Tài liệu Bo luyen tap ta6 cho hoc sinh 20092010

  • Số trang: 69 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

Extra English 6 TuyÓn tËp Bµi tËp båi dìng tiÕng anh 6 T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 1 Extra English 6 Chu Van An Secondary School To Be Ex1: Dùng từ gợi ý sau để đặt câu hoàn chỉnh. 1. My mother / be / tall. …………………………….. 2. What / be / his name /? ……………………………… 3. The children / be / fine. …………………………………….. 4. The children / be / good students. …………………………………….... 5. Her name / not be / Hung. ………………………………………. 6. Where / he / be / from / ? ………………………………………. 7. Nga / be / a new student / ? ………………………………………. 8. This / be / my father. ………………………………………. 9. You / be / Hoa / ? ………………………………………. 10. How / you / be / today / ? ……………………………………… Ex2: Chuyển các câu sau sang câu phủ định và nghi vấn rồi trả lời YES hoặc NO. 1. That is a pen. ……………………………………………………………………………………... 2. The book is on the table. ……………………………………………………………………………………... 3. Nam and Ba are very well. ……………………………………………………………………………………... 4. He is a doctor. ……………………………………………………………………………………... 5. The children are good students. ……………………………………………………………………………………... 6. Thu is pretty. ……………………………………………………………………………………... 7. She is in her classroom. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 2 Extra English 6 ……………………………………………………………………………………... 8. They are tall. ……………………………………………………………………………………... 9. It is hot. ……………………………………………………………………………………... 10.My name is Lan. ……………………………………………………………………………………... Ex3. Translate these sentences into English. 1. Chào các cậu. Hôm nay các cậu có khoẻ không? ……………………………………………………………………………………... 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? ……………………………………………………………………………………... 3. Mình vẫn khoẻ. Cảm ơn các cậu. ……………………………………………………………………………………... 4. Chào chị.Tên em là Hoa. Em năm nay 12 tuổi. ……………………………………………………………………………………... 5. Con chào bố mẹ. Bố mẹ có khoẻ không ạ? ……………………………………………………………………………………... 6. Em chào anh. Đây là Nga . Cô ấy là bạn của em. Cô ấy học lớp 6. ……………………………………………………………………………………... 7. Tôi là Phong còn đây là Linh. ……………………………………………………………………………………... Ex4: Supply the correct form of the Verbs. 1. How old you (be) ………….. ? 2. You (be)………….. fine 3. This (be)………… Phong ? 4. He ( not be)…………… a doctor 5. They (not be)…………………. teachers. Ex5: Correct mistakes 1. How old you are? ……………………………………………………………………………………... 2. I’m fiveteen years old. ……………………………………………………………………………………... 3. My name are Linh. ……………………………………………………………………………………... 4. We am fine , thank you. ……………………………………………………………………………………... 5. I’m Hanh and I am is fine. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 3 Extra English 6 ……………………………………………………………………………………... THE cardinal NUMBERS AND NOUNS Ex6 Write the numbers 1 = one, 2 , 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20,21, 22, 23,24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... Ex7: Sắp xếp các danh từ sau thành 2 cột: danh từ không đếm được và danh từ đếm được 1. child 6. bench 2. sugar 7. family 3. ruler 8. coffee 4. milk 9. water 5. bookshelf 10. house §Õm ®îc: ………………………………………………………………………… Kh«ng ®Õm ®îc: …………………………………………………………………. Ex8: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. 1. morning / I / Tam / this / Lan ……………………………………………………………………………………... 2. Hi / I / Hai / this / Van. ……………………………………………………………………………………... 3. afternoon / name / Hung / this / Hoang. ……………………………………………………………………………………... 4. Hello / Long / I / Hoa / this / Nam / and / this / Nga ……………………………………………………………………………………... 5. How / you / ? – I / fine / thanks/ ……………………………………………………………………………………... 6. morning / Miss Ha / name / Ba / this / Phong. ……………………………………………………………………………………... 7. after noon / children / name / Nguyen Van An / How / you / ? ……………………………………………………………………………………... 8. afternoon / teacher / we / fine / thanks/ ……………………………………………………………………………………... 9. Hi / Bao / how / you / ?/ ……………………………………………………………………………………... T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 4 Extra English 6 10. Hello / Luong / this / Lan , my friend/ she / a new student / my class ……………………………………………………………………………………... Ex9 Sắp xếp từ xáo trộn thành câu hoàn chỉnh. 1. thank / are / you / fine / , / we ……………………………………………………………………………………... 