Tài liệu Bộ đề thi kiểm tra toán học lớp 9

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 235 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

§Ò kiÓm tra viÕt 15 phót, 45 phót Häc kú II §¹i sè 9 Bµi kiÓm tra viÕt 15 phót sè 1 §Ò 1 Bµi 1 (3 ®iÓm) §iÒn dÊu” X” vµo « (§) ®óng , (S)sai t-¬ng øng c¸c kh¼ng ®Þnh sau C¸c kh¼ng ®Þnh § S x  y  1 cã nghiÖm duy nhÊt 2 x  y  2 a) Sè nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh  3x  y  1 v« nghiÖm 2 y  6 y  3 x  y  2 c) Sè nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh  v« sè nghiÖm 3 x  4 y  3 b) Sè nghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh  Bµi 2(7 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh sau : víi m=6 m( x  y)  ( x  8 y)  31  4 x  3 y  11 BiÓu ®iÓm Bµi 1(3 ®iÓm) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 1 ®iÓm a) § (1 ®iÓm) b) § (1 ®iÓm) c) S (1 ®iÓm) Bµi 2 ( 7 ®iÓm) + Thay gi¸ trÞ m=6 vµo hÖ ph-¬ng tr×nh ®óng + Thùc hiÖn phÐp nh©n ®óng 5 x  2 y  31 4 x  3 y  11 23x  115  4 x  3 y  11 1 ®iÓm 1 ®iÓm + §-îc hÖ ph-¬ng tr×nh  + HÖ ph-¬ng tr×nh + TÝnh ®-îc gi¸ trÞ x=5 + TÝnh ®-îc gi¸ trÞ y=3 KÕt luËn nghiÖm 1,5 ®iÓm 23x  115 5 x  2 y  31 hoÆc  1,5 ®iÓm 1 ®iÓm 0,5 ®iÓm 0,5 ®iÓm §Ò 2 Bµi 1(3 ®iÓm) §iÒn dÊu” X” vµo « (§) ®óng,( S) sai t-¬ng øng víi c¸c kh¼ng ®Þnh sau C¸c kh¼ng ®Þnh § mx  y  2 6 x  3 y  1 cã nghiÖm duy nhÊt 2 x  y  1 4 x  my  2 v« nghiÖm 4 x  mt  6 8 x  4 y  12 v« sè nghiÖm a) Víi m=3 th× hÖ ph-¬ng tr×nh  b) Víi m=1 th× hÖ ph-¬ng tr×nh  c) víi m=-2 th× hÖ ph-¬ng tr×nh  S Bµi 2 (7 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh sau víi m=-3 4 x  my  0   21  x  y  2 BiÓu ®iÓm Bµi 1(3 ®iÓm) Mçi c©u tr¶ lêi ®óng cho 1 ®iÓm a) b) c) Bµi 2(7 ®iÓm) + Thay gi¸ trÞ m=-3 vµo hÖ ph-¬ng tr×nh ®óng 4 x  3 y  0 +  21  x  y  2 4 x  3 y  0 <=>  63 3x  3 y  2 (1 ®iÓm) KÕt luËn nghiÖm (1,5 ®iÓm) 4 x  3 y  0 <=>  63 7 x  2 1 ®iÓm   9 <=>  x  2   y6 (1 ®iÓm) (1,5 ®iÓm) (1 ®iÓm) Bµi kiÓm tra ch-¬ng III §Ò 1 Bµi 1(4 ®iÓm) a) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu(...) Ph-¬ng tr×nh bËc nhÊt hai Èn x vµ y lµ hÖ thøc d¹ng ... trong ®ã a,b vµ c lµ c¸c sè ... hoÆc ... b)Hai hÖ ph-¬ng tr×nh x  