Tài liệu Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức [full]

  • Số trang: 152 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 203 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Bộ câu hỏi thi viết môn nghiệp vụ chuyên ngành phục vụ kỳ thi tuyển công chức [FULL]
BỘ CÂU HỎI THI VIẾT MÔN NGHIỆP VỤ CHUYÊN NGÀNH PHỤC VỤ KỲ THI TUYỂN CÔNG CHỨC - Giáo dục và đào tạo Công nghệ thông tin Khoa học và công nghệ Phòng chống tệ nạn xã hội Quản lý-bảo vệ môi trường Tổ chức nhà nước Thi đua-khen thưởng Thương mại- quản lý thị trường Văn phòng Công nghiệp Giao thông vận tải Lao động thương binh và xã hội Quản lý đất đai Tài chính Tư pháp Thủy lợi Trồng trọt- Lâm nghiệp Văn thư Lưu trữ Du lịch Kế hoạch và đầu tư Phát triển nông thôn Quản lý khoáng sản Tiêu chuẩn đo lường- chất lượng Thanh tra Thủy sản Văn hóa Xây dựng NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC Lĩnh vực chuyên ngành: XÂY DỰNG (Phần thi Viết) Câu 1. Anh (chị) hãy cho biết hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng bao gồm những công việc gì? Nêu nội dung quy hoạch xây dựng vùng? Nêu những nội dung quản lý nhà nước về xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 2. Anh (chị) hãy cho biết nhiệm vụ quy hoạch xây dựng vùng theo quy định của Luật Xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của thanh tra xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 3. Anh (chị) hãy nêu các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động xây dựng? Nêu năng lực hành nghề xây dựng, năng lực hoạt động xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 4. Anh (chị) hãy nêu điều kiện đối với tổ chức, cá nhân thiết kế quy hoạch xây dựng và Yêu cầu chung đối với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 5. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và nội dung quy hoạch chung xây dựng đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 6. Anh (chị) hãy nêu quyền và nghĩa vụ của người quyết định đầu tư xây dựng công trình; Nội dung, hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 7. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với thiết kế xây dựng công trình và các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 8. Anh (chị) hãy nêu nội dung giấy phép xây dựng và điều kiện cấp giấy phép xây dựng công trình trong đô thị theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 9. Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với giải phóng mặt bằng xây dựng công trình và nguyên tắc đền bù tài sản để giải phóng mặt bằng xây dựng công trình theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 10: Anh (chị) hãy nêu các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động xây dựng? Hãy nêu các yêu cầu chung đổi với quy hoạch xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng? Câu 11. Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Thẩm quyền cấp Giấy phép xây dựngtheo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ? Câu 12. Anh (chị) hãy nêu nội dung báo cáo đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung thiết kế cơ sở của Dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại 1 Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Câu 13: Anh (chị) hãy phân loại dự án và quản lý nhà nước đối với dự án đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 14: Anh (chị) hãy nêu các bước thiết kế xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 15: Anh (chị) hãy nêu các hình thức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của chủ đầu tư và tư vấn quản lý dự án trong trường hợp chủ đầu tư thuê tư vấn quản lý dự án theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 16: Anh (chị) hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình? Hãy nêu quyền và nghĩa vụ của cá nhân được cấp chứng chỉ hành nghề theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. Câu 17: Anh (chị) hãy nêu thẩm quyền quyết định đầu tư xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình? Gia hạn giấy phép xây dựng theo Nghị định 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính Phủ về cấp giấy phép xây dựng. Câu 18: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 19: Anh (chị) hãy nêu các định mức xây dựng? Hãy nêu quyền và trách nhiệm của các nhà thầu tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 20: Anh (chị) hãy nêu cách lập đơn giá xây dựng công trình? Hãy nêu những nội dung quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng về chi phí đầu tư quản lý công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 21: Anh (chị) hãy cho biết tổng mức đầu tư xây dựng công trình bao gồm những chi phí nào? Các chi phí của tổng mức đầu tư được quy định như thế nào theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình? Câu 22: Anh (chị) hãy nêu nội dung chỉ số giá xây dựng? Hãy nêu điều kiện cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 theo quy định tại Nghị định số 2 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 23: Anh (chị) hãy nêu những nội dung thanh toán vốn đầu tư xây dựng công trình? Hãy nêu điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân tư vấn quản lý chi phí theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 24: Anh (chị) hãy nêu nội dung quản lý giá xây dựng công trình? Quy định chung về điều kiện, năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý chi phí là gì theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 25. Anh (chị) hãy cho biết nội dung tổng mức đầu tư xây dựng công trình và nội dung dự toán xây dựng công trình theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Câu 26: Anh (chị) hãy nêu các yêu cầu tổ chức đầu nối kỹ thuật và đầu nối không gian? Nêu các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây dựng ngầm đô thị và các hành vi bị cấm trong xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐCP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 27: Anh (chị) hãy cho biết công trình ngầm đô thị bao gồm những công trình nào? Hãy nêu nguyên tắc quản lý không gian xây dựng ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị). Câu 28: Anh (chị) hãy nêu quy định về quy hoạch không gian xây dựng ngầm đô thị? Và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị. Theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 29: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu đối với công tác khảo sát, thiết kế xây dựng đối với công trình giao thông ngầm, công cộng ngầm, tuy nen và các công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐCP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 30: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu và nội dung quy hoạch chung không gian xây dựng ngầm đô thị theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 31: Anh (chị) hãy nêu yêu cầu khảo sát, thiết kế đối với công trình đường dây, đường ống ngầm, hào kỹ thuật? Hãy nêu yêu cầu về bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 32: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu đối với công tác quan trắc địa kỹ thuật công trình ngầm theo quy 3 định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 33: Anh (chị) hãy nêu nguyên tắc hạ ngầm đường dây, đường cáp đi nổi? Hãy nêu yêu cầu bảo trì công trình ngầm theo quy định tại Nghị định số 39/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị. Câu 34. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng Hải Phòng? Sở Xây dựng Hải Phòng hiện đang quản lý nhà nước trên các lĩnh vực chính nào và cơ cấu tổ chức của Sở theo quy định tại Quyết định số 2081/2010/QĐ-UBND ngày 03/12/2010 của Uỷ ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Xây dựng. Câu 35. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Quản lý đô thị, phòng Công thương? (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ và quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 36. Anh (chị) hãy nêu trách nhiệm của cơ quan quản lý quy hoạch xây dựng, tổ chức tư vấn xây dựng và thi công xây dựng và trách nhiệm của các cơ quan liên quan theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 37. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Uỷ ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ, hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 38. Anh (chị) hãy nêu vị trí, chức năng của Sở Xây dựng? Nêu nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (trừ Sở Xây dựng thành phố Hà Nội và Sở Xây dựng thành phố Hồ Chí Minh) về kinh doanh bất động sản và về vật liệu xây dựng theo quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2008/TTLT-BXD-BNV ngày 16/12/2008 của Bộ Xây dựng và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và nhiệm vụ, quyền hạn của Ủy ban nhân dân cấp xã về các lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc ngành xây dựng). Câu 39. Anh (chị) hãy cho biết các trường hợp xây dựng các công trình nào trước khi khởi công xây dựng công trình chủ đầu tư không phải có giấy phép xây dựng? Hãy nêu nội dung của giấy phép xây dựng theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. 4 Câu 40. Anh (chị) hãy nêu điều kiện riêng để được cấp giấy phép xây dựng đối với các loại công trình xây dựng và nhà ở riêng lẻ theo quy định tại Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 41. Anh (chị) hãy nêu nội dung của hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 42. Anh (chị) hãy cho biết các công trình được cấp giấy phép xây dựng tạm khi đáp ứng các điều kiện nào? Hãy cho biết kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan cấp phép xây dựng phải xem xét hồ sơ để cấp giấy phép trong thời gian quy định như thế nào theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 43. Anh (chị) hãy nêu hồ sơ Điều chỉnh, Gia hạn, Cấp lại giấy phép xây dựng bao gồm những gì? Và nêu thẩm quyền cấp, điều chỉnh,gia hạn,cấp lại và thui hồi giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng). Câu 44. Anh (chị) hãy nội dung quản lý trật tự xây dựng theo giấy phép xây dựng quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 45. Anh (chị) hãy nêu quyền hạn và trách nhiệm của chủ đầu tư được cấp giấy phép xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm của cơ quan cấp giấy phép xây dựng theo quy định tại nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 về cấp giấy phép xây dựng. Câu 46. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Bộ Xây dựng? Hãy nêu Nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Bộ Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 47. Anh (chị) hãy nêu cơ cấu tổ chức của Thanh tra Sở Xây dựng? Hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Thanh tra Sở Xây dựng và Chánh Thanh tra Sở Xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 48. Anh (chị) hãy nêu nội dung thanh tra chuyên ngành xây dựng theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 49. Anh (chị) hãy nêu nhiệm vụ, quyền hạn của Trưởng đoàn thanh tra theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Câu 50. Anh (chị) hãy nêu Trách nhiệm của Giám đốc Sở Xây dựng trong hoạt động thanh tra ngành xây dựng? Hãy nêu trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan thanh tra ngành Xây dựng và các cơ quan, tổ chức khác trong hoạt động 5 thanh tra ngành xây dựn theo quy định tại nghị định số 26/2013/NĐ-CP ngày 29/3/2013 về tổ chức và hoạt động của Thanh tra ngành Xây dựng. Ghi chú: - Mỗi đề gồm 03 câu, thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian chép đề. - Thí sinh không được sử dụng tài liệu; - Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm. 6 NGÂN HÀNG CÂU HỎI VIÊT THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHIỆP Câu 1: Trình bày Nội dung quản lý nhà nước đối với cụm công nghiệp. Các lĩnh vực, ngành nghề, cơ sở sản xuất được khuyến khích đầu tư trong cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ. Câu 2: Trình bày điều kiện mở rộng cụm công nghiệp? Thủ tục mở rộng cụm công nghiệp? Hồ sơ mở rộng cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 3: Trình bày nội dung chủ yếu của: Đề án Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp; Báo cáo đầu tư thành lập cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐTTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ? Câu 4: Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền và nghĩa vụ như thế nào? Câu 5: Anh (chị) hãy nêu khái niệm các từ ngữ sau đây được hiểu như thế nào theo quy định của Luật Điện lực năm 2004: Hoạt động điện lực, đơn vị điện lực, lưới điện, bán buôn điện, bán lẻ điện, khách hàng sử dụng điện, khách hàng sử dụng điện lớn, biểu giá điện, khung giá điện, hệ thống điện quốc gia, điều tiết điện lực, điều độ hệ thống điện, thiết bị đo đếm điện, trộm cắp điện, công trình điện lực? Câu 6: a- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật điện lực năm 2004, Giấy phép hoạt động điện lực bao gồm nội dung gì? Hãy nêu các trường hợp bị thu hồi Giấy phép họat động điện lực? b- Anh (chị) hãy cho biết, theo quy định của Luật Điện lực năm 2004, khách hàng sử dụng điện có quyền như thế nào? Câu 7: Anh (chị) hay trình bày nội dung vi phạm quy định về đào tạo và cấp chứng chỉ kiểm toán viên năng lượng được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 8: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Điều kiện cấp giấy phép tư vấn đầu tư xây dựng công trình đường dây và trạm biến áp quy định tại Nghị định số 137/2013/NĐCP ngày 21/10/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện lực và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật điện lực? Câu 9: Anh (chị) hãy trình bày nội dung phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành 1 chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 10: Anh (chị) hãy trình bày các hình thức xử phạt được quy định trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 11: Trình bày điều kiện bổ sung cụm công nghiệp mới vào quy hoạch đã được phê duyệt ? Thủ tục bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp? Hồ sơ bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp theo Quyết định số 105/2009/QĐ-TTg ngày 19/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp? Câu 12: Trên cơ sở quy định của Luật Điện lực năm 2004, Anh (chị) cho biết Chính sách và biện pháp khuyến khích, thúc đẩy tiết kiệm điện; Chính sách giá điện. Câu 13: Theo Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng Chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy : Trình bày khái niệm về: - Cụm công nghiệp; Hạ tầng cụm công nghiệp? - Đơn vị kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp; Doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong cụm công nghiệp? Câu 14: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Nêu điều kiện thành lập cụm công nghiệp; Thủ tục thành lập cụm công nghiệp; Hồ sơ thành lập cụm công nghiệp? Câu 15: Anh (chị) hãy trình bày nội dung vi phạm các quy định về Giấy phép hoạt động điện lực được quy định như thế nào trong Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? (Điều 5 Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ). Câu 16: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp , anh (chị) hãy: -Trình bày quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp đầu tư SXKD trong cụm công nghiệp? Câu 17: Theo quy định tại Quyết định số 105/QĐ-TTg ngày 19-8-2009 của Thủ tướng chính phủ về Ban hành Quy chế quản lý cụm công nghiệp, anh (chị) hãy: - Trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước của chính quyền địa phương đối với cụm công nghiệp trên địa bàn? Câu 18: Anh(chị) cho biết Mô hình quản lý năng lượng và Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước theo quy định 2 của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 19. Anh(chị) cho biết Phân loại nhãn năng lượng; Thực hiện dán nhãn năng lượng; Đình chỉ việc dán nhãn năng lượng và thu hồi Giấy chứng nhận dán nhãn năng lượng theo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 20. Anh(chị) cho biết Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả heo quy định của Chính phủ tại Nghị định số 21/2011/NĐ-CP ngày 29/3/2011 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật sử dụng Năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Câu 21. Anh (chị) cho biết Chính sách phát triển điện nông thôn, miền núi, hải đảo; Đầu tư phát triển điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo và Giá bán lẻ điện ở nông thôn, miền núi, hải đảo theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 22. Anh (chị) cho biết nội dung quản lý nhà nước về hoạt động điện lực và sử dụng điện theo quy định tại Luật Điện lực năm 2004. Câu 23: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm các quy định về bán lẻ điện theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 24. Theo Quyết định 632/2009/QĐ-UBND ngày 14/4/2009 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng, anh (chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Công thương Hải Phòng trong lĩnh vực quản lý nhà nước về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp? Câu 25: Anh (chị) hãy trình bày nội dung Vi phạm quy định về dán nhãn năng lượng và sử dụng nhãn năng lượng theo quy định tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 26: Anh ( chị) hãy trình bày Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực điện lực được quy định như thế nào tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 27. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Anh (chị) cho biết Cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương Hải Phòng ? Câu 28. Ngày 14/4/2009 UBND thành phố Hải Phòng đã ban hành Quyết định số 632/2009/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 3 và cơ cấu tổ chức của Sở Công Thương. Anh(chị) cho biết nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Công Thương Về công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp. Câu 29. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 111/2009/TTLT/BCT-BTC 01/6/2009 của Liên bộ Công Thương và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện tiết kiệm điện trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Anh(chị) hãy trình bày: 1. Các biện pháp tiết kiệm điện và Xây dựng phương án sử dụng điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. 2. Các quy định về kiểm tra việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập. Câu 30: Anh ( chị) hãy trình bày Thẩm quyền xử phạt vi phạm của Ủy ban nhân dân các cấp trong lĩnh vực sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả được quy định như thế nào tại Nghị định số 134/2013/NĐ-CP ngày 17/10/2013 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, an toàn đập thủy điện, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 31. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Câu 32. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết vị trí, chức năng; tổ chức và biên chế của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh: Câu 33. Trên cơ sở hướng dẫn của Thông tư liên tịch số 07/2008/TTLT-BCT-BNV ngày 28/5/2008 của Liên Bộ Công Thương và Bộ Nội vụ Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện. Anh(chị) cho biết cơ cấu tổ chức và biên chế của Sở Công Thương. Câu 34. Anh(chị) cho biết Hoạt động, điều hành giao dịch trên thị trường điện lực theo quy định của Luật Điện lực năm 2004. Câu 35: Theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Anh (chị) hãy cho biết Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm là gì? Cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm phải áp dụng mô hình quản lý năng lượng như thế nào ? 4 Câu 36: Theo quy định tại Nghị định 21/2011/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2011 của Chính phủ Quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, Anh (chị) hãy trình bày trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước và nội dung báo cáo sử dụng năng lượng của cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách nhà nước trong sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả? Câu 37.Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CPAnh ( Chị) hãy trình bày Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với hoạt động khuyến công trong phạm vi địa phương Câu 38. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: a- Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG gồm những giấy tờ gì? b- Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai chứa LPG ? Câu 39: Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: - Điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kiểm định chai chứa LPG Câu 40. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a. Trình bày Quy định về phòng cháy chữa cháy b. Trình bày những Quy định an toàn vận chuyển bồn chứa LPG. Câu 41. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a- Quy định chung về đảm bảo an toàn đối với các cơ sở kinh doanh LPG b- Trình bày Quy định về trách nhiệm an toàn của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng. Câu 42. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy cho biết: a- Quy định chung về đảm bảo an toàn đối với các cơ sở kinh doanh LPG b- Cơ sở kinh doanh LPG cần phải có những yêu cầu gì để đảm bảo đúng Quy định về phòng cháy chữa cháy. 5 Câu 43. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: - Trình bày Quy định giao nhận LPG của xe bồn, toa xe bồn. Câu 44. Theo quy định tại Thông tư số 41/2011/TT-BCT ngày 16-12-2011 của Bộ Công Thương Quy định về quản lý an toàn trong lĩnh vực khí dầu mỏ hóa lỏng, anh (chị) hãy: a- Trình bày Quy định đối với trạm cấp LPG bằng hệ thống chai chứa b- Quy định về trách nhiệm an toàn của cửa hàng LPG đối với khách hàng sử dụng Câu 45. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Hồ sơ xin cấp Giấy chứng nhận; 2. Tiếp nhận và thẩm định tính hợp lệ của hồ sơ. Câu 46. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Cấp và cấp lại Giấy chứng nhận; 2. Phí và lệ phí cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm. Câu 46. Theo Thông tu số 29/2012/TT-BCT ngày 05/10/2012 của Bộ Công Thương quy định cấp, thu hồi Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm thuộc quản lý của Bộ Công Thương, hãy cho biết: 1. Thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận. 2. Thu hồi Giấy chứng nhận. Câu 47. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Nội dung hoạt động khuyến công? Câu 48. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Tổ chức hệ thống khuyến công? Câu 49. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước về hoạt động Khuyến công? Câu 50. Theo quy định tại Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ quy định về Khuyến công, anh (chị) cho biết Trách nhiệm của các Bộ, Ngành trong quản lý nhà nước về hoạt động Khuyến công? 6 NGÂN HÀNG CÂU HỎI THI CÔNG CHỨC LĨNH VỰC CHUYÊN NGÀNH: CÔNG NGHỆ THÔNG TIN (Phần thi Viết) Câu 1: Trình bày chính sách của nhà nước về ứng dụng công nghệ và phát triển thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 2: Trình bày nội dung quản lý nhà nước và trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 3: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin có quyền như thế nào theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 4: Tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin có trách nhiệm như thế nào theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 5: Trình bày các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 6: Trình bày nguyên tắc ứng dụng công nghệ thông tin và điều kiện để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 7: Trình bày nội dung về thu thập, xử lý và sử dụng thông tin cá nhân trên môi trường mạng được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 8: Trình bày nội dung Sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 9: Anh/chị hãy cho biết đầu tư cho sự nghiệp ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin được quy định như thế nào tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 10: Trình bày nguyên tắc hợp tác quốc tế và nội dung hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin được quy định tại Luật Công nghệ thông tin? Câu 11: Trình bày nội dung thiết kế sơ bộ trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 12: Trình bày điều kiện, năng lực của chủ trì thiết kế sơ bộ trong dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 13: Theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông 1 tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, tổ chức tư vấn lập dự án và tổ chức tư vấn quản lý dự án cần có điều kiện năng lực gì? Câu 14: Trình bày điều kiện năng lực của cá nhân làm Giám đốc tư vấn quản lý dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước được quy định như thế nào tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 15: Theo quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ, trong hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, chủ trì khảo sát dự án và tổ chức tư vấn giám sát thi công cần có điều kiện năng lực gì? Câu 16: Theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin, Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải đáp ứng các yêu cầu và phải có những thông tin chủ yếu gì? Câu 17: Anh/chị hãy cho biết tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ, mức ưu đãi cao nhất được áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm, công nghiệp nội dung? Chính sách ưu tiên huy động các nguồn vốn khác nhau để xây dựng các cơ sở nghiên cứu phát triển về công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung nhằm các mục đích gì? Câu 18: Trình bày quy định về xây dựng kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 19: Trình bày nội dung hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin và trách nhiệm của các tổ chức hoạt động tư vấn đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ? Câu 20: Trình bày trách nhiệm của cơ quan nhà nước có hạ tầng kỹ thuật bị sự cố, cơ quan cấp trên quản lý trực tiếp và cơ quan quản lý nhà nước trong giải quyết và khắc phục sự cố an toàn thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 21: Theo Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ, Anh/chị hãy cho biết nguyên tắc xây dựng, quản lý, khai thác, bảo vệ và duy trì cơ sở dữ liệu; việc bảo đảm truy nhập thông tin và khai thác dịch vụ hành chính công được quy định như thế nào? Câu 22: Anh/chị hãy trình bày quy định đối với bảo đảm tương thích về công nghệ trong hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? 