Tài liệu Bien-phap-quan-ly-to-chuyen-mon

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 62 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

A. PHẦN MỞ ĐẦU Trong trường THPT, Tổ chuyên môn là một bộ phận cấu thành trong trong bộ máy tổ chức, quản lý của trường THCS, THPT. Trong trường, các tổ, nhóm chuyên môn có mối quan hệ hợp tác với nhau, phối hợp các các bộ phận nghiệp vụ khác và các tổ chức Đảng, đoàn thể trong nhà trường nhằm thực hiện chiến lược phát triển của nhà trường, chương trình giáo dục và các hoạt động giáo dục và các hoạt động khác hướng tới mục tiêu giáo dục. Hoạt động chuyên môn của Tổ chuyên môn là một hoạt động thiết yếu, chủ lực cho tất cả hoạt động giáo dục. Vai trò quản lý của tổ trưởng góp phần không ít vào việc nâng cao chất lượng giáo dục. Mọi công tác chuyên môn được bàn bạc, thống nhất và đi đến việc thực hiện đều phải qua các sinh hoạt giữa các thành viên trong tổ nhằm đảm bảo hiệu quả đúng theo mọi tiến độ của kế hoạch năm học đã được xây dựng. Năm học 2009 – 2010 thực hiện chủ đề “ Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” ; tiếp tục thực hiện các cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế quyết tâm thi đua dạy tốt, học tốt đã và đang tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và nâng cao chất lượng dạy học. Vậy để thực hiện tốt nhiệm vụ đặt ra của các cấp, ngành thì trước hết phải đổi mới công tác quản lý và đổi mới phải bắt đầu từ tổ chức các Tổ chuyên môn. Bởi vì, Tổ chuyên môn là một bộ phận hết sức quan trọng trong tất cả các hoạt động của trường học nói chung và trường THPT nói riêng. Tổ chuyên môn có vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xây dựng kế hoạch hoạt động, xây dựng chương trình giảng dạy bộ môn, quản lý giáo viên trong tổ một cách cụ thể, đi sát các lớp, cập nhật tình hình chất lượng học sinh cũng như trình độ, năng lực của giáo viên trong công tác giảng dạy và giáo dục ở nhà trường. Theo kết luận của Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa IX “về tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 2 khóa VIII, phương hướng phát triển giáo dục-đào tạo, khoa học công nghệ từ nay đến năm 2005 và 2010”, Đảng nhấn mạnh: tạo chuyển biến cơ bản về chất lượng giáo dục, trước hết là nâng cao đội ngũ giáo viên, thực hiện giáo dục toàn diện…”. Đội ngũ nhà giáo là nhân tố hàng đầu quyết định chất lượng giáo dục, do đó việc xây dựng đội ngũ giáo viên đáp ứng được yêu cầu phát triển chung của sự nghiệp giáo dục là yếu tố hàng đầu quyết định sự thành công của sự nghiệp giáo dục. Để thực hiện mục tiêu đó, công tác quản lý Tổ chuyên môn cần có những biện pháp quản lý phù hợp góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của trường. Do đó, bản thân đã chọn đề tài: “Những biện pháp quản lý Tổ chuyên môn ở trường THPT Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế” 1 B. PHẦN NỘI DUNG NHỮNG BIỆN PHÁP QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG TỔ CHUYÊN MÔN Ở TRƯỜNG THPT VINH XUÂN, HUYỆN PHÚ VANG, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ I. Đặc điểm tình hình Trường THPT Vinh Xuân được thành lập năm 2003, nằm ở địa bàn xã Vinh Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Năm học 2009 – 2010, trường có 28 lớp gồm 1223 học sinh, gồm có 72 cán bộ giáo viên, đa số giáo viên trẻ, nhà ở xa trường. Trường gồm có 07 tổ khối chuyên môn: Ngữ văn, Tiếng Anh, Toán – Tin, Lý – Hoá, Sử - Địa - GDCD, Sinh - Kỹ thuật Thể dục, Văn phòng. Trong 07 tổ khối chuyên môn chỉ có 02 Tổ chuyên môn riêng, còn các tổ khối khác giáo viên dạy các bộ môn khác nhau. Do vậy việc điều hành quản lí giáo viên để thực hiện công tác chuyên môn theo kế hoạch từng tuần, từng tháng, từng học kì và cả năm của tổ bộ môn là một việc đòi hỏi sự năng động, sáng tạo của người tổ trưởng để phù hợp với môn học khác nhau, phù hợp với từng đối tượng khác nhau để nâng cao chất lượng giảng dạy của giáo viên, của tổ bộ môn, đồng thời nâng cao chất lượng giáo dục của trường. Bên cạnh một số tổ khối chuyên môn làm khá tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ, thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy, công tác chủ nhiệm, phối kết hợp với các tổ chức khác trong trường, phát huy tính chủ động, sáng tạo trong sinh hoạt chuyên môn để nâng cao chất lượng bộ môn; vẫn còn một số tổ nhận thức chưa đầy đủ và thực hiện chưa đạt hiệu quả cao về chuyên môn, lúng túng trong việc xây dựng kế hoạch, thực hiện giờ sinh hoạt chuyên môn, còn mang nặng tính hình thức, mang nặng tính hành chính nên chất lượng bộ môn và giáo dục học sinh còn có hạn chế. Trong công tác quản lý, người quản lí cần xác định đầy đủ chức năng, nhiệm vụ của tổ khối chuyên môn, vai trò của người tổ trưởng để có những biện pháp quản lý, kiểm tra, đánh giá phù hợp, chính xác để phát huy vai trò của Tổ chuyên môn trong hoạt động của trường. II. Những biện pháp quản lý Tổ chuyên môn 1. Phổ biến, quán triệt chức năng, nhiệm vụ của Tổ chuyên môn a. Chức năng Tổ chuyên môn 2 - Tổ chuyên môn giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động nghiệp vụ chuyên môn liên quan đến dạy và học; - Tổ chuyên môn trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định. - Tổ chuyên môn là đầu mối để Hiệu trưởng quản lý nhiều mặt, nhưng chủ yếu vẫn là hoạt động chuyên môn, tức là hoạt động dạy học trong trường. - Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng xây dựng kế hoạch; điều hành tổ chức, hoạt động của tổ theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên trong tổ; đánh giá, xếp loại và đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên thuộc tổ mình quản lý. Do đó, tổ trưởng chuyên môn phải là người có phẩm chất đạo đức tốt; có năng lực, trình độ, kinh nghiệm chuyên môn; có uy tín đối với đồng nghiệp, học sinh. Tổ trưởng chuyên môn phải là người có khả năng tập hợp giáo viên trong tổ, biết lắng nghe, tạo sự đoàn kết trong tổ, gương mẫu, công bằng, kiên trì, khéo léo trong giao tiếp, ứng xử. b. Nhiệm vụ Tổ chuyên môn Nhiệm vụ của Tổ chuyên môn quy định theo Điều lệ trường THPT ban hành theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ở Điều 16 về Tổ chuyên môn - Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, giáo viên, viên chức thư viện, viên chức thiết bị thí nghiệm của trường trung học được tổ chức thành Tổ chuyên môn theo môn học hoặc nhóm môn học. Mỗi Tổ chuyên môn có tổ trưởng, từ 01 đến 02 tổ phó chịu sự quản lý chỉ đạo của Hiệu trưởng, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ vào đầu năm học. - Tổ chuyên môn có những nhiệm vụ sau: + Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ, hướng dẫn xây dựng và quản lý kế hoạch cá nhân của tổ viên theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; + Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn và nghiệp vụ; tham gia đánh giá, xếp loại các thành viên của tổ theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo; + Đề xuất khen thưởng, kỷ luật đối với giáo viên. - Tổ chuyên môn sinh hoạt hai tuần một lần. 2. Tăng cường vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong quản lý dạy học ở trường 3 a. Quản lý giảng dạy của giáo viên - Xây dựng kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác theo kế hoạch giáo dục, phân phối chương trình môn học của Bộ Giáo dục và Đào tạo và kế hoạch năm học của nhà trường; - Xây dựng kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; - Xây dựng kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; - Hướng dẫn xây dựng và quản lý việc thực hiện kế hoạch cá nhân, soạn giảng của tổ viên (kế hoạch cá nhân dạy chuyên đề, tự chọn, ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; soạn giáo án theo phân phối chương trình, chuẩn kiến thức, kĩ năng và sách giáo khoa, thảo luận các bài soạn khó; viết sáng kiến kinh nghiệm về nâng cao chất lượng dạy học, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, phát hiện và bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém...); - Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên trong tổ, giáo viên mới tuyển dụng (đổi mới phương pháp dạy học; đổi mới kiểm tra, đánh giá; dạy học theo chuẩn kiến thức kĩ năng; sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT trong dạy học góp phần đổi mới phương pháp dạy học, phương pháp kiểm tra, đánh giá...). - Điều hành hoạt động của tổ (tổ chức các cuộc họp tổ theo định kì quy định về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác; lưu trữ hồ sơ của tổ; thực hiện báo cáo cho Hiệu trưởng theo quy định); - Quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn của giáo viên (thực hiện hồ sơ chuyên môn; soạn giảng theo kế hoạch dạy học và phân phối chương trình, chuẩn kiến thức kĩ năng; ra đề kiểm tra, thực hiện việc cho điểm theo quy định; kế hoạch dự giờ của các thành viên trong tổ...); - Dự giờ giáo viên trong tổ theo quy định (4 tiết/giáo viên/năm học); - Các hoạt động khác (đánh giá, xếp loại giáo viên; đề xuất khen thưởng, kỷ luật giáo viên... Việc này đòi hỏi tổ trưởng chuyên môn phải nắm thật rõ về tổ viên của mình về ưu điểm hạn chế trong việc thực hiện nhiệm vụ giảng dạy được phân công). 4 b. Quản lý học tập của học sinh - Nắm được kết quả học tập của học sinh thuộc bộ môn quản lý để có biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục. - Đề xuất, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động nội, ngoại khóa để thực hiện mục tiêu giáo dục. - Các hoạt động khác (theo sự phân công của Hiệu trưởng). 3. Quản lý sinh hoạt Tổ chuyên môn - Sinh hoạt Tổ chuyên môn là một hoạt động chuyên môn không thể thiếu trong hoạt động của nhà trường; là dịp để trao đổi chuyên môn góp phần nâng cao chất lượng dạy học. Thông qua sinh hoạt Tổ chuyên môn sẽ xuất hiện nhiều ý tưởng. Do vậy, tổ trưởng cần tạo điều kiện để giáo viên nói lên ý tưởng, kinh nghiệm của mình. Nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn cần đa dạng, phong phú, có thay đổi và phải có chuẩn bị trước về nội dung và cách thức tổ chức thực hiện. - Thông qua sinh hoạt chuyên môn để thảo luận, đánh giá, thống nhất định hướng nội dung, phương pháp giảng dạy các bài học, có thể góp ý các tiết dạy dự giờ thao giảng đồng nghiệp để học hỏi lẫn nhau, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề. - Việc sinh hoạt Tổ chuyên môn thực hiện theo định kì quy định trong Điều lệ trường THPT (2 tuần/lần). Thời gian do Hiệu trưởng quy định và tuỳ yêu cầu về tính chất, nội dung công việc). - Nội dung sinh hoạt Tổ chuyên môn thực hiện theo nhiệm vụ quy định (tránh việc sinh hoạt chỉ để giải quyết sự vụ, sự việc và hoặc mang tính hành chính). - Người quản lý nắm bắt thông tin, tình hình của Tổ chuyên môn, kiểm tra biên bản sinh hoạt của Tổ chuyên môn để đánh giá hiệu quả sinh hoạt chuyên môn, góp ý kịp thời để khắc phục những tồn tại để từng bước nâng cao chất lượng sinh hoạt chuyên môn. 4. Đánh giá chất lượng hoạt động Tổ chuyên môn Theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo: Tổ chuyên môn của nhà trường hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định. a. Có kế hoạch công tác và hoàn thành các nhiệm vụ theo quy định tại Điều lệ trường trung học 5 - Kế hoạch hoạt động chung của tổ theo tuần tháng, học kì và cả năm học nhằm thực hiện chương trình, kế hoạch dạy học và các hoạt động khác; - Kế hoạch cụ thể dạy chuyên đề, tự chọn, dạy ôn thi tốt nghiệp, dạy bồi dưỡng học sinh yếu kém; - Kế hoạch cụ thể về sử dụng đồ dùng dạy học, thiết bị dạy học đúng, đủ theo các tiết trong phân phối chương trình; - Kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa, báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm. - Văn bản của lãnh đạo nhà trường về việc nhận xét thực hiện các nhiệm vụ năm học của Tổ chuyên môn; - Các minh chứng khác (nếu có) b. Sinh hoạt ít nhất hai tuần một lần về hoạt động chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động giáo dục khác - Biên bản sinh hoạt chuyên môn của tổ hoặc nhóm chuyên môn; - Sổ nhật ký hoặc biên bản đánh giá chất lượng về hiệu quả hoạt động giáo dục của các thành viên trong tổ; - Biên bản đánh giá, xếp loại giáo viên; - Các thông tin, minh chứng khác liên quan đến chỉ số. c. Hằng tháng, rà soát, đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ được phân công - Biên bản rà soát, đánh giá để cải tiến các biện pháp thực hiện nhiệm vụ được giao của Tổ chuyên môn. - Biên bản chỉnh sửa, bổ sung các nội dung mới, các biện pháp mới vào kế hoạch. 6. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra giáo viên và tổ chuyên môn - Trường xây dựng kế hoạch thanh tra kiểm tra toàn diện, chuyên đề, đột xuất, định kỳ đối với cán bộ giáo viên và tổ chuyên môn ngay từ đầu năm học. - Tổ chuyên môn chủ động đề xuất kế hoạch kiểm tra, thanh tra của tổ báo cáo cho trường để lãnh đạo nhà trường kiểm tra, thanh tra từ 30 – 35% giáo viên của tổ trong một năm. - Trường kiểm tra hồ sơ các tổ chuyên môn theo từng học kỳ, 100% tổ chuyên môn được kiểm tra. - Sau khi kiểm tra, thanh tra, lãnh đạo trường tổng kết, đánh giá để giáo viên, tổ chuyên môn thấy được ưu, khuyết điểm để rút kinh nghiệm hoạt động có hiệu quả hơn. 6 7. Đánh giá mối quan hệ giữa Tổ chuyên môn với Ban Giám hiệu và các cơ cấu tổ chức khác trong trường a. Đối với Ban Giám hiệu - Tổ chuyên môn là cầu nối giữa Hiệu trưởng và giáo viên trong tổ về thông tin 2 chiều nhằm mục tiêu cuối cùng là nâng cao chất lượng giáo dục. Hiệu trưởng có thông tin để đánh giá chính xác giáo viên, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của họ từ đó phân công giáo viên hợp lý, đạt hiệu quả tốt; chuyển tải cho giáo viên trong tổ các chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên. - Tổ chức thực hiện chỉ đạo chuyên môn của Hiệu trưởng và cơ quan quản lý cấp trên về các hoạt động dạy học, giáo dục: Thực hiện kế hoạch, chương trình giáo dục, chuẩn kiến thức kĩ năng, đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra, đánh giá…qua các hoạt động cụ thể như bồi dưỡng giáo viên, học sinh, dự giờ, thăm lớp… b. Đối với công tác chủ nhiệm Các thành viên trong Tổ chuyên môn cũng thực hiện công tác chủ nhiệm. Mối quan hệ này sẽ giúp giáo viên trao đổi chuyên môn và trao đổi về công tác quản lý học sinh, hiểu rõ hơn học sinh, từ đó góp phần vào công tác giáo dục toàn diện học sinh và như vậy sẽ giúp công tác giảng dạy đạt kết quả tốt hơn. c. Đối với Chi bộ Đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh - Trong Tổ chuyên môn có các thành viên là đảng viên sẽ góp phần truyền đạt chủ trương, nghị quyết của Chi bộ Đảng đến Tổ chuyên môn kịp thời, chính xác hơn. Các tổ viên là đảng viên sẽ gương mẫu, thúc đẩy các thành viên khác thực hiện nhiệm vụ tốt hơn. Tăng cường công tác bồi dưỡng các đoàn viên ưu tú đối với tổ Sử - Địa GDCD, giới thiệu cho Đảng kết nạp để tổ có đảng viên, tạo điều kiện thuận lợi hơn trong công tác điều hành, quản lý, phổ biến các nghị quyết của Chi bộ. - Tổ chuyên môn cũng hỗ trợ hoạt động của Công đoàn, Đoàn Thanh niên bằng cách truyền đạt các chủ trương của các đoàn thể này để phối hợp chặt chẽ và từ đó góp phần giáo dục toàn diện học sinh, thực hiện kế hoạch nhà trường và thực hiện được mục tiêu giáo dục đề ra. - Tổ chuyên môn không thể hoạt động độc lập mà có quan hệ chặt chẽ với các Tổ chuyên môn khác, với Ban Giám hiệu nhà trường, với Công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Các mối quan hệ trên nếu được thực hiện tốt, chặt chẽ, đồng bộ thì chắc chắn hoạt động của Tổ chuyên môn sẽ đạt hiệu quả tốt hơn. 7 C. PHẦN KẾT LUẬN Để thực hiện được chủ đề năm học “Năm học đổi mới quản lý và nâng cao chất