y  1  2 x  y  2 1 A. 2 2 x  ay  2 x  2 y  1 vµ  t-¬ng ®-¬ng khi a b»ng B. -2 C. 0 x  y  2 2 x  y  1 c) NghiÖm cña hÖ ph-¬ng tr×nh  Chän c©u tr¶ lêi ®óng b»ng A. (-1;1) B. (3;1) C. (1;2) D. (-1;3) Chän c©u tr¶ lêi ®óng Bµi 2(3 ®iÓm) TÝnh kÝch th-íc cña h×nh ch÷ nhËt biÕt chu vi cña nã b»ng 30 dm vµ dµi h¬n chiÒu réng 3 dm Bµi 3( 3 ®iÓm) Cho hÖ ph-¬ng tr×nh 3mx  5 y  1   1  x  2 my  2 a) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh víi m=2 b) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó hÖ cã nghiÖm duy nhÊt BiÓu ®iÓm Bµi 1(4 ®iÓm) a) §iÒn tõ thÝch hîp : theo SGK ®¹i sè 9 trang 5 (tËpII) PhÇn mét c¸ch tæng qu¸t (1 ®iÓm) b) C. 0 (1,5 ®iÓm) c) D.(-1;3) (1,5 ®iÓm) Bµi 2 (3 ®iÓm) + Gäi chiÒu dµi cña h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ x(dm), 0 < x <15 chiÒu réng h×nh ch÷ nhËt ®ã lµ y(dm), 0 < y < x (0,5 ®iÓm) + LËp luËn cã ph-¬ng tr×nh: x+y=15 (0,5 ®iÓm) + LËp luËn cã ph-¬ng tr×nh: x-y=3 (0,25 ®iÓm) + HÖ ph-¬ng tr×nh + Gi¶i t×m ®-îc x=9 +Gi¶i t×m ®-îc y=6 + KÕt luËn bµi to¸n  x  y  15  x  y  3 (0,25®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) + Tr¶ lêi Bµi 3 (3 ®iÓm) a) 1,5 ®iÓm + Thay gi¸ trÞ cña m ®óng + T×m ®-îc gi¸ trÞ cña x + T×m ®-îc gi¸ trÞ cña y + KÕt luËn nghiÖm b) 1,5 ®iÓm (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) 3mx  5 y  1 2 x  my  4 3m 5 kh¸c m 2 + §-a hÖ ph-¬ng tr×nh vÒ d¹ng tæng qu¸t  (0,25 ®iÓm) + HÖ cã mét nghiÖm duy nhÊt nÕu (0,5 ®iÓm) + Gi¶i ®-îc m kh¸c  + KÕt luËn 10 3 (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) §Ò 2 Bµi 1 (4 ®iÓm) 1) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu( ... ) Ph-¬ng tr×nh ax+by=c lu«n cã ... trong mÆt ph¼ng to¹ ®é ,tËp nghiÖm cña nã ... bëi ... 2) Chon c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: mx  2 y  5  2 x  y  m cho hÖ ph-¬ng tr×nh  a) HÖ cã nghiÖm duy nhÊt khi m cã gi¸ trÞ B. kh¸c 2 b) HÖ v« nghiÖm khi m cã gi¸ trÞ A. 1 B. 2 3x  2 y  2 c) HÖ ph-¬ng tr×nh  3x  2 y  2 A. V« sè nghiÖm Bµi 2 (3 ®iÓm) Gi¶i hÖ ph-¬ng tr×nh sau: C. kh¸c -4 C. 4 cã B. Mét nghiÖm duy nhÊt C. V« nghiÖm x 3  y  4   x  y  21  2 Bµi3( 3 ®iÓm) Hai tæ s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch ph¶i lµm 360 chi tiÕt m¸y. Nhê s¾p xÕp hîp lÝ nªn tæ I ®· lµm v-ît møc 10% kÕ ho¹ch. Tæ II v-ît møc 12% kÕ ho¹ch , do ®ã c¶ 2 tæ ®· lµm ®-îc 400 chi tiÕt m¸y. TÝnh sè chi tiÕt m¸y mçi tæ ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch BiÓu ®iÓm Bµi 1(4®iÓm) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu (......) nh- s¸ch gi¸o khoa ®êi sèng phÇn 2.Trang26 (1 ®iÓm) 2) a) A.4 (1 ®iÓm) b) C.4 (1 ®iÓm) c) C. V« nghiÖm (1 ®iÓm) Bµi 2 (3 ®iÓm) + §iÒn hiÖu y0 (0,25 ®iÓm) + §-a hÖ ph-¬ng tr×nh vÌ d¹ng tæng qu¸t 4 x  3 y  0   21  x  y  2 4 x  3 y  0 4 x  3 y  0   + BiÕn ®æi  63 63 <=>  3x  3 y  2 7 x  2 (0,75 ®iÓm) ( 0,5 ®iÓm) 9  x  <=>  2  y  6 (0,5 ®iÓm) (0,75 ®iÓm) KÕt luËn Bµi 3 (3 ®iÓm) + Gäi x lµ sè chi tiÕt m¸y tæ I ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch (x nguyªn d-¬ng ) + Gäi y lµ sè chi tiÕt m¸y tæ II ph¶i lµm theo kÕ ho¹ch (y nguyªn d-¬ng ) + LËp luËn cã ph-¬ng tr×nh: x+y=360 110x 112 y   400 100 100  x  y  360 + LËp hÖ ph-¬ng tr×nh: 110x 112y  400  100  100 + LËp luËn cã ph-¬ng tr×nh: + Gi¶i hÖ t×m ®-îc gi¸ trÞ 1 Èn ®óng t×m ®-îc gi¸ trÞ Èn cßn l¹i ®óng + §èi chiÕu ®iÒu kiÖn cña Èn vµ tr¶ lêi C¸c c¸ch lµm kh¸c ®óng cho ®iÓm t-¬ng øng (0,25 ®iÓm) x < 360 y < 360 (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,75 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) Bµi kiÓm tra viÕt 15 phót- sè 2 §Ò 1 Bµi 1(5 ®iÓm) a) §iÒn biÓu thøc thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) Ph-¬ng tr×nh bËc hai ax2 + bx + c =0 ... vµ ... ’ = ... + ’ > 0 ph-¬ng tr×nh cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1 = ... ... x2 = ... ... + ... ph-¬ng tr×nh cã nghiÖm kÐp x1= x2= ... ... + ... ph-¬ng tr×nh v« nghiÖm b) Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: Víi mäi mR ph-¬ng tr×nh 3x2 – 2mx – 1 =0 cã: A. Hai nghiÖm ph©n biÖt B. V« nghiÖm Bµi 2 ( 5 ®iÓm) Gi¶i ph-¬ng tr×nh sau : víi m = 5 C. NghiÖm kÐp 1 2 x  mx  2,5  0 2 BiÓu ®iÓm Bµi 1(5 ®iÓm) a) §iÒn biÓu thøc thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) nh- trong SGK ®¹i sè 9 trang48 b) A. Hai nghiÖm ph©n biÖt Bµi 2(5 ®iÓm) + Thay gi¸ tri m vµo ph-¬ng tr×nh ®óng + TÝnh ®-a ph-¬ng