Tài liệu Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 361 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

Bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 4 Bài 1 : Linh mua 4 tËp giÊy vµ 3 quyÓn vë hÕt 5 400 ®ång. D¬ng mua 7 tËp giÊy vµ 6 quyÓn vë cïng lo¹i hÕt 9 900 ®ång. TÝnh gi¸ tiÒn mét tËp giÊy vµ mét quyÓn vë. §¸p sè : giÊy : ; vë Bài 2 :Hång Mua 3 quyÓn s¸ch vµ 5 quyÓn vë hÕt 20 000 ®ång Hµ mua 6 quyÓn s¸ch vµ 4 quyÓn vë hÕt 25 000 ®ång Hái mét quyÓn vë gi¸ bao nhiªu tiÒn vµ mét quyÓn s¸ch gi¸ bao nhiªu tiÒn ? §¸p sè : Vở ; Sách : Bài 3: mÑ mua 7 gãi kÑo vµ 4 gãi b¸nh hÕt 65000 ®ång Linh mua 5 gãi kÑo vµ 8 gãi b¸nh hÕt 85000 ®ång. TÝnh sè tiÒn mét gãi b¸nh vµ mét gãi kÑo? §¸p sè : Kẹo , bánh Bài 4 : Mua 5 lÝt níc m¾m lo¹i 1 vµ 4 lÝt níc m¾m lo¹i 2 hÕt 184 000 ®ång, nÕu mua 10 lÝt níc m¾n lo¹i 1 vµ 12 lÝt níc m¾m lo¹i 2 hÕt tÊt c¶ 432000 ®ång .TÝnh gi¸ tiÒn mçi lÝt níc m¾m mçi lo¹i. §¸p sè : Loại I: Loại II: Bdhsg líp 4 Bài 1 : Mét th¸ng nµo ®ã cã 3 ngµy chñ nhËt lµ ngµy ch½n. hái ngµy chñ nhËt thø ba cña th¸ng ®ã lµ ngµy nµo? §¸p sè : Ngày : Bài 2: Ngµy 23 th¸ng 2 n¨m 2012 lµ thø n¨m hái ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2013 lµ thø mÊy §¸p sè : Ngày : Bài 3 Ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2004 lµ thø n¨m a)Hái ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2005 lµ thø mÊy? b) Ngµy 21 th¸ng 3 n¨m 2005 lµ thø mÊy? c) Ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2005 lµ thø mÊy? §¸p sè : a) ngµy : b) Ngµy : c) Ngµy : Bài 4 : Mét th¸ng nµo ®ã cã 3 ngµy chñ nhËt lµ ngµy lÎ. hái ngµy chñ nhËt thø ba cña th¸ng ®ã lµ ngµy nµo? §¸p sè : Ngày : Bài 5: Ngµy 21 th¸ng 2 n¨m 2005 lµ thø n¨m hái ngµy 25 th¸ng 2 n¨m 2018 lµ thø mÊy §¸p sè : Ngµy : Bài 6 Ngµy 23 th¸ng 3 n¨m 2012 lµ thø n¨m hái ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2013 lµ thø mÊy Bài 7. Nếu trong một tháng nào đó mà có 3 ngày thứ bảy đều là các ngày chẵn thì ngày 25 của tháng đó sẽ là ngày thứ mấy ? §¸p sè : Ngµy : Bdhsg líp 4 1 26 41 Bài 1: Cho ph©n sè . Hái ph¶i cïng bít ë tö sè vµ mÉu sè bao nhiªu ®¬n vÞ ®Ó ®îc ph©n sè míi, rót gän ph©n sè míi ta ®îc ph©n sè §¸p sè : Bài 2: Cho ph©n sè 5 . 8 Sè cÇn bít lµ: a b cã a + b = 165. Rót gän ph©n sè §¸p sè : C©u 4: Cho ph©n sè a b ta ®îc ph©n sè 4 7 . T×m ph©n sè a . b Phân số đó là: a b cã b - a = 18, khi rót gän ph©n sè a b ta ®îc ph©n sè 5 7 . T×m ph©n sè a b . §¸p sè : Bài 5: Cho ph©n sè Phân số đó là: 54 36 . H·y t×m sè tù nhiªn a sao cho khi bít a ë tö, thªm a vµo mÉu cña ph©n sè ta ®îc ph©n sè míi. Rót gän ph©n sè míi ta ®îc §¸p sè : Bài 6: Cho ph©n sè 4 . 5 Số đó là: 43 . 58 Hái cïng bít c¶ tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®· cho ®i sè tù nhiªn nµo ®îc ph©n sè míi. Rót gän ph©n sè míi nµy ta ®îc ph©n sè lµ §¸p sè : Bài 7 : Cho ph©n sè Sè cÇn bít lµ: 73 . 98 H·y t×m mét sè tù nhiªn sao cho ®em tö sè vµ mÉu sè cña ph©n sè ®· cho trõ ®i sè ®ã ta ®îc ph©n sè tèi gi¶n §¸p sè : Bài 8 : Cho ph©n sè ph©n sè tèi gi¶n 1 . 4 1 . 6 Sè cÇn bít lµ: 37 53 . Hái ph¶i bít ë tö sè bao nhiªu vµ thªm vµo mÉu sè bÊy nhiªu ®Ó ®îc 1 . 2 §¸p sè : Bài 9: Cho ph©n sè Sè cÇn bít lµ: 7 a b cã a + b = 108, khi rót gän ph©n sè a . b §¸p sè : Phân số đó là: 2 a b ta ®îc ph©n sè 5 7 . T×m ph©n sè Bài 10. Cho ph©n sè §¸p sè : 3 7 . Céng thªm c¶ tö sè víi sè tù nhiªn nµo ®Ó ®îc ph©n sè míi b»ng 7 9 Phân số đó là: Bdhsg líp 4 Bµi 1: T×m hai sè tù nhiªn cã tæng lµ 254. NÕu viÕt thªm mét ch÷ sè 0 vµo bªn ph¶i sè thø nhÊt vµ gi÷ nguyªn sè thø hai th× ®îc tæng míi lµ 362. §¸p sè : Số thứ nhất là : . Số thứ hai là Bµi 2: T×m hai sè cã tæng b»ng 586. NÕu viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn ph¶i sè thø hai vµ gi÷ nguyªn sè thø nhÊt th× tæng míi b»ng 716 §¸p sè : Số thứ nhất là : . Số thứ hai là Bµi 1: T×m hai sè cã tæng b»ng 1149, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè lín vµ gÊp sè bÐ lªn 3 lÇn th× ta ® îc tæng míi b»ng 2061. §¸p sè : SL : §¸p sè : SL : , SB : Bµi 3: T×m hai sè cã hiÖu lµ 23, biÕt r»ng nÕu gi÷ nguyªn sè trõ vµ gÊp sè bÞ trõ lªn 3 lÇn th× ®îc hiÖu lµ 353. , SB : Bdhsg líp 4 Bµi 1: §Ó ®¸nh sè trang s¸ch cña mét cuèn s¸ch dµy 220 trang, ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè? §¸p sè : ........... ch÷ sè Bµi 2: Trong mét kú thi cã 327 thÝ sinh dù thi. Hái ngêi ta ph¶i dïng bao nhiªu lît ch÷ sè ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi? §¸p sè : ........... Ch÷ sè Bài 3: §Ó ®¸nh sè thø tù c¸c trang s¸ch cña s¸ch gi¸o khoa To¸n 4, ngêi ta ph¶i dïng 216 lît c¸c ch÷ sè. Hái cuèn s¸ch ®ã dµy bao nhiªu trang? §¸p sè : .............. thÝ sinh Bµi 4: Trong mét kú thi häc sinh giái líp 5, ®Ó ®¸nh sè b¸o danh cho c¸c thÝ sinh dù thi ng êi ta ph¶i dïng 516 lît ch÷ sè. Hái kú thi ®ã cã bao nhiªu thÝ sinh tham dù? §¸p sè : .............. thÝ sinh Bdhsg líp 4 Bµi 9: Mét ngêi viÕt liªn tiÕp nhãm ch÷ TOQUOCVIETNAM thµnh d·y TOQUOCVIETNAM TOQUOCVIETNAM … a) Ch÷ c¸i thø 1996 trong d·y lµ ch÷ g×? b) Ngêi ta ®Õm ®îc trong d·y ®ã cã 50 ch÷ T th× d·y ®ã cã bao nhiªu ch÷ O? Bao nhiªu chữ I? 3 c) Ngêi ta t« mµu vµo c¸c ch÷ c¸i trong d·y trªn theo thø tù: xanh, ®á, tÝm, vµng, xanh, ®á, tÝm, vµng, Hái ch÷ c¸i thø 997 ®îc t« mµu g×? §¸p sè : a) chữ b)- ... chữ O và có ... chữ I c) màu ............... Bdhsg líp 4 Bài 1. T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm sè 21 vµ o bªn tr¸i sè ®ã th× ta ®îc mét sè lín gÊp 31 lÇn sè cÇn t×m. §¸p sè : . Bài 2: T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng sè ®ã gÊp 6 lÇn ch÷ sè hµng ®¬n vÞ cña nã. §¸p sè : . Bài 3: T×m mét sè cã 3 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ® îc mét sè h¬n sè ph¶i t×m 1112 ®¬n vÞ. §¸p sè : . Bµi 4: T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 4 vµo bªn tr¸i sè ®ã, ta ®îc mét sè gÊp 9 lÇn sè ph¶i t×m. §¸p sè : . Bµi 5: T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, khi viÕt thªm ch÷ sè 9 vµo bªn tr¸i sè ®ã ta ®îc mét sè gÊp 13 lÇn sè ph¶i t×m. §¸p sè : . Bµi 6: T×m mét sè cã 2 ch÷ sè, biÕt r»ng khi viÕt thªm ch÷ sè 5 vµo bªn ph¶i sè ®ã ta ® îc mét sè h¬n sè ph¶i t×m 230 ®¬n vÞ. §¸p sè : . Bdhsg líp 4 Bµi 1: Mét cöa hµng rau qu¶ cã hai ræ ®ùng cam vµ chanh. Sau khi b¸n, 4 7 sè cam vµ chanh th× ngêi b¸n hµng thÊy cßn l¹i 160 qu¶ hai lo¹i. Trong ®ã sè cam cßn l¹i b»ng 5 9 sè 3 sè 5 chanh cßn l¹i. Hái lóc ®Çu cöa hµng cã bao nhiªu qu¶ mçi lo¹i? §¸p sè : . Bµi 2: Trong thóng cã 150 qu¶ trøng gµ vµ trøng vÞt. MÑ ®· b¸n mçi lo¹i 15 qu¶. TÝnh ra sè trøng gµ cßn l¹i b»ng 2 sè trøng vÞt cßn l¹i. Hái lóc ®Çu trong thóng cã bao nhiªu trøng gµ, bao 3 nhiªu trøng vÞt? §¸p sè : . 4 Bµi 3: Trong thóng cã 210 qu¶ quýt vµ cam. MÑ ®· b¸n 60 qu¶ quýt. Lóc nµy, trong thóng cã sè quýt cßn l¹i b»ng §¸p sè : 2 sè cam. Hái lóc ®Çu sè cam b»ng bao nhiªu phÇn sè quýt? 3 . Bµi 4: B¹n B×nh cã 22 viªn bi gåm bi ®á vµ bi xanh. B×nh cho em 3 viªn bi ®á vµ 2 viªn bi xanh. B¹n An l¹i cho B×nh thªm 7 viªn bi ®á n÷a. Lóc nµy, B×nh cã sè bi ®á gÊp ®«i sè bi xanh. Hái lóc ®Çu B×nh cã bao nhiªu viªn bi ®á, bao nhiªu viªn bi xanh? §¸p sè : . Bµi 5: Trong mét khu vên, ngêi ta trång tæng céng 120 c©y gåm 3 lo¹i: cam, chanh vµ xoµi. BiÕt sè cam b»ng 2 3 tæng sè chanh vµ xoµi, sè xoµi b»ng 1 5 tæng sè chanh vµ sè cam. Hái mçi l¹i cã bao nhiªu c©y? §¸p sè : Cam cã sè c©y lµ: . Xßai cã sè c©y lµ: . Chanh cã sè c©y lµ: . Bµi 6: Dòng cã 48 viªn bi gåm 3 lo¹i: bi xanh, bi ®á vµ bi vµng. Sè bi xanh b»ng tæng sè bi ®ávµ bi vµng, sè bi xanh céng sè bi ®á gÊp 5 lÇn sè bi vµng. Hái mçi lo¹i cã bao nhiªu viªn bi? §¸p sè : Bi xanh lµ : . ; Bi ®á lµ:. Bµi 7: Ngµy xu©n 3 b¹n: HuÖ, H»ng, Mai ®i trång c©y. BiÕt r»ng tæng sè c©y cña 3 b¹n trång ®îc lµ 17 c©y. Sè c©y cña 2 b¹n HuÖ vµ H»ng trång ®îc nhiÒu h¬n Mai trång lµ 3 c©y. Sè c©y cña HuÖ trång ®îc b»ng 2 sè c©y cña H»ng. Em h·y tÝnh xem mçi b¹n trång ®îc bao nhiªu 3 c©y? §¸p sè : Bdhsg líp 4 Bµi 1: ViÖt cã 18 bi, Nam cã 16 bi, Hoµ cã sè bi b»ng trung b×nh céng cña ViÖt vµ Nam, B×nh cã sè bi kÐm trung b×nh céng cña 4 b¹n lµ 6 bi. Hái B×nh cã bao nhiªu bi? §¸p sè : Bµi 2: Nh©n dÞp khai gi¶ng, Mai mua 10 quyÓn vë, Lan mua 12 quyÓn vë, §µo mua sè vë b»ng trung b×nh céng cña 2 b¹n trªn, Cóc mua h¬n trung b×nh céng cña c¶ 3 b¹n lµ 4 quyÓn. Hái Cóc mua bao nhiªu quyÓn vë? §¸p sè : Bµi 3: Tuæi trung b×nh 11 cÇu thñ cña mét ®éi bãng ®¸ lµ 22 tuæi . NÕu kh«ng kÓ thñ m«n th× tuæi trung b×nh cña 10 cÇu thñ lµ 21 tuæi. Hái thñ m«n bao nhiªu tuæi? §¸p sè : Bdhsg líp 4 5 Bµi 1: Mét xe m¸y ngµy thø nhÊt ®i ®îc ®îc 2 