Tài liệu Biệt thự chân quê

  • Số trang: 46 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 78 |
  • Lượt tải: 0
loveydove

Đã đăng 4153 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TP HCM Khoa Mỹ Thuật Công Nghiệp CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc --------------------------TP HCM ngày ….tháng …… năm 2010 ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ SINH VIÊN - KHÓA 06DNT H U TE C H Giảng viên hướng dẫn : ………………………………………………………………… Họ và tên sinh viên : ………………………………..... MSSV……………………… Lớp : ………………………………………………………………… Tên đề tài tốt nghiệp : ………………………………………………………………… Nhận xét của giảng viên hướng dẫn : a. Tinh thần thực hiện ĐA (có tham gia đầy đủ các buổi sửa ĐA hay không): …………………………………………………………………………………………. b. Tính sáng tạo trong ý tưởng thiết kế : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. c. Tính sáng tạo trong giải pháp bố cục : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. d. Đánh giá chất lượng toàn bộ ĐA (mức độ yếu - trung bình - khá - giỏi) : …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………. Đánh giá loại : Giỏi □ Khá □ Trung bình □ Yếu □ e. Điểm của giảng viên hướng dẫn (Ghi số và chữ) : ...................................................... PHÓ TRƯỞNG KHOA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO ÑAÏI HOÏC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ THAØNH PHOÁ HOÀ CHÍ MINH …………………….…………………… H ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP U TE C BIEÄT THÖÏ CHAÂN QUEÂ H Chuyeân ngaønh :Trang trí noäi thaát Maõ soá ngaønh :301 . Nội thất : 06ÑNT1 GVHD: HOÀ THÒ THANH NHAØN SVTH : NGUYEÃN ÑOÂNG PHÖÔNG Tp.Hoà Chí Minh, Thaùng 01 naêm 2011 GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM BOÄ GIAÙO DUÏC VAØ ÑAØO TAÏO TRÖÔØNG ÑẠI HỌC KYÕ THUAÄT COÂNG NGHEÄ TP. HCM COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM Ñoäc laäp – Töï do – Haïnh phuùc KHOA :MỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP BOÄ MOÂN: TRANG TRÍ NOÄI THAÁT . NHIEÄM VUÏ ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP HOÏ VAØ TEÂN: NGAØNH: ÑOÂNG PHÖÔNG TRANG TRÍ NOÄI THAÁT MSSV: LÔÙP: 106301100 06ÑNT1 U TE C H 1. Ñaàu ñeà Ñoà aùn toát nghieäp: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 2. Nhieäm vuï (yeâu caàu veà noäi dung vaø soá lieäu ban ñaàu): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… H 3. Ngaøy giao Ñoà aùn toát nghieäp :…………………………………………………………………………………………………………… 4. Ngaøy hoaøn thaønh nhieäm vuï: ……………………………………………………………………………………………………………. 5. Hoï teân ngöôøi höôùng daãn Phaàn höôùng daãn 1/ HOÀ THÒ THANH NHAØN …………………………………………………………………….. 2/ …………………………………………………………………… …………………………………………………………………….. Noäi dung vaø yeâu caàu ĐATN ñaõ ñöôïc thoâng qua Boä moân. Ngaøy thaùng naêm 20 CHUÛ NHIEÄM BOÄ MOÂN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) NGÖÔØI HÖÔÙNG DAÃN (Kyù vaø ghi roõ hoï teân) PHAÀN DAØNH CHO KHOA, BOÄ MOÂN Ngöôøi duyeät (chaám sô boä): ……………………………………….. Ñôn vò:……………………………………………………………………………….. Ngaøy baûo veä:……………………………………………………………………. Ñieåm toång keát:………………………………………………………………… Nôi löu tröõ Ñoà aùn toát nghieäp: ……………………………………………………. GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM NHAÄN XEÙT CUÛA GIAÙO VIEÂN HÖÔÙNG DAÃN H U TE C H ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ ................................................................................................................ Ñieåm soá baèng soá___________Ñieåm soá baèng chöõ._______________ TP.HCM, ngaøy…….thaùng………..naêm 2010 (GV höôùng daãn kyù vaø ghi roõ hoï teân) GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM LÔØI CAÛM ÔN ................ Trong thời gian qua vôùi söï chæ baûo taän tình H cuûa coâ giaùo höôùng daãn, em xin chaân thaønh caûm ôn coâ vaø ñoàng caûm ôn quyù thaày coâ trong khoa Myõ thuaät coâng nghieäp ñaõ taïo ñieàu kieän cho em trong suoát quaù trình laøm ñoà aùn vöøa qua. Em khoâng coù gì hôn, em xin kính chuùc coâ cuøng quyù thaày coâ boä moân, moät naêm môùi an laønh vaø doài daøo söùc khoûe.! Trong quá trình thực hiện chắn chắn sẽ gặp nhiều lỗi kỹ thuật thực hiện, em kính mong sự nhắc nhở và lượng thứ của quý thầy cô. H U TE C .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . .......................................................................................................... . GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM MUÏC LUÏC Giao nhieäm vuï Ñoà aùn toát nghieäp Nhaän xeùt giaùo vieân höôùng daãn Lôøi caûm ôn Muïc luïc Caùc chöõ vieát taét Danh muïc caùc baûng A. MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do nghieân cöùu: .................................................................................... Trang 1 H 2. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi: ................................................................................... Trang 1 3. Muïc ñích nghieân cöùu : ............................................................................... Trang 1 C 4. Phöông höôùng nghieân cöùu vaø laøm vieäc: .................................................... Trang 2 5. Giôùi haïn ñeà taøi .......................................................................................... Trang 2 U TE 6. YÙ nghóa thieát keá ........................................................................................ Trang 2 B.NOÄI DUNG CHÖÔNG 1: TÌM HIỂU VỀ CHÂN QUÊ 1. Nghieân cöùu chung cuûa ñeà taøi……..…........................... ............... ..................Trang 3 H 2. Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa ñeà taøi……..…........................... .......... ..................Trang 3 2.1. Chaân queâ ........................................................................................ Trang 3 2.2. Ñaëc ñieåm cuûa chaân queâ ................................................................. Trang 4 2.2.1. Ñöôøng laøng………………....….............................................................. . ..Trang 4 2.2.2. Goác ña saân ñình ............................................................................. Trang 4 2.2.3. Vaên hoùa.......................................................................................... Trang 7 a. Daân ca quan hoï Baéc Ninh ............................................................. Trang 7 b. Caùc buoåi chôï ................................................................................. Trang 8 c. vaên hoùa aåm thöïc ............................................................................ Trang 8 2.2.4. Duïng cuï lao ñoäng saûn xuaât ............................................................ Trang 9 GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM a. chieác noùn laù ................................................................................... Trang 9 b. chieác nôm .................................................................................... Trang 10 c. chieác caàu tre ................................................................................ Trang 10 d. chieác gaàu soøng ............................................................................ Trang 11 e. caùc yeáu toá khaùc ........................................................................... Trang 11 CHÖÔNG II :AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CHAÂN QUEÂ ÑEÁN THIEÁT KEÁ NOÄI THAÁT VAØ KIEÁN TRUÙC ......................... Trang 12 3. Caùc yeáu toá aûnh höôûng ñeán noäi thaát vaø kieán truùc ............................. Trang 12 H 3.1.Maøu saéc vaø aùnh saùng ....................................................................... Trang 12 3.2.Vaät lieäu ............................................................................................ Trang 13 C 4. Öùng duïng cuûa chaân queâ trong kieán truùc noäi thaát............................ .…Trang 14 4.1. Öùng duïng vaät lieäu ........................................................................... Trang 14 U TE 4.2. Öùng duïng vaøo caùc loaïi hình coâng trình ............................................ Trang15 a. Trong nhaø ôû ................................................................................ Trang 15 b. Trong nhaø haøng .......................................................................... Trang 15 c. Trong khu du lòch........................................................................ Trang 16 CHÖÔNG III. TRIEÅN KHAI PHÖÔNG AÙN THIEÁT KEÁ ............................ Trang 17 H 1. Lôøi töïa ..................................................................................................... Trang 17 2. ÖÙng duïng chaân queâ vaøo khoâng gian ....................................................... Trang 17 3. nhieäm vuï thieát keá .................................................................................... Trang 17 4. YÙ töôûng chuû ñaïo ...................................................................................... Trang 18 5. Hoà sô kieán truùc ......................................................................................... Trang18 6.Khoâng gian thieát keá.................................................................................. Trang 24 6.1.Phoøng khaùch .......................................................................................... Trang 24 6.2.Phoøng beáp ............................................................................................. Trang 25 6.3.Caàu thang ........................................................................................... .…Trang 27 6.4 Phoøng nguû ............................................................................................. Trang 28 GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM 6.5. Phoøng sinh hoaït chung ......................................................................... Trang 29 6.6.Phoøng veä sinh ......................................................................................... Trang30 6.7Ngoaïi thaát................................................................................................ Trang31 6.8.Khu thö giaûn .......................................................................................... Trang 33 H U TE C H 7. Keát luaän................................................................................................... Trang 34 GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM DANH MUÏC CAÙC BAÛNG Baûng 01 : Tôø bìa Baûng 02 : I -nghieân cöùu vaø yù töôûng: a - giôùi thieäu veà ñeà taøi Baûng 03 : nghieân cöùu vaø yù töôûng:b – yù töôûng Baûng 04 : nghieân cöùu vaø yù töôûng:c – vaät lieäu Baûng 05 : II- Hoà sô kieán truùc H Baûng 06 : II- Hoà sô kieán truùc C Baûng 07 : III- Trieån khai phöông aùn thieát keá: phoái caûnh phong khaùch U TE Baûng 08 : phoái caûnh phoøng nguû Baûng 09 : phoái caûnh phoøng beáp Baûng 10 : Phoái caûnh caàu thang Baûng 11 : Phoái caûnh phoøngsinh hoaït chung Phoái caûnh phoøng veä sinh Baûng 13 : Ngoaïi thaát Baûng 14 : Phoái caûnh choøi thö giaõn H Baûng 12 : GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM DANH MUÏC CAÙC CHÖÕ VIEÁT TAÉT - GVHD : Giaùo vieân höôùng daån . - SVTH : Sinh vieân thöïc hieän . - MSSV : Maõ soá sinh vieân . - NXB : Nhaø Xuaát baûn . - NSB : Naêm xuaát baûn . - TG : Taùc giaû . C Xaõ hoäi. H U TE - XH : H - TP.HCM : Thaønh phoá Hoà Chí Minh. GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM TAØI LIEÄU THAM KHAÛO http://hoachithanh.zzl.org./documents/blog.php?entry_id=1220861638. http://traitimyenbai.net/forum/thread-39598-1-1.html http://kientructhienkieu.com/kttk_cp/156/phong-thuy.htm http://kientrucvang.com/noi-that.htm H http://homedesign.homedd4u.com/2010/03/ออกแบบตกแต่งห้องรั บประ/ C http://www.interiorhcmc.edu.vn/Papers.aspx?link=Do+an+tot+nghiep.html&tv=1 &id=4&course=2001&class=M01&student=M01.3887 U TE http://www.dothi.net/news/cam-nang/khong-gian-song/2009/02/3b9ae25c/ Kieán truùc nhaø ñeïp-ø(trang 54 ñeán trang 55)- thaùng 05 naêm 2001.NXB hoäi kieán truùc sö vieät nam. Kieán truùc nhaø ñeïp-ø(trang 5 ñeán trang 17)- thaùng 3 naêm 2007.NXB hoäi kieán truùc sö vieät nam. H TG: FRANCISD.K.CHING – NSB-1996 - Thieát keá noäi thaát – nhaø xuaát baûn xaây döng. TG:Phan taân Haûi-Voõ ñình Dieäp-Cao xuaân Löông- NSB-1997-nguyeân lyù caáu taïo kieán truùc-NXB treû TG: Ñình vaên Ñoàng- NSB- 2003- caáu taïo kieán truùc-NXB xaây döïng Tạp chí Kiến truùc Việt Nam - Bộ Xaây dựng. Số thaùng 7-2008 GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM H U TE C H ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM A.MÔÛ ÑAÀU 1. Lyù do nghieân cöùu. H U TE C H Xaõ hoäi ngaøy caøng hoäi phaùt trieån , ngheà thieát keá ra ñôøi nhö moät taát yeáu cuûa tieán trình xaõ hoäi vaø noù ñaõ trôû thaønh ngheà cuûa thôøi thöôïng raát ñöôïc nhieàu ngöôøi öa chuoäng . Noù giuùp cho con ngöôøi laáy laïi nhöõng khoâng gian soáng cuûa mình trong ngoâi nhaø ôû cuûa baïn nhu caàu nhaø ôû ngaøy caøng cao hôn vaø nhu caàu ôû nghæ ngôi thö giaûn ñöôïc öu tieân haøng ñaàu. Thieát keá noäi thaát laø vieäc toå chöùc taát caû saûn phaåm cuûa myõ thuaät öùng duïng vaøo trong khoâng gian, sao cho khoâng gian haøi hoøa veà toång theå, boá cuïc, maøu saéc, aùnh saùng vaø tính coâng naêng cao. Nhöõng yeáu toá caàn thieát cho moät khoâng gian noäi thaát: Coâng naêng, tieän duïng, thaåm myõ. Trang trí noäi thaát coøn caàn ñeán nhu caàu söû duïng cuûa töøng ñoái töôïng cuï theå, töøng coâng vieäc cuï theå. Trang trí noäi thaát laø moät boä moân trong myõ thuaät öùng duïng hay coøn goïi laø myõ thuaät coâng nghieäp. Vì vaäy yeáu toá thaåm myõ, caùch nhìn, söï saùng taïo cuûa saûn phaåm phuø hôïp cho töøng khoâng gian laø quan troïng vaø raát caàn thieát. Do vaäy vieäc thieát keá moät khoâng gian nhaø ôû chieám moät vò trí quan troïng trong xaõ hoäi ngaøy nay. Beân caïnh söï phaùt trieån cuûa xaõ hoäi ngaøy nay, chuùng ta bò Taây – Haøn hoùa veà caùch aên, maëc, ôû… maø laõng queân ñi nhöõng neùt ñeïp giaûn dò cuûa ngöôøi Vieät chuùng ta. Vôùi ñeà taøi bieät thöï chaân queâ em muoán tìm laïi trong kyù öùc veà hoàn queâ, vaø cho nhöõng ai coù ñi ñaâu veà ñaâu,duø cuoäc soáng coù ñoåi thay thì queâ höông chuùng ta vaãn laø nôi tìm veà. 2. YÙ nghóa cuûa ñeà taøi . Khi cuoäc soáng tieán boä, toác ñoä xaây döïng caøng maïnh meõ, khoâng gian soáng caøng ñöôïc caûi thieän vaø tieän nghi hôn,laøm cho con ngöôøi coù moät khoâng gian soáng aán töôïng troâng ngoâi nhaø cuûa mình,moät caùch toát nhaát vaø hôïp