2. today / how / ? / you / are / ……………………………………………………………………………………... 3. is / name / you / ? / my / . / and / Thong / ……………………………………………………………………………………... 4. this / evening / miss / , /Nga / good / . /Hoa / is / ……………………………………………………………………………………... 5. is / am / hello / ? / Lan / what / your / I / name / . / ……………………………………………………………………………………... Ex10Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. This (be) ……… my friend , Lan . 2. She (be)……… nice ? 3. They (not be)…………. students. 4. He (be)……………. fine today. 5. My brother (not be ) …………………..a doctor. 6. You (be) ………Nga ? Yes, I (be)…………….. 7. The children (be)………………. in their class now. 8. They (be)……………. workers ? – No, They (not be)…………… 9. Her name (be)……………. Linh. 10.How you (be) ? – We (be) fine, thanks. Lu ý : Dạng số nhiều của danh từ: a. Thông thường thêm “s” vào sau danh từ số ít b. Nếu N tận cùng bằng “y”- Trước-“y” là một nguyên âm ta thêm”s”. - Trước -“y’’ là một phụ âm ta đổi “y” thành “ies” c. N tận cùng bằng “f/fe” ta thay”f/fe” bằng -“ves” - Ngoại lệ các từ sau ta thêm “s” : roof, froof (chứng cớ), chief (người chỉ huy), handkerchief, safe,(két,tủ sắt), belief (niềm tin), chef (bếp trưởng) d. N tận cùng bằng “o”: - Trước “o” là một ng/âm ta thêm “s”. - Trước “o” là một phụ âm ta thêm “es” - Ngoại lệ: các từ sau chỉ thêm “s” : piano, photo , kilo, dynamo(máy phát điện),solo (độc xướng,một mình),auto(xe hơi),grotto(hang),motto(khẩu hiệu) e. N tận cùng bằng: “s, x, sh, ch, z” ta thêm “es” f. Danh từ dạng số ít nhưng nghĩa số nhiều: people, police, cattle, public, clergy (hàng giáo phẩm) T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 5 Extra English 6 Ex11 Choose the best answer: 1- ...............morning, teacher.(u1-1-10) A.Oh B. Hi C. Good D. Hello 2- How...............you? A.is B. are C. old D. an 3- I am not ..........., thank you. A. nice B. very well C. twelve D. good 4- It's .........................to meet you. A.nice B.nine C.hi D. hello 5- I'm.............................to meet you, too. A.old B.pleased C.long D.so 6- Good morning, class! A.Hi, teacher! B.Good afternoon, teacher! C.Good evening, teacher! D.Good morning, teacher! 7- How are you? A. I'm fine, thank you. B.I'm fine, thanks you C.Fine, thank. D.Fine, thanks you. 8- What's your name? A. It Peter B.Peter C.It's is Peter D.Is Peter 9- Goodbye. A. Bye B.Good morning. C.Hi! D.How are you? 10- How old are you? A. I'm fine B.I'm five C.I'm five year old D.Five year old. 11- What................your name?( u2-11-23 ) A. are B.it C.is D.this 12- This is................eraser. A.a B.on C.an D.in 13- .....................are you? A.Where B.What C.How D.This 14- Is this ........................friend? Yes, he's my friend. A.his B.her C.your D.my 15- Stand........................., please! A.down B.in C.on D.up 16- What's your name? A.My name is Lan. B.My name Lan C.Your name is Lan. D.Your name Lan. 17- Where do you live? A.I live on Le Loi Street B.live on Le Loi Street. C.I lives on Le Loi Street D.lives on Le Loi Street 18- Where do you work? A.On a hospital B.In a hospital. C.On hospital. D.In hospital. 19- Is this your sister? A.Yes, it's . B.Yes, it is. C.Yes, is. D.Yes, it. 20- What's her name? A.Helen. B.her name Helen C.name Helen. D.is Helen 21- Where does she work? A.Yes, in a factory B.No, at school. C.In an office. D.In office. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 6 Extra English 6 22- Please, sit down. A.Yes. B.Oh, yes. C.Thank you. D.Please. 23- What is this? A.It a book. B.Is a book. C.Its a book. D.It's a book. commands / Imperative and Pronouns EX12 Make up imperative sentences using these words below. 1. Listen / teacher. ……………………………. 2. Not / talk / class. …………………………… 3. Look / board. .…………………………… 4. Not / make noise. …………………………… 5. Close / books. …………………………… 6. Not / open / book(s). ………………………….... 7. Sing / a song. (hát 1 bài hát) 8. Not / sit down. …………………………….. 9. Read / dialogue ……………………………. 10. Not / be late for school.(muộn,chậm) ………………………………………... EX13. Translate these sentences into English. 1. Hãy mở cửa ra. …………………………………………………………………. 2. Hãy đóng cửa sổ lại…………………………………………………………….. 3. Đừng đi học muộn ……………………………………………………………… 4. Hãy nhìn lên bảng. …………………………………………………………… 5. Đừng nói chuyện trong lớp. Hãy giữ trật tự…………………………………….. EX14. Put a suitable personal pronoun / posessive pronouns into the blanks. 