Tài liệu C410 kiem tra kiem soat chu trinh luong-phai tra nld

  • Số trang: 4 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C410 1/4 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LĐ KTV sẽ thực hiện kiểm tra kiểm soát hay soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các tình huống sau (Chọn một trong các tình huống phù hợp với chu trình này)  Khi KTV kì vọng rằng hệ thống KSNB về lương và phải trả người LĐ hoạt động có hiệu quả.  Chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về chu trình lương và phải trả người LĐ.  Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản. ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LĐ Mục tiêu kiểm soát Thủ tục kiểm soát chính Thủ tục kiểm toán hệ thống KSNB Tất cả các khoản trả cho người LĐ là chi phí hợp lý Đối chiếu nội dung các khoản trả cho người LĐ với điều khoản quy định trên Hợp đồng LĐ và điều lệ và quy chế tiền lương của Công ty Đảm bảo chi phí bồi thường bằng tiền hoặc hiện vật và những khoản nợ được người LĐ trả trong kỳ đã được ghi nhận ……………… Chọn mẫu ngẫu nhiên ……. người LĐ, đối chiếu hợp đồng LĐ với các khoản phải trả trên Bảng thanh toán lương đảm bảo rằng các khoản chi phí trả cho người LĐ là chi phí hợp lý ………………….. Tham chiếu tài liệu kiểm tra chi tiết [C420] Hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Có tin tưởng vào KSNB hay không? (Y/N) Y Sửa đổi kế hoạch kiểm tra cơ bản Y Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C410 2/4 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 LƯƠNG VÀ PHẢI TRẢ NGƯỜI LĐ Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) C410 KẾT LUẬN Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ cao nhất N Có kiểm tra hay không? (Y/N) Có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Tham chiếu Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình 2. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình lương và phải trả người LĐ có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu Y Ý kiến hoặc phát hiện Y Y 1. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình lương và phải trả người LĐ có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 3. Có vấn đề phải đưa vào Thư QL và thư giải trình của BGĐ liên quan đến các điểm yếu của hệ thống KSNB về chu trình lương và phải trả người LĐ. Y N [B210] Các điểm yếu của hệ thống KSNB đã được trình bày trong Thư QL Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 3/4 4/4 C410 Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống KSNB này sẽ được tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -