Tài liệu Bộ câu hỏi trắc nghiệm ôn thi ngành nội vụ thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 180 |
  • Lượt tải: 1
tailieuonline

Đã đăng 39841 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU HOI MON TRAC NGH1EM CHUYEN NGANH NHOM CHUYEN Phtrang an A STT Ceti hoi Ca quan chuyen men thuec UBND Can cir Th6ng tv s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 1 cap huyen. caa Be NOi vy, vi tri caa Phong NOi vy dirt quy efinh la? Bau dr dai bieu FIDND cep xa. Can dr Th6ng ttr se) 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 2 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy c6 chat nang tham muu, giap UBND cap huyen wan 19 nha nut ye Wei dung nen sau day: Bu dr dai bleu 1-11DND cap xa. Can cas Th6ng kr s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 3 da BO NOi vy, Ph6ng Nei vy c6 chat nang tham Mill, Op UBND cap huyen quan I9 nha nut ye nei dung nan sau day: Can be, c6ng chat dp xa. 4 Can ca, Th6ng tu, só 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy co chirc Wang tham muu, giap UBND dp huyen wan 19 nha nut ye nib] dung nao sau day: Bien che ding chat va chirc danh 5 Can al, Th6ng tu, se 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 nghe nghiep cong chat. caa BO Nei vg, Phong Nei vy c6 chat nang tham muu, giap UBND cap huyOn wan 19 nha nut ye nei dung nao sau day: Cai cach tha tyc hanh chinh. Can cir Th6ng tu, so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 6 caa BO Nei vy, Ruing Nei vy c6 chat nang tham mini, giap UBND cap huyen quail 19 nha nut ye nOi dung nao sau day: Ton giao. Can cir Th6ng tv s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 7 caa Be Nei vy,Phong Nei vy c6 chirc nang tham mtru, giap UBND cap huyen quail 19 nha nut ye nen dung nao sau day: Tham muu, giap Uy ban nhan dan Can cat Th6ng tu, s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 8 caa Be Nei vy, Ph6ng Nei vy thuec Uy ban nhan dan cap dp huyen quan I9 nhe note Ye c6ng tac dan tec. huyen khOnq thut hien chat nanq nao sau day: Tham mtru, Oats Uy ban nhan den Can ctr Th6ng ttr só 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 9 can BO NOi vu, Phong Nei vy thuec Uy ban nhan clan dp dp huyen ye quy che thi dr va cap van bang, cherng chi. huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Tham muu, giap Uy ban nhan dan 10 Can dr Th6ng hr se 15/2014/17-BNV ngay 31/10/2014 dp huyen thvc hien chat nang caa Be Nei vy, Pheng Nei vy thuec Oy ban nhan dan dp guar, 19 nha nut linh vvc tien huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Ivang, Wen c6ng. , Tham muu, Sp Uy ban nhan clan 11 Can cir Th6ng tu, s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 caa Be Nei vy, Phang Nei vy thut Oy ban nhan dan dp cap huyen wan 19 nha nut ye cai cach hanh chinh. huyen kh6ng thvc hien chat nang nao sau day: Page 1 o132 NGANH: PHONG NCI VU QUAN, HUYEN, TH1 XA Phwang an C Phipang an B Dan vi hanh chinh-scr nghiep thuOc Ca quan tham mvu thuec UBND UBND cap hinter). cap huyen. Khen Hwang can be, cling chat. 1-8 cherc be may. Chinh quyen Oa phvang. Cong tac Elcian thanh nien. Khen thverng can be, c6ng chat. KI luat can be, Gong chat. Vi tri viec lam. Ca du ngach vien chat. Cal cach the che. Cai cach hanh chinh. Tin ngtremg. Dan tec. Tham muu, giap Uy ban nhan dan Tham mvu, giap Uy ban nhan dan be, conq chat, vien chat. Tham mvu, giap Uy ban nhan dan dp huyen quan 19 nha nut ye dn be, c6ng chat, vien chat. Tham mvu, Oar) Uy ban nhan dan cap huyen quan 19 nha nut ye can be, ming chat, vien chat. this, Itru ter nha ntrac. Tham muu, giap Uy ban nhan dan dp huyen quan 19 nha nutc ye dia giai hanh chink Tham muu, giap Uy ban nhan dan cap huyOn quan 19 nha nutc ye dia gieri hanh chinh. dp huyen quail 19 nha nut ye can cap huyen quan 19 nha nutc ye van Tham mtru, Sp Oy ban nhan dan Tham muu, giap Uy ban nhan dan cap huyen wan 19 nha nut ye Oa cep huyen thipc hien chat nang quan 19 nha ntreec ye cong tac xay gieri hanh chinh. dvng van ban quy pham plop luat; kiem tra, xey19 van ban quy pham phap luat. STT Cau heti 12 Can cif Thong by so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 &la BO NOi vy, NOi dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen Flan &Oa ph6ng Nei vy: Phuten A Th6ng tin, tuyen truyen, ph6 bien, giao dyc, theo d6i thi hanh phap luat ye cac linh visc thut pham vi quan 19 &rot giao. Gitip Ciy ban nhan dan quan (huyen, thi id) thyt hien quail 19 nha nut ve to chirc va hot dOng cua Ica va 0 chirc phi chinh phi: ten dia ban. Phuteng an B Ca 2 phyang an con lai deu dung. Phwang an C TO chirc thyc hien cac van ban phap luat, quy hoach, ke hopch sau khi Chrgc phe duyet. Gitip Oy ban nhan dan cap huyen trong viec twang den thanh lap, giai the, sap nhap va kiem tra, tang hop bao cao ye hoat deng caa 0 dan ph6 (than, ban), ten Oa ban quan (huyen, thi xa) theo quy dinh. Tham dinh de an thanh lap, 0 chat !pi, giai the cac den vi sy nghiep c6ng lap thut them quyen quyet dinh caa Cly ban nhan dan cap huyen theo quy dirt caa phap luat va theo phan c5p dia UBND cap tinh. Tong hgp, bao cao bien che cOng chut, se luvng nguti lam viec trong cac ca quan, to chive hanh chinh, dan vi sip nghiep cOng lap theo quy dinh cua phap luat. 13 Can cti, Thong ty siS 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 dm Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen hen caa ph6ng NOi vy ye 0 chirc, be may: 14 Can dr Thong ttr s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 dm BO NOi vy, Nei dung nao sau day thin:5c nhiem vy va quyen han coa phong Nei vy ye t6 chirc, be may: Them dinh ye nei dung dei vai dy that van ban quy dinh chirc nang, nhiem vy, quyen hen va 0 chut dm cac ca quan chuyen m6n, dan vi str nghiep cang lap thuec UBND cep huyen. 15 Can al, Thong tu, so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 caa BO Nei vy, Nei dung nao sau day thuOc nhiem vy va quyen hen dm phong NOi vy ye to chCrc, be may: Gitip Oy ban nhan dan quan (huyen, GiOp Oy ban nhan dan cap huyen trong viec hutng dan thanh lap, giai thi xa) thyt hien quan 19 nha nut the, sap nhap te dan ph6 (than, ye 0 chi:pc va hoat Cfeng caa hal va ban) ten dia ban quan (huyen, thi to chirc phi chinh phO tren dia ban. xa) theo quy dinh. 16 Can cti, Th5ng tu, sO 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 cOa BO Nei vy, Nei dung nao sau day kh6ng thuOc nhiem vy va quyen han coa pilling NOi vy ye 0 cht, be may: GiCip Cly ban nhan dan cap huyen trong viec hyang den thanh lap, giii the, sap nhap 0 dan ph6 (than, ban) tren dia ban quan (huyen, thi x5) theo quy dinh. 17 Can Ca' Thong kr s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 cea BO NOi vy, Nei dung nao sau day thong thut nhiem vy va quyen han caa pricing Nei vy ve t6 chirc, be may: Tham mtru, gitip UBND cap huyen trong viec trinh UBND cap linh quyet dinh thanh lap, 0 chin Ipi, Oil the cac dan vi sir nghiep cOng lap thuOc UBND cap huyen theo quy dinh cOa luat chuyan nganh. Page 2 of 32 Trinh UBND cap huyen thyt hien viec sir dyng, quer) 19 vi tri viec lam va ca ceu chirc danh cong chat, vien chirc trong cac ca quan, 0 cht, den vi thut UBND cap huyen theo quy dinh, theo phan cap hoc ay quyen cila UBND cep tinh. Them dinh 86 an thanh lap, 0 chac lai, giai the cac den vi sy nghiep c6ng l'ap thut them quyen quyet dinh cOa Oy ban nhan dan cep huyen theo quy dinh caa phap luat va theo Wan cep cCia UBND cap tinh. Them dinh de an thanh lap, th chfrc Them dinh ve nOi dung d6i vai di; thao van ban quy dinh chat nang, lai, giii the cac den vi sy nghiep cOng lap thuOc them quyen quyet nhiem vy, quyen hpn va to chirc dinh caa Uy ban nhan dan cep cOa cac ca quan chuyen men, den huyen theo quy dinh caa phap luat vi sip nghiep cOng lap thuOc UBND cap huyen. va theo phan cap caa UBND cap tinh. Gitip Oy ban nhan dan quan Them Binh ye nOi dung dei vol dy thao van ban quy dinh chirc nang, (huyen, thi xa) thyc hien quail 19 nhiem vy, quyen han va to chirc dm nha mot ye to chin va Float dOng cac ca quan chuyen m6n, den vi sy caa hei ve t6 chat phi chinh pha tren Oa ban. nghiep cOng lap thuOc UBND cep huyen. Phironq an C Thin hien viec tuyen dyng, quail 19 cOng chtit phutng (x5, thi tan) va thirc hien chinh sach dei veri can be, c6ng chirc va can be kh6ng chuyen trach phutng (xa, thj ten) theophan cap. Quyet clinh phan be chi tieu bien Trinh UBND cap huyen thyt hien GiCip UBND cap huyen hutng den, Can dr Th6ng hr se 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 viec SCI dyng, quan 19 vi tri viec lam che hanh chinh, sip nghiep hang kiem tra viec quan 19, sir dyng bien cua Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiem vy va nam. quyen hpn dm ph6ng Nei vy ye quan I9, sir dyng bien che che cling ch&c, so luvng nguti lam ye ca du chCrc danh c6ng chirc, viec trong Clan vi scr nghiep cOng lap vien &lilt trong cac ca quan, to cOng chin, só Icrang nguti lam viec trong 8an vi sip theo quy dinh dm phap luat. - chirc, Han vi thueic UBND dp nghiep ding lap: huyen theo quy Binh, theo phan cap hoc Oy quyen dm UBND cap tinh. STT Cau hal • Can cCr Thong Os so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 18 cual3'0 Nei vy, NOi dung nao sau Hay thuec nhiem vy va quyen hen dm phong Nei vy ye quan 19, sir dyng bien che ding chirc, se krang nguti lam viec trong Han vi sty nghiep c6ng lap: 19 Pinar'? an B Phuteng an A Quyat dinh phan bo chi trail bien Trinh UBND cap huyen giao bran che c6ng chirc, giao se luvng nguitti chi& hanh chinh, sir nghiep hang lam viec trong Ban vi sip nghiep eking nom. lap sau khi (Vac cap co them quyen phe duyet. 