Tài liệu Bộ sưu tập “mây mưa” dành cho nữ 18-25 tuổi trang phục ứng dụng dạo phố

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 191 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4199 tài liệu

Mô tả:

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP. HCM ĐỒ ÁN/ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP H BỘ SƯU TẬP “MÂY MƯA” DÀNH CHO NỮ 18-25 TUỔI TRANG PHỤC ỨNG DỤNG DẠO PHỐ MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP C Ngành: U TE Chuyên ngành: THIẾT KẾ THỜI TRANG Giảng viên hướng dẫn : PHẠM THỊ HỒNG LIÊN H Sinhviênthựchiện:NGUYỄNTHỊTHÚYPHƯỢNG MSSV: 107302045 Lớp: 07DTT TP. Hồ Chí Minh, 2011 LỜI CẢM ƠN Thời gian trôi thật nhanh ! bây giờ em đã là sinh viên năm cuối , trong thời gian được học tập và được sự dạy dỗ của các thầy cô tại trường ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM , với chuyên ngành thiết kế thời trang thuộc khoa mỹ thuật công nghiệp , em đã học tập được rất nhiều điều bổ ích và thiết thực . C H Được sự nay mắn khi vào học tại trường , em đã dược chỉ bảo rất nhiều điều cho bộ môn thiết kế thời trang , được sự chỉ bảo tận tình của các thầy cô , bốn năm đại học , được làm một sinh viên thật đầy ý nghĩa , học được rất nhiều thứ bổ ích từ thầy cô… U TE Đầu tiên em xin cảm ơn BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG, đã tạo cơ hội cho em được học tập và trao dồi nhiều bài học kinh nghiệp , em xin cảm ơn THẦY CÔ trong khoa mỹ thuật đã dạy dỗ và giúp chúng em phát triển và thành đạt trong học tập và kinh nghiệm sống . H EM XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN!!!! LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan mọi nội dung trong cuốn đồ án này là hoàn toàn tự bản thân em làm , không sao chép cuốn đồ án nào liên quan, mọi tai liệu liên quan trong cuốn đồ án đều được giáo viên hướng dẫn xem qua và duyệt Các mẫu phát thảo , các bản vẽ của bộ sưu tập là hoàn tự vẽ , không sao chép bất cứ mẫu vẽ nào. H U TE C H Em cam đoan thời gian thực hiện cuốn đồ án là hoàn thành đúng những yêu cầu mà nhà trường và khoa đưa ra . mọi yêu cầu đều thực thi nghiêm túc DANH MỤC CÁC BẢNG MỤC LỤC DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ LỜI MỞ ĐẦU CÁC CHƯƠNG CỦA ĐỒ ÁN /KLTN KẾT LUẬN TÀI LIỆU THAM KHẢO H U TE C H PHỤ LỤC DANH MỤC CÁC BẢNG BẢNG 1: BẢNG ĐƯỜNG DẪN BẢNG 2 : BẢNG TRIỂN KHAI Ý TƯỞNG BẢNG 3 : BẢNG PHÁC THẢO C H BẢNG 4 , 5 ,6 : BA ẢNH CHỤP THÀNH PHẨM TE DANG MỤC CÁC HÌNH VẼ U 1_ MẪU PHÁC THẢO CHÌ H 2_ MẪU PHÁC THẢO MÀU LỜI MỞ ĐẦU 1_ Tính cấp thiết của đề tài : Đề tài được lựa chọn là một hiện tượng thiên nhiên , hiện tượng này tuy không mới nhưng đó là điều không thể thiếu trong quy luật của tạo hóa . “MƯA” một hiện tượng quen thuộc . H U TE C H Cơn mưa lao tới một cách bất ngờ đã làm cho nhiều người cảm thấy không thoải mái khi ra đường , vào những cuộc hẹn , vào những buổi đi dã ngoại …quần áo ướt , đem lại một cảm giác không tự tin , chính vì vậy em đã sử dụng hiện tượng này làm nên bộ sưu tập và thông qua bộ sưu tập em muốn đưa ra một cái nhìn mới cho những ai không thích trời mưa , đem lại sự an toàn khi họ diện những bộ độ đó ra phố mà không cảm thấy mất tự tin khi trời mưa. 2_ Mục đích nghiên cứu : Đề tài này mang tính cấp thiết, giải quyết một vấn đề đó là khi mọi người đi ra phố dự những buổi dã ngoại hoặc dạo phố thì họ diện những bộ đồ này mang lại càm giác an toàn , tự tin vì đã có những mẫu