Tài liệu Cà phê sách

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 134 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4153 tài liệu

Mô tả:

BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc -------o0o------ KHOA MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN:.............QUAÙCH THÒ THANH THAÛO ...... MAÕ NGAØNH: ............301 .................................................. MSSV: LÔÙP: 106301124 06ÑNT2 U TE C H 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... .......................................................................................................................... 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp: ........................................................................... 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ............................................................................ Phaàn höôùng daãn ........................................................ 2/ ................................................ ........................................................ H 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn 1/ ................................................ Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20.. CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ................................... Ñôn vò: ................................................................... Ngaøy baûo veä: ......................................................... Ñieåm toång keát: ...................................................... Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ................................ 1 NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ ................................................................................................................ C ................................................................................................................ U TE ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ H ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ_______________ TP. HCM, ngaøy……thaùng………naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) 2 LÔØI CAÛM ÔN Xin chaân thaønh caûm ôn Tröôøng Ñaïi hoïc Kyõ Thuaät Coâng Ngheä Thaønh phoá Hoà Chí Minh ñaõ taïo ñieàu kieän cho toâi thöïc hieän ñoà aùn toát nghieäp naøy. Xin chaân thaønh caùm ôn quyù thaày coâ trong khoa Myõ thuaät Coâng nghieäp trong suoát thôøi gian qua ñaõ taän tình höôùng daãn, trang bò cho toâi nhöõng tri thöùc neàn taûng quyù baùu. Xin göûi ñeán thaày, giaûng vieân, Thaïc siõ Voõ Thò Thu Thuyû ñaõ khoâng tieác thôøi C caûm taï saâu saéc. H gian, höôùng daãn nhieät tình cho baøi ñoà aùn ñöôïc hoaøn thaønh toát nhaát lôøi tri aân vaø Caùm ôn cha meï ñaõ chaêm soùc, nuoâi daïy con thaønh ngöôøi. U TE Caûm ôn caùc baïn beø ñaõ nhieät tình ñoäng vieân vaø giuùp ñôõ toâi trong suoát thôøi gian hoaøn thaønh ñoà aùn. Duø ñaõ raát coá gaéng hoaøn thaønh ñeà taøi naøy vôùi taát caû nieàm say meâ nhöng chaéc chaén seõ khoâng traùnh khoûi nhöõng thieáu soùt. Kính mong nhaän ñöôïc söï chæ baûo vaø H ñoùng goùp yù kieán chaân thaønh cuûa thaày coâ vaø beø baïn. Sinh vieân thöïc hieän Quaùch Thò Thanh Thaûo Thaùng 7 naêm 2010 3 MUÏC LUÏC LÔØI CAÛM ÔN MUÏC LUÏC DANH MUÏC BAÛNG DANH MUÏC HÌNH CHÖÔNG 1: NGHIEÂN CÖÙU........................................................................... trang 1.1. Lyù do choïn ñeà taøi .................................................................................. trang7 1.2. Tìm hieåu chung veà caø pheâ saùch ........................................................... trang8 1.3. YÙ nghóa vaø phaïm vi ñeà taøi ................................................................... trang8 H 1.4. Höôùng nghieân cöùu của ñeà taøi ................................................................ trang9 1.5 Chaát lieäu söû duïng .................................................................................. trang9 C CHÖÔNG 2: THEÅ HIEÄN .............................................................................. trang10 U TE 2.1. YÙ töôûng ............................................................................................... trang10 2.2. Hoà sô kieán truùc .................................................................................... trang12 2.3. Khu quầy bar ....................................................................................... trang13 2.4. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch toång hôïp ....................................................... trang15 2.5. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch töï nhieân ........................................................ trang16 H 2.6. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch vaên hoïc ........................................................ trang17 2.7. Khu sinh hoaït chung............................................................................ trang18 2.8. Thieát keá trang thieát bò noäi thaát ............................................................ trang18 CHÖÔNG 3: KEÁT LUAÄN............................................................................. trang19 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO 4 DANH MUÏC BAÛNG TỜ 3 TỜ 5 TỜ 7 TỜ 9 TỜ 11 TỜ 13 TỜ 2 TỜ 4 TỜ 6 TỜ 8 TỜ 10 TỜ 12 TỜ 14 H U TE C H TỜ 1 5 CHÖÔNG 1 - NGHIEÂN CÖÙU 1.1. Lyù do choïn ñeà taøi Vaên hoùa ñoïc ngaøy caøng môû roäng, nhu caàu chia seû saùch ngaøy caøng khaùc xöa. Neáu ngaøy xöa saùch laø cuûa rieâng mình vôùi nhöõng thö phoøng caù nhaân thì ngaøy nay saùch ñöôïc ñem vaøo quaùn xaù, moät thö vieän coâng coäng. Tìm hieåu vaø thieát keá moät khoâng gian yeân tónh ñeå ñoïc, nghieân cöùu, vieát baøi luaän, hoïp maët, troø chuyeän ... Caø pheâ saùch vôùi khoâng gian roäng, thoaùng, vôùi maùy laïnh môû suoát, vôùi nhaïc nheï eâm aû, vôùi wifi vaø vôùi haøng daõy keä daøi goàm raát nhieàu Tìm hieåu chung veà caø pheâ saùch C 1.2. H töïa saùch thuoäc caùc lónh vöïc seõ thaät lyù töôûng . Ngaøy nay con ngöôøi coù theå hoïc taäp treân nhieàu phöong dieän nhö : tivi, ñaøi, U TE baùo, töø ngöôøi thaân, baïn beø... nhöng saùch vaãn laø 1 nguoàn kieán thöùc voâ taän khoâng H theå thieáu ñoái vôùi con ngöoøi. Saùch laø moät taäp hôïp caùc thoâng tin daïng chöõ vieát, hình aûnh ñöôïc löu trong caùc tôø giaáy, giaáy da hoaëc nhöõng vaät lieäu khaùc. Saùch laø caùi hoäp ñöïng moïi thöù, 6 trong ñoù coù kieán thöùc, kinh nghieäm soáng vaø caû caûm xuùc con ngöôøi. Ngoaøi ra noù coøn laø nhöõng vieân gaïch xaây neân nhöõng thaønh töïu cuûa con ngöôøi. Khi neàn coâng nghieäp hieän ñaïi, con ngöôøi ñöùng tröôùc nhöõng aùp löïc naëng neà, moâ hình caø pheâ saùch ra ñôøi vaø ñöôïc ñoùn nhaän noàng nhieät . Thoâng thöôøng, chæ khi ñeán tröôøng hoaëc thö vieän baïn môùi coù theå ñoïc ñöôïc saùch trong khi nhu caàu ñoïc saùch cuûa moïi ngöôøi coù ôû khaép nôi. Khi ñoïc saùch ôû nhöõng nôi nhö thö vieän, nhaø saùch baïn thöïc söï bò goø boù do baøn gheá chaät choäi, ngöôøi ñoïc laïi quaù ñoâng, ñieàu naøy ít nhieàu seõ aûnh höôûng ñeán vieäc tieáp thu kieán H thöùc ñoàng thôøi laøm maát daàn mong muoán ñöôïc