Tài liệu C210 kiem tra kiem soat chu trinh mua hang -phai tra - tra tien

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C210 1/2 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 MUA HÀNG, PHẢI TRẢ, TRẢ TIỀN KTV sẽ thực hiện kiểm tra kiểm soát hay soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các tình huống sau (Chọn một trong các tình huống phù hợp với chu trình này)  Khi KTV kì vọng rằng hệ thống KSNB về mua hàng, phải trả và trả tiền hoạt động có hiệu quả.  Chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền.  Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản. ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH MUA HÀNG, PHẢI TRẢ VÀ TRẢ TIỀN Mục tiêu kiểm soát Thủ tục kiểm soát chính Thủ tục kiểm toán hệ thống KSNB Tất cả các khoản mua hàng của DN và các nghĩa vụ nợ liên quan trong kỳ phải được ghi nhận đầy đủ. DN phải nhanh chóng quản lý những hóa đơn đã nhận được, ví dụ việc ghi nhận những hóa đơn đó vào nhật ký mua hàng hoặc Sổ Cái TK phải được thực hiện kịp thời. Chọn mẫu ngẫu nhiên ….. hóa đơn trong kỳ, đối chiếu với phiếu nhập kho tương ứng để đảm bảo rằng chi phí mua hàng được ghi nhận phù hợp với việc nhập kho Tham chiếu tài liệu kiểm tra chi tiết [C220] Hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Y Có tin tưởng vào KSNB hay không? (Y/N) Y Sửa đổi kế hoạch kiểm tra cơ bản Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Sổ chi tiết TK phải đã được đối chiếu số nhật ký chung hàng tháng (bởi một ai đó độc lập với mua hàng và chi tiêu tiền mặt) chênh lệch phải được xử lý kịp thời. Tất cả các nghiệp vụ mua hàng trong kỳ là có thật Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) C210 2/2 KẾT LUẬN Có kiểm tra hay không? (Y/N) 1. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 2. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 3. Có vấn đề phải đưa vào Thư QL và thư giải trình của BGĐ liên quan đến các điểm yếu của hệ thống KSNB về chu trình mua hàng, phải trả và trả tiền. Y Y Y Có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Tham chiếu Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ cao nhất N Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Y N Ý kiến hoặc phát hiện [B210] Các điểm yếu của hệ thống KSNB đã được trình bày trong Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống KSNB này sẽ được tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -