Tài liệu Biện pháp quản lý dạy học môn tiếng anh ở các trường thcs thị xã từ sơn tỉnh bắc ninh

  • Số trang: 97 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 67 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27072 tài liệu

Mô tả:

§¹i häc th¸i nguyªn Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m _________________ NguyÔn V¨n Dòng biÖn ph¸p qu¶n lý d¹y häc m«n TiÕng Anh ë c¸c tr-êng THCS thÞ x· Tõ S¬n tØnh B¾c Ninh LuËn v¨n th¹c sü qu¶n lý gi¸o dôc Th¸i Nguyªn , N¨m 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn §¹i häc th¸i nguyªn Tr-êng ®¹i häc s- ph¹m _________________ NguyÔn V¨n Dòng biÖn ph¸p qu¶n lý d¹y häc m«n TiÕng Anh ë c¸c tr-êng THCS thÞ x· Tõ S¬n tØnh B¾c Ninh Chuyªn ngµnh : Qu¶n lý gi¸o dôc M· sè: 60. 14. 05 LuËn v¨n th¹c sü qu¶n lý gi¸o dôc Ng-êi h-íng dÉn khoa häc : TS. D-¬ng ThÞ DiÖu Hoa Th¸i Nguyªn – N¨m 2011 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo khoa Sau đại học, khoa Tâm lý Giáo dục trƣờng ĐHSP Thái Nguyên đã nhiệt tình giảng dạy và tạo điều kiện thuận lợi để tôi hoàn thành chƣơng trình cao học. Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành tới TS Dƣơng Thị Diệu Hoa ngƣời thầy đã trực tiếp tận tình hƣớng dẫn tôi trong suốt quá trình nghiên cứu triển khai đề tài. Tôi xin chân thành cảm ơn các đồng chí cán bộ quản lý, các thầy giáo, cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tại trƣờng THCS Nguyễn Văn Cừ và các trƣờng THCS trên địa bàn thị xã Từ Sơn - những ngƣời đã cung cấp cho tôi những tƣ liệu cần thiết để hoàn thành công trình nghiên cứu này. Luận văn còn có những thiếu sót, rất mong nhận đƣợc sự đóng góp ý kiến của các thầy cô giáo và các bạn đồng nghiệp. Xin chân thành cảm ơn! Thái Nguyên, ngày 8 tháng 8 năm 2011 Tác giả Nguyễn Văn Dũng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TRONG LUẬN VĂN BGH : Ban giám hiệu CBQL : Cán bộ quản lý CNXH : Chủ nghĩa xã hội ĐH - CĐ : Đại học - Cao đẳng ĐTB : Điểm trung bình G : Giỏi GD : Giáo dục GV : Giáo viên HS : Học sinh K : Kém KH : Khá NXB : Nhà xuất bản QLGD : Quản lý giáo dục TB : Trung bình THCS : Trung học cơ sở THPT : Trung học phổ thông TNKQ : Trắc nghiệm khách quan UBND : Uỷ ban nhân dân VD : Ví dụ Y : Yếu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn MỤC LỤC Nội dung Trang Mở đầu: 1 1. Lý do chọn đề tài 1 2. Mục đích nghiên cứu 2 3. Đối tƣợng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 2 4. Giả thuyết khoa học 2 5. Nhiệm vụ nghiên cứu 2 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu đề tài 3 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 3 Chƣơng I: CƠ SỞ LÝ LUẬN CỦA VIỆC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG 5 DẠY HỌC TIẾNG ANH Ở TRƢỜNG THCS 1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề 5 1.2. Một số khái niệm công cụ có liên quan đến đề tài 9 1.3. Vai trò, ý nghĩa của hoạt động dạy học ngoại ngữ trong việc 14 nâng cấp chất lƣợng giáo dục học sinh ở trƣờng THCS 1.4. Cơ sở tấm lý học và giáo dục học của việc quản lý hoạt động dạy 16 và h ọc Tiếng Anh trong nhà trƣờng THCS 1.5. Mục tiêu, nội dung, hình thức của hoạt động dạy và học tiếng 20 Anh trong trƣờng THCS 1.6. Vai trò của ngƣời giáo viên và nhà quản lý trong hoạt động dạy tiếng Anh trong nhà trƣờng THCS Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 22 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 26 TIẾNG ANH Ở CÁC TRƢỜNG THCS THỊ Xà TỪ SƠN 2.1. Vị trí địa lý, điều kiện kinh tế, văn hoá của thị xã Từ Sơn có ảnh 26 hƣởng đến hoạt động dạy 2.2. Quy mô trƣờng lớp, số học sinh cán bộ giáo viên các trƣờng 26 THCS của thị xã Từ Sơn năm học 2010 - 2011 2.3. Những yếu tố và điều kiện cho việc quản lý, tổ chức dạy tiếng 27 Anh ở các trƣờng thị xã Từ Sơn 2.4. Thực trạng quản lý dạy học tiếng Anh ở các trƣờng THCS thị