Tài liệu Bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non (2)

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 1510 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM THÀNH PHỐ THANH HÓA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc. PHÒNG GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO Số: 382 / CV- PGD&ĐT TP. Thanh Hoá, ngày 12 tháng 09 năm 2013 V/v Hướng dẫn thực hiện chương trình BDTX giáo viên. Kính gửi: Hiệu trưởng các trường MN thành phố. Thực hiện công văn số 2200/SGD&ĐT-GDCN ngày 10 tháng 12 năm 2012 của Giám đốc Sở GD&ĐT Thanh Hóa về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế, Chương trình bồi dưỡng thường xuyên (BDTX) giáo viên; Công văn 1434/SGD&ĐT-GDCN ngày 13/8/2013 của Sở GD&ĐT Thanh Hoá về việc hướng dẫn công tác BDTX giáo viên năm học 2013-2014. Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố hướng dẫn các trường MN thực hiện các nội dung sau: I. MỤC ĐÍCH CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non là căn cứ để quản lí, chỉ đạo, tổ chức biên soạn tài liệu phục vụ công tác bồi dưỡng, tự bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, từng bước nâng cao mức độ đáp ứng của giáo viên mầm non với yêu cầu phát triển giáo dục và yêu cầu về nghề nghiệp đối với giáo viên mầm non. II. ĐỐI TƯỢNG BỒI DƯỠNG CỦA CHƯƠNG TRÌNH BDTX Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non áp dụng cho tất cả cán bộ quản lý cơ sở giáo dục, giáo viên đang giảng dạy tại các cơ sở giáo dục mầm non trong phạm vi toàn quốc; các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non. III. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 1. Khối kiến thức bắt buộc a) Nội dung bồi dưỡng 1: Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên. Nội dung này Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định cụ thể theo từng năm học. Sở Giáo dục sẽ thông báo ngay sau khi có nội dung bồi dưỡng. Năm học 2013-2014 Sở Giáo dục quy định nội dung 1 như sau: Nội dung bồi dưỡng 1: Giáo viên cần nắm vững và thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước và của các cơ quan quản lý giáo dục về bậc học, cấp học, ngành học mà mình đang đảm nhiệm: 1 + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI về giáo dục và đào tạo (10 tiết); + Nắm vững và thực hiện Chỉ thị số 3004/CT-BDGĐT ngày 15/8/2013 của Bộ GD&ĐT về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2013-2014; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013-2014 theo cấp, bậc, ngành học (10 tiết); + Nắm vững và thực hiện sáng tạo các nội dung của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” trong giảng dạy và giáo dục (10 tiết). b) Nội dung bồi dưỡng 2: Thời lượng: 30 tiết/năm học/giáo viên. TT Nội dung Số tiết 1. Văn hoá địa phương 10 2. Xây dựng môi trường giáo dục từ nguyên vật liệu sẵn có của địa 10 phương ( Từ thiên nhiên, từ nguyên liệu tái sử dụng.... ) 3. Một số trò chơi dân gian của địa phương 10 2. Nội dung bồi dưỡng 3 (khối kiến thức tự chọn): Bao gồm 44 mô đun. Mỗi mô đun có thời lượng 15 tiết. Trong mỗi năm học, mỗi giáo viên căn cứ vào nhu cầu bồi dưỡng của cá nhân để chọn 4 mô đun (tương đương với 60 tiết) để bồi dưỡng. IV. TÀI LIỆU ĐỂ GIÁO VIÊN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX 1. Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên của Bộ Giáo dục và Đào tạo: - Thông tư số 36/2011 ngày 17/8/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình bồi dưỡng thường xuyên giáo viên MN; 2. Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 1 (theo hướng dẫn của Bộ và Sở Giáo dục và Đào tạo ). 4. Tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 2 (theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo). 