20 Can dr Th6ng tcr se 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 cOa BO NOi vy, NOi dung nao sau day kh6ng thuec nhiem vy va quyen Flan dm phong Nei vy ye quan 19, se, dyng bien che clang chirc, sO lining nguti lam viec trong Clan vi six nghiep cOng 15p: Trinh UBND cap huyen giao bien che cOng chirc, giao s6 Itrang Nuclei lam viec trong clan vj sip nghiep ding 15p sau khi cluct cap co them quyen phe duyet. Gitip UBND cap huyen Wong den, kiem tra viec quanly, sir dyng bien che cong chirc, sr!) lutng nguti lam viec trong clan vi scr nghiep cling lap theo quy Cfinh dm phap luat. 21 Can cif Th6ng kr s6 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 cua Be Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiern vy va quyen hpn dm ph6ng Nei vy ye quan 19 vi tri viec lam, ca cau chirc danh c6ng chat, vien chirc: Gitip UBND cap huyen hutng den, kiem tra viec quanly, sir dyng bien che cOng chirc, se Itrang nguti lam viec trong Han vi vs nghiep cling lap theo quy Binh cOa phap luat. Giup UBND cap huyen tong hap danh myc vi tri viec lam, ca du chirc danh cOng chirc, vier, chat cOa huyen 64 trinh UBND cap tinh theo quy Cljnh. 22 Can cii, Thong hi, so 15/2014/TT-BNV Nay 31/10/2014 cCia BO Nei vy, Nei dung nao sau day khong thuec nhiem vy va quyen han cOa phong Nei vy ye pan 19 vi tri viec lam, ca du chut danh cling chirc, vien chi:1,c: GiCip UBND cap huyen faking den, kiem tra viec quan 19, sfr dyng bien che cOng chot, so hang nguti lam viec trong clan vi six nghiep ding 15p theo quy dinh cOa phap luat. GeV Oy ban nhan clan cap huyen 86n doc, theo d6i, them doh, tang het viec xey dyng de an vi tri viec lam, ca cau chirc danh ding chirc, vien chirc hoat de an dieu chinh vi tri viec lam, ca du chin danh cling chirc, vien chat trong cac ca quan, 16 chirc, clan vi thuec them glisten quan 19 cOa UBND cap huyen cle trinh UBND cap tinh them Binh. Page 3 of 32 Thyt hien viec tuyen dyng, quan 19 c6ng chin phuting (xa, thi tran)va thcrc hien chinh sach 86i vai can be, &Ong chirc va can be kh6ng chuyen trach phutng (xa, thi trail) theo phan cap. Teng hap, boo cao bien the cOng chirc, so luting nguti lam viec trong cac ca quan, t6 chOt hanh chinh, Han vi scr nghiep ding lap theo quy iffinh cOa phap luat. GiOp UBND cap huyen teng Nip danh myc vi tri viec lam, ca du chin danh cOng chirc, vien chat cOa huyen de trinh UBND cap tinh theo quy ilinh. STT CAA hoi 23 Can ar ThOng tir so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 dm BO Nei vy, Nei dung nao sau day thuec nhiem vy va guy& han dm phong Nei vy ve c6ng tac Ay thing chinh quyen: Phipang An A Tham muu, gni') Oy ban nhan dan cap huyen trong viec to chot va hvang den Gong tac bau dr crai bleu QuOc h0i, bau ca, dai bieu FICA &mg nhan dan cac cap tren d1a ban theo quy doh dm phap luat va hvang . den coa Oy ban nhan dan Sp tinh; 24 Can CCP Th6ng tut sO 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 cua BO Nbi vy, NOi dung rib° sau day thuOc nhiem vy va guy& han &la phong Nei vy ye cong tac xby dyng chinh quyen: 25 Can CCP Th6ng tu, sO 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 oh BO NOi vy, Nei dung nao sau day kh6ng thuOc nhiem vy ve quyen han cua ph6ng Nei vy ye cong tac xay dvng chinh quyen: GiCip Oy ban nhan clan cap huyen thvc hien quan 19 nha nutc ve to chtfc va hoat Ong cCia hei, qujr xa NA, qu9 Ur thien tren dja ban theo quy dinh cua phap luat va theo Cly quyOn ciia Chu tich Oy ban nhan dan cap tinh. Thvc hien viec tuyen dyng, quan 19 tang chin phvang (x6, thj hen) lib thyt hien chinh sach dei vai can b0, c6ng chirc va can be khOng chuyen tech phisoing (x5, thi tan) theo phan Sp. 26 Can cO, Th6ng tv so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 oh BO Nei vy, Nei dung neo sau day kh6ng thuOc nhiem vy va quyan han dm phong Nei vy ye cong tac xay dyng chinh quyen: 27 Can cry Th6ng tv so 15/2014/TT-BNV ngay 31/10/2014 dm BO Nei vy, Ph6ng Nei vy ca nhiem vy va quyen han nao ye cal each hanh chinh, cal cach che de cong vg, Gong chat: Pluranp An B Thisc hien viec tuyen dung, quail 19 ding chirc pinking (xa, thi tan) va thvc hien chinh sach dOi vol can be, ding chot va can be khOng chuyen tech Outing (x5, thi tan) theo phan cap. GiCip Oy ban nhan dan cap huyen thtrc hien viec tuyen dung, quen 19 cang chirc cap x5; thvc hien che Cie, chinh sach di vol can be, cling chirc cap xa va nhCrng ngtrai hogt clang khOng chuyen trach a cap xa theo quy dinh. Tham mvu, gitip Oy ban nhan dan cap huyen chi dao, htrang dan, kiem tra Oy ban nhan dan cap x5 trong viec xay dying, thvc hien cac van ban, de an lien quan den cong tat xay dvng n6ng th6n mai theo phan c6ng cCia Oy ban nhan dan cap huyen va theo quy Binh dm pilaf) luat. TO chirc then khai, (mg dyng fian be Tham mvu, giOp Oy ban nhan dan khoa hoc, cong nghe; xay dvng he cap huyen hutng dan va to chirc th6ng th6ng tin, Itru Er phyc vy ding then khai thvc hien cac de an, van tac quan I9 nha nuot ye cling tac nOi ban hen quan den cong tac dja giai vy tren Oa ban. hanh chinh, phan loai don vi hanh chinh sau khi dvqc cap co tham quyani phe duyet; Trinh Oy ban nhan dan Sp huyen Bao gom nei dung ca 2 phvang an Sc bien phap day manh cai each con Isi. hanh chinh, day manh cal each che de cong vy, citing chirc ten dja ban huyen;Thvc hien cling tac tong hgp, bac cao ve cal Sch hanh chinh, cal Sch che de c6ng vy, c8ng chirc a dja phvang theo quy dinh. Page 4 of 32 Phu'o'ng An C TOng hap, bao So bran ché cong chirc, so krang ngutti lam viec trong Sc ca quan, tO chirc hanh chinh, don vj sv nghiep c6ng lap theo quy iffinh c0a phap Wet. . GiOp Oy ban nhan den cap huyen trinh Chu tjch Oy ban nhan dan cap tinh phe chuAn kat qua bau dr, phe chub viec mien nhiem, bai nhiem thanh vien Oy ban nhan dan cap huyen theo quy djnh cua phap luat; Tham muu, trinh Oy ban nhan dan cap huyen trong viec hvang den thanh lap, giai the, sap nhap va kiem tra, tong hap, bat, coo ve host clang dm th6n, t6 dan phO Wen dia ban buyer' theo quy dinh; thvc hien viec ti6i &rang ding tac cho cap twang, cap ph6 dm then, tO dan phO theo quy dinh. GiOp ely ban nhan dan cap huyen trong viec quail 19 he so', mOc, chi giai, ban BO (Ilia giai hanh chinh dm huyen theo quy cTjnh dm phap luat; Trinh Oy ban nhan dan cap huyen then khai, d6n clic, kiem tra cac ca quan chuyen m6n cong cap va Oy ban nhan dan cap xa thvc hien ding tac cal cach hanh chinh, cal cach che 60 cong vy, cong chin a Ma phtrang; STT Cau hal Phtrang an A Phtrcmg an B Phtrang an C 28 Can dr Thong hi so 15/2014fTT-BNV ngay 31/10/2014 Huang clan, kiem tra viec thisc hien Thvc hien cOng tac bao cao, thong Bao gom nOi dung ca 2 phvang an dm BO Nei vy, Phong NOi vy co nhiSng nhiern vy va quyen Sc che de, quy efinh ye van this, Ivu ke ve van this, !au hir theo quy dinh con Mi• han nao ve cOng tac van this, lieu tics trir dia Nha nut va dm tinh dei vai cOa phap tut. Sc ca quan, t6 chat 6. cap huyen va cap xa theo quy Binh coa phap lust; 29 Can al, Th6ng tv so 15/2014(1T-BNV ngay 31/10/2014 Bao Om nOi dung ca 2 phtrang an dia BO Nei vy, Pheng Nei vy co nhirrig nhiem vy va guy& con lai. hart nao va cOng tac thi dua, khen thuoing: Hitting clan, kiern tra, don MSc viec thvc hien Ice hoach, nei dung thi dua, khen thvang ten dia ban huyen; xay dvng, quan 19 va sO. dyng Qu9 thi dua, khen thtsang theo quy dinh dm phap luat. 30 Se lacing Ph6 Twang ph6ng dm ph6ng NOi vy thuOc ely ban nhan den cap huyen theo quy dinh hien hanh la bao nhieu nguti? Ph6ng Nei vy thuOc Oy ban nhan clan cap huyen chap hanh sir lanh dao, quer' 19 ye t6 chat, vi tri viec lam, bien che cOng chirc, ca cat' ngach cOng chirc va cOng tat dm ca quan nao? Ph6ng NOi vy thuOc Oy ban nhan dan cap huyen chiu sv chi ciao, kiem tra, Wang clan ye chuyen m6n, nghiep vy cua ca quan nao? Viec be nhiem, k9 luOt (lei veil Tnrang phong Noi vy thuOc Oy ban nhan dan cap huyen do al quyat dinh? Viec be nhiam, k9 luat dOi vol PhO Tnsong phong NOi Vkl thu6c Oy ban nhan dan cap huyen do ai quyat dinh? Viec bei tri ding tac Clei vol ding chirc cOa Ph6ng Nei vy phai can cir vao cac riei dung nao? Ca quan, t6 chiSc nao sau day khong thuec Cfcii tvang áp dyng cOa Nghi dinh s6 37/2014/ND-CP dm Chinh phO quy dinh ve t6 chiSc Sc co. quan chuyen mon thuOc UBND huyen, quail, till xã, thanh phe thuec tinh? Kh6ng qua 03 ngveri. La 02 ngvol. Hai clang nhan dan cap huyen Oy ban nhan dan cap huyen. Ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nh5n dan cap tinh. Oy ban nhan dan cap huyen. So. Nei vy HOideng nhan dan cap huyen 31 32 33 34 35 36 ChO tich Oy ban nhan clan cap huyen Siam dee Se/ Nei vy quy4t dinh. guy& Binh. Twang phong Nei vy guy& dinh. Chu lich Oy ban nhan dan cap huyan guy& dinh. Bao Om nei dung ca 2 phisang an Phai can dr vao pham chat, trinh con lai. de, nang lisc dia cOng chirc. Dan vi ski, nghiep thuOc Oy ban nhan Cac ca quan chuyen m6n tvang dan cap huyen. &rang pheng thutOc Oy ban nhan dan c.ap huyen Page 5 of 32 Tham mini, de xuat voi Oy ban nhan dan cap huyen t6 chat Sc phong trao thi dua va then khai thisc hien chinh sach khen thvang dia Sang va Nha ntrac tren Oa ban buyer]; lam nhiern vy thief:mg Svc dm HOi Hang Thi dua - Khen thvang cap huyen; Do Chu tich1-10i ding nhan den cap huyen guy& dinh. U9 ban nhan dan cap hula guy& dinh. Giam deic Ser Nei vy quyat cljnh. Phai can CI) Va0 vi tri viec lam, tiou chuen ngach ding cit. Cac ph6ng chuyen men thuOc Oy ban nhan dan cap huyen Phuung An A Cali h6i STT 37 Theo quy dinh tai Nghi dinh só 37/2014/ND-CF cua Chinh TO chirc phong quan 19 Ca ngenh, Ca lInh vac; bao dam tinh gon, liqp 19, phO, NOi dung nao sau day kh6ng thuOc nguyen tic t6 hieu qua; kh6ng nhat thiet a cap tinh chose cac ca quan chuyen men thuOc UBND huyen, quan, c6 sa nao thi cap huyen co t6 chirc thi xa, thanh pile thuOc tinh? luting (mg. 38 39 40 41 Theo quy dinh tai Nghi dinh se 37/2014/ND-CP dm Chinh Ca quan chuyen m6n thuOc Oy ban nhan clan cap huyen; thvc hien chat pha, Vi tri va chirc nang cOa ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan cap huyen Hut quy Binh nhv the nao? nang (ham muu, gitip Oy ban nhan den cap huyen quan 19 nha nut ye nganh, rinh vvc a Oa piloting va thkrc hien met se nhiem vu, quyen han theo sty ay quyen cOa Oy ban nhan clan Sp huyen va theo quy dinh cCia phap luat; g6p phan bao dam skr thong nil& (wan 19 dm nganh hoc linh vkrc cling tac a dia phuang. Theo cac guy dinh hien hanh, Phong Neivo thuOc Oy ban Thu twang. nhan dan cap huyen lam viec theo che CO nao sau day? Chiu trach nhiem trot Oy ban nhan dan, Chu tich Oy ban nhan dan cap huyen ye viec thvc hien day CO chirc !tang, nhiem vy, quyen han cila ca quan minh va cac cong viec Hut Oy ban nhan dan, ChO tich Oy ban nhan dan Sp huyen phan cong hoc 0y quyen. Theo quy dinh tai Nghi Binh se 37/2014/ND-CP cOa Chinh Uy ban nhan dan cac huyen deo phO, NOi dung nao sau day khang thuOc nhiem Yu, quyen trinh Oy ban nhan dan cap tinh de an ye viec thanh lap, sap nhap, giai the han cOa UBND Sp huyen ye t6 chirc ca quan chuyen cac ca quan chuyen mon cOa huyen m6n cep huyen? Cfao. Theo quy Binh tai Nghi Hinh so 37/2014/ND-CP cue Chinh phii, Nei dung nao sau Hay khong thuOc trach nhiem cOa Twang ph6ng ca quan chuyen men thuOc UBND cep huyan? Page 6 of 32 Phtnynq An B Ca quan chuyen mon thuOc Oy ban nhan dan cap huyen thvc hien chfrc nang tham mvu, giup Oy ban nhan dan cap huyen quan 19 nhe flat ye ngenh, linh vkrc a BO phuang va thkrc hien met se nhiem vu, quyen han theo skr ily quyen dm Oy ban nhan clan Sp huyen va theo quy dinh dm phap luat. Phtrang An C Pile hap vai tang loai hinh flan vi hanh chinh cap huyen va Hiatt kin tkr nhien, dan se, tinh hinh phat then kinh te - xa hei cOa tang CO phtrang ve you ceu cai cach hanh chinh nha nut. Ca quan chuyen m6n thuOc Oy ban Bao gem ntji dung ca 2 phuang an can lai. nhan dan cap huyen chiu sty chi Ciao, quan 19 ye t6 chin, vi tri viec lam, bran che cOng chin, ca ceu ngach cong chat va Gong tac cOa Oy ban nhan dan Sp huyen, Bong theti chiu sir chi dao, kiem tra, Wang den ye chuyen mon nghiep vi cOa ca quan chuyen m8n thuOc Oy ban nhan dan Sp tinh. Thu truang chi quyet dinh sau khi Ha thong nhat than tap the. Tap the. Tht hanh bet kiem, cheng lang phi Thvc hien che dO, chinh sach Heti va chiu trach nhiem khi de xay ra yen Phi Tnrang pheng. tinh trang (ham nhOng, lang phi; gay thiet hai trong te chin, Can vi thuOc quyen quan 19 cOa minh. Kiem tra, thanh tra viec thkrc hien te Quy Cfinh nhiem VIA quyen han cy chtit cac ca quan chuyen man cOa the cOa cac ca quan chuyen mon Oy ban nhan dan cap huyen. thuOc Oy ban nhan dan Sp huyen theo htrang den cOa Oy ban nhan clan cap tinh. STT Cau hoi Phi/tong An A Phutong An B Phut/mg An C 42 Theo quy dinh tai Nghi djnh se 37/2014/ND-CP dm Chinh B6 nhiem Tracing phong, Ph6 Tnrang phong cac ca quan chuyen ph& Chu tich UBND thp huyen ca nhiern vg, quyen han mon thut Oy ban nhan don cap nao ye to chirc ca quan chuyan men thp huyen? huyen theo guy djnh (viec b6 nhiem, mien nhiem Chanh Thanh tra cap huyen thac hien theo quy djnh cua phap lust ye thanh tra). Dinh kk 6 thang, hang nam bao coo Bao gem nei dung a2 phtrang an tinh hinh to chot %fa hciat deng dm con lai. thc ca quan chuyen mon thut Oy ban nhan clan cap huyen vai Hai clang nhan dan cOng thp va (Dy ban nhan dan cap tinh. 43 Nghj djnh 36/2013/N0-CP cCia Chinh phi) ye vi tri viec lam Quy Binh ye thAm quyen quyet djnh, phe cluyet, quan l9 vj tri viec lam va va ca thu ngach cOng chCrc c6 pham vi dieu chinh la: ca thu ngach cong chac. Bao gem nal dung ca 2 phaang an can lai. 44 Cac ca quan, to chat nao sau day duct op dyng quy Binh Cac ca quan cila Sang Ceng san Viet Nam a Trung trang, cap tinh, dm Nghi dinh 36/2013/N0-CP trong viec xac dinh vi tri cap huyen; Cac ca quan dm to chac viec lam va ca thu ngach cOng chirc: chinh II - xã hei 6 Trung ming, cep tinh, cap huyen. Vj tri viec lam la vi tri cOng viec the Theo guy dinh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP cCia Chinh, phO, khai niem "Vi tri viec lam" dirt dinh nghia nha the hien a chin danh, chirc vy, cc/ ceu va ngach cong chat de xac djnh nao? bien che va b6 tri ding chat trong ca quan, t6 chirc, don vi. Hai dOng nhan dan, Uy ban nhan Ca quan, te chirc nao sau day thuec dei taring áp dyng dm Nghi djnh 36/2013/ND-CP cua Chinh phi' ye vi tri viec don cap xã. lam ye ca cau ngach cong chat: Bao gem nei dung ca 2 phtrang an con lai. 45 46 47 48 49 50 Ca quan, to chot nao sau day khong thut CI6i twang AID dyng dm Nghi dinh 36/2013/ND-OP dm Chinh phO ye vi tri viec lam va ca cau ngach cong chirc: Theo quy djnh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP dm Chinh phO, Cu trCic &la mei vi tri yiac lam trong ca quan, to chCrc, den vi gem nherng gi? Theo quy dinh tai Nghi djnh 36/2013/ND-CP dm Chinh phO, Vi tri viec lam dut phan loai thanh cac loai nao sau day? Theo quy Binh tai Nghi dinh 36/2013/ND-OP dm Chinh phO, Vj tri viec lam bao gem loai nao sau day? Cly ban nhan dan thp huyen. Vi tri viec lam la chac danh, chut vy cOng chac de xac dinh bien the vabo tri ding chirc trong ca quan, to chtit, den vi. HOi deng nhan dan, Oy ban nhan dan cap tinh, thp huyen; cac Ban cOa Hei deng nhan don cap tinh, cap huyen; cac ca quan chuyen mon thut Uy ban nhan dan thp tinh, cap huyen. Cac ca quan chuyen m6n thut UBND cep huyen. Chac danh, chac vy va se lacing cong chin thac hien viec lam de. Ban m6 ta cling viec va ca cau ngach cong chac. Vi VI viec lam do met nguti dam nhan; Vi tri viec lam caa cling chirc lanh Ciao; Vj tri viec lam cOa cong chac chuyen m6n. Vi tri viec lam do met nut,' dam nhan. mei vi tri \lac lam chi do met nguti dam nhan. Page 7 of 32 Vj tri viec lam cOa cOng chirc chuyan mon. Quy djnh va can S. nguyen tec, phaang phap, trinh ta, tha tyc xac dinh vi tri viec lam va ca thu ngach Gong chirc. Van ph6ng Chu tich nut; Van phang Quec hei; Klan, loan Nha mac; Toa an nhan dan; Vien kiem sat nhan den; Vi tri viec lam la cong viec gan vai chac danh, chac vy, ca cau va ngach cOng chirc de xac djnh bien che va be) tri cOng chic trong ca quan, to chat, dan vi. Doanh nghiep nha nut. Doanh nghiep nha nut. Ban m6 ta Gang viec va khung Wang lac phO hqp de hoan thanh ding viec. Vi tri viec lam do met nguti dam nhan; Vi tri viec lam do nhieu nguti dam nhan; Vi tri viec lam kiem nhiem. Vi tri viec lam dm cOng chac lanh Cfao. 52 Theo quy Binh tai Nghj djnh 36/2013/NO-OP dm Chinh phi], NOi dung nao sau day khong thuec nguyen tac xac dinh vi tri viac lam: Phwyng An A LA t9 le % (Olin tram) cOng chirc giCr thc ngach phi) hqp vai Danh myc vj tri viac lam va bien che cong chat trang Ong. Phai phi) hey vai chirc nang, nhiam AI, quyen han va ca cau ta chirc oh ft:Eng co. quan, ta chCrc, dan vi. 53 Theo quy djnh tai Nghl dinh 36/2013/NO-OP caa Chinh ph6, N6i dung nao sau