lyù nhaát.. Ñoà aùn naøy cuõng laø cô hoäi ñeå em theå hieän vaø khaúng ñònh khaû naêng nghieân cöùu vaø thieát keá, tö duy vaø gu thaåm myõ cuûa mình. 3. Muïc ñích nghieân cöùu . Choïnï loïc nhöõng neùt ñeïp bình dò vaø moäc maïc cuûa cuoäc soáng thoân queâ nhö laø : ñôøi soáng vaên hoùa xaõ hoäi, caùc yeáu toá maøu saéc khoâng gian, vaät lieäu ñaëc tröng, ñeå chuyeån hoùa vaøo trong baøi thieát keá cuûa mình. GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 1 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM Thoâng qua vieäc nghieân cöùu, laøm baøi, thieát keá, ruùt ra nhieàu baøi hoïc, kinh nghieäm laøm haønh trang cho quaù trình haønh ngheà cuûa mình sau naøy. 4. Phöông höôùng nghieân cöùu vaø laøm vieäc. C 5. Giôùi haïn ñeà taøi . H Ñònh höôùng nghieân cöùu ñeà taøi khôûi nguoàn töø khoâng gian kieán truùc ,vaø caùc ñaëc ñieåm ñeå nhaän daïng. Choïn loïc neùt ñaëc tröng cuûa chaân queâ ñeå ñöa vaøo khoâng gian nhaø ôû moät caùch cho phuø hôïp nhaát. Thu thaäp,phaân tích vaø ñaùnh giaù taøi lieäu thu thaäp töø caùc nguoàn : saùch,taøi lieäu,Internet... U TE Nghieân cöùu vaø phaùt trieån ñeà taøi theo höôùng moäc maïc vaø bình dò. Duøng maøu saéc,thôøi gian,chaát lieäu ,ñöôøng neùt taïo thaønh maûng,khoái……. Thieát keá noäi thaát nhaø ôû cuûa gia ñình, moät caùch phuø hôïp nhaát ñeå ñaùp öùng nhu caàu cho ngöôøi söû duïng. 6. YÙ nghóa thieát keá. H YÙ töôûng töø chaân dung veà chaân queâ maøu saéc haøi hoøa taïo aán töôïng ñem laïi caûm giaùc thoaûi maùi vôùi höông ñoàng queâ ñöôïc thu nhoû vaøo trong khoâng gian soáng cuûa ngoâi nhaø ôû. Thieát keá vôùi phong caùch daân daõ, daïng hình khoái, vaät lieäu deã thi coâng vaø tieän söû duïng GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 2 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM ÑEÀ TAØI TOÁT NGHIEÄP: (BIEÄT THÖÏ CHAÂN QUEÂ ) B.NOÄI DUNG CHÖÔNG I. TÌM HIEÅU VEÀ CHAÂN QUEÂ 1. Nghieân cöùu chung cuûa ñeà taøi . U TE C H Nhaø ôû nhaèm phuïc vuï nhu caàu cuûa con ngöôøi trong moät khoâng gian nhaát ñònh. Moät ngoâi nhaø thì ñaùp öùng ñöôïc nhu caàu aên, nguû, thö giaûn chính laø neàn taûng quy hoaïch, heä thoáng giao thoâng vaø caûnh quan moâi tröôøng, kieåu daùng kieán truùc, thaàn thaùi cuûa nhöõng khoâng gian noäi thaát hoaøn chænh vaø ñaït tieâu chuaån.cho con ngöôøi nghó ngôi,thö giaûn, laø toå aám haøng ngaøy cuûa moãi con ngöôøi sau nhöõng giôø lao ñoäng vaát vaõ beân ngoaøi xaõ hoäi ñoâng ñuùc taáp naäp.nhaø ôû phaûi taïo moät caûm giaùc aám cuùng cho gia ñình hoï vaø thaáy thaân thieän,an toaøn khi soáng troâng caên nhaø ñoù moät caùch thoaûi maùi nhaát. 2 . Nhöõng vaán ñeà cô baûn cuûa ñeà taøi. H 2.1.Chaân queâ: Noùi ñeán chaân queâ thì ai cuõng lieân töôûng ñeán tröôùc tieân laø nôi coù cuoäc soáng bình dò, vaø ñoàng luùa ñồng luùa thơm maùt, con soâng, giếng nước gốc ña, chiếc cầu tre, bờ ñeâê, vườn caây sai trĩu quả, vaø con ñường laøng uốn lượng quanh lũy tre laøng thật neân thơ vaø mộc mạc. Vaø laø nôi coù nhöõng leã hoäi, vaø coù nhöõng phieân chôï hay buoåi chôï chieàu, gôïi leân moät böùc chaân dung queâ thaät ñeïp. Ñaëc bieät laø vuøng queâ mieàn Baéc vaø mieàn Trung nöôùc ta theå hieän roõ raøng nhaát. Caùnh ñoàng tuoåi thô GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: Maùi ñình goác ña Laøng xoùm SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 3 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM 2.2 : Ñaëc ñieåm cuûa chaân queâ. 2.2.1:Ñöôøng laøng. ñöôøng laøng ñöôïc bao phuû bôûi haøng caây xanh möôït ôû phía xa xa laø nhöõng raëng tre giaø nghieân mình beân nhöõng maùi nhaø tranh thaät la