5. Các tài liệu phục vụ nội dung bồi dưỡng 3 (theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo). V. HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH BDTX 1. Hình thức BDTX Giáo viên có thể tham gia BDTX dưới 3 hình thức sau: 2 a) BDTX bằng tự học của giáo viên kết hợp với các sinh hoạt tập thể về chuyên môn, nghiệp vụ tại tổ chuyên môn của nhà trường, liên trường hoặc cụm trường. b) BDTX tập trung nhằm hướng dẫn tự học, thực hành, hệ thống hóa kiến thức, giải đáp thắc mắc, hướng dẫn những nội dung BDTX khó đối với giáo viên; đáp ứng nhu cầu của giáo viên trong học tập BDTX; tạo điều kiện cho giáo viên có cơ hội được trao đổi về chuyên môn, nghiệp vụ và rèn kỹ năng (các lớp BDTX tập trung được nhà trường, phòng giáo dục và đào tạo, sở giáo dục và đào tạo triệu tập và tổ chức thực hiện theo kế hoạch BDTX đã được phê duyệt). c) BDTX theo hình thức học tập từ xa (qua mạng internet). 2. Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng - Căn cứ nội dung chương trình BDTX và các văn bản hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên, nhà trường hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch BDTX cá nhân (theo mẫu M1-phần phụ lục), báo cáo tổ chuyên môn, trình lãnh đạo nhà trường phê duyệt trong tháng 4 hằng năm. - Căn cứ hướng dẫn của các cơ quan quản lý cấp trên và kế hoạch BDTX của giáo viên, nhà trường tổng hợp, xây dựng kế hoạch BDTX của đơn vị (theo mẫu M2-phần phụ lục) trong tháng 5 hằng năm. 3. Tổ chức thực hiện bồi dưỡng a) Nhiệm vụ của PGD&ĐT Phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với trung tâm giáo dục thường xuyên thành phố thực hiện các công việc sau: - Lựa chọn đội ngũ giáo viên giỏi, có uy tín, có năng lực tập huấn, có tinh thần hợp tác tại các trường MN để nghiên cứu tài liệu, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng và trực tiếp bồi dưỡng; - Tổ chức cho giáo viên cốt cán về các trường MN để dự giờ, thăm lớp và khảo sát, điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu và đối tượng người học; - Trong quá trình bồi dưỡng, trung tâm giáo dục thường xuyên cần thống nhất với báo cáo viên về phương pháp dạy học cho đối tượng người lớn, tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn học viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên cốt cán định kỳ theo tháng, quý, năm với các chủ đề khác nhau, trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đợt bồi dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng BDTX. Kết hợp giữa việc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của trung tâm với việc khai thác cơ sở vật chất, trang thiết bị của các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa… tại địa phương để tổ chức BDTX cho giáo viên; - Trung tâm giáo dục thường xuyên có trách nhiệm quản lý và tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu 3 hoạch; báo cáo kết quả về phòng GD&ĐT để phòng GD&ĐT tổng hợp kết quả báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo. b) Nhiệm vụ của các trường MN. - Lựa chọn đội ngũ cốt cán giỏi, có uy tín, có năng lực tập huấn để tham gia bối dưỡng, nghiên cứu tài liệu, xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng và trực tiếp tổ chức bồi dưỡng tại trường; - Tổ chức cho giáo viên cốt cán dự giờ, thăm lớp và khảo sát, điều tra nhu cầu bồi dưỡng của giáo viên; trên cơ sở đó xây dựng chương trình, nội dung bồi dưỡng phù hợp với nhu cầu và đối tượng người học; tổng hợp danh sách đăng ký hình thức bồi dưỡng của giáo viên, làm cơ sở lập kế hoạch bồi dưỡng báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo. - Tăng cường đổi mới phương pháp dạy học, hướng dẫn giáo viên phương pháp tự học, tự nghiên cứu và làm việc theo nhóm. Tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên định kỳ theo tháng, quý, năm với các chủ đề khác nhau, trên cơ sở đó tổng hợp, đánh giá kết quả bồi dưỡng, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của các đợt bồi dưỡng và