day thuOc Nguyen tat xac dinh ca thu ngach ding chirc: M6i vi tri viat lam Item gAn vol met chat danh ngach cong chat nhat dinh. 54 Theo quy dinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-CP caa Chinh phi), Nei dung nao sau day kh6ng thuOc Nguyen tac xac djnh ca thu ngach cong chirc: 55 Theo quy (firth tai Nghl djnh 36/2013/ND-CP caa Chinh Oa, Nei dung nao sau day kh6ng phai la can CCP xac djnh vi tri viac lam: 56 Theo quy dinh tai Nghj djnh 36/2013/NS-CP dm Chinh ph& NOi dung nao sau day IA can dr xac djnh vj tri viec lam: 57 Theo quy dinh tai Nghl djnh 36/2013/NO-OP caa Chinh pha, Can dr xac dinh ca c.au ngach cong chirc gem: 58 Theo quy dinh tai Nghj Binh s6 36/2013/NO-OP thi phtrang La vfac thong ke cOng viec va phan nh6m Gong viac. phap tong hop dung da xac djnh vj tri viec lam la gi? 59 Theo quy dinh tai Nghl eh 36/2013/NO-OP caa Chinh phi), Viec xac dinh vj tri viac lam trong cac ca quan, tO ch(rt, Can vj &rot thqc hian theo phtrang Oar) nao sau day: Theo quy ffinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-OP caa Chinh pha, C6 bao nhieu but thn thqc hien CO xac Binh vi tri viac lam? CALI h6i STT Theo quy dinh tai Nghj dinh 36/2013/ND-CP caa Chinh 51 ph6, Khai niam "Ca thu ngach cong chin dm mai ca quan, ta chirc, Ban vi" duvc xac Binh nhir the nao? 60 Phwyng An B LA s6 krqng cOng chat giCr cac ngach pha hop vol Danh INC Vj tri viat lam va hen che clang chirc ttrang Ong. Phai can ca, s6 krang Danh myc vj tri viec lam va chi tieu bien che Ca tfirqc xac dinh. Ca thu ngach cOng chat c6a mei ca quan, tO chat, Can vi la ft le % (phan tram) cOng chirc girt thc ngach phO hqp vai Danh myc vj tri viac lam va Nen cha ding chat tirang (mg. Can dr Wet] chthn ngach cong chat Ca thu ngach cong chi:1'c caa mai va ban mO ta cong vi0c, khung Wang ca quan, t6 cht:rc, Can vj la t910 % (phan tram) cling chat gier cac Kit pha hop caa mai vi tri viec lam. ngach phi) hap vol Danh myc vj tri viac lam ye bran the ding chin Wang Ging. Wm CO hian dai h6a cong sq, trang Danh myc vi tri viac lam. thiet bi, phuang tian lam viec va CEng dyng ding nghe th6ng fin. Van ban guy dinh chirc nang, nhiem vu, guyan han, ca thu tO chirc caa ca quan, to chirc, don vj duqc cap co tharn quyen ban hank Bao gam nOi dung ca 2 phirang an con !pi. Phwang An C La s6 krang cOng chat dm mai ngach trong Danh myc vj tri viec lam. Mai vj tri viac lam luon gar, vol niOt chat danh ngach cling chirc nhat dinh. Can dr lieu chuan ngach tong chat va ban mo ta cong viac, khung nang Itrc pha hap cua mai vj tri vi0c lam. Viec xac djnh chat danh ngach cOng chat caa m6i vi tri viac lam phai dam bao phi] hop vol linh vqc hoat tang chuyen nganh; Van ban quy Binh chat nang, nhiem vy, guy& han, ca thu ta cht'rc cOa ca quan, t6 chirc, Can vj duct cap ce tham guyen ban hanh. Tieu chuan va chat danh ngach cong chat ttrang (mg vol vj tri viac lam. Danh myc vj tri viac lam. Tieu chuan va chat danh ngsch ding cht-rc Wang Czng yeti vi tri viac lam. La viac kat hop gifra hopt Ong phan tich ft chaic ve phan tich Gong viac. Danh myc vj tri viac lam. Phtrang phap king hap (la viac kat hap giCra hoat dOng phan tich t6 chat va phan tich ding vi0c). Phtrang phap phan tich Gong viec. La viac xac djnh danh myc vi tri viac lam va xac djnh ngach cong chat tvang Ong viii mai vi tri viec lam Ca duqc xac Mph. Phtrang phap phan tich t6 chirc. 6 but. 8 but. 3 but Page 8 of 32 62 63 64 65 66 67 68 69 . 70 71 Phwyng an B Butt 1: Tilting ke Gong viec theo chirc clang, nhiem vy cOa ca quan, t6 chCrc, dan vi; Butt 2: Phan nhOm cOng viec; Butt 3: Xac dinh coo yeu tO anh htrang. Xay chyng De an vi tri viec lam va ca tau ngpch cOng chirc. Phwang An C Butc 1: Th6ng ke ding viec theo chirc nang, nhiem vy cOa ca quan, t6 chirc, den vi; Stift 2: Xac dinh cac yeu to anh hutng; &roc 3: Phan nhOm cOng viec. Quy dinh cac ca quan cif) them Theo quy dinh tai Nghi dinh 36/2013/ND-CP cua Chinh quyen guy& Binh hoac phe duyet ye phi), NOi dung nao kh6ng thuec nOi dung quart IY nha vi tri viec lam va ca du ngach Gong nut ye vi tri viec lam va ca cu ngpch cOng chCrc? chirc. La ding dan Viet Nam, duct tuyan La cang dan Viet Nam, &rot bau LA ding dan Viet Nam duct tuyen Nghi dinh se 06/2010/ND-OP ngay 25/01/2010 cOa Chinh dyng, b6 nhiem vac, ngach, chtit dr, phe chuan, b6 nhiem girt chi:re dyng gi0 met chirc danh chuyen phi) quy dinh cOng chin duet xac dinh nhir the nao? vy, chit danh, trong bien che, vy, chirc danh theo nhiem kic trong m6n, nghiep vy thuOc UY ban nhan ca quan NhA nut & tinh, thanh dan cap xa, trong bien che va Song hutng Kiang kr ngan sach nha mitt hoac duct bao dam Kr qu9 ph6 tryt thuOc trung trang, 6. quan, krang kr ngan sach nha nut. 'typing c6a don vi sty nghiep cOng huyen, thi xa, thanh 06 thutic tinh, lap theo quy dinh cua pt.* luat, lam trong bien che va Wong krang tir viec trong cac ca quan, to chirc, ngan sach nha nut. den vi quy dinh tai Nghi dinh 06/2010/ND-OP ngay 25/01/2010 cOa Chinh ph0. Chanh Van phang HDND va UBND Chu tich UBND cap huyen do I-IDND Nguti gill, chirc vy cap trutng ca Can cir Nghi dinh sO 06/2010/N0-CP cOa Chinh ph6, quan chuyen m6n thutit UBND cap cap buyer'. ngurai nao sau day khong phai IA cOng chirc trong ca quan cap huyen bau ra. huyen. hanh chinh ifr cap huyen? Gam d6c Trung tam Van h6a cap Chu tich UBND cap huyen do Throng plying NOi vy cap huyen. Can CO' Nghi dinh se) 06/2010/ND-CP cOa Chinh ph0, huyen. HOND cap huyen bau ra. ngutti nao sau day khong phai la cOng chirc? Chi' tich HOND cap huyen. Giao vien throng Tieu hpc cOng lap. Chuyen vien ph6ng NOi vy cap Can cir Nghi dinh so 06/2010/NB-OP cOa Chinh ph0, huyen. ngtrosi nao sau day IA cOng chirc? Phi Chanh van ph6ng FlOi eking Nguti lam viec trong ca quan Chanh an T6a an nhan den cap Can cir Nghi dinh so 06/2010/ND-OP cua Chinh ph0, huyen. nguti nao sau day kh6ng phli IA cOng chat trong ca quan chuyen m6n thuOc Uy ban nhan dan nhan dan va Uy ban nhan dan huyen. cap huyen. hanh chinh ac cap hoyen? PhO Vin trutg Vien Kiem sat Ngtrol lam viec trong Van pheng Chanh an T6a An nhan dan cap Can cir Nghi Binh se, 06/2010/NB-OP cOa Chinh phi), nhan dan cap huyen. I-1 0i cling nhan dan va illy ban nhan nguti nao sau day la cling chirc trong ca quan hanh chinh huyen. dan huyen. ifi cap huykn? Thi tuyAn cOng chot. Tuscan dyng, sir dyng va quan IY Pharn vi dieu chinh cua Nghi dinh s6 24/2010/ND-OP dm Dieu Ong Gong chirc. cOng chirc. Chinh phi) quy doh ye: Plying Nei vy thuc)c UBND cac quan, UBND quan, huyen, thi xa, thanh UBND tinh, thanh ph6 trtrc thuOc Can dr Nghi lfinh so 24/2010/ND-CP cOa Chinh phi), ca ph6 thuOc tinh, thanh ph6 thrc thuOc Trung vang. huyen, thi xa. quan nao sau day IA ca quan quan ly cOng chirc: Trung trang. Van ph6ng HOi cling nhan dan va UBND thanh ph6 tivc thul)c Trung Tinh Oy. Can Co' Nghi dinh sO 24/2010/ND-CP cila Chinh phi), ca Uy ban nhan clan quan. 'yang. quan nao sau clay kh6ng IA ca quan quan 1 cOng chut: Can hal STT Theo quy dinh tai Nghi dinh 36/2013/NB-OP cOa Chinh 61 phi), Trot tiy thyt hien cac butt trong xac Binh vi tri viec lam nao dOng: Phtrang anA Buck 1: Xac dinh coc yeu 6 anh twang; &roc 2: Phan nhOm cOng viec; Butt 3:Thting ke cOng viec theo chirc nang, nhiem vy cua ca quan, to chCrc, don vil_ Quy Binh va hutting dan phiyang phap xac dinh vi tri viec lam va ca cau ngach cling chat. Page 9 of 32 STT Caul MI Can cfr Nghi dinh se 24/2010/ND-CP dm Chinh phO, ca 72 quan nao sau day kh6ng la ca quan quan 19 ding ch&c: Plupang an A UBND qu5n, huyen, thj xa. 73 Nghj dinh se 24/2010/ND-OP cOa Chinh phi) quy djnh cac can dr de thyt hien viec tuyen dyng cOng chOt gem: 74 Thvc trpng sir dyng Wen che tai don Nhu thu nhan lqc dr) tcfri oh dan vi. Tau thu nhiem vy, vj tri viec lam va chi lieu bien che &la ca quan sir vi. dung cOng chat. Chi tieu bien che dm Co quan Si)' Nhu thu dm ca quan sir dyng cling Khe nang cung tling nguen nhan kit chat. cua xa hi. dyng c6ng chin. Theo Nghi dinh se 24/2010/ND-OP ctla Chinh phO, viec tuyen dyng citing chat phai can ar vao thi dung nao sau day? T6 chin cOng doan ca quan. Theo Nghi dinh se 24/2010/ND-OP cua Chinh phO, Ice i hopch tuyen dyng c6ng chat dupc phe duyetbai ca quan ilea? Ngtrai tet nghiep dpi h9c lopi gi6i a Theo quy dinh hien hanh, Deo tupng nao sau day kh6ng nutc ngobi. duct Wong diem up lien trong thi tuyen hoc xet tuyen cOng chat? 75 76 Phwang an B Kim loan Nth nut. Ca quan quan I9 cong chat. Phuunp an C Taa an nhan dan toi cao. Ca quan sir dyng cOng ch&c. DOi vier) td them tie tinh nguyen Ngi.rai dan tOc thieu se. tham gia phat then nong then, mien nui Ur du 24 thang Ira len da hoar' thanh nhiem vy. Anh hOng Lvc kroing v0 trang, Anh ST quan quan dOi, siquan c6ng an, hung Lao Ong, thuang binh, nguti quan nhart chuyen nghiep. Wang chinh sach nhv thaang binh 77 