5 qu·ng ®êng, ngµy thø hai ®i 1 qu·ng ®êng, ngµy thø ba ®i thªm 40km n÷a th× võa hÕt qu·ng ®êng. Hái qu·ng ®êng xe m¸y 3 ®i trong ba ngµy lµ bao nhiªu ki-l«-mÐt? §¸p sè : 1 2 Bµi 2: Mét ngêi b¸n hµng v¶i, lÇn thø nhÊt b¸n sè v¶i, lÇn thø hai b¸n 1 sè v¶i th× cßn l¹i 7m. 3 Hái tÊm v¶i ®ã dµi bao nhiªn mÐt? §¸p sè : Bµi 3: Mét bÇy ong ®i t×m mËt, 1 2 1 sè ong bay ®Õn vên hång, cßn l¹i 5 3 sè ong bay ®Õn vên nh·n, con ®ang bay ®Õn vên xoµi. Hái bÇy ong ®ã cã bao nhiªu con? §¸p sè : Bµi 4: Ba thïng ®ùng 52 lÝt x¨ng. Thïng thø nhÊt ®ùng b»ng b»ng 1 2 thïng thø ba, thïng thø hai ®ùng 2 thïng thø ba. TÝnh xem mçi thïng ®ùng bao nhiªu lÝt x¨ng? 3 §¸p sè : Bµi 5: Mét cöa hµng b¸n tÊm v¶i lµm ba lÇn. LÇn thø nhÊt b¸n 3 7 1 3 tÊm v¶i vµ 5m, lÇn thø hai b¸n sè v¶i cßn l¹i vµ 3m, lÇn thø ba b¸n 17m v¶i th× võa hÕt. Hái tấm vải bao nhiªu mÐt? §¸p sè : Bµi 6: Khèi líp 5 gåm ba líp cã tÊt c¶ 102 häc sinh. BiÕt tØ sè häc sinh líp 5B so víi líp 5A lµ 8 9 . TØ sè häc sinh líp 5C so víi líp 5B lµ 17 16 . H·y tÝnh sè häc sinh cña mçi líp. §¸p sè : Bµi 7: Mét ngêi b¸n hµng, lÇn mét b¸n 1 5 sè trøng , lÇn thø hai b¸n 3 sè trøng th× cßn l¹i 17 qu¶. 8 Hái ngêi ®ã ®em b¸n bao nhiªu qu¶ trng vµ mçi lÇn b¸n bao nhiªu qu¶? §¸p sè : Bµi 8: Mét gi¸ s¸ch cã 3 ng¨n, biÕt sè s¸ch ë ng¨n thø nhÊt b»ng s¸ch ë ng¨n thø hai b»ng 3 4 2 3 sè s¸ch ë ng¨n thø ba, sè sè s¸ch ë ng¨n thø nhÊt. BiÕt ng¨n thø thø ba nhiÒu h¬n ng¨n thø hai lµ 45 quyÓn. TÝnh sè s¸ch ë mçi ng¨n. §¸p sè : 6 Bµi 9: Nhãm thî gÆt thø nhÊt gÆt ®îc 3 diÖn tÝch thöa ruéng. Nhãm thî gÆt thø hai gÆt ®îc 8 2 5 diÖn tÝch thöa ruéng. Nhãm hai gÆt nhiÒu h¬n nhãm mét lµ 100m 2. TÝnh diÖn tÝch mçi nhãm gÆt ®îc. §¸p sè : Bµi 10: Ba ®µn gµ, ®µn gµ thø nhÊt b»ng 4 3 ®µn gµ thø hai. §µn gµ thø ba b»ng 4 6 ®µn gµ thø hai. §µn thø nhÊt nhiÒu h¬n ®µn gµ thø ba 24 con. Hái mçi ®µn cã bao nhiªu con? §¸p sè : Bµi 11: Mai vµ Hång ®i mua s¸ch. Sau khi mua Mai mua hÕt 3 4 sè tiÒn mang ®i, Hång tiªu hÕt 2 sè tiÒn Hång mang ®i th× c¶ hai cßn l¹i 20600®ång, Trong ®ã Mai cßn nhiÒu h¬n Hång 600®ång. 3 Hái mçi b¹n mang ®i bao nhiªu tiÒn? §¸p sè : Bµi 12: ChÞ T mang ®i chî mét ræ cam. LÇn ®Çu chÞ b¸n ®îc 2 5 sè cam, lÇn sau chÞ b¸n ®îc 3 4 sè cam cßn l¹i. Sau hai lÇn b¸n chÞ cßn l¹i 21 qu¶ cam. Hái ræ cam ban ®Çu cã bao nhiªu qu¶? §¸p sè : Bµi 13: Ba anh em Nam, H¶i, TÊn ®îc mÑ cho mét sè tiÒn . Nam ®îc 1 4 sè tiÒn, H¶i ®îc 2 sè 5 tiÒn, sè tiÒn cßn l¹i lµ cña TÊn. Hái mçi ngêi ®îc mÑ cho bao nhiªu tiÒn, biÕt sè tiÒn mÑ cho TÊn h¬n Nam 6000®ång? §¸p sè : Nam nhËn ®îc sè tiÒn lµ: H¶i nhËn ®îc sè tiÒn lµ: TÊn nhËn ®îc sè tiÒn lµ: Bµi 14: Cuèi häc kú I, líp 5A cã 1 8 sè häc sinh ®¹t lo¹i giái; 1 2 sè häc sinh ®¹t lo¹i kh¸ cßn l¹i lµ lo¹i trung b×nh. BiÕt häc sinh kh¸ nhiÒu h¬n trung b×nh lµ 5 em. T×m: a) Sè häc sinh líp 5A. b) Sè häc sinh mçi lo¹i. §¸p sè : a) Sè häc sinh líp 5A là b) Sè häc sinh ®¹t lo¹i giái lµ: - Sè häc sinh ®¹t lo¹i kh¸ lµ: - Sè häc sinh ®¹t lo¹i trung b×nh lµ : 7 Bµi 15: Ba xe chë g¹o lªn nói vµ b»ng 1 5 1 4 sè g¹o chë trªn xe thø nhÊt b»ng 1 3 sè g¹o chë trªn xe thø 2 sè g¹o chë trªn xe thø 3. Xe thø 3 chë nhiÒu h¬n xe thø 2 lµ 6 tÊn. Hái mçi xe chë bao nhiªu tÊn g¹o? §¸p sè : Xe thứ nhất chở số tấn gạo là: Xe thø hai chë sè tÊn g¹o lµ: Xe thø ba chë sè tÊn g¹o lµ: Bµi 16: Cóc võa ®îc thëng mét sè tiÒn. Cóc lÊy 3 5 sè tiÒn ®em ®i chî, Cóc ®· mua hÕt 2 sè tiÒn 3 mang ®i. Sè tiÒn cßn l¹i Cóc ®em vÒ 27 000 ®ång. Hái sè tiÒn Cóc ®îc thëng lµ bao nhiªu? §¸p sè : Bµi 17: Mét to¸n c«ng nh©n nhËn lµm mét ®o¹n ®êng trong 3 tuÇn. TuÇn ®Çu lµm ®îc ®êng. TuÇn thø 2 lµm ®îc ®o¹n ®êng b»ng 2 3 2 5 ®o¹n tuÇn ®Çu. TuÇn thø 3 lµm ®îc 450m th× hÕt ®o¹n ®êng. Hái đo¹n ®êng dµi bao nhiªu mÐt? §¸p sè : Bdhsg líp 4 Bµi 1: N¨m nay con 25 tuæi, nÕu tÝnh sang n¨m th× tuæi cha gÊp 2 lÇn tuæi con hiÖn nay. Hái lóc cha bao nhiªu tuæi th× tuæi con b»ng 1 tuæi cha? 4 §¸p sè : Bµi 2: Mét líp cã 1 3 sè häc sinh nam b»ng 1 sè häc sinh n÷. Sè häc sinh nam Ýt h¬n sè häc sinh n÷ 5 12 b¹n. TÝnh sè häc sinh nam, sè häc sinh n÷ cña líp ®ã. §¸p sè : Bµi 3: Cho mét ph©n sè cã tæng cña tö sè vµ mÉu sè lµ 4013 vµ mÉu sè lín h¬n tö sè lµ 1. H·y t×m ph©n sè ®ã. §¸p sè : TS cña ph©n sè ®· cho lµ : 2006 MS cña ph©n sè ®ã lµ : 2007 Bµi 4 :Mét cöa hµng cã