neân thô vaø moäc, hai beân ñöôøng muøa luùa leân ñoøng, môn môûn, hun huùt theo laøng gioù toûa laø höông hoa ñoàng noäi chaïy doïc theo hai beân ñöôøng hoøa vôùi khí trôøi xanh ngaét taïo neân caûm giaùc thaät deã chòu vaø eâm aû. U TE C H Hình aûnh con ñöôøng laøng: Hình 2.2.1 a Hình 2.2.1 b H 2.2.2 : Goác ña saân ñình. Chaïy doïc con ñöôøng veà tôùi ñaàu laøng laø hình aûnh caây ña, beán nöôùc, saân ñình. Trong các ngôi làng cổ vùng đồng bằng Bắc Bộ, ta thường gặp một mô típ quen thuộc: Cây đa – Giếng nước – Sân đình. Bao thế hệ sinh ra và lớn lên, bao thăng trầm biến động của thời gian, Cây đa – Giếng nước – Sân Đình còn đó đã ăn sâu vào tiềm thức mỗi người. Cây đa – Giếng nước – Sân dình được coi là biểu tượng của làng quê Việt Nam, là nơi diễn ra những sinh hoạt cộng đồng, nơi hẹn hò gặp gỡ xe duyên cho bao đôi lứa, đồng thời cũng là nhân chứng của lịch sử và ẩn chứa những quan niệm về vũ trụ của nhân dân ta. Những năm tháng sơ khai trong lịch sử dân tộc, trước nhu cầu trị thủy, khai phá đất đai, chiến đấu chống kẻ thù hai chân và bốn chân, người Việt cổ có nhu cầu rất lớn về sự đoàn kết để tạo nên sức mạnh của cộng đồng. Những con GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 4 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM người vì nghĩa lớn hy sinh thân mình được nhân dân tôn vinh thờ phụng. Trong dân gian vẫn lưu truyền quan niệm: “Thần cây đa, ma cây gạo”. Sau mỗi mùa bội thu hay khi đã hoàn thành một công việc trọng đại, dân làng lại tập trung ở sân đình chung vui. Theo thời gian, sinh hoạt cộng đồng trở thành một bộ phận không thể thiếu trong đời sống mỗi người. Đình là nơi thờ Thành Hoàng và là nơi họp làng. Đây cũng là nơi tổ chức những lễ hội truyền thống văn hóa: Hội Lim, hội hát Xoan, hội võ vật đầu xuân… Hôm qua tát nước đầu đình C Bỏ quên chiếc áo trên cành hoa sen… H Cây đa – Giếng nước – Sân đình còn là nơi hẹn hò, gặp gỡ nên duyên cho bao đôi lứa: Câu ca dao tình tứ, ý nhị sống mãi với thời gian như tình yêu bất tử. U TE Dân tộc Việt Nam vốn yêu chuộng tự do, hòa bình, nhưng kẻ thù không để chúng ta yên. Nhân dân ta đã anh dũng đứng lên chống lại kẻ thù xâm lược. Đặc biệt từ khi có Đảng, những người nông dân với tình yêu quê hương đất nước lại từ giã ngôi nhà thân thương, từ giã mảnh vườn, thửa ruộng đã gắn bó biết bao kỷ niệm của mình cầm súng lên đường đánh giặc: Ruộng nương anh gửi bạn thân cày H Gian nhà không mặc kệ gió lung lay Giếng nước, gốc đa nhớ người ra lính (Đồng chí – Chính Hữu) Nhà thơ Chính Hữu đã phát hiện điểm sáng trong tình cảm của những người nông dân mặc áo lính. “Giếng nước, gốc đa” nhớ hay các anh luôn mang theo tình cảm của quê hương? Các anh chiến đấu hy sinh vì những điều bình dị, thân thương nhưng rất đỗi thiêng liêng máu thịt: Anh đi để giữ quê mình Lời thề nhớ buổi mít tinh lên đường (Bao giờ trở lại – Hoàng Trung Thông) GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 5 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM Cây đa – Giếng nước – Sân đình còn là nơi ghi lại những sự kiện trọng đại, những dấu son bước trưởng thành của cách mạng Việt Nam: Mình về còn nhớ núi non Nhớ khi kháng chiến thuở còn Việt Minh Mình đi mình có nhớ mình Tân Trào Hồng Thái mái đình cây đa (Việt Bắc – Tố Hữu) U TE C H Đất nước được độc lập, người dân được tự do, mặt trời cách mạng làm rạng rỡ thêm những giá trị tinh thần cao quí, những giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc. Dân tộc Việt Nam mãi mãi nhớ ơn lãnh tụ vô cùng kính yêu. Bác Hồ sống mãi trong lòng những người dân đất Việt. Trong gian tiền sảnh của Bảo tàng Hồ Chí Minh, Người