Tài liệu BỘ THUẾ THÁNG 10

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 63 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ THUẾ THÁNG 10/2014 Địa bàn: Quảng Tâm chợ; BCBQL; Hải TT 1 2 3 4 Ng uy ễn Th ị Tu yết 5 6 7 8 Tên NNT Nguyễn Thị Niên Nguyễn Thị Oanh Trần Thị Nga 2800241939 MST 2800241431 2800241488 2800241696 Chợ Môi Địa chỉ Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Bán chè, thuốc lào Ngành nghề Bán thuốc Bán thuốc Bán quần áo Nguyễn Thị Hương Nguyễn Thị Hoàn Lê Thị Bình Nguyễn Thị Hòa 2800242058 2800242160 2800242241 2800242273 CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa 9 10 11 12 13 Nguyễn Thị Thanh Lê Thị Thúy Nguyễn Thị Liên Nguyễn Thị Nhung Bùi Thị Ngà 2800242587 2800242668 2800242989 2800243213 2800243333 14 15 16 17 18 Nguyễn Thị Thìn Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Thiện Nguyễn Thị Thanh Lê Thị Lý 2800250901 2800251038 2800251084 2800579252 2800579291 19 20 21 22 23 Lê Thị Hoa Nguyễn Thị Nghị Nguyễn Huy Dương Nguyễn Thị Thu Nguyễn Văn Hiệp 2800634457 2800637232 2800637264 Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi CNP, Tạp hóa Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi CNP, Tạp hóa Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi CNP, Tạp hóa Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi Chợ Môi 2800637320 Tăng 40 40 40 45 50 50 40 50 CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa 50 50 50 40 40 CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa 40 50 40 40 50 CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa Thực phẩm 40 40 45 50 40 24 25 26 Nguyễn Văn Bình Nguyễn Thị Tiến Nguyễn Văn Hùng 2800637377 Chợ Môi Thực phẩm 2800696799 Chợ Môi CNP, Tạp hóa 2800696823 Chợ Môi CNP, Tạp hóa 40 50 40 TT Tên NNT 27 Nguyễn Văn Thanh 28 Nguyễn Thị Hà 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 Đào Thị Phương Lê Thị Hồng Nguyễn Thị Huệ Vũ Thị Mai Hương Lê Văn Thành Nguyễn Thị Vân Nguyễn Thị Lan Cao Thị Bình Lê Thị Kim Nguyễn Thị Phượng Nguyễn Thị Thúy Lê Thị Ngân Nguyễn Thị Minh Nguyễn Hữu Chiến Trịnh Thị Dung Đào Thị Hằng Nguyễn Thị Bình Lê Thị Hà Bùi Thị Huyền Nguyễn Thị Thái Hoàng Thị Lân Phạm Thị Hằng Phạm Thị Thảo Nguyễn Thị Dung Nguyễn Thị Bảy Nguyễn Thị Hà Cộng MST Địa chỉ 2800696830 Chợ Môi 2800772665 Chợ Môi CNP, Tạp hóa 2800772961 Chợ Môi 2800839447 Chợ Môi 2800839479 Chợ Môi 2800847832 Chợ Môi 2800984765 Chợ Môi 2800984772 Chợ Môi 2800984797 Chợ Môi 2801129351 Chợ Môi 2801517361 Chợ Môi 2801896328 Chợ Môi 2801896342 Chợ Môi 2801896381 Chợ Môi 2801940746 Chợ Môi 2801840760 Chợ Môi 2801940792 Chợ Môi 2801940384 Chợ Môi 2801940866 Chợ Môi 2802075652 Chợ Môi 2802075878 Chợ Môi 2802075589 Chợ Môi 2802075476 Chợ Môi 2802075860 Chợ Môi 2802075885 Chợ Môi 2800251207 Chợ Môi 2800579284 Chợ Môi 2800649654 Chợ Môi Ngành nghề CNP, Tạp hóa Tăng 40 40 CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa CNP, Tạp hóa Bán tạp hóa Bán tạp quần áo Bán tạp hóa Bán tạp hóa Bán tạp hóa KD CNP, CN thực phẩm KD CNP, CN thực phẩm KD CNP, CN thực phẩm KD CNP, CN thực phẩm KD CNP, CN thực phẩm KD CNP, CN thực phẩm Giặt là CNP, tạp hóa CNP, tạp hóa 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 50 50 40 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 50 2390
- Xem thêm -