sè bót ch× xanh gÊp 3 lÇn sè bót ch× ®á. Sau khi cöa hµng b¸n ®i 12 bót ch× xanh vµ 7 bót ch× ®á th× phÇn cßn l¹i sè bót ch× xanh h¬n sè bót ch× ®á lµ 51 c©y. Hái tríc khi b¸n mçi lo¹i bót ch× cã bao nhiªu chiÕc? §¸p sè : Sè bót ch× ®á lµ ; Sè bót ch× xanh lµ : Bµi 5: T×m hai sè cã hiÖu b»ng 252, biÕt sè bÐ b»ng 8 1 tæng 2 sè ®ã. 4 VÏ s¬ ®å ta cã sè bÐ b»ng 1 sè lín: 3 §¸p sè : Bµi 6: T×m 2 sè cã hiÖu b»ng 310, biÕt §¸p sè : 2 sè thø hai gÊp 4 lÇn sè thø nhÊt. 3 vÏ s¬ ®å ta cã thø hai b»ng 8/ 6 sè thø nhÊt ST2 lµ: ST1 lµ : Bdhsg líp 4 Bµi 1: C¶ ba ngêi thî lµm c«ng ®îc 270000 ®ång. Ngêi thø nhÊt ®îc îc 1 3 sè tiÒn. Ngêi thø hai ®- 2 sè tiÒn. TÝnh sè tiÒn cña ngêi thø ba. 5 §¸p sè : Bµi 2: Hai ngêi chia nhau 720000 ®ång. Ngêi thø nhÊt ®îc 1 6 sè tiÒn. Ngêi thø hai ®îc 1 sè 8 tiÒn. Sè tiÒn cßn l¹i lµ cña ngêi thø ba. Hái ngêi thø ba ®îc chia bao nhiªu tiÒn? §¸p sè : Bµi 3: Ba b¹n chia nhau 30 qu¶ cam. Nam lÊy 2 5 sè cam, Phîng lÊy sè cam b»ng 4 sè cam cña 5 Mai. Hái mçi b¹n ®îc bao nhiªu qu¶ cam? §¸p sè : 1 3 Bµi 4: Hai anh em cã tÊt c¶ 40 viªn bi, biÕt sè bi cña em b»ng 1 5 sè bi cña anh. TÝnh sè bi cña mçi ngêi. §¸p sè : Sè bi cña em lµ : Sè bi cña anh lµ : Bµi 5: HiÖn nay mÑ h¬n con 24 tuæi, biÕt 1 tuæi cña con b»ng 3 1 tuæi cña mÑ.TÝnh tuæi cña mçi 11 ngêi. §¸p sè : Bµi 6: Líp 5A cã 1 2 Sè tuæi cña con lµ: Sè tuæi cña mÑ lµ: sè häc sinh n÷ b»ng 1 sè häc sinh nam. BiÕt sè häc sinh n÷ kÐm sè häc sinh nam 5 lµ 15 b¹n. TÝnh sè häc sinh n÷ vµ sè häc sinh nam. §¸p sè : Bµi 7: Líp 5A cã 35 häc sinh, biÕt 1 5 sè häc sinh nam b»ng nam vµ häc sinh n÷. 9 1 2 sè häc sinh n÷. TÝnh sè häc sinh §¸p sè : Bµi 8: Ba khu vùc A, B, C cã tæng sè d©n lµ 12000 ngêi. TÝnh sè d©n mçi khu vùc, biÕt d©n khu vùc A b»ng 5 10 sè d©n khu vùc B vµ b»ng 2 3 sè 4 sè d©n khu vùc C. 10 2 5 4 khuA  khuB  khu 3 10 10 C hay 20 20 20 khuA  khuB  khu 30 40 50 C §¸p sè : Bµi 9: Hai anh em ®i mua s¸ch hÕt 112000 ®ång. BiÕt 3 5 sè tiÒn s¸ch cña em b»ng 1 sè tiÒn cña 3 anh. Hái mçi ngêi mua hÕt bao nhiªu tiÒn s¸ch? §¸p sè : ( VÏ s¬ ®å vµ t×m 2 sè biÕt Tæng vµ tØ sè cña hai sè) Bdhsg líp 4 Bài 1 H×nh ch÷ nhËt