Tài liệu Biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục thcs

  • Số trang: 127 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 51 |
  • Lượt tải: 0
nhattuvisu

Đã đăng 27125 tài liệu

Mô tả:

Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC THCS LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC THÁI NGUYÊN – 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM ––––––––––––––––––––– HOÀNG THỊ HÀ BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC THCS Chuyên ngành: Quản lý giáo dục Mã số: 60.14.01.14 LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC GIÁO DỤC Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS. PHÙNG THỊ HẰNG THÁI NGUYÊN – 2013 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi, các kết quả nghiên cứu là trung thực và chưa được công bố trong bất kỳ công trình nào khác. Tác giả luận văn Hoàng Thị Hà i Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ LỜI CẢM ƠN Em xin bày tỏ tình cảm và lời biết ơn tới Lãnh đạo Trƣờng Đại học sƣ phạm - Đại học Thái Nguyên, các Thầy giáo Cô giáo đã tham gia giảng dạy và tạo điều kiện giúp đỡ em trong quá trình học tập và nghiên cứu tại nhà trường. đặc biệt là Tiến sĩ Phùng Thị Hằng, người đã trực tiếp hướng dẫn khoa học và tận tình giúp đỡ em trong suốt quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Chân thành cảm ơn Lãnh đạo Thành phố Uông Bí; Phòng GD&ĐT và các phòng, ban liên quan; Cán bộ quản lý và giáo viên các trường THCS thành phố Uông Bí đã tạo điều kiện, động viên và giúp đỡ tôi trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn. Trong quá trình học tập, nghiên cứu và hoàn thành luận văn, mặc dù bản thân đã luôn cố gắng nhưng chắc chắn không tránh khỏi những khiếm khuyết. Kính mong được sự góp ý, chỉ dẫn của các Thầy, các Cô và các bạn đồng nghiệp. Thái Nguyên, ngày tháng 8 năm 2013 Tác giả Hoàng Thị Hà ii Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ MỤC LỤC Lời cam đoan ......................................................................................................... i Lời cảm ơn ............................................................................................................ ii Mục lục ................................................................................................................ iii Danh mục các chữ viết tắt ................................................................................... iv Danh mục các bảng ............................................................................................... v Danh mục các sơ đồ, biểu đồ ............................................................................... vi MỞ ĐẦU .............................................................................................................. 1 1. Lý do chọn đề tài .............................................................................................. 1 2. Mục đích nghiên cứu ........................................................................................ 3 4. Nhiệm vụ nghiên cứu ....................................................................................... 3 5. Giả thuyết khoa học .......................................................................................... 3 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu....................................................................... 4 7. Các phương pháp nghiên cứu ........................................................................... 4 8. Cấu trúc luận văn .............................................................................................. 5 Chƣơng 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC THCS .................................................................... 6 1.1. Sơ lược lịch sử nghiên cứu vấn đề ................................................................ 6 1.1.1. Ở nước ngoài .............................................................................................. 7 1.1.2. Ở Việt Nam .............................................................................................. 10 1.2. Một số khái niệm cơ bản liên quan đến đề tài ............................................. 12 1.2.1. Quản lý, quản lý giáo dục ......................................................................... 12 1.2.1.1. Quản lý................................................................................................... 12 1.2.1.2. Quản lý giáo dục .................................................................................... 14 1.2.2. Nguồn lực giáo dục................................................................................... 15 1.2.3. Xã hội hóa, Xã hội hóa giáo dục ............................................................. 16 1.2.3.1. Xã hội hoá .............................................................................................. 16 1.2.3.2. Xã hội hóa giáo dục ............................................................................... 18 1.2.4. Quản lý nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục ......................................... 20 1.2.4.1. Quản lý nguồn nhân lực......................................................................... 20 iii Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 1.2.4.2. Quản lý cơ sở vật chất ........................................................................... 21 1.2.4.3. Quản lý tài chính................................................................................... 21 1.3. Một số vấn đề cơ bản về quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS... 22 1.3.1. Mục tiêu của quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS ........... 