Can ctii Nghj djnh se 24/2010/ND-CP cila Chinh phi', trading hop ut lien nao sau day dupc Ong 30 diem vao tong se diem thi tuyen hoc xet tuyen: Con coa nguti Wang chiral sach nhu thvang binh. 78 Can cir Nghj Binh se 24/2010/ND-OP dm Chinh phO, fruiting hap tru lien nao sau day dupc cOng 20 diem vao teng se diem thi tuyen hoc xet tuyen: Con cOa ngtritti Wang chinh sach nine thuang binh. Ngvai Sang chinh sach nhui Hwang binh. 79 Can ar Nghi dinh se 24/2010/ND-CP dm Chinh phO, twang hop up lien nao sau day dupc Ong 10 diem vao tong s6 diem thi tuyen hoac xet tuyen: Can ar Nghi doh se 24/2010/ND-CP cua Chinh phO, quy doh nao sau day la dung vai tong se diem thi tuyen dm nguti tot nghiep tha khoa tnrong dal hoc a trong nut tham gia thi tuyen cling chat? Can co, Nghi dinh s6 24/2010/ND-OP dm Chinh phO, tang se diem thi tuyen cth nguti dv thi la diji vier, In that tie tinh nguyen tham gia phat then nOng them, mien nOi tir du 24 thang tra ten da 'loan thanh nhiem vy, se dtrqc thng se diem la bao nhieu? Nghj dinh se 24/2010/ND-CP dia Chinh phO quy dinh theri gian tap ski, dOi vol nguigi dint tuyen dyng vao ding chat lopi C la bao lau? Nghj dinh se 24/2010/ND-OP cOa Chinh phO quy Binh thol gian t5p skr di vai ngtrol duvc tuyen dyng vao c6ng chtit lopi D re bao lau? Nguti dan tOc thieu se. Si quan quail clOi, Si quan cOng an, quan nhan chuyen nghiep. Dupc cOng 10 diem. &rot thng 20 diem. DOi vien tri thirc tre tinh nguyen tham gia phat then n6ng than, mien nui Kr dO 24 thang fro, ten da hoar' thanh nhiem vu. Ngveri hoar' thanh nghia vy quan sr, nghia vy co thai Ilan trong Ivc lacing cOng an nhan dan. Kh6ng dupc Ong diem up tion. 30 diem. 10 diem. 20 diem. 09 thang. 12 thang. 06 thang. 09 thang. 12 thang. 06 thang. 80 81 82 83 Page 10 of 32 . Can hOi STT Mac thtyc hien che dO tap sir nhty the nao dei vai ngvol 84 &rot tuyen dyng vao cong chic lopi C da cO thai gian Gong tac co &fang bao hiem xa hOi bet buOc la 24 thang, chin nhan to. cap bao hiem xa hei met Ian, &rot be tri lam viec theo dung nganh, nghe dao tao hoc theo dung chuyen man nghiep vy truck day da dam nhiam? Phyang an A Do ca quan six citing c6ng chic guy& dinh. Phwang An B Phai thvc hien che de tap sir theri gian 12 thang. Phipang An C Kh6ng phai thin hien cite dO tap sty. 85 Thai gian nghi sinh con theo die ere bao hien, xã hOi. Bao gam nOi dung ca 2 phiyang an con lai. Diqc tinh vao trial gian tap sit Do ca quan sir dyng cOng chic quyet Trill. Thai gian nghi 6m dau, bi tam giam, tam gii, tam dinh chi ming tac theo guy dinh cua pita!) UAL Kh6ng &roc tinh vac trial gian tap 86 87 Theo quy iffinh hien hanh, Bei vai ngtrai divot tuyen dyng vao c6ng chic phai thuc hion che dO tap sv thi thai gian nao kh6ng digit tinh vao theti gian tap sty? Theo quy dinh hien hanh, Trong thai gian tap sv, lieu nguoi tap sty co thol gian bi tam dinh chi con° tac theo quy dinh dm phap luat thi trial gian nay se diqc tinh nhv the nao vac) thai gian tap sty? Theo quy dinh hien hanh, Trong thai gian tap sv, neu ngistri tap sir co the,' gian nghi sinh can theo che dO bao hien) xa hOi theo quy dinh dm phap luat thi thai gian nay se dirge tinh nhus the nao vao INA gian tap sir? Slf. Kh6ng &vac tinh vao thai gian tap sit Dvqc tinh vao trial gian tap sty. Do ca quan si dyng cong chic quyet dinh. 88 Can dr Nghi dinh s6 24/2010/ND-CP dm Chinh phil, nOi dung nao sau day kh6ng thuOc quy dinh bet buOc ye nOi dung tap sv di vol ngitri tap sir Nem ving quy dinh cOa Luat Can bO, ding chic ye quyen, nghia vy dm cOng chic, nhing viec c6ng chic khan° (Vac lam; nem tying ca cau t6 chic, chic nang, nhiem vy, quyen hpn dm ca quan, te chic, clan vi clang c6ng tac, nOi quy, quy the lam viec oh co. quan, to chic, dan vi va chic trach nhiem vy caa vi tri viec lam &vac tuyen dyng. Trao doi kien that ye k9 Wang chuyen m6n, nghiep vy theo yeu cu cern vi tri viec lam &Epic tuyen dyng; Tap giai quyet, thvc hien cac c6ng viac dm vi tri viec lam &vac tuyen dyng. Diva ye ca so' de ran luyen, hieu biet ye tinh hinh thin tin. 89 Sau thai gian bao lau ke ti ngay Clang chic den nhan viec, ngvai ding du ca quan sit Ong phai ci c6ng chic Wong den ngvol tap six? Tieu chuen cOa c6ng chic divot cc, twang den ngtrai top sir? Quy dinh nao sau day Ching dei vai cong chic diqc ci hvang den tap sty? Can ci Nghi dinh so 24/2010/N0-CP cOa Chinh phi twang hop ngieri tap sir nao sau d'ay eillVC hvong 100% milt liang va phy cap cua ngpch tuyen dyng tvang Ong vol trinh dO Cleo tao: Cham nhat sau 07 ngay lam viec. Trong thol gian 30 ngay lam viec. Do ca quan sir eking c6ng chic quy dinh. GO cling ngpch hoac ngpch cao han ngidi tap sv._ , Chi diqc hvang dan toi da 3 ngut i tap sv. , Ngtriai tot nghiep thu khoa tai cac ca sa Bac, tao trinh de Hai hoc 6. trong ntrac. Co nang lirc va kinh nghiem ye chuyen mon, nghiep vu.,, Chi Huge Wang dan m8i Ian khong qua 3 nguti tap sly. Ngtrai tot nghiep Hai hoc, sau dpi hoc lopi gioi, xuat sac & nick ngoai. Bao gem nOi dung ca 2 pinning an con lai. Chi dvqc Wang den m6i len 1 naval tap sv. Lam viec a mien ra, bran giai, hai deo, yang sau, vung xa, vOng dan tOc thieu s6, %/Ong Co dieu kin kinh te - xa hOi dac bit Rho khan. 90 91 92 Page 11 of 32 STT Cali NM , 93 Can ar Nghl dinh sO 24/2010/ND-CP cea Chinh phe, cac trvang hap nguti tap sv nao sau day &rex Sang 100% mac krang va phy cap cifa ngach tuyen dyng tvang (mg vai trinh CO deo tao: Phtrang An A Bao gem nei dung ca 2 phvang an con lai. Phtrang An B Lam viec er mien nei, bien gieri, hai deo, viing sau, wing xalwing dan tac thieu sO, viing c6 dleu kin kinh te - xã hei Cc biet kilo khan; Lam viec trong cac nganh, nghe a hei nguy him; Phtrang An C LA ngtrai hoan thanh nghia vy quan six, nghTa vy phyc vy c6 theri han trong Ikrc Itromg cOng an nhan dan, si quan, quan nhan chuyen nghiep, ngveri lam cOng tac ca yeu chuyen nganh, dOi vien thanh nien xung phong, del vien tri thirc tre tinh nguyen tham gia phat then n6ng then, mien nei tit de 24 thang tit len Ca hoan thanh nhiorn vy. 94 Theo quy dinh hien hanh, trong theri gian tap Si,, twang hop nguti tap sir có trinh CO thac s9 phe hop yeti you cau tuyen dyng thi &rot Wang che CO nhv the nao? 100% min krang bac 1 cea ngach tuyen dating. 85% met luang bac 2 dm ngach tuyen dyng. 100% met krang bac 2 cea ngach tuyen dyng. 95 Theo quy dinh hien hanh, trong tiled gian tap Si,, trutng hop nguti tap sir di trinh ef0 tien s9 phi) hap vai yeu cau tuyen dyng thi &rot Wang che CO nhut the nao? 100% met !yang bac 1 cea ngach tuyen dyng. 100% mot lacing bac 3 cea ngach tuyen dyng. 85% met lvang bac 3 cea ngach tuyen dyng. 96 Theo quy dinh hien hanh, quy cilnh ye thai gian tap ski, nao Thai gian tap Si, khang &rot tinh vac) then gian xet nang bac krang. sau day kh6ng 8eng? 97 Theo quy dinh hien hanh, quy doh ef6i veti Gong chat &rot ca quan phan cOng hvang den tap skr &rot Wang the CO nhtr the nao? 98 Theo quy dthh hien hanh, them quyen quyet dinh b6 nhiem Ca quan quan 19 ding chat. vao ngach cOng chirc dOi yeti nguti hoan thanh the dO tap Si, thuoc ca quan nao? Ca quan quan 19 cOng cit. Tharn quyen hey be guy& dinh tuyen dyng dei vol nguel tap Si, thuec ca quan nao? Ngveri tap sir nghi Om. Theo quy dinh hien hanh, guy& dinh tuyen dyng 86i vai nguti tap sty bi hey b6 trong cac twang hqp nao sau day: 99 100 101 Theo quy doh hien hanh, Che CO cho ngveri tap skr bi hey b6 quyet OM tuyen dyng nhui the nao? Ca quan sir dyng quy Binh che dO phy cep tech nhiem theo tharn quyen. Do ca quan sir dyng cony chin quyet efinh. Page 12 of 32 Thad gian tap sv duct tinh vao the/1 Thai gian tap sv khimg bao gem gian xet nang bac !yang. thai gian nghi sinh con theo che CO bao hiem xa h6i. Kh6ng c6 che efe phy cep tech Huang he se phy cap trach nhiem nhiem them. bang 0,3 so veri mac Ivang tOi thieu trong thoi gian Wang den tap sv. Dan vi nguti hvang den tap sv. Ca quan sir dyng cOng chat. Ca quan sir dyng citing chac. Dan vi ngvel hvang den tap si,. Ngtrai tap sv kheng hoan thanh nhiem vy. Ngveri tap skr kh6ng hoar) thanh nhiern vy hoac bi xir 19 k9 luat tie khien trach tra len trong thel gian tap sv. Kheng ce che CO gi. Dvqc ca quan sir dyng cOng chirc trq cep 01 thang Itrang, phy cep hien hvang vá tier) tau xe ye nai cu' tre. Phwang an A STT Can hal 102 Theo quy dinh hien hanh, Viec Chau Being cOng chin d1rqc Theo guy hoach, Ice hoach sir dyng Gong chqc trong ca quan, to chtic, thqc hien trong cac truting hqp nao sau Clay: Han vi va giCra cac ca quan, t6 chqc, den vi theo quyet dinh dm ca quan co them quyen. Theo you cu nhiern vy, quy hopch, 103 Can dr Nghi dinh sO 24/2010/N0-CP cfra Chinn phO, triyang hqp nao sau Hay kh6ng thuOc viec luan chuyen ke hoach sir dyng cOng chit dm ca quan, to chirc, Can vi. cOng chin? Phwang an B Bao gem nOi dung ca 2 phqang an can !pi. Phweng