1........ am Thu. This is ........ brother. .... name is Hai. ...... is a teacher. 2. Mr. and Mrs Brown are in ..... livingroom. ..... are teachers.There are three 4 people in ...... family. 3.What’s this? ............... is a pen. 4....... name is Nga. ....... is ...... sister. What is ..... name , Lan? 5..... friends and I are students. ............... are good students. And these are ....... teachers. 6. What’s ... telephone number, Lan? .... telephone number is 0398572000 Ex15. Complete the open dialogue. Minh: ................., Hoa. Hoa: Hi,Minh .............. ........... you? Minh: ........... .............. fine, thank ....... ................. ........? Hoa: Fine. ............. Minh How ......... ........ you? Hoa: ............. eleven ............. .................... Minh: What’s ........... ........... ................... ? Hoa: It’s .................................................... T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 7 Extra English 6 Ex16: Rearrange these sentenses into a suitable dialogue between Hoa, Thanh and Linh. 1. Hello, Thanh and Linh. How are you? 2. Bye. 3. Oh.Hi, Hoa. How are you? 4. How old are you? 5. We’re fine, thanks. 6. We’re eleven years old. 7. Fine, thanks. 8. Goodbye. Ex17: Translate into English 1. Chào các bạn . Hôm nay các bạn có khoẻ không? ……………………………………………………………………………………... 2. Chúng mình khoẻ, cảm ơn bạn. Thế còn bạn thì sao? ……………………………………………………………………………………... 3. Chào thầy Nam, chúng em chúc thầy một buổi sáng tốt lành. ……………………………………………………………………………………... 4. Tên của anh là Trung và đây là chị Nga. ……………………………………………………………………………………... 5. Chị 15 tuổi .Còn các em bao nhiêu tuổi ? ……………………………………………………………………………………... 6. Con chào bố. Bố có khoẻ không? ……………………………………………………………………………………... 7. Anh bao nhiêu tuổi? Anh 20 tuổi. ……………………………………………………………………………………... 8. Chị ơi, Chị bao nhiêu tuổi rồi. ……………………………………………………………………………………... 9. Tên chị là Nga còn em tên gì? ……………………………………………………………………………………... 10. Điện thoại nhà em số mấy? Dạ điện thoại nhà em là 039 857 862. ……………………………………………………………………………………... ARTICLES (a / an / the ) + QUESTIONS Ex18: Put a suitable article(a / an / the) where necessary. 1. This is ..........classroom. We are in ....... classroom. 2. There is .... board on ...... wall. ..... picture of ...uncle Ho is on .... wall. 3. There is ... old chair at .... table. 4. Mr Minh is ..... engineer and ..... his friend is ..... doctor. 5. That is .... eraser and this is ...... pen. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 8 Extra English 6 6. These are .... oranges and that is .... apple. 7. Is this .... umbrella ? 8. I live on ..... PDP street. He lives in .... city. Ex19: Make questions for underlined words. 1. We’re very well, thanks ……………………………………………………………………………………... 2. I’m twelve yearsold. ……………………………………………………………………………………... 3. My telephone number is 039 857 862 ……………………………………………………………………………………... 4. My name’s Nga. ……………………………………………………………………………………... 5. We live on Nguyen Du Street. ……………………………………………………………………………………... 6. I live in a house. ……………………………………………………………………………………... 7. I live at 32 Ly Tu Trong Street. ……………………………………………………………………………………... 8. H-o-a, Hoa ……………………………………………………………………………………... 9. That is an eraser. ……………………………………………………………………………………... 5. This is a book. ……………………………………………………………………………………... Ex20: Make up question and answer using these words given below. 1. where / live / I / Vietnam ……………………………………………………………………………………... 2. where / live / we / house. ……………………………………………………………………………………... 3. where / live / I / City. ……………………………………………………………………………………... 4. where / live / we / Hai Thuong Lan Ong Street. ……………………………………………………………………………………... 5. where / live / I / 180 Xuan Dieu Street. ……………………………………………………………………………………... 6. what / telephone number/ 0984 170 206. ……………………………………………………………………………………... 7. what / mobi phone number / 0913396753 ……………………………………………………………………………………... T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 9 Extra English 6 8. How / you / thirteen years old. ……………………………………………………………………………………... 9. How / you / very well, thanks. ……………………………………………………………………………………... 10.what / name / Hung. ……………………………………………………………………………………... Ex21: Translate these sentences into Vietnamese. 