tr×nh vÒ d¹ng tæng qu¸t + TÝnh ’ ®óng hoÆc  ®óng + TÝnh ®óng nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh + KÕt luËn (3 ®iÓm) ( 2 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1,5 ®iÓm) (1 ®iÓm) ( 0,5 ®iÓm) §Ò 2 Bµi 1 (5 ®iÓm) 1) Chän c©u tr¶ lêi ®óng trong c¸c c©u sau: ph-¬ng tr×nh x2 + 4x + k = 0 a) Cã hai nghiÖm ph©n biÖt khi k cã gi¸ trÞ A. >4 B. <4 b) V« nghiÖm khi k cã gi¸ trÞ A. <-4 B. >4 c) Cã nghiÖm kÐp khi k cã gi¸ trÞ A. =0 B. =4 2) NghiÖm cña ph-¬ng tr×nh : x2 + 6x – 16 = 0 lµ A. x1=-1 ;x2=-11 1 2 C. >-4 C. >0 C. >0 B. x1 =- ; x2=  11 2 C.x1=2;x2=-8 Bµi 2 ( 5 ®iÓm) Gi¶i ph-¬ng tr×nh sau b»ng c«ng thøc nghiÖm thu gän 4x2 - 8 2 x + 5 = 0 BiÓu ®iÓm Bµi 1(5 ®iÓm) 1) a) B < 4 b) B > 4 c) B = 4 2) C. x1=2; x2=-8 Bµi 2(5 ®iÓm) 4x2 - 8 2 x + 5 = 0 + ’ = (-4 2 )2 – 4. 5 = 12 + ' = 2 3 4 22 3 3  2 4 2 4 2 2 3 3 + x2 =  2 4 2 + x1 = KÕt luËn nghiÖm (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (2 ®iÓm) (1,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (1,5 ®iÓm) ( 1,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) Bµi kiÓm tra viÕt 45 phót – sè 2 §Ò 1 Bµi 1(4 ®iÓm) 1) Tr¶ lêi c©u hái b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc kÕt qu¶ ®óng a) Ph-¬ng tr×nh x2 – 3x +1 = 0 cã tæng c¸c nghiÖm b»ng A. 3 B. -3 C. 1 2 b) ph-¬ng tr×nh x – 4x +m = 0 cã nghiÖm kÐp khi m cã gi¸ trÞ A.=4 B. =-4 C. <4 2 c) Ph-¬ng tr×nh x – 4x +1 = 0 cã 2 nghiÖm x1, x2 th× ( x1+x2- 2x1x2) b»ng: A. 3 B. -2 C. 2 2) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) §å thÞ cña hµm sè y=ax2(a0) lµ mét ®-êng th¼ng cong ®i qua ... vµ nhËn trôc 0y ... §-êng cong ®ã gäi lµ mét ... NÕu ... th× ®å thÞ n»m phÝa trªn trôc hoµnh, 0 lµ ®iÓm ... NÕu ... th× ®å thÞ n»m phÝa d-íi trôc hoµnh, 0 lµ ... Bµi2(5 ®iÓm) Cho ph-¬ng tr×nh x2 – mx + m – 1 = 0 (1) a) Gi¶i ph-¬ng tr×nh (1) víi m=-2 b) Chøng tá ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã nghiÖm x1, x2 víi mäi gi¸ trÞ cña m c) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã 1 nghiÖm b»ng 3 . T×m nghiÖm cßn l¹i d) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã 2 nghiÖm tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x1.x2=3 