 số lít dầu và thêm 3 lít. Buổi chiều cửa hàng bán được số lít dầu gấp đôi số lít dầu buổi sáng. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu lít Bài 3: Cho hình chữ nhật ABCD có chiều rộng 4cm, chiếu dài 7cm. Chia hình chữ nhật ABCD thành hình vuông AMND và hình chữ nhật MBCN. Tính a. Chu vi hình vuông AMND. b. Chu vi hình chữ nhật MBCN c. Chu vi hình vuông AMND lớn hơn chu vi hình chữ nhật MBCN bao nhiêu xăng- ti-mét ? Bài 4 : Tính tổng và hiệu số lớn nhất có bốn chữ số và số nhỏ nhất có bốn chữ số BÀI TẬP TRONG NGÀY TUẦN 19 Họ và tên : .........................................................................................Lớp 3B Thứ hai Câu 1 : Đặt tính rồi tính 532 + 128 728 – 245 171 x 4 784 : 7 Câu 2: Tìm X biết: a. 900 : X = 6 b. (X+3) : 9 = 73 Câu 3:Một khu vườn hình chữ nhật có chiều dài 96m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi khu vườn đó. Câu 4: Có 15 con gà mái và 5 con gà trống. Hỏi số gà trống kém số gà mái mấy lần? Thứ ba Câu 1 : Đặt tính rồi tính 105 x 6 754 – 265 Câu 2 : Tìm X biết: a. 426 - X = 354 972: 6 839: 7 b. (X+32) : 4 = 73 Câu 3 a) Tính giá trị biểu thức: 205+ 342 : 3 =…………………………………………………………….. b) Hãy đặt dấu ngoặc đơn để biểu thức sau có giá trị bằng 116: 5 x 26 - 56: 8 - 4 Câu 4:Một cửa hàng có 114 m vải hoa. Cửa hàng đã bán được 1/6 số vải đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải hoa? Thứ tư Bài 2: Đặt tính rồi tính: 573+269 638-147 162 x 7 Bài 3: 1, Tìm y biết: (y+15) x 6 =204 744: (y-28) = 6 Bài 4: Điền dấu thích hợp vào dấu chấm: >, <, = 1kg …999g 603: 9 1m 9dm … .190cm Bài 5: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: a, Hình bên có: ……….góc vuông. ……….. góc không vuông. Bài 6 Bác Nam nuôi được 135 con gà. Bác đã bán đi 1/3 số gà đó. Hỏi bác còn lại bao nhiêu con gà? Bài 7: Tìm hiệu của số lớn nhất có 3 chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 17 với số nhỏ nhất có ba chữ số mà tổng ba chữ số ấy bằng 9. Thứ năm Câu 1: Điền thêm 3 số hạng vào chỗ chấm : 12 ; 18 ; 24 ;........ ;........ ;..........; 9 ; 18 ; 27 ;........ ;.........;..........; Câu 2: Tính giá trị biểu thức : a) 408 + 96 : 6 =…………………………………………………………………. b) (43 + 57) x 3 =…………………………………………………………………. Câu 3: a.Đội xe thứ nhất có 16 chiếc xe, đội xe thứ hai có số xe gấp ba lần số xe của đội thứ nhất. Hỏi cả hai đội có bao nhiêu chiếc xe ? b.Một hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm. Tinhs chu vi hình chữ nhật đó Câu 4: Bạn An có 48 nhãn vở. Bạn Hải có số nhãn vở bằng 1/3 số nhãn vở của bạn An. Bạn An cho bạn Hải một số nhãn vở. Hỏi bạn An cho bạn Hải bao nhiêu nhãn vở biết rằng số nhãn vở của hai bạn bằng nhau? Thứ sáu Bài 1: Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 6m 4cm =……….cm 3m 8dm=…………cm 8 kg = ……….g 9 hm = ………m Bài 2:Tính giá trị của biểu thức: 89 + 10 x 2 100 + 36 : 6 Bài 3: Điền dấu <; >; = vào bài tính sau: 1kg . . . 