Tài liệu Bồ câu không đưa thư

  • Số trang: 66 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 2062 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Tham gia: 14/02/2015

Mô tả:

bồ câu không đưa thư
BÒ Câu Không ñÜa ThÜ http://members.tripod.com/vietchats/nna/bckdt/BoCauKhongDuaThu1.html ChÜÖng 1 Thøc sæm soi t© giÃy trên tay. Nó phân vân lÆt t§i lÆt lui, chÜa bi‰t tính th‰ nào. ChiŠu hôm qua, lúc thò tay vào ngæn bàn, nó tình c© phát hiŒn ra t© giÃy này. Trong Çó chÌ vÈn vËn có mÃy dòng, ÇÜ®c vi‰t b¢ng lÓi ch» in hoa. ñ†c thoáng qua, Thøc bÃt giác ÇÕ bØng m¥t: "Cho mình làm quen v§i. Mình ª l§p bu°i sáng, ngÒi cùng ch‡ v§i bån ÇÃy. N‰u không n« tØ chÓi, bån vi‰t cho mình vài ch». Thành thÆt cäm tå. RÃt mong hÒi âm". "Lá thÜ" chÌ ng¡n ngûi có vÆy. Bên dܧi kš tên: Phong Khê. Thøc vÓn nhút nhát, låi cä thËn. Nó chÜa g¥p phäi ki‹u làm quen ÇÜ©ng Ƕt nhÜ th‰ này bao gi©. TØ hôm qua ljn gi©, "lá thÜ" cûa anh chàng Phong Khê chÜa rõ m¥t mÛi n† cÙ b¡t Thøc nghï ng®i hoài. ñã mÃy lÀn, Thøc ÇÎnh hÕi š ki‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng, nhÜng låi s® tøi nó ch†c, thøc Çành giÃu nhËm. Ai chÙ con Xuy‰n và Cúc HÜÖng Çã mª miŒng chòng ghËo, Thøc chÌ có nܧc bÎt tai quay m¥t Çi ch‡ khác. Loay hoay m¶t hÒi, không bi‰t xº s¿ th‰ nào, Thøc khë buông ti‰ng thª dài. Nó không bi‰t nên ph§t l© hay nên trä l©i. Và n‰u trä l©i thì phäi vi‰t nh»ng gì. Næm ngoái, Cúc HÜÖng cÛng rÖi vô m¶t tình huÓng tÜÖng t¿, thÆm chí còn "ghê g§m" hÖn. Hùng quæn nhét thÜ "tÓng tình" vào ngæn bàn, låi còn Çe d†a "n‰u không trä l©i, Cúc HÜÖng së ân hÆn", nghe phát khi‰p! NhÜng Cúc HÜÖng bän lïnh hÖn Thøc nhiŠu. Nó th£ng tay ném nh»ng "tÓi hÆu thÜ" cûa Hùng quæn vào s†t rác. Lúc cao hÙng, nó còn giª thÜ ra cho Xuy‰n và Thøc cùng džc. Cä ba vØa "phân tích" vØa cÜ©i ng¥t nghëo. Thøc không dám hành Ƕng nhÜ Cúc HÜÖng. Cái câu "n‰u không n« tØ chÓi" khi‰n Thøc thÃy t¶i t¶i. HÖn n»a, anh chàng Phong Khê khác xa Hùng quæn. Anh ta không hŠ d†a dÅm Thøc. ñang thä hÒn theo nh»ng š nghï vÄn vÖ, Thøc b‡ng giÆt b¡n ngÜ©i khi nghe ti‰ng Cúc HÜÖng Ƕt ng¶t vang lên sau lÜng: - Làm gì ngÒi thÅn th© vÆy, cô nÜÖng? - à... tao có làm gì Çâu... Thøc lúng túng Çáp. VØa nói nó vØa hÃp tÃp vo tròn t© giÃy låi, giÃu trong lòng bàn tay. Cúc HÜÖng vÅn thän nhiên: - Mày Çang ôn bài hä? Nghe Cúc HÜÖng hÕi vÆy, Thøc mØng nhÜ b¡t ÇÜ®c vàng. Nó mau m¡n: - ¯, tao Çang ôn låi bài hóa. ñ¶t nhiên Cúc HÜÖng Ç°i gi†ng. ñang tÜÖi cÜ©i, nó b‡ng nghiêm m¥t: - Thôi Çi, ÇØng có dóc! Mày không qua m¥t n°i tao Çâu! Hãy khai thÆt Çi! Thái Ƕ cûa Cúc HÜÖng khi‰n Thøc Çâm ch¶t då. Nó Ãp úng: - Tao Çang... ôn låi bài hóa thÆt mà! - HØ, hóa! Hóa phép thì có! - Cúc HÜÖng hÃt mái tóc - Mày ôn bài sao tao không thÃy mày giª tÆp? - TÆp hä? - Thøc li‰m môi - Tao cÃt vào rÒi! - Mày cÃt trong lòng bàn tay mày chÙ gì? - Gi†ng Cúc HÜÖng b‡ng trª nên tinh quái. Thøc Çi‰ng hÒn. Nó nhìn s»ng Cúc HÜÖng: - Sao mày bi‰t? - Tao ÇÙng sau lÜng mày nãy gi© sao không bi‰t! - Cúc HÜÖng vØa cÜ©i hì hì vØa chìa tay ra - ñÜa tao coi thº cái gì vÆy! ThÜ tình phäi không? Bi‰t không th‹ giÃu ÇÜ®c, Thøc Çành bën lën chìa t© giÃy nhàu nát trong tay ra. VØa li‰c m¡t qua t© giÃy, Cúc HÜÖng Çã ré lên: - Tr©i Öi, tình d» chÜa! "Cho mình làm quen v§i", mùi còn hÖn VÛ Linh ca v†ng c°. - Mày ÇØng có nói bÆy! - Thøc ÇÕ m¥t c¿ n¿. Cúc HÜÖng huÖ huÖ t© giÃy trܧc m¥t, chun mÛi ch†c: - Tao nói có sách mách có chÙng Çàng hoàng mà mày dám kêu tao nói bÆy hä! ñúng lúc Çó, Xuy‰n ôm c¥p bܧc vào. Nó li‰c quanh l§p m¶t vòng rÒi räo bܧc låi ch‡ Cúc HÜÖng: - Làm gì mà hò hét om sòm vÆy? Cúc HÜÖng làm ra vÈ nghiêm tr†ng: - Có ÇÙa tÕ tình v§i con Thøc. - TÕ tình Çâu mà tÕ tình! Mày chÌ toàn phÎa! - Thøc nhæn nhó. NhÜng Xuy‰n ch£ng buÒn Ç‹ š ljn Thøc. Nó giÆt t© giÃy trên tay Cúc HÜÖng: - ñÜa "tang vÆt" tao xem! Trong khi Thøc ngÒi ch‰t trân thì Xuy‰n nheo m¡t "nghiên cÙu" lá thÜ. M¶t lát, nó gÆt gù bình luÆn: - ThÓng thi‰t còn hÖn kèm Çám ma! Cúc HÜÖng tròn m¡t: - Nghïa là sao? Xuy‰n chÆm rãi: - Nghïa là lá thÜ tình này Çû sÙc làm rÖi lŒ nh»ng ngÜ©i dÍ y‰u lòng nhÜ con Thøc. "Thành thÆt cäm tå" nghe na ná nhÜ là "thành kính phân Üu", có vÈ nhÜ muÓn chia buÒn cùng gia quy‰n.... ñang ngÒi yên, Thøc b‡ng nhäy d¿ng lên: - Nè, nè, ÇØng có trù Èo nghen mày! Nhà tao sÓng nhæn h‰t, mày ÇØng có nói xui! Xuy‰n lØ m¡t nhìn Thøc: - T¶i mày "tÜ thông" v§i "ÇÎch", tao chÜa phåt, gi© còn bày Ç¥t la lÓi n»a hä! - Tao tÜ thông gì Çâu... Không Ç‹ cho Thøc nói dÙt câu, Xuy‰n chìa t© giÃy ra: - ChÙ lá thÜ này ª Çâu ra? - Thì ª trong ngæn bàn. - Phong Khê là "th¢ng gi¥c" nào? - Ai mà bi‰t! Tao cÛng chÌ m§i thÃy tên Çó lÀn ÇÀu. Cúc HÜÖng thình lình hÕi chen ngang: - Nó gºi cho mày hÒi nào? Thøc ngÆp ngØng: - ... ©... hôm qua. - ThÃy chÜa! - Cúc HÜÖng reo lên - Rõ ràng là có "vÃn ÇŠ". N‰u mày không có "š ÇÒ Çen tÓi" thì tåi sao mày lén lút giÃu lá thÜ tØ hôm qua ljn gi© không cho ai bi‰t? - Tao ÇÎnh nói cho tøi mày bi‰t ngay lúc Çó nhÜng tao s®... Xuy‰n hØ mÛi: - S® gì? Mày s® tøi tao ngæn cän "mÓi tình vï Çåi và cäm Ƕng" cûa mày phäi không? - BÆy! - Thøc ch§p ch§p m¡t - Tao chÌ s® tøi mày ch†c! Cúc HÜÖng nhún vai, buông thõng: - ñúng là có tÆt giÆt mình! Ông bà nói ÇÓ có sai! Xuy‰n gÆt gÆt ÇÀu tính phø h†a theo Cúc HÜÖng, b‡ng nó nhìn thÃy Thøc c¡n ch¥t môi, Çôi m¡t s¡p sºa rÖm r§m, nó hoäng hÓt cÀm tay Thøc lay lay, miŒng rÓi rít: - Tøi tao gi«n chÖi chút xíu mà! Cúc HÜÖng cÛng v¶i vàng lên ti‰ng: - Thôi, nín Çi cô nÜÖng! ñØng có mà nhè ra gi»a l§p! L§p trܪng Hoàng Hòa Çang nhìn mày kìa! - KŒ nó! - Thøc vùng v¢ng. - Tr©i Öi, l§p trܪng mà mày dám kêu b¢ng nó! Tao méc bây gi©! - Cho mày méc! - ñØng có dóc! Mày s® tao méc thÃy mÒ! Hoàng Hòa bô trai nhÃt l§p. Låi Ç‹ š mày. Thøc hØ m¶t ti‰ng: - NhÜng mà tao không Ç‹ š nó! Cúc HÜÖng nháy m¡t: - Mày Ç‹ š anh chàng Phong Khê kia chÙ gì? Nghe Cúc HÜÖng nói vÆy, không Ç‹ cho Thøc kÎp phän Ùng, Xuy‰n Çã v¶i vã xua tay: - Thôi, ÇØng ch†c con Thøc n»a! - RÒi quay sang Thøc, Xuy‰n cÜ©i cÜ©i nói ti‰p - Mày không Ç‹ š tên Phong