Bµi 3(1 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc x2 + x +1 BiÓu ®iÓm Bµi1(4 ®iÓm) 1) a) A. 3 (0,5 ®iÓm) b) A. =4 (1 ®iÓm) c) C. 2 (1 ®iÓm) 2) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) nh- SGK ®¹i sè 9 trang 35 phÇn nhËn xÐt (1,5 ®iÓm) Bµi 2(5 ®iÓm) a) + Thay m=-2 vµo ph-¬ng tr×nh (1) ®óng (0,25 ®iÓm) + TÝnh  ®óng (1 ®iÓm) + TÝnh ®óng nghiÖm x1 (1 ®iÓm) TÝnh ®óng nghiÖm x2 (1 ®iÓm) KÕt luËn (0,25 ®iÓm) HoÆc nhÈm nghiÖm ®óng cho ®iÓm t-¬ng ®-¬ng b) + TÝnh  ®óng (0,25 ®iÓm) + LÝ luËn ®Ó cã  0 =0 (0,5 ®iÓm) >0 (0,5 ®iÓm) + KÕt luËn (0,25 ®iÓm) c) + Thay x=3 vµo ph-¬ng tr×nh (1) ®óng + T×m ®-îc gi¸ trÞ m ®óng + T×m nghiÖm cßn l¹i ®óng + KÕt luËn d) + LÝ luËn ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã nghiÖm víi mäi m + dïng ®Þnh lÝ vi et: x1 . x2=m - 1 + Theo ®Ò bµi m – 1 = 3 +TÝnh m=4 + KÕt luËn Bµi 3(1 ®iÓm) 1 2 + BiÕn ®æi x2+ x +1 =(x + )2 + + LÝ luËn biÓu thøc  3 4 + KÕt luËn (0,25 ®iÓm) 3 4 + T×m ®-îc gi¸ trÞ nhá nhÊt biÓu thøc b»ng (0,25 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) 3 4 (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) §Ò 2 Bµi1(4,5 ®iÓm) 1) §iÒn biÓu thøc thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) NÕu x1; x2 lµ 2 nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh ...  x1  x 2  ...  ...  ... th× 2) ( Tr¶ lêi c©u hái sau b»ng c¸ch khoanh trßn ch÷ c¸i ®øng tr-íc kÕt qu¶ ®óng) a) Ph-¬ng tr×nh x2 + 1 = 0 A. Cã 2 nghiÖm B. V« nghiÖm C. Cã 1 nghiÖm 2 b) §å thÞ cña hµm sè y=ax (a0) ®i qua ®iÓm A(-2;2) khi a cã gi¸ trÞ b»ng: A. 1 2 B. - 1 2 C. 2 c) Ph-¬ng tr×nh 3x2 + 8x + 5 =0 cã 2 nghiÖm A. x1=1; x2=- 5 3 B. x1=-1; x2= 5 3 C. x1=-1; x2 =- 5 3 d) Ph-¬ng tr×nh 3x2 – (2m- 1)x-1=0 cã 2 nghiÖm x1; x2 th× tæng 2 nghiÖm ®ã b»ng: A. -2m – 1 B. -2m + 1 C. 2m – 1 Bµi 2(4,5 ®iÓm) Cho ph-¬ng tr×nh : x2 + 2mx – 2(m + 1)= 0 (1) a) Chøng tá r»ng ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt x1; x2 víi mäi gi¸ trÞ cña m b) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó ph-¬ng tr×nh (1) cã 1 nghiÖm b»ng -1 . T×m nghiÖm cßn l¹i c) T×m gi¸ trÞ cña m ®Ó 2 nghiÖm cña ph-¬ng tr×nh (1) tho¶ m·n ®iÒu kiÖn x1. x2= Bµi3( 1 ®iÓm) T×m gi¸ trÞ nhá nhÊt cña biÓu thøc A= 4x2 – 12x +15 vµ gi¸ trÞ t-¬ng øng cña x BiÓu ®iÓm Bµi1( 4,5 ®iÓm) 1) (0,5 ®iÓm) §iÒn tõ thÝch hîp vµo dÊu ( ... ) nh- SGK ®¹i sè 9 trang 51 phÇn ®Þnh lÝ vi et 2)(4 ®iÓm) a) B. V« nghiÖm (0,5 ®iÓm) b) A. 1 2 c) C.x1=-1; x2=- (1 ®iÓm) 5 3 d) C. 2m – 1 Bµi2(4,5®iÓm) a) + =(m+1)2 +11 Víi mäi gi¸ trÞ cña m + VËy (1) lu«n cã 2 nghiÖm ph©n biÖt b) + Thay x=-1 vµo ph-¬ng tr×nh (1) ®óng (1,5 ®iÓm) ( 1 ®iÓm) (1 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) 3 4 + BiÕn ®æi tÝnh ®-îc gi¸ trÞ cña m + KÕt luËn gi¸ trÞ m + Thay gi¸ trÞ cña m vµo ph-¬ng tr×nh (1) ®óng + T×m ®-îc nghiÖm cßn l¹i + KÕt luËn c) + LËp luËn ph-¬ng tr×nh (1) lu«n cã 2 nghiÖm x1 ; x2 + Theo hÖ thøc vi et x1. x2 = -2(m+1) + TÝnh ®-îc gi¸ trÞ cña m + KÕt luËn Bµi 3(1 ®iÓm) A= 4x2 – 12x +15 = 4x2 – 12x +9+6 = (2x – 3 ) 2 +6 6 Amin = 6 <=> (2x– 3 )2 = 0 <=> x= KÕt luËn 3 2 (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) ( 0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,5 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) (0,25 ®iÓm) §Ò kiÓm tra häc k× II M«n to¸n líp 9 A.§Ò kiÓm tra 15’ .H×nh häc §Ò sè I C©u 1 (4®iÓm ) Cho x¢y kh¸c gãc bÑt .§-êng trßn(O;R)tiÕp xóc víi hai c¹nh Ax vµ Ay t¹i Bvµ C H·y ®iÒn vµo chç trèng (...)®Ó cã kh¼ng ®Þnh ®óng . a,  AOB lµ tam gi¸c .................. b,  ABC lµ tam gi¸c .................... c, §-êng th¼ng AO lµ ®-êng ................. cña BC . d, AO lµ tia ph©n gi¸c cña....................... C©u 2(6 ®iÓm ) cho (0;2cm) MA,MB lµ hai tiÕp tuyÕn t¹i A vµ B cña (0) .BiÕt AMˆ B  600 TÝnh MO BiÓu ®iÓm C©u 1(4®) Mçi ý ®óng 1®iÓm +VÏ h×nh , ghi gt kl 1®iÓm +K® MC lµ ph©n gi¸c cña AMˆ B (1®) 60 2  BMˆ O  AMˆ C   300 (2®) 2 +K®  AOM vu«ng t¹i A (1®) +Sö dông t/c   OM =2OA =4cm (1®) §Ò sè II C©u 1(3®) §iÒn ®óng (§), sai(S) vµ « trèng thÝch hîp Trong ®-êng trßn a, c¸c gãc nèi tiÕp b»ng nhau th× cïng ch¾n mét cung  b, C¸c gãc néi tiÕp cïng ch¨ mét d©y th× b»ng nhau  c, C¸c gãc näi tiÕp cïng ch¾n mét cung th× b»ng nhau  d, C¸c gãc néi tiÕp ch¾n nöa ®-êng trßn ®Òu lµ gãc vu«ng e, Gãc nèi tiÕp cã sè ®o b»ng nöa sè ®o gãc ë t©m cïng ch¾n mét cung  f, Gãc néi tiÕp lµ gãc vu«ng