Tài liệu Bộ câu hỏi ôn thi ngành văn hóa thể thao du lịch thi công chức 2015

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 79 |
  • Lượt tải: 0
tailieuonline

Đã đăng 39907 tài liệu

Mô tả:

NGAN HANG CAU HOI TRAC NGHIEM THI (ONG CH&C NAM 2015 LINH WC VAN HOA, THE THAI) VA DU LICH, Ma chuyen nganh: CV.06.01 Cau hal Phtrang an A Phutrng an B Phircrng an C Theo Ngln dInh s6 158/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 nam 2013 cua Chinh phO, xer phat hank' vi vi pham hanh chinh trong l'inh vtyc van boa. Hanh vi san xuat phim.cOnqi dung vu klueng, mac pham uy tin cga t6 cherc, danh clay va !Than pit cita ca nhan thi In phat 6. mat Phatten tn. 15.000.000 den 25.000.000 &Ong Phat teen tir 10.000.000 d'Ong den 20.000.000 dOng Phat tin tir 5.000.000 den 15.000.000 &Ong Phat tien tir 1.000.000 -dOng den 5:000.000 demg Phat 'den tir 5.000:000 &Ong .den 10.000.000 idling Phat tien tir 3.000.000 Sing den 5.000.000 citing Theo Nghl dinh s6 158/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 Pam 2013.c6a Chinh pher hanh vi phat song phim.da c6 quyet dinh -thu hen, tIch thu. cam pi-Co-hien, tieu hely hoec-co nqi-dung khieu dam, kich Ong hao hrc, dbi trny & thi bl phat ten mem nao chnia day? Phat tien tir 20.000.000 dling ,den 30.000.000 &Ong Phat tien tie 25.000.000 dong den 30.000.000 clang Phat den tir 20.000.000 (tong den 25.000.000 idling Theo Ngln dinh s6 158/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 nam 2013 cOa Chinh .phO, hanh vi khOng thOng bar) bang van ban ye nqi dung chuarng trinh thi ngtreri dep, ngtrol marl den co. quan nhe nut cO tharn quyen nai t6 chfrc thi theo.quy clInh thi bi xer phat theo hinh Phattien tk 2.900.000 d'Ong den 7.000.000 &Ong Phat lien ter 5.000.0000eng.den 10.000.000 (Tong Phat ten ter 2.000.000 Tong den 6.000.000 &mg Phat ben ter 10.000.000. deng den 20.000.000 clOng Phan-fen ter 10.000.000 d'Ong den 15.000.000 idling Phat tien tir 15.000.000 dqng den 25.000.000 &Ong Phat ben ter 2.000.000dOng den 6.000.000 &Ong Phat tien tir 3.000.000 &Ong den 7.000.000 &Ong Phat tien ter 1.000.000 Tong den 3.000.000 dOng Phat tien tir 30.000.000 &Ong den 40.000.000 &Ong Phat teen tir 25.000.000 (tong den 35.000.000 &Ong Phat ti'e'n ter 15.000.000 Sing den 30.000.000 d'Ong STT 1 nao dual .day: 2 Theo Nen dinh sei 158/2013/ND-CF ngay 12 thang 11 nam 2013.cila Chinh phO, harrh vi tar 9 them, bat leri Ca, 161 thoai hoec them Ong tac dien gala khac veri khi duyetcho phep bleu then thi bi xer phat theo 111 (It 3 4 nao dual day? them nao? 5 Theo NgIn dinh 56158/2013/ND-Cl' ngay 12 thang 11 nam 2013 -cila Chinh phil, hanh vi t6.cherc then lam m9 thu5t, tac pham nhrep anh , trai sang tac dieu khac khong dung n'eli dung ghi trong gig)/ phep thi hi phat tien theo mire nao? 6 Theo NgIn chnh so 158/2013/ND-CP ngay 12 [hang 11 nam 2013 cua Chinh phn, hanh vi khOng thong bao cho ca quan nha nut co [ham quyen ye' t6 chat cuqc thi sang tac tac ahem m9 thu5t theo quy-thnh thi In xir phat theo mem neo? 7 Theo Nen dinh 56 