1. B¹n sèng ë ®©u, Hai ? ……………………………………………………………………………………... 2. M×nh sèng ë ®êng NguyÔn Du. Cßn c¸c b¹n sèng ë ®©u? ……………………………………………………………………………………... 3. Chóng m×nh sèng ë Phêng B¾c Hµ, Thµnh phè Hµ TÜnh. ……………………………………………………………………………………... 4. T«i sèng ë sè nhµ 102 §êng Xu©n DiÖu, Phêng B¾c Hµ. ……………………………………………………………………………………... 5. C¸i g× ®©y? §ã lµ hßn tÈy ……………………………………………………………………………………... 6. T«i sèng ë sè nhµ 80 Ngâ 8 §êng Phan §×nh Phïng, Thµnh Phè HT. ……………………………………………………………………………………... 7. B¹n ®¸nh vÇn tªn cña b¹n nh thÕ nµo? ……………………………………………………………………………………... 8. §©y lµ quyÓn s¸ch cña t«i cßn kia lµ chiÕc bót cña b¹n. ……………………………………………………………………………………... 9. Kia cã ph¶i lµ c¸i bót ch× cña b¹n kh«ng? Kh«ng, kh«ng ph¶i. ……………………………………………………………………………………... 10. §©y cã ph¶i lµ ng«i nhµ cña b¹n kh«ng? V©ng, ®óng vËy. ……………………………………………………………………………………... Plural Nouns + Pronunciation Ex22: Write the plural forms of nouns armchair , table , lamp , bag , couch house , eraser , window , stereo , class ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... Ex23: Put the plural nouns from Ex1 into the correct column -/s/ -/z/ - / iz / Ex24: Write the questions from the following answers 1. ……………………………….? I live in HCM City. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 10 Extra English 6 2. ……………………………….? My name’s David. 3. ……………………………….? No. That’s my classroom. 4. ……………………………….? Yes. This is my pen 5. ………………………………..? These are windows. 6. …………………………………? I am twelve years old. 7………………………………….. ? H–O–A 8…………………………………..? It is an eraser. 9………………………………….. ? No. That is my teacher. . 10…………………………………? They’re counches. Ex25: Which one is different? 1. pen board desk teacher 2. ruler pencil pen student 3. classroom eraser pencil pen 4. class door window clock 5. schoolbag clock wastebasket 6. house school eraser classroom 7. wastebasket board desk city 8. two twenty thirteen nineteen 9. I we you my 10. am are is children EX26: Say the words with the correct stress. morning , evening , afternoon , window, pencil , teacher , ruler , student , eraser, table , telephone , armchair , television , bookshelf , stereo , engineer, family. Ex27: Write about you Hi. My name’s ......................... I’m a ........................... I’m .................. old. I live ................. There ..................... family.ect Ex28: Put a suitable preposition 1. Stand ............ 2. Sit ............................ 3. Come ............... 4. I live ..........a Street. 5. I live ............... a house . 6. I live ....... VN. 7. I live ..... Le Loi Street. 8. I live ........ 326 Tran Phu Street. 9. I live ..... HCMC. 10. What’s this ............. English? this / that is ... , these / those ...... What time is it? drill exercises Ex29: Write these time words in any ways as much as possibly 7.30 = ………………………………………………………………………………. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 11 Extra English 6 8.15 = ………………………………………………………………………………. 3.25 =……………………………………………………………………………….. 9.45 = ………………………………………………………………………………. 11.55 = ……………………………………………………………………………... 6.05 = ……………………………………………………………………………….. 2.10 = ……………………………………………………………………………….. Ex30 Change these sentences into plural sentences 1. This is an armchair. ………………………………………………………… 2. I am a student………………………………………………………………... 3. It is a couch. …………………………………………………………………. 4. There is a lake near the house……………………………………………….. 5. What is this? It’s a stereo…………………………………………………….. 6. What is that ? It’s a bookshelf……………………………………………….. 7. That is an eraser. .............................................................................................. Ex31: Complete the sentences with the correct form of the verbs from the list: get , have , go , wash , do , watch , play , be. 1. ......... our house in the city? 2. We don’t ............ volley ball every afternoon. 3. ............... that your teacher? 4. These .................. her students . 5. My brother ................. up at 5.45. 6. Doe she ………………..to school at 6.20? 7. He .......................................... his homework in the evenings. 8. Our family ……………….... television in the living room. 9. She ……………... lunch at 6 o’clock every afternoon. 