th× ch¾n nöa ®-êng trßn  C©u 2 (7®iÓm ) Trªn (0) ®-êng kÝnh AB , lÊy ®iÓm M(kh¸c A&B ).VÏ tiÕp tuyÕn cña (o)t¹i A §-êng th¼ng BM c¾t tiÕp tuyÕn ®ã t¹i C Chøng minh MA2=MB . MC BiÓu ®iÓm C©u 1(3®) Mçi ý ®iÒn ®óng 0,5 ® a,S ; b,S ; c,§ ; d,§ ; e,S ; f,§ C©u 2 (7®) +VÏ h×nh ghi gt kl (1®) +K® AMˆ B  (1®)  AM  BC (1®) AM lµ ®-êng cao (1®)  AM 2  BM .CM (2®) O A B C M §Ò sè III C©u 1(3®) Khoanh trßn vµ ch÷ c¸i cña kh¼ng ®Þnh mµ em cho lµ ®óng . A. H×nh nãn cã ®é dµi ®-êng sinh b»ng chiÒu cao cña nã B.H×nh trô cã ®é dµi ®-êng sinh b»ng chiÒu cao cña nã C.H×nh nãn côt cã ®é dµi ®-êng sinh b»ng chiÒu cao cña nã D.§-êng cao cña h×nh nãn vu«ng gãc víi mÆt ph¼ng ®¸y E.C¾t h×nh cÇu b»ng mét mÆt ph¼ng ta ®-îc 1 h×nh trßn cã b¸n kÝnh b»ng b¸n kÝnh h×nh cÇu F. ThÓ tÝch h×nh nãn b»ng 1 thÓ tÝch h×nh trô nÕu chóng cã cïng chiÒu cao vµ 3 cïng ®¸y C©u(7®iÓm ) Cho h×nh nãn cã ®-êng kÝnh ®¸y lµ 14cm .§é dµi ®-êng sinh b»ng 10cm .H·y tÝnh Sxq vµ Stp ,V nãn BiÓu ®iÓm C©u1 (3®) Mçi ý khoanh ®óng 0,5® C©u 2(7®) +VÏ h×nh ghi gt kl :1® +TÝnh ®-îc h= 51 (cm):1,5® Sxq=220 cm 2 :1,5® Stp = 374 cm 2 :1,5® V= 44 cm 2 :1,5® 10 4 §Ò sè IV C©u1(4®) Víi l lµ ®-êng sinh ,h lµ chiÒu cao .R lµ b¸n kÝnh cña h×nh trßn ®¸y cña h×nh nãn ViÕt mçi hÖ thøc ë cét A vµo vÞ trÝ phï hîp ë cét B A 1. Rl 2. Rl + R2 3.l= h 2  R 2 1 R2h 3 5.  ( R1  R2 )l 1 6. h ( R1 2  R22  R1 R2 ) 3 4. B aLµ CT tÝnh Vh×nh nãn côt . b,Lµ CT tÝnh Sxq h×nh nãn côt c.Lµ CT tÝnh Vh×nh nãn d.Lµ CT tÝnh Stp h×nh nãn e.Lµ CT tÝnh Sxq h×nh nãn f.Lµ CTtÝnh ®é dµi ®-êng sinh h×nh nãn C©u 2(6®) Nh×n vµo h×nhvÏ vf gt klhoµn thiÖn lêi gi¶i bµi to¸n gt l=8cm CBˆ O =600 kl: h=? Sxq=? Vnãn =? BiÓu ®iÓm C©u 1 4® Mçi cÆp nèi ®óng 0,75® C©u2 : h= 48 cm Sxq=32cm2 Vnãn = B §Ò kiÓm tra 45– .H×nh häc TuÇn 28.TiÕt 57 KiÓm tra ch-¬ng III §Ò sè I C©u 1 (4®) a.H·y viÕt sè thø tù chØ côm tõ ë cét A phï hîp víi cét B Cét A 1. Sè ®o gãc ë t©m 2. Sè ®o cung nhá 3. Sè ®o cung lín 4. Sè ®o gãc nöa ®-êng trßn 5.Sè ®o gãc néi tiÕp 6.Sè ®o gãc ë ®Ønh 7. Sè ®o gãc t¹o bëi tiÕp tuyÕn vµ mét ®¸y 8.Sè ®o gãc ë ®Ønh ngoµi ®-êng trßn Cét B a.b»ng nöa tæng s® hai cung bÞ chÆn b. B»ng 1800 c. b»ng s® gãc ë t©m ch¾n cung Êy