Tài liệu Biện pháp tăng lợi nhuận ở trung tâm tm dược phẩm - hà nội

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 80 |
  • Lượt tải: 0
hoanggiang80

Đã đăng 20010 tài liệu

Mô tả:

Biện pháp tăng lợi nhuận ở Trung tâm TM dược phẩm - Hà Nội
Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Lêi më ®Çu NÒn kinh tÕ n−íc ta sau nhiÒu n¨m ch×m trong c¬ chÕ tËp trung quan liªu bao cÊo ®· k×m h·m sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña c¸c doanh nghiÖp nãi riªng. NÒn kinh tÕ ®ã tÊt yÕu g©y l·ng phÝ nghiªm träng dÉn ®Õn hËu qu¶ khñng ho¶ng kinh tÕ x· héi mµ muèn v−ît qua ph¶i ®æi míi nÒn kinh tÕ. Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn ®éng theo c¬ chÕ thÞ tr−êng c¸c doanh nghiÖp muèn ph¸t triÓn tèt ph¶i tÝnh ®Õn hËu qu¶. Nãi c¸ch kh¸c ®Ó tån t¹i vµ ph¸t triÓn nh»m ®¹t hiÖu qu¶ cao nhÊt trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng th× c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó träng tíi môc tiªu lîi nhuËn, lµ môc tiªu kinh tÕ hµng ®Çu ®èi víi bÊt kú doanh nghiÖp nµo. Víi suy nghÜ trªn trong thêi gian thùc tËp t¹i Trung t©n TM D−îc Mü phÈm - Hµ Néi t«i ®· ®Æc biÖt quan t©m tíi vÊn ®Ò n©ng cao lîi nhuËn cña xÝ nghiÖp vµ ®· lùa chän ®Ò tµi nghiªn cøu lµ : "BiÖn ph¸p t¨ng lîi nhuËn ë Trung t©m TM d−îc phÈm - Hµ Néi " Néi dung ®Ò tµi gåm 3 phÇn : PhÇn thø nhÊt : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp PhÇn thø hai : thùc tr¹ng lîi nhuËn ë trung t©m TM D−îc phÈm Hµ néi PhÇn thø ba : BiÖn ph¸p chñ yÕu nh»m t¨ng lîi nhuËn ë trung t©m TM D−îc phÈm - Hµ néi 1 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÇn thø nhÊt : Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp I. Lîi nhuËncña doanh nghiÖp : 1. C¸c quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn : Tõ tr−íc tíi nay, cã rÊt nhiÒu c¸c quan ®iÓm kh¸c nhau vÒ lîi nhuËn. Ta cã thÓ thÊy ®−îc ®iÒu nµy qua c¸c quan ®iÓm vÒ lîi nhuËn sau : + Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a thu nhËp vÒ tiªu thô hµng ho¸ vµ dÞch vô víi chi phÝ ®· bá ra ®Ó ®¹t ®−îc thu nhËp ®ã. ViÖc tÝnh to¸n thu nhËp hay chi phÝ ®· chi ra lµ theo gi¸ c¶ cña thÞ tr−êng mµ gi¸ c¶ thÞ tr−êng do quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô quyÕt ®Þnh. + Lîi nhuËn lµ kÕt qu¶ tµi chÝnh cuèi cïng cña c¸c ho¹t ®éng KD, lµ chØ tiªu chÊt l−îng tæng hîp ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ c¸c ho¹t ®éng KD cña doanh nghiÖp. + Thu nhËp cña doanh nghiÖp hay chÝnh lµ doan thu b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô trõ ®i toµn bé chi phÝ s¶n xuÊt ( chi phÝ vÒ tiÒn thuª lao ®éng, tiÒn l−¬ng, tiÒn thuª nhµ cöa, tiÒn mua vËt t− ... ) thuÕ hµng ho¸ vµ c¸c thø thuÕ kh¸c hÇu nh− cßn l¹i ®−îc gäi lµ lîi nhuËn. Cã thÓ biÓu diÔn qua biÓu sau : 2 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp BiÓu 1 : Mèi quan hÖ gi÷a doanh thu, chi phÝ, thuÕ vµ lîi nhuËn. Doanh thu b¸n hµng vµ dÞch vô Chi phÝ biÕn ®æi L·i gép Chi phÝ biÕn ®æi Chi phÝ cè ®Þnh Lîi nhuËn tr−íc thuÕ Tæng chi phÝ s¶n xuÊt ThuÕ Lîi nhuËn thuÇn tóy 1. C¸c lo¹i lîi nhuËn cña doanh nghiÖp : Trong doanh nghiÖp, cã nhiÒu lo¹i h×nh lîi nhuËn kh¸c nhau, ta cã thÓ kh¸i qu¸t thµnh c¸c lo¹i lîi nhuËn sau : + Lîi nhuËn tr−íc thuÕ. + Lîi nhuËn sau thuÕ. II: C¸c nguån lîi nhuËn Néi dung ho¹t ®éng kinh doanh cña mét doanh nghiÖp rÊt phong phó vµ ®a d¹ng, do ®ã lîi nhuËn ®¹t ®−îc tõ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp còng h×nh thµnh tõ nhiÒu nguån kh¸c nhau. Thø nhÊt : Lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ phô lµ kho¶n chªnh lÖch gi÷a doanh thu vÒ tiªu thô vµ chi phÝ cña khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ lao vô thuéc c¸c ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh phô cña doanh nghiÖp. Thø hai : Lîi nhuËn cña c¸c ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt lµ sè chªnh lÖch gi÷a thu nhËp ph©n chia tõ kÕt qña ho¹t ®éng liªn doanh liªn kÕt víi chi phÝ cña doanh nghiÖp ®· chi ra ®Ó tham gia liªn doanh. 