ABCD cã chu vi lµ 208cm ngêi ta c¾t HCN ®ã thµnh mét h×nh vu«ng vµ mét HCN nh h×nh vÏ . Tæng chu vi HCN vµ h×nh vu«ng võa c¾t lµ 288 cm .TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ABCD. A M B D C §¸p sè : Bài 2 Chu vi HCN lµ 208 cm nÕu bít chiÒu dµi 7m vµ t¨ng chiÒu réng 7m th× h×nh ch÷ nhËt ®ã trë thµnh h×nh vu«ng. tÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ban ®Çu. §¸p sè : 2655cm2 Bài 3.Chu vi HCN lµ 278 cm .NÕu bít chiÒu dµi 11cm vµ t¨ng chiÒu réng 6cm th× HCN ®ã trë thµnh h×nh vu«ng. TÝnh chiÒu dµi vµ chiÒu réng cña h×nh ch÷ nhËt ®ã ? §¸p sè : Bài 5 : Mét h×nh ch÷ nhËt cã chiÒu dµi h¬n chiÒu réng lµ 20cm. Chu vi b»ng 6 lÇn chiÒu réng. TÝnh diÖn tÝch h×nh ch÷ nhËt ®ã ? §¸p sè : : Bdhsg líp 4 Bài 1: Năm nay cha 41 tuổi, con 9 tuổi? Tuổi cha gấp 5 lần tuổi con cách đây mấy năm? §¸p sè : Cách đây số tuổi cha gấp 5 lần tuổi con là : Bài 2: Tuổi mẹ hơn 3 lần tuổi con là 8. Mẹ hơn con 28 tuổi. Tính tuổi mỗi người? §¸p sè : 10 Nếu mẹ giảm đi 8 tuổi, con giữ nguyên thì tuổi mẹ hơn tuổi con là: 28 – 8 = 20 Lúc đó tuổi mẹ bằng 2 lần tuổi con. Ta có sơ đồ: Tuổi mẹ : Tuổi con: 20 Bài 3: Tuổi con nhiều hơn tuổi của bố. §¸p sè : 1 4 tuổi bố là 2 tuổi. Bố hơn con 40 tuổi. Tính tuổi của con, Nếu tuổi con bớt đi 2 tuổi, tuổi bố vẫn giữ nguyên thì bố hơn con là: Bài 4 : Tổng số tuổi của hai mẹ con là 58. Tuổi mẹ hơn tuổi con 3 lần là 6 tuổi. Tính tuổi của mỗi người? §¸p sè : Nếu mẹ bớt đi 6 tuổi tuổi con giữ nguyên thì tổng số tuổi của 2 mẹ con là: 58 – 6 = 52 (tuổi) Lúc đó tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Ta có sơ đồ: 11 Tuổi mẹ: Tuổi con: 52 tuổi Bài 5. Tuổi con nhiều hơn tuổi của bố. §¸p sè : 1 4 tuổi bố là 2 tuổi. Bố hơn con 34 tuổi. Tính tuổi của con, Nếu tuổi con bớt đi 2 tuổi, tuổi bố vẫn giữ nguyên thì bố hơn con là: 34 + 2 = 36 (tuổi) Khi đó tuổi bố gấp 4 lần tuổi con, và ta có sơ đồ: Tuổi cha: Tuổi con: 36 Bài 6: Ba năm trước cha hơn con 30 tuổi. Hai năm nữa tổng số tuổi của hai cha con là 52. Tính tuổi hiện nay của mỗi người? §¸p sè : - Cha luôn hơn con 30 tuổi. - 3 năm trước tổng số tuổi của hai cha con là: 12
- Xem thêm -