Tài liệu Bộ đề ôn thi môn tiếng anh lớp 5 lên lớp 6

  • Số trang: 27 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 110 |
  • Lượt tải: 0
dangvantuan

Tham gia: 02/08/2015

Mô tả:

ĐỀ CƯƠNG NG Â P ̣ È ÂIẾNG NGE ÊNG 婀 Nn tâ ̣p cac nô ̣i dung sau: 1. Thời đô ̣ng tư (HTĐ, HTT,, TG):ý dấ hiê ̣́, cấ truc cấ 2. Cách là bai đoc hiế ngôi 1 àa ngôi * *. Cách phát ầ e, e 4. Cách là bai tâ ̣p đ̀ ̣t cấ h̉i 5. )iới thiê ̣́ 1* dạng bai tâ ̣p, yế cấ co 1 àv ô li ghi KT cân nhớ 6. )iới thiê ̣́ tư lloại Đề 1 Bài 1: Chuyển các câu sau sang dạng nghi vấn 1. It i a pen. 4. I à Th́. 2. Nà and Ba are fine. 5. We are eighteen. *. They are twenty. 6. She i Gan. Bài 2: Sắp xếp thành câu có nghĩa 1. nàe/ ylór/ what/ i ? 6. i / Gan/ Hloa/ and/ à/ thi / I 2. à/ Gan/ I. 7. Ann/ à/ helllo/ I. *. Phlong/ i / thi ? 8. thi / Mai/ her/ i / nàe/ i / ̀y/ ̀lò. 4. tloday/ hlow/ yló/ are? 9. eighteen/ they/ lold/ year / are. 5. thank/ are/ yló/ fine/,/ we. 10. nlot/ he/ i / tloday/ fine. Bài 3: Mỗi câu có 1 lỗi sai, tìm và sửa lại: 1. Hlow lold yló are? 2. I’̀ fiàeteen year lold. *. My nàe are Ginh. 4. We à fine, thank yló. 5. I’̀ Hanh and I à i fine. Bài 4: Chia động từ trong ngoặc cho phù hợp thì. 1. Thi (be: ̀y friend, Gan . 6. I’̀ fine, thank yló. 7. he i eleàen year lold. 8. Nà are fine. 9. I à Thanh, and Thi Phlong i . 10. Hloa and Mai i eleàen. 6. Yló (be: Nga ? Ye , I (be: 2. She (be: nice ? 7. The children (be: in their cla nlow. *. They (nlot be: t́dent . 8. They (be: wlorker ? Nlo, They (nlot be: 4. He (be: fine tloday. 9. Her nàe (be: Ginh. 5. My brlother (nlot be : a dloctlor. 10. Hlow yló (be: ? – We (be: fine, thank . Bµi 5: Dùng từ gợi ý sau để viết thành câu hoàn chỉnh. 1 1. ̀lornin/ I/ Tà/ thi / Gan 6. ̀lorning/Mi Ha/nàe/ Ba/ thi / Phlong. 2. Hi/I /Hai/ thi / Van. 7. after nlolon/ children/ nàe/ Nǵyen Van An/ Hlow/ yló/ ? *. afternlolon/ nàe/ H́ng/ thi / Hloang. 4. Helllo/ Glong/ I/ Hloa/thi / Nà/ and/ thi / Nga 8. afternlolon/ teacher/ we/ fine/ thank . 5. Hlow/ yló/ ? – I/ fine/ thank . 10. Helllo/ Ǵlong/ thi / Gan, ̀y friend/ he/ a new t́dent/ ̀y cla . 9. Hi/ Balo/ hlow/ yló/ ?/ Bµi 6: Viết các số sau bằng tiếng Anh 1 = lone, 2, *, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1*, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 Bµi 7. Dịch các câu sau sang tiếng Anh 1. Chalo các cậ́. Hồ nay các cậ́ co khloẻ không? 2. Chung ̀ình khloẻ, cả̀ ơn bạn. Thế còn bạn thì alo? *. Mình àẫn khloẻ. Cả̀ ơn các cậ́. 4. Chalo chị.Tên è la Hloa. È ǹ̀ nay 12 t́ổi. 5. Clon chalo bố ̀ẹ. Bố ̀ẹ co khloẻ không ạ? 6. È chalo anh. Đây la Nga . Cô ây la bạn của è. Cô ây hoc lớp 6. 7. Tôi la Phlong, còn đây la Ginh. Bài 8. Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. Mi . Nh́ng ( ride :........ her bike tlo wlork 2. Yló ( wait:.......... flor ylór teacher? *. I ( play:....... àidelo gàe and ̀y i ter ( watch : .............TV 4. She ( nlot :................ traàel tlo the hlo pital by b́ b́t he ( driàe:............. 5. We ( it: .........in the liàing rlolò 6. What the far̀er (dlo:.......? - They ( ́nlload:..........the àegetable . 7. Where he ( fly:.........? – tlo Hlo Chi Minh City 8. I (eat:........̀y breakfa t at a flolod tlore 9. My father (li ten:………………………………… tlo the radilo nlow. 10.Where i ylór ̀lother? - She ….......…………. (haàe: dinner in the kitchen. 11.Mr. Nà (nlot wlork: ……………………………………… at the ̀lòent. 12. The t́dent (nlot, be: …………….......…………in cla at pre ent. 1*. The children (play:………………………..… in the park at the ̀lòent. 14. Glolok! Theb́ (clòe: ....................................... 15. What ………………………… yló (dlo:…………………at thi tìe Nà? - I loften ( read: ………………………… ………………………… a blolok. Bài 9. Thực hiện các phép tính sau bằng tiếng Anh: 1+2= 4x5= 1* + 1 = 2 *+4= 6x*= 16 + 2 = 8 ý 2 = 10 ý 2 = 10 + 2 = 20 – 17 = 15 ý * = 10 – 2 = 9+5= 20 – 4 = 20 – 1 = 2x4= 5 +7 = 12 + 6 = 9–2= 1* + 2 = 20 – 6 = *x * = 14 + * = 17 + 2 = Bài 10: Điền từ thích hợp vào chỗ trống: Helllo, ̀y…1……..…… i Nà. I’̀ …2…….. t́dent. I à thirteen ……*…….lold. I …4………at 47 h́ng à́long treet. Thi ……5……̀y chlolol……6…….that i ̀y cla rlolò. Đề 2 Ex1: Viết dạng số nhiều của những danh từ sau ar̀chair, table, làp, bag, clóch, knife, fàily. ……………………………………………………… hló e, era er, windlow, terelo, cla , play. ……………………………………………................. Ex2: Tìm 1 từ khác với các từ còn lại: 1. pen bloard de k teacher 6. ŕler pencil pen t́dent 2.cla rlolò era er pencil pen 7. cla dlolor windlow cllock *. chlololbag cllock wa teba ket bag 8. hló e chlolol era er cla rlolò 4.wa teba ket bloard de k city 9. twlo twenty thirteen nineteen 5. I we yló ̀y 10. à are i children Ex3: Chuyển các câu sau sang số nhiều 1. Thi i an ar̀chair. 4. What i thi ? It’ a terelo. 2. I à a t́dent. 5. What i that ? It’ a blolok helf. *. It i a clóch. 6. That i an era er. Ex4: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi Thi i Nà. He i twenty-three year lold and he i an engineer. There are fiàe pelople in hi fàily. Hi father, hi ̀lother, hi twlo i ter and hì. Hi fahter i fifty and he i an engineer, tlolo. Hi ̀lother i flortyeight year lold. She i a dloctlor. Hi i ter are twelàe and eàenteen. They are t́dent . 1. What i hi nàe? 5. I hi father an engineer? 2. Hlow lold i he? 6. Hlow lold i hi ̀lother? *. What dloe he dlo? 7. I hi ̀lother a ńr e? 4. Hlow ̀any pelople are there in hi fàily? 8. Hlow lold are hi Hlow lold i hi father? Ex 5. Chuyển các câu sau sang số nhiều 1. It i a ŕler 2. There i a de k in the cla rlolò.(*: *. Thi i a fllower. 4. There i a bench in the rlolò (5:. 5. That i ̀y blolok. 6. The ŕler i lon the table. 7. What i thi ? 8. I that ylór t́dent? 10. What dlo hi i ter ? i ter dlo? 3 9. Whlo i thi ? 10. Where i ̀y clollor pencil? Ex6: Điền giới từ phù hợp 1. Stand ............ 6. I liàe ....... VN. 2. Sit ............................ 7. I liàe ..... Ge Gloi Street. *. Clòe ............... 