thời trang có phong cách , phù hợp cho mọi thời tiết… 3_ Nhiệm vụ nghiên cứu: Tìm hiểu hình ảnh mưa ở nhiều góc cạnh khác nhau , mọi thời gian khi cơn mưa kéo tới , tìm hiểu hiện tượng lúc trước cơn mưa, lúc đang mưa , sau cơn mưa… Tìm hiểu phong cách đang được đề cập trong phần ý tưởng , có những điểm giống hiện tương này ra sao… Đưa ra những hình ảnh thể hiện rõ ý tưởng , và những hình ảnh minh họa của phong cách đang đề cập liên quan tới ý tưởng … H 4_ Phương pháp nghiên cứu : TE C Để nghiên cứu và tìm hiểu đề tài em đã thu thập thông tin bằng cách lấy dữ liệu tìm được trên internet, đi chụp những hình ảnh lúc trời đang mưa , xem các tài liệu sách báo để thu thập thêm thông tin . U 5_ Kết cấu của đồ án / KLTN : H Tất cả gồm có 5 chương lớn : Chương 1 : mở đầu Chương 2 : nghiên cứu ý tưởng Chương 3 : phong cách bộ sưu tập Chương 4 : mẫu phác thảo Chương 5 : phần phụ đính 6_ Các kết quả đạt được của đề tài : Hình ảnh tìm được , một số tư liệu tìm được từ sách tài liệu … H U TE C H Minh họa : hình ảnh thu thập được lúc trời sắp chuyển mưa H U TE C H Hình ảnh minh họa lúc đang mưa H U TE C H Hình ảnh sau cơ mua 7_ Các chương của ĐA/ KLTN : CHƯƠNG 1 : MỞ ĐẦU 1.1 Lý do chọn đề tài : Möa laø moät hieän töôïng thieân nhieân buoàn vaø nhöõng luùc möa ñem laïi raát nhieàu caûm xuùc cho ngöôøi laøm ngheä thuaät . H Khi nhaéc ñeán möa coù ngöôøi cho laø möa buoàn, möa seán.. nhöng khi noùi ñeán möa maø em theå hieän ôû ñaây hoaøn toaøn khaùc, gioáng nhö moät caâu chuyeän keå coù môû ñaàu ,coùù coát truyeän vaø coù keát thuùc . TE C Baèng nhöõng maãu phaùt thaûo vaø nhöõng xöû lyù cuûa rieâng mình , em muoán moïi ngöôøi seõ coù moät yù nghæ khaùc veà möa , laøm nhöõng ngöôøi khoâng thích söï aåm öôùt cuûa möa caûm thaáy thoaûi maùi hôn khi mình bò maét möa H U Em muoán ñöa nhöõng kyõ thuaät ruùt rua( coù theå môùi laï ñoái vôùi moät soá khaùch haøngchöa bao giôø nhìn thaáy nhöõng quaàn aùo coù nhöõng xöû lyù nhö vaäy),bieán noù thaønh nhöõng maãu quaàn aùo ñaày ngheä thuaät vaø tình caûm. Trong thôøi hieän ñaïi , nhu caàu aên, maëc, ôû luoân ñi cuøng nhau.beân caïnh söï lao ñoäng baèng maùy moùc thì caàn coù nhöõng coâng vieäc baèng tay , thuû coâng ñeå baét kòp thôøi ñaïi .vaø ñoù cuõng laø moät khía caïnh ,moät lyù do ñeå em choïn ñeà taøi. CHƯƠNG II : NGHIÊN CỨU Ý TƯỞNG 1.1 sự kết hợp giữa mưa và phong cách 70 1.1.1 Nhoùm 1 TRÔØI SAÉP MÖA: Taïo hình : chuyeån may thaønh maûng lôùn . Maøu saéc : ñang töø saùng chuyeån sang toái. Chaát lieäu : chyfon , von H U TE C H Giaûi phaùp : kyõ thuaät taïo beà maët Kyõ thuaät quaán vaûi Hình ảnh minh họa: H C TE U H H C TE U H 1.1.2 Nhoùm 2 TRÔØI ÑANG MÖA: Taïo hình : nhöõng maûng lôùn coù ñoä daøy khaùc nhau _ nhöõng ñöôøng thaúng _ söï ñoäng laïi thaønh gioït. Maøu saéc : luùc dang möa coù söï long lanh , aùnh saùng cuûa gioït nöôùc möa. Chaát lieäu : luïa , chyfon , vaûi len , thun co giaûn . H U TE C H Giaûi phaùp : xöû lyù beà maët keát hôïp ñính keát chæ hoaëc nguyeân phuï lieäu H U TE C H Hình ảnh minh họa H C TE U H H C TE U H 1.1.3 Nhoùm 3 SAU CÔN MÖA: Taïo hình : vaãn laø söï taïo thaønh maûng + coù söï xuaát hieän caàu voøng. Maøu saéc : söï chuyeån daàn toát qua saùng nhöng maøu coù choã saùng roõ coù choã toái môø. Chaát lieäu : ctton , luïa , len. H U TE C H Giaûi phaùp : xöû lyù beà maët laø chính ( taïo loã treân beà maët , ruùt rua , …) H C TE U H
- Xem thêm -