Tài liệu C06-eigrp

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 200 |
  • Lượt tải: 0
tranphuong

Tham gia: 04/08/2015

Mô tả:

Chương 6 Enhanced Interior Gateway Routing Protocol GV : Nguyễn Duy  Email : nguyenduy0606@gmail.com  GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu EIGRP  EIGRP Message  Cơ chế hoạt động của EIGRP  Cấu hình EIGRP  EIGRP Metric GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu EIGRP  EIGRP Message  Cơ chế hoạt động của EIGRP  Cấu hình EIGRP  EIGRP Metric GV.Nguyễn Duy Giới thiệu EIGRP  Disctance Vector Routing Protocol  Khắc phục những giới hạn của RIPv1   Maximum Hop-Count : 255 (mặc định là 100)  Classless Routing Protocol : CIDR, VLSM  … Metric : Bandwidth (used by default), Delay (used by default), Reliability và Load  Lần đầu tiên cập nhật thông tin định tuyến Router gởi toàn bộ bảng định tuyến. Sau đó chỉ gởi thông tin định tuyến khi có sự thay đổi về cấu trúc mạng GV.Nguyễn Duy Administrative Distance GV.Nguyễn Duy Authentication và Encryption GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu EIGRP  EIGRP Message  Cơ chế hoạt động của EIGRP  Cấu hình EIGRP  EIGRP Metric GV.Nguyễn Duy EIGRP Message GV.Nguyễn Duy EIGRP Packet Header EIGRP Message GV.Nguyễn Duy EIGRP Paramater TLV EIGRP Message GV.Nguyễn Duy Nội Dung  Giới thiệu EIGRP  EIGRP Message  Cơ chế hoạt động của EIGRP  Cấu hình EIGRP  EIGRP Metric GV.Nguyễn Duy Cơ chế hoạt động của EIGRP  Protocol Dependent Modules (PDM)  Reliable Transport Protocol (RTP)  Neighbor Discovery  Diffusing Update Algorithm (DUAL) GV.Nguyễn Duy Protocol Dependent Modules (PDM) Đặc điểm và cơ chế hoạt động của EIGRP  EIGRP có khả năng định tuyến các loại giao thức khác nhau :  IP  IPX  Apple Talk GV.Nguyễn Duy Reliable Transport Protocol (RTP) Đặc điểm và cơ chế hoạt động của EIGRP  Mục đích :   Gởi và nhận EIGRP Packet Đặc điểm :  Sử dụng ACK để đảm bảo tính tin cậy GV.Nguyễn Duy Neighbor Discovery Đặc điểm và cơ chế hoạt động của EIGRP  Link-State Protocol sử dụng Hello Message để thiết lập mối quan hệ láng giềng với Router lận cận với mình  Đặc điểm của Hello Message : GV.Nguyễn Duy Neighbor Discovery Đặc điểm và cơ chế hoạt động của EIGRP  Router chỉ trao đổi thông tin định tuyến với Router láng giềng của nó  Điều kiện để trở thành láng giềng :  Gởi Hello hoặc ACK  Cùng AS GV.Nguyễn Duy Diffusing Update Algorithm (DUAL) Đặc điểm và cơ chế hoạt động của EIGRP  EIGRP sử dụng DUAL để chọn lựa và bảo trì đường đi tốt nhất  Tránh loop GV.Nguyễn Duy Những khái niệm được sử dụng trong DUAL Diffusing Update Algorithm (DUAL)  Successor : là Neighbor Router mà gói tin được được forward đến để đi đến mạng đích theo đường đi ngắn nhất  Feasible Distance (FD) : là metric thấp nhất để đi đến mạng đích GV.Nguyễn Duy Những khái niệm được sử dụng trong DUAL Diffusing Update Algorithm (DUAL) GV.Nguyễn Duy Những khái niệm được sử dụng trong DUAL Diffusing Update Algorithm (DUAL)   Feasible Successor (FS) :  Là Router được sử dụng để backup cho Successor  Router được chọn làm FS phải thỏa feasibility condition Feasibility Condition (FC) :  Neighbor's reported distance (RD) đến mạng đích phải thấp hơn Local router's feasible distance đến mạng đích phải thấp hơn  Reported distance (RD) :  Metric đã được tính toán đến mạng đích và được gởi lên Upstream Router GV.Nguyễn Duy
- Xem thêm -