ñoïc saùch cuûa baïn ñoïc . Haàu heát caùc quaùn caø pheâ saùch coù khoâng gian roäng, yeân tónh, choã ngoài ñöôïc C saép ñaët rieâng tö, tieän lôïi. Khoâng gian aám cuùng bôûi caùch caùch baøi trí saùng taïo, bôûi U TE nhöõng baûn nhaïc hay, du döông, bôûi ñoà uoáng ngon vaø theá giôùi saùch phong phuù. Nhöng cuõng coù quaùn raát "ñoäc", duø khoâng gian nhoû nhöng nhôø oùc saùng taïo vaø yù töôûng ñoäc ñaùo cuûa chuû quaùn maø nôi naøy trôû thaønh ngoâi nhaø thöù hai cuûa nhieàu baïn sinh vieân. Ñeán vôùi caø pheâ saùch, duø baát kyø nôi ñaâu baïn cuõng tìm ñöôïc khoâng gian cho rieâng mình . Bôûi ñoïc saùch cuõng caàn khoâng gian laém, vì neáu noù thích hôïp, noäi H dung saùch seõ deã "ñi" vaøo taâm hoàn vaø ôû laïi trong aáy laâu hôn . 1.3. YÙ nghóa vaø phaïm vi ñeà taøi Nhö moät thö vieän thu nhoû, taát caû caùc baïn treû ñeàu say meâ beân nhöõng trang saùch, baùo, thænh thoaûng cao höùng, cuøng nhau baøn luaän moät vaøi vaán ñeà. Khoâng ôû ñaâu vaên hoùa ñoïc laïi hieån hieän moät caùch roõ raøng nhö ôû quaùn cafeù saùch . 1.4. Höôùng nghieân cöùu của ñeà taøi Thieát keá moät khoâng gian cafeù ñoäc ñaùo vaø tieän nghi phuïc vuï nhu caàu ñoïc saùch vaø thöôûng thöùc cafeù . Nghieân cöùu caùch boá trí khoâng gian cafeù vöøa hôïp lyù maø 7 vaãn theå hieän ñöôïc yù töôûng . YÙ töôûng töø hình daïng cuoán saùch theå hieän theo phong caùch hieän ñaïi ñöa vaøo thieát keá quaùn cafeù saùch . 1.5 Vật lieäu söû duïng H U TE C H Vaät lieäu goã naâu ñoû , maøu sôn nöôùc , giaáy daùn töôøng , ñaù trang trí 8 CHÖÔNG 2 - THEÅ HIEÄN H U TE C H 2.1. YÙ töôûng Noäi thaát Caùc khoâng gian ñöôïc thieát keá vôùi nhöõng yù töôûng theo nhö caùc daïng cuûa cuoán saùch . Thieát keá khoâng gian noäi thaát quaùn cafeù öùng duïng ñöøông cong , thaúng vaø hình khoái . Coù theå öùng duïng nhöõng ñöôøng neùt cuûa cuoán saùch töø nhieàu goùc ñoä taïo thaønh ngoân ngöõ thieát keá cho traàn , saøn , töôøng , nhöõng saûn phaåm nhö keä ñeå saùch , baøn , gheá ngoài , ñeøn trang trí … cho khoâng gian quaùn cafeù . 9 Phaân luoàng giao thoâng giöõa caùc khu vöïc roõ raøng , khoâng gaây caûn trôû cho khaùch haøng Toâng maøu chuû ñaïo cho khoâng gian laø maøu naâu ñoû cuõng laø maøu cuûa haït caø pheâ . Khoâng gian vôùi toâng maøu aám taïo caûm giaùc aám aùp . Maøu saéc trong cuoäc soáng thöôøng nhaät thöôøng rôi vaøo phaïm truø maøu saéc an toaøn hay coå ñieån. Caùc maøu xanh laù caây, naâu, ñoû, ñen, xaùm, noùi chung vaãn thöôøng gaëp nhaát. Ñaáy laø nhöõng gam maøu khieán moïi ngöôøi coù theå nhaän ra ngay laäp töùc vaø thaáy quen thuoäc. Vaät lieäu goã naâu ñoû , maøu sôn nöôùc , , ñaù trang trí , giaáy daùn töôøng AÙnh saùng ñöôïc boá trí thích hôïp cho vieäc ñoïc saùch . Quaày bar : Ñöôïc thieát keá laï vaø ñoäc ñaùo H Caùc khu cafe : laø khoâng gian chính boá trí choã ngoài hôïp lyù caàn coù suï kheùo C leùo taïo döôïc khoâng gian roäng raõi , thoaùng maùt, mang laïi söï thö giaõn thoaûi maùi phaân chia khu daønh daønh rieâng cho moïi löùa tuoåi . Khoâng gian yeân tónh, roäng raõi U TE thoaûi maùi. Khoâng gian hieän ñaïi keát hôïp vôùi maøu saéc naâu ñoû , aùnh saùng lung tinh cho ta caûm giaùc sang troïng .Thích hôïp hoïp maët , thö giaõn ñoïc saùch . Phong caùch hieän ñaïi pha coå kính thích hôïp cho caùc baïn treû hoïp nhoùm hoaëc toå chöùc sinh nhaät… H 2.2. Hoà sô kieán truùc 10 H C U TE H Quaùn döôïc chia laøm 5 khu Mặt bằng bố trí Vieäc thieát keá phaân chia khu vöïc ñeá phuø hôïp cho nhieàu ñoái töôïng khaùch ñeán vôùi quaùn khoâng phaûi laø vaán ñeà ñôn giaûn, phaân chia cho phuø hôïp khoâng bò loaõng seõ taïo cho khaùch tôùi quaùn caûm giaùc thoaûi maùi, thaân thieän . 