8. I liàe ........ *26 Tran Ph́ Street. 4. I liàe ..........a Street. 9. I liàe ..... HCMC. 5. I liàe ............... a hló e . 10. What’ thi ............. Engli h? Ex7. Gạch chân các lỗi sai trong câu và sửa lại cho đúng. 1. What’ ylór nàe? Ylór nàe i ph́long…..……………………………… 2. What i he nàe? He nàe i Tà. ………………………………………………… *. Hlow ̀any chair there are in ylór hló e? ………………………………………… 4. What dlo ylór father dlo? ………………………………………………………… 5. My i ter i a engineer. ………………………………………………………… 6. They are a ńr e .……………………………………………………………… 7. Whlo’ they? ………………………………………………………………………… 8. I Nà and Ba t́dent ?………………………………………………………… 9. Whlo they are? They are engineer. ……………………………………………… 10. Where Ha’ hló e? …………………………………………………………… Ex 8: Điền have hoặc has vào các chỗ trống trong các câu sau: 1. He …………… three blolok . 5. Her chlolol ……………….…20 cla rlolò 2. They ……………. twlo hló e . 6. Ba and Bac ………………….. twlo pen . *. My i ter …………… a big bag. 7. Hi parent ……………….. three children. 4. Thi hló e ………….. 6 windlow . 8. The bloy …………………....5 ŕler . Ex 9: Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc: 1. Gan (get ́p: ……………at 6.00. 6. She (glo: ……..tlo chlolol in the ̀lorning. 2. Mai and Hloa (wa h: ………their face . 7. I (get: ……………dre ed. *. Thanh (haàe: ……………breakfa t. 8. He (bŕ h: ………..hi teeth eàeryday. 4. My father (bŕ h: ………..hi teeth. 9. They (haàe: ……….breakfa t. 5. We (glo: ………..tlo chlolol. 10. My ̀lother (get:……….. ́p at 5.00. Ex10: Chọn đáp án đúng nhất: 1. Hloa gloe / glo tlo chlolol. 6. I haàe/ ha ĺnch at 12.00. 2. we bŕ he / bŕ h lór teeth. 7. She watche / watch TV. *. He dlo/ dloe hi hlòewlork. 8. They play / play loccer. 4. Hloa and Gan play/ play gàe . 9. Th́ ha / haàe breakfa t. 5. We gloe / glo tlo chlolol. 10. I dloe / dlo ̀y hlòewlork. Ex 11:Đổi các câu từ 1 5 sang câu phủ định, từ câu 6  10 sang câu hỏi và trả lời theo ý thích của em: …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………. Ex12: Chia động từ ở ngôi thứ ba số ít - take -> ......................, fini h -> ......................, glo -> ...................... - watch -> ..................., dlo -> ..........................., play -> ..................... - bŕ h -> ...................., li ten -> ......................, haàe -> ................... - get -> ........................, wa h -> ......................, tart -> ...................... Ex13: Chọn đáp án đúng 1. Peter (thi / ’ / x: chlolol i ̀all. 4 2. (‘ / i / it : Nà’ chlolol big? *. (Where / Hlow ? Which: grade i he in? 4. (Which / What / What tìe : dloe he dlo eàery ̀lorning? 5. Thi i Mai’ hló e. (They’re / Thlo e are / It’ : ̀all. 6. Where i ylór cla rlolò? It’ (lon / in / at: the eclond fllolor. 7. It’ (a big hló e / a hló e big / big hló e: 8. Hlow ̀any fllolor (are there ylór chlolol / ylór chlolol ha / dloe ylór chlolol haàe: ? 9. She (bŕ h her teeth / wa he her face / get dre ed: at 7.*0. 10. I ylór chlolol yard big? (Ye , they are / Nlo, yló aren’t / Nlo, it i n’t: Đề 3 I. Odd one out 1. A. lone B. fiàe C. eclond 2. A. ̀y B. ylór C. hi *. A. gelography B. hló ewlork C. hi tlory 4. A. far̀er B. driàer C. fllower 5. A. it B. in C. lon 6. a. ̀lorning b. thank c. eàening 7. a. fifteen b. flórteen c. night 8. a. à b. lold c. are 9. a. bye b. hi c. helllo 10. a. ,loctlor b. Teacher c. Table 11. a. )lo b. Read c. blolok 12. a. Sterelo b. ,e k c. get ́p 1*. a. lon b. at c. in 14. a. table b. chair c. bloard 15. a. fiàe b. ten c. eclond 16. a. lorange b. banana c. apple 17. a. blolok b. pen c. ŕler 18. a. I b. ̀y c. he 19. a. father b. t́dent c. dloctlor 20. a. lone b. flór c. fiàe II. Choose the best option A, B, C or D to complete each sentence 1. I there a yard behind her hló e? Nlo, there………………… A. i B. are C. i n’t ,. aren’t 2. Hlow ………cla rlolò are there in ylór chlolol? A. ̀any B. ̀́ch C. ń̀ber ,. ablót *. My brlother …………… hi car lon Śnday . A. wa h B. wa he C. wa hing ,. tlo wa h 4. The tloy tlore i ……….. the blolok tlore and the dŕg tlore. A. lon B. in C. lof ,. between 5. What ……….. Minh and H́ng dloing in the garden? A. i B. are C. dlo ,. dloe 6. He …….. hi face. A. wa h B. wa hing C. tlo wa h ,. wa he ,. nine ,. he ,. ̀ath ,. teacher ,. at d. afternlolon d.three d. i d. glolod ̀lorning d. ŕler d. Eat d. chlololbag d. telephlone d. city d. fifteen d. pen d. t́dent d. they d. they d. fine 5 7. What ….. he dlo? A. dlo B. i C. dloe ,. are 8. They are …… A. bench B. tlolol C. ar̀chair ,. ŕler 9. We liàe …….. Hanloi. A. in B. at C. lon ,. tlo 10. we are ……. sloccer. A. play B. playing C. tlo play ,. play 11. That i ̀y father. …….. i thirty year lold. A. he B. he C. hi ,. her 12. I ……… tlo chlolol eàery day. A. walk B. walk C. walking ,. tlo walk 1*. My apart̀ent i ……. the fir t fllolor. A. at B. frlò C. lon ,. in 14. Minh …….. hi face in the ̀lorning. A. wa h B.wa he C. wa h ,. wa hing 15. She dloe …… hlòewlork in the eàening. A. hi B. her C. he ,. ̀y 16 Mr Ha traàel tlo Ha Nloi ……. plane. A. frlò B. in C. lon ,. by 17. I and Nà ……. àlollayball. A. play B. watch C. li ten ,. dlo 18. Helllo. …. are yló? - fine, thank . A. Hlow B. Hlow ̀any C. Hlow lold ,. What 19. My father liàe …… Ge Gloi treet. A. in B. lon C. at ,. tlo 20. There are flór pelople …… ̀y fàily. A. in B. lon C. frlò ,. at III/ Read this passage carefully then answer the following questions Hi nàe i Minh. He teache Engli h in a big chlolol in tlown. The chlolol i nlot near hi hló e lo he traàel tlo wlork by ̀lotlorbike. He loften leaàe hi hló e at 6.*0 in the ̀lorning and gloe hlòe at 11.*0. He ha ĺnch at twelàe lo’cllock. In the afternlolon, he dloe n’t glo tlo chlolol, he read blolok , watche TV and play plort . He like hi jlob àery ̀́ch. 1. I Mr Minh a far̀er? …………………………………………………………………………………… 2. Hlow dloe he traàel tlo wlork? ……………………………………………………………………………. *. What tìe dloe he leaàe hi hló e? …………………………………………………………………….. 