Tài liệu C12-vlan

  • Số trang: 37 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Chương 12 Virtual LAN GV : ThS.Nguyễn Duy  Email : duyn@uit.edu.vn  GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu VLAN  Đặc điểm của VLAN  VLAN Trunking/Tagging  Hoạt động của Trunking  Cấu hình VLAN GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu VLAN  Đặc điểm của VLAN  VLAN Trunking/Tagging  Hoạt động của Trunking  Cấu hình VLAN GV.Nguyễn Duy Giới thiệu VLAN Default vlan 1 vlan 10 Default vlan 1  VLAN chia từng phân đoạn mạng theo Broadcast Domain  VLAN = subnet  Một VLAN là một Mạng LAN độc lập GV.Nguyễn Duy Giới thiệu VLAN Without VLANs GV.Nguyễn Duy 10.1.0.0/16 One link per VLAN or a single VLAN Trunk (later) 10.1.0.0/16 With VLANs 10.2.0.0/16 10.2.0.0/16 10.3.0.0/16 10.3.0.0/16 Giới thiệu VLAN GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu VLAN  Đặc điểm của VLAN  VLAN Trunking/Tagging  Hoạt động của Trunking  Cấu hình VLAN GV.Nguyễn Duy Đặc điểm của VLAN GV.Nguyễn Duy Các Mode của VLAN Port GV.Nguyễn Duy Các Mode của VLAN Port  Static VLAN : Port trên Switch được cấu hình để tham gia vào VLAN  Dynamic VLAN : Sử dụng LAN Membership Policy Server (VMPS) để cấu hình VLAN. Với VMPS, Port của Switch sẽ tham gia vào VLAN X cách tự động dựa vào Source MAC Address của thiết bị đầu cuối  Voice VLAN : Port được cấu hình để hỗ trợ IP Phone. Port thuộc về cả 2 VLAN : VLAN hỗ trợ Voice và VLAN hỗ trợ Data GV.Nguyễn Duy Control Broadcast GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu VLAN  Đặc điểm của VLAN  VLAN Trunking/Tagging  Hoạt động của Trunking  Cấu hình VLAN GV.Nguyễn Duy VLAN Trunking/Tagging  VLAN Tagging được sử dụng khi Link cần cho phép traffic của nhiều VLAN đi qua  VLAN Trunking :  Nâng cao hiệu quả quản lý việc lưu chuyển các Frame từ các VLAN khác nhau trên một đường truyền vật lý.  Giao thức trunking thiết lập các thoả thuận cho việc sắp sếp các Frame vào các cổng được liên kết với nhau ở hai dầu đường trunk. GV.Nguyễn Duy VLAN Trunking/Tagging No VLAN Tagging VLAN Tagging GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu VLAN  Đặc điểm của VLAN  VLAN Trunking/Tagging  Hoạt động của Trunking  Cấu hình VLAN GV.Nguyễn Duy Hoạt động của Trunking GV.Nguyễn Duy Hoạt động của Trunking GV.Nguyễn Duy Hoạt động của Trunking GV.Nguyễn Duy Hoạt động của Trunking GV.Nguyễn Duy Hoạt động của Trunking GV.Nguyễn Duy
- Xem thêm -