10. Does Ba ..................... the house work? – No, he ...................not. Ex32: Answer the questions: 1. Do you have English today?........................................ 2. Do you have history on Monday?........................................... 3. Does your sister have Math on Tuesday and Friday?........................................ 4. What do you have on Wednesday?................................................................... 5. When do you have Geography?........................................................................ 6. What time do you do the housework ?.............................................................. 7. What does your brother do on Monday?........................................................... 8. What does your mother do on Sunday?............................................................. 9. When does your father watch television?.......................................................... 10. What time does your sister do her homework?................................................ Ex33 Make questions for the underlined words. 1. ……………………………………….? Nam gets up at 5.00 2. ………………………………………..? He plays games after school. 3. …………………………………………….? She has Literature on Wednesday and Friday? 4. ………………………………………………..? My father watches television at 7 o’clock every evening. 5. …………………………………………………..? They play soccer after school. 6. …………………………………………………? T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 12 Extra English 6 Our school has three floors. 7. ………………………………………………….? He is in grade 7. 8. ……………………………………………………? They are in their house. 9. ……………………………………………………? These are counches. 10.………………………………………………………..? She is 20 years old. Ex34: Complete the passange Every morning , Quang ............ up .......... six o’clock, then he ............ dressed ........ 6.15. He ........... to school ...... 6.30. When the class finishes , he ........ home ..... 1015. After lunch, has a short rest, .......... the after noon, he ........ his homework at two o’clock or he helps his parents do some house work..... the evening, he ................. television at 7.00, then he ........... to bed at 10.30 Ex35 1- This is my...................(u3-24-33) A.hello B.hi C.family D.fine 2- We are in the........................ A.living room B.window C.table D.door 3- There are four..................in my family: my father, my mother, my brother and I. A.dogs B.people C.windows D.chairs 4-My father is...................... A.fourteen B.fourty C.forty D.forteen 5- He is ........engineer. A.the B.a C.an D.X 6- My mother is thirty-five......................old A.year B.years C.age D.ages 7- She.................a teacher. A.it B.is C.am D.are 8.......................broter is eight. A.I B.Me C.My D.His 9.He is a........................ A.doctors B.engineer C.teachers D.student 10.We ..............on Tran Hung Dao Street. A.address B.is C.live D.four 11- These are my sister's dresses, and those are.............dresses.(u4 34-46) A.Thu's B.his C.you D.Thu 12- What time ...........it? -It's nine o'clock. A.does B.do C.has D.is 13- How many.......................do you have? A.teeth B.toothes C.tooth D.tooths 14- Helen gets up at 8 o'clock and ............................her teeth. A.washes B.brushes C.clean D.gets 15- Thanh ................................a big breakfast before she goes to school. A.eat B.uses C.has D.does 16- I go to bed ....................half past ten. A.in B.on C.at D.by 17- ...............gets dressed and goes to work at 7 o'clock. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 13 Extra English 6 A.My mother B.I C.They D.We 18- How many tables does your classroom .....................? A.is B.has C.are D.have 19- My classroom is ......................the second floor. A.in B.on C.near D.to 20- What time ....................your sister get up? A.do B.does C.is D.are 21- She goes to school.............................. A.six thirty B.at half past six C.at six thirty D.b and c are correct 22- I'm...............grade 6 A.on B.at C.in D.of 23- ........................is big. A.Minh's school B.School of Minh C.Minh' school D.Minh of school There is / are (not) & Cardinal numbers 0 – 100 Ex36. Change these sentences into (-), (?) and answer 1. There is an eraser on the table. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... 