Tài liệu Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 39 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 môc lôc néi dung Trang PhÇn I: Më ®Çu I- Lý do chän ®Ò tµi. 2 2 II- NhiÖm vô cña ®Ò tµi 2 III- §èi tîng ph¹m vi cña ®Ò tµi. 3 IV- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu 3 PhÇn II: Néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, t¸c dông thùc tr¹ng c«ng t¸c dù giê th¨m líp. I- C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. II- T¸c dông cña dù giê th¨m líp III- Thùc tr¹ng c«ng t¸c dù giê th¨m líp ë THCS §¸p CÇu Ch¬ng II: Kinh nghiÖm chØ ®¹o viÖc båi dìng gi¸o viªn “ n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y” th«ng qua dù giê th¨m líp. I- BiÖn ph¸p chØ ®¹o. II- Thùc tÕ chØ ®¹o ë THCS §¸p CÇu phÇn iii: kÕt luËn I- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. 4 4 4 5 6 8 8 9 12 12 II- Bµi häc kinh nghiÖm 12 PhÇn i - më ®Çu I- Lý do chän ®Ò tµi Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 1 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 Ngµy nay Gi¸o Dôc - §µo T¹o cã mét vÞ trÝ quan träng trong sù nghiÖp ph¸t triÓn kinh tÕ - x· héi. NghÞ quyÕt TW2 cña Ban chÊp hµnh TW §¶ng ®· kh¼ng ®Þnh “Gi¸o dôc lµ Quèc s¸ch hµng ®Çu” “§Çu t cho gi¸o dôc lµ ®Çu t cho sù ph¸t triÓn”. Song nh×n vµo ®éi ngò thÇy c« gi¸o cña trêng THCS §¸p CÇu, ®éi ngò gi¸o viªn trÎ nhiÒu nhiÖt t×nh xong n¨ng lùc s ph¹m cßn h¹n chÕ, tr×nh ®é ®éi ngò kh«ng ®ång ®Òu dÉn ®Õn sù chªnh lÖch vÒ tr×nh ®é chuyªn m«n vµ nghiÖp vô s ph¹m. §Ó ®¸p øng yªu cÇu ®æi míi cña sù nghiÖp gi¸o dôc phï hîp víi sù ph¸t triÓn cña x· héi viÖc båi dìng gi¸o viªn vµ yªu cÇu cao ®èi víi gi¸o viªn th«ng qua giê lªn líp lµ mét yªu cÇu cÊp b¸ch mµ bÊt kú nhµ qu¶n lý gi¸o dôc nµo còng ph¶i b¨n kho¨n tr¨n trë, qu¶n lý båi dìng gi¸o viªn phï hîp hoµn c¶nh cña trêng. Qua thùc tÕ cña trêng THCS §¸p CÇu phÇn lín ®éi ngò gi¸o viªn trÎ t©m huyÕt víi nghÒ nghiÖp nhiÒu thÇy c« gi¸o ®· tÝch cùc häc tËp, båi dìng ®Ó kh«ng ngõng n©ng cao tr×nh ®é, n¾m v÷ng lý luËn d¹y häc, c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p d¹y häc vµ vËn dông c¸c giê lªn líp, ®Çu t vµo giê d¹y. V× vËy, viÖc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y vµ båi dìng gi¸o viªn “n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y” th«ng qua dù giê th¨m líp lµ hÕt søc cÇn thiÕt v× qua kiÕn thøc nµy c¸c gi¸o viªn cã thÓ trao ®æi kinh nghiÖm, hái nhau ®Ó tõng bíc n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y cña m×nh ®¸p øng xu thÕ ph¸t triÓn cña x· héi. II- NhiÖm vô cña ®Ò tµi 1. C¬ së lý luËn vµ c¬ së thùc tÕ cña vÊn ®Ò nh÷ng biÖn ph¸p thùc hiÖn tõ ®ã rót ra kÕt luËn kh¸i qu¸t. 2. §Ò xuÊt nh÷ng biÖn ph¸p vµ bµi häc kinh nghiÖm. III- §èi tîng, ph¹m vi nghiªn cøu. - ChØ ®¹o båi dìng gi¸o viªn th«ng qua dù giê. - §Ò tµi mang tíi nªu vµi biÖn ph¸p c¬ b¶n trong c«ng t¸c chØ ®¹o ë tr êng THCS §¸p CÇu. - N¾m s¸t båi dìng gi¸o viªn th«ng qua dù giê. IV- Ph¬ng ph¸p nghiªn cøu. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 2 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 Kinh nghiÖm båi dìng gi¸o viªn th«ng qua ph¬ng ph¸p vËn dông lý luËn kÕt hîp thùc tiÔn nhµ trêng trong bíc ®Çu rót ra mét sè kinh nghiÖm c«ng t¸c qu¶n lý chØ ®¹o cña viÖc d¹y häc cña gi¸o viªn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt. PhÇn ii - néi dung Ch¬ng I: C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn, ¸p dông vµ thùc tr¹ng cña c«ng t¸c dù giê th¨m líp I- C¬ së lý luËn vµ thùc tiÔn. Môc tiªu gi¸o dôc ®µo t¹o ë trêng THCS §¸p CÇu lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n cã tõ ®êng lèi - chiÕn lîc vÒ gi¸o dôc cña §¶ng. “.............TiÕp tôc ®µo t¹o ®Ó ph¸t triÓn nh©n c¸ch XHCN ë häc sinh cã thÕ giíi quan khoa häc lý tëng vµ ®¹o ®øc XHCN cã lßng yªu níc vµ tinh thÇn quèc tÕ ch©n chÝnh, cã lßng nh©n ¸i, cã ý thøc, tr¸ch nhiÖm víi gia ®×nh, sèng vµ lµm viÖc theo ph¸p luËt, cã häc vÊn phæ th«ng kü thuËt tæng hîp, kü n¨ng lao ®éng vµ t©m thÕ, s½n sµng lao ®éng, cã søc khoÎ, cã thÞ hiÕu thÈm mü lµnh m¹nh, ham häc hái, biÕt c¸ch tù häc rÌn luyÖn nh»m Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 3 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 ph¸t triÓn nh©n lùc vµ së trêng c¸ nh©n ®Ó bíc vµo cuéc sèng tù lËp cña ngêi lao ®éng, n¨ng ®éng s¸ng t¹o ®¸p øng nhu cÇu ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña ®Þa ph ¬ng vµ ®Êt níc gãp phÇn x©y dùng vµ b¶o vÖ tæ quèc. (trÝch b¶n quy ®Þnh môc tiªu kÕ ho¹ch ®µo t¹o cña Bé Gi¸o Dôc - §µo T¹o) §Ó ®¹t ®îc môc tiªu trªn tríc hÕt trêng THCS kh«ng ngõng n©ng cao chÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn b»ng mäi h×nh thøc trong ®ã cã h×nh thøc dù giê th¨m líp ph¶i n¾m v÷ng lý luËn d¹y häc vµ qu¸ tr×nh d¹y häc ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc nh»m ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. Thùc tÕ viÖc båi dìng gi¸o viªn nh÷ng n¨m qua cña trêng THCS §¸p CÇu ®· cã t¸c dông khuÊy ®éng phong trµo thi ®ua 2 tèt th«ng qua c¸c gi¸o viªn, mÉu trong tæ cïng bµn b¹c x©y dùng ®Õn d¹y thö trong nhãm sau ®ã ra trêng ®¨ng ký dù ®· ph¸t huy n¨ng lùc cña mét sè gi¸o viªn kh¸ giái, c¸c gi¸o viªn TB, cßn yÕu mét sè mÆt ®îc båi dìng ®· n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é gi¸o viªn trong trêng, kiÕn thøc bé m«n ®îc kh¾c s©u nghiÖp vô s ph¹m n©ng cao, chÊt lîng giê lªn líp cao t¹o