an C Theo you cau nhiem vy cy the ith chuyen di vi tri cong tac theo quy dinh dm phapluat. Luan chuyen giCra trung yang va Chuyen dt6i vi tri citing tac theo quy Hp phuang, giira cac nganh, cac dinh dm phap luOt. linh vqc theo guy hopch nham tiep tyc ren luyen, Hao tao, bei &rang cong_chOt lanh Hpo, quan 19. De thqc hien cong viec chi can giai Chuyen cti vi tri cOng tac theo guy quyet trong mOt thiti gian nhat Binh. Binh cOa phap Mat. 104 Theo quy dinh hien hanh, Twang hqp nao sau Hay kh6ng thuOc viec biet phai ding chirc? Theo nthem vy HOt xuat, cap bach. 105 Can cir Nghi (firth se 24/2010/N9-CP dm Chinh phO, thoi Ilan biet phai tkii vitri citing chin kh6ng thuOc cac ngenh, linh vtrc cIacth0 theo quy dinh cOa phap luat chuyen nganh, la bao lau? Nghi dinh s6 93/2010/ND-CP dm Chinh phO, guy Hinh luan chuyen cOng chit chi thqc hien Hei vai (16i Mang nao? Nghi dinh se 24/2010/ND-CP dm Chinh phi', quy dinh viec biet phai cong chtit &rot thin hien trong trutmg hqp nao? Khong qua 04 nam. Khong qua 03 nam. C6ng chqc tham gia giai guy& cOng viec trong met thol gian nhat dinh. C6ng chqc nhan nhiern vy CIOt xuet, Gong chat giO chirc vy lanh Ciao, cep bach. quan 19 trong quy hopch. Chuyen 86i vi tri cOng tac theo quy dinh cOa pilaf) luat. De thqc hien cOng viec chi cen giai Theo you au nhiem vy, guy hoach, quyet trong mOt thol gian nhat Binh. ke hopch so, dyng cong chqc dm co quan, t6 ctarc, Han vi. Theo quy dinh hien hanh, phai thtyc hien guy dinh nao sau Cfay CI6i voi trtrong hap ding chtrc Htyqc *lieu HOng, luan chuyen Hen vi tri cOng tac khac kheng phi) hap voi ngpch cong chirc hien gilt: Quy Hinh nao sau Hay HOng vai cOng chirc Ckrot dr bit phai: Phai chuyen ngpch theo quy Binh va thei gift chirc vy lanh ciao, quan 19 Hang Ham nhiem Re KY ngay c6 quyet dinh Hieu Ong", Man chuyen. Thuit)c bier' che cua co quan, to chirc, den vi nai Huttc biet phai Hen. GiO nguyen ngpch hien gitr va th6i Phai chuyen ngach theo guy dinh gift chat vy lanh ciao, quan 19 Hang va tiep tyc OD chtic vy lanh ciao, Cam nhiem. quan 19 Hang Ham nhiem. 110 Quy Hinh nao sau Clay Citing vol citing chot cluvc dr biet phai: 111 Theo quy dinh hien hanh, viec biet phai citing chirc &rot thqc hien trong cac truttng hap nao sau Hay: Theo quy doh hien hanh, khong thyt hien viec biet phai cling chin trong throng hqp nao sau Hay: COng chqc Hutt dr biet phai chiu sq ph& cOng, b6 tri, Cfanh gia, kiem tra viec thvc hien nhiem vy cong tac cua ca quan, t6 chirc, Han vi nai Hutt Met phai Hen De thqc hien cOng viec chi can giai quyet trong mOt theri gian nhat Binh. Theo nhiem vy CfOt xuat, cep bach. 106 107 108 109 112 Page 13 of 32 Kh6ng qua 02 nam. van thuOc Nen che cua ca quan, to Ca quan, t6 chqc, elan vi nai &Ix chat, den vi cir biet phai. bit phai Hen clyqc b6 sung them bien che. ThuOc Nen che cOa ca quan, to Ca quan, t6 chqc, Han vi nai Gong chtrc, Can vi nai &vac biet phai den. chtrc &roc biet phai den c6 tech nhiem tra krang. Theo nhiem vy Het xubt, cap bath. Ca 02 ptarang an con Ipi cleu &mg. Theo yeu cau nhiem vy, quy hoach, De thyt hien cling viec chi can giai Re hopch sir dyng cOng chirc dm guy& trong mOt thol gian nhat Binh. co quan, t6 chOt, Han vi. Cali hoi STT x 113 Theo quy djnh hien hanh, viec Van chuyen cong chic &rot thvc hien trong truemg hap nao sau day: Phtrang An C Theo nhiem vy (Jet xuat, cap bach. 114 Giant d6c Set NOi vg. 115 116 117 118 119 120 121 122 Phipang An B Phwang An A Theo yeu cau nhiern vg, quy hopch, Chuyen dei vi tri c6ng tac theo quy ke hopch sir dyng cong ch&c cOa ca djnh dm phap luat. quan, to chat, Clan vii Nguti Hang du ca quan, t6 chirc, Frei cling nhan dan cap finh. Theo quy Binh hien hanh, viec dieu Ong, Juan chuyen, biet Can vi (bac phan cOng, phan cap phai cong chit duet guy& djnh bed? wan 19 cOng chin Dirac bao kw phy dp chirc vy hien Dirac bao km phy cap chat vy hien Theo quy doh hien hanh, twang hap cong chot Hvgc Wang trong theil gian 06 thong. Juan chuyen den yi tri cong tac khac ma phy cap chirc vy twang trong thai gian luan chuyen. mai thap han phy cap chit vy hien dang dam nhiem thi se &rut giai guy& che di) nhtr the nao? Theo quy djnh hien hanh, twang hap cOng cht-rc OD chtic Duct bao Itru phy cap ch&c vy trong Dago twang phy cap theo chat vy mai. thed gian 06 thong. vy lanh dpo, quan It &rot dieu clang Hen vi tri cong tac khac ma phy cap ch&c vy mai thap han phy dp chat vy hien clang dam nhiem thi se &vac giai guy& che d nhus the neo? B6 td, phan cong nhiem vy va kiem Nang bac krang thattng xuyen d6i Can dr Nghj dinh s6 24/2010/ND-OP cue Chinh phO, ca tra viec thvc hien nhiem vy Gila cOng vai Gong chin ngpch chuyen vien quan sir dyng cOng chtit co nhiern vy va quyen hpn nao cao dp. cit. sau day? Nang bac lvang thvang xuyen dai ca 86 tri, phan cong nhiem vy va kiem Can dr Nghi doh s6 24/2010/ND-CP dm Chinh phO, quan sir dyng cOng chirc kh6ng ca nhiem vy va quyen hpn: tra viec thvc hien nhiem vy dm cong vol cong chac ngpch chuyen vien cao dp. ch&c. ThOng IA tong hcep va bao cao ye vi Xac djnh s6 Itrang va quan 19 bien Can co, Nghj Binh s6 24/2010/ND-CP cUa Chinh phi'', nOi tri viec lam, ca du ngpch cong ch&c. che cling chac. dung nao sau day khong thuOc nei dung wan 19 cong chin? Hoc theo quy trinh flap nhan kh6ng Can dr Thong tv 13/2010fTT-BNV, viec tuyen dyng cong Hoc theo phvang thac thi tuyen, qua thi tuyen; xet tuyen. ch&c vao vi tri viec lam ttrang Ong vol C6ng chat loai C (ngach chuyen vien hoc tvang dvang) dtrqc thvc hien nhu, the nao? eau phai thanh lap Nei dng tuyan TV 30 ngtred tra xuang. Can dr ThOng It, 13/2010/TT-BNV, Khi tO chin tuyen dyng. dyng Gong chin, neu so ngthai Clang ky (fly tuyen trong cOng met ky tuyen dyng c6 bao nhieu nguti thi ngtroi clang dau ca quan c6 tham quyen tuyen dyng ding chin kh6ng phai thanh lap HOi &mg tuyen dyng? Phai Hang tren trang thong tin dien Thong tv 13/2010/TT-BNV quy dinh cOng khai Mx? the nao Phil am dang tai it nhat tren mOt ter va niem yet citing khai tai try set dti vai th6ng bao tuyen dog cua ca quan ca than, quyen trong cac phisang lien th6ng fin dpi chting IA boo yiet, bao nOi, bao hinh. lam viec dia ca quan ca tham tuyen dyng cling ch&c? quyen tuyen dyng cOng chat trong tiled han nhan ho sa dm nguti Hang kY dv tuyen. Page 14 of 32 Dirac hutng phy cap theo ch&c vy mai. Dint bao km phy cap chat vy hien Wang trong thatigian di& Ong. Phan dp tuyen dyng cling ch&c. Danh giA cling ch&c theo quy djnh. Quy dinh ngpch, chirc danh, ma so cOng chin; ma ta, guy dlnh vi tri viec lam va ca cau cong chin. Bao gam nOi dung ca 2 phvang an con lai. Tir 2 ngveri tra len. Bao gem nOi dung ca 2 phvang an con !pi. Phuung an A Cau NM STT Trong theri han 15 ngay, ke tie ngay 123 Th6ng tu, 13/2010/TT-BNV quy Binh nhu the nao ye thai gian phai gen th6ng bao cOng nhari ket qua tiling tuyen tai c6 guy& dinh phe duyet ket qua tuyen dyng dm ca quan quan 19 ngtrai dv tuyen? cong chet. 124 Th6ng ttz 13/2010/TT-BNV quy dinh nhu, the nao ye thai gian ngtrol tiling tuyen phai den co quan co them quyen tuyen dung cong diet de !loan thion he se du' tuyen? 125 Phieu 19 lich kr phap do SO' Tv phap Theo quy d'jnh hien hanh, He so, du' tuyen phai duet be sung de hoar) thien trutt khi k9 quyet dinh tuyen dung bao nai Owing tre cap. gem gi? 126 Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh ph) c6 pham vi Cfieu Quy dinh ye thtei hieu, thol Flan xCr19 k9 luat; viet ap dung hinh thetki chinh nhu, the nao? luat dei vai cling chirc ca hanh vi vi pham phap Vat. Kh6ng ap dung hinh thin xe, Oat Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP tea Chinh phO, Nei hanh chinh thay cho hinh that kit dung nao sau day kh6ng thuOc Nguyen tec xe, 19 ki luat luat. dei vol tong chat: Khach quan, tong bang. Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Nei dung nao sau day kh6ng thing vol nguyen thc xe, 19 ki luat Crei veri cong chin? Can cir Nghl din', 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Nguyen Kh8ng ap dyng hinh till:1'c xi) phat hanh chinh thay cho hinh thetki lac no° sau Hay HOng khi ap dyng hinh theick9 luat cong luat. chet: Can co, Nghj dinh 34/2011/ND-CP cea Chinh phO, Nguyen 13j xe, 19 ki luat ye timg hanh vi vi pham. ten xe, 19 k9 Vat 66i vol twang hap tong chat c6 nhieu hanh vi vi pham phap Wet la? Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP cea Chinh phe, Nguyen Chju hinh thirc k9 luet ap dung 681 vol hanh vi vi pham Wang nhat. tee nao sau day &mg khi al) dung hinh thet k9 luat tong chirc vol triyang hap cong chat c6 nhieu hanh vi vi pham phap luet song chtra Hen mac ti! buOc thoi viac? 127 128 129 130 131 132 Can cir Nghj Cfjnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phe, Nguyen tat nao sau day Ching khi ap dyng hinh thin kV' luat cOng chet vol taking hap tong chCrc Op tyc c6 hanh vi vi pham phap lust trong thai gian Clang thi henh guyet djnh k9 luat: Trong thai flan 30 ngay, ke Ms ngey nhan duvc thOng bao cling nhan ket qua trung tuyen cea ca quan quan 19 tong chi-sc. Neu c6 hanh vi vi pham phapluat bi xe, 19k9 lust a hinh thCrc nhe han so vol hinh that k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc ki lust ding met hinh thet k9 lust dang thi hanh. Page 15 of 32 Phiyang an B Trong thol Ilan 15 ngay, ke tie ngay cO guyet Cljnh phe duyat ket qua tuyen dung ctia ca quan tryt tiep se dung cOng chirc. Phwang an C Trong thai han 15 ngay, Ice tit ngay c6 guy& dinh phe duyet kat qua tuyen dung cOa ca quan c6 them guyen tuyen dyng tong chirc. Trong thed han 30 ngay, ke Ur ngay c6 guyet dinh phe duyet ket qua tuyen dyng dm ca quan quan 19 cong chot. Trong thai han 30 ngay, Ice to' ngay nhan duct thong bao cling nhOn ket qui Ming tuyen cea ca quan co them guyen tuyen dung cOng chat. Ban sao cat van bang, cheng chi va ket guh hoc tap theo yeu cau cOa vi tri dy, tuyen, Butt ca quan co them luyen cheing thvc. Bao gom nei dung ca 2 phvang an con lai. Bao gem nei dung ca 2 phvang an con lai. Quy dInh ye them guyen, trinh tv, the tyc xe, I9k9 luat dei vai cong chat co hanh vi vi pham phap luat. M6i hanh vi vi pham phap lust chi bi Thai gian chva xem xet xi? 19 k9 luat dei vai ding chirc Hutt tinh vao xe, 19 mot hinh theic 1c9 luat. thai han xe, 19k9 IS Nghiem minh, Ching phap luat. Xem xet cho ap dyng hinh that xe, phat hanh chinh thay cho hinh thirc k9 luat. CO the xem xet ap dung hinh thirc Duct ap dyng hinh thin xi: phat I& Oat hanh chinh thay cho hinh hanh chinh thay cho hinh thet k9 luat. thirckiluat. Bi buOc thoi viec ngay. Chi xe, I9 k9 luat ye met hanh vi vi pham xay ra ghn nhet. Chju hinh tit k9 luat nang hen Chju tat ca cac hinh thetki Wet vol met mot so vai hinh thirck9 luet ap m6i hanh vi vi pham phap luat. dung di veri hanh vi vi pham nang nhat. Neu c6 hanh vi vi phem phap luat bj xt7r19 k9 luat 6 hinh thet nhe han so vai hinh thet k9 luat Hang thi hanh thi ap dyng hinh that k9 luat nang han met met so veri hinh theic k9 luat Hang thi hanh. Neu co hanh vi vi pham phap luat bj xe, I9k9 luat a hinh thirc bang so vol hinh thCrc k9 luat Bang thi hanh thi ap dyng hinh thirc 4 luat ding met hinh that k9 luat Hang thi hanh. Cau hol STT 133 Can dr Nghi dint, 34/201 1/ND-OP cua Chinh phi), Nguyen the nao sau day clang khi op dyng hinh thCrc k9 luat tong chat vai Strong hap c6ng chat nap We c6 hanh vi vi pham phap kat trong the/1 gian dang thi hanh quyet dinh k9 luat: 134 135 136 137 Can dr Nghi dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh ph& Cac yeti to nao dm tong chCrc c6 hanh vi vi phpm phap luat duct xem xet de tang nang hoc giam nhe khi áp dyng hinh thirc k9 luat? Can dr Nghi dinh 34/2011/ND-CP cua Chinh pha Cac hanh vi nao sau day bi xi)' lk kk luSt? Can cta Nghi dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phi:, NOi dung nao sau day khong thuiSc cac trutng hap chtra xem xet xi)' 191(9 luat: Can cos Nghj dinh 34/201 1/ND-OP cua Chinh phO, Noi dung nao sau day khOng thuec cac Strang hyp &rot mien trach nhiern 14 lust: Phwang An A Neu co hanh vi vi pham phap kcal bi xi)' lk 1(9 luat a hinh that bang so vol hinh that k9 luat dang thi hanh thi áp dyng hinh thack9 luat cong mac hinh thin* luat dang thi hanh. Bao gem nOi dung c.a 2 phirang An con lai. Phut:mg An B Neu có hanh vi vi pham pilaf) luat bi xi)' 11 k9 luat a hinh thirc Wang han so yeti hinh thac k9 luat clang thi hanh thi Ap dyng hinh thirc k9 luat nang han mOt mat so vai hinh that k9 luat ap dyng CI& vol hanh vi vi pham phial) luat mai. Chu dOng khac phyc hau qua. Vi pham vi5c thyt hien nghia vy, dpo Vi phalli viec thirc hien nhfrng vi5c cong chac kh6ng &rot lam quy H&c va van Ita giao tiep caa cong dinh tai Luat Can bc), cling chat. chirc trong thi hanh cong vy. Vi pham guy Binh caa phap Wel ye phong, chong tham nffing; Sang trong thai gian dieu tri c6 xac nhan dm ca quan y te cri tham quyen. 138 Can ca Nghi dinh 34/2011/ND-CP, they' hieu xi) lk k9 luSt &rot xac Binh nhu the nao? Ke tie thai diem cong chat c6 hanh vi vi pham phap luat cho den thol diem bi to chat phat hi5n. 139 Can cia Nghi dinh 34/2011/ND-CP &la Chinh pha Quy Binh thol hi5u xal9 k9 luat diii vol cong chat la bao lau? La 24 thang. 140 Can dr Nghj dinh 34/2011/NO-CP, the:4 ban x& lk k9 101 duvc xac dinh Mu the nao? ice tia ngay phat hien tong chat c6 hanh vi vi phpm phap luat cho den ngay ca quan, tO chin, clan vi ct tham quyen ra quyet Binh xi)' lk ki luat. 141 Can dr Nghi djnh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phi], Kheng xet cat vy viec co lien quan den nhieu nguti, c6 tang vat can Om Cry:1h hoc nhang tinh tiet phac tap khac, thi theri Ilan xi)' 19 k9 luat di vol c6ng chin divot guy dinh la bao lau? Tei da la 02 thong. - Page 16 of 32 Phwang An C Neu c6 hanh vi vi pham phap lust bi xi)' lk k9 luat a hinh thCrc nang hurl so vdei hinh that 1(9 luat dang thi hanh thi áp dyng hinh that k9 luat bang mat so vial hinh that ki luat áp dyng diii vol hanh vi vi phpm phap Slat mai. _ Thai dO nap thu, sera chaa. Ca 2 phirang an con 1?i tau dOng. C6ng chirc na dang nuoi con dui& 12 thang tuOi. Dang trong thol gian nghi vi0c rieng dtrac nguti Chang du ca quan, tO chat, dan vi cho phep. Duct cap c6 them quyen xac nhan DLitt ca quan c6 them quyen xac vi pham phap lust trong tinh the bat nhan tinh trpng mat nang lye hanh kha khang khi thi hanh c6ng vy. vi clan sy khi vi phpm phap luat. Ke tie theri diem c6ng chat ca hanh Ke Ur thol diem tong chat bj phat hien hanh vi vi pham phap luat cho vi vi pham phap lust cho den thai diem nguti clang du ca quan, tO den tiled diem ca quan co them chirc, dan vi co them quyen ra guy& ra thong boo ye viec xem xet thong bao bang van ban ye \Frac xis 19 k9 luat. xem xet xi)' 19 k9 luat. LA 36 thang. La 12 thang. KO ti.r thoi diem cong chat c6 hanh Ke Er ngay phat hien tong chin c,6 vi vi phpm phap Slat cho den thol hanh vi vi phpm phap Vat cho den diem nguti Chang du ca quan, to ngay ca quan, to chirc, den vi co chirc, don vi ch them quyen ra tham quyen hop xem xet xi)' 19 k9 thong boo bang van ban ye %frac lust. xem xet xi)' 191(9 luat. La 24 thang. LA 12 thong. Phwang An A Ha bac krang; BuOc th6i viec. Phwang An B Khien trach; Canh cao. Cat coo. Clang chirc. Phwang An C Bao Om nOi dung ca 2 phvang an con lai. Khien tech. Bao Om nOi dung ca. 2 phtrang an con lei. Khien trach; Canh cat); Hp bac Itrang. Giang chi-7c; Cach chirc; Buac thiii viec. Conti coo. Hp bac luting. Cho nghi htru. Ty 9 nghi viec, tong s6 tie 20 den duti 40 ngay lam viec trong mOt nam. Ty, 9 nghi viec, tong so tip 05 den dual 07 ngay lam viec trong mat thang. SO' dyng thong tin, tai lieu cOa ca quan, t6 chirc, dan vi de vy Icei. Ty, 9 nghi viec, tong so kr 03 66n duti 05 ngay lam viac trong mat thong. Ty, 9 nghi viec, tOng s6 kr 03 d6n dual 05 ngay lam viec trong mat thang. Cap giay tar phap19 cho nguti Ming du dieu kin. Ty, 9 nghi viec, tong so tie 05 den &MI 07 ngay lam viac trong mat thang. Ti,, 9 nghi viec, t6ng so kr 05 den duti 07 tuAn lam viec trong mOt nam. Kh6ng thkrc hien nhiem vy dupc giao ma khong c619 do chinh clang. STT Can h6i 142 Cac hinh that k9luat nao ap dyng di veri citing chi:1'c killing gill, chirc vy lanh ciao, wan 19? 143 Theo Nghj dinh s6 34/2011/N9-CP cila Chinh phO, hinh thirc 1(9 luat nao sau day thong ap dog dOi vol ding chirc khonq gill, chirc vy lanh Ciao, quan 19: 144 Can co, Nghj dinh 34/2011/ND-CP cua Chinh pht), Cac hinh thtit k9 luat nao ap Ming dOi vai cong chat girt chirc vy lanh dao, quan 19? 145 Theo Nghj dinh so 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, hinh thirc nao sau day khong thuOc cac hinh thirc k9 luat ap dyng dOi veil c6ng chi:7c girt chtit vy lanh dao, quan 19? 146 Can al, Nghl cknh 34/2011/ND-CP cCia Chinh 06, Hinh thirc k9 luat khien trach ap dyng dOi vol cling chirc co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: 147 Can dr Nghj djnh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phO, Hinh thirc k9 lubt canh cao ap dyng dOi veri cong chuic c6 hanh vi vi pham phap luat nao sau day: 148 Can cir Nghj djnh 34/2011/N9-CP cua Chinh phO, Hinh thirc k9 luat khien trach ap dyng Cf6i vol cling chtit ai hanh vi vi pham phap !At no° sau day: 149 Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phil, Hinh thtit 1(9 luat canh coo bp dyng Hai vol ming chirc co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: Kh6ng chap hanh guy& Cfinh dieu Xac nhan giay to' phap 19 cho nguti SO, dyng tai sin c6ng trai phap luat. Ching, phan ding c6ng tac dm ca kh6ng du dieu Hen. quan, tO chirc, dan vi co th6m gayer). 