158/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 nam 2013 Qua Chinh pher thi sinh ra nut ngoai dtr thi nglrei dep, ngueri mau quelc te theo quy dMh phai cO giay phep ma khOng cO gialy phep thi In ger phat er melt nao? STT Cau hoi Plurcrng an A Plurcrng an B Plurcrng an C 8 Theo Nghi .dinh se 158/2013/ND-CP ngay 12 thang 11 Mani 2013 dm Chinh pha, hanh vi ban, cho thue hoac luu hanh ban ghi amyghi hinh ca mita nhnc, san kh5u.chua duct-cap gi5y phep plinduyet Ma dung veri 56 lung ter 59 ban den 1- 00 ban thi hi xer phnt 6. mat nao? "'flatten tn.-5.000.000 clang den 10.000.000 deng Mint tin Hi' 10.000.000 &Ong den .20.000.000 &Ong Plint tientir 15.000.000 den 25:000.000--dOng 9 Theo Nghi dinh se 158/2013/ND-CP ngay 12 [hang 11 nam 2013 cem Chinh plun, hanh vi them lam nhaing an pham, tac phain my thu5t, nhiep anh va .nhilting san ph5m van h6a, nghe thu5t khac thuec loni . cam phei Nan thi bi xer phnt er mere nao ? Phnt trent& 30.000.000 doing den 45.000.000 &ring Phnt tan tix 30.000.000 dbng den 40.000.000 clang Phnt tien tit 15.800.000 ding den 30.000.000 Tong 10 Chuang trinh 04-CTr/TU ngay 18/10/20116a Thanh ely Ha Nei, duet that Man trong giai dont) nao clued day? Giai donn 2012 - 2016 Giatdonn 2010 - 2014 Giai donn 2011 - 2015 13 12 14 Phat then van Ma - xa he!, nang cao chat Itrung ngulin nh5n lunxayclung ngueri..Ha Nei van minh, thanh lich giai clop 20102014. Phat then van hoa, nang can ch5t lugmg nhan MT, lay dung ngueri Ha Nei thanh lich, van minh giai Phat trien van h6a - xa hen, Mang .cao chat luoing nguan nhan kyc TIM do, xay dung ngt.r61 Ha Nei thanh lich, van minh giai donn Trong Chuang trinh 04-CTr/TU ngay 18/10/2011.o:1a Thanh ny Ha 11 NOi, So. Van him, The thao va Du lich thuic hien bao nhieu da an,du an? 12 Anh echi)Iiay.cho that dau la ten gei cem Chuang trinh 04-CTr/TU • , ngay 18/10/2011 dm Thanh ay Ha Nei? 13 Anh (chi) hay cho biet chi tau ca the trong Chuang trinh 04-CTr/TU ngay 18/10/2011 dm Thanh ay Ha NO! va gia dinh ducyc ceing nhan va giar %Filing danh hiau.Gia dinh van Min la bao nhieu phan tram (%) ? 88 85 98 14 Anh (chi) hay cho biet chi tieu .ca the trong Chuang trinh.04-CTr/TU ngay 1.8/10/2011 cila Thanh ay Ha Nei ye so lao .deng qua no tno.10 bao nhieu pi-CAM tram (e/o) ? 65 60 55 le Anh (chi) hay cho biet chi tieu cu the trong Chuang trinh 04-C'Fr/TU ngay 1-8/10/2011 cila Thanh ay Ha Nei vle ty le tre ern duel 5 Mei suy dinh dutng la bao nhieu phan tram (We) ? 8 10 9 2 Pinning an A Plnrung an B Plnrung an C Anh (chi) hay din biettrong nhiem vu, giai phap clna }Kau dm Chuang 16 trinh 04-CTr/TU ngay 1B/10/2011 6a Thanh Oy Ha Nei ve Phat then van boa — xa hi co may giai phap? 11 12 14 Theo Quy eet dinh 06/QD-UBND ngey 27/4/2012 dm fly ban nhan dan 17 thanh ph6 Ha Nei, He gia dinh nao axed .day duet thanh ph6 HA Nei xem xet de ding nhen Gia dinh van boa hang nam? He gia dinh Nude my& ngoai hien dang sinh sang tren dia ban thanh pH. Ha Nei. He.gia dinh Viet Nam <ó 2-con hien dangsinh sieng.tren dia ban thanh ph6 Ha Nei. Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 cua fly ban nhandan thanh phel Ha Nei, Chat vu dao duel day c6 thane quyen ra Quyet 18 dinh va cap giay-cong nhendanh bleu rang van h6a, tedan pht5 van Ilea? Chil tich UBND xa,phtfaing, thi tran ,, Chu' tich UBND tinh, hanh pho C11O tich UBND cap quen,huyen, thi , xa •Cong bang trach nhiem, trangtrong STT Cau hni Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 dm fly ban nhan-dan C8ng khaLelanchierdUng tieu chuan, dieng kt 19 thanh ph6 Ha Ned viec ding nhan danh hieu tO dan ph6 van h6a phai han darn bao cac nguyen tac nao clued day? Heigia dinh Viet Nam hien song tren dia ban thanh ph6 HA 'Nei. . , dangsinh Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 oh fly ban nhan dan 20 thanh pH' Ha Nei, Claim vu nao.throi day CO them quyen ra quyet dinh cling nhan Gia dinh van hem hang nam? -Chu tich UBND cap quan, huyen, till x5 ChO tich UBND cap xa, pinning, th1tran Chil tich UBND Thanh ph6 Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 dm Hy ban nhan dan thanh ph6 Ha Nei, Chfrc nao nao throe day c6 tham quyen cap Giay 21 cong nhan Gm dinh van Ma cho nhOmg he gia dinh co 3 dem lien tuc dat danh hieu Gia dinh van Ma? Chia tich UBND cap xa, phweng, thi tran ChU tich UBND Thanh pile Chu tich UBND-cap quen, huyen, thi xa Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 dm fly ban nhan dan 22 thanh phei Ha Nei, tieu chuan nao duel day khongduipc xem xet khi cOng nhen Gia dinh van h6a cleiviei he gia dinh? Doan ket, tfroing try. ceng &mg CO thanh vien trong he gia dinh datdanh hieu Lao deng gini tai ned ,cong tec. Thkrc hien tat trach nhiern ding dan Theo Quyet dinh -06/QD-UBND ngay 27/4/2012 cUa fly ban nhan clan 23 thanh ph6 Ha Nei, tieu chuan-nao dirni day Mining dune Kern xet de ceing nhan danh hieu TO clan -p116 van hea doi vdi T5 dan ph6? CO mei trilling canh quan xanh, sech,dep SO he-gia-dinh-c6 ngtraii nghien wed qua 2% tong .s6 he dan Chap hanh cht5 Huang, dtbenglai sea Deng, chinh sach phap Mat dm NM rivet 3 Phut:mg An A Phwang An B Plnrcrng An C Theo Quyet dinh 06/QD-UBND ngay 27/4/2012 cua Oy ban nharrclan 24 thanh ph5 Ha Nen, thOl gianbinh xet, ding nhandanh hieu Lang van boa & thanh phei HA 1\15i &rot thtyc hien ntar the nao? 3 nam 1 Ian 5 nam 1 lan 2 nam 1 Ian 25 Ngay gia dinh Viet Nam dtrot Thu ttreeng Chinh phe k' quyet dinh vao nam nao? Nam -2001 Narn 2000 Nam 2003 26 Ngay gia dinh Viet Nam la-ngay nao dutri day? 30 -6 28-6 25-6 2014 2012 2013 Theo Quyet dinh s6 59/2008/QD-UBND ngay 23 thang 12 nam 2008 28 ctia fly ban nhan dan thanh ph6 HO Neil, tong tac clan ly nha nutrc ve gia dinh & thanh oho Ha Ni do ca quan nao thtrc hien? Sae Lao 45ng, Thuang binh va Xa Inlii SO• Van hoa, The than va Du lich Chickic Dan AO va Kg hooch hiaa gia-dinh Theo Ke hoach SO 157KH-UBND ngay 30/12/2011 coa fly ban nhan 29 dan thanh oho. HO Ni, chi tieu lang, then &roctong nhan va gift' tiling danh hi5u Lang Van luaa la bao nhieu phan tram (%)? 