Tài liệu C07-ospf

  • Số trang: 16 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 212 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Chương 7 Open Shortest Path First GV : ThS.Nguyễn Duy  Email : duyn@uit.edu.vn  GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu OSPF  Cấu hình OSPF  OSPF Metric GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu OSPF  Cấu hình OSPF  OSPF Metric GV.Nguyễn Duy Giới thiệu OSPF GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu OSPF  Cấu hình OSPF  OSPF Metric GV.Nguyễn Duy Network Topology GV.Nguyễn Duy IP Address GV.Nguyễn Duy OSPF Command  router ospf process-id  Process-id : có ý nghĩa tương tự AS  Có giá trị : 1 - 65535 GV.Nguyễn Duy OSPF Network Command     network address wildcard mask area-id Example: Router(config-router)#network network-address wildcard-ask area area-id GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu OSPF  Cấu hình OSPF  OSPF Metric GV.Nguyễn Duy OSPF Metric  Cisco sử dụng mặc định Bandwidth để tính OSPF Metric  Metric = 108/bandwidth GV.Nguyễn Duy OSPF Metric GV.Nguyễn Duy OSPF Metric  Cấu hình Bandwidth cho Interface :  Router(config-if)#bandwidth bandwidth-kbps GV.Nguyễn Duy OSPF Metric  Cấu hình Cost cho Interface :  R1(config)#interface serial 0/0/0  R1(config-if)#ip ospf cost 1562 GV.Nguyễn Duy Bandwidth và Cost GV.Nguyễn Duy Câu hỏi ôn tập 1) Những đặc điểm của OSPF ? 2) Metric của OSPF dựa vào những thông số nào ? 3) Cách tính Metric cho OSPF GV.Nguyễn Duy
- Xem thêm -