Tài liệu C10-switch

  • Số trang: 26 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 433 |
  • Lượt tải: 1
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Chương 10 Switch GV : ThS.Nguyễn Duy  Email : duyn@uit.edu.vn  GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Qui trình xử lý gói tin của Switch  Thiết kế mạng LAN  Cấu hình Switch GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Qui trình xử lý gói tin của Switch  Thiết kế mạng LAN  Cấu hình Switch GV.Nguyễn Duy Qui trình xử lý gói tin của Switch Receive Packet Learn source address or refresh aging timer Is the destination a broadcast, multicast or unknown unicast? No Yes Flood Packet Are the source and destination on the same interface? No Yes Filter Packet Forward unicast to correct port GV.Nguyễn Duy Qui trình xử lý gói tin của Switch  Qui trình xử lý Frame của Switch. Khi nhận Frame, Switch sẽ thực hiện 2 thao tác cơ bản :  Learning ( thêm mới hay cập nhật ) : kiểm tra Source MAC Address  Nếu Source MAC Address có trong bảng Source Address Table thì sẽ cập nhật Timer  Ngược lại sẽ thêm vào Source Address Table 1 entry : Source MAC Address và Port tương ứng  Forwarding (Filter hay Flood) : kiểm tra Destination MAC Address  Nếu Destination MAC Address có trong bảng Source Address Table thì Switch sẽ chuyển tiếp gói tin tới đúng port cần nhận  GV.Nguyễn Duy Ngược lại, Switch sẽ gởi frame ra tất cả các port Nội Dung  Qui trình xử lý gói tin của Switch  Thiết kế mạng LAN  Cấu hình Switch GV.Nguyễn Duy Thiết kế mạng LAN  Mục đích để thiết kế mạng LAN : GV.Nguyễn Duy Thiết kế mạng LAN  Thiết kế mạng theo mô hình phân cấp : GV.Nguyễn Duy Access layer switches  Hoạt động Layer 2  Mục đích của Access Switch là cung cấp khả năng truy cập vào mạng của Người Dùng  Catalyst 1900 series  Catalyst 2820 series  Catalyst 2950 series  Catalyst 4000 series  Catalyst 5000 series GV.Nguyễn Duy Distribution Layer GV.Nguyễn Duy Distribution Layer  Hoạt động ở Layer 2 và Layer 3  Thiết lập những chính sách để lọc frame  Những tính năng chính :  Chia Collison Domain và Broadcast Domain  VLAN  Security  ……….. GV.Nguyễn Duy Core Layer GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Qui trình xử lý gói tin của Switch  Thiết kế mạng LAN  Cấu hình Switch GV.Nguyễn Duy Thành phần vật lý của Switch   Switch giống như máy tính đặc biệt :  Central Processing Unit (CPU)  Random Access Memory (RAM)  Operating System Switch có thể được kết nối quản lý bằng cổng console GV.Nguyễn Duy Switch LED indicators  LED indicators : cho biết trạng thái của Switch GV.Nguyễn Duy Switch LED indicators GV.Nguyễn Duy Examining help in the switch CLI GV.Nguyễn Duy show running-config ALSwitch#show running-config Building configuration... Current configuration : 1300 bytes ! version 12.1 no service pad service timestamps debug uptime service timestamps log uptime no service password-encryption ! hostname ALSwitch ! ! ip subnet-zero ! ! spanning-tree mode pvst no spanning-tree optimize bpdu transmission spanning-tree extend system-id ! ! ! ! interface FastEthernet0/1 GV.Nguyễn Duy show interface GV.Nguyễn Duy show vlan GV.Nguyễn Duy
- Xem thêm -