Khê này nhÜng h¡n thì Ç‹ š mày phäi không? - Tao Çâu có bi‰t! - Thøc thÆt thà - Tao chÌ nghï h¡n muÓn làm quen thôi! Cúc HÜÖng v†t miŒng: - H¡n Ç‹ š hay h¡n Çòi làm quen, chuyŒn Çó không quan tr†ng. VÃn ÇŠ là mày có ÇÎnh "hÒi âm" cho h¡n hay không! Thøc ngÄn ngÜ©i ra: - Tao cÛng ch£ng bi‰t n»a. Tao Çang ÇÎnh hÕi š ki‰n tøi mày. Cúc HÜÖng liŠn li‰c Xuy‰n: - Sao mày? Xuy‰n tÌnh bÖ: - Thì hÒi âm chÙ sao! H¡n chä Ì ôi "bån vi‰t cho mình vài ch»" là gì! Cúc HÜÖng tr®n m¡t: - HÒi âm cho tên nhãi nhép Çó? Tøi bu°i sáng tÙc là tøi 11A3, l§p Çàn em mình! Ch£ng lë... Cúc HÜÖng chÜa nói h‰t câu, Xuy‰n Çã hØ gi†ng c¡t ngang: - Chính vì tøi nó cä gan trêu vào các chÎ, các chÎ cÀn phäi hÒi âm! Tøi mình phäi dåy cho "b†n trÈ" m¶t bài h†c! VÈ m¥t nghiêm nghÎ cûa Xuy‰n khi‰n Cúc HÜÖng phì cÜ©i. Nó khoái chí hÕi: - NhÜng mà ai "dåy"? - TÃt nhiên là con Thøc! ThÜ gºi cho nó mà! Nghe nh¡c t§i mình, Thøc giãy nãy: - Thôi, thôi, tøi mày muÓn làm gì thì làm! Tao không bi‰t "dåy d‡" gì h‰t! ñØng có ép tao! - Thôi ÇÜ®c! - Xuy‰n thª m¶t hÖi dài thÜ©n thÜ®t, ra vÈ bÃt Ç¡c dï - N‰u mày không n« ra tay thì Ç‹ tao. Tao së Çåi diŒn cho mày vi‰t thÜ "dåy d‡" th¢ng nhóc Çó! Xuy‰n vØa nói dÙt câu, Cúc HÜÖng Çã nhanh tay xé "rËt" m¶t t© giÃy trong tÆp, hí hºng chìa ra: - GiÃy nè! Xuy‰n cÀm lÃy t© giÃy. NhÜng nó chÜa vi‰t ngay mà låi lui cui mª c¥p. - Gì n»a vÆy? - Cúc HÜÖng ngåc nhiên hÕi. - Ch© tao m¶t chút! Tao Çang tìm... ÇÒ dùng dåy h†c! - ñÒ dùng dåy h†c? - ¯, muÓn "dåy d‡" có hiŒu quä, cÀn phäi có "ÇÒ dùng dåy h†c". Xuy‰n vØa thò tay vào c¥p vØa trä l©i «m ©. Cúc HÜÖng và Thøc cÙ th¡c m¡c không hi‹u Xuy‰n ÇÎnh tìm vÆt gì trong Çó. Hai ÇÙa ngÒi ngây ngÜ©i hÒi h¶p theo dõi tØng cº Ƕng cûa nhÕ bån tinh quái. Løc l†i m¶t hÒi, Xuy‰n tØ tØ lÃy ra... m¶t cây kËo. Trong khi Thøc thª phào thì Cúc HÜÖng bïu môi thÃt v†ng: - Tܪng gì! ñÒ dùng dåy h†c cûa mày Çó hä? Xuy‰n nheo m¡t: - Sao? Không ÇÜ®c hä? Cúc HÜÖng l¶ vÈ bÃt bình: - NhÜ vÆy là mày "thܪng" chÙ Çâu có "phåt" h¡n! - Mày không bi‰t gì h‰t! - Gi†ng Xuy‰n ranh mãnh - ñÓi v§i nh»ng ÇÙa tham æn nhÜ mày và con Thøc thì Çây là cây kËo, còn ÇÓi v§i tên ti‹u tº Çó, Çây låi là... viên thuÓc chu¶t b†c ÇÜ©ng! Nói xong, Xuy‰n lË làng rút cuÓn tÆp trong c¥p ra, kê t© giÃy lên và b¡t ÇÀu vi‰t thÜ phúc Çáp. Cúc HÜÖng và Thøc ngÒi chÀu rìa hai bên, chøm ÇÀu dòm. NhÜng Xuy‰n vØa hí hoáy bÓn ch» "Phong Khê hiŠn ÇŒ", Cúc HÜÖng Çã bïu môi: - Væn chÜÖng ki‰m hiŒp ba xu! S¥c mùi phim HÒng Kông! Xuy‰n t¿ ái: - ChÙ theo mày, phäi g†i h¡n nhÜ th‰ nào? - CÙ vi‰t là "Gºi bé Phong Khê"! - Hay l¡m! - Xuy‰n gÆt gù khen - Không ng© thÌnh thoäng mày cÛng nói ÇÜ®c m¶t câu thông minh! Nói xong, Xuy‰n lÃy m¶t t© giÃy khác, n¡n nót vi‰t: "Gºi bé Phong Khê, ChÎ ngåc nhiên vô cùng khi nhÆn ÇÜ®c thÜ bé. Có lë bé quáng gà hay sao, chÙ l§p chÎ Çâu có t° chÙc "Câu låc b¶ làm quen" hay "Tìm bån bÓn phÜÖng" mà bé biên thÜ Çòi "k‰t bån tâm tình"! HÖn n»a, bé trÈ ngÜ©i non då tu°i còn nhÕ nên chú tâm h†c hành, ch§ Çua Çòi v§ vÄn, kÈo trèo cao té n¥ng. Nghï tình chÎ em, chÎ t¥ng bé m¶t cây kËo æn cho mau l§n và nh§ ÇØng có dåi d¶t trêu vào chÎ n»a! Good-bye bé!". Xuy‰n vi‰t t§i Çâu, Cúc HÜÖng ôm bøng cÜ©i t§i Çó. Nó la lên: - Tr©i ÇÃt Öi! Mày muÓn "gi‰t" ch‰t tÜÖi "th¢ng bé" sao Xuy‰n? - Cho h¡n ch‰t! - Xuy‰n tr®n m¡t - Ai bäo h¡n dám trêu vào con Thøc nhà bà! Thøc cÛng không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i. NhÜng m¥t nó thoáng l¶ vÈ áy náy. Nó nhìn Xuy‰n, ngÆp ngØng: - Mày vi‰t "ác" quá! - Ác gì mà ác! - Xuy‰n hØ mÛi - ñã "dåy d‡" thì phäi nghiêm kh¡c chÙ! Thøc chép miŒng: - Tao s® anh chàng Phong Khê xÃu h° ljn bÕ h†c mÃt. - H¡n không bÕ h†c Çâu! NhÜng ch¡c h¡n së bÕ cái trò dÃm dúi thÜ tình vào ngæn bàn cûa mày! - ThÜ tình! - Thøc "hÙ" m¶t ti‰ngg - Mày sao giÓng y nhÜ con Cúc HÜÖng! Lúc nào cÛng nói bÆy! - ¯ thôi, không phäi thÜ tình. ThÜ làm quen vÆy. VØa cÜ©i hì hì, Xuy‰n vØa Ç¥t lá thÜ hÒi âm vØa vi‰t vào ngæn bàn cûa Thøc. Xong, nó ch¥n cây kËo lên trên. Nó làm viŒc Çó v§i m¶t b¶ dång hí hºng hŒt nhÜ PhÆt T° lúc Çè Tôn Ngô Không dܧi næm ng†n núi NgÛ Hành vÆy. ChÜÖng 2 ñúng nhÜ Xuy‰n d¿ Çoán, ngày hôm sau ch£ng có gì lå xäy ra. VØa ngÒi vào ch‡, Thøc hÒi h¶p thò tay vào ngæn bàn nhÜng ch£ng có t© giÃy nào trong Çó. Cúc HÜÖng ch¡p hai tay: - Mô PhÆt! Th‰ là tr©i yên b‹ l¥ng! Con Xuy‰n tài thÆt! Xuy‰n ngó Thøc: - Cøc kËo còn không? - Không. Xuy‰n gÆt gù: - Th¢ng bé này ngoan thÆt! Cho gì lÃy Çó! Thøc li‰c Xuy‰n, không hi‹u bån mình khen thÆt hay khen xÕ. T¿ nhiên Thøc thÃy t¶i nghiŒp anh chàng Phong Khê n†. Khi džc lá thÜ Ç¶c ÇÎa cûa Xuy‰n, ch¡c anh ta ngÜ®ng l¡m. Và ch¡c có cho kËo, anh ta cÛng ch£ng bao gi© dám làm quen v§i Çám n» yêu này n»a. Nghï t§i Çó, b‡ng nhiên Thøc bÆt cÜ©i: Xuy‰n ch£ng Çã cho kËo anh ta là gì? ThÃy Thøc t¿ nhiên phá lên cÜ©i, Xuy‰n tò mò: - Mày cÜ©i cái gì vÆy? - Ch£ng có gì h‰t! T¿ nhiên tao tÙc cÜ©i vÆy thôi! Xuy‰n ngušt Thøc: - T¿ nhiên mà cÜ©i! ñÒ con gái vô duyên! Thøc chÜa kÎp phân trÀn, Cúc HÜÖng Çã chen vào, gi†ng thûng thÌnh: - Con Thøc muÓn cÜ©i cÙ viŒc cÜ©i, nhÜng ngày mai ÇØng có quên nghïa vø cûa mình! Thøc trÓ m¡t: - Nghïa vø gì? Cúc HÜÖng thän nhiên: - DÅn tao và con Xuy‰n Çi æn chè ÇÆu ÇÕ bánh l†t. Thøc nhæn m¥t: - Nghïa vø gì kÿ vÆy? - Ch£ng có kÿ gì h‰t! - Cúc HÜÖng nhún vai - Không có tøi tao, làm sao mày tai qua nån khÕi ÇÜ®c! Th¢ng Phong Khê së bám mày t§i già! ThÃy Thøc cÙ tròn m¡t ngÄn ngÖ, Xuy‰n v†t miŒng bÒi thêm: N‰u mày không chÎu, tøi tao nh¡n tên Phong Khê Çó vi‰t thÜ "tÕ tình" ti‰p à! L©i hæm he cûa Xuy‰n khi‰n Thøc giÆt b¡n ngÜ©i. Nó v¶i vã gÆt ÇÀu: - ñÜ®c, ÇÜ®c! Tao chÎu! Thái Ƕ hÓt hoäng cûa thøc khi‰n Xuy‰n và Cúc HÜÖng nhìn nhau cÜ©i khúc khích. NhÜng Thøc chÜa kÎp th¿c hiŒn "nghïa vø" cûa mình thì bi‰n cÓ Çã xäy ra. ñÀu gi© chiŠu hôm sau, Xuy‰n vØa ôm c¥p t§i cºa l§p Çã thÃy Thøc ngÒi s¤n Ç¢ng bàn, trܧc m¥t nó là m¶t trái °i to tܧng nom thÆt "quy‰n rÛ". Xuy‰n vØa bܧc låi vØa li‰c trái °i, miŒng bô bô: - Trái °i này trông ngon m¡t thÆt, nhÜng chÌ có th‹ dùng "tráng miŒng" thôi, không thay th‰ ÇÆu ÇÕ bánh l†t ÇÜ®c Çâu à nghen! Thøc c¡n môi: - Trái °i này Çâu phäi cûa tao! Xuy‰n ngåc nhiên: - Không phäi cûa mày chÙ cûa ai? Thøc không Çáp. Nó chìa t© giÃy Çang cÀm trong tay cho Xuy‰n. VØa li‰c nhìn qua, Xuy‰n Çã nhÆn ngay ra nh»ng ch» in hoa quen thu¶c, liŠn sºng sÓt bu¶t miŒng: - Ña! Låi là h¡n! ñúng lúc Çó, Cúc HÜÖng bܧc vào. ThÃy Xuy‰n cÀm t© giÃy trên tay, Cúc HÜÖng hÕi liŠn: - Gì vÆy mày? Bän t¿ ki‹m hä? Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng: - T¿ ki‹m là mày t¿ ki‹m Çó! ñây là "ÇÖn xin làm quen" cûa th¢ng nhãi hôm n†! Cúc HÜÖng há hÓc miŒng: - Phong Khê? Xuy‰n hØ mÛi: - Ngoài th¢ng gi¥c Çó ra, còn ai vào Çây n»a! - Tr©i Öi, b¶ tên này Çi‰c không s® súng ch¡c? Xuy‰n t¥c lÜ«i: - H¡n chÜa thÃy quan tài chÜa Ç° lŒ! Tao së có cách làm cho h¡n cåch t§i già! Cúc HÜÖng không quan tâm ljn l©i d†a dÅm cûa Xuy‰n. Nó tò mò nhìn t© giÃy: - H¡n vi‰t gì trong Çó vÆy? - Tao Çã xem Çâu! Nói xong, cä hai chøm ÇÀu vào t© giÃy. ThÜ vi‰t: "Bån thân m‰n, Mình thÆt lòng muÓn làm quen v§i bån chÙ không có š trêu bån nhÜ bån nghï Çâu! Mình cÛng không phäi là "bé". So vŠ tu°i tác, có lë mình l§n hÖn bån m¶t, hai tu°i. NhÜng vì hÒi nhÕ, mình nghÌ h†c m¶t, hai næm nên hiŒn nay mình h†c kém bån m¶t l§p. Mình Çã nhÆn ÇÜ®c cây kËo cûa bån. Mình Ç‹ dành chÙ không æn. Và gºi t¥ng bån món quà nho nhÕ g†i là Çáp lÍ. Dù sao mình cÛng gºi ljn bån lòng cäm Ön và thán phøc. Kš tên: Phong Khê." ñ†c xong lá thÜ, Cúc HÜÖng hÕi ngay: - H¡n gºi t¥ng món quà gì Çâu? Xuy‰n chÌ trái °i trܧc m¥t Thøc: - Kia kìa! Cúc HÜÖng ch¶p lÃy trái °i, sæm soi rÒi bu¶t miŒng: - ChÆc, tên này cÛng bi‰t ÇiŠu ÇÃy chÙ! Xuy‰n bïu môi: - Bi‰t "mua chu¶c" thì có! Thøc nãy gi© ngÒi yên không nói gì. Nó bi‰t hÍ mình mª miŒng, th‰ nào cÛng bÎ hai bån trêu ch†c nên m¶t m¿c giä ngây giä Çi‰c. NhÜng bây gi© nghe Xuy‰n xÌa xói anh bån "khuÃt m¥t khuÃt mày" kia, nó không nén n°i, liŠn lên ti‰ng: - Mình t¥ng ngÜ©i ta thì ngÜ©i ta t¥ng låi chÙ "mua chu¶c" gì! - Á, à, con Thøc này ghê thÆt! - Xuy‰n kêu lên - ChÜa gì mà nó Çã bênh "ngÜ©i ta" ch¢m ch¥p rÒi! - Tao ch£ng bênh ai h‰t! - Thøc khÎt mÛi - Tao thÃy cái gì Çúng thì tao nói, vÆy thôi! Xuy‰n li‰c Cúc HÜÖng: - Con Thøc nói vÆy mà không phäi vÆy à nghen! Cúc HÜÖng nãy gi© không Ç‹ š ljn cu¶c ÇÃu khÄu gi»a Xuy‰n và Thøc. Nó mãi nghï ng®i ljn n¶i dung cûa lá thÜ vØa džc. L©i lë bình tïnh và nhún nhÜ©ng cûa lá thÜ khi‰n Cúc HÜÖng Çâm ra có thiŒn cäm v§i ÇÓi phÜÖng. N‰u là mình, Cúc HÜÖng nhû thÀm, mình së tìm nh»ng tØ ng» thÆt cay Ƕc Ç‹ "phän công" låi gi†ng ÇiŒu trÎch thÜ®ng trong lá thÜ Xuy‰n vi‰t. Ho¥c ít ra, mình cÛng làm lÖ, không thèm dây dÜa v§i "t° ki‰n lºa" này n»a. VÆy mà anh chàng Phong Khê kia låi ch£ng tÕ vÈ gì giÆn h©n hay tÙc tÓi. Anh cÙ tÌnh bÖ Çòi... làm quen ti‰p. Låi còn gºi t¥ng m¶t trái °i to thÆt to n»a. ThÃy Cúc HÜÖng cÙ ÇÙng ngây ngÜ©i, ch£ng chÎu lên ti‰ng phø h†a v§i mình, Xuy‰n khÈ hušch khu›u tay vào hông bån: - Làm gì mà thÅn th© vÆy mày? Hay là mày cÛng "k‰t mô-Çen" tay Phong Khê này rÒi? - ñØng có mà vu oan giá h†a! - Cúc HÜÖng giãy nãy - Phong Khê là "ngÜ©i ta" cûa con Thøc, m¡c m§ gì ljn tao. ChÌ Ç®i có vÆy, Xuy‰n quay sang Thøc, nháy m¡t trêu: - Mày nghe rõ chÜa? ñâu phäi chÌ mình tao Çi xa-bô trong bøng mày! Con Cúc HÜÖng cÛng bi‰t tÕng ru¶t gan mày chÙ b¶! - Tøi mày chÌ giÕi nói bÆy! Thøc phän Ùng m¶t cách y‰u §t. Bi‰t không tài nào cãi låi hai cái mŒng trÖn nhÜ thoa m« cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng, Thøc chÌ nói ÇÜ®c m¶t câu rÒi im b¥t. Xuy‰n cÜ©i hì hì, vÈ khoái chí. Nó giª gi†ng eo éo nhåi bÙc thÜ: - Mình Çã nhÆn ÇÜ®c cây kËo cûa bån. Mình Ç‹ dành chÙ không æn. Mình Ç‹ dành trong trái tim mình Ãy! Trong khi Thøc ÇÕ m¥t tía tai thì Cúc HÜÖng h¡ng gi†ng nói: - "Vø án" trái tim Ç‹ tØ tØ tính! Bây gi© tøi mình phäi giäi quy‰t "vø án" trái °i trܧc Çã. Xuy‰n lÜ©m Cúc HÜÖng: - Mày lúc nào cÛng æn v§i uÓng! Tên mày Ç°i thành –c HÜÖng coi b¶ h®p "khÄu vÎ" hÖn! Cúc HÜÖng khoát tay, gi†ng tÌnh røi: - N‰u mày muÓn, ngày mai tao dÅn hai ÇÙa Çi æn Óc hÜÖng liŠn! Còn bây gi© trái °i này tính sao Çây? - Có gì Çâu mà tính! Thì Çem ra m‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng. C¡n ljn khi nào không còn gì Ç‹ c¡n n»a thì thôi! Cúc HÜÖng l¡c ÇÀu nguÀy nguÆy: - Không ÇÜ®c! Cách Çó không ÇÜ®c! - Sao không ÇÜ®c? - MiŒng mày nhÜ cÓng Bà X‰p. Mày c¡n m¶t mi‰ng b¢ng tøi tao c¡n ba næm, ai "Çua" cho låi mày! Xuy‰n phì cÜ©i: - ThÆt tao chÜa thÃy ai ham nói xÃu bån bè nhÜ mày! Trong vø này, công tao l§n nhÃt. N‰u không có lá thÜ và cây kËo cûa tao thì làm gì có trái °i "chi‰n l®i phÄm" này. Tao hܪng phÀn nhiŠu là Çúng rÒi! - Không ÇÜ®c! - Cúc HÜÖng kÎch liŒt phän ÇÓi - Công l§n nhÃt phäi thu¶c vŠ con Thøc. Trái °i này tên Phong Khê t¥ng cho nó chÙ Çâu phäi t¥ng cho mày! - Mày ngÓc quá! Tên Phong Khê t¥ng cho nó là t¥ng trái tim. Còn trái °i là t¥ng cho bån nó, tÙc là tøi mình. Con Thøc hܪng phÀn tinh thÀn, còn tøi mình hܪng phÀn vÆt chÃt! Tóm låi, ÇÙa nào cÛng có phÀn! Nghe Xuy‰n "phân chia tài sän" tr¡ng tr®n và tùy tiŒn nhÜ vÆy, Thøc vØa xÃu h° låi vØa buÒn cÜ©i. Nó làm m¥t nghiêm: - Mày khôn vØa vØa thôi nghe Xuy‰n! Tao nhÜ©ng cái phÀn tinh thÀn cho mày Çó! ñÜa trái °i Çây! Lúc này Xuy‰n Çã cÀm trái °i trên tay Cúc HÜÖng. Nó giÃu trái °i ra sau lÜng: - ñâu có ÇÜa cho mày ÇÜ®c! N‰u mày không chÎu thì Ç‹ tao ki‰m tr†ng tài phân xº. Xem thº tao nói Çúng hay không Çúng. - Nè, nè... Thøc hoäng hÓt kêu lên. ChuyŒn Phong Khê bÕ thÜ trong ngæn bàn, nó không muÓn cho "ngÜ©i ngoài" bi‰t. Bây gi© nghe Xuy‰n Çòi "m©i"tr†ng tài, nó Çi‰ng ngÜ©i. NhÜng Xuy‰n ph§t l© vÈ cÀu khÄn cûa Thøc. Nó Çäo m¡t nhìn quanh và hí hºng reo lên: - Tr†ng tài kia rÒi! Cä Thøc lÅn Cúc HÜÖng lÆt ÇÆt quay ngÜ©i låi. VØa nhác thÃy bóng ngÜ©i Xuy‰n chÌ, Thøc b‡ng nghe trÓng ng¿c ÇÆp thình thÎch, trái tim nhÜ muÓn v†t ra ngoài. Hóa ra ngÜ©i mà Xuy‰n chÌ là Hoàng Hòa, lúc này Çang ÇÙng chÓng tay bên bøc cºa s°, quay m¥t ra vÜ©n båch Çàn phía sau nên không hay sáu tia la-de Çang chi‰u vào mình. Hàng