3 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp Thø ba : Lîi nhuËn thu ®−îc tõ c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh lµ chªnh lÖch gi÷a c¸c kho¶n thu chi thuéc c¸c nghiÖp vô tµi chÝnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Thø t− : Lîi nhuËn do c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh¸c mang l¹i lµ lîi nhuËn thu ®−îc do kÕt qu¶ cña ho¹t ®éng kinh tÕ kh¸c ngoµi c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ trªn. Lîi nhuËn gi÷ vÞ trÝ quan träng trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo. V× trong ®iÒu kiÖn h¹ch to¸n kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng doanh nghiÖp cã tån t¹i vµ ph¸t triÓn hay kh«ng th× ®iÒu quyÕt ®Þnh lµ doanh nghiÖp ®ã ph¶i t¹o ra lîi nhuËn. V× thÕ lîi nhuËn ®−îc coi lµ mét trong nh÷ng ®ßn bÈy kinh tÕ quan träng, ®ång thêi lµ mét chØ tiªu c¬ b¶n ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh. Lîi nhuËn t¸c ®éng ®Õn tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp. ViÖc thùc hiÖn c¸c chØ tiªu lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®¶m b¶o cho t×nh h×nh tµi chÝnh cña doanh nghiÖp ®−îc v÷ng ch¾c. Lîi nhuËn cña qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng ng hiÖp lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh toµn bé kÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh, cña tÊt c¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng trong qu¸ tr×nh kinh doanh Êy, nã ph¶n ¸nh c¶ vÒ mÆt l−îng vµ mÆt chÊt cña qu¸ tr×nh kinh doanh, cña ho¹t ®éng kinh doanh. C«ng viÖc kinh doanh tèt sÏ ®em l¹i lîi nhuËn nhiÒu tõ ®ã lîi nhuËn cã kh¶ n¨ng tiÕp tôc qu¸ tr×nh kinh doanh cã chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ h¬n. Trong tr−êng hîp ng−îc l¹i doanh nghiÖp lµm ¨n kÐm hiÖu qu¶ dÉn ®Õn thua lç nÕu kÐo dµi cã thÓ dÉn ®Õn ph¸ s¶n. 4 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp III. C¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Trong tr−êng hîp c¸c nh©n tè kh¸c kh«ng biÕn ®éng ( nh©n tè vÒ gi¸ c¶, gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô tiªu thô, thuÕ ...) th× s¶n l−îng tiªu thô t¨ng gi¶m bao nhiªu lÇn tæng sè lîi nhuËn tiªu thô còng t¨ng gi¶m bÊy nhiªu. Nh©n tè nµy ®−îc coi lµ nh©n tè chñ quan cña doanh nghiÖp trong c«ng t¸c qu¶n lý kinh doan nãi chung vµ qu¶n lý tiªu thô nãi riªng. ViÖc t¨ng s¶n l−îng tiªu thô ph¶n ¸nh kÕt qu¶ tÝch cùc cña doanh nghiÖp tõ kh©u s¶n xuÊt ®Õn kh©u chuÈn bÞ tiªu thô vµ tiªu thô s¶n phÈm. *. Nh©n tè kÕt cÊu mÆt hµng tiªu thô : ViÖc thay ®æi tû träng mÆt hµng tiªu thô cã liªn quan ®Õn viÖc x¸c ®Þnh chÝnh s¸ch s¶n phÈm, c¬ cÊu mÆt hµng cña doanh nghiÖp. Mçi lo¹i mÆt hµng cã tû träng møc l·i lç kh¸c nhau do ®ã nÕu t¨ng tû träng nh÷ng mÆt hµng cã møc l·i cao, gi¶m tû träng tiªu thô nh÷ng mÆt hµng cã møc l·i thÊp th× mÆc dï tæng s¶n l−îng tiªu thô cã thÓ kh«ng ®æi nh−ng tæng sè lîi nhuËn cã thÓ vÉn t¨ng. ViÖc thay ®æi tû träng mÆt hµng tiªu thô l¹i chÞu ¶nh h−ëng cña nhu cÇu thÞ tr−êng. VÒ ý muèn chñ quan th× doanh nghiÖp nµo còng muèn tiªu thô nhiÒu nh÷ng mÆt hµng mang l¹i lîi nhu¹an cao song ý muèn ®ã ph¶i ®Æt trong mèi quan hÖ cung cÇu trªn thÞ tr−êng vµ nh÷ng nh©n tè kh¸ch quan t¸c ®éng. *. Nh©n tè gi¸ b¸n s¶n phÈm : Trong ®iÒu kiÖn b×nh th−êng ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh b×nh th−êng, gi¸ b¸n s¶n phÈm do doanh nghiÖp x¸c ®Þnh. Trong tr−êng hîp nµy gi¸ b¸n s¶n phÈm thay ®æi th−êng do chÊt l−îng 5 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp s¶n phÈm thay ®æi. Do viÖc thay ®æi nµy mang tÝnh chÊt chñ quan, tøc lµ ph¶n ¸nh kÕt qu¶ chñ quan cña doanh nghiÖp trong qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh nãi chung vµ qu¶n lý chÊt l−îng nãi riªng. Khi gi¸ b¸n s¶n phÈm t¨ng sÏ lµm tæng sè lîi nhuËn tiªu thô. Tõ ph©n c¸chg trªn cã thÓ suy ra r»ng viÖc c¶i tiÕn n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm lµ biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. MÆt kh¸c viÖc thay ®æi gi¸ b¸n còng do t¸c ®éng cña quan hÖ cung cÇu, cña c¹nh tranh ... ®©y lµ t¸c ®éng cña yÕu tè kh¸ch quan. *. Nh©n tè gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm tiªu thô : Gi¸ thµnh toµn bé s¶n phÈm lµ tËp hîp toµn bé c¸c kho¶n môc chi phÝ mµ doanh nghiÖp ®· chi ra trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh. Gi¸ thµnh s¶n phÈm cao hay thÊp ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cña viÖc qu¶n lý, sö dông lao ®éng, vËt t− kü thuËt, tiÒn vèn trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. NÕu