niÒm say mª høng thó cho häc sinh gãp phÇn n©ng cao d©n trÝ, ®µo t¹o nh©n lùc. II- T¸c dông cña dù giê th¨m líp. 1. §èi víi t¸c dông dù giê. Tõ 1 giê lªn líp cña gi¸o viªn ngêi dù cã thÓ hiÓu vµ ®¸nh gi¸ ®îc toµn bé ho¹t ®éng cña ngêi d¹y trªn líp. - Kh©u chuÈn bÞ bµi gi¶ng: Ngêi dù sÏ ®¸nh gi¸ ®îc vai trß thùc sù ®èi víi 1 tiÕt d¹y kh«ng chØ vÒ néi dung khoa häc, ph¬ng ph¸p truyÒn thô mµ c¶ tr×nh ®é tri thøc bé m«n, vèn hiÓu biÕt ®êi sèng, kh¶ n¨ng s ph¹m vµ kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh. - Kh©u lªn líp: Ngêi dù ®¸nh gi¸ kh¶ n¨ng tr×nh ®é s ph¹m cña ngêi d¹y nghÖ thuËt chuyÓn t¶i kiÕn thøc khoa häc, vËn dông thµnh th¹o ph¶i thiÕt lËp mèi quan hÖ thÇy trß, trß - trß qua dù giê ngêi dù ®¸nh gi¸ chÊt lîng häc tËp bé m«n cña häc sinh vµ hiÖu qu¶ giê d¹y gi¸o viªn. Tãm l¹i: Qua dù giê ngêi dù sÏ ®¸nh gi¸ ®îc u ®iÓm, nhîc ®iÓm cña ngêi d¹y. Trªn c¬ së ®ã ph¸t huy ®îc c¸i tèt, kh¾c phôc thiÕu sãt tån t¹i cho bµi gi¶ng cña m×nh tiÕn tíi n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cho b¶n th©n gi¸o viªn. 2. §èi víi ngêi d¹y. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 4 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 Qua trùc tiÕp gi¶ng d¹y trªn líp cã ngêi dù ®îc ph©n tÝch rót kinh nghiÖm chung gi¸o viªn trùc tiÕp d¹y (kÓ c¶ gi¸o viªn dù giê thÊy râ mÆt cÇn ph¸t huy thÊy ®îc nh÷ng tån t¹i cña m×nh cÇn kh¾c phôc tõ ®ã dÇn dÇn n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n nghiÖp vô cña m×nh). 3. §èi víi ngêi qu¶n lý. Th«ng qua dù giê ngêi qu¶n lý gi¸o dôc cã thÓ ®¸nh gi¸ ®îc: - Kh©u chuÈn bÞ bµi cña gi¸o viªn. - ChÊt lîng d¹y häc, kh¶ n¨ng s ph¹m cña gi¸o viªn. - T×nh h×nh vµ chÊt lîng häc tËp bé m«n cña häc sinh. - ViÖc thùc hiÖn ch¬ng tr×nh. - Thùc hiÖn nÒ nÕp d¹y häc. - ChÊt lîng, hiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña tæ nhãm chuyªn m«n. Tãm l¹i: Nhµ qu¶n lý gi¸o dôc n¾m ®îc th«ng tin quan träng, chÝnh x¸c, khoa häc. Nh÷ng th«ng tin ®ã gióp ngêi qu¶n lý ®èi chiÕu l¹i mäi quyÕt ®Þnh qu¶n lý cña m×nh cã ®îc thùc hiÖn ®óng hay kh«ng cÇn ®iÒu chØnh hay söa ®æi c¸i g× tõ ®ã rót ra quyÕt ®Þnh qu¶n lý míi ®óng ®¾n phï hîp víi t×nh h×nh thùc thÕ gi¸o viªn vµ häc sinh cña trêng. VÝ dô: Qua dù giê cña mét tæ bé m«n ë 1 khèi líp thÊy viÖc x¸c ®Þnh kiÕn thøc c¬ b¶n ë mét bµi cña gi¸o viªn kh«ng thèng nhÊt, viÖc ph©n bæ c¸c phÇn vµ tiÕn tr×nh gi¶ng d¹y kh¸c nhau qua ®ã ngêi qu¶n lý thÊy viÖc sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n cha ®Òu cha cao, cha cã t¸c dông ®Ó n©ng cao chÊt lîng bµi d¹y vµ gióp ®ì gi¸o viªn cßn yÕu ®èi víi gi¸o viªn míi ra trêng, gi¸o viªn cã tr×nh ®é chuyªn m«n non. Do vËy t«i chØ ®¹o viÖc sinh ho¹t c¸c