ngày, không hi‹u vô tình hay cÓ š, Hoàng Hòa thÜ©ng ÇÜa m¡t vŠ phía Thøc. Thoåt ÇÀu, ch£ng ai Ç‹ š. VŠ sau, Xuy‰n phát hiŒn ra, liŠn bÃm Cúc HÜÖng. TØ Çó, hÍ có dÎp là cä hai mª miŒng trêu Thøc. BÎ "cáp Çôi" ri‰t, Thøc h‰t dám nói chuyŒn v§i Hoàng Hòa luôn. G¥p anh trong l§p h†c hay ª ngoài ÇÜ©ng, bao gi© Thøc cÛng quay m¥t ngó lÖ ch‡ khác. Vì vÆy, bây gi© thÃy Xuy‰n ÇÎnh kêu Hoàng Hòa låi, Thøc v¶i cÀm våt áo Xuy‰n giÆt giÆt: - ñØng, ÇØng... - ñØng cái gì mà ÇØng! Xuy‰n tr®n m¡t nhìn Thøc rÒi quay vŠ phía cºa s°, ngoác miŒng kêu thÆt to: - L§p trܪng! Hoàng Hòa giÆt mình quay låi. ThÃy ba cô gái, anh nhe ræng cÜ©i: - Gì vÆy Xuy‰n? - Låi Çây tøi này nh© chuyŒn này chút! ThÃy Hoàng Hòa bܧc låi, Thøc lÆt ÇÆt ngó ra sân, bên tai væng v£ng l©i d¥n dò "thi‰t tha" cûa Cúc HÜÖng: - Bình tïnh mà run nghen mày! Hoàng Hòa t§i trܧc m¥t Xuy‰n, vui vÈ: - ChuyŒn gì vÆy? Xuy‰n úp mª: - ChuyŒn này "phÙc tåp" l¡m! - Xuy‰n lúc nào cÛng Çùa ÇÜ®c! - Tui nói thiŒt mà! N‰u không phÙc tåp, tui Çâu có nh© t§i bån! ChuyŒn này trØ l§p trܪng ra, không ai giäi quy‰t n°i! Hoàng Hòa bán tín bán nghi. Anh li‰m môi: - ChuyŒn l§p mình hä? - ¯! - Xuy‰n làm ra vÈ ngÀn ngØ - ñúng ra là chuyŒn riêng cûa con Thøc! Nghe nh¡c t§i Thøc, Hoàng Hòa Çâm ch¶t då. Anh khë li‰c Thøc, gi†ng phân vân: - Thøc sao? Xuy‰n nghiêm gi†ng: - Có ngÜ©i vi‰t thÜ tÕ tình v§i nó! - Bån ÇØng có nghe l©i Xuy‰n! - Thøc kêu lên - Nó xåo Çó! Hai ngÜòi nói hai ÇÜ©ng, Hoàng Hòa không bi‰t th¿c hÜ ra sao, liŠn ÇÜa m¡t nhìn Cúc HÜÖng ra š hÕi. - ñúng ra là thÜ làm quen! - Cúc HÜÖng mïm cÜ©i ranh mãnh - NhÜng làm quen hay tÕ tình cÛng cùng hŒ NTSC, có khác gì Çâu! - NTSC là sao? - Hoàng Hòa ngåc nhiên - Sao låi có NTSC ª Çây? Cúc HÜÖng chun mÛi: - NTSC bån cÛng không bi‰t mà Çòi làm l§p trܪng! HŒ này ti‰ng ViŒt dÎch là "Nh§ ThÜÖng SÀu Cäm"! Ví dø nhÜ ngÒi trong l§p, mình nhìn hoài vŠ phía m¶t ngÜ©i nào Çó tÙc là mình NTSC ngÜ©i Çó! Dù Çang lo ngay ngáy trܧc trò nghÎch phá cûa lÛ bån, nghe Cúc HÜÖng bÓc phét, Thøc cÛng không khÕi phì cÜ©i. Còn Xuy‰n thì gøc m¥t xuÓng bàn, cÜ©i run cä hai vai. ChÌ có Hoàng Hòa là gÜ®ng gåo. Anh bi‰t l©i nói Çùa vØa rÒi cûa Cúc HÜÖng ngø š châm ch†c mình. Anh nhìn Xuy‰n, Çánh trÓng läng: - Bån nào vi‰t thÜ cho Thøc vÆy? Xuy‰n ngÄng ÇÀu lên, miŒng vÅn còn cÜ©i: - Không phäi l§p mình! Tøi bu°i sáng! Hoàng Hòa "à" m¶t ti‰ng, vÈ nhË nhõm: - VÆy thì kŒ tøi nó! ñØng trä l©i! Xuy‰n nhanh nhÄu: - NhÜng tui thay m¥t con Thøc trä l©i h¡n rÒi. H¡n liŠn gºi cho tøi này m¶t trái °i, Gi© làm sao? VØa nói, Xuy‰n vØa chìa trái °i ra. Hoàng Hòa nhún vai: - Báo cho cô chû nhiŒm bi‰t chÙ sao! - Báo cho cô chû nhiŒm? - Xuy‰n tròn m¡t. - ¯. - Chi vÆy? - Thì Ç‹ cô bi‰t cô... ngæn ngØa. - Ngæn ngØa? Tøi này Çâu phäi con nít mà ngæn ngØa? L©i æn nói cà khÎa cûa Xuy‰n khi‰n Hoàng Hòa b¡t ÇÀu b¿c mình. Anh nhæn nhó: - Bån kêu tui giäi quy‰t, tui giäi quy‰t bån không chÎu nghe thì kêu làm gì! Xuy‰n khÎt mÛi: - Tui Çâu có kêu bån giäi quy‰t vø lá thÜ! Tui nh© bån giäi quy‰t vø trái °i kìa! Hoàng Hòa ngÖ ngác: - Trái °i sao? Xuy‰n thûng thÌnh: - Trái °i này ngÜ©i ta gºi t¥ng con Thøc nhÜng chính là nh© lá thÜ hÒi âm cûa tui, bây gi© chia cách sao? Tui v§i con Thøc ai ÇÜ®c æn nhiŠu hÖn? - KhÕi æn n»a! - Hoàng Hòa Çáp g†n lÕn. - Sao vÆy? - Cä ba cô gái sºng sÓt cùng kêu lên. Hoàng Hòa t¥c lÜ«i: - ñem trä quách thì khÕi æn chÙ sao! Cúc HÜÖng "xì" m¶t ti‰ng: - Vô duyên! NgÜ©i ta nh© chia, låi xúi Çem trä! Gi†ng Hoàng Hòa nhuÓm vÈ cay cú: - Không quen bi‰t thì nhÆn làm gì! - Không quen cÛng cÙ nhÆn! - Cúc HÜÖng nghinh m¥t - Trái cây chÙ b¶ thuÓc Ƕc sao mà không nhÆn! Trܧc ÇiŒu b¶ hùng h° cûa Cúc HÜÖng, Hoàng Hòa Çâm lúng túng. Anh Ãp úng: - NhÜng mà... nhÜng mà... - Không có "nhÜng mà nha mØng" gì h‰t! - Cúc HÜÖng vung tay - Quanh næm suÓt tháng bån ng¡m ngÜ©i ta ljn mòn cä da m¥t mà bån có t¥ng ngÜ©i ta ÇÜ®c cái h¶t °i nào không! Trong khi anh chàng này chÜa hŠ quen bi‰t mà dám dâng cä m¶t trái °i to tܧng làm "sính lÍ", chÙng tÕ h¡n NTSC thành thÆt hÖn bån nhiŠu! Cúc HÜÖng "x°" m¶t tràng khi‰n Hoàng Hòa ÇÕ m¥t tía tai. Bi‰t không ÇÎch låi Xuy‰n và Cúc HÜÖng, hai cái máy phát sóng "siêu tÀn sÓ" n°i ti‰ng tØ hÒi còn h†c l§p mÜ©i, Hoàng Hòa Çành quay lÜng bÕ Çi sau khi buông m¶t câu ch»a thËn: - MÃy bån nói gì Çâu không! - Không dám "gì Çâu" Çâu! Cúc HÜÖng dài gi†ng vói theo khi‰n Xuy‰n gÆp ngÜ©i cÜ©i ng¥t nghëo. T¿ nhiên Thøc cäm thÃy bÃt nhÅn. Nó ÇÆp vào tay Cúc HÜÖng: - Cái con này! Mày nói næng sao ch£ng n‹ ngÜ©i ta lÃy m¶t chút xíu! Cúc HÜÖng bïu môi: - H¡n có "Ç‹ š" ljn tao Çâu mà b¡t tao n‹! Bi‰t Cúc HÜÖng s¡p sºa trêu mình, Thøc không dám giª gi†ng trách móc n»a. Nó thò tay cÀm trái °i trên tay Xuy‰n: - Cái này gi© tính sao? - Còn tính sao n»a! - Xuy‰n tr®n m¡t - L§p trܪng mà tính không ra thì tøi mày chÌ còn có cách nghe theo l©i ÇŠ nghÎ lúc nãy cûa tao thôi! Cúc HÜÖng dòm Xuy‰n, gi†ng cänh giác: - M‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng hä? B¶ tÎch nh§n nhác cûa Cúc HÜÖng làm Xuy‰n phì cÜ©i: - Làm gì mày hÓt hoäng vÆy? - Cái miŒng cûa mày r¶ng ljn mang tai, ai trông thÃy mà ch£ng phát hoäng! - Cúc HÜÖng ngØng m¶t chút rÒi h¡ng gi†ng ti‰p - M‡i ÇÙa c¡n m¶t mi‰ng cÛng ÇÜ®c. NhÜng Ç®i tao lÃy vi‰t tao vë lên trái °i ba vòng tròn, m‡i ÇÙa chÌ "hoåt Ƕng" trong phÀn ÇÃt cûa mình, không ÇÜ®c xâm phåm... - ñây là °i chÙ không phäi "ÇÃt"! - Xuy‰n v†t miŒng. - ¯ thì °i! - Cúc HÜÖng tûm tÌm - ñÙa nào Ç‹ dÃu ræng Çi låc ra ngoài vùng quy ÇÎnh, coi nhÜ bÎ truÃt quyŠn "thi c¡n" ti‰p... Cúc HÜÖng nói chÜa dÙt câu, Thøc Çã v‡ tay reo: - Hay l¡m, hay l¡m! NhÜ vÆy cho con Xuy‰n bÕ cái tÆt giành æn! Xuy‰n bïu môi: - Xì, tao tao thèm vào cái vòng tròn cûa con Cúc HÜÖng! Tao có cách này hay hÖn nhiŠu, låi khÕi bày Ç¥t vë v©i lôi thôi! Thøc không nén ÇÜ®c tò mò: - Cách gì vÆy? - M‡i ÇÙa m¶t trái, khÕi ai giành cûa ai! - M‡i ÇÙa m¶t trái? - Cúc HÜÖng hÕi v§i gi†ng châm bi‰m - Ÿ Çâu ra mà nhiŠu vÆy? Xuy‰n thän nhiên: - Ÿ ch‡ anh chàng Phong Khê chÙ Çâu! Trong khi Thøc còn Çang ngÖ ngác thì Cúc HÜÖng