2 Câu 23: Trình bày nguyên tắc cung cấp thông tin trên trang thông tin điện tử hoặc Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ? Tên miền truy cập Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải sử dụng tên miền quốc gia Việt Nam “.vn” và tuân thủ theo quy tắc nào? Câu 24: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm cung cấp, tiếp nhận thông tin trên môi trường mạng và việc xây dựng biểu mẫu điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước được quy định như thế nào tại Nghị định số 64/2007/NĐCP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 25: Anh/chị hãy trình bày quy định về việc xây dựng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ cơ quan nhà nước, cơ sở dữ liệu quốc gia và cơ sở dữ liệu của các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ. Câu 26: Anh/chị hãy cho biết chính sách của nhà nước về việc phát triển và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 27: Anh/chị hãy cho biết nội dung Đầu tư cho ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 28: Anh/chị hãy trình bày các quy định về quản lý văn bản điện tử tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 29: Anh/chị hãy trình bày nguyên tắc bảo đảm an toàn thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 30: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan nhà nước, nhiệm vụ và quyền hạn chính của Giám đốc công nghệ thông tin trong việc tổ chức thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 31: Anh/chị hãy trình bày hệ thống chuyên trách về công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước, chức năng và nhiệm vụ chính của đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 64/2007/NĐ-CP ngày 10/4/2007 của Chính phủ? Câu 32: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, các thông tin chủ yếu nào cần được cung cấp trên Cổng/trang thông tin điện tử? Câu 33: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ, thời hạn cung cấp, xử lý và lưu trữ thông tin được quy định như thế nào? 3 Câu 34: Theo Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ: Cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước có vai trò như thế nào? Dịch vụ công trực tuyến được hiểu như thế nào? Trình bày các mức độ của dịch vụ công trực tuyến? Câu 35: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử được quy định như thế nào? Câu 36: Theo Quyết định số 1994/2008/QĐ-UBND ngày 25/11/2008 của Ủy ban nhân dân thành phố, cơ cấu tổ chức của Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng được quy định như thế nào? Câu 37: Anh/chị hãy cho biết trách nhiệm quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được quy định như thế nào tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Câu 38: Trình bày hoạt động công nghiệp phần mềm được quy định như thế nào tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 39: Trình bày hoạt động công nghiệp nội dung được quy định như thế nào tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 40: Trình bày khái niệm về công nghiệp công nghệ thông tin, nội dung quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin theo quy định tại Luật Công nghệ thông tin và Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 41: Anh/chị hãy trình bày trách nhiệm quản lý nhà nước về công nghiệp công nghệ thông tin theo Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Tổ chức, cá nhân tham gia chương trình phát triển các sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm do Nhà nước đầu tư phải đáp ứng các điều kiện nào? Câu 42: Trình bày nguyên tắc hợp tác quốc tế và nội dung hợp tác quốc tế trong hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 43: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp công nghệ thông tin được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 44: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp phần mềm theo Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Quy định về quản lý thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin? 4 Câu 45: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động công nghiệp nội dung được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐCP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 46: Trình bày quyền và trách nhiệm của tổ chức, cá nhân tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 47: Trình bày chức năng, nhiệm vụ, tiêu chí của khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Câu 48: Khu công nghệ thông tin tập trung và Chủ đầu tư khu công nghệ thông tin tập trung được hiểu như thế nào theo Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ? Trình bày nội dung quản lý nhà nước đối với khu công nghệ thông tin tập trung được quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐCP? Câu 49: Nhà nước ưu tiên phát triển nguồn nhân lực cho công nghiệp công nghệ thông tin thông qua các hình thức nào theo quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? Câu 50: Trình bày thủ tục đăng ký tham gia nghiên cứu - phát triển, sản xuất sản phẩm công nghệ thông tin trọng điểm sử dụng vốn ngân sách nhà nước được quy định tại Nghị định số 71/2007/NĐ-CP