nh− s¶n l−îng s¶n xuÊt, gi¸ c¶, møc thuÕ kh«ng thay ®æi th× viÖc gi¶m gi¸ thµnh sÏ lµ nh©n tè tÝch cùc ¶nh h−ëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. *. Nh©n tè thuÕ nép ng©n s¸ch : ¶nh h−ëng cña thuÕ ®èi víi lîi nhuËn lµ kh«ng theo cïng mét tû lÖ. ViÖc t¨ng gi¶m thuÕ lµ do yÕu tè kh¸ch quan quyÕt ®Þnh ( chÝnh s¸ch, luËt ®Þnh cña nhµ n−íc ). Víi møc thuÕ cµng cao th× lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cµng gi¶m nh−ng doanh nghiÖp vÉn ph¶i cã nghÜa vô ®ãng thuÕ ®Çy ®ñ cho nhµ n−íc. *. ChÕ ®é ph©n phèi lîi nhuËn trong doanh nghiÖp : Lîi nhuËn t¹o ra sau mét chu kú s¶n xuÊt kinh doanh mét phÇn ®−îc trÝch nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc, mét phÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp. 6 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp PhÇn trÝch nép vµo ng©n s¸ch nhµ n−íc biÓu hiÖn ë h×nh thøc nép thuÕ lîi tøc ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ( tû lÖ nép thuÕ lîi tøc ®èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt th−êng nlµ 25% vµ 45% ®èi víi c¸c doanh nghiÖp cung cÊp dÞch vô. PhÇn ®Ó l¹i doanh nghiÖp ®−îc trÝch vµo 3 qòy ®ã lµ qòy khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, qòy phóc lîi vµ qòy khen th−ëng theo c¸c tû lÖ sau : Qòy khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh > 35%. Qòy phóc lîi vµ khen th−ëng < 65%. ViÖc trÝch lîi nhuËn vµo qòy khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh gióp cho doanh nghiÖp cã tÝch lòy t¹o kh¶ n¨ng t¸i s¶n xuÊt më réng nh»m ph¸t triÓn quy m« s¶n xuÊt kinh doanh cho doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp sÏ cã kh¶ n¨ng ®Çu t− ®æi míi m¸y mãc thiÕt bÞ, c¶i tiÕn chÊt l−îng s¶n phÈm, n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh ... tõ ®ã cã ®iÒu kiÖn tiªu thô ®−îc nhiÒu s¶n phÈm h¬n, ®¹t lîi nhuËn cao h¬n. Cßn phÇn trÝch vµo qòy phóc lîi vµ qòy khen th−ëng nh»m môc tiªu t¹o ra c«ng cô khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng kh«ng ngõng n©ng cao tay nghÒ vµ tr×nh ®é, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, c¶i thiÖn ®iÒu kiÖn lµm viÖc, n©ng cao ®êi sèng cña ng−êi lao ®éng, lµ ®éng lùc gióp cho ng−êi lao ®éng g¾n bã víi doanh nghiÖp h¬n. 7 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp IV. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp vµ tÝnh tÊt yÕu cña viÖc n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp : 1. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp Lîi nhuËn cña doanh nghiÖp chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp vµ tæng hîp cña tÊt c¶ c¸c mÆt hµng ho¹t ®éng kinh doanh. D−íi ®©y ta ®i s©u vµo xem xÐt cô thÓ tõng nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn. 1.1 Quan hÖ cung cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô trªn thÞ tr−êng : Do tham gia ho¹t ®éng t×m kiÕm lîi nhuËn theo nguån c¬ chÕ thÞ tr−êng nªn doanh nghiÖp chÞu ¶nh h−ëng trùc tiÕp cña nh©n tè quan hÖ cung - cÇu hµng ho¸ dÞch vô. Sù biÕn ®éng nµy cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã sù øng xö thÝch hîp ®Ó thu ®−îc lîi nhuËn. Nhu cÇu vÒ hµng ho¸ vµ dÞch vô lín trªn thÞ tr−êng sÏ cho phÐp c¸c doanh nghiÖp më réng ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó ®¶m b¶o cung lín. §iÒu ®ã t¹o kh¶ n¨ng lîi nhuËn cña tõng ®¬n vÞ s¶n phÈm hµng ho¸, nh−ng ®Æc biÖt quan träng lµ t¨ng tæng sè lîi nhuËn. Cung thÊp h¬n cÇu sÏ cã kh¶ n¨ng ®Þnh gi¸ b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô, ng−îc l¹i cung cao h¬n cÇu th× gi¸ c¶ hµng ho¸ vµ dÞch vô sÏ thÊp ®iÒu nµy ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña tõng s¶n phÈm hµng ho¸ hay tæng sè lîi nhuËn thu ®−îc. Trong kinh doanh c¸c doanh nghiÖp coi träng khèi l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ tiªu thô, cßn gi¸ c¶ cã thÓ chÊp nhËn ë møc hîp lý ®Ó cã l·i cho c¶ doanh nghiÖp c«ng nghiÖp vµ doanh nghiÖp th−¬ng m¹i, khuyÕn khÝch kh¸ch hµng cã thÓ mua víi khèi l−îng lín nhÊt ®Ó cã tæng møc lîi nhuËn cao nhÊt. Muèn vËy c¸c doanh nghiÖp ph¶i t×m c¸c biÖn ph¸p kÝch thÝch cÇu hµng ho¸ vµ dÞch vô cña m×nh, nhÊt lµ cÇu cã kh¶ n¨ng thanh to¸n b»ng c¸ch n©ng cao chÊt l−îng hµng ho¸ vµ dÞch vô, c¶i tiÕn ph−¬ng thøc b¸n ... 