cÜ©i toe: - Tao hi‹u rÒi! Mày ÇÎnh "hå chi‰u" b¡t anh chàng " cÓng nåp" chÙ gì! Xuy‰n ch§p ch§p m¡t: - ¯, chính vì cái thói "trùm sò" cûa h¡n mà ba ÇÙa mình phäi giành giÆt m¶t trái °i ljn sušt n»a chém nhau. Tao së bäo v§i h¡n nhÜ vÆy. Và n‰u h¡n còn hy v†ng s© ÇÜ®c ngón chân út cûa con Thøc, h¡n phäi xoay xª gÃp ba trái °i n¶p cho tøi mình. Còn không thì ki‰m ÇÜ©ng mà xéo, ÇØng có hòng làm quen làm lå gì n»a! Xuy‰n vØa nói vØa làm ÇiŒu b¶ khi‰n Thøc che miŒng cÜ©i khúc khích. Nó tܪng Xuy‰n chÌ cao hÙng nói chÖi, nào ng© Xuy‰n vØa "phát bi‹u" xong, liŠn lÆt tÆp xé m¶t cái "rËt". Thøc la hoäng: - B¶ mày làm thÆt hä Xuy‰n? - ThÆt hay không, lát n»a bi‰t liŠn! VØa nói Xuy‰n vØa Ç¥t t© giÃy lên cuÓn tÆp, hí hoáy vi‰t. Cúc HÜÖng v¶i vàng xáp låi, m¥t nó tÜÖi hÖn h§n. ChÌ có Thøc là thÃp thÕm. Nó bÒn chÒn nhìn ngòi vi‰t cûa Xuy‰n Çang bò ngo¢n ngoèo trên giÃy. B‡ng Thøc giÆt mình ÇÜa tay lên døi m¡t. Nó không tin nh»ng gì mình vØa thÃy. Xuy‰n không g†i Phong Khê b¢ng cái tØ "th¢ng bé" xách mé kia n»a. RÃt m¿c ôn hòa, Xuy‰n mª ÇÀu lá thÜ b¢ng nh»ng dòng thân thiŒn: Gºi bån Phong Khê... ChÜÖng 3 Phong Khê quä là m¶t anh chàng nhanh nhÄu phát khi‰p. Ba ngày sau khi Xuy‰n gºi "tÓi hÆu thÜ", ba trái °i tròn trïnh Çã n¢m ngay ng¡n trong ngæn bàn cûa Thøc. Khi phát hiŒn ra "lÍ vÆt", Thøc không khÕi b« ng«. BÃt giác nó cäm thÃy m¶t n‡i xao xuy‰n mÖ hÒ dâng lên trong lòng. Xuy‰n và Cúc HÜÖng thì vui vÈ m¶t cách hÒn nhiên. VØa thÃy mÃy trái °i, Cúc HÜÖng Çã bô bô: -Tao bi‰t ngay mà! Rõ ràng tay Phong Khê này NTSC con Thøc sâu ÇÆm hÖn chàng l§p trܪng mình nhiŠu! Xuy‰n gÆt gù: - Hóa ra h¡n cÛng tº t‰ g§m! Gä con Thøc cho h¡n, mình cÛng không ljn n‡i lo l¡ng l¡m! - Tao v§i mày låi còn có °i æn dài dài! - Cúc HÜÖng lj thêm. - DËp tøi mày Çi! - Thøc mím môi - Tøi mày có muÓn gä thì t¿ gä lÃy, ÇØng có kéo tao vô! - Ôi chao, cái con này! - Cúc HÜÖng vØa kêu vØa ÇÜa hai tay lên tr©i - Hôm trܧc mày hì hà hì høc g¥m °i cûa ngÜ©i ta, bây gi© låi giª gi†ng phø phàng hä! - Tøi mày cÛng æn n»a chÙ b¶! - Thøc chÓng ch‰. - NhÜng tøi tao æn là æn phø mày! CÛng nhÜ mai mÓt mày lÃy chÒng, mày là cô dâu, còn tao v§i con Xuy‰n là phø dâu. ChÙ ch£ng lë trong cái "vø" này, ÇÙa nào cÛng Çóng vai chính, không có ÇÙa phø, coi sao ÇÜ®c! - Thôi, thôi, tao không nói chuyŒn v§i mày n»a! MiŒng mày nhÜ loa phát thanh ª ngoài Xa Cäng, ai nói cho låi! Xuy‰n h¡ng gi†ng chen vô: - Con Thøc không muÓn nói chuyŒn v§i con Cúc HÜÖng thì nói chuyŒn v§i tao! Thøc røt c°: - Tao cÛng không nói chuyŒn v§i mày! Mày còn ghê hÖn con Cúc HÜÖng! Xuy‰n nghiêm m¥t: - Không nói cÛng phäi nói! ñây là hÕi cung chÙ không phäi nói chuyŒn bình thÜ©ng! ChuÄn bÎ tinh thÀn nghe tao hÕi nè! Thøc chun mÛi: - HÕi gì hÕi Çåi Çi! Bày Ç¥t làm m¥t hình s¿ hoài! Xuy‰n ÇÆp tay xuÓng bàn: - ñØng có thách thÙc nhà chÙc trách! Nhà ngÜÖi hãy thành th¿c trä l©i cho ta và con Cúc HÜÖng bi‰t lá thÜ mà Phong Khê gºi kèm theo mÃy trái °i nhà ngÜÖi giÃu ª Çâu rÒi! - Xì! Tao mà thèm giÃu! Xuy‰n chìa tay ra: - Không giÃu thì ÇÜa ra Çây! Thøc hÃt mái tóc: - Ÿ trong ngæn bàn kìa! Xuy‰n ngó Cúc HÜÖng, cÜ©i hì hì: - Rõ ràng nó giÃu trong ngæn bàn mà bäo là không giÃu! N‰u không bÎ hÕi cung, ÇØng hòng nó khai ra! VØa nói, Xuy‰n vØa cúi ÇÀu dòm vào ngæn bàn, søc såo và lôi ra m¶t t© giÃy gÃp tÜ. Nó li‰c Thøc: - Mày "duyŒt" trܧc rÒi phäi không? - ¯. - Mày có thêm b§t gì trong này không? - HÕi vô duyên! Xuy‰n nháy m¡t trêu Thøc, tay lúi húi mª thÜ. Cúc HÜÖng vØa li‰c vào t© giÃy Çã bu¶t miŒng sºng sÓt: - Ái chà! Ki‹u này thì nguy to! Con Thøc khai h‰t v§i h¡n rÒi Xuy‰n Öi! Xuy‰n cÛng không giÃu vÈ kinh ngåc. Nó ch¡t lÜ«i xušt xoa: - Chà, tay này Çóng vai chính trong phim "Thám tº tÜ" ch¡c? Thøc Çã džc qua lá thÜ nên ch£ng hŠ ngåc nhiên vŠ phän Ùng cûa các bån. Nó nghï vŠ s¿ ranh mãnh cûa anh chàng Phong Khê nhiŠu hÖn. Ch£ng hi‹u anh ta ÇiŠu tra b¢ng cách nào mà bi‰t tÕng tòng tong tên tu°i cûa b†n Thøc. Thøc nh§ rõ mÒn m¶t nh»ng dòng ch» trên t© giÃy Xuy‰n cÀm: Cái tØ "bån" rÃt dÍ thÜÖng Cám Ön Xuy‰n, Thøc, Cúc HÜÖng rÃt nhiŠu Ba trái °i có bao nhiêu ChÌ mong các bån bu°i chiŠu... no nê ThÃy Thøc ngÒi Çæm chiêu, Cúc HÜÖng låi g†i giÆt: - Có phäi mày "bán ÇÙng" tên tu°i tøi tao cho h¡n không vÆy Thøc? Thøc mím môi: - Tao không bi‰t buôn bán! - Chà, chà, b»a nay con Thøc mÒm mép khi‰p! HÍ Çøng ljn "ngÜ©i yêu" cûa nó thì y nhÜ r¢ng nó "xù lông nhím" lên! - Cúc HÜÖng nheo m¡t bình luÆn - N‰u mày không cung cÃp thì h¡n moi tin tÙc này ª Çâu ra? - Tao ch£ng bi‰t. Tao chÜa g¥p h¡n bao gi©. Xuy‰n ngÅm nghï m¶t lát rÒi gÆt gù: - ChuyŒn này không phäi do con Thøc. Có th‹ anh chàng qu› quái này mò lên væn phòng dò tên tøi mình trong s° g†i tên và ghi Çi‹m. - Vô lš! - Cúc HÜÖng phän ÇÓi - N‰u chÌ løc l†i trong s°, làm sao h¡n bi‰t ba ÇÙa mình ngÒi cùng m¶t bàn? Ch£ng lë h¡n mÜ®n s° chû nhiŒm cûa cô TÜ©ng Anh Ç‹ coi sÖ ÇÒ l§p h†c? - Làm gì có chuyŒn Çó! - Xuy‰n læc ÇÀu - Có cho vàng h¡n cÛng không dám "cÀu cÙu" cô TÜ©ng Anh! ChÌ có m¶t cách... Nói t§i Çây Xuy‰n b‡ng ngÆp ngØng khi‰n Thøc và Cúc HÜÖng cùng sÓt ru¶t lên ti‰ng hÕi: - Cách gì? Xuy‰n làm m¥t nghiêm tr†ng: - H¡n trà tr¶n vào h†c sinh bu°i chiŠu Ç‹ "do thám". - Không th‹ có chuyŒn Çó ÇÜ®c! - Cúc HÜÖng nhún vai - H¡n mà ló m¥t vô khÕi c°ng là bäo vŒ Çu°i ra liŠn! -H¡n không lÈn vào gi© h†c mà vào ngay lúc ra chÖi. - Ra chÖi c°ng cÛng Çóng! - Cúc HÜÖng cãi. Xuy‰n bïu môi: - ñóng cái mÓc xì! Th‰ nào ch£ng có ÇÙa næn nÌ bác bäo vŒ mª c°ng cho ra ngoài mua cái này cái n†. KhÓi ÇÙa còn phÎa ra lš do có cha mË anh chÎ cô bác cÆu m® dì dÜ®ng ljn tìm. Th‰ là thØa lúc l¶n x¶n, ngÜ©i yêu cûa con Thøc liŠn chui vào.. g¥p nó! - G¥p mày thì có! - Thøc "xì" m¶t ti‰ng. - Thì không g¥p! - Xuy‰n cÜ©i hì hì - NhÜng h¡n së nÃp ª m¶t xó xÌnh nào Çó, say sÜa ng¡m nhìn con Thøc. Ba ÇÙa mình chÖi thân v§i nhau, Çi Çâu cÛng c¥p kè, do Çó tao và con Cúc HÜÖng cÛng bÎ... ng¡m nghía lây. Th‰ là tøi mình ª ngoài sáng, h¡n ª trong bóng tÓi tha hÒ dò hÕi, sæn tin... - Không th‹ ÇÜ®c! Không th‹ kéo dài tình trång này