60 55 50 Theo KO hoach SO 157KH-UBND ngay 30/12/2011 dm bly ban nhan 30 dan thanh pith HO Niliiichi tieu thanh nien trong the tu5i dat trinh d5 THPT va toung &rang IA ban nhieu piian tram (%)? 85 90 95 150 - 155 nghin ngtthi 145 - 150 nghin ngtral 140 - 145 nghin ngutri STT Can Ink 27 Thu prang Chinh phil da .ang 3) lay narn nao la Nam gia dinh? 31 Theo Re hoach SO 157KH-UBND ngay 30/12/2011 cUa fiy ban nhan dan thanh ph5 Ha N5i, chi den giai quyet viec lam hang nam? 4 Phtrang an A Phtrang an B Phtrang an C Theo Quygt dinh s5 59/2008/QD-UBND-ngay 23 thang 12 nam 2008 32 •cUa Oy ban nhan dan thanh ph() Ha Nei, C6ng tacquan19 nha nut ye gia dinh ar thanh ph5 Ha Ni do cap nao gnarl 19? Oy ban Nhan dan thanh ph6 He Nei Be Th6ng tin vatruyen theing Be Y te Ca quan thuning true aim Kg hoach s6 157KH-UBND ngey 30/12/2011 aim Cly ban nhan dan thanh ph5 Ha N'ei ve' tht hien 33 attuning trinh "Phat trien van Ma - xa Mei, nang can chat Mang nguon nhan ltrc, xay dung nguni Ha Nei thanh licit, van mirth giai doan 2011 S& Van Ma, T.he than ve Du lich 56•Giao Due va Dan tan Soi Y te Can hal STT - 2015" cilia Thanh Oy Ha Ni? Anh {chi) cho brat dty an trtmg diem nao kh6ng nam trong chi tieu thy an trung diem aim Kg hoach sO 157KH-UBND ngay 30/12/2011 cilia 34 09 ban nhan dan thanh phi> Ha Nei ve tht hien chuning trinh "Pith then van h6a - xã heti, nang cao chat krgng nguem nhan Ilya, xay dung ngivai Ha Nei thanh lich, van minh giai doan 2011- 2015" cilia Thanh Hoan thanh xay dung Benh vien da • khoa 1000 gimang tai huyen Me Linh, ,„ Xay cluing trung tam nghien cfru chuyen giaoSing Thad xay dung mot so trung tam va giam•dinh fling nghe them benh chat Itrong can & met so (wan, huyen va khu ytrc Xay dung met s6 city an ye' ban fon . lang co; di san van hea phi vat the dai dien dm nhanloai; di can van • haia the glad; di san tiy lieu the git Hoanthanh quy hoach bao ten khu . 35 36 Theo Luat The dm the than ngay 29/11/2006, Ca quan cap neo co tham quyen ph6i harp yari UB The duc the than (nay la la Be Van h6a, The than va Du lich)thun hien quan 19 nha nut ye The duc the than Cac Sar Van Ma, the than ve Du lich cac tinh Theo Luat The due the than ngay 29/11/2006, Ca quan chju trach nhiem trut Chinh phili thtrc hien quanly nhe nut ve the due the than IA co; quan nao? 37 Theo Luat The due the than ngay 29/11/2006, then my phan.can dm Chinh phil, car quan nao thut hien (man 19 nha nut ve The due the Be, co; quan ngang be Cac Sai; Th8ng tin & truyen thong cac tinh Dy ban The due the than (nay la B1) Van -ham, • The than ve Du lich) Hei lien hiep Thanh nien VN 'Hei -Tong nhan dan ác-cap Lien doan lao clang cac.can 110i461;1g nhan dan cac cap ity ban nhan dan caccap Xay dung, ban hanh va tit chit thtrc hien chien lucre, guy hoach, kg hoach, chinh sach phat trien Huy deng, quan 19, sQr dung •cac nguOn Rya phat trign se' nghiep The due the than 26/3. 27/3. than la dia plarang? 