150 SO, dyng tai san c6ng gal phap luat. Killing thkrc hien nhiem vy &roc Lqi dyng vi tri cling tac, co 9 lam giao ma kh6ng CO 19 do chinh clang. trai phap luat vol myc dich vy lqi. Bi phat NI nhvng &vac Wang an treo; Lcri dyng vj tri cling tac, co Y lam trai Nghien ma tiiy co xac nhan cCia ca phdp lubt veil myc dich vy Irri; quan y te co them gayer). 151 152 153 154 Can ca, Nghj dinh 34/2011/ND-CP ctia Chinh phO, Hinh thirc k9 lust ha bac krang ap dyng dOi vol c6ng chCrc c6 hanh vi vi pham phap !WM nao sau day: Can ai, Nghl djnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thirc k9 hat buac thoi viec ap dyng d6i vai c6ng chat co hanh vi vi pham phap luat nao sau day: Can cir Nghj dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh tilt:1'c 1(9 luat cach chot ap dyng di vol cling chive girl, chirc vy lanh dao, quan 19 co hanh vi vi pham pile') luat nao sau day: Can dr Nghl Binh 34/2011/ND-CP tha Chinh phi], Hinh thirc k9 It* cach chi:2c ap dyng dOi vol c6ng chirc gill, chCrc vy lanh dao, quan 19 c6 hanh vi vi pham phap hat nao sau day: Can co, Nghj dinh 34/2011/ND-CP cua Chinh phi], Hinh thirc k9 luat nao ap dyng doi veri ding chirc c6 thai CIO hach dich, cup quyen hoc gay kilo khan, phibn ha dOi vita ca quan, te chirc, dan vi, ca nhan trong thi hanh cling vy? Sir dyng gill( tar kh6ng hop phap de SO, dyng th6ng tin, tai heti dm ca dtrac liO nhiem chi:1'c vg. quan, to chCrc, don vi de vy lqi. SO' dyng tai sin cling trai phap luat. SO, dyng tai sin cOng trai phap luat. Bi phat ta cho Wang an treo hoc cai tao khong giam girt. Xac nhan giay ter 0161)19 cho ngtroi khong 66 (lieu kien. Ha bac krang. Canh cao. Khien trach. Page 17 of 32 . Cau NM STT 155 Can al, Nghi Hirt 34/2011/ND-CP dm Chinh ph6, Hinh that k9 lust no° ap dyng H6i vai cling chat co hanh vi khong thin hien nhiem vu Ono giao ma khong c619 do chinh Hang? 156 Can c6, Nghi dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phi', Hinh thin luat nao ap dyng 86ivai Gong chirc ce hanh vi gay mat (loan ket tronq ca quan, to cho,c, Han vi? 157 Can cep Nghl dinh 34/2011/ND-CF dm Chinh ph6, Hinh thot 1(9 luat nao ap dog Bei vol c6ng clinic c6 hanh vi sir dung tai san ding trai phap luat? 158 Can CCP Nghi dinh 34/2011/NB-CP ctia Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng 86iven ding chot co hanh vi xac nhan gray tit phap19 cho ngutri khong HO di& kien? q Canh cao. Phipang an A Phyang an B Khien trach. Phirang an C Hp bac luang. Canh cao. Khien trach. Hp bac luting. Khien tech. Canh cao. Hp bac tang. Hp bac tang. Khien trach. Cinh cao. 159 Khien tech. Can cO, Nghi dinh 34/2011/ND-CF cCia Chinh phO, Hinh thCrc If9 luat nao ap dyng Cti vol Gong chirc c6 hanh vi Vi pham quy dinh cOa phap luat ye ph6ng, chong tham ntiCing; thyt hien tiet kiem, chOng lang phi; kj, luat lao Ong; binh ding glen; phong, chong te nn mpi dam vá cac quy dinh khac cCia phap luat lien quan den ding tac? Canh car). Hp bac luang. 160 Can ar Nghl dinh 34/2011/NB-CF cua Chinh phi"), Hinh thirc k9 luat nao bp dyng Cf6i vol cong chi:it Co hanh vi tip 9 nghi viec, tOng sO tie 03 den cluti 05 ngay lam viec trong mOt thanq? Can dr Nghi Hinh 34/2011/ND-OP cua Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng 86i vol c6ng chCrc c6 hanh vi tip 9 nghi yiec, tang so Kr 05 den duti 07 ngey lam viec trong mOt thang? Can cir Nghi Binh 34/2011/NB-CF cOa Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng di vol cOng chCrc co hanh vi cap qigy to. 0419 cho ngutri kh6ng 86 Bleu kien? Can c6, Nghi dinh 34/2011/NB-CF dm Chinh phO, Hinh thin k9 luat nap AID dyng doi vifri ding chirc Co hanh vi sir dyng thong tin, tai lieu dm ca quan, to chirc, Han vi de yy lai? Can Cu' Nghi dinh 34/2011/NB-OP cua Chinh ph6, Hinh thOt 1(9 luat nao ap dyng Cf6i vol cong chCrc Co hanh vi khong chap hanh guy& dinh (lieu Ong, phan cOng cOng tac cOa ca quan, to ch6t, dun vi c6 them quyen? Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. Canh coo. Khien trach. Hp bac 'yang. Canh cao. Khien trach. Hp bac luang. Khien trach. Canh cao. Hp bac krang. Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. 161 162 163 164 .2 Page 18 of 32 . . STT Can h6i 165 Can cif Ngh1d1nh 34/2011/ND-CP cua Chinh phO, Hinh thirckt luat nao ap dyng di ven cong ch0c co hanh vi sit dyng gray to' kh6ng hap phap de ducc tham gia Ca° tact, b6i dui:mg; &rot du thi nang ngech cling chut? Canh cap. Phirang an C Ha bac luang. Khien tech. Hp bac !Leong. Khien trach. Canh cao. Hp bac luang. Ha bac Krung. Canh cao. Khien trach. Canh cao. BuOc th6i viec. Hp bac luang. BuOc th6i viec. Canh coo. Hp bac luang. BuOc theta viec. Canh coo. Ha bac luang. Canh cao. BuOc th6i viec. Ha bac !yang. Phuvng an A Khien tech. 166 Canh cao. Can de Nghidinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh that 1(9 luat nao 613 dog di vol Gong chit c6 hanh vi sir dyng trai phep chat ma thy bi ca quan cong an th6ng boo ye ca quan, tó chik, den vi nai ding chirc dang ding tac? 167 Can cif Nghl dinh 34/2011/ND-CP cila Chinh phO, Hinh that k9 luat nao ap dyng dOi vol ding chin khong gill' chut vy lanh dpo, quan 19 bi phpt tO cho hvOng an treo hoac cai tao Idiom; qiam Or Can cir Nghi dinh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thet k9 luat nao ap dyng doi vol cong chirc c6 hanh vi vi pham & met 60 nghiem tong quy dinh cOa phap luat ye ph6ng, chOng tham nhOng; thyt hanh tiet kiem, chOng lang phi; kt luat lao Ong; binh clang giai; priding, dicing te npn mai dam vá cec quy dinh khac dm phap luat lien quan den citing chirc nhung Ca thanh khan kiem diem trong qua trinh xem xet xi/ Is', ki luat? Can dr Nghi dinh 34/2011/N5-CP cCia Chinh phi, Hinh that k9 luat nao ap dyng di vol cong chin CO hanh vi Ty' 9 nghi viec, tong sO tip 07 ngay lam viec trou len trong met thang ma dá dtrac ca quan sir dyng citing chat th6ng bao bang van ban 03 len lien tiep? Can de Nghieljnh 34/2011/ND-CP dm Chinh phO, Hinh thet k9 luat nao ap dyng dOi vol cong chat 131 phpt tO ma khong duqc huOnq an treo? Can dr Nghl dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Hinh thtick9 luat nao ap dyng doi vai cong chisc Co hanh vi sir dyng giey ter khong hop phap de &rot luster' dog vao ca quan, to chtit, den vi? Can cir Nghl dinh 34/2011/ND-CP cOa Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng &Si vol ding chic nghien ma My co xac nhan cOa ca quan y te co tham quyen? 168 169 170 171 172 Page 19 of 32 Phuung an B STT Cau hoi 173 Can dr Nghj doh 34/2011/ND-CP cua Chinh ph6, Hinh thut k9 luat nao ap dyng 66i vol ding chirc vi phpm a . mut TO iffac biet nghiem trong guy doh cCia pile's luat ve ph6ng, cher-1g tham nhOng; thgc hanh tiet kiem, cheng lang phi; ki lust lao dOng; ph6ng, cheng te npn mpi dam va cac guy dinh khac cua phap lust lien quan den gong chgt? 174 Can dr Nghl Binh 34/2011/ND-CP caa Chinh ph6, Hinh thCrc ki luat nao ap dyng 86ivai cling chirc co hanh vi thong thgc hien nhiem vy chuyen m6n Hutt giao ma khong c619 do chinh dang, gay anh Sang den cOng viec chung dm ca quan, 6 chCrc, clan vi? 175 Can c6, Nghj doh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phil, Hinh thCrc k9 luat nao ap dyng 66101 cOng chirc co hanh vi Igi dyng vi tri c6ng tac, cO 9 lam trai phap luat vial myc dich vy lai? 176 Can cir Nghl dinh 34/2011/N0-CP cua Chinh ph6, Hinh thirc kit luat nao ap dyng 65i vol cOng chCrc vi phpm a mire CIO nghiem tang guy dinh cOa phapluat ye pheng, &sing tham nhOng; thgc hanh tiet kiem, choing long phi; 1(9 luat lao CfOng; binh Clang giai; ph6ng, ch6ng te npn mpi dam va cac quy Crinh khac dm phap hal lien quan den ding chit? 177 Can dr Nghj dinh 34/2011/ND-CP cCia Chinh phO, Hinh thirc k9 luat nao ap dyng 66i vol cang chac giCr chirc vy lanh dpo, quan 19 kh6ng hoar' thanh nhiem vy quen 19, dieu hanh theo sy, phan cling ma kh6ng co 19 do chinh dang, de xay ra hau qui nqhiem tronq? 178 Can cg, Nghj doh 34/2011/N0-CP cua Chinh ph6, Hinh thirc k9 hal nao ap dyng 86i yeti ding chot giCr chac vy lanh dpo, quan 19 vi phpm 6, min HO rat nghiem tong guy Cf1nh cua phap 101 ye ph6ng, ch6ng tham nhOng; thyt hanh tiet kiern, chang rang phi; binh ding giai; phong, chang te npn mai dam va cac quy dinh khac cila phap lust lien quan den cOng chirc nhang dã thanh khan kiem diem trong qua trinh xem xet 4, 19 1(9 luat? 179 Phycrnq An A BuOc thei viec. Phuung An B Hp bac laang. Canh cao. Cinh coo. Hp bac krang BuOc th6i viec. BuOc thoi viec. Canh cao. Hp bac krang Hp bac lacing BuOc th6i viec. Canh cao. Gang chirc. Cach chot. BuOc th6i viec. BuOc thoi viec. Giang chat. Cach chive. Giang chirc. BuOc then viec. Can al, Nghj dinh 34/2011/ND-CP an Chinh phi'', Hinh Cach chirc. that kilt* nao ap dyng di vol cling chat la ngutti dirng dau ca quan, to chirc, dan vi de xay ra hanh vi vi phpm phap luat nghiem tong trong phpm vi phy trach ma kh6ng co bien phap ngan chan? Page 20 of 32 Phuteng An C
- Xem thêm -