xã 36 Từ Sơn 2.5. Đánh giá chung về những thuận lợi, khó khăn và hiệu quả của 45 việc triển khai các biện pháp quản lý hoạt động dạy tiến Anh ở các trƣờng thị xã Từ Sơn Chƣơng 3:MỘT SỐ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ DẠY TIẾNG ANH Ở CÁC 49 TRƢỜNG THCS THỊ Xà TỪ SƠN 3.1. Nguyên tắc đề xuất các biện pháp 49 3.2. Đề xuất các biện pháp 49 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp 64 3.4. Khảo nghiệm tính khả thi và tính cần thiết các biện pháp đề xuất 65 3.5. Thực nghiệm sƣ phạm 71 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 76 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 79 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn PHỤ LỤC PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho cán bộ quản lý nhà trường) Để nâng cao chất lƣợng dạy và học trong trƣờng THCS, xin đồng chí cho chúng tôi biết một số thông tin sau: Câu 1. Theo đồng chí để tổ chức tốt việc dạy học tiếng Anh đòi hỏi ở ngƣời giáo viên năng lực và phẩm chất nào ? (Hãy xếp các năng lực và phẩm chất theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần 1,2,3,...). A. Giáo viên giỏi chuyên môn  B. Giáo viên có lòng nhiệt tình, say mê với công việc  C. Biết sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy nhƣ máy  chiếu, đài, máy vi tính D. Có khả năng tổ chức ngoại khóa bộ môn (Đố vui, picnic, kịch hóa...)  E. Nghiêm khắc với học sinh  Câu 2. Các yếu tố và điều kiện nào là quan trọng nhất đối với việc tổ chức dạy học tiếng Anh. (Hãy đánh dấu X vào ô trùng với ý kiến của đồng chí). A. Giáo viên giỏi chuyên môn  B. Quản lý dạy và học tốt  C. Trang thiết bị hiện đại  D. Quan tâm đến đời sống của giáo viên  E. Học sinh có ý thức học tốt  Yếu tố khác (Xin ghi cụ thể): ................................................................... ............................................................................................................................. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Câu 3. Ở trƣờng đồng chí việc kiểm tra định kỳ năm học 2009 - 2010, 2010 – 2011 đã đƣợc tiến hành bằng hình thức nào ? (Đánh dấu  vào ô trùng với ý kiến của đồng chí).  Trắc nghiệm khách quan  Tự luận  Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận  Kiểm tra vấn đáp. Câu 4. Để nâng cao chất lƣợng dạy học tiếng An, đơn vị của đồng chí đã sử dụng những biện pháp quản lý nào dƣới đây và mức độ nhƣ thế nào ? Mức độ thực hiện TT Tên biện pháp Tốt Bình Còn thƣờng hạn chế 1 Nâng cao năng lực lập kế hoạch cho cán bộ quản lý và giáo viên 2 Tăng cƣờng tổ chức và quản lý hoạt động ngoại khóa bộ môn 3 Khen thƣởng cao đối với giáo viên giỏi và học sinh giỏi 4 Dự giờ thƣờng xuyên 5 Thực hiện các bài kiểm tra bằng hình thức trắc nghiệm khách quan 6 Trao đổi kinh nghiệm quản lý giữa các Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Chƣa thực hiện trƣờng 7 Tổ chức cho giáo viên đi tập huấn ở nƣớc ngoài 8 Đầu tƣ cơ sở vật chất cho việc học ngoại ngữ tốt Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân - Nữ - Nam - Tuổi - Số năm làm công tác quản lý - Thâm niên công tác - Trình độ chuyên môn Xin cảm ơn đồng chí ! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN (Dành cho giáo viên nhà trường) Để nâng cao chất lƣợng dạy và học trong trƣờng THCS, xin đồng chí vui lòng cung cấp cho chúng tôi biết một số thông tin sau: Câu 1. Để tổ chức tốt việc dạy học tiếng Anh đòi hỏi ở ngƣời giáo viên năng lực và phẩm chất nào ? (Hãy xếp các năng lực và phẩm chất theo thứ tự tầm quan trọng giảm dần 1, 2, 3 ...). A. Giáo viên giỏi chuyên môn  B. Giáo viên có lòng nhiệt tình, say mê với công việc  C. Biết sử dụng các trang thiết bị hiện đại trong giảng dạy nhƣ máy chiếu, đài, máy vi tính  D. Có khả năng tổ chức ngoại khóa bộ môn (Đố vui, picnic, kịch hóa...)  