38 Theo Luat The dye the than ngay 29/11/2006, nei dung nao kitting nam trong nei dung qu5n 19 nha nut ve The due the than? 39 Ngay The than Viet Nam la ngay nap? 5 Mua -s5m, lap dat cac dung cu The . chic the than phuc vu nhu can ciaa nhan dan 27/2. STT Can hoi 40 Luat The duc the thao ngay 29/11/2006, có hieu lut tir ngay nay)? Phtrang an A Phtrang an B Phtrang an C Ngay 01/01/2008 Ngay 01/07/2007 Ngay 01/07/2008 Chi &Tic sirdung-nguen ngan-sach nha ntrot 6 Theo Lugt The duc the thao ngay 29/11/2006, nen -dung nao day nm phat trien sty nghiep The dye the than 41 trong nal dung quan lt nha ntrac ve The dyc the than? a Buy deng,-quan19,-sirdung cac Chi ducrasir dung nguan kinh phi tir . • xa hide nguen Ityc phat then ssixnghiep The cac nha tai tra cacti cherc • •' , duc the than phat trien sqnghiep The duc the thao Chi dyo to' chirc thi deli the than quan chigng &cap Xã trig len Chi dao te•chut thi-dgu the than quan-chUng &cap Huyen Theo Luat The -dye the thao ngay 29/11/2006, Dy ban nhan dan cep 42 tinh chi dao ta chirc thi clgu the thao quan chung a cap nao? Chi dao te chic thi deli the than quan chUng a cep Tinh Theo Luat The dye the than ngay 29/11/2006, mat ca quan, dun vi 43 c6 the Dr (gang ra -Lb. chat thi dau the than quan cluing trong don vi cOa minh khong? Dirac, nhung phai tuan then Luat The dyc the than, ca quan d6 phai Dtrac, nhung phai c6 sq deng 9 dm Sig ' KhOng-dtrac, vi luat The duc the thao kitting Van h6a, The thao 8.z. Du lich dla pluming •c6 trach nhiem quydinh no' dung, hinh thic,che dO bi chrerng, giai rho phep quail It dia ban do thaing va dam bao kinh phi cho Theo Luat The dyc the than ngay 29/11/2006, trong thin gian tap 44 luyen va thidau, van deng viencO cac quyen gi ? Nage bar) dam trang thiet by phtrang tin tap Phan tly toc trang thiet bi, phuang tin tap luyen va thi Ilan the than luyen va thi dgu the thao Dam muagia tru clai dac biet cac f ' trang thiet bi, phtrang Den tap luyen va thi deli the than Theo Luat The duc the than ngay 29/11/2006, nhang hanh vi nao 45 dual -day bi nghiem cam trong boat Ong The duc the thao? Sir dung chat kich thich, phirang phap hi cam trong tap luyen va thi clau The elyc the thao ThOng tin tuy'en truyen ve hogt Ong The duc the thao Thuqc hien hap Mc qui& te ve the thao 46 Theo Luat The duc the than ngay 29/11/2006, trong than gian tap luyen v5 thi day van -clang vien atypic haing cac quyen gi? Dago Mreyng den cOng tap luyen,•khOng co tien an Direrc hiring che de dinh duangdac thry tien cOng theo quy dinh oga Thin prang Chinh phi) Dtrac.cung cap che do an mien phi, khOng c6 den cOng Theo Lust The dyc the thao ngay 29/11/2006, trong thin gian tap 47 luyen va thi dau, van Ong vien phai tuan thig nhiring gi? Chuang trinh, gnat:, an do Lien doan TT quy dinh Chuang trinh, gian An tap luyen -cua hugn Myn e vien Chaang trinh, giao an do minh tty soan phia hip vain kha Mang cOa minh 6 Cau hal STT Theo Luat The .doc the thao ngey 29/11/2006, trong then gian tap en 10 gl? luyen ve thi d5u, van .dOng vien co cac quy 48 Theo Luat The duc the thao ngay 29/11/2006, cap nao quy dinhcac che dO tru dai-cho cac van -Ong vien d5t thanh tich xuat sac trong cac 49 Plurang an A