d. B»ng nöa hiÑu s® 2 cung bÞ chÆn e.B»ng nöa s® cung bÞ ch¾n g.B»ng sd cung bÞ ch¾n h.B»ng hiÖu gi÷a 3600vµ s® nhá b(2®) Cho h×nh vÏ BiÕt ABC c©n t¹i A A ACˆ B  500 BCˆ D  300 Q B 500 300 C Sè ®o AQˆ C lµ A 1600 B 400 C800 D §¸p ¸n kh¸c D C©u 2 Cho nöa ®-êng trßn (o) ®-êng kÝnh AB . LÊy c¸c ®iÓm C,D thuéc ¢B sao cho CDˆ =900 (CAD).Gäi E lµ giao ®iÓm cña AC vµ BD .F lµ giao ®iÓm cña AD vµ BD a.Chøng minh ECFD néi tiÕp b.TÝnh sè ®o AFˆ B c. khi C di chuyÓn trªn ®-êng trßn th× F chuyÓn ®äng trªn ®-êng nµo BiÓu ®iÓm C©u 1 a 2® Mçi cÆp viÕt ®óng 0,25 b.2® C800 C©u 2 6® a(2®)ECFD cã Cˆ  Dˆ  2V E b(2®) AFˆB  1350 c (2®) Fcung chøa gãc 1350 dùng trªn AB C (n»m cïng phÝa víi nöa ®tr) A D F B §Ò sè II C©u1(3®) Chän ®¸p ¸n ®óng . a.Mét tam giac ®Òu cã ®é dµi c¹nh lµ 3 cm néi tiÕp (o;R). +§é dµi Rlµ 3 cm 2 B 1cm C1cm +§é dµi ®-êng trßn (o) lµ A 2 (cm ) ;B 4(cm) ;C 1(cm) b.ABC néi tiÕp (0;2cm) biÕt Cˆ  300 Sh qu¹t trßn AOB lµ A: 2 cm 2 ; B : 3cm 2 ; C : §¸p ¸n kh¸c 3 C©u 2 (7®) Cho(o) ®-êng kÝnh AB=4cm .VÏ tiÕp tuyÕn Ax .Trªn Ax lÊy ®iÓm C sao cho AC=AB Gäi M lµ giao ®iÓm cña BC víi (o) a. TÝnh ssã ®o gãc C¢M vµ s® cung nhá MB b. AMB lµ tam gi¸c g× ? c. Cã nhËn xÐt gÝ vÒ ®l AC vµ ®t MO d. Gäi I lµ trung ®iÓm cña AM .T×m quü tÝch I khi M ch¹y trªn (o) BiÓu ®iÓm C©u 1(3®) a.(2®) +B:1cm (1®) +A:2cm (1®) b.(1®) A: 2 2 cm 3 C©u 2 (7®) a. 2® C¢M =450 (1®) s® MB =900(1®) b.1.5 ® AMB vu«ng c©n t¹i M c.1,5® AC//MO d 2® I®tr ®k AO §Ò sè II C©u 1(3®) Chän ®¸p ¸n ®óng a. Mét tam gi¸c ®Òu cã ®ä dµi c¹nh lµ 3 cm néi tiÕp (o;R) +§é dµi R lµ A 3 cm B 1cm C 1cm 2 +§é dµi ®t (o) lµ A 2(cm) B 4(cm) C1 (cm) 2 b. ABC néi tiÕp (0;2cm) biÕt Cˆ  300 Shquat trßn AOB lµ A cm 2 ; B 3cm 2 ;C ®¸p ¸n 3 kh¸c C©u 2(7®) Cho (o) ®-êng kÝnh AB =4cm .VÏ tiÕp tuyÕn Ax .Tren Ax lÊy ®iÓm C sao cho AC=AB .Gäi M lµ giao ®iÓm cña BC víi (o) a. TÝnh sè ®oC¢M vµ s® cung nhá MB bAMB lµg× c. Cã nhËn xÐt g× vÒ ®t AC vµ ®t MO d.Gäi I lµ trung ®iiÓm cña AM t×n quü tÝch I khi M ch¹y trªn (o) BiÓu ®iÓm C©u 1 (3®) a. (2®) +B:1cm(1®) +A 2 cm (1®) b(1®) A 2 cm 2 3 C©u 2 (7®) a.2® C¢M =450 (1®) s® MBˆ =900(1®) b.1,5® AMC vu«ng c©n t¹i M . c1,5® AC//MO d 2® I ®tr®k AO
- Xem thêm -