ho¹t ®éng cña tæ nhãm chuyªn m«n cã hiÖu qu¶ cao h¬n. III- Thùc tr¹ng c«ng t¸c dù giê th¨m líp cña trêng THCS §¸p CÇu. Trªn thùc tÕ viÖc dù giê th¨m líp cña trêng THCS §¸p CÇu nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã nhiÒu kÕt qu¶ nhiÒu ®ång chÝ gi¸o viªn kh¸ giái nhiÖt t×nh d¹y hëng øng c¸c ®ît thi ®ua 20/10; 20/11; 22/12; 8/3; 26/3 ho¹t ®éng d¹y vµ häc ®îc khÝch lÖ b»ng c¸c ®ît thi ®ua cã gi¶i thëng. Tuy nhiªn vÉn cßn tån t¹i mét sè gi¸o viªn dù giê theo chèng ®èi, s¬ sµi chiÕu lÖ. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 5 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 ViÖc rót kinh nghiÖm ë tæ nhãm chuyªn m«n. §©y lµ kh©u quan träng then chèt trong c«ng t¸c dù giê. ViÖc ph©n tÝch ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ 1 tiÕt d¹y ®Ó ngêi d¹y còng nh ngêi dù thÊy râ u khuyÕt ®iÓm, mÆt m¹nh, mÆt yÕu. Trªn c¬ së ®ã ph¸t huy c¸i cèt, kh¾c phôc tån t¹i. Mét sè nhãm ph©n tÝch kh¸ch quan cã nhËn xÐt u, khuyÕt ®iÓm râ rµng liªn hÖ ¸p víi c¸c tiªu chuÈn ®¸nh gi¸ 1 tiÕt d¹y. HiÖu qu¶ cña giê d¹y n©ng cao, n¨m häc 2009 2010 toµn trêng dù ®îc: B×nh qu©n dù 3 tiÕt/ gi¸o viªn. NhiÒu gi¸o viªn cßn trÎ dù 2 tiÕt/ tuÇn. ChÊt lîng giê dù t¬ng ®èi tèt. Cßn mét sè giê dù s¬ sµi qua kiÓm tra cña BGH víi 22 gi¸o viªn. Tæng sè tiÕt dù Giái Kh¸ TB Yªó 74 19 52 3 0 Ghi chó Tõ thùc tÕ trªn vÒ c«ng t¸c dù giê th¨m líp ë trêng THCS §¸p CÇu t«i thÊy viÖc båi dìng n©ng cao chÊt lîng giê lªn líp cña gi¸o viªn th«ng qua dù giê th¨m líp lµ mét viÖc cÇn thiÕt quan träng. XuÊt ph¸t tõ c¬ së trªn t«i xin tr×nh bµy mét sè kinh nghiÖm chØ ®¹o mµ trêng chóng t«i ®· lµm trong n¨m häc 2009 - 2010 bíc ®Çu cã t¸c dông nhÊt ®Þnh trong viÖc n©ng cao chÊt lîng giê lªn líp. ch¬ng ii: Kinh nghiÖm chØ ®¹o viÖc båi dìng gi¸o viªn “n©ng cao hiÖu qu¶ giê d¹y” th«ng qua dù giê th¨m líp I- BiÖn ph¸p chØ ®¹o. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 6 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 Nhµ trêng thµnh lËp héi ®ång chuyªn m«n gåm: - Ban gi¸m hiÖu - Tæ trëng chuyªn m«n - Gi¸o viªn giái NhiÖm vô vµ chøc n¨ng cña héi ®ång chuyªn m«n gåm: - Gióp BGH ®«n ®èc, kiÓm tra viÖc thùc hiÖn c¸c quy chÕ chuyªn m«n do Bé GD§T ban hµnh. - Cïng BGH dù giê tiÕn hµnh ph©n lo¹i gi¸o viªn. KiÓm tra ®«n ®èc viÖc thùc hiÖn kÕ ho¹ch, båi dìng gi¸o viªn cïng BGH kiÓm tra hå s¬ chuyªn m«n, thùc hiÖn c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, chØ ®¹o tæ viªn so¹n gi¸o ¸n mÉu. C¸c bíc tiÕn hµnh: - Kh¶o s¸t ph©n lo¹i gi¸o viªn (dùa vµo kÕt qu¶ n¨m tríc). - X©y dùng kÕ ho¹ch tæ nhãm chuyªn m«n, c¨n cø vµo thùc tÕ cña nhãm mµ tæ trëng ®Ò xuÊt viÖc båi dìng gi¸o viªn cña tæ m×nh cho BGH. - N©ng