22 1.3.2. Nguyên tắc của quản lý các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ...... 23 1.3.2.1. Đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của Nhà nước, quyền chủ động sáng tạo của ngành giáo dục, của nhà trường phổ thông trong quá trình hoạt động phát triển giáo dục ............................................................................. 23 1.3.2.2. Đảm bảo phát huy quyền làm chủ của nhân dân trong xã hội hóa giáo dục để phát triển sự nghiệp giáo dục .................................................................. 24 1.3.2.3. Đảm bảo tính pháp chế xã hội chủ nghĩa .............................................. 25 1.3.3. Nội dung quản lý các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS........ 25 1.3.3.1. Quản lý nguồn nhân lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ................... 25 1.3.3.2. Quản lý cơ sở vật chất trong XHH Giáo dục THCS ............................. 26 1.3.3.3. Quản lý tài chính trong XHH giáo dục THCS ...................................... 26 1.3.4. Phương thức quản lý các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS .... 27 1.3.4.1. Dân chủ hoá và cộng đồng hóa trách nhiệm ......................................... 27 1.3.4.2. Đa dạng hóa và đa phương hóa các nguồn lực đầu tư cho giáo dục THCS 28 1.3.4.3. Thể chế hóa chủ trương đối với hoạt động giáo dục ............................. 28 1.3.4.4. Xây dựng và củng cố mối quan hệ giữa Gia đình - Nhà trường với cộng đồng............................................................................................................ 29 1.3.5. Vai trò của công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS31 1.3.5.1. Quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS có vai trò quan trọng trong việc khai thác tối đa tiềm năng của xã hội, khắc phục những khó khăn của quá trình phát triển giáo dục THCS .................................................... 31 1.3.5.2. Quản lý các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS góp phần nâng cao chất lượng giáo dục THCS ........................................................................... 32 1.3.5.3. Quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS tạo ra sự công bằng, dân chủ trong hưởng thụ và trách nhiệm xây dựng giáo dục THCS. ....... 32 iv Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 1.3.5.4. Quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS góp phần nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy truyền thống giáo dục của dân tộc. ........ 33 1.4. Phòng GD&ĐT với công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS 33 1.4.1. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng GD&ĐT ........................ 33 1.4.1.1. Chức năng .............................................................................................. 33 1.4.1.2. Nhiệm vụ và quyền hạn ......................................................................... 34 1.4.2. Nội dung công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS của Phòng GD&ĐT ................................................................................. 37 1.4.2.1. Kế hoạch hoá các nguồn lực .................................................................. 37 1.4.2.2. Tổ chức thực hiện việc huy động các nguồn lực XHH giáo dục THCS40 1.4.2.3. Chỉ đạo, phối hợp trong công tác quản lý các nguồn lực XHH giáo dục THCS ........................................................................................................... 42 1.4.2.4. Kiểm tra, đánh giá hiệu quả công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS ................................................................................................... 43 1.5. Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ................................................................................................... 44 1.5.1. Nhận thức.................................................................................................. 44 1.5.2. Cơ chế chính sách ..................................................................................... 45 1.5.3. Vai trò của cấp ủy, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các ngành, đoàn thể ................................................................................................... 45 1.5.4. Vai trò của nhà trường .............................................................................. 46 Tiểu kết chương 1 .............................................................................................. 47 Chƣơng 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC THCS Ở THÀNH PHỐ UÔNG BÍ TỈNH QUẢNG NINH ....................................................................................... 48 2.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội và giáo dục THCS của Thành phố Uông bí, tỉnh Quảng ninh ................................................................................... 48 2.1.1. Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội ..................................................... 48 2.1.2. Một số đặc điểm về Giáo dục Đào tạo THCS ở Thành phố Uông Bí ...... 49 v Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2.1.2.1. Hệ thống, quy mô, mạng lưới trường lớp, công tác phổ cập giáo dục THCS và dạy nghề ............................................................................................. 49 2.1.2.2. Chất lượng Giáo dục THCS .................................................................. 50 2.1.2.3. Đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên cấp THCS ................................... 