Tài liệu C310 kiem tra kiem soat chu trinh htk-gt-gvon

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C310 1/2 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 HTK, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ VỐN KTV sẽ thực hiện kiểm tra kiểm soát hay soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các tình huống sau (Chọn một trong các tình huống phù hợp với chu trình này)  Khi KTV kì vọng rằng hệ thống KSNB về HTK, tính giá thành và giá vốn hoạt động có hiệu quả.  Chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về chu trình HTK, tính giá thành và giá vốn.  Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản. ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH HTK, TÍNH GIÁ THÀNH VÀ GIÁ VỐN Mục tiêu kiểm soát Thủ tục kiểm soát chính Thủ tục kiểm toán hệ thống KSNB HTK được trình bày trung thực về số lượng tại ngày lập BCTC Kiểm kê HTK được thực hiện độc lập trong 2 lần bởi một nhân viên kiểm kê khác 100% hoặc kiểm tra thành phần hoặc những sai sót được điều chỉnh. ……….. Tất cả hàng hóa để bán tại ngày kết thúc kỳ kế toán đã bao gồm trong HTK. …………… ………….. Tham chiếu tài liệu kiểm tra chi tiết Hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Có tin tưởng vào KSNB hay không? (Y/N) [C320] Y Y Sửa đổi kế hoạch kiểm tra cơ bản Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) C310 KẾT LUẬN Có kiểm tra hay không? (Y/N) 1. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình HTK, tính giá thành và giá vốn có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 2. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình HTK, tính giá thành và giá vốn có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 3. Có vấn đề phải đưa vào Thư QL và thư giải trình của BGĐ liên quan đến các điểm yếu của hệ thống KSNB về chu trình HTK, tính giá thành và giá vốn. Có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Y Y Y Tham chiếu Ý kiến hoặc phát hiện Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ cao nhất N Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Y N [B210] Các điểm yếu của hệ thống KSNB đã được trình bày trong Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống KSNB này sẽ được tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) 2/2
- Xem thêm -