E. Nghiêm khắc với học sinh  Câu 2. Các yếu tố và điều kiện nào là quan trọng nhất đối với việc tổ chức dạy học tiếng Anh. (Hãy đánh dấu X). A. Giáo viên giỏi chuyên môn  B. Quản lý dạy và học tốt  C. Trang thiết bị hiện đại  D. Quan tâm đến đời sống của giáo viên  E. Học sinh có ý thức học tốt  Yếu tố khác (Xin ghi cụ thể): ................................................................... ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. ............................................................................................................................. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Câu 3. Ở trƣờng đồng chí việc kiểm tra định kỳ năm học 2009 - 2010, 2010- 2011 đã đƣợc tiến hành bằng hình thức nào ?(Đánh dấu  vào ô phù hợp)  Trắc nghiệm khách quan  Tự luận  Trắc nghiệm khách quan kết hợp tự luận  Kiểm tra vấn đáp.. Câu 4. Đánh giá của đồng chí về mức độ thực hiện các công việc sau tại trƣờng đồng chí công tác. Mức độ Công việc Tốt Bình Chƣa Còn thƣờng hạn chế A Dự giờ thƣờng xuyên có báo trƣớc B Dự giờ đột xuất C Kiểm tra học sinh định kỳ D Kiểm tra giáo án, sổ điểm đột xuất E Khen thƣởng giáo viên giỏi F Mở các lớp tập huấn tại khu vực G Thăm hỏi hiếu, hỷ H Thực hiện ngày công cao I Tổ chức thi giáo viên giỏi Câu 5. Đồng chí đi dự giờ đồng nghiệp bao nhiêu lần/ 1 năm học ? (Hãy khoanh tròn vào số chọn) 1 2 3 4 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên 6 7 http://www.lrc-tnu.edu.vn làm Câu 6. Đồng chí đã đƣợc cán bộ quản lý, giáo viên trong tổ dự giờ mấy lần/ năm ?(Hãy khoanh tròn vào số chọn) 1 2 3 4 5 6 7 Câu 7 . Đồng chí có yên tâm với công việc mà mình đã lựa chọn ? (Đánh dấu )  Có  Không  Bình thƣờng  Chán nản Câu 8. Theo đồng chí việc quản lý dạy học tiếng Anh ở trƣờng hiện nay đƣợc thực hiện nhƣ thế nào ? (Đánh dấu )  Tốt  Khá  Bình thƣờng  Còn nhiều hạn chế Câu 9 . Yếu tố nào đóng vai trò quan trọng để việc tổ chức dạy học tiếng Anh tốt ? (Đánh dấu )  Cán bộ quản lý  Giáo viên bộ môn  Cơ sở vật chất  Tất cả đều quan trọng  Học sinh Xin đồng chí vui lòng cho biết một số thông tin cá nhân - Nữ - Nam - Tuổi - Trình độ : Đại học Cao đẳng - Thâm niên công tác Chân thành cảm ơn đồng chí ! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN ( Dành cho học sinh ) Để nâng cao chất lƣợng dậy học ở trƣờng THCS, xin em vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin sau: Câu 1. Em thích học môn nào trong số các môn dƣới đây ? (Hãy đánh dấu  vào ô phù hợp với ý kiến của em).  Toán  Lý  Hóa  Sinh  Văn  Sử  Địa  tiếng Anh Câu 2. Việc học tiếng Anh có tác dụng nhƣ thế nào đối với bản thân em ? (Hãy đánh dấu  vào trước câu chọn).  Rèn luyện tính kiên nhẫn, rèn trí nhớ.  Mở rộng tầm hiểu biết (Đất nƣớc, con ngƣời, phong cảnh)  Khiến em mạnh dạn, tự tin trong giao tiếp  Tạo sự gắn bó, đoàn kết hơn với bạn bè  Tác dụng khác... ghi cụ thể Câu 3. Ở trƣờng em việc tổ chức ngoại khóa bộ môn đƣợc tiến hành nhƣ thế nào ? (Hãy đánh dấu  vào trước câu chọn).  Thƣờng xuyên.  Thỉnh thoảng  Chƣa bao giờ. Câu 4. Việc sử dụng máy chiếu, băng đài trong tiết tiếng Anh ở lớp em ra sao ? (Hãy đánh dấu  vào trước câu chọn).  Thƣờng xuyên.  Thỉnh thoảng Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Chƣa bao giờ. http://www.lrc-tnu.edu.vn Câu 5. Theo em để chất lƣợng học tiếng Anh của học sinh đạt kết quả tốt thì cần những điều kiện nào dƣới đây từ phía nhà trƣờng, giáo viên, học sinh. (Đ ánh dấu (+) v ào ô phù hợp với ý kiến của em ). Điều kiện Nhà trƣờng Giáo viên 1 Có phòng nghe nhìn 2 Tăng cƣờng dạy phụ đạo 3 Giáo viên giỏi, nhiệt tình 4 Lớp học ít (sĩ số) 5 Tổ chức vui chơi 6 Học tập chăm chỉ 7 Làm bài trắc nghiệm khách quan 8 Tổ chức kiểm tra vấn đáp 9 Điều kiện khác Xin em cho biết một vài thông tin cá nhân : - Học sinh lớp: ............... - Trƣờng : .................................................. - Học lực - Nam Nữ Xin chân thành cám ơn em ! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn Học sinh PHIẾU TRƢNG CẦU Ý KIẾN ( Dành cho phụ huynh học sinh ) Để nâng cao chất lƣợng dậy học ở trƣờng THCS, xin bác vui lòng cho chúng tôi biết một số thông tin sau: Câu 1. Theo bác môn học nào là môn quan trọng nhất đối với các em ? (Hãy đánh dấu  vào ô).  Toán  Lý  Hóa  Sinh  Văn  Sử  Địa  tiếng Anh Câu 2. Việc thực hành các kỹ năng: nghe, nói, đọc, viết của các em đƣợc thƣờng xuyên thể hiện qua :  Nghe những bản nhạc bằng tiếng Anh  Xem những bộ phim có phụ đề bằng tiếng Anh  Giao lƣu với ngƣời nƣớc ngoài  Không có điều kiện để thể hiện Câu 3. Để nâng cao chất lƣợng môn tiếng Anh, nhà trƣờng mở lớp dạy thêm và các hoạt động ngoại khoá cho các em vào các buổi chiều, xin bác cho biết ý kiến ?  Đồng ý  Không đồng ý Câu 4. Để tạo sự công bằng, khách quan, trung thực trong việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh, xin bác cho biết ý kiến về hình thức kiểm tra, thi TNKQ ?  Đồng ý Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên  Không đồng ý http://www.lrc-tnu.edu.vn Câu 5. Do điều kiện cơ sở vật chất của nhà trƣờng còn thiếu, xin bác vui lòng cho biết ý kiến về các khoản đóng góp tự nguyện để xây dựng phòng chức năng học tiếng Anh ?  Đồng ý  Không đồng ý Câu 6. Đầu tƣ cho việc học tiếng Anh nhiều để sau này các em sẽ xin đƣợc việc làm rễ ràng hơn ?  Đồng ý  Không đồng ý Đề xuất ý kiến: ..................................................................................... .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. .................................................................................................................................. ............................................................................................................. Xin bác cho biết một vài thông tin cá nhân : - Phụ huynh học sinh lớp: ............... - Tuổi : ............................................. - Nghề nghiệp:................................ Xin chân thành cám ơn ! Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 1 MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Ngoại ngữ đóng một vai trò hết sức quan trọng trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta nhất là tiếng Anh - Tiếng được sử dụng rộng rãi trên thế giới. Trong nhiều năm qua, tiếng Anh đã trở thành ngôn ngữ giao tiếp phổ biến và là một trong các yếu tố không thể thiếu đối với bất kỳ một quốc gia nào muốn hội nhập quốc tế. Ở nước ta, hơn bao giờ hết ngoại ngữ, đặc biệt là tiếng Anh đã thực sự là một phương tiện giao tiếp, một công cụ làm việc, góp phần to lớn trong công cuộc công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước, giúp chúng ta vững bước trên con đường hội nhập quốc tế. Yêu cầu đặt ra cho ngành giáo dục đối với việc dạy và học ngoại ngữ là phải đào tạo ra nguồn nhân lực lao động có chất lượng cao, trong đó có khả năng sử dụng ngoại ngữ như là một công cụ để giao tiếp, nghiên cứu và học tập. Từ thực tế đó, trong những năm gần đây việc dạy và học ngoại ngữ đã được chú trọng. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã quy định ngoại ngữ là môn học bắt buộc đối với học sinh THCS. Nhiệm vụ của các trường THCS phải rèn luyện cho học sinh cả 4 kỹ năng Nghe - Nói - Đọc - Viết để các em có vốn kiến thức nhất định để tiếp tục học ở bậc học cao hơn. Quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với việc nâng cao hiệu quả đào tạo trong nhà trường phổ thông. Quản lý tốt sẽ giúp giáo viên và học sinh có những bước đi đúng đắn trong từng khâu của quá trình dạy và học, như việc xây dựng kế hoạch năm học của bộ môn của cá nhân, kế hoạch dự giờ, thăm lớp, vịêc chỉ đạo ra đề kiểm tra, đề thi, các hình thức ngoại khoá bộ môn, hội thảo. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 2 Các biện pháp này nhằm tác động trực tiếp đến người dạy và người học để họ kịp thời điều chỉnh phương pháp dạy và học, thực hiện đầy đủ, khoa học quá trình kiểm tra, đánh giá trên cơ sở công bằng, khách quan đáp ứng ngày càng đầy đủ và vững chắc các yêu cầu do mục tiêu giáo dục đề ra. Trong thực tiễn giảng dạy hiện nay việc quản lý quá trình dạy học vẫn còn nhiều bất cập, chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu của sự phát triển. Vì vậy tôi chọn đề tài “ Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng Anh ở các trƣờng THCS thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh”. 2. Mục đích nghiên cứu Trên cơ sở nguyên cứu lý luận và thực trạng việc quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường THCS thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh, chỉ ra những hạn chế, tồn tại trong công tác quản lý, từ đó đề xuất biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh để khắc phục những yếu kém, từng bước nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở địa phương. 3. Đối tƣợng nghiên cứu và khách thể nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu: Các biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Từ Sơn. 3.2. Khách thể nghiên cứu: Hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh. 4. Giả thuyết khoa học Quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở trường THCS đóng một vai trò hết sức quan trọng. Tuy nhiên, hiện nay việc tổ chức và quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ở các trường THCS thị xã Từ Sơn còn nhiều hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của thời đại, chậm đổi mới, kết quả chưa cao. Nếu có những biện pháp quản lý phù hợp, nhà quản lý sẽ giúp học sinh có hứng thú học tập và đạt kết quả cao, phát huy được tính tích cực, chủ động lĩnh hội kiến thức của học sinh. 5. Nhiệm vụ nghiên cứu Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn 3 5.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận việc quản lý và quản lý giáo dục của vấn đề dạy học tiếng Anh ở trường THCS. 5.2. Nghiên cứu thực trạng việc tổ thức dạy học tiếng Anh ở các trường THCS trên địa bàn thị xã Từ Sơn, đánh giá các ưu, nhược điểm trong công tác tổ chức và quản lý hoạt động này và tìm ra nguyên nhân của thực trạng đó. 5.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh nhằm nâng cao chất lượng dạy học tiếng Anh ở các trường THCS. 6. Giới hạn phạm vi nghiên cứu Đề tài chỉ tiến hành nghiên cứu việc dạy học tiếng Anh cho học sinh tại 14 trường THCS trên địa bàn thị xã Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh ( THCS Từ Sơn, THCS Đông Ngàn, THCS Tân Hồng, THCS Tam Sơn, THCS Đồng Nguyên, THCS Đình Bảng, THCS Phù Chẩn, THCS Châu Khê, THCS Nguyễn Văn Cừ, THCS H ương M ạc 1, THCS Hương M ạc 2, THCS Đồng K ỵ, THCS Trang Hạ, THCS Tương Giang). 7. Phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Phương pháp nghiên cứu tài liệu: Nghiên cứu tài liệu có liên quan đến công tác quản lý hoạt động dạy học tiếng Anh ( Văn bản chỉ đạo của Bộ GD – ĐT; Luật giáo dục sửa đổi năm 2009; Điều lệ trường THCS; Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học; Các chỉ thị của Bộ). Từ đó tìm ra các cơ sở lý luận cho đề tài cần nghiên cứu. 7.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn: Chúng tôi sử dụng phối hợp các phương pháp nghiên cứu sau: + Phương pháp điều tra bằng bảng hỏi: Nhằm thu thập thông tin ngược từ phía các cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh, phụ huynh học sinh về việc tổ chức, quản lý dạy học tiếng Anh ở địa phương trên cơ sở đố đề xuất các biện pháp quản lý phù hợp. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
- Xem thêm -