đưa ra những giải pháp phù hợp góp phần nâng cao chất lượng BDTX. Kết hợp giữa việc sử dụng cơ sở vật chất sẵn có của các nhà trường, thư viện, nhà văn hóa tại địa bàn Thành phố Thanh Hóa để tổ chức BDTX cho giáo viên; - Ban giám hiệu nhà trường có trách nhiệm quản lý và tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên thông qua các bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, bài viết thu hoạch; báo cáo kết quả về Phòng GD&ĐT. 4. Đánh giá kết quả BDTX a) Căn cứ đánh giá và xếp loại kết quả BDTX giáo viên - Căn cứ vào kết quả việc thực hiện kế hoạch BDTX của giáo viên đã được phê duyệt, căn cứ vào kết quả đạt được của nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 để đánh giá kết quả BDTX của giáo viên. - Kết quả BDTX giáo viên được xếp thành 4 loại: loại giỏi (G), loại khá (K), loại trung bình (TB) và loại không hoàn thành kế hoạch. b) Yêu cầu đánh giá: Việc đánh giá kết quả BDTX phải đảm bảo tính chính xác, khách quan, công bằng và công khai, có tác dụng động viên, khuyến khích giáo viên tích cực tự học, tự bồi dưỡng. c) Hình thức, đơn vị đánh giá kết quả BDTX - Trung tâm GDTX thành phố tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên theo hình thức bồi dưỡng tập trung thông qua bài kiểm tra, bài tập nghiên cứu, viết thu hoạch… (sau đây gọi chung là bài kiểm tra). - Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX giáo viên qua việc theo dõi quá trình dạy học và giáo dục học sinh của mỗi giáo viên thông qua các 4 hoạt động chuyên môn như: dự giờ, thăm lớp, họp tổ chuyên môn, báo cáo các chuyên đề… Tổ chuyên môn và nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX đối với nội dung bồi dưỡng 1, nội dung bồi dưỡng 2 và các mô đun thuộc nội dung bồi dưỡng 3 (đối với mỗi giáo viên) theo 2 tiêu chí: + Tiếp thu kiến thức và kỹ năng quy định trong mục đích, nội dung chương trình, tài liệu BDTX (5 điểm); + Vận dụng kiến thức BDTX vào hoạt động nghề nghiệp thông qua các hoạt động dạy học và giáo dục (5 điểm). Những nội dung giáo viên tham gia các lớp BD tập trung do cơ quan quản lý cấp trên tổ chức, được cơ sở thực hiện nhiệm vụ BDTX đánh giá có kết quả thì giáo viên, tổ chuyên môn và nhà trường có thể lấy kết quả đó làm kết quả đánh giá hoặc làm cơ sở để cho điểm các tiêu chí đánh giá. d) Tổ chức đánh giá - Các trường MN tổ chức đánh giá kết quả BDTX của giáo viên theo các bước sau: + Giáo viên tự đánh giá kết quả BDTX của mình trong năm học (tự đánh giá tại cột (4)+(5) mẫu M4-phần phụ lục); + Tổ chuyên môn tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên trong tổ (đánh giá tại cột (6)+(7) mẫu M4); + Nhà trường tổ chức đánh giá kết quả BDTX của từng giáo viên (đánh giá tại cột (8)+(9) mẫu M4), và tổng hợp kết quả đánh giá (theo mẫu M5) để đề nghị cơ quan quản lý cấp trên duyệt và cấp giấy chứng nhận. e) Điểm trung bình kết quả BDTX Điểm trung bình kết quả BDTX (ĐTB) được tính theo công thức sau: ĐTB=(4xA+4xB+C+D+E+F): 12; trong đó A, B, C, D, E, F lần lượt là điểm nội dung 1; nội dung 2; điểm mô đun thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư (theo thứ tự đăng ký trong kế hoạch của mỗi giáo viên). ĐTB được làm tròn đến 1 chữ số thập phân theo quy định hiện hành. 5. Xếp loại kết quả BDTX - Giáo viên được coi là hoàn thành kế hoạch BDTX nếu đã học tập đầy đủ các nội dung của kế hoạch BDTX của cá nhân, có các điểm thành phần đạt từ 5 điểm trở lên. Kết quả xếp loại như sau: + Xếp loại G nếu ĐTB đạt từ 9 đến 10 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 7 điểm; + Xếp loại K nếu ĐTB đạt từ 7 điểm đến dưới 9 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 6 điểm; 5 + Xếp loại TB nếu ĐTB đạt từ 5 đến dưới 7 điểm, trong đó không có điểm thành phần nào dưới 5 điểm; + Các trường hợp khác được đánh giá là không hoàn thành kế hoạch BDTX của năm học. - Kết