Tài liệu C110 kiem tra kiem soat chu trinh ban hang phai thu thu tien

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 135 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

CÔNG TY Tên khách hàng: 1/3 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 Ngày khóa sổ: Nội dung: C110 KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN KTV sẽ thực hiện kiểm tra kiểm soát hay soát xét tính hoạt động hữu hiệu của hệ thống KSNB trong các tình huống sau (Chọn một trong các tình huống phù hợp với chu trình này)  Khi KTV kì vọng rằng hệ thống KSNB về bán hàng, phải thu và thu tiền hoạt động có hiệu quả.  Chỉ thực hiện các thủ tục kiểm tra cơ bản không cung cấp đầy đủ bằng chứng về chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền.  Việc thực hiện các thủ tục kiểm tra hệ thống KSNB có hiệu quả hơn việc kiểm tra cơ bản. ĐÁNH GIÁ TÍNH HOẠT ĐỘNG HỮU HIỆU CỦA CÁC THỦ TỤC KSNB CỦA CHU TRÌNH BÁN HÀNG, PHẢI THU VÀ THU TIỀN Mục tiêu kiểm soát Thủ tục kiểm soát chính Các khoản doanh thu và phải thu là có thật Đối chiếu hóa đơn, phiếu xuất kho và đơn đặt hàng đã được phê chuẩn hàng tháng để đảm bảo không một khoản doanh thu nào được ghi nhận mà không xuất kho hàng bán Tất cả các khoản doanh thu và phải thu đều được ghi nhận Chọn mẫu ngẫu nhiên … hóa đơn trong năm, đối chiếu với phiếu xuất kho và đơn đặt hàng tương ứng để đảm bảo rằng doanh thu được ghi nhận phù hợp với việc xuất kho Thủ tục kiểm toán hệ thống KSNB Tham chiếu tài liệu kiểm tra chi tiết Hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) [C120] Y Y Có tin tưởng vào KSNB hay không? (Y/N) Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Sửa đổi kế hoạch kiểm tra cơ bản Các khoản phải thu là các khoản có khả năng thu tiền Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) CÔNG TY Tên khách hàng: Ngày khóa sổ: Nội dung: KIỂM TRA HỆ THỐNG KSNB ĐỐI VỚI CHU TRÌNH C110 2/3 Tên Ngày Người thực hiện Người soát xét 1 Người soát xét 2 BÁN HÀNG, PHẢI THU, THU TIỀN Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA) C110 3/3 KẾT LUẬN Có kiểm tra hay không? (Y/N) 1. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 2. KTV có tin tưởng vào hệ thống KSNB chính của chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền có thể ngăn ngừa, phát hiện kịp thời các sai sót trọng yếu 3. Có vấn đề phải đưa vào Thư QL và thư giải trình của BGĐ liên quan đến các điểm yếu của hệ thống KSNB về chu trình bán hàng, phải thu và thu tiền. Y Y Y Có hài lòng với kết quả kiểm tra hay không? (Y/N) Tham chiếu Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ cao nhất N Thực hiện kiểm tra cơ bản ở mức độ trung bình Y N Ý kiến hoặc phát hiện [B210] Các điểm yếu của hệ thống KSNB đã được trình bày trong Thư QL Lưu ý : Các rủi ro trọng yếu phát hiện trong quá trình kiểm tra hệ thống KSNB này sẽ được tổng hợp vào biểu A910 – Tổng hợp kế hoạch kiểm toán. Chương trình kiểm toán mẫu (Áp dụng chính thức từ kỳ kiểm toán năm 2010/2011) (Ban hành theo Quyết định số 1089/QĐ-VACPA ngày 01/10/2010 của Chủ tịch VACPA)
- Xem thêm -