8 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1.2 ChÊt l−îng c«ng t¸c chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh kinh doanh : §Ó cho ho¹t ®éng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp ®¹t tíi lîi nhuËn nhiÒu vµ hiÖu qu¶ kinh tÕ cao, c¸c doanh nghiÖp cÇn ph¶i chuÈn bÞ tèt c¸c ®iÒu kiÖn, c¸c yÕu tè chi phÝ thÊp nhÊt. C¸c ®Çu vµo ®−îc lùa chän tèi −u sÏ t¹o kh¶ n¨ng t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, chi phÝ ho¹t ®éng vµ gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m. Do ®ã c¬ së ®Ó t¨ng lîi nhuËn cho c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ chuÈn bÞ c¸c ®Çu vµo hîp lý, tiÕt kiÖm t¹o kh¶ n¨ng t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. Néi dung cña c«ng t¸c chuÈn bÞ cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh phô thuéc vµo nhiÖm vô, tÝnh chÊt s¶n xuÊt kinh doanh cña mçi doanh nghiÖp. Tr−íc hÕt ®ã lµ chuÈn bÞ tèt vÒ kh©u thiÕt kÕ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ s¶n xuÊt. ThiÕt kÕ s¶n phÈm vµ c«ng nghÖ chÕ t¹o hîp lý sÏ t¹o ®iÒu kiÖn gi¶m thêi gian chÕ t¹o, h¹ gi¸ thµnh, t¹o lîi nhuËn cho qu¸ tr×nh tiªu thô. TiÕp ®ã lµ chuÈn bÞ tèt c¸c yÕu tè vËt chÊt cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh ho¹t ®éng nh− lao ®éng ( sè l−îng, chÊt l−îng, c¬ cÊu ) m¸y mãc thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt ®−îc thuËn lîi, nhÞp nhµng vµ liªn tôc gióp n©ng cao hiÖu qu¶ kinh doanh. Cuèi cïng lµ doanh nghiÖp ph¶i cã ph−¬ng ¸n hîp lý vÒ tæ chøc ®iÒu hµnh qu¸ tr×nh s¶n xuÊt ( tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc qu¶n lý ). 1.3 Nh©n tè vÒ tr×nh ®é tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm : Tæ chøc qu¸ tr×nh s¶n xuÊt s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô lµ qu¸ tr×nh thùc hiÖn sù kÕt hîp chÆt chÏ c¸c yÕu tè ®Çu vµo nh− lao ®éng, 9 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp vËt t−, kü thuËt ... ®Ó chÕ t¹o ra s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô. Qóa tr×nh nµy tiÕn hµnh tèt hay xÊu ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc t¹o ra sè l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô, chi phÝ sö dông c¸c yªu tè ®Ó s¶n xuÊt ra s¶n phÈm hµng ho¸ dÞch vô ®ã. §iÒu ®ã chøng tá r»ng muèn t¹o ra lîi nhuËn cao cÇn ph¶i cã tr×nh ®é tæ chøc s¶n xuÊt sao cho tiÕt kiÖm ®−îc chi phÝ ë møc tèi ®a mµ kh«ng ¶nh h−ëng ®Õn chÊt l−îng cña s¶n phÈm tiªu thô. 1.4 Nh©n tè tr×nh ®é tæ chøc tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô : Sau khi doanh nghiÖp ®· s¶n xuÊt ®−îc s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô theo quyÕt ®Þnh tèi −u vÒ s¶n xuÊt th× kh©u tiÕp theo sÏ lµ ph¶i tæ chøc b¸n nhanh, b¸n hÕt, b¸n víi gi¸ cao nh÷ng hµng ho¸ vµ dÞch vô ®ã ®Ó thu ®−îc tiÒn vÒ cho qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt më réng tiÕp theo. Lîi nhuËn cña qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh chØ cã thÓ thu ®−îc sau khi thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô. Do ®ã tæ chøc tiªu thô khèi l−îng lín hµng ho¸ vµ dÞch vô tiÕt kiÖm chi phÝ tiªu thô sÏ cho ta kh¶ n¨ng lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy doanh nghiÖp ph¶i n©ng cao chÊt l−îng c¸c mÆt hµng ho¹t ®éng vÒ tæ chøc m¹ng l−íi kªnh tiªu thô s¶n phÈm, c«ng t¸c qu¶ng c¸o marketing, c¸c ph−¬ng thøc b¸n vµ dÞch vô sau b¸n hµng. 1.5 Tr×nh ®é tæ chøc vµ qu¶n lý qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp : Tæ chøc qu¶n lý qu¸ tr×nh kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp c«ng nghiÖp lµ mét nh©n tè quan träng, cã ¶nh h−ëng lín ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Qu¸ tr×nh qu¶n lý kinh doanh cña doanh nghiÖp c«ng 10 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp nghiÖp bao gåm c¸c kh©u c¬ b¶n nh− ®Þnh h−íng chiÕn l−îc ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp, x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh, x©y dùng c¸c ph−¬ng ¸n kinh doanh, kiÓm tra ®¸nh gi¸ vµ ®iÒu chØnh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh. C¸c kh©u qu¶n lý qu¸ tr×nh ho¹t ®éng kinh doanh tèt sÏ t¨ng s¶n l−îng, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm, h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm, gi¶m chi chÝ qu¶n lý. §ã