11 Coâng trình caø pheâ saùch dieän tích 35X35 m . Ñöôïc chia laøm 5 khoâng gian . 1.Khu Quaày bar 2.Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch toång hôïp 3.Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch töï nhieân 4.Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch vaên hoïc 5.Khu sinh hoat chung H U TE C H 2.3. Khu quầy bar 12 Quaày bar ñöôïc thieát keá khaùc laï , haï traàn thaáp vaø heä thoáng neon traàn thaáp ñeå taïo U TE C H caûm giaùc traàn khoâng quaù cao , gaàn guõi hôn . H 2.4. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch toång hôïp . 13 H C ÔÛ ñaây yù töôûng ñöôïc nhaéc laïi ôû traàn vaø keä saùch Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch toång hôïp ñöôïc boá trí moät daõy gheá ôõ giöõa ôû 2 beân laø haét . U TE 4 keä saùch vôùi caùc loaïi saùch khaùc nhau . Daõy coät cuõng ñöôïc chieáu saùng vôùi ñeøn YÙ töôûng ñöôïc ñöa vaøo traàn vaø keä saùch H Phía tröôùc laø saân khaáu daønh cho buoåi toaï ñaøm . 14 Cuõng treân daõy naøy coù moät quay tieáp taân ñeå phuïc vuï khaùch haøng Laø nôi ñoùn tieáp khaùch , hoûi khaùch ñi bao nhieâu ngöôøi , hay coù ñaët choã chöa, hay tìm baïn. U TE C H 2.5. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch töï nhieân . H Khu vöïc ngoài gheá cao taïo caûm giaùc sang troïng vaø tinh teá 15 H C Khoâng gian ñöôïc thieát keá vôùi keä saùch chaïy doïc phía treân töôøng . Khu naøy U TE ñöôïc chia laøm 3 daõy gheá . Moãi baøn goàøm 2 ngöôøi ngoài . Duøng ñeøn treo cho moãi baøn ñeå chieáu saùng . Moät daõy ñöôïc treo tranh ñeå trang trí cho khoâng gian theâm sinh ñoäng . H 2.6. Khu caø pheâ vaø ñoïc saùch vaên hoïc 16 H C Tieáp theo laø khu vöïc caø pheâ saùch vaên hoïc U TE Maûng töôøng maøu ñoû vôùi aùnh saùng trang trí taïo ñieåm nhaán cho khoâng gian . Khu naøy ñöôïc chia laøm 3 daõy gheá vôùi 2 loái ñi thuaän tieän cho vieäc di H chuyeån giöõa caùc khu vaø laáy saùch . 17 C H 2.7. Khu sinh hoaït chung U TE Khoâng gian aám cuùng tao caûm giaùc thaân maät cho moät buoåi hoïp maët .Khoâng gian naøy chæ coù moät daõy gheá . Moät nhoùm ngöôøi coù theå cuøng hoäi tuï ñeå thaûo luaän . ÔÛ giöõa laø ñeøn traàn treo vöøa coù taùc duïng laáy saùng vöøa ñeå trang trí . H 2.8. Thieát keá trang thieát bò noäi thaát Saûn phaåm thieát keá hieän ñaïi 18 CHÖÔNG 3 – KEÁT LUAÄN H Ñeà taøi môû ra moät höôùng nhìn môùi veà loaïi hình cafeù saùch ñang ngaøy caøng phoå bieán . Caø pheâ saùch phuø hôïp vôùi cuoäc soáng hieän nay khi nhu caàu ñoïc ngaøy C caøng ñöôïc chuù troïng . Ñoïc saùch cuõng caàn moät khoâng gian toát , thoaûi maùi môùi taäp trung thu huùt ngöôøi ta vaøo nhöõng trang saùch . Thieát keá khoâng gian caø pheâ vöøa U TE sang troïng , thoaùng maùt vaø tieän nghi , vöøa laø nôi tuï hoïp cuõng la nôi rieâng tö ñeå thö giaûn beân trang saùch . Ñeán vôùi quaùn caø pheâ saùch ñeå moät laàn tram mình trong khoâng gian saùch vôùi nhieàu loaïi truyeän tranh, saùch vaên hoïc ñaõ giuùp nhieàu ngöôøi coù caûm giaùc , khoâng chæ ñôn thuaàn laø ñi uoáng caø pheâ maø laø hai trong moät . Vöøa H thöôûng thöùc caø pheâ vöøa ñöôïc môû mang trí tueä. 19 TAØI LIEÄU THAM KHAÛO http://www.thanhnien.com.vn http://thienduongcafe.com C http://forum.sachhay.com H http://www.thuvien-ebook.com U TE http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/08/3BA12543/ http://mfo.mquiz.net/News/?Function=NEF&tab=Van-hoa&file=25063 H http://www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=126345&sub=77&top=43 20
- Xem thêm -