cao chÊt lîng sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n. - Thèng nhÊt môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung c¬ b¶n cña tõng bµi. - Tæ chøc häc tËp c¸c chuyªn ®Ò n©ng cao hiÖu qu¶ giê lªn líp, c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. - Tæ chøc dù giê cã ph©n tÝch ®¸nh gi¸ rót kinh nghiÖm. + §èi víi c¸c giê b×nh thêng. + §èi víi c¸c giê thùc tËp. + §èi víi c¸c giê cã gi¸o ¸n mÉu. + Tæ chøc giê song song ®Ó so s¸nh rót kinh nghiÖm. II- Thùc tÕ chØ ®¹o ë trêng THCS §¸p CÇu. §Ó rót kinh nghiÖm vµ t¹o tiÒn ®Ò ®Ó cho tËp thÓ s ph¹m n¨m häc 2009 - 2010 trêng chØ ®¹o 2 tæ chuyªn m«n KHTN vµ tæ KHXH. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 7 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 §©y lµ 2 tæ cã nhiÒu gi¸o viªn cã n¨ng lùc song còng cã gi¸o viªn chÊt lîng gi¶ng d¹y cßn h¹n chÕ. C¶ 2 tæ gi¸o viªn ®Òu nhiÖt t×nh, cã ý thøc tù häc, tù båi dìng. 1. Qua kh¶o s¸t chÊt lîng gi¸o viªn ban ®Çu cã: STT 1 2 3 4 Tæ chuyªn m«n V¨n To¸n Anh Sinh - Ho¸ Sè lîng 7 6 3 2 Giái 2 3 1 2 Kh¸ 5 3 2 0 TB 2. X©y dùng kÕ ho¹ch; Tõ ®Çu n¨m häc nhµ trêng tæ chuyªn m«n yªu cÇu c¸c gi¸o viªn x©y dùng kÕ ho¹ch c¸ nh©n vÒ c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n. - TÊt c¶ bµi gi¶ng trªn líp ®Òu cã so¹n tríc 3 ngµy. - C¸c tiÕt gi¶ng d¹y ®îc thèng nhÊt yªu cÇu ë tæ, nhãm (Ýt nhÊt 40% tæng sè bµi gi¶ng). - Thêng xuyªn dù giê (2 tiÕt/ tuÇn) rót kinh nghiÖm. - Sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n 2 lÇn/ th¸ng. - Tæ chøc thùc tËp theo chuyªn ®Ò 2 tæ/ th¸ng. 3. N©ng cao chÊt lîng sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n. - §¶m b¶o sinh ho¹t tæ nhãm chuyªn m«n ®Òu ®Æn 2 lÇn/th¸ng cã chÊt lîng ®i s©u vµo ®æi míi ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y. - Thèng nhÊt ®îc môc ®Ých yªu cÇu kiÕn thøc c¬ b¶n, kiÕn thøc träng t©m cña mét sè bµi trong tuÇn (40%). - Nh÷ng vÊn ®Ò thùc tÕ cÇn liªn hÖ. - Tæ chøc chuyªn m«n häc tËp c¸c chuyªn ®Ò ®Ó n©ng cao chÊt lîng gi¶ng d¹y bé m«n. + Gi¶ng d¹y ph¸t huy tÝnh tÝch cùc cña häc sinh. + Gi¶ng d¹y theo ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò, cã phiÕu tr¶ lêi. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 8 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 - C¶ tæ trëng thèng nhÊt so¹n gi¸o ¸n mÉu, 1 gi¸o ¸n/ m«n/ th¸ng, d¹y thö trong tæ nhãm, d¹y toµn trêng dù. 4. Tæ chøc thùc tËp trªn líp. - §èi víi giê thùc tËp b×nh thêng chØ yªu cÇu c¸c tæ nhãm chuyªn m«n thèng nhÊt. + Môc ®Ých yªu cÇu bµi gi¶ng. + Träng t©m bµi gi¶ng - kiÕn thøc c¬ b¶n. + Ph¬ng ph¸p cÇn thiÕt khi sö dông bµi gi¶ng trªn c¬ së ®ã gi¸o viªn tù thiÕt kÕ bµi gi¶ng trªn líp vµ gi¶ng bµi, sau