Tài liệu C510 kiem tra kiem soat chu trinh tscd-xdcb

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C510 1/3 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 TSCĐ VÀ XDCB KTV sẽ thực hiện kiểm tra kiểm soát hay soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các tình huống sau (Chọn một trong các tình huống phù hợp với chu trình này)  Khi KTV kì vọng rằng hệ thống KSNB về TSCĐ và XDCB hoạt động có hiệu quả.  Chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về chu trình TSCĐ và XDCB.  Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản. ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH TSCĐ VÀ XDCB Mục tiêu kiểm soát Thủ tục kiểm soát chính Mọi tài sản của DN, kể cả tài sản thuộc sở hữu của DN và tài sản đi thuê tài chính phải được ghi nhận trên BCTC Thủ tục kiểm toán hệ thống KSNB Tham chiếu tài liệu kiểm tra chi tiết Hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Có tin tưởng vào KSNB hay không? (Y/N) [C520] Y Y Sửa đổi kế hoạch kiểm tra cơ bản Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Tài sản hữu ích được ghi nhận đại diện cho tài sản thực được DN sử dụng trong quá trình sản xuất kinh doanh hay quản trị kinh doanh. Bảng CĐKT không bao gồm tài sản hữu ích đã được bán, bị bỏ đi, phế liệu hoặc không được DN sử dụng. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C510 2/3 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 TSCĐ VÀ XDCB Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) C510 KẾT LUẬN Có kiểm tra hay không? (Y/N) 1. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình TSCĐ và XDCB có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 2. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình TSCĐ và XDCB có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 3. Có vấn đề phải đưa vào Thư QL và thư giải trình của BGĐ liên quan đến các điểm yếu của hệ thống KSNB về chu trình TSCĐ và XDCB. Y Y Y Có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Tham chiếu Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ cao nhất N Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Y N Ý kiến hoặc phát hiện [B210] Các điểm yếu của hệ thống KSNB đã được trình bày trong Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống KSNB này sẽ được tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 3/3
- Xem thêm -