2. There are four windows in the livingroom. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... 3. There is one table in the classroom. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... 4. There are some pens on the desk. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... 5. There are four people in your family. ……………………………………………………………………………………... ……………………………………………………………………………………... Ex37: Make questions for the underlined words 1. ………………………………………..? These are armchairs. 2. ………………………………………..? There is one chair in the classroom. 3. ………………………………………..? My mother is forty – two years old. 4. ………………………………………..? It’s her father, Mr.Hai. 5. ………………………………………..? There are twenty classrooms in our school. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 14 Extra English 6 6. ………………………………………..? H-A-L-O-N-G, Ha Long. 7. ………………………………………..? My mother is an engineer. 8. ………………………………………..? His name is Quan. 9. ………………………………………..? It’s a couch. 10. ………………………………………..? Yes. That’s my teacher Ex38: Change these sentences into plural form 1. This is a stereo ……………………………………….. 2. Is that an eraser? No, it isn’t. ……………………………………….. 3. There is one bookshelf on the wall. ……………………………………….. 4. Is there one wastebasket in your class? Yes, there is …………………………………………………………………………… 5. It’s a door. ……………………………………….. 6. I am a student. ……………………………………….. 7. Are you an engineer? No, I am not. ……………………………………….. 8. What is your name? ……………………………………….. 9. Who’s that? ……………………………………….. 10. Is this your student? Yes, it is………………………………………………. Ex39: Complete a dialogue S1: Hi, Thu S2: ........., Phong. How .............. you? S1: I ............, ..................you. S2: Where ........................ live? S1: I ........................... 32 Ha Huy Tap Street. S2: How many.......................... family? S1: There ............. four .................. S1: What ............ father .............? S2: He ...............................engineer. S1: How .......................... he? S2: He .................fifty ...................... Ex40: Write these numbers in words 25 ..................., 15...................., 14 .................., 455 …….........., 127................. 100 ................, 905 ................., 78 .................., 823....................,55.................... Ex41: Anser the questions about you and your family 1. What’s your name? And What do you do? And How old are you? T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 15 Extra English 6 …………………………………………………………………………………… 2. How many people are there in your family? …………………………………………………………………………………… 3. Where does your family live? …………………………………………………………………………………… 4. What is your father’s name? …………………………………………………………………………………… 5. What does he do? and How old is he? …………………………………………………………………………………… 6. What is your mother’s name? …………………………………………………………………………………… 7. What does she do? and How old is she? …………………………………………………………………………………… 8. Do you have any brothers or sisters? …………………………………………………………………………………… Bµi 42: ViÕt thµnh c©u hoµn chØnh víi “There is” hoÆc “There are”. Ex: pencil / in the box.  There is a pencil in the box. three pictures / in this book.  There are three pictures in this book. 1. lamp / on the table.  2. some students / in the classroom.  3. two couches / in the room.  4. many people / in the house.  5. light / on the wall.  6. garden / behind the house.  7. four boxes / in the desk.  8. three birds / in the sky.  Bµi 43: ViÕt c©u hái vµ tr¶ lêi theo mÉu. Ex: a) your mother / cook the meal.  A : What is your mother doing? T¹ ThÞ Thu Hµ B: She is cooking the meal. Chu V¨n An Secondary school 16 Extra English 6 b) you / sing a song.  A: What are you doing? 1. Thu / wash her hair. B: I am singing a song.  2. the girls / eat ice - cream.  3. they / wait for the bus.  4. those birds / fly in the sky.  5. the boy / swim in the river.  6. the man / work in his office.  7. Ba / drive his car.  8. Mai and Lan / do their homework.  