ÇÜ®c! - Cúa HÜÖng hùng h° vung tay - N‰u vÆy thì tøi mình "l‡" quá n¥ng! Mình phäi tìm cách trà tr¶n vào các l§p bu°i sáng Ç‹... ng¡m nghía låi h¡n! - ñúng! - Xuy‰n tán thành ngay - NhiŒm vø Çó giao cho con Thøc là h®p lš nhÃt! Nó là nguyên nhân gây ra m†i chuyŒn, do Çó nó có trách nhiŒm Çi... ng¡m nghía "kÈ thù"! - ñÙa nào thích thì Çi! Tao không có ham trò này Çâu! - Thøc røt c°. Cúc HÜÖng ngušt Thøc m¶t cái rÒi ÇÜa m¡t hÕi Xuy‰n: - Nó không chÎu Çi, gi© sao mày? - Nó không chÎu Çi thì thôi chÙ sao! - Xuy‰n thª ra. - Thôi? - Cúc HÜÖng trÓ m¡t. - ¯. - Sao ÇÖn giän vÆy? - Gi†ng Cúc HÜÖng Ãm Ùc - Ch£ng lë mình chÎu thua anh chàng láu cá kia? Xuy‰n nhún vai: - Không phäi là chÎu thua! NhÜng tøi mình không muÓn ÇÓi diŒn v§i s¿ thÆt phÛ phàng! - Nghïa là sao? - Cúc HÜÖng vÅn không hi‹u š Xuy‰n. - ñ‹ vÆy hay hÖn! - Xuy‰n chÆm rãi giäi thích - CÙ coi nhÜ h¡n là "ngÜ©i tình không chân dung" cûa con Thøc! N‰u g¥p h¡n, rûi tøi mình phát hiŒn ra Çó là m¶t anh chàng ch¶t m¡t hay sÙt môi, có phäi là m¶ng vàng tan v« không? - ¯ hén! - Cúc HÜÖng gøc g¥c ÇÀu - N‰u quä vÆy thì thÆt Çau kh° cho con Thøc! Trܧc nay, nó cÙ hình dung anh chàng cûa nó hao hao nhÜ Alain Delon! Thøc dÄu môi: - Alain Delon là thÀn tÜ®ng cûa mày chÙ Çâu phäi cûa tao! - Cûa ai cÛng vÆy thôi! Dù sao ÇÜ®c Alain Delon NTSC cÛng còn hÖn là ÇÜ®c th¢ng gù nhà th© ñÙc Bà Ç‹ š! Xuy‰n khoát tay: - Thôi, ÇØng cãi nhau n»a! Tøi mình dù không "truy nã" h¡n nhÜng vÅn phäi vi‰t thÜ trä l©i. Phäi cho h¡n bi‰t cái trò rình rÆp cûa h¡n ch£ng có gì hay ho! - ñÜÖng nhiên rÒi! - Cúc HÜÖng lË làng. Xuy‰n nhíu mày: - NhÜng lÀn này hÖi khó. - Có gì Çâu mà khó! Vi‰t thÜ là "nghŠ" cûa mày mà! Xuy‰n t¥c lÜ«i: - NhÜng lÀn này h¡n vi‰t cho mình b¢ng thÖ, mình cÛng phäi làm thÖ trä l©i. N‰u không h¡n bäo tøi mình mít Ç¥c væn chÜÖng, thÖ con cóc cÛng không bi‰t làm! Cúc HÜÖng hÃt hàm: - VÆy thì giao cho con Thøc. Nó giÕi væn hÒi nào ljn gi©. Nghe Cúc HÜÖng "phân công", Thøc giãy nãy: - Tao có bi‰t làm thÖ Çâu mà b¡t tao làm! Cúc HÜÖng tr®n m¡t: - Không ÇÜ®c cÛng phäi làm! Ai bäo mày gây ra tai h†a chi! Thøc s¡p sºa lâm vào th‰ bí thì Xuy‰n kÎp th©i can thiŒp. Nó v¶i vã xua tay: - Không nên ép con Thøc! Nó không bi‰t làm, ép nó, nó làm dª Ëc, anh chàng kia së cÜ©i vào mÛi tøi mình! - VÆy làm sao bây gi©? Câu hÕi cûa Cúc HÜÖng rÖi tõm vào yên l¥ng. Cä Xuy‰n lÅn Thøc ÇŠu bí rÎ. Không ai tìm ra lÓi thoát. Trong khi Xuy‰n Çang m¥t nhæn mày nhó nhÜ khÌ làm trò thì Thøc mÌm cÜ©i vÄn vÖ. Nó Çang nghï ljn anh chàng Phong Khê "l¡m chuyŒn" n†. Thøc không hi‹u anh ta muÓn làm quen hay làm kh° b†n Thøc. Anh ta bày ra thÆt l¡m trò. H‰t làm ÇiŒp viên låi làm thi sï. Thøc thì ch£ng nghï ng®i gì sâu xa, cÛng ch£ng muÓn æn thua v§i anh ta làm gì. NhÜng Xuy‰n và Cúc HÜÖng låi khác. Tøi nó quÆy phá hÒi nào ljn gi©, Çâu Ç‹ anh chàng vô danh ti‹u tÓt kia lên m¥t ÇÜ®c. ñang nghï ng®i, Thøc b‡ng nghe Cúc HuÖng nóng ru¶t lên ti‰ng. Nó hÕi tr°ng tr°ng: - Ch£ng lë tøi mình bó tay sao? - Bó tay sao ÇÜ®c mà bó tay! - Xuy‰n h¡ng gi†ng - NhÜng có lë tøi mình phäi cÀu viŒn m¶t ngÜ©i... - Ai? - Cúc HÜÖng lÅn Thøc ÇŠu bu¶t miŒng. Xuy‰n tÜÖi tÌnh: - Nhà thÖ cûa l§p mình. - A, Phán cûi! - Cúc HÜÖng reo lên. Thøc lÜ©m bån: - NgÜ©i ta có tên h† Çàng hoàng mày không kêu, cÙ "Phán cûi, Phán cûi" hoài! - Cä l§p ÇŠu kêu nó là Phán cûi chÙ Çâu phäi mình tao! Xuy‰n ÇÆp hai tay vào nhau: - Con Cúc HÜÖng nói vÆy không ÇÜ®c! Trܧc Çây mày muÓn kêu nó là Phán cûi hay phûi cán gì cÛng ÇÜ®c, nhÜng k‹ tØ gi© phút này trª Çi, mình s¡p sºa nh© vä nó, mình phäi kêu nó là nhà thÖ Lê Huy Phán Çàng hoàng. Lš do Xuy‰n ÇÜa ra chính Çáng ljn mÙc Cúc HÜÖng Çành phäi ÇÒng š. Nó chÌ hÆm h¿c lÄm bÄm: - Nh© xong vø này, tao së låi kêu nó b¢ng Phán cûi cÛng không mu¶n! Nghe Cúc HÜÖng nhÃm nh£ng hæm he, Thøc cÓ l¡m m§i không phì cÜ©i. Nó s® cÜ©i phá lên, Cúc HÜÖng së n°i cáu gán ghép bÆy bå. Phán h†c chung v§i b†n Thøc tØ næm l§p mÜ©i. Hai næm trܧc, Phán h†c trung bình, không có gì n°i bÆt. T¿ nhiên næm nay Phán h†c khá h£n lên, Ç¥c biŒt là môn toán. Trܧc Çây, Cúc HÜÖng luôn luôn dÅn ÇÀu l§p vŠ môn này. NhÜng k‹ tØ ÇÀu næm nay, chÙc vô ÇÎch cûa Cúc HÜÖng bu¶c phäi chia Çôi. GÀn Çây, Phán låi m¡c cái tÆt sính làm thÖ. Thoåt ÇÀu, khi b¡t g¥p nh»ng bài thÖ tÄy xóa chi chít trong tÆp Phán, bån bè không ng§t l©i ch†c ghËo. NhÜng tØ khi Phán Çæng ÇÜ®c m¶t hai bài trên báo M¿c Tím và Áo Tr¡ng thì Çám bån Ƕc miŒng trܧc Çây låi b¡t ÇÀu nhìn Phán b¢ng ánh m¡t n‹ nang. Tuy vÆy, nhà thÖ Lê Huy Phán không có nhiŠu bån thân. M¶t phÀn vì Phán có vÈ già d¥n so v§i các bån cùng l§p nhÜng phÀn khác, quan tr†ng hÖn, Phán trông quê ki‹ng, cøc mÎch. M¥c dù r©i quê lên thành phÓ mÃynæm nay, Phán vÅn không g¶t rºa ÇÜ®c dÃu v‰t ru¶ng vÜ©n cûa mình. Cách æn m¥c cûa Phán ch£ng hòa h®p chút xíu nào v§i mô-Çen hiŒn Çåi Çang lan tràn tØng gi© tÆn các xó xÌnh cûa m¶t thành phÓ væn minh. N‰u Çem so v§i chàng l§p trܪng hào hoa phong nhã Hoàng Hòa, Phán ch£ng khác nào m¶t anh nông dân lên thành phÓ... mua máy cày. Và ch£ng bi‰t t¿ bao gi© và ai ÇŠ xܧng, bån bè ÇŠu g†i Phán là... Phán cûi, m¶t biŒt danh hoàn toàn phù h®p v§i con ngÜ©i. VÆy mà ch£ng hi‹u sao cái anh chàng "tía em hØng Çông Çi cày bØa, má em hØng Çông Çi cày bØa" Çó låi làm ÇÜ®c thÖ Çæng báo, lå thÆt! ThÌnh thoäng, khi nh¡c ljn Phán, Cúc HÜÖng thÜ©ng hóm hÌnh nhÆn xét nhÜ vÆy. NhÜ dù là Phán có "cûi" hay "b‰p ga" thì Xuy‰n vÅn phäi ljn g¥p anh. Thoåt ÇÀu, Thøc c¿c l¿c phän ÇÓi cái trò nh© vä này. NhÜng khi Xuy‰n nói: - ChuyŒn anh chàng Phong Khê Çòi làm quen v§i mày, Hoàng Hòa Çã bi‰t rÒi. bây gi© thêm m¶t ngÜ©i n»a bi‰t, Çâu có sao! Hay là mày chÌ muÓn tâm s¿ riêng v§i l§p trܪng thôi? Thøc Çành gÜ®ng gåo cÜ©i trØ. Trܧc nay, tøi Xuy‰n ít khi trò chuyŒn v§i Phán, do Çó anh tÕ vÈ ngåc nhiên khi vØa ra chÖi Çã thÃy Xuy‰n ljn g¥p mình. Anh chÜa kÎp hÕi thì Xuy‰n Çã nói trܧc: - Tøi tui nh© bån cái này chút! - Gì vÆy? Xuy‰n khë li‰c vŠ phía Cúc HÜÖng và Thøc, nháy nháy m¡t rÒi quay låi nhìn Phán, hùng hÒn tÜ©ng thuÆt låi nh»ng chuyŒn vØa xäy ra. K‹ xong, Xuy‰n ÇŠ nghÎ th£ng: - Bån làm giùm cho tøi này bài thÖ trä l©i ÇÜ®c không? Phán vui vÈ: - Dï nhiên là ÇÜ®c! NhÜng tåi sao các bån không tìm hi‹u xem anh chàng Phong Khê này là ngÜ©i nhÜ th‰ nào? - ñó là chuyŒn riêng cûa tøi này, bån khÕi cÀn quan tâm. - Xuy‰n gåt ngang - Bån chÌ cÀn giúp tøi này "sáng tác væn chÜÖng" thôi! Phán li‰m môi: - NhÜng n¶i dung nhÜ th‰ nào? - N¶i dung hä? - Xuy‰n ngÆp ngØng m¶t hÒi rÒi quay låi ngo¡c Thøc và Cúc HÜÖng - Tøi mày låi Çây cho tao tham khäo š ki‰n chút coi! ChÌ Ç®i có vÆy, Cúc HÜÖng chåy vù ngay låi, miŒng láu táu: - Sao rÒi, Phán cûi, à quên, nhà thÖ Lê Huy Phán có chÎu giúp tøi mình không? - ChÎu rÒi! - Xuy‰n trØng m¡t nhìn bån - Mày tÓp b§t cái miŒng cûa mày låi cho bà con nh© coi! Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì, Çánh trÓng läng: - Mày ÇÎnh tham khäo chuyŒn gì vÆy? Xuy‰n nghiêm m¥t: - ChuyŒn vi‰t thÜ hÒi âm. Bây gi© tøi mình së vi‰t gì cho tên Phong Khê Çây? - Thì nhÜ khi nãy mày nói Çó! Lên án cái trò rình rÆp cûa h¡n! Xuy‰n quay qua nhìn Thøc: - Còn cô nÜÖng này có š ki‰n gì không? Thøc tûm tÌm: - Tùy tøi mày! Cúc HÜÖng hØ mÛi: - Con Thøc cÀm tinh con cù lÀn, ÇØng hÕi nó mÃt công - ñang nói, Cúc HÜÖng sáng m¡t lên - quên, trong thÜ h¡n chúc tøi mình "no nê", š là chê tøi mình tham æn. Mình phäi bäo cho h¡n bi‰t ba trái °i ch£ng nh¢m nhò gì. Phäi... ba trái xoài m§i no! Thøc ÇÙng bên cånh vØa cÜ©i vØa phát månh vào tay Cúc HÜÖng: - Con nhÕ này, sao mày ham "dø æn" ngÜ©i ta quá vÆy! Cúc HÜÖng vênh m¥t: - H¡n dø mày, tao phäi dø låi h¡n cho huŠ chÙ! Phán tru§c sau vÅn không nói m¶t ti‰ng. Anh chÌ l¥ng lë mÌm cÜ©i trܧc nh»ng l©i Çùa t‰u cûa b†n Xuy‰n. Khia ba cô gái Çã thÓng nhÃt xong n¶i dung, và chính thÙc "Ç¥t hàng", anh m§i b¡t ÇÀu ch¡p tay sau lÜng Çi t§i Çi lui, miŒng không ngØng lÄm nhÄm. "Hoåt Ƕng sáng tác" cûa Phán khi‰n ba cô gái tròn xoe m¡t nhÜ th‹ Çang quan sát m¶t ngÜ©i vØa bܧc ra tØ... Çïa bay. Cúc HÜÖng hÒi h¶p thì thÀm: - Làm thÖ gì mà trông ghê quá tøi mày! GiÓng hŒt lên ÇÒng! Xuy‰n "suœt" khë: - ñ‹ yên cho ngÜ©i ta làm viŒc! - Nåt xong, Xuy‰n b‡ng ngÙa miŒng không nhÎn ÇÜ®c, liŠn lên ti‰ng bình phÄm - Tao låi thÃy giÓng mÃy nhà sÜ Çi khÃt th¿c hÖn! Không bi‰t Phán có nghe thÃy nh»ng l©i xì xào cûa Xuy‰n và Cúc HÜÖng không mà anh b‡ng Ƕt ng¶t dØng bܧc. - Sao không Çi n»a? - Cúc HÜÖng bÃt giác v†t miŒng hÕi. - Xong rÒi! - VÆy thÖ Çâu? - LÃy giÃy ra Çi! Tui džc cho các bån chép! Cúc HÜÖng kêu lên: - Tr©i Öi, nhà thÖ gì mà làm bi‰ng d» vÆy! Nói vÆy nhÜng Cúc HÜÖng vÅn lÃy giÃy ra ÇÜa cho Xuy‰n: - ChuÄn bÎ vi‰t chính tä Çi mày! Phán ch£ng buÒn Ç‹ š d‰n gi†ng ÇiŒu châm ch†c cûa Cúc HuÖng. Anh h¡ng gi†ng chÆm rãi džc: HÕi tên thì hÕi th£ng ra M¡c chi huyŠn bí nhÜ ma làm trò ˜i kia Çâu có nh¢m nhò Phäi xoài ba trái m§i no tøi này! Xuy‰n vØa chép vØa gÆt gù khen: - Hay, hay! ChÌ có ch‡ "ba trái xoài", nói ngÜ®c thành "xoài ba trái" hÖi trËo lÜ«i m¶t chút nhÜng không sao! Phán bi‰t Xuy‰n vØa khen vØa tranh thû chê nhÜng anh không nói gì, chÌ cÜ©i ruÒi m¶t cái rÒi quay lÜng bÕ Çi. NhÜng Phán m§i Çi ÇÜ®c vài ba bܧc, Xuy‰n Çã g†i giÆt: - Ê, khoan Çã! Ngåc nhiên, Phán quay ÇÀu låi. NhÜng anh vÅn ÇÜng nguyên tåi ch‡, ngÖ ngác hÕi: - Gì n»a vÆy? Xuy‰n làm m¥t ngÀu: - B¶ džc thÖ xong rÒi bÕ Çi m¶t måch vÆy hä? M¥t Phán l¶ vÈ bÓi rÓi: - ChÙ còn sao n»a? ñ¶t nhiên Xuy‰n Ç°i gi†ng. Nó cÜ©i toe: - Phäi ÇÙng låi ch© tøi này cám Ön Çã chÙ! Phán nºa cÜ©i nºa m‰u. Anh khë nhún vai: - Thôi, khÕi! Có gì Çâu mà cám Ön! - Sao låi không có gì! Bån ÇØng giä b¶ khiêm tÓn nhÜ vÆy! Tøi này bao gi© cÛng "Ön ÇŠn oán trä" Çàng hoàng! Xuy‰n khë li‰c Phán, mÌm cÜ©i hÕi: - Bây gi© bån muÓn tøi này "ÇŠn" cho bån cái gì? Phán chÜa kÎp trä l©i thì Cúc HÜÖng Çã v†t miŒng: - "ñŠn" cho bån ti‹u thÜ cûa tøi này nghen! Phán ngÖ ngác: - Ti‹u thÜ nào? - NhÕ Thøc Çó! Trong khi Thøc thò tay ng¡t Cúc HÜÖng m¶t cái Çau ljn mÙc Cúc HÜÖng phäi nhäy d¿ng lên thì Phán ÇÙng s»ng tr©i trÒng, m¥t ÇÕ nhÜ gÃc chín. - Sao, bån chÎu không? - Cúc HÜÖng ti‰p tøc trêu ch†c Phán. Nhà thÖ Çi‰ng hÒn, l¡p b¡p: - MÃy bån Çùa chuyŒn gì Çâu không! Càng lúng túng, Phán càng trông giÓng m¶t anh nhà quê t¶i nghiŒp. Xuy‰n Ƕng lòng tr¡c Än, bèn giäi vây: - N‰u bån không chÎu thì tøi này "ÇŠn" cái khác! M¶t chÀu chè, chÎu không? Phán ghét chè nhÃt trên Ç©i. NhÜng lúc này anh v¶i vã gÆt ÇÀu, mØng r« còn hÖn b¡t ÇÜ®c vàng: - ñúng rÒi Çó! ñi æn chè Çi! - Chè trôi nܧc nghen? - Chè gì cÛng ÇÜ®c. - Ra ngoài ch® ngÒi æn nghen? Phán Çáp nhÜ máy: - NgÒi Çâu cÛng ÇÜ®c. Xuy‰n nheo m¡t: - Bån trä tiŠn nghen? - Ai trä cÛng ÇÜ®c. Nói xong, ch®t phát hiŒn mình bÎ h§, Phán tròn m¡t Ãp úng: - ÷, các bån bäo các bån "ÇŠn" cho tui mà! VÈ ngÖ ngác cûa Phán khi‰n ba cô gái cÜ©i phá lên. ChÜÖng 4 Xuy‰n, Thøc và Cúc HÜÖng nhÆn ÇÜ®c ba trái xoài chÌ vài ngày sau Çó. VÅn v§i m¶t bài thÖ kèm theo. LÀn này, gi†ng ÇiŒu cûa Phong Khê Çã b¡t ÇÀu «m ©: Khi chÜa bi‰t thì kêu huyŠn bí Lúc hay ra, giän dÎ l¡m thay! Xoài ngon ba trái trao tay Mong r¢ng g¥p g« sau này... có khi! ñ†c xong bài thÖ, Cúc HÜÖng ngó Xuy‰n: - Mình không muÓn g¥p h¡n, h¡n låi mong g¥p mình! Gi© tính sao? - KŒ h¡n! - Xuy‰n phÄy tay - ThÆt ra h¡n chÌ muÓn g¥p m¥t con Thøc thôi, nhÜng mình së không Ç‹ h¡n th¿c hiŒn š ÇÒ "Çen tÓi" này! Cúc HÜÖng li‰c Thøc, thª dài: - N‰u nhÜ vÆy con Thøc së buÒn! T¶i nó! Thøc "xí" m¶t ti‰ng: - Có mày buÒn thì có! ñØng Ç° vÃy cho tao! Cúc HÜÖng nhe ræng cÜ©i: - Mày ÇØng lo cho tao! Tao có ba trái xoài làm bån rÒi, ch£ng còn muÓn "g¥p g«" ai n»a! HÖn n»a tao thu¶c hŒ PAL, Çâu phäi hŒ NTSC nhÜ mày! Dù Çang khÄu chi‰n, Thøc cÛng không nén ÇÜ®c tò mò: - PAL là sao? - Là "Ph§t Anh Luôn" chÙ là sao! Hùng quæn tØng là nån nhân hŒ PAL cûa tao, mày không nh§ sao! Thøc có vÈ thích thú trܧc trò chÖi ch» cûa Cúc HÜÖng: - Th‰ còn con Xuy‰n? Nó là PAL hay NTSC? - Con Xuy‰n hä? - Cúc HÜÖng tÜÖi cÜ©i - Nó khác tøi mình. Nó thu¶c hŒ SECAM. Sao Em Chê Anh Mãi. HŒ này còn g†i là hŒ... ‰ chÒng! Xuy‰n trØng m¡t: - Tao cÓc cho m¶t cái bây gi©! ChuyŒn quan tr†ng trܧc m¡t không