tiÕt dù giµnh 10 phót kiÓm tra kh¶o s¸t häc sinh ®Ó ®¸nh gi¸ kÕt qu¶ vµ tæ chøc rót kinh nghiÖm. - §èi víi giê thùc tËp chuyªn ®Ò: Môc ®Ých lµ gãp phÇn vµo viÖc c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y, gióp gi¸o viªn hiÓu ®îc t¬ng ®èi ®Çy ®ñ lý luËn d¹y häc. Trªn c¬ së ®ã thiÕt kÕ mét bµi gi¶ng theo ph¬ng ph¸p thÝch hîp nhÊt hiÖu qu¶ nhÊt cã chó träng ®Õn ph¬ng ph¸p nªu vÊn ®Ò, lÊy häc sinh lµm träng t©m, phiÕu tr¶ lêi tr¾c nghiÖm. Ph©n c«ng gi¸o viªn cã n¨ng lùc, gi¸o viªn cã kinh nghiÖm, thiÕt kÕ bµi gi¶ng sau ®ã tr×nh bµy sù chuÈn bÞ cña m×nh. * KÕt qu¶: ChÊt lîng giê d¹y tèt. Gi¸o viªn ®· truyÒn kinh nghiÖm cña m×nh cho c¸c gi¸o viªn kh¸c trong tæ vµ trong trêng. T«i coi ®©y lµ viÖc lµm rÊt bæ Ých trong viÖc båi dìng gi¸o viªn. Dù giê song song ®Ó ®èi chiÕu, so s¸nh thÊy râ u ®iÓm cña ph¬ng ph¸p gi¶ng d¹y tõ ®ã lùa chän cho m×nh c¸c ph¬ng ph¸p thÝch hîp cho tõng bµi gi¶ng sao cho häc sinh cã thÓ lÜnh héi tri thøc mét c¸ch tèt nhÊt. * KÕt qu¶: - C¶i tiÕn giê d¹y. - Chän läc ®îc ph¬ng ph¸p tèi u. 5. KÕt qu¶. C«ng viÖc tæ chøc båi dìng gi¸o viªn th«ng qua dù giê ®îc tiÕn hµnh thêng xuyªn. Trong ®ã gi¸o viªn V¨n, To¸n sè giái, kh¸ t¨ng, kh«ng cã gi¸o viªn yÕu kÐm. Mét sè nÐt c¬ b¶n ®¹t ®îc cña trêng trong n¨m qua: Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 9 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 - ChÊt lîng ®éi ngò gi¸o viªn t¨ng. - ChÊt lîng gi¸o viªn chuyÓn biÕn râ. Tõ kÕt qu¶ trªn cho thÊy: Mét trong nh÷ng biÖn ph¸p quan träng ®Ó båi dìng gi¸o viªn lµ dù giê th¨m líp. phÇn iii - kÕt luËn I- §¸nh gi¸ kÕt qu¶. Giê d¹y trªn líp do tÝnh chÊt quan träng ®Æc biÖt cña nã nªn ®· lµ n¬i hé tô cña c¸c c«ng tr×nh nghiªn cøu khoa häc gi¸o dôc, cña lý luËn d¹y häc. §ång thêi còng chÝnh lµ mét trong nh÷ng kh©u trung t©m trong c«ng t¸c chØ ®¹o ë trëng THCS cña ngêi c¸n bé qu¶n lý. ë ®©y khoa häc s ph¹m ®· ®¹t tíi tr×nh ®é ®· x¸c ®Þnh ®îc tiªu chuÈn cña giê d¹y trªn líp ®Ó tèi u ho¸ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh d¹y häc. §æi míi ph¬ng ph¸p - n©ng cao chÊt lîng giê trªn líp ë trêng THCS lµ mét vÉn ®Ò kh«ng ®¬n gi¶n - nã ®ßi hái ngêi c¸n bé qu¶n lý ph¶i cã nhËn thøc ®Çy ®ñ, nghiªm tóc vÒ c¸c lo¹i h×nh ho¹t ®éng trong nhµ trêng, tæ chuyªn m«n mang tÝnh ph¸p lý phï hîp víi thùc tiÔn nhµ trëng. Tõ d¹y häc trªn líp ®Õn c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc kh¸c. Trong ®ã ho¹t ®éng d¹y häc trªn líp lµ h¹t nh©n, lµ trung t©m cña mäi ho¹t ®éng trong trêng THCS. §iÒu 28.2 luËt gi¸o dôc ®· kh¼ng ®Þnh: “Ph¬ng ph¸p gi¸o dôc phæ th«ng ph¶i ph¸t huy tÝnh tÝch cùc, tù gi¸c, chñ ®éng, s¸ng t¹o cña häc sinh, phï hîp víi ®Æc ®iÓm cña tõng líp häc, m«n