4. What dloe he dlo in the afternlolon? ……………………………………………………………………… 5. ,loe he like hi jlob àery ̀́ch? ………………………………………………………………………… IV/ Write a paragraph about yourself, using the questions below as cues. - What’ ylór nàe? - Hlow lold are yló? - Which cla are yló in? - Whlo dlo yló liàe with? - What dlo yló dlo eàeryday? Beginning with: My name is ........................................................................................................................... ………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………… V/ Make questions for the underlined words 1. I get ́p at fiàe lo’cllock eàery day. …………………………………………………..…………………… 2. Hloa’ hló e ha twlo fllolor . ……………………………………………………………………………… *. Phlong liàe in a ̀all hló e in the clóntry. ……………………………………………..………………… 4. We want twlo blottle lof water. ……………………………………………………………………………… 5. My i ter want lòe lorange . ……………………………………………………………………..……… 6 6. They wlóld like three apple . ………………………………………………………………………..……… 7 Mi Trang feel tired. …………………………………………………………………………………..…… 8. There i lòe iced tea tlo drink after dinner. ………………………………………………………………… 9. An ice-creà i twlo dlollar . ……………………………………………………………………..………… 10. Yló can glo tlo the ́per̀arket tlo b́y beef. ……………………………………………………………… 11. Her faàlorite flolod i fried rice. …………………………………………………………………………… 12. Ór friend are playing in the chlolol yard . …………………………………………..…………………… 1*. Tan i t́dying in hi rlolò. ………………………………………………………………………..……… 14. It’ ten tlo fiàe. ………………………………………………………………………………………….… 15. Mr Nà gloe tlo wlork by car eàery day. ………………………………………………….……………… 16. Ginh i li tening tlo ̀́ ic at the ̀lòent. ………………………………………………………………… 17. Her brlother i an engineer. ………………………………………………………………………………… 18. Gan ha hi tlory lon Th́r day. ……………………………………………………………………………… 19. I liàe lon Ge Gloi Street. …………………………………………………………………………… 20. It’ a terelo. ……………………………………………………………………………………………… 21. There are fiàe rlolò in ̀y hló e. …………………………………………………..…………………… 22. We haàe ̀ath lon T́e day, Th́r day and Friday. ……………………..………………………………… 2*. My fàily glo tlo the cinèa lonce a ̀lonth. ……………………………………………………………… 24. Nlo, it i n’t . That i ̀y hat. ………………………………………………………………….…………… 25. Ye , he i . She i ̀y ̀lother. ……………………………………………………………………………… Đề 4 I. Khoanh tròn chữ cái A, B, C hoặc D thay cho từ em cho là đúng nhất để hoàn thành các câu sau đây (1.0 điểm) 1. She ………………. tlo the radilo in the ̀lorning. A. li ten B. watche C. li ten ,. ee 2. My friend ………………. Engli h lon Mlonday and Friday. A. nlot haàe B. i n’t haàe C. dlon’t haàe ,. dloe n’t haàe *. I à ……….., lo I dlon’t want tlo eat any ̀lore. A. h́ngry B. thir ty C. f́ll ,. ̀all 4. I’̀ gloing tlo the ……………….. nlow. I want tlo b́y lòe bread. A. plo t loffice B. dŕg tlore C. bakery ,. tloy tlore 5. I thi her …………………? A. era er B. blolok C. an era er ,. era er 6. ………………… llong lor hlort? A. ,loe Mai haàe hair B. I Mai’ hair C. ,loe Mai’ hair haàe ,. I hair lof Mai 7. I need a large ………….. lof tlolothpa te. A. bar B. can C. t́be ,. blox 8. It' eàen thirty and Minh i late…………….. chlolol. A. flor B. at C. tlo ,. in II. Hãy tìm từ thích hợp để hoàn thành các câu sau (1.0 điểm) 1. Mr Gan i a ńr e and her h́ band i a dloctlor. They bloth wlork in the ________ 2. Nga i àery thir ty. She want lòething tlo _________. *. There are ̀any car ____________ lon lór rload nlowaday . 4. There i a tlore ________tlo the re tárant 5. We neàer glo _____________ becá e we dlon't haàe a tent. 7 6. A ý Hlow ____________ dlo yló glo jlogging ?- Once a week. 7. A ý What wlóld yló like __________ breakfa t? B ý I’d like a andwich and a gla lof ̀ilk. 8. A ý What dlo yló like? Bý I like beef. It’ ̀y _____________ flolod. III. Mỗi câu sau có ít nhất một lỗi sai. Gạch dưới lỗi sai và viết lại toàn bộ câu đúng (1.0 điểm) 0. He dlon’t like cloffee. He doesn’t like coffee. 1. We liàe in 50 Ge Hlong Phlong treet...................................................................................................... 2. Wlóld yló like glo tlo the cinèa tlonight? ............................................................................................. *. I’̀ the ylónger per lon in ̀y fàily. ............................................................................................. 4. She’ ̀y friend. She’ frlò French. ............................................................................................. 5. Hlow height i the Petrlona Twin Tlower ?............................................................................................... 6. In the free tìe, Hloa loften li ten tlo ̀́ ic, gloe fi hing and play àidelo gàe . .................................................................................................................................... 7. Aý Hlow ̀any hlòewlork dloe he haàe? Bý He ha a llot lof hlòewlork. ……………………………………………………………………………………… 8. Hlow llong dloe Mr Ba traàel tlo wlork? _ He traàel tlo wlork by car. ................................................................................................................................. IV. Điền 1 từ thích hợp để hoàn thành đoạn văn sau (1.0 điểm) Thi (1:……… S̀ith’ rlolò. Yló can ee, hi rlolò i nlot àery large. (2:………. are twlo chair , a table, a bed, a wardrlobe (*:……….. a blolok helf in hi rlolò. The table i near (4: ……….. windlow. There i an ink- plot, lòe blolok and (5: ……… Engli h- Vietnàe e dictilonary lon the table. The bed i lon the right. There are al lo lòe blolok and new paper lon the bed. The wardrlope i lopplo ite the bed. S̀ith ha ̀any cllothe . (6: ………. cllothe are all in the wardrlobe. The blolok helf i (7:…….. the wall. There are ̀any (8: ………. lon it. V. Đọc đoạn văn và làm các bài tập dưới đây (1.0 điểm) Manche ter ha a ploṕlatilon lof ablót fiàe ̀illilon b́t it’ nlot the capital city lof Britain. Glondlon i the capital and it’ the bigge t city in Britain. B́t Manche ter i the wette t! In Manche ter, it rain in pring, ́̀̀er, fall and winter . The city i àery nloi y. There are a llot lof car and there i a llot lof plolĺtilon. Pelople driàe their car tlo wlork and children take b́ tlo chlolol. There aren’t ̀any bike lor ̀lotlorbike becá e the weather i àery clold. Near the city, there are llot lof lake and ̀lóntain . Pelople glo walking there lon the weekend. Manche ter al lo ha a llot lof cinèa and theatre lo there i alway lòething tlo dlo lon the weekend . 