lµ ®iÒu kiÖn quan träng ®Ó t¨ng lîi nhuËn. C¸c nh©n tè ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp qua ph©n tÝch ë trªn ph¶i chÝnh do doanh nghiÖp kh¾c phôc b»ng chÝnh ý chÝ chñ quan muèn ®¹t ®−îc lîi nhuËn cao cña m×nh. Ngoµi ra cßn cã nh÷ng nh©n tè ¶nh h−ëng kh¸ch quan tõ phÝa bªn ngoµi m«i tr−êng kinh doanh ®ã lµ nh©n tè chÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n−íc. 1.6 ChÝnh s¸ch kinh tÕ vÜ m« cña nhµ n−íc : Doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña hÖ thèng kinh tÕ quèc d©n, ho¹t ®éng cña nã ngoµi viÖc bÞ chi phèi bëi c¸c quy luËt cña thÞ tr−êng nã cßn bÞ chi phèi bëi nh÷ng chÝnh s¸ch kinh tÕ cña nhµ n−íc ( chÝnh s¸ch tµi kho¸, chÝnh s¸ch tiÒn tÖ, chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i ... ) Trong ®iÒu kiÖn kinh tÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc cÇn nghiªn cøu kü c¸c nh©n tè nµy. V× nh− chÝnh s¸ch tµi kho¸ thay ®æi tøc lµ møc thuÕ thay ®æi sÏ ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp, hoÆc khi chÝnh s¸ch tiÒn tÖ thay ®æi cã thÓ lµ møc l·i gi¶m ®i hay t¨ng lªn cã ¶nh h−ëng trùc tiÕp ®Õn viÖc vay vèn cña doanh nghiÖp. Trªn ®©y lµ nh÷ng nh©n tè chñ yÕu ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp c«ng nghiÖp. C¸c nh©n tè nµy ®−îc tiÕp cËn theo qu¸ tr×nh kinh doanh cña doanh nghiÖp, chóng cã quan hÖ rÊt chÆt chÏ víi nhau. ViÖc nghiªn cøu c¸c nh©n tè nµy cho phÐp x¸c ®Þnh c¸c yªu tè 11 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp chñ quan vµ kh¸ch quan ¶nh h−ëng ®Õn lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Trªn c¬ së ®ã x¸c ®Þnh c¸c biÖn ph¸p n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n−íc. V. C¸c biÖn ph¸p c¬ b¶n nh»m t¨ng lîi nhuËn trong doanh nghiÖp Qua viÖc ph©n tÝch c¸c yÕu tè ¶nh h−ëng ®Õn viÖc t¨ng lîi nhuËn ë phÇn trªn ta cã thÓ ®−a ra mét sè biÖn ph¸p chÝnh nh»m t¨ng lîi nhuËn trong c¸c doanh nghiÖp nh− sau : 2.1 T¨ng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nhu cÇu trong n−íc vµ quèc tÕ trªn c¬ së phÊn ®Êu n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô . Nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña ng−êi tiªu dïng hay cña thÞ tr−êng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó, dÔ biÕn ®éng. Trong ®iÒu kiÖn c¸c nh©n tè kh¸c æn ®Þnh th× viÖc t¨ng l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô theo nhu cÇu thÞ tr−êng sÏ lµm t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Muèn t¨ng ®−îc khèi l−îng s¶n phÈm tiªu thô cÇn chuÈn bÞ tèt c¸c yÕu tè vµ ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh ®−îc tiÕn hµnh thuËn lîi, tæ chøc tèt qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh mét c¸ch c©n ®èi nhÞp nhµng vµ liªn tôc, khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng. PhÊn ®Êu n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô : Nhu cÇu thÞ tr−êng ®ßi hái ngµy cµng cao vÒ chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô, phÊn ®Êu c¶i tiÕn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l−îng mÉu m· s¶n phÈm tiªu thô lµ ®iÒu kiÖn ®Ó t¨ng nhanh kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña doanh nghiÖp tõ ®ã gióp t¨ng lîi nhuËn cho doanh nghiÖp. §èi víi nh÷ng s¶n phÈm cã hµm l−îng chÊt x¸m cao cho ta kh¶ n¨ng n©ng cao gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn 12 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp thÞ tr−êng. Nh−ng ®Ó n©ng cao ®−îc chÊt l−îng s¶n phÈm ®ßi hái b¶n th©n doanh nghiÖp ph¶i nç lùc cè g¾ng. 2.2 T¨ng c−êng tiªu thô nh÷ng s¶n phÈm cã tû träng lîi nhuËn cao : Mçi doanh nghiÖp thu ®−îc nh÷ng nguån lîi nhuËn kh¸c nhau tõ nh÷ng mÆt hµng tiªu thô kh¸c nhau. §èi víi nh÷ng mÆt hµng tiªu thô cã tû träng lîi nhuËn lín doanh nghiÖp ph¶i phÊn ®Êu t¨ng l−îng tiªu thô vµ chó träng vµo s¶n xuÊt mÆt hµng ®ã nhiÒu h¬n. Trong ®iÒu kiÖn c¬ chÕ thÞ tr−êng ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i s¶n xuÊt kinh doanh theo kiÓu tæng hîp do vËy mµ c¬ cÊu mÆt hµng rÊt ®a d¹ng vµ phong phó. Cã thÓ cã mÆt hµng kh«ng cã l·i hay l·i thÊp, cã mÆt hµng cã l·i cao vËy ®Ó t¨ng lîi nhuËn doanh nghiÖp nªn chó träng viÖc t¨ng mÆt hµng thu ®−îc lîi nhuËn cao. 2.3 PhÊn ®Êu h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm vµ c¸c chi phÝ kh¸c nh»m t¨ng