lượng giáo dục” thì đổi mới cách quản lý từ Tổ chuyên môn, đổi mới từ cách sinh hoạt tổ, mỗi thành viên trong tổ là một hạt nhân quan trọng. Mỗi giáo viên phải không ngừng phấn đấu để nâng cao trình độ, đổi mới phương pháp dạy học, ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp, có hiệu quả để nâng cao chất lượng dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện từng bước thực hiện thành công sự nghiệp giáo dục mà Đảng, Nhà nước và nhân dân đã giao phó. Do đó người quản lý phải tăng cường các biện pháp quản lý Tổ chuyên môn, thường xuyên kiểm tra, có đánh giá kịp thời để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các tổ khối chuyên môn hoạt động đạt hiệu quả cao, khắc phục những tồn tại để vươn lên. Từ đó nâng cao chất lượng của bộ môn, xây dựng mỗi Tổ chuyên môn là một tập thể thực sự đoàn kết, nhiệt tình thực hiện thành công kế hoạch của tổ, của trường. Để đạt được điều đó, người tổ trưởng phải có cái nhìn tổng quát và biết gắn kết những ý tưởng riêng trong tổ thành ý tưởng chung của cả tổ và biến những kế hoạch đó thành những hoạt động cụ thể cho Tổ chuyên môn. Sinh hoạt Tổ chuyên môn sẽ thực sự có hiệu quả khi các thành viên trong tổ thực sự đoàn kết, tự giác, nỗ lực không ngừng và có thêm sự hỗ trợ kịp thời của lãnh đạo nhà trường và các tổ chức đoàn thể. Mỗi một giáo viên cần cố gắng “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, thực sự “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương tự học và sáng tạo”, thi đua dạy tốt để xây dựng tổ khối chuyên môn vững mạnh, góp phần xây dựng nhà trường phát triển trong sự nghiệp “trồng người” đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của xã hội, từng bước xây dựng trường THPT Vinh Xuân ngày càng vững mạnh. Vinh Xuân, ngày 29 tháng 12 năm 2009 Người thực hiện Hoàng Anh Tuấn 8 PHỤ LỤC QUẢN LÝ HỒ SƠ TỔ CHUYÊN MÔN 1. Hồ sơ quản lý của tổ trưởng, tổ phó chuyên môn: - Giáo án (giáo án chính khoá, giáo án tự chọn, giáo tích hợp) - Sổ dự giờ - Sổ báo giảng - Sổ tích luỹ chuyên môn - Tập tài liệu văn bản tham khảo gồm có: + Các văn bản, chỉ thị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2009-2010 + Qui chế đánh giá, xếp loại học sinh + Điều lệ trường THPT + Qui định các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục trường PT + Tập chuẩn kiến thức, kỹ năng - Phân phối chương trình ( chính khoá và bám sát tự chọn ) - Kế hoạch năm học của tổ - Kế hoạch hoạt động ngoại khoá - Danh sách giáo viên đăng ký báo cáo chuyên đề, sáng kiến kinh nghiệm - Biên bản sinh hoạt Tổ chuyên môn - Phiếu kiểm tra đánh giá hồ sơ, giáo án của tổ viên - Hồ sơ bài kiểm tra gồm có: +Đề kiểm tra +Đáp án, biểu điểm +Phiếu thống kê kết quả từng bài kiểm tra 2. Hồ sơ chuyên môn của giáo viên - Giáo án (giáo án chính khoá, giáo án tự chọn, gián án tích hợp) - Sổ dự giờ - Sổ báo giảng - Sổ chủ nhiệm (nếu có ) - Sổ tích luỹ chuyên môn - Tập tài liệu văn bản tham khảo (như trên) 9 TÀI LIỆU THAM KHẢO ***** 1. Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, ban hành kèm theo Quyết định số 07/2007/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 2. Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng trường THPT ban hành kèm theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGDĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. 3. Dự thảo Hướng dẫn sử dụng tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT (theo Quyết định số 80/2008/QĐ-BGD&ĐT ngày 30/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường THPT). 4. Các tài liệu khác. 10 PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC TRƯỜNG ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. ………………,ngày ……tháng…..năm …….. PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG KHOA HỌC SỞ GD&ĐT THỪA THIÊN HUẾ ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………….. ………………,ngày ……tháng…..năm ……. 11
- Xem thêm -