1. viết T (True) vào câu em cho là đúng và F(false) vào câu sai so với đoạn văn trên. 1. Manche ter i the capital city lof Britain. ______ 2. Manche ter i àery q́iet. ______ *. Children glo tlo chlolol by b́ in Manche ter ______ 4. There are a llot lof cinèa and theatre in Manche ter ______ 2. Dưạ vào đoạn văn trên trả lời các câu hỏi sau ý 1. I Manche ter bigger than Glondlon ?...................................................................................... 2. What’ the weather like in winter in Manche ter......................................................................... *. Hlow dlo pelople glo tlo wlork ?............................................................................................... 4. What dlo pelople dlo lon the weekend ?.......................................................................................................... VI. Sắp xếp lại các câu sau thành đoạn hội thoại (câu cuối cùng đã được làm) (1.0 điểm) a. Ye . I need lòe egg . b. A killo, plea e. c. Hlow ̀́ch dlo yló want ? d. A killo . ,lo yló want any thing el e ? e.A dlozen plea e. Thank yló. )lolod bye. 8 f. Hlow ̀any dlo yló want ? g. I’d like lòe ́gar . h. Can I help yló ? i. )lolod bye 1.____, 2. ____, *. ____, 4. ____, 5. ____, 6. ____, 7. ____, 8. ____, 9. i VII. Eãy cho dạng đúng của từ trong ngoặc dể hoàn thành mỗi câu sau (2.0 điểm) 0. She ...... a t́dent (be: She i a t́dent. 1. She i àery.................................. (beauty). 2. Mai’ (sing: i ter i a ..................... . *. Her ……….. are ̀all and white. (tooth: 4. I ylór father a ....................? (farm) 5. It’ àery.................... in the city. (noise: 6. Ór ................. are in the blolok tlore. (child: 7.,lon’tglo traightahead.It’ àery.................(danger) 8. I’̀ ...... .......... teleài ilon nlow. (watch) VIII. Đặt câu hỏi cho phần gạch dưới trong các câu trả lời sau (2.0 diểm) 1. They lòetìe glo ailing in the fall .............................................................................................................. 2. The weather i clolol and wet nlow in Glondlon............................................................................................... *. The )reat Wall lof China i loàer 6,000 killòeter llong................................................................................. 4. She walk tlo chlolol eàery day...................................................................................................................... 5. The ̀an in the car i lór new teacher............................................................................................................... 6. We are haàing bread and ̀ilk flor breakfa t...................................................................................................... 7. There are ten bloy and nineteen girl in lór cla ............................................................................................. 8. My brlother get ́p at a q́arter tlo ix................................................................................................................ ĐỀ Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. He loften (glo: ………………….. tlo chlolol lon flolot. 2. It (rain: ……………………… àery hard nlow. *. The ́n (war̀: the air and (giàe: …………………………….. ́ light. 4. Glolok! A ̀an (ŕn: ……………………………… after the train. 5. She (glo: ……………………………………… tlo chlolol eàeryday. 6. Bad t́dent neàer (wlork: ……………………………….. hard. 7. It loften (rain: ……………………….in the ́̀̀er. It (rain: ………………………… nlow. 8. The teacher alway (ploint: ……………….. at the black-bloard when he (want: …………………tlo explain lòething. 9. Mlother (clolok: ……………… lòe flolod in the kitchen at the ̀lòent, he alway (clolok: ……………… in the ̀lorning. 10. I alway (̀eet: …………………………. hì lon the clorner lof thi treet. 11. Where yló (glo: ………………………….. nlow?- I (glo: ………………….. tlo the theater. 12. He (nlot dlo: ………………………………. ̀lorning exer ice reǵlarly. 1*. He (dlo: ………………………..̀lorning exer ice nlow? 14. Wather (bloil: ……………………………… at 100 degree centigrade . 15. He (̀eet: ………………………………… the denti t next week. 16. yló (be: ……………………………..a flolod t́dent? 9 17. They ́ ́ally (nlot glo: ……………………………. tlo chlolol by ̀lotlorbike. 18. He ( wì: ………………………….. loàerthere nlow. 19. She (clòe: ……………………………… here next ̀lonth. 20. They (nlot be: ………………………………. dloctlor . 21. He loften (get: ………………………………… ́p late. 22. Yló loften (watch: ………………………………….. TV? 2*. Mr.Brlown (li ten: …………………………….. tlo ̀́ ic nlow? 24. I ́ ́ally (glo: ………………………….. ( hlop: ………………………….. lon the weekend. 25. Hai loften (wa h: ……………………………………. hi face at 6.15. 26. She (play: ………………………………bad̀intlon at the ̀lòent? 27. Thanh and Mai alway ( ee: ………………………………………… a ̀loàie lon Sat́rday. 28. He loften (take: …………………………. a b́ tlo chlolol? 29. We (be: ……………………………. t́dent in cla 8A. *0. She loften (nlot dlo: …………………………………….. hlòewlork in the eàening. *1. He ́ ́ally (take: …………………………………… a taxi tlo the airplort. *2. They ́ ́ally (nlot glo: …………………………………. tlo chlolol by bike. **. They (be: ………………………………… beátif́l? *4. Manh (nlot play: ……………………………………… loccer at the ̀lòent. *5. Minh (play:………………………… che with Nà at the ̀lòent. *6. They loften (ài it: ……………………………….. their parent lon Sat́rday. *7. She ( t́dy: ………………………………………… nlow? *8. Mi and I alway (glo: ………………………………. tlo the clóntry ide. *9. He (nlot be: ………………………….at hlòe nlow. 40. Hanh (nlot read: ………………………blolok at the ̀lòent. 41. Ór teacher ́ ́ally (giàe: ……………………………….́ ̀any exer ice . 42. He loften (catch: ……………………………..a train tlo wlork. 4*. The cat (catch: …………………………………..̀ló e. 44. They (plant: ……………………………..tree loàerthere at the ̀lòent. 45. My lold friend, Manh (write: …………………………………….tlo ̀e twice a ̀lonth. 46. What he ay (be:…………………………… tŕe. 47. Where he (b́y: ……………………………….. her breakfa t eàery ̀lorning? 48. Bi loften (nlot phlone: ………………………………tlo ̀e. 49. Mr .)reen alway (take: ………….a b́ tlo wlork. B́t nlow he (driàe: ……………………..tlo wlork. 50. Glolok! The ball (fall: ……………………… dlown. 51. He ́ ́ally (water: …………………………..the tree in the ̀lorning. 52. She (nlot li ten: ………………………….. tlo the radilo nlow. 5*. The ́n (ri e: ………………..in the Ea t and ( et: …………………in the We t. 54. He (play: ……………………….table tenni at the ̀lòent. 55. Mlo and Nǵyen ( ing: ………………………the àe long nlow. 56. They alway (̀ake: ………………………..nloi e in the cla . 57. H́ng loften (nlot glo: ……………………….càping in the ́̀̀er. 58. Hanh (nlot read:………………………….. with the friend at the ̀lòent. 59. Slon (write: ………………………tlo their friend eàery ́̀̀er hloliday? 60. What yló (li ten: ………………………lon the radilo? 61. Gi ten! Slòelone (cry:……………………….. 62. Kien and T́yen (be:……………. glolod t́dent . 6*. She (glo: …………………..tlo wlork by b́ tlòlorrlow. 64. Yló ( ee: ………………………….the dloctlor next week? 65. Mai and Nà (glo:………………………… tlo the ̀loàie theater tlòlorrlow eàening. 66. They (plant:…………………………. tree a llong thi treet next ̀lonth. 10 67. He (write: ………………………………tlo hi friend next week. 68. They (nlot be:………………………. dloctlor . 69. He loften (pick:……………… hi friend ́p at the train way tatilon ̀lorning. 70. He (watch:………………… a rlòantic fil̀ lon TV thi eàening. 71. Yló loften (dlo: ……………………………ylór hlòewlork in the eàening? 72. I (read: ………………………an intere ing nloàel at the ̀lòent. 7*. Yló ́ ́ally (watch:……………………… TV in the eàening? 74. They alway (talk: ……………………….tlo each lother in the weekend. 75. They (play: …………………………… loccer at the ̀lòent. 76. She loften (nlot glo: ……………………..( hlop: …………………lon weekend. 77. They (nlot be: ……………………….cla ̀ate . 78. He (be: ……………………..ylór father? 79. She (li ten: …………………………..tlo ̀́ ic nlow? 80. Thanh and H́ng (read: ……………………….a wlonderf́l tlory at the ̀lòent. 81. Mai and Hang (nlot play: ………………………the gàe at the ̀lòent. 82. I loften (wa h:…………………….. ̀y cllothe . 8*. She (nlot be:………………………….. at hlòe nlow. 84. Yló loften (write: ………………………………tlo ylór friend? 85. Mr.Mai (water: …………………………….the plant eàey ̀lorning. 86. We (̀eet: ……………………………each lother twice a ̀lonth. 87. He (li ten: …………………………………tlo the telephlone at the ̀lòent. 88. They alway (nlot glo: ……………………………..tlo the chlolol by train. 89. He (drink: …………………………..beer at the bar at the ̀lòent. 90. They ́ ́ally ( ing: …………………………..in the early ̀lorning. 91. Mi and Thanh (talk: ……………………………..lon the telephlone nlow? 92. They (plant:………………………… tree in the early year. 9*. He (nlot t́dy:………………………. Math at the ̀lòent. 94. She (play: …………………………..bad̀intlon eàery afternlolon? 95. They lòetìe (dlo:…………………………. ̀lorning exer ice at 5.*0. 96. Thanh and I (be: …………………………at hlòe nlow. 97. H́ng (ŕn: …………………………………..ablót 5 k̀ eàery ̀lorning. 98. H́ng and Minh lòetìe (̀eet: …………………………………………….each lother? 99. Eàery eàening, he (jlog: …………………………………..ablót * k̀. 100. He alway (driàe: ……………..hi car tlo wlork. B́t nlow, he (ride: …………hi ̀lotlorbike tlo wlork. ĐỀ 婀 Ex1: Write these time words in any ways as much as possibly: 7.*0 = 8.15 = *.25 = 9.45 = 11.55 = 6.05 = 2.10 = Ex2: Make questions for the underlined words. 11 1. Nà get ́p at 5.00 2. He play gàe after chlolol. *. She ha Giterat́re lon Wedne day and Friday? 4. My father watche teleài ilon at 7 lo’cllock eàery eàening. 5. They play loccer after chlolol. 6. Ór chlolol ha three fllolor . 7. He i in grade 7. 8. They are in their hló e. 9. The e are clónche . 10. She i 20 year lold. Ex3: Complete the passage: Eàery ̀lorning, Q́ang ............ ́p .......... ix lo’cllock, then he ............ dre ed ........ 6.15. He ….... tlo chlolol ...... 6.*0. When the cla fini he , he ........ hlòe ..... 1015. After ĺnch, ha a hlort re t, .......... the after nlolon, he ............ hi hlòewlork at twlo lo’cllock lor he help hi parent dlo lòe hló e wlork ..... the eàening, he ............ teleài ilon at 7.00, then he ....... tlo bed at 10.*0 Ex4: Put in : do / does / don’t / doesn’t into the blanks. 1. ............. they play loccer after chlolol? Ye , they ......... 2. .............Nà play àlolleyball eàery afternlolon? Nlo, he ....... *. ............. he glo tlo chlolol eàery ̀lorning? Ye , he .......... 4. .............Nà and Ba .... the hló ewlork eàery day? Nlo, they ....... 5. What ........... ylór ̀lother ........ eàery day? She .......... the hló ewlork. 6. What tìe ..... Hloa ..... her hlòewlork? She ....... her hlòewlork at 7.*0 in the eàening. 7. ......... girl eat breakfa t at 6 lo’cllock? Nlo, they ...... 8. ..........Hai take a hlower in the afternlolon? Ye , he ....... 9. ......... yló haàe cla e at 7.15 ? Ye , we ......... 10. ......... he glo tlo bed at 12 lo’cllock? Nlo, he ......... Ex5 .Complete the sentences with the answer in the brackets: 1.,lo yló play gàe ? – Nlo, . . . . . . . . . . . . . . . . .(I dlo/ I dlon’t: 2.My brlother. . . . . . . . . . . . . .TV eàeryday. (watche / watch / watch: *.What tìe dloe Gan . . . . . . . . . . . . . .her cla e eàery Friday? (fini he /fini h: 4.I and Minh . . . . . . . . . . . . . .tlo ̀́ ic after chlolol? (li ten / li ten: 5.