51 2.1.2.4. Xây dựng cơ sở vật chất và trường chuẩn quốc gia .............................. 53 2.1.3. Những kết quả đạt được, hạn chế và nguyên nhân................................... 54 2.1.3.1. Kết quả đạt được .................................................................................... 54 2.1.3.2. Nguyên nhân của những kết quả ........................................................... 55 2.1.3.3. Hạn chế .................................................................................................. 55 2.2. Nội dung khảo sát và phương thức xử lý kết quả khảo sát ......................... 56 2.2.1. Nội dung khảo sát ..................................................................................... 56 2.2.2. Phương thức xử lý kết quả khảo sát ......................................................... 56 2.3. Thực trạng công tác huy động các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí –tỉnh Quảng Ninh ................................................ 57 2.3.1. Nhận thức của các khách thể được khảo sát về công tác huy động các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí ................... 57 2.3.1.1. Nhận thức về bản chất, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác huy động các nguồn lực trong XHH giáo dục Trung học cơ sở ......................................... 57 2.3.1.2. Nhận thức về mục tiêu của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ............................................................................................. 59 2.3.1.3. Nhận thức về lợi ích của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục Trung học cơ sở ................................................................................... 60 2.3.2. Thực trạng việc thực hiện công tác huy động các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh ............................ 62 2.3.2.1. Kết quả của việc thực hiện công tác huy động các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS .......................................................................................... 62 2.3.2.2. Đánh giá của các khách thể về vai trò của Phòng giáo dục-đào tạo đối với công tác huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ở địa phương .. 64 vi Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 2.3.2.3. Đánh giá của khách thể được khảo sát về vai trò và mức độ tham gia của các lực lượng xã hội trong việc huy động nguồn lực phát triển giáo dục THCS ..... 65 2.4. Thực trạng công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS của Phòng Giáo dục-đào tạo Thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh ....................... 66 2.4.1.Thực trạng về việc sử dụng các biện pháp quản lý của Phòng GD&ĐT .. 66 2.4.1.1.Hướng dẫn, chỉ đạo các nhà trường trong công tác tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương để làm tốt công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dụcTHCS ........................................................................................... 66 2.4.1.2. Tuyên truyền, vận động các lực lượng xã hội tham gia hỗ trợ các nguồn lực cho giáo dục THCS....................................................................................... 68 2.4.1.3. Thực hiện dân chủ hóa trong việc huy động các nguồn lực cho giáo dục THCS ........................................................................................................... 70 2.4.1.4. Chỉ đạo các trường THCS đẩy mạnh hoạt động của HĐGD, Ban đại diện cha mẹ học sinh .......................................................................................... 71 2.4.2. Kết quả công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS của Phòng GD&ĐT Thành phố Uông Bí-tỉnh Quảng Ninh .............................. 72 2.4.2.1. Kết quả của thực hiện các chức năng quản lý ....................................... 72 2.4.2.2. Các nội dung quản lý và mức độ đạt được ............................................ 73 2.5. Đánh giá chung về công tác quản lý các nguồn lức trong XHH giáo dục THCS của Phòng GD-ĐT thành phố Uông Bí-Tỉnh Quảng Ninh ..................... 75 2.5.1. Đánh giá chung về các nội dung quản lý .................................................. 75 2.5.1.1. Công tác quản lý nguồn nhân lực .......................................................... 75 2.5.1.2. Công tác quản lý cơ sở vật chất ............................................................. 76 2.5.1.3. Công tác quản lý tài chính ..................................................................... 77 2.5.2. Nguyên nhân của những thành tựu và hạn chế......................................... 78 Tiểu kết chương 2 ............................................................................................... 79 vii Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chƣơng 3: BIỆN PHÁP QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XHH GIÁO DỤC THCS CỦA PHÕNG GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ UÔNG BÍ –TỈNH QUẢNG NINH .................................................................. 81 3.1. Định hướng và nguyên tắc của việc đề xuất biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS .................................................................. 81 3.1.1. Định hướng chung .................................................................................... 81 3.1.1.1. Quan điểm của Đảng, Nhà nước về xã hội hoá giáo dục ...................... 81 3.1.1.2. Mục tiêu và định hướng phát triển giáo dục và đào tạo thành phố Uông Bí đến năm 2015 ................................................................................................. 