Bµi 44: Hoµn thµnh ®o¹n héi tho¹i sau. a) Lan : ………………………………………………. Lan, Mai? Mai : ………………………………………………. in her room. Lan : What’s she ………………………………………………. ? Mai : ………………………………………………. reading. Lan : What’s she reading? Mai : ……………………………………………….reading a newspaper. b) Thu : Minh a student? Lan : ………………………………………………, he is. Thu : ………………………………………………does he live? Lan : He ……………………………………………… in the country. Thu : ………………………………………………people are there ain his family? Lan : ………………………………………………four. Thu : ………………………………………………does his father do? Lan : ………………………………………………a farmer. Thu : ………………………………………………his father work? Lan : He ……………………………………………… on a farm. Bµi 45 :Hoµn tÊt c¸c c©u sau dïng: CAN, CAN’ T, MUST, MUST NOT. 1. I ……………………………………………… swim. I go swimming every week. 2. The traffic - lights are red. You ……………………………………………… stop. 3. The cars go very fast. We ……………………………………………… be careful. 4. You ……………………………………………… play football in the street. 5. My brother ……………………………………………… drive a car. He’s very young. 6. The students ……………………………………………… do their homework. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 17 Extra English 6 7. There is “No parking” sing here. You ……………………………………………… park your car here. 8. This sing say “Stop!”. We ……………………………………………… stop. 9. Our roads are dangerous places. We ……………………………………………… have discipline. 10.We ……………………………………………… not go fast. Bµi 46: Cho d¹ng ®óng cña ®éng tõ trong ngoÆc. 1. Where (be) ………………………… your father now? ~ He (read) ……………………………………………… a newspwper. 2. What …………………………… you (do) ……………………………… ? ~ I (be) ……………………………………………… a student. 3. Where ……………………………… you (go) …………………………… now? ~ I (go) ……………………………………………… to the market. 4. She is cooking and we (do) ……………………………………………… the housework. 5. He isn’t in the room. He (play) ……………………………………………… in the garden. 6. Look! The birds (fly) ……………………………………………… . 7. Listen! Mai (sing) ……………………………………………… . 8. I (go) …………………………to school by bus every day, but today I (go) ……………………………… to school by bike. 9. Mai (brush) ………………………… her teeth evry morning. She (brush) ………………………………………… her teeth now. 10.They (play) ……………………… volleyball every afternoon. They (play) ……………………………… volleyball now. Bµi 47: §Æt c©u hái cho phÇn g¹ch ch©n. 1. Our friends are playing in the garden.  2. Mr. Tan is working in his room.  3. Linh and Quang are studying in the classroom.  4. It’s ten to ten.  5. My sister is doing her homework.  6. He is reading in his room.  7. The train is going to Nha Trang.  8. Her mother is cleaning the table.  9. His sister is a nurse.  T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 18 Extra English 6 10.My mother works in a hospital.  Bµi 48: S¾p xÕp tõ bÞ x¸o trén thµnh c©u. 1. doing / is / mother / what / your?  2. Nam / Ba / are / what / doing / now / and?  3. that / Ha Noi / to / going / businessman / is / now.  4. must / you / drive / carefully / car / your.  5. roads / accidents / many / are / there / our / on.  6. truck / is / he / driving / his.  7. street / can’t / you / into / go / that.  8. waiting / is / who / he / for?  9. driving / to / Quang / is / Hue.  10.vegetables / the / market / to / taking / is / he / the.  Bµi 49: §Æt c©u hái vµ viÕt c©u tr¶ lêi víi c¸c tõ gîi ý sau. Ex: this / his head.  A: What is this? B: It’s his head. 1. those / her shoulders.  2. that / his arm.  3. these / my fingers.  4. this / a hand.  5. these / ears and eyes. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 19 Extra English 6  6. these / her knees and toes.  7. this / my mouth.  8. this / her nose.  9. these / his lips.  10.that / her hair  ADJECTIVES & ORDINAL NUMBERS (1st – 30th ) Ex50: Make Yes-No questions and answer 1. Her house / old / Yes. …………………………………………………………………………………… 2. 6. Our school / small / No. …………………………………………………………………………………… 3. our city / big / Yes …………………………………………………………………………………… 4. .The windows / old / No. …………………………………………………………………………………… 5. The clocks / small / Yes. …………………………………………………………………………………… 6. 8.You / grade 7 / No …………………………………………………………………………………… 7. Thu’s school / in the city / Yes …………………………………………………………………………………… 8. Phong’s school/in the country/No …………………………………………………………………………………… 9. Hoa’s classroom / small / Yes …………………………………………………………………………………… 10. Lan’s books / old / No ….……………………………………………………………………………… Ex51: Make questions with where and which and write the answers 1. Your school / city …………………………………………………………………………………… 2. 6. her house / Trang Tien Street …………………………………………………………………………………… 3. His living room/ 1st floor. T¹ ThÞ Thu Hµ Chu V¨n An Secondary school 20
- Xem thêm -