Ór children . . . . . . . . . . . . . .dinner at half pa t fiàe. (haàe/ ha : 6.He . . . . . . . . . . . . . .haàe a big breakfa t at half pa t fiàe. (dlon’t/ dloe n’t: 7.She . . . . . . . . . . . . . .hlòe at a q́arter pa t flór in the afteernlolon. (gloe / glo: 8. . . . . . . . . . . . . .ylór father read blolok after ĺnch? (dlo/ dloe : 9.What . . . . . . . . . . . . . .ylór t́dent dlo after chlolol? (dlo/ dloe : Ex6: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi Th́’ chlolol i in the city. It’ lon Tran Ph́ Street. It’ a big chlolol . It ha three fllolor and twenty cla rlolò . Th́ i in grade ix. Her cla rlolò i lon the eclond fllolor. Th́ gloe tlo chlolol in the ̀lorning. She ha cla e frlò eàen tlo half pa t eleàen. 1. I Th́’ chlolol ̀all lor big ? 2. Hlow ̀any cla rlolò are there in her chlolol ? *. Where i her cla rlolò ? 4. What tìe dlo her cla e tart Ex7: Chọn đáp án đúng 1. She’ a t́dent. Thi i …………. chlolol. a. hi b. ylór c. her d. ̀y 12 2. I the table ……………..? –Nlo, it’ ̀all. a. ̀all b. big c. lold *. ………………….i that? –It’ a pencil. a. Which b. Hlow c. What 4. She liàe ……………..H́ng à́long treet. a. in b. lon c. at 5. Hlow ̀any……………are there in ylór cla ? a. t́dent b. t́dent c. teacher 6. My cla rlolò i lon the ……………..fllolor. a. twlo b. lone c. eclond Ex8: Chia dạng đúng của động từ trong ngoặc 1. My ̀lother and father (be: teacher . 2. There (be: a bloard in ̀y cla rlolò. *. She (bŕ h: her teeth eàery ̀lorning. 4. Hloa (glo: tlo chlolol at 6.*0. Ex9: Nối cột A với cột B N 1. Hlow ̀any pelople are there in ylór fàily? a. It’ a chlolol bag. 2. What dloe ylór father dlo? b. He i twenty. *. What i that? c. There are flór. 4. Hlow lold i he? d. He i a dloctlor. d. new d. Whlo d. tlo d. dloctlor d. three B Âest 1 : Read the following paragraph and do exercises below : Minh and T́an are (1: …………….. at Nǵyen H́e Schlolol in Hlo Chi Minh City . (2: ……………… glo tlo a big chlolol . Minh i in (*: …………. Six and T́an i in grade Seàen . Minh’ father (4: …………… in a factlory, and T́an’ ̀lother wlork in a hlo pital . Minh and T́an (5: ……………. loccer after chlolol . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. t́dent B. bloy C. ńr e ,. engineer 2. A. He B. They C. She ,. We *. A. cla B. grade C. treet ,. chlolol 4. A. glo B. are C. wlork ,. clòe 5. A. are B. glo C. tart ,. play B. Nnswer the questions : 1. Are Minh and T́an t́dent ?  ……………………………………………………………………………………… 2. What chlolol dlo they glo tlo ?  ……………………………………………………………………………………… *. I their chlolol big lor ̀all ?  ……………………………………………………………………………………… 4. Which grade i Minh in ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Which grade i T́an in ?  ……………………………………………………………………………………… 6. Where dloe Minh’ father wlork ?  ……………………………………………………………………………………… 7. Where dloe T́an’ ̀lother wlork ?  ……………………………………………………………………………………… 8. What dlo Minh and T́an dlo after chlolol ? 13  ……………………………………………………………………………………… Âest 2 : Read the following paragraph and do exercises below : Gan’ father (1: …………… a factlory wlorker . He wlork at night and (2: ……………. tlo bed in the ̀lorning . Her brlother i a (*: ………………., and he gloe tlo a big chlolol in ,a Nang . (4: …………… ̀lother i a ńr e . She wlork in a (5:……………. in the tlown N. Put the suitable word in each blank : 1. A. wlork B. get C. are ,. i 2. A. tay B. walk C. gloe ,. wlork *. A. dloctlor B. engineer C. t́dent ,. far̀er 4. A. She B. Gan C. Her ,. Hi 5. A. hlo pital B. blolok tlore C. ̀́ é̀ ,. factlory B. Nnswer the questions : 1. What dloe Gan’ father dlo ?  ……………………………………………………………………………………… 2. ,loe he wlork in the ̀lorning lor at night ?  ……………………………………………………………………………………… *. I Gan’ brlother an engineer ?  ……………………………………………………………………………………… 4. I Gan’ ̀lother a ńr e ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Where dloe Gan’ ̀lother wlork ?  ……………………………………………………………………………………… Âest 3 : Read the following paragraph and do exercises below : Nga and Hloa (1: …………… in the city . (2: ……………. glo tlo chlolol by bike . They (*: ………….. their hló e at half pa t ix . (4: ……………… cla e tart at eàen and (5: ………….at eleàen . Hloa ha her ĺnch at twelàe, b́t Nga (6: ……………. her ĺnch at half pa t twelàe . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. i B. liàe C. liàe ,. clòe 2. A. We B. He C. She ,. They *. A. glo B. liàe C. leaàe ,. liàe 4. A. Their B. Her C. Ór ,. Her 5. A. are B. end C. begin ,. tart 6. A. ha B. haàe C. eat ,. i B. Nnswer the questions : 1. Where dlo Nga and Hloa liàe ?  ……………………………………………………………………………………… 2. Hlow dloe Hloa glo tlo chlolol ?  ……………………………………………………………………………………… *. What tìe dloe Nga leaàe her hló e in the ̀lorning ?  ……………………………………………………………………………………… 4. When dlo their cla e tart ?  ……………………………………………………………………………………… 5. What tìe dlo their cla e end ?  ……………………………………………………………………………………… 6. When dloe Hloa haàe her ĺnch ?  ……………………………………………………………………………………… 14 Âest 4 : Read the following paragraph about Euong and do exercises below : My i ter and I (1: ……………… tlo chlolol in the ̀lorning and clòe hlòe in the afternlolon. Ór ̀lother gloe tlo the (2: ……………. at half pa t eàen. She get flolod flor the (*:…………… . Ór father (4: ……………… hlòe at ix eàeryday . He (5: ……………. teleài ilon in the eàening . Tloday i Śnday. We are at hlòe, and we are (6:………………… lór hló e. we are wlorking and (7: ……………… . We (8: …………. haàing a glolod tìe at hlòe. N. Put the suitable word in each blank : 1. A. wlork B. glo C. tart ,. fini h 2. A. plolice tatilon B. clóntry C. tadí̀ ,. ̀arket *. A. hló e B. city C. fàily ,. clóntry 4. A. clòe B. wlork C. take ,. liàe 5. A. wait B. li ten C. ha ,. watche 6. A. clean B. cleaning C. clean ,. tlo clean 7. A. talk B. talk C. talking ,. tlo talk 8. A. are B. i C. nlot ,. be B. Nnswer the questions : 1. ,lo H́long and her i ter glo tlo chlolol in the ̀lorning lor in the afternlolon ?  ……………………………………………………………………………………… 2. Where dloe their ̀lother get flolod ?  ……………………………………………………………………………………… *. What tìe dloe their father clòe hlòe eàeryday ?  ……………………………………………………………………………………… 4. What dloe their father dlo in the eàening ?  ……………………………………………………………………………………… 5. ,lo they glo tlo chlolol lon Śnday ? Âest : Read the following paragraph about Eoang and do exercises below : Hloang i a (1: …………… . He’ twelàe year (2: ……………. . He’ tall and (*:…………… . Hi face i (4: ……………… and hi hair i (5: ………………. and black . He (6: ……………… at chlolol in the ̀lorning and (7: …………….. flolotball in the afternlolon . He (8: ……………… glolod ̀ark in cla . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. cla B. t́dent C. chlolol ,. dloctlor 2. A. ylóng B. lold C. ̀all ,. big *. A. rlónd B. thin C. loàal ,. llong 4. A. llong B. heaày C. light ,. thick 5. A. f́ll B. big C. rlónd ,. hlort 6. A. t́die B. traàel C. walk ,. gloe 7. A. play B. traàel C. wlork ,. gloe 8. A. play B. get C. dloe ,. haàe B. Nnswer the questions : 1. I Hloang a chlololbloy ?  ……………………………………………………………………………………… 2. I he tall lor hlort ?  ……………………………………………………………………………………… *. I hi face llong ?  ……………………………………………………………………………………… 4 Where dloe Hloang t́dy in the ̀lorning ?  ……………………………………………………………………………………… 5. What dloe he dlo in the afternlolon ? 15  6.  ……………………………………………………………………………………… ,loe he get glolod ̀ark in cla ? ……………………………………………………………………………………… Âest 婀 : Read the following paragraph about Minh and do exercises below : Eàery Sat́rday Minh and hi fàily haàe dinner in a (1: ….. They eat chicken lor (2: …… with pea and bean . Slòetìe Minh’ ̀lother (*: …fi h . Minh al lo ha a big (4: …. Minh’ (5:…… drink i fŕit j́ice, b́t hi father and ̀lother like (6: … They li ten tlo (7: …… while they are haàing (8: …… dinner . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. bakery B. re tárant C. ́per̀arket ,. dŕg tlore 2. A. j́ice B. lèlon C. beef ,. lorange *. A. eat B. ha C. get ,. gloe 4. A. ice-creà B. ̀ilk C. nlolodle ,. ̀eat 5. A. glolod B. fine C. well ,. faàlorite 6. A. fŕit B. lorange C. beer ,. lèlon 7. A. ̀́ ic B. teleài ilon C. a gàe ,. wì̀ing 8. A. hi B. their C. lór ,. hi B. Nnswer the questions : 1. Where dlo Minh and hi fàily haàe dinner eàery Sat́rday ?  ……………………………………………………………………………………… 2. ,lo they eat ̀eat ? What kind ?  ……………………………………………………………………………………… *. What àegetable dlo they eat ?  ……………………………………………………………………………………… 4. What i Mih’ faàlorite drink ?  ……………………………………………………………………………………… 5. What dlo hi parent like tlo drink ?  ……………………………………………………………………………………… 6. What dlo they li ten tlo at the re tárant ? Âest 7: Read the following paragraph about Ggan and do exercises below : I eat ĺnch in ̀y hclolol (1: ……………….. The (2: …………… there i àery glolod . My (*: ………….. ̀eat i beef . I dlon’t eat (4: ……………… rice . I (5: ………………. bread . I like apple be t . What (6: ……………. Yló haàe flor ĺnch ? N. Put the suitable word in each blank : 1. A. wlork B. canteen C. day ,. week 2. A. àegetable B. egg C. flolod ,. drink *. A. faàlorite B. glolod C. nice ,. well 4. A. ̀́ch B. ̀any C. nlo ,. lòe 5. A. like B. drink C. ha ,. haàe 6. A. dlo B. dloe C. are ,. i B. Nnswer the questions : 1. Where dloe Ngan eat ĺnch ?  ……………………………………………………………………………………… 2. I the flolod in her chlolol canteen glolod ?  ……………………………………………………………………………………… *. What i her faàlorite ̀eat ? 16  4.  5.  ……………………………………………………………………………………… ,loe he like rice lor bread ? ……………………………………………………………………………………… What kind lof fŕit dloe he like be t ? ……………………………………………………………………………………… Âest 8 : Read the following paragraph and do exercises below : Khloa and Ǵan glo tlo (1: …………… fiàe day a week . Their cla e (2: ………….. at 7a.̀ eàeryday . On the (*: ……………….they loften glo tlo the zlolo . They (4: ………………glo tlo chlolol lon Śnday becá e their chlolol cllo e then . Slòetìe they haàe a (5: ……………… at the park . They al lo like walking lor (6: ……………….. in the park . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. the ̀loàie B. the park C. chlolol ,. hlo pital 2. A. end B. tart C. cllo e ,. fini h *. A. weekend B. Mlonday C. day ,. year 4. A. ́ ́ally B. alway C. loften ,. dlon’t 5. A. ailing B. fi hing C. wì̀ing ,. picnic 6. A. wì̀ing B. jlogging C. watching ,. li tening B. Nnswer the questions : 1. Hlow ̀any day a week dlo Khloa and Ǵan glo tlo chlolol ?  ……………………………………………………………………………………… 2. What tìe dlo their cla e tart ?  ……………………………………………………………………………………… *. Where dlo they loften glo lon the weekend ?  ……………………………………………………………………………………… 4. ,lo they glo tlo chlolol lon Śnday ? Why lor why nlot ?  ……………………………………………………………………………………… 5. What dlo they like dloing in the park ?  ……………………………………………………………………………………… Âest 9 : Read the following paragraph and do exercises below : Nhan like (1: ………………. . He play loccer lon weekend . Hloa, Nhan’ i ter, loften gloe (2: ……………… . Nhan loften play plort in the ́̀̀er . He lòetìe (*: ………………. hi bike arlónd the city . He (4:………………. gloe wì̀ing in the winter becá e the water i tlolo clold then . (5: ………….. dloe ylór brlother loften dlo in the ́̀̀er ? N. Put the suitable word in each blank : 1. A. wì B. jlog C. plort ,. tenni 2. A. bad̀intlon B. dance C. jlogging ,. àlolleyball *. A. ail B. gloe C. like ,. ride 4. A. neàer B. ́ ́ally C. alway ,. loften 5. A. Hlow B. When C. What ,. Which B. Nnswer the questions : 1. ,loe Nhan like plort ?Hlow loften dloe he play loccer ?  ……………………………………………………………………………………… 2. What dloe he loften dlo in the ́̀̀er ?  ……………………………………………………………………………………… *. ,loe he glo wì̀ing in the winter ? Why lor why nlot ? 17  4.  ……………………………………………………………………………………… What dloe Nhan’ i ter loften dlo lon weekend ? ……………………………………………………………………………………… Âest 10 : Read the following paragraph and do exercises below : Ginh (1: …………… gloing lon àacatilon thi ́̀̀er . She i gloing tlo (2:……………… with her ́ncle and ánt lon a far̀ . Then he i gloing tlo (*:……………… Nha Trang . She i gloing tlo (4: ………………. at the beach . She i gloing tlo tay in Nha Trang (5:……………… twlo day . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. are B. i C. be ,. à 2. A. glo B. tay C. walk ,. clòe *. A. tay B. traàel C. ài it ,. play 4. A. wa h B. wlork C. wì ,. ee 5. A. lon B. at C. in ,. flor B. Nnswer the questions : 1. What i Ginh gloing tlo dlo thi ́̀̀er ?  ……………………………………………………………………………………… 2. Where i he gloing tlo tay ?  ……………………………………………………………………………………… *. Then where i he gloing tlo ài it next ?  ……………………………………………………………………………………… 4. What i he gloing tlo dlo at the beach ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Hlow llong i he gloing tlo tay in Nha Trang ?  ……………………………………………………………………………………… Âest 11 : Read the following paragraph and do exercises below : Mr. Tri loften (1:…………….tlo ̀any place . Slòetìe he (2: ……………. H́e lor Ha Nloi . Next year, he i gloing tlo ài it (*: ………………. tlo ee the )reat Wall . The Nile the llonge t (4: …………….. in the wlorld . He i gloing tlo ee (5: …………………, tlolo . Mr. Tri al lo want tlo ài it Tlokylo, the (6: ……………. lof Japan . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. take B. ŕn C. walk ,. traàel 2. A. ài it B. traàel C. clòe ,. liàe *. A. Japan B. China C. Á tralia ,. Canada 4. A. flore t B. riàer C. ̀lótain ,. paddy field 5. A. it B. thè C. it ,. their 6. A. capital B. city C. clóntry ,. tlown B. Nnswer the questions : 1. Where dloe Mr. Tri lòetìe glo ?  ……………………………………………………………………………………… 2. Where i he gloing next year ?  ……………………………………………………………………………………… *. I the Nile the llonge t riàer in the wlorld ?  ……………………………………………………………………………………… 4. What city dloe Mr. Tri want tlo ài it ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Where i the )reat Wall ?  ……………………………………………………………………………………… 18 Âest 12 : Read the following paragraph and do exercises below : Ha Nloi i the (1: ………………. city lof Viet Nà . There i (2: ……………… lof traffic at 7 lo’cllock in the ̀lorning . There are ̀any (*: ……………. b́ilding in the city center . Pelople loften traàel arlónd the city by ̀lotlorbike becá e it i (4: ……………….. than the bicycle . There are (5: ……………… lon bloth ide lof the treet . There i (6: ……………………. becá e there are a llot lof car and factlorie in the city . N. Put the suitable word in each blank : 1. A. bigge t B. capital C. ̀alle t ,. tlown 2. A. a llot B. ̀́ch C. nlot ,. ̀any *. A. thick B. llong C. beátif́l ,. thin 4. A. fa t B. àery fa t C. fa ter ,. llower 5. A. tree B. tran plortatilon C. tŕct́re ,. riàer 6. A. tra h B. plolĺtilon C. crap ̀etal , . plolĺte B. Nnswer the questions : 1. What i the capital city lof Viet Nà ?  ……………………………………………………………………………………… 2. What are there in the city center ?  ……………………………………………………………………………………… *. Why dlo pelople loften traàel by ̀lotlorbike ?  ……………………………………………………………………………………… 4. What are there lon bloth ide lof the treet ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Why i there plolĺtilon in Ha Nloi ?  ……………………………………………………………………………………… Âest 13 . Read the following paragraph and answer the questions below : Thi i a phlotlo lof ̀y fàily. Thi i ̀y father. He’ 40 year lold. He’ a dloctlor. And thi i ̀y ̀lother. She’ *5. She’ a dloctlor, tlolo. The e are ̀y brlother, Tlò and ̀y i ter, Mary. Tlò’ 10 and Mary’ 7. They’re ṕpil . 1. Hlow ̀any pelople are there in hi fàily ?  ……………………………………………………………………………………… 2 Hlow lold i hi father ?  ……………………………………………………………………………………… *. What dloe he dlo ?  ……………………………………………………………………………………… 4. Hlow lold i hi ̀lother ?  ……………………………………………………………………………………… 5. What dloe he dlo ?  ……………………………………………………………………………………… 6. Hlow lold i hi brlother ?  ……………………………………………………………………………………… 7. Hlow lold i hi i ter ?  ……………………………………………………………………………………… 8. What dlo they dlo ?  ……………………………………………………………………………………… Âest 14 Fill in each gap with one suitable word : 19 My father i a wlorker . He get (1: …………… at 5 lo’cllock . He ha (2: …………… and (*: ………….. tlo wlork at 6ý00 . Wlork tart at 7ý00 and (4: ……………. at 4ý00 . Slo he gloe (5:…………. àery early, at 5ý00 in the afternlolon . In the (6: …………… he tay at hlòe and (7: ……………… TV . He gloe tlo (8: ………….. at 10ý00 Âest 1 : Read the following paragraph and answer the questions below : MY EOUSE I liàe in a hló e near the ea . It’ an lold hló e, ablót 100 year lold, and it’ àery ̀all . There twlo bedrlolò , a liàingrlolò, a bathrlolò and a kitchen . The bedrlolò are ́p tair . The bathrlolò i next tlo the kitchen . There i a lloàely fireplace in the liàingrlolò . There’ a beátif́l garden in frlont lof the hló e . I liàe with ̀y parent . I play bad̀intlon with ̀y father in ̀y free tìe . We haàe a llot lof f́n. I lloàe ̀y hló e àery ̀́ch . 1. Where i hi hló e ?  ……………………………………………………………………………………… 2. I it lold lor new ?  ……………………………………………………………… *. Hlow ̀any rlolò are there i hi hló e ?  ……………………………………………………………………………………… 4. I there a garden ?  ……………………………………………………………… 5. Where i the fireplace ?  ……………………………………………………………………………………… 6. Whlo dloe he liàe with ?  ……………………………………………………………………………………… 7. What dloe he dlo in hi free tìe ?  ……………………………………………………………………………………… 8. ,loe he lloàe hi hló e ?  ……………………………………………………………………………………… ÂESÂ 1婀. Read the following paragraph and answer the questions below : Gan and Gien are cla ̀ate . Gan i thin, b́t Gien i n’t . Gan i tall and pretty . Gien i hlort b́t nice . They are bloth eleàen year lold . They are in the àe cla . They are bloth glolod t́dent . They are glolod friend . They loften glo tlo chlolol and play tlogether . 1. Whlo are Gan and Gien ?  ……………………………………………………………………………………… 2. I Gan thin lor fat ?  ……………………………………………………………………………………… *. I Gan lor Gien tall ?  ……………………………………………………………………………………… 4. Whlo i nice ?  ……………………………………………………………………………………… 5. Hlow lold are they ?  ……………………………………………………………………………………… 6. Are Gan and Gien in different cla e ?  ……………………………………………………………………………………… 7. Are they glolod ṕpil ?  ……………………………………………………………………………………… 8. What dlo they loften dlo tlogether ?  ……………………………………………………………………………………… 20
- Xem thêm -