lo, cÙ lo Çi trù Èo bån bè! Cúc HÜÖng ÇÜa tay ôm ÇÀu: - ChuyŒn gì mà quan tr†ng? - ChuyŒn anh chàng Phong Khê cûa con Thøc chÙ chuyŒn gì! - H¡n sao? - Còn træng v§i sao n»a! Mày džc låi bài thÖ cûa h¡n coi! Cúc HÜÖng džc låi bài thÖ. - ThÃy gì chÜa? - Xuy‰n hÕi. Cúc HÜÖng giÜÖng m¡t ‰ch: - Có thÃy gì Çâu! - M¡t mày Çui rÒi! - Xuy‰n thª dài - Mày džc kÏ hai câu ÇÀu Ãy! Cúc HÜÖng låi dán m¡t vô t© giÃy. Và lÀn này, nó reo lên: - tao thÃy rÒi! Xuy‰n sáng m¡t: - ThÃy rÒi phäi không? - ¯, tao thÃy... hai câu thÖ. BÎ l«m, Xuy‰n Çâm g¡t: - Vô duyên! DËp mày Çi! Cúc HÜÖng cÜ©i hì hì: - Gi«n v§i mày vÆy thôi chÙ tao hi‹u rÒi! VÃn ÇŠ n¢m ª hai ch» "giän dÎ", Çúng không? "Lúc hay ra, giän dÎ l¡m thay!", câu thÖ Çó tÓ cáo r¢ng h¡n là m¶t ngÜ©i rÃt quen thu¶c v§i tøi mình... Không Ç®i Cúc HÜÖng nói h‰t câu, Xuy‰n Çã v‡ tay: - Khá l¡m! Thøc không nói gì, chÌ gÆt gù tÕ š tán ÇÒng v§i nhÆn xét cûa Cúc HÜÖng. Nghe khen, Cúc HÜÖng khoái chí, ti‰p tøc bô bô: - Vì vÆy nhiŒm vø trܧc m¡t cûa tøi mình là khÄn cÃp truy tìm thû phåm, xem thº h¡n là cái ÇÙa bÓ láo nào! Nào ng© lÀn này š ki‰n cûa Cúc HÜÖng bÎ Xuy‰n phän ÇÓi: - Không nên! Làm vÆy së rÖi vào cái bÅy cûa h¡n! - BÅy gì? - Cúc HÜÖng trÓ m¡t. Xuy‰n thûng thÌnh giäi thích: - Ngay tØ lá thÜ làm quen ÇÀu tiên, h¡n Çã làm b¶ bí mÆt Ç‹ dø tøi mình... Çi tìm h¡n. Mà hÍ con gái Çi tìm con trai là coi nhÜ "mÃt giá" rÒi... - Còn giá cûa h¡n thì låi tæng theo giá vàng và Çô-la! - Cúc HÜÖng lË làng b° sung. - ñúng vÆy! - Cúc HÜÖng ti‰p tøc nhÆn ÇÎnh v§i gi†ng nghiêm nghÎ - H¡n t¿ muÓn nâng giá vô t¶i vå nhÜ ª các bãi gi» xe. NhÜng tøi mình Çã tÕ ra là nh»ng công dân ÇÀy bän lïnh. Ngay cä khi h¡n ÇiŠu tra ra "quš danh" cûa tøi mình, tøi mình vÅn không thèm tò mò vŠ h¡n. Tøi mình cÙ thän nhiên æn °i, æn xoài và ti‰p tøc tÌnh røi khi‰n h¡n tÙc Çiên! - Sao mày bi‰t h¡n tÙc Çiên? - Thøc hÕi chen ngang. Xuy‰n ngušt Thøc: - Sao låi không bi‰t! Chính vì tÙc Çiên nên lÀn này h¡n cÓ tình úp úp mª mª, nói xa nói gÀn ra vÈ ta Çây là ngÜ©i thân quen ghê l¡m Ç‹ Çánh vào lòng hi‰u kÿ cûa tøi mình. Kÿ th¿c h¡n ch£ng hŠ quen bi‰t gì v§i tøi mình, mà chÌ là m¶t th¢ng nhãi h†c l§p 11... - Hay, hay! - Cúc HÜÖng bu¶t miŒng khen - Mày quä là Kh°ng Minh tái th‰, phân tích Çâu ra Çó Çàng hoàng. Sušt chút n»a tøi mình rÖi vào âm mÜu thâm Ƕc cûa h¡n... - Và së bÎ h¡n cÜ©i vào mÛi ba ngày ba Çêm! - Xuy‰n hùng hÒn nói ti‰p. Thøc mÌm cÜ©i: - Còn tøi mình không Çi tìm thì h¡n së bÎ s° mÛi ba Çêm ba ngày? - ChÙ còn gì n»a! - Cúc HÜÖng hæm hª - Tao së cho h¡n bi‰t th‰ nào là phø n» hŒ PAL! ñang ba hoa, Cúc HÜÖng b‡ng ngÆp ngØng: - NhÜng còn cái vø vi‰t thÜ? - Sao? Cúc HÜÖng li‰m môi: - Tøi mình không Çi tìm h¡n nhÜng vÅn phäi ti‰p tøc vi‰t thÜ "dø æn" chÙ? - ñÜÖng nhiên rÒi! - Xuy‰n phì cÜ©i - ñôi m¡t là cºa s° cûa tâm hÒn, còn cái miŒng là cºa chính. Mình không cho h¡n nhäy qua cºa s°, chÙ còn cºa chính thì tha hÒ. ˜i, xoài, bܪi, mÆn gì ÇŠu qua ÇÜ®c tuÓt! Ngay sau "quy‰t ÇÎnh" cûa Xuy‰n, Phán cûi lÆp tÙc ÇÜ®c triŒu tÆp. LÀn này, Phán không còn b« ng« n»a. VØa nghe Xuy‰n g†i, anh Çã bܧc låi, cÜ©i hÕi: - Làm thÖ n»a hä? - Tr©i ÇÃt! - Xuy‰n tr®n m¡t - M§i æn có m¶t chÀu chè mà sao ÇÀu óc bån thông minh sáng láng h£n ra vÆy? - Thông minh gì Çâu! - Phán bën lën - Các bån kêu tôi thì chÌ có nh© làm thÖ thôi chÙ có chuyŒn gì! - ñØng nói vÆy mÃt Çoàn k‰t l¡m à nghen! Tøi này chÖi v§i bån vì quš bån chÙ không phäi Ç‹ nh© vä Çâu à! BÎ Xuy‰n thình lình "lên l§p", Phán sÜ®ng sùng quay m¥t Çi ch‡ khác. ThÃy vÆy, Xuy‰n v¶i trÃn an: - NhÜng lÀn này thì Çúng là tøi này ÇÎnh nh© vä bån thÆt! Nói xong, Xuy‰n cÜ©i toe. Thøc và Cúc HÜÖng cÛng không nhÎn ÇÜ®c cÜ©i trܧc ki‹u æn nói tráo trª cûa bån mình. ChÌ có Phán là vÅn còn ngÜ®ng ngÆp. Anh dè d¥t hÕi: - Các bån ÇÎnh nh© tui làm thÖ gºi cho anh chàng Phong Khê b»a trܧc phäi không? - ¯, nhÜng lÀn này không phäi là thÖ løc bát n»a Çâu! Song thÃt løc bát chính hiŒu ÇÃy! VØa nói, Xuy‰n vØa chìa bài thÖ cûa Phong Khê cho Phán xem. Phán džc lܧt qua t© giÃy rÒi chÆm rãi hÕi: - Bây gi© các bån muÓn trä l©i nhÜ th‰ nào? Xuy‰n chÜa kÎp lên ti‰ng thì Cúc HÜÖng Çã hùng h° Çáp: - Bån nói cho h¡n bi‰t là dù h¡n có quen bi‰t v§i tøi này hay không, tøi này cÛng cóc thèm Ç‹ š Çâu. Bäo h¡n ÇØng có giª gi†ng «m © ra n»a. Mà hãy tÆp trung tÜ tܪng xem ª nhà có món gì ngon ngon nh§ gºi s§m cho tøi này... làm bài tÆp! - Bài tÆp gì? - Phán chÜng hºng. - Bài tÆp "ki‹m tra miŒng" chÙ bài tÆp gì! Sao bån "chÆm tiêu" quá vÆy? Nghe Cúc HÜÖng chê mình "chÆm tiêu", Phán không dám hÕi t§i hÕi lui. NhÜ lÀn trܧc, Phán ch¡p tay sau lÜng Çi qua Çi låi, mÒm lÄm nhÄm. ñã quen v§i "hoåt Ƕng sáng tác" cûa Phán, ba cô gái không còn tròn m¡t kinh ngåc n»a. B‡ng nhiên Phán dØng låi. Cúc HÜÖng nheo m¡t: - MÕi giò rÒi hä? Phán cÜ©i: - Xong rÒi! Các bån lÃy giÃy ra Çi! - Bån làm thÖ lË ghê! Không thua gì trång Quÿnh vë giun! VØa nÎnh n†t, Cúc HÜÖng vØa lÆt tÆp xé giÃy ÇÜa cho Xuy‰n. Trܧc ánh m¡t hau háu cûa ba cô gái, Phán khoan thai džc: Dù quen bi‰t hay không qien bi‰t Thì tøi này có thi‰t tha chi Th¿c lòng thì có thÙ chi ˆn ngon nh§ gºi cÃp kÿ, bån Öi! Bài thÖ cûa Phán th‹ hiŒn ÇÀy Çû n¶i dung Cúc HÜÖng yêu cÀu. Vì vÆy, Phán vØa džc xong, Cúc HÜÖng liŠn v‡ tay khen Àm: - TuyŒt cú mèo! Bån Çúng là m¶t ngôi sao sáng trên bÀu tr©i væn nghŒ! Xuy‰n cÛng gÆt gù, tÃm t¡c: - ThÖ hay không kém gì thÖ cûa thi sï Tò Te trên báo M¿c Tím. M¥c dù ch» "chi" l¥p låi t§i hai lÀn nhÜng "khuy‰t Çi‹m" này th¿c ra không Çáng k‹ l¡m! LÀn nào khen thÖ Phán, Xuy‰n cÛng ÇŠu chêm vào m¶t câu xiên xÕ. NhÜng Phán làm b¶ nhÜ không Ç‹ š. Anh quay sang Thøc: - Thøc thÃy sao? Phán tܪng Thøc së khen mình nhÜ Xuy‰n và Cúc HÜÖng. NhÜng Thøc låi nhæn m¥t: - Bài thÖ kÿ quá! Phán ch¶t då: - Dª quá hä Thøc? - Không phäi dª nhÜng nghe nó vô tình và tr¡ng tr®n sao sao Ãy! L©i phê bình cûa Thøc khi‰n Phán Çâm lúng túng. Anh ch§p m¡t phân bua: - NhÜng Çó là š Cúc HÜÖng mà! - Tr©i Öi, bån Çùng có nghe l©i con Thøc! - Cúc HÜÖng hØ gi†ng - Nó bÎ tay Phong Khê kia h§p hÒn mÃt rÒi!
- Xem thêm -