häc, båi dìng ph¬ng ph¸p tù häc, kh¶ n¨ng lµm viÖc theo nhãm. RÌn luyÖn kü n¨ng vËn dông kiÕn thøc vµo thùc tiÔn, t¸c ®éng ®Õn t×nh c¶m, ®em l¹i niÖm vui, høng thó häc tËp cho häc sinh”. II- Bµi häc kinh nghiÖm. - Ngêi c¸n bé qu¶n lý trong giai ®o¹n hiÖn nay lu«n lu«n tù ®æi míi vµ c¶i tiÕn ph¬ng ph¸p qu¶n lý phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ ®Þa ph¬ng, x· héi, tiÕp cËn víi môc tiªu ®µo t¹o vµ thùc tÕ x· héi. - C¸n bé qu¶n lý lu«n lu«n chó träng ho¹t ®éng tæ nhãm chuyªn m«n, ®Æt ®óng vÞ trÝ, chøc n¨ng trong hÖ thèng qu¶n lý nhµ trêng phæ th«ng, ph¶i biÕt ph¸t huy søc m¹nh tËp thÓ. - Ph¶i biÕt x©y dùng chØ ®¹o ®iÓn h×nh tiªn tiÕn sö dông tèt ®éi ngò gi¸o viªn giái. Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 10 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 - Ph¶i x©y dùng ®îc kÕ ho¹ch phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña nhµ trêng vµ cña x· héi. - §éng viªn ®éi ngò cã lßng say mª nghiªn cøu ®æi míi ph¬ng ph¸p d¹y häc yªu ngµnh yªu nghÒ v× häc sinh mçi gi¸o viªn ph¶i lµ tÊm g¬ng cho häc sinh noi theo. - Quan t©m ®Õn ®Õn viÖc rÌn luyÖn t tëng chÝnh trÞ, ®¹o ®øc t¸c phong lÊy l¹i t×nh c¶m nghÒ nghiÖp cho ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong c¸c trêng THCS ®Ó t¨ng cêng tinh thÇn tr¸ch nhiÖm vµ sù mÉu mùc cña ngêi thÇy gi¸o trªn líp. - T¨ng cêng c«ng t¸c båi dìng chuyªn m«n cho gi¸o viªn theo xu h¬ng d¹y häc lÊy häc sinh lµm trung t©m: Trß chñ ®éng thÇy chñ ®¹o xo¸ bá ph¬ng ph¸p d¹y häc thô ®éng, ¸p ®Æt (®äc chÐp, d¹y chay). - C¶i tiÕn viÖc kiÓm tra ®¸nh gi¸ xÕp lo¹i kÕt qu¶ häc tËp cña häc sinh ®Ó ®¶m b¶o ®îc tÝnh kh¸ch quan trung thùc cña kÕt qu¶ häc tËp trªn c¬ së thùc hiÖn tèt cuéc vËn ®éng hai kh«ng do Bé gi¸o dôc ®µo t¹o tæ chøc. - Tæ chøc tèt c¸c phong trµo thi ®ua d¹y tèt häc tèt theo tõng chñ ®iÓm, chñ ®Ò qua tõng thêi gian trong n¨m häc. - T¨ng cêng c¬ së vËt chÊt ®¸p øng cho qu¸ tr×nh d¹y vµ häc trªn líp cña gi¸o viªn vµ häc sinh trong c¸c trêng THCS §¸p CÇu, ngµy 05 th¸ng 4 n¨m 2010 Ngêi viÕt ®Ò tµi NguyÔn ThÞ §øc NhËn xÐt cña trêng THCS §¸p CÇu ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. §¸p CÇu, ngµy 08 th¸ng 4 n¨m 2010 HiÖu trëng Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 11 NguyÔn ThÞ §øc - Trêng THCS §¸p CÇu N¨m häc 2009 - 2010 NhËn xÐt cña phßng gd&§t Tp b¾c ninh ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ............................................................................................................................................. ……………, ngµy ….. th¸ng ….. n¨m 2010 (Ký tªn, ®ãng dÊu) Bồi dưỡng giáo viên “ nâng cao hiệu quả giờ dạy” thông qua dự giờ thăm lớp 12
- Xem thêm -