Tài liệu Bieu1

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 89 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

BiÓu 1: S¬ ®å quy tr×nh c«ng nghÖ s¶n xuÊt xi m¨ng Khai th¸c N. LiÖu NghiÒn N. LiÖu Nung Clinke NghiÒn Xi m¨ng §ãng bao Thµnh phÈm +Nguyªn liÖu s¶n xuÊt ra xi m¨ng lµ ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt ®îc khai th¸c b»ng ph¬ng ph¸p khoan næ mÝn sau ®ã vËn chuyÓn vÒ nhµ m¸y b»ng «t« + Hçn hîp hai nguyªn liÖu ( ®¸ v«i vµ ®¸ sÐt ) ®îc chia vµo m¸y nghiÒn . Phèi liÖu nghiÒn cã ®é Èm tõ 35-36% ®îc ®iÒu chØnh thµnh phÇn ho¸ häc trong t¸m bÓ chøa cã dung tÝch 800m 3, sau ®ã ®îc ®a vµo haibÓ dù tr÷ cã dung tÝch 8000m3mét bÓ + Sau ®ã phèi liÖu bïn ®îc ®a vµo lß nung thµnh klanhke(ë d¹ng h¹t) . Trong qu¸ tr×nh nµy ngêi ta cho thªm th¹ch cao vµ mét sè chÊt phô gia kh¸c ®Ó t¹o ra s¶n phÈm + Xi m¨ng bét ra khái m¸y nghiÒn, dïng hÖ thèng nÐn khÝ ®Ó chuyÓn sang xëng ®ãng bao. Lóc ®ã thu ®îc thµnh phÈm lµ xi m¨ng bao BiÓu sè 2 S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung Chøng tõ gèc Sæ quü NhËt ký chuyªn dïng NhËt ký chung Sæ (thÎ)kÕ to¸n chi tiÕt Sæ c¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o tµi chÝnh Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu kiÓm tra BiÓu sè 3 S¬ ®å kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt ë c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n TK152 TK155 Chó gi¶i: TK621 1. VËt liÖu dïng trùc tiÕp cho s¶n xuÊt (1) 2. VËt liÖu dïng cho qu¶n lý ph©n xëng TK154 (5) (8) 3. Chi phÝ SXC thùc tÕ ph¸t sinh 4. Chi phÝ NCTT thùc tÕ ph¸t sinh 5. KÕt chuyÓn CPNVLTT vµo cuèi kú 6. KÕt chuyÓn CPSXC vµo cuèi kú TK331,111,112,214,142 TK157 7. KÕt chuyÓn CPNCTT vµo cuèi kú 8. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm nhËp kho (3) 9. Gi¸ thµnh thùc tÕ cña thµnh phÈm göi ®i b¸n TK627 (6) (9) 10. Gi¸ thµnh thùc tÕ xuÊt b¸n ngay TK334,335,338 TK632 TK622 (4) (7) (10) BiÓu sè 4 Néi dung mét sè kiÕn nghÞ nh»m hoµn thiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n tËp hîp chi phÝ s¶n xuÊt vµ tÝnh gi¸ thµnh s¶n phÈm t¹i c«ng ty xi m¨ng BØm S¬n KiÕn nghÞ 1: VÒ c¸ch x¸c ®Þnh gi¸ trÞ NVL tÝnh vµo chi phÝ NVLTT TËp hîp chi phÝ NVL tÝnh theo c«ng thøc : Cvl = Vx + Vm - Vt KiÕn nghÞ 2: VÒ viÖc xuÊt dïng c«ng cô nhá vµ ph©n bæ vµo CPSX trong kú §èi víi mét sè c«ng cô cã gi¸ trÞ lín thêi gian sö dông lµ mét n¨m c«ng ty nªn h¹ch to¸n qua TK 142 “ chi phÝ tr¶ tríc” KiÕn nghÞ 3: VÒ c¸ch tËp hîp chi phÝ nh©n c«ng trùc tiÕp KiÕn nghÞ 4: §¸nh gi¸ chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh dë dang cuèi kú KiÕn nghÞ 5: VÒ viÖc ph©n bæ chi phÝ NVL vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh KiÕn nghÞ 6: VÒ tÝnh to¸n gi¸ thµnh kÕ ho¹ch mét c¸ch hîp lý
- Xem thêm -