83 3.1.2. Các nguyên tắc xây dựng biện pháp ......................................................... 84 3.1.2.1. Nguyên tắc bảo đảm tính thực tiễn ........................................................ 84 3.1.2.2. Nguyên tắc bảo đảm tính khả thi ........................................................... 84 3.1.2.3. Nguyên tắc bảo đảm tính phù hợp ......................................................... 84 3.1.2.4. Nguyên tắc bảo đảm tính đồng bộ ........................................................ 85 3.2. Một số biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS của Phòng Giáo dục & ĐT Thành phố Uông Bí – tỉnh Quảng Ninh ................. 85 3.2.1. Nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, giáo viên và phụ huynh học sinh về nội dung và tầm quan trọng của công tác quản lý và huy động các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ........................................................................ 85 3.2.2. Tranh thủ tối đa sự ủng hộ, lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ, chính quyền địa phương đối với công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS .. 86 3.2.3. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia công tác huy động nguồn lực để phát triển giáo dục THCS trên địa bàn thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh............................................................................................ 87 3.2.4. Hoàn thiện cơ chế phối hợp giữa các lực lượng xã hội, các ban ngành đoàn thể để thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ........................................................................................................... 89 viii Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ 3.2.5. Chú trọng tính hiệu quả của công tác thi đua khen thưởng, xây dựng và học tập các gương điển hình nhằm thực hiện tốt công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở thành phố Uông Bí- tỉnh Quảng Ninh ........ 90 3.2.6. Đa dạng hóa phương thức tổ chức thực hiện việc huy động các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS ................................................................................ 91 3.3. Mối quan hệ giữa các biện pháp .................................................................. 92 3.4. Khảo sát tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp ........................... 93 Tiểu kết chương 3 ............................................................................................... 97 KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .................................................................... 98 1. Kết luận............................................................................................................ 98 2. Khuyến nghị ..................................................................................................... 99 TÀI LIỆU THAM KHẢO .............................................................................. 101 PHỤ LỤC ........................................................................................................ 104 ix Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT 1 CBGV : Cán bộ, giáo viên 2 CBQL : Cán bộ quản lí 3 CNH-HĐH : Công nghiệp hóa - Hiện đại hóa 4 CSVC : Cơ sở vật chất 5 GV : Giáo viên 6 GD&ĐT : Giáo dục và đào tạo 7 THCS : Trung học cơ sở 8 HS : Học sinh 9 HĐGD : Hội đồng giáo dục 10 HĐND : Hội đồng nhân dân 11 QLGD : Quản lí giáo dục 12 UBND : Ủy ban nhân dân 13 THCS : Trung học cơ sở 14 THPT : Trung học phổ thông 15 TTGDTX : Trung tâm giáo dục thường xuyên 16 PP : Phương pháp 17 XHH : Xã hội hóa iv Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1. Quy mô mạng lưới trường, lớp, HS cấp THCS. ................................ 49 Bảng 2.2. Kết quả giáo dục đạo đức 5 năm qua ................................................. 50 Bảng 2.3. Kết quả chất lượng giáo dục các môn văn hóa 5 năm qua ............... 51 Bảng 2.4. Đội ngũ CBQL trường THCS 5 năm qua .......................................... 52 Bảng 2.5. Đội ngũ GV trường THCS 5 năm qua ............................................... 53 Bảng 2.6. Nhận thức của các khách thể được khảo sát về bản chất, tầm quan trọng và ý nghĩa của công tác huy động các nguồn lực trong XHH giáo dục Trung học cơ sở ................................................................... 57 Bảng 2.7. Nhận thức của các khách thể được khảo sát về mục tiêu của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục trung học cơ sở ......... 59 Bảng 2.8. Nhận thức của các khách thể được khảo sát về lợi ích của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ....................... 60 Bảng 2.9. Mức độ, hiệu quả thực hiện công tác huy động các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS ......................................................................... 63 Bảng 2.10. Đánh giá của các khách thể được khảo sát về vai trò của Phòng giáo dục-đào tạo trong việc thực hiện huy động các nguồn lực cho giáo dục THCS .................................................................................. 64 Bảng 2.11. Đánh giá của các khách thể được khảo sát về vai trò và mức động tham gia của các lực lượng xã hội trong việc huy động nguồn lực phát triển giáo dục THCS ................................................................... 65 Bảng 2.12. Kết quả thực hiện các chức năng quản lý nguồn lực trong XHH giáo dục THCS của Phòng GD&ĐT Thành phố Uông Bí ........................ 