Tài liệu Branding_Combined_file_of_VinhSon

  • Số trang: 52 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 202 |
  • Lượt tải: 0
lequangtien

Đã đăng 59 tài liệu

Mô tả:

Xây dựng và bảo vệ Thương hiệu Một số quan điểm chưa chính xác về xây dựng thương hiệu #1 Xây dựng thương hiệu chỉ liên quan đến hoạt động quảng cáo và tiếp thị Quản trị Thương Hiệu # 2 Chất lượng tốt quan trọng hơn Thương hiệu? Chất lượng Thật & Chất lượng theo Cảm nhận #3 Thương hiệu có brand awarenes (nhận biết) cao là thương hiệu mạnh #4 Xây dựng thương hiệu là có một logo đẹp, một slogan ấn tượng và một cái tên dễ nhớ. #5 Chiến lược Marketing bao gồm Chiến lược thương hiệu 16 17 Brand Management at P&G now encompasses four functions -- including, of course, Brand Management (formerly known as marketing), Market Research, Communications (known as public relations at some companies and up until a couple of years ago as external relations at P&G), and Design (Advertising Age, 8/2014) #6 Nhận diện thương hiệu (Brand Identity) là Hình ảnh thương hiệu (Brand Image)?
- Xem thêm -