đứng đó vẫy tay chào, phía sau là cây đa cổ thụ, tượng trưng cho truyền thống dân tộc sâu gốc bền rễ, tỏa bóng mát xum xuê cho đời và trên cao là mặt trời cách mạng soi sáng mỗi bước đi của dân tộc. Trong quan niệm của người xưa, vũ trụ có ba tầng bốn thế giới. “Thiên -Địa – Nhân” là ba lực lượng có tương quan và quan hệ mật thiết với nhau. Cây đa chính là biểu tượng của cây vũ trụ, vừa phân cách, vừa là cầu nối với trời. H Với nhiều dân tộc trên thế giới, những cái giếng không đáy, con sông Stic, hay sông Mê… chính là nơi để người chết gột rửa và rũ bỏ quá khứ của mình trước khi hồi sinh và sống trong một thế giới khác. Phải chăng chính từ quan niệm thế giới ba tầng thông tỏ và giao cảm ấy, mà từ xưa trong các làng cổ Việt Nam luôn hình thành, tồn tại bộ ba: Cây đa – Giếng nước – Sân đình, để rồi tự lúc nào đã trở thành biểu tượng thân thương của làng quê Việt Nam, là kỷ niệm cao đẹp không thể nào quên về nơi chôn nhau, cắt rốn của mình. Mỗi người dù ở lứa tuổi nào, sống ở chân trời góc biển nào, vẫn neo đậu lòng mình nơi quê hương yêu dấu, nơi có bao kỷ niệm dưới bóng đa mát rượi ríu rít tiếng chim chuyền cành, hay bên giếng làng trong vắt, dưới mái đình trang nghiêm mãi mãi dấu yêu. GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 6 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM H Hình aûnh caây ña maùi ñình beán nöôùc. U TE 2.2.3: Vaên hoùa. Hình 2.2.2 b C Hình 2.2.2 a a - Daân ca quan hoï Baéc Ninh. Dân ca Quan họ là loại hình văn hóa phi vật thể. Theo các nhà nghiên cứu văn hóa, Quan họ có từ thế kỷ 17, bắt nguồn từ tục kết chạ giữa các làng xóm. Về mặt sáng tạo nghệ thuật dân ca Quan họ được coi là đỉnh cao của nghệ thuật thi H ca. Bắc Ninh có 44 làng Quan họ gốc, đến nay còn gần 30 làng duy trì được lối chơi văn hóa Quan họ. bản sắc văn hóa của lễ hội xưa như: hội Lim, hội làng Diềm...; khôi phục lại những nét sinh hoạt văn hóa của các làng Quan họ gốc, các nghi thức, lề lối chơi Quan họ...; thành lập ban chuyên nghiên cứu, sưu tầm văn hóa Quan họ bao gồm các tư liệu: phim, tranh ảnh, lời ca, băng hình... GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 7 ÑOÀ AÙN TOÁT NGHIEÄP TRÖÔØNG ÑH KTCN TP.HCM Hình aûnh daân ca quan hoï. b - Caùc buoåi chợ. Hình a2 Hình a3 H Hình a1 H U TE C Trong tâm hồn mỗi người Việt, luôn có những ký ức gắn bó với chợ quê, những kỷ niệm đẹp chợ phiên ở miền bắc đặc biệt là ở (Hà Nội) gồm có các phiên chợ như:Chợ Bưởi, họp phiên vào ngày tư, ngày chín hàng tháng theo lịch Âm. Chợ Mơ: họp phiên vào ngày hai, ngày ba. Vào những ngày này hàng hóa các nơi tập trung về đây đông nhất, và mua bán diễn ra tấp nập, bởi đây cũng là hai chợ đầu mối để hàng của các nơi đem tới Hà Nội và từ đây đi các nơi. Đi chợ phiên bao giờ cũng là niềm vui của nhiều người: người ít tiền đi chợ phiên để được mua rẻ, người làng nghề đi chợ để lấy sản phẩm, người từ các tỉnh mang nông sản địa phương mình về chợ bán.và từ đó tạo nên văn hóa độc đáo của vùng miền nơi đây. c – văn hóa ẩm thực. Quê hương, chiếc nôi cuộc đời của mỗi con người, nơi ta cất tiếng khóc chào đời, nơi tất cả tuổi thơ ta đã lớn lên từ đó. Hình ảnh quê nhà làm cho nỗi nhớ trong mỗi chúng càng da diết....dù có đi đâu ta cũng vẫn nhớ món ăn thuần túy của người Việt chúng ta. Đất nước ta, xứ sở của bốn mùa hoa lá, cỏ cây và thơ ca nhạc hoạ. Tự hào biết bao, dân tộc ta, con người Việt Nam ta vốn có truyền thống yêu quê hương, đất nước, yêu lao động, chất phác, cần cù nhưng rất lạc quan. Được thể hiện nhiều qua thơ ca như: “Anh đi anh nhớ quê nhà GV: HOÀ THỊ THANH NHÀN: SV: ĐÔNG PHƯƠNG MSSV 106301100 Trang 8
- Xem thêm -