lîi nhuËn cña doanh nghiÖp : §©y lµ nh©n tè quan träng ®èi víi bÊt kú mét doanh nghiÖp nµo, gi¸ thµnh lµ tæng hîp cña nhiÒu nh©n tè chi phÝ t¹o nªn trong ®ã bao gåm c¸c chi phÝ chÝnh nh− : Chi phÝ nguyªn vËt liÖu, nhiªn liÖu, n¨ng l−îng thø n÷a lµ c¸c chi phÝ tiÒn l−¬ng, tiÒn c«ng vµ cuèi cïng lµ chi phÝ cè ®Þnh ( thÓ hiÖn qua viÖc khÊu hao tµi s¶n cè ®Þnh hµng n¨m ®−îc tÝnh vµo gi¸ thµnh ) do vËy ®Ó h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn ph¶i gi¶m c¸c nh©n tè chi phÝ trªn : - BiÖn ph¸p tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu, n¨ng l−îng : CÇn ph¶i c¶i tiÕn ®Þnh møc tiªu hao, c¶i tiÕn ph−¬ng ph¸p c«ng nghÖ, sö dông tæng hîp nguyªn liÖu, vËt liÖu thay thÕ, gi¶m tû lÖ phÕ phÈm, gi¶m chi phÝ mua s¾m, vËn chuyÓn, b¶o qu¶n vµ tiÕt kiÖm nguyªn vËt liÖu. 13 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ¶nh h−ëng cña biÖn ph¸p nµy ®Õn viÖc h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm ®−îc tÝnh theo c«ng thøc : ChØ sè h¹ gi¸ thµnh do gi¶m = chi phÝ NVL ChØ sè ®Þnh møc NVL x ChØ sè gi¸c¶ ChØ sè tû träng -1 x NVL trong gi¸ thµnh s¶n phÈm - BiÖn ph¸p gi¶m chi phÝ tiÒn l−¬ng vµ tiÒn c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm : Muèn gi¶m chi phÝ tiÒn l−¬ng vµ tiÒn c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm cÇn t¨ng nhanh n¨ng suÊt lao ®éng b»ng c¸ch c¶i tiÕn c«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt, tæ chøc lao ®éng, ¸p dông tiÕn bé khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghiÖp, n©ng cao tr×nh ®é ng−êi lao ®éng, cã chÕ ®é khuyÕn khÝch ng−êi lao ®éng thÝch hîp b»ng c¸ch ¸p dông h×nh thøc l−¬ng h−ëng ®óng møc. N¨ng suÊt lao ®éng t¨ng nhanh h¬n chi phÝ vÒ tiÒn l−¬ng b×nh qu©n sÏ cho phÐp gi¶m chi phÝ trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. Do ®ã kho¶n môc chi phÝ vµ tiÒn c«ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm sÏ gi¶m theo tû lÖ víi tû träng tiÒn l−¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm. ¶nh h−ëng cña viÖc gi¶m chi phÝ tiÒn l−¬ng sÏ ®−îc tÝnh to¸n theo c«ng thøc : ChØ sè h¹ gi¸ thµnh s¶n phÈm do t¨ng = n¨ng suÊt lao ®éng ChØ sè tiÒn l−¬ng b×nh qu©n ChØ sè t¨ng n¨ng -1 x ChØ sè chi phÝ tiÒn l−¬ng trong gi¸ thµnh s¶n phÈm suÊt lao ®éng - BiÖn ph¸p gi¶m chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm : Gi¶m chi phÝ cè ®Þnh ë ®©y kh«ng cã nghÜa lµ ph¶i ®Çu t− nh÷ng c«ng nghÖ rÎ tiÒn, cò kü mµ ph¶i sö dông nh÷ng c«ng nghÖ tiªn tiÕn nh»m 14 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp t¨ng l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt ra. Tèc ®é t¨ng s¶n phÈm hµng ho¸ sÏ lµm cho chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm gi¶m v× tèc ®é t¨ng chi phÝ nhá h¬n tèc ®é t¨ng s¶n phÈm. Nh− vËy ®Ó t¨ng l−îng s¶n phÈm s¶n xuÊt, ph¶i më réng quy m« s¶n xuÊt, t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng. ¶nh h−ëng cña biÖn ph¸p nµy ®−îc x¸c ®Þnh theo c«ng thøc : ChØ sè gi¶m gi¸ ChØ sè chi phÝ cè thµnh do gi¶m chi = ®Þnh phÝ cè ®Þnh ChØ sè s¶n l−îng -1 x ChØ sè chi phÝ cè ®Þnh trong gi¸ thµnh s¶n phÈm Trªn c¬ së tÝnh to¸n ®−îc ¶nh h−ëng cña c¸c nh©n tè trong gi¸ thµnh s¶n phÈm ta ph¶i kÕt hîp c¸c nh©n tè ®Ó lµm sao gi¶m ®−îc c¸c chi phÝ ë møc tèi −u ( kh«ng nhÊt thiÕt lµ gi¶m cµng nhiÒu cµng tèt nh− vËy sÏ ¶nh h−ëng tíi chÊt l−îng s¶n phÈm ). 2.4 Tæ chøc tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô nh»m gi¶m chi phÝ tiªu thô : §Ó thÊy ®−îc hiÖu qu¶ râ rÖt cña ho¹t ®éng kinh doanh th× nhÊt thiÕt ph¶i lµm tèt kh©u tiªu thô s¶n phÈm. Dï cho s¶n phÈm cã chÊt l−îng tèt nh− thÕ nµo, c«ng t¸c s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶ ®Õn mÊy mµ s¶n phÈm kh«ng tiªu thô ®−îc th× sÏ kh«ng cã lîi nhuËn. §Ó thùc hiÖn tèt c«ng t¸c nµy cÇn cã nh÷ng biÖn ph¸p xóc tiÕn b¸n hµng nh− qu¶ng cao, khuyÕn m¹i ... c¸c kªnh tiªu thô ph©n phèi hîp lý, lµm tèt c«ng t¸c dÞch vô sau b¸n hµng. VI. Sù cÇn thiÕt n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp: 15 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp 1 Vai trß cña n©ng cao lîi nhuËn víi sù tån t¹i vµ ph¸t triÓn cña doanh nghiÖp : BÊt kú mét doanh nghiÖp nµo ho¹t ®éng trong c¬ chÕ thÞ tr−êng ®iÒu ®Çu tiªn mµ hä quan t©m ®ã lµ lîi nhuËn. §©y lµ mét chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh kinh doanh, ®ång thêi ®ã cßn lµ yÕu tè sèng cßn cña doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp chØ tån t¹i vµ ho¹t ®éng khi nã t¹o ra lîi nhuËn, nÕu doanh nghiÖp ho¹t ®éng kh«ng cã hiÖu qu¶ thu kh«ng ®ñ bï ®¾p chi phÝ ®· bá ra th× doanh nghiÖp ®ã ®i ®Õn chç ph¸ s¶n. Tõ tr−íc ®Õn nay n−íc ra cã hµng lo¹t c¸c xÝ nghiÖp, doanh nghiÖp ph¸ s¶n hoÆc gi¶i thÓ do lµm ¨n kh«ng cã hiÖu qu¶, trong ®ã cã c¶ xÝ nghiÖp nhµ n−íc, t− nh©n ... §Æc biÖt trong ®iÒu kiÖn hiÖn nay, c¹nh tranh diÔn ra ngµy cµng gay g¾t vµ khèc liÖt v× vËy lîi nhuËn lµ yÕu tè cùc kú quan träng vµ cã vai trß quan träng ®èi víi doanh nghiÖp. - T¹o ra kh¶ n¨ng ®Ó tiÕp tôc kinh doanh cã chÊt l−îng vµ hiÖu qu¶ cao h¬n. - §¶m b¶o t¸i s¶n xuÊt më réng. - ViÖc kh«ng ngõng n©ng cao lîi nhuËn lµ ®¶m b¶o hiÖu qu¶ kinh doanh thÓ hiÖn n¨ng lùc, tr×nh ®é qu¶n lý s¶n xuÊt vµ sù n¨ng ®éng cña ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý s¶n xuÊt kinh doanh trong doanh nghiÖp. Trong ®iÒu kiÖn kinh doanh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng, mét doanh nghiÖp t¹o ®−îc lîi nhuËn chøng tá lµ ®· thÝch nghi víi c¬ chÕ thÞ tr−êng. - Lîi nhuËn cµng cao thÓ hiÖn søc m¹nh vÒ tµi chÝnh cña doanh nghiÖp cµng v÷ng ch¾c, t¹o ®iÒu kiÖn më réng s¶n xuÊt kinh doanh, thùc hiÖn ®Çu t− chiÒu s©u vµ ®æi míi c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt l−îng s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tr¹nh ... tõ ®©y lµ t¹o ®µ n©ng cao lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. 16 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp - S¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ vµ ®¹t lîi nhuËn cao sÏ cã ®iÒu kiÖn n©ng cao thu nhËp, c¶i thiÖn ®êi sèng ng−êi lao ®éng. Ngoµi phÇn tiÒn c«ng mµ mçi lao ®éng nhËn ®−îc theo nguyªn t¾c ph©n phèi theo lao ®éng , lîi nhuËn cña doanh nghiÖp cßn gãp phÇn n©ng cao thu nhËp cña ng−êi lao ®éng th«ng qua phÇn phèi phèi vµo qòy phóc lîi vµ qòy khen th−ëng. ChÝnh yÕu tè kinh tÕ ®ã sÏ t¹o nªn sù g¾n bã cña c¸n bé c«ng nh©n víi doanh nghiÖp. - Lîi nhuËn lµ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh ®Ó doanh nghiÖp thùc hiÖn nghÜa vô, tr¸ch nhiÖm víi x· héi. Th«ng qua viÖc nép ng©n s¸ch ®Çy ®ñ sÏ gióp cho nhµ n−íc thùc hiÖn c«ng t¸c phóc lîi ®èi víi x· héi, ®Êt n−íc ... t¹o ®iÒu kiÖn cho ®Êt n−íc ph¸t triÓn, thùc hiÖn tèt chñ tr−¬ng c«ng nghiÖp ho¸ vµ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n−íc. V× mçi doanh nghiÖp lµ mét tÕ bµo cña nÒn kinh tÕ quèc d©n nªn b¶n th©n doanh nghiÖp ho¹t ®éng hiÖu qu¶ th× nÒn kinh tÕ trong n−íc míi ph¸t triÓn. 2.2 §èi víi nhµ n−íc : Khi doanh nghiÖp ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®¹t ®−îc lîi nhuËn cao th× Nhµ n−íc còng cã lîi : - T¨ng nhiÒu s¶n phÈm cho x· héi. - ChÊt l−îng t¨ng, gi¸ b¸n h¹ lµm æn ®Þnh nÒn kinh tÕ. - T¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch. - T¹o ®iÒu kiÖn c¶i thiÖn vµ n©ng cao møc sèng cho ng−êi d©n. - §¶m b¶o t¨ng tr−ëng kinh tÕ 17 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp II .Ph©n tÝch thùc tr¹ng lîi nhuËn cña Trung t©m Th−¬ng m¹i d−îc mü phÈm ========================== 2.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh trung t©m 2.3.1. §Æc ®iÓm vµ t×nh h×nh cña trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i d−îc mü phÈm - Tæng C«ng ty d−îc ViÖt Nam. 2.3.1.1. §Æc ®iÓm tæ chøc kinh doanh cña trung t©m : Trung t©m ®−îc cÊp ®¨ng ký kinh doanh ngµy 23/10/1996. Sè ®¨ng ký kinh doanh lµ : 111336 do Së kÕ ho¹ch ®Çu t− Hµ Néi cÊp. 2.3.1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn doanh nghiÖp : Tªn doanh nghiÖp : Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam. Trô së chÝnh : Sè 95 - phè L¸ng H¹, quËn §èng §a, Hµ Néi. Trung t©m dÞch vô Th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm thuéc Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam ®−îc thµnh lËp n¨m 1992 víi tªn gäi lµ Trung t©m hç trî vµ ph¸t triÓn D−îc. Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm ®−îc thµnh lËp theo quyÕt ®Þnh sè 46b/BYT-Q§ ngµy 30/3/1996 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 1693/BYT-Q§ ngµy 28/9/1996 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ v/v phª chuÈn ®iÒu lÖ tæ chøc vµ ho¹t ®éng cña Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam. C¨n cø c«ng v¨n sè 3540/TCCB ngµy 28/5/1997 cña Bé Y tÕ ®ång ý cho Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam thµnh lËp Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm. Theo ®Ò nghÞ cña «ng tr−ëng phßng tæ chøc - LDTL Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam: Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm lµ ®¬n vÞ h¹ch to¸n phô thuéc trùc tiÕp Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam, cã t− c¸ch 18 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp ph¸p nh©n, cã con dÊu riªng vµ ®−îc më tµi kho¶n chuyªn thu, chuyªn chi t¹i ng©n hµng quËn §èng §a theo ®óng c¸c chÕ ®é quy ®Þnh hiÖn hµnh cña Nhµ n−íc. C«ng ty ra ®êi trong hoµn c¶nh nÒn kinh tÕ ViÖt Nam ®ang chuyÓn dÇn tõ nÒn kinh tÕ kÕ ho¹ch hãa tËp trung sang nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn vËn hµnh theo c¬ chÕ thÞ tr−êng cã sù qu¶n lý cña Nhµ n−íc theo ®Þnh h−íng x· héi chñ nghÜa. Trong sù thay ®æi cña nÒn kinh tÕ ®Êt n−íc, viÖc s¶n xuÊt vµ kinh doanh D−îc - Mü phÈm ®· cã nh÷ng thay ®æi phï hîp víi thÞ tr−êng, C«ng ty ®· trë thµnh n¬i kinh doanh c¸c mÆt hµng do c¸c doanh nghiÖp thuéc Tæng C«ng ty s¶n xuÊt cña c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng cã hiÖu qu¶. C¸c mÆt hµng trung t©m kinh doanh ngµy cµng phong phó h¬n, ®¸p øng ngµy cµng cao vÒ chñng lo¹i vµ chÊt l−îng. Trong qu¸ tr×nh kinh doanh sù thay ®æi, bæ sung c¸c mÆt hµng ®−îc tiÕn hµnh theo nhu cÇu cña thÞ tr−êng. 2.3.1.1.2. Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm - Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam. Theo ®óng ®¨ng ký kinh doanh Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm th× C«ng ty cã nh÷ng chøc n¨ng, nhiÖm vô sau : + Kinh doanh ®¹i lý c¸c s¶n phÈm thuèc ch÷a bÖnh (thuèc chuyªn khoa, biÖt d−îc, thuèc y häc d©n téc...) d−îc liÖu, tinh dÇu, h−¬ng liÖu, phô liÖu, mü phÈm, dông cô y tÕ, kÝnh m¾t, thùc phÈm sinh d−ìng. + DÞch vô t− vÊn vÒ tiÕp cËn thÞ tr−êng, th«ng tin, qu¶ng c¸o, héi th¶o, héi chî triÓn l·m, chu chuyÓn kho b·i ®¶m b¶o kinh doanh cã hiÖu qu¶. + Trung t©m chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Tæng gi¸m ®èc, ®ång thêi chÞu sù chØ ®¹o vÒ nghiÖp vô chuyªn m«n cña c¸c phßng ban, v¨n phßng Tæng C«ng ty D−îc ViÖt Nam nh»m thùc hiÖn ®óng chÕ ®é quy ®Þnh cña Nhµ n−íc. 19 Chuyªn ®Ò tèt nghiÖp + Trung t©m ®¨ng ký kinh doanh vµ kinh doanh ®óng ngµnh nghÒ ®· ®¨ng ký, chÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc Tæng gi¸m ®èc vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng cña trung t©m. + ChÞu tr¸ch nhiÖm tr−íc kh¸ch hµng, tr−íc ph¸p luËt vÒ s¶n phÈm vµ dÞch vô do Trung t©m thùc hiÖn. + Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈmvíi chøc n¨ng kinh doanh d−îc phÈm, nguyªn liÖu lµm thuèc vµ thiÕt bÞ dông cô y tÕ, ®−îc phÐp liªn kÕt víi c¸c doanh nghiÖp thuéc mäi thµnh phÇn kinh tÕ ®Ó nhËp vµ b¸n c¸c mÆt hµng d−îc phÈm, mü phÈm, nguyªn liÖu, dông cô thiÕt bÞ y tÕ s¶n xuÊt trong n−íc vµ nhËp khÈu ®¶m b¶o chÊt l−îng theo tiªu chuÈn ViÖt Nam vµ c¸c tiªu chuÈn kh¸c. + Trung t©m cã nhiÖm vô ph©n phèi c¸c s¶n phÈm vµ tung c¸c mÆt hµng ra thÞ tr−êng c¶ n−íc, céng t¸c trao ®æi ®Çu t− vèn vµ më réng thÞ tr−êng nh»m n©ng cao n¨ng lùc c¹nh tranh trªn thÞ tr−êng ®¶m b¶o kinh doanh theo ®óng c¸c chÕ ®é cña Nhµ n−íc, chÊp hµnh ®Çy ®ñ nghÜa vô giao nép ng©n s¸ch vÒ thuÕ, ®¶m b¶o thu nhËp cho ng−êi lao ®éng, ®¶m b¶o c«ng b»ng x· héi vµ c¸c quyÒn lîi kh¸c nh− phóc lîi, b¶o hiÓm cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cña Trung t©m, ®¶m b¶o h×nh thµnh ba lîi Ých: víi Nhµ n−íc, tËp thÓ vµ ng−êi lao ®éng. + Thùc hiÖn tèt c«ng t¸c b¶o vÖ an toµn tÝnh m¹ng, tµi s¶n vµ trËt tù trÞ an t¹i Trung t©m. + Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª, kÕ to¸n, h¹ch to¸n, b¸o c¸o ®Þnh kú vµ b¸o c¸o bÊt th−êng theo yªu cÇu cña cÊp trªn vµ cña Tæng C«ng ty. 2.3.1.1.3. §Æc ®iÓm kinh doanh cña Trung t©m: Ngµy 23/10/1996 Trung t©m dÞch vô th−¬ng m¹i D−îc mü phÈm ®· trë thµnh mét doanh nghiÖp Nhµ n−íc theo ®óng nghÜa cña nã nh−ng trong ho¹t ®éng kinh doanh, C«ng ty ph¶i tu©n thñ theo c¸c quy ®Þnh Nhµ n−íc vµ Tæng C«ng ty D−îc nh÷ng quy ®Þnh nµy ®· lµm cho m« 20
- Xem thêm -