Phtrung an B Phtrung an C Thamgia ha° hiem yte,bao.hiem Chi dtrac tham gia bao hiem y te,bio xã hen theo quy dinh cna phap luat,. Chi -dtr ot hoc van h6a va chuyen m6n,kheng him xa.hoi, kh8ng dtrac hoc van boa vi {Iliac hoc tap van heiacchinh tri, dugc tham gia bao hi em y te, bao hiem xa hei phaitap trung veochuyen mon chuyen men Ch8 tich UBND Tinh nai VDV do sinh s6ng TheituerngChinh phei BO truerng bei Tai chinh giai thi dau Qu6c gia va Qu6c te 50 Theo Luat The duc thethao ngey 29/11/2006, khi van deing vien kheing con kha nang thi -dal, se- &roc huang che de dai nge nhu the Nha nuorc tao dieu Lien cho hoc nghe, Cu quan quan I9 VDV ph5i co trach . . Dirac vao lam viec tai cac ca quan quan lt , wail quyet viec lam theo quy dinh.ciaa . nhiem be tri viec lam khi ho khong , - ' , ,, - • - - „ cOn kha Wang thi.dau nha nuac ve The doh the thao quarrly VDV do phap luat neo? Theo Luat The cloc the thao ngay 29/11/2006, trong tiled gian lam nhiem on huan luyen thi dau, hu5n luyen vien duct htremg nhang 51 quyen Igi gl? 52 Theo luat The chic the thao ngay 29/11/2006, giai the thao nao dual day la giai thi clan the thanh tich cao? Theo Lue- t The duc the thao ngay 29/11/2006, trong thai gian lam nhiem vu huan luyen thi clau, huan luyen vien &rot huerng nhang 53 quyen loi gi? 54 55 Dirac &rang luang gap 2 lan mac Itrang dang Duct htrerng mac luting .cao gap 4 Ian merc Itrang-dang &roc hirang &lac htrang Giai flu long Gia dinh Toan qu6c Chi &lac tham gia &mg b5o hiem xa hei va y te - ban ND tinh - din phtrang trac ti ep quan 19 Theo Luat The duc the thao ngay 29/11/2006, cap nao quy dinh can yU che de au dai .cho can huan luyen \Oen .c6 van Ong vien dat thanh tich Haan luyen vien 65 xuat sac trong cac pal thi dau Qu6c gia & Qu6c te? Theo Luat The duc the thao ngay 29/11/2006, tieu chuan van Ong vie], dOi the than .Qu'Oc gia la gi? La cling clan Viet Nam, cei pham chat deo dot , , . - . . , , tot, um h do chuyen mon dap ung duct yen cau tuyen chon cna ban huahluyen dei tuyen 7 Do! hei The doc the thao toan quOc Ducrc htrang che do tlinh cluang - , .. . dee thu, tin hong theo quy dinh ciao TIM tuang Chinh phia Clay ch5y bao Ha NO' Mai Dirac hoc tap nang cao trinh de chinh . Chi &roc hoc tap nano cao trinh de , - ' ' , tit chuyen men, duac tham gia b5o •,ctunh trirchuyen mOn, khong duac hiem xa he'', bao heem y te theo guy tham gia bao hiem xa hen vai y te dinh oh phap luet Th5 tuang Chinh phO BO truang be Tai chinh La cello dan Viet Nam, c6 pham chat d5o dc teit CO trinh de chuyen mein dap erng dirge yen cau tuyen.chon ciia ban huan luyen.den tuyen Phtrcrng an A Phtrang an B Phtromg an C •56 Theo Luat The ductile thao ngay 29/11/2006, npren Viet Nam-dMh cif er nu& ngoatco ducycction vaottei tuyen quecgia khang? .DtreT, neu &roc Lien doan the-thao Quer te va Quec gia titan erng bao lanh. Nguai Viet Nam dinh cm & mnac ngoai duet tuyen van den tuyen the thao queec gia neu tuan the •thing then luat The duc the thaoquy dinh Khang the duet 57 Theo luat Theduc thethao