quả đánh giá BDTX được lưu vào hồ sơ của giáo viên, là căn cứ để đánh giá, xếp loại giáo viên, xét các danh hiệu thi đua, để thực hiện chế độ, chính sách, sử dụng giáo viên. 6. Công nhận và cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX - Nhà trường dựa trên kết quả đánh giá các nội dung BDTX của giáo viên để tổng hợp kết quả xếp loại BDTX giáo viên (theo mẫu M5-phần phụ lục), gửi lên phòng GD&ĐT để đề nghị duyệt và cấp giấy chứng nhận ( PGD sẽ kiểm tra xác suất kết quả của giáo viên ). - Phòng GD&ĐT chỉ cấp giấy chứng nhận đối với giáo viên đạt kết quả BDTX. Không cấp giấy chứng nhận cho giáo viên không hoàn thành kế hoạch. * Hồ sơ các nhà trường gửi phòng giáo dục đề nghị nghiệm thu, cấp giấy chứng nhận kết quả BDTX gồm: (1) Biên bản đánh giá, xếp loại công tác BDTX năm học 2013-2014; (2) Danh sách tổng hợp kết quả đánh giá, xếp loại BDTX giáo viên năm học 20132014 (theo mẫu M5 kèm theo ) (3) Phiếu đánh giá công tác BDTX của từng giáo viên (theo mẫu M4-kèm theo) 7. Nhiệm vụ của giáo viên trong công tác BDTX - Xây dựng và hoàn thành kế hoạch BDTX của cá nhân đã phê duyệt; nghiêm chỉnh thực hiện các quy định về BDTX của các cơ quan quản lý giáo dục, của cơ sở giáo dục thực hiện nhiệm vụ BDTX, của nhà trường và các quy định của Quy chế bồi dưỡng thường xuyên giáo viên mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên ban hành kèm theo Thông tư số 26//2012/TT-BGDĐT ngày 10 tháng 7 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. - Tự đánh giá kết quả BDTX, báo cáo tổ bộ môn, lãnh đạo nhà trường kết quả thực hiện kế hoạch BDTX của cá nhân và việc vận dụng những kiến thức, kỹ năng đã học tập qua BDTX vào quá trình thực hiện nhiệm vụ. 8. Quyền của giáo viên trong công tác BDTX - Được cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX theo quy định. - Được khen thưởng nếu có thành tích trong việc thực hiện kế hoạch BDTX. - Được hưởng nguyên lương, các khoản phụ cấp, trợ cấp (nếu có) và các chế độ, chính sách khác theo quy định trong thời gian thực hiện kế hoạch BDTX. 9. Đối tượng được miễn, hoãn thực hiện kế hoạch BDTX 6 - Hiệu trưởng các nhà trường (hoặc Hiệu phó phụ trách nhà trường, đối với những trường chưa bổ nhiệm Hiệu trưởng). - Giáo viên cốt cán được hoãn thực hiện kế hoạch BDTX trong năm học được giao nhiệm vụ tập huấn. 10. Thanh tra, kiểm tra công tác triển khai BDTX và cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX - Phòng Giáo dục và Đào tạo tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ hoặc đột xuất) công tác triển khai BDTX của các trường MN trên địa bàn thành phố Thanh Hóa; thanh tra, kiểm tra việc cấp giấy chứng nhận hoàn thành kế hoạch BDTX giáo viên theo quy định tại Thông tư số 26/2012/TT-BGDĐT ngày 10/7/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 11. Hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên - Đối với giáo viên: Kế hoạch BDTX cá nhân (đã được phê duyệt); tài liệu BDTX; Sổ ghi chép BDTX. - Đối với các nhà trường: Kế hoạch BDTX cá nhân của mỗi giáo viên (đã được phê duyệt); kế hoạch BDTX của nhà trường; tài liệu BDTX; hồ sơ đánh giá công tác BDTX (phiếu đánh giá, bản tổng hợp kết quả đánh giá, biên bản đánh giá); hồ sơ sơ kết, tổng kết công tác BDTX; sổ theo dõi kết quả BDTX. Tất cả hồ sơ bồi dưỡng thường xuyên được lưu trữ hằng năm. Trên đây là hướng dẫn thực hiện Quy chế và chương trình BDTX giáo viên, thực hiện từ năm học 2013-2014. Trưởng phòng yêu cầu Hiệu trưởng các trường MN nghiêm túc quán triệt nội dung văn bản này tới cán bộ, giáo viên và nhân viên của đơn vị mình, thường xuyên quan tâm chỉ đạo, triển khai tốt công tác BDTX giáo viên để hoạt động này thực sự có hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục./. Nơi nhận: - C¸c trêng MN; - Lưu: VT - PGD. KT.Trëng phßng phã trëng phßng ( Đã ký ) M¹c ThÞ Ngäc 7 8
- Xem thêm -