ngày 03/5/2007 của Chính phủ? 5 ĐỀ THI VIẾT LĨNH VỰC DU LỊCH Câu 1. Hãy trình bày các điều kiện để được công nhận là khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 2. Hãy trình bày các nội dung về khách du lịch quy định tại Luật Du lịch? Câu 3. Hãy trình bày quyền, nghĩa vụ và những điều hướng dẫn viên du lịch không được làm quy định tại Luật Du lịch? Câu 4. Hãy trình bày nội dung xử phạt vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP, ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch? Câu 5. Hãy nêu những nguyên tắc và chính sách phát triển du lịch quy định tại Luật Du lịch? Câu 6. Hãy trình bày phạm vị điều chỉnh của Luật Du lịch; Giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Luật Du lịch? Câu 7. Hãy trình bày các quy định về bảo vệ môi trường du lịch; Nội dung, trách nhiệm quản lý nhà nước về du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 8. Hãy nêu phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng của Luật Du lịch; Trình bày các quy định về tài nguyên du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 9. Hãy trình bày nội dung về quy hoạch phát triển du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 10. Hãy trình bày nội dung các quy định chung về kinh doanh du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 11. Hãy trình bày thẩm quyền công nhận khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch; Nội dung quản lý khu du lịch, điểm du lịch, tuyến du lịch quy định tại Luật Du lịch? Câu 12. Hãy trình bày quy định về doanh nghiệp kinh doanh lữ hành; Nêu điều kiện kinh doanh và quyền, nghĩa vụ của doanh nghiệp kinh doanh lữ hành nội địa, lữ hành quốc tế theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 13. Hãy trình bày quy định về Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế; Đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 14. Hãy trình bày các quy định về kinh doanh vận chuyển khách du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 15. Hãy trình bày các quy định đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch; Các loại cơ sở lưu trú du lịch; Xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch và điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 16. Hãy trình bày quy định về điều kiện kinh doanh lưu trú du lịch; Đăng ký hạng cơ sở lưu trú du lịch; Quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá nhân kinh doanh lưu trú du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 17. Hãy trình bày quy định về kinh doanh phát triển khu du lịch, điểm du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch trong khu du lịch, điểm du lịch, đô thị du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? 1 Câu 18. Hãy trình bày các quy định về hướng dẫn viên du lịch, thẻ hướng dẫn viên du lịch; Điều kiện hành nghề, tiêu chuẩn cấp thẻ hướng dẫn viên; Cấp, đổi, cấp lại, thu hồi thẻ hướng dẫn viên theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 19. Hãy trình bày các quy định về hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 20. Hãy trình bày nội dung quy định chung của Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch? Câu 21. Hãy trình bày các quy định đối với hợp tác quốc tế về du lịch; Công tác thanh tra du lịch và giải quyết yêu cầu, kiến nghị của khách du lịch; Các điều khoản thi hành theo quy định tại Luật Du lịch? Câu 22. Hãy nêu phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng; Nội dung về tài nguyên du lịch, quy hoạch phát triển du lịch quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch? Câu 23. Hãy trình bày quy định việc công nhận khu du lịch, điểm du lịch quốc gia và địa phương; Quy định về quản lý khu du lịch quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch? Câu 24. Hãy trình bày quy định về việc thu hồi Giấy phép thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện và chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch? Câu 25. Hãy nêu nội dung áp dụng pháp luật về du lịch và giải thích các từ ngữ được sử dụng trong Luật Du lịch? Câu 26. Hãy trình bày quy định về hoạt động xúc tiến du lịch theo quy định tại Nghị định số 92/2007/NĐ-CP, ngày 01/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Du lịch? Câu 27. Hãy trình bày nội dung xử phạt vi phạm trong hoạt động kinh doanh ô tô vận chuyển khách du lịch theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP, ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch? Câu 28. Hãy trình bày nội dung xử phạt vi phạm quy định về thông báo hoạt động kinh doanh lữ hành và vi phạm quy định về kinh doanh đại lý lữ hành theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP, ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch? Câu 29. Hãy trình bày nội dung xử phạt vi phạm quy định về bảo vệ môi trường du lịch và vi phạm quy định về quản lý, hoạt động kinh doanh trong khu du lịch, điểm du lịch theo Nghị định số 16/2012/NĐ-CP, ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch? Câu 30. Hãy trình bày nội dung quy định chung tại Nghị định số 16/2012/NĐ-CP, ngày 12/3/2012 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch? Câu 31. Hãy nêu vị trí, chức năng; Trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng về du lịch theo nội dung Quy định 2
- Xem thêm -