ngay29/11/2006, giai the thao naodunai day la giai thi d'au the thao mean thing? Giai Ire Quec gia hang namtaa tirng mon Dei hei The duc the thao toan quec. Hai khae Phil Deng 58 Theo Luat Thecluc the thao ngay 29/11/2006, Dei•hei the than khu vtrcrchau ltic va the gioa,thuec them quyenquyet dinh t5 cherccUa cap nao? Th6 ttreyngthinh philquyet dinh Cita Bch fly ban Olympic Viet Nam guy& dinh BO truang - Chia nhiem fly ban The „ • duc the than (nay la Be Van (Ma, The than va Du lich) quye't dinh 59 Be trtrerng'- Chti nhiem fly ban The duc Theo Luat The-cluc the than ngay 29/11/2006, Giai va dlch titng-man' the thao klau vtrc, chat' Inc va the ghat tie ahem er Viet Nam, thuec tharn Chn•tich fly ban Olympic Viet Nam•quyet dinh the than quyet dinh (nay la Be Van Ilea, The than va Du ]ich) quyen to" chirc dm cap nao? 60 Theo Luat Theduc thethao ngay 29/11/2006, Dei hei theduc the than titian quac, thuec them quyenquyet dinh be chirc dm cap nao ? 61 Theo Luat The dm the thao ngay 29/11/2006,-Giai thi Tau va dich quec gia, githi tre {men gia hangnam thuec them quyen quyetdinh 65 cherc ceia cap nao? BO treating - Chei nhiem fly ban The duc the thaoquyet dinh (Be Van Ilea, The thao va Du lich) 62 Theo Luat The duc the than ngay 29/11/2006, Giai thi clau va ciich tirng mon the than ceia tinh, thanh ph6 tram thuec Trung trang thuec them quyenquyet dinh 85 cherc caa cap nao? Chu tich ay ban nhan dan cap tin h quyet dinh • 63 Man the than (la° sau day khang phai la man the than Clang dei ? STT Can hen Thu tuaang-chinh pha quyet dinh Bong da 8 Thu ttromg chinh phitquyet dinh Be tnnang -Cha nhiem fly ban The duc • Chu tich Uy ban Olympic Viet Nam thethao quyet dinh (nay la 131? Van Ho, quyettlinh The than va Du Bch) Cha tich fly ban Olympic Viet Nam -guy& dinh .Chei tich ny ban Olympic Viet Nam quygt dinh Quyen anh Thu ttremgchinh plata quyetdinh Be truamg —DU nhiem Oy ban The duc the than guy& dinh (nay la Be Van tioa, The thao va Du lich) [king nem Phtrung an A Phtrang an B Phwang an C Theo Nghidinh 158/2013/ND-CP ngay 12/11/2013 rim Chinh phti, Doanh nghiep heat deng kinhdoanh lir hanh: khong theing.bao bang 64 van ban ve theyi diem bat deu hoat.deng kinh-cloanh li hanh-cho.co. d'at t ry si chinh quan nha mrirc-ce th5m quyen ncri doanh trong dial han 15 ngay, ke tir ngay doanhnghiep.chinh -thirc hoot Phat tien tir 500000 ifong den 1.500.000 -Tong Phat tien ter 2.000:000 -Tong den 6:000.000 -Sang Chi bi.nhac nhiiikheng bi xir phat Theo Nghi dinh 158/2013/ND-CP ngay 12/11/2013 .cua Chinh phU, Doanh nghiep heat deng kinh doanh lir hanh: Sir.dyng ngueri dieu 65 hanh heat &Ong kinh doanh ler hanh guile le khong.dU ben nam lam viectrong linh viyc li hanh thi bi xii phat thee hinh thirc nao? Phat den tit 1.000.000 dengden 3.000.000deng Phat ten qv 4.000.000 &Ong den 6.000.000 &Ong Phat tien tir 7.000.000 &Ong den 8.000.000 clang Theo Nghi dinh .158/2013/ND-CP ngay 12/11/2013 rim Chinh phU, Doanh nghiep heat deng kinh cloanh iii hanh: Thy )(Oa, sira chfra lam 66 thay - Xem thêm -