850g + 150g ; 450g . . . 500g - 60g Bài 4: Minh có một quyển truyện dày 132 trang. Minh đã đọc 1/4 số trang của quyển truyện đó. Hỏi Minh còn phải đọc bao nhiêu trang nữa để hết quyển truyện? Bài 5 Hình bên có mấy hình tam giác, hình tứ giác? Có ……..hình tam giác Có………hình tứ giác Bài 6: Nhà An có một trại chăn nuôi, nuôi lợn và gà. An đếm được 88 chân gà. Biết số lợn trong trại chăn nuôi kém số gà 4 lần. Hỏi trong trại chăn nuôi có bao nhiêu con lợn? BÀI TẬP TRONG NGÀY TUẦN 20 Họ và tên :.........................................................................................Lớp 3B Thứ hai Câu 1 a/ Đặt tính rồi tính 75 x 3 698 : 3 b/ Tính giá trị biểu thức (2đ) 789 : 3 + 76 47 + 99 : 3 100 + ( 100 X 0) 32 + ( 5X 10) Câu 2 : giải bài toán(2đ) Một hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài gấp 3 lần chiều rộng. Tính chu vi hình chữ nhật đó. Câu 3 : Đàn vịt có 48 con, trong đó có 1/8 số vịt đang bơi ở dưới ao. Hỏi trên bờ có bao nhiêu con vịt? Thứ ba Bài 1: Viết các số: 890 , 169 , 785 , 588 theo thứ tự từ bé đến lớn Bài 2: Đặt tính rồi tính: a) 162 + 370 c) 426 – 236 b) 374 x 4 d) 96 : 6 Bài 3: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: a) Đồng hồ chỉ : ….. giờ …. Phút? a – 9 giờ 50 phút ; b – 9 giờ 50 phút ; c – 9 giờ 50 phút ; d – 9 giờ 50 phút b) 1 km = ……hm ? Bài 4: Tìm X: a) X : 3 = 212 b) X x 9 = 630 Bài 5: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: Cho hình tam giác ABC có các cạnh là: A 12 cm 24 cm B 15 cm C Chu vi hình tam ABC là:……cm Thứ tư Bài 1 . Đặt tính rồi tính. 32 x 4 96 : 3 19 x 7 54 : 6 Bài 2 : Điền dấu < ; > ; = vào chỗ chấm. 5m 40cm ……… 5m 04cm 4m 45cm ………. 445cm 3m 69 cm …….. 4m 11cm 2m 7cm ………... 270cm Bài 3. Lớp 3C có 9 học sinh, lớp 3A có số học sinh gấp 4 lần số học sinh lớp 3C. Hỏi lớp 3A có bao nhiêu học sinh? ... Bài 4: Cho đoạn thẳng AB: A B Chấm một điểm Q trên đoạn thẳng AB, sao cho độ dài đoạn thẳng AQ bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng AB. Thứ năm Bài 1: Điền số (<, > hoặc =) thích hợp vào chỗ chấm: a. 3m 40cm ….. 340cm b. 4m 5dm ….. 40 dm c. 2m 5cm …… 202cm d. 5dm 8cm …. 60 cm Bài 2: Đặt tính rồi tính: 524 + 280 693 - 327 32 x 6 48 : 4 Bài 3 : Hình bên có: a. hình tam giác. b. hình vuông. Bài 4: Tìm X. a)X x 7 = 35 b. 54 : X = 6 Bài 5: Nam có 12 hòn bi, Dũng có gấp 7 lần số hòn bi của Nam. Hỏi Dũng có bao nhiêu hòn bi? . Thứ sáu Bài 1: Mảnh vải xanh dài 39m, mảnh vải đỏ dài bằng 1/3 mảnh vải xanh. Hỏi cả hai mảnh vải dài bao nhiêu mét? Bài 2 : Tìm X : a) x + 1998 = 2006 b) x x 4 = 2008 Bài 3: Đặt tính rồi tính: 124 x 3 309 x 5 74 : 5 845 : 7 Bài 4: Moät quyeån truyeän daøy 128 trang. An ñaõ ñoïc ñöôïc 1/4 soá trang ñoù. Hoûi An coøn phaûi ñoïc bao nhieâu trang nöõa ? Bài 5 : * Số điền vào chỗ chấm của 5m 6cm = …...cm * ) Đồng hồ chỉ : a. 8 giờ 29 phút b. 9 giờ 29 phút c. 6 giờ kém 17 phút * ) Hình bên có số góc không vuông là :
- Xem thêm -