72 Bảng 2.13. Hiệu quả của công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục THCS của Phòng GD-ĐT Thành phố Uông Bí ................................. 73 Bảng 2.14. Vai trò của các lực lượng trong việc huy động cộng đồng tham gia phát triển giáo dục .............................................................................. 74 Bảng 3.1. Kết quả khảo sát về tính cần thiết và tính khả thi của các biện pháp đề xuất ................................................................................................ 94 v Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ Sơ đồ 1.1. Sơ đồ về các chức năng quản lý ....................................................... 13 Biểu đồ 2.1. Nhận thức về bản chất, tầm quan trọng và ý nghĩa của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục Trung học cơ sở ...... 58 Biểu đồ 2.2. Nhận thức của các khách thể được khảo sát về lợi ích của việc huy động các nguồn lực trong xã hội hoá giáo dục THCS ...................... 61 Biểu đồ 3.1. Kết quả khảo sát tính cấp thiết và tính khả thi của các biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở thành phố Uông Bí ............................................................................................. 96 vi Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ MỞ ĐẦU 1. Lý do chọn đề tài Huy động các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục - Xã hội hoá giáo dục là một tư tưởng chiến lược lớn của Đảng ta. Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ VIII đã chỉ rõ: “ Xuất phát từ nhận thức chăm lo cho con người, cho cộng đồng xã hội là trách nhiệm của toàn xã hội, của mỗi đơn vị, của từng gia đình, là sự nghiệp của Đảng, Nhà nước và của toàn dân, chúng ta chủ trương giải quyết các vấn đề xã hội theo tinh thần xã hội hoá”[19]. Điều 11 Luật Giáo dục đã ghi: “ Mọi tổ chức, gia đình và công dân đều có trách nhiệm chăm lo cho sự nghiệp giáo dục, xây dựng phong trào học tập và môi trường giáo dục lành mạnh, phối hợp với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục. Như vậy Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong phát triển sự nghiệp giáo dục; thực hiện đa dạng hoá các loại hình nhà trường và các hình thức giáo dục; khuyến khích, huy động và tạo điều kiện để các tổ chức, cá nhân tham gia phát triển sự nghiệp giáo dục”[27]. Quán triệt tư tưởng chiến lược của Đảng, nhằm đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, Chính phủ đã có Nghị quyết 05/2007/NQ-CP về đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, văn hoá, thể thao, môi trường; Nghị quyết số 90/NQ-CP về phương hướng và chủ trương xã hội hoá các hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao; Nghị định số 73/1999/NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao, quy định cụ thể chính sách khuyến khích các cơ sở ngoài công lập trên các mặt cơ sở vật chất, đất đai, thuế, lệ phí, tín dụng bảo hiểm. Nghị quyết đại hội X của Đảng đã khảng định tầm quan trọng của công tác XHH giáo dục và xác định cần phải đẩy mạnh xã hội hóa GD hơn nữa. Tuy nhiên, do nước ta vốn tồn tại rất lâu quan niệm và cách làm bao cấp đối với giáo dục và đào tạo nên tư duy quản lý vẫn chưa đổi mới kịp. Vẫn còn phổ biến 1 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ tình trạng hiểu xã hội hoá giáo dục chỉ là huy động vốn trong nhân dân, chưa hiểu đúng bản chất của xã hội hoá giáo dục là ngoài việc huy động vốn còn là việc huy động tối đa nguồn lực, bao gồm cả vật lực (CSVC), tài lực ( tài chính) và nhân lực, trong đó quan trọng là trí tuệ và tâm huyết của nhân dân vào sự nghiệp giáo dục. Thực tế triển khai công tác xã hội hoá giáo dục hơn 10 năm qua đã đem lại những đóng góp đáng kể cho sự nghiệp giáo dục nước nhà, nhận thức xã hội về giáo dục đã có chuyển biến cơ bản, mọi người ngày càng thấy rõ vai trò quan trọng của giáo dục đối với phát triển kinh tế - xã hội và nhận thức rõ muốn phát triển giáo dục phải huy động mọi nguồn lực của xã hội, huy động được sự tham gia của cả hệ thống chính trị và đông đảo các lực lượng trong xã hội cả về nhân lực, vật lực, tài lực cho phát triển giáo dục. Trong thời gian qua, việc huy động và quản lý các nguồn lực xã hội để phát triển giáo dục trung học cơ sở trên địa bàn Tỉnh Quảng Ninh nói chung và Thành phố Uông Bí nói riêng đã đạt kết quả đáng ghi nhận song trên thực tế vẫn còn một số bất cập, khó khăn và hạn chế do nhận thức của xã hội nói chung còn chưa đầy đủ về nguồn lực trong XHH giáo dục, coi công tác này chỉ đơn thuần là huy động sự đóng góp thêm về tài chính trong nhân dân hoặc coi việc xã hội hoá giáo dục theo nghĩa tư nhân hoá, thương mại giáo dục, chưa nhận thức đầy đủ về các nguồn lực trong xã hội cho giáo dục như nguồn nhân lực là công sức, trí tuệ, sức mạnh của cộng đồng; nguồn tài lực là sự ủng hộ hỗ trợ tiền của vật chất của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội cho Giáo dục. Ở những vùng khó khăn, nhiều người lại cho rằng không thể có điều kiện để huy động các nguồn lực, còn trông chờ nhiều vào sự trợ giúp của Nhà nước. Việc phân cấp quản lí giữa các tổ chức để thực hiện công tác huy động các nguồn lực phát triển giáo dục chưa cụ thể, chưa phát huy quyền tự chủ cho địa phương, cho ngành giáo dục cũng như cơ sở trường học thực hiện công tác này. Sự phối hợp giữa các ngành có liên quan trong việc huy động các nguồn lực cho XHH giáo 2 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ dục còn chậm và chưa đồng bộ, công tác quản lý các nguồn lực trong XHH giáo dục trung học cơ sở hiệu quả chưa cao. Vì vậy, việc nghiên cứu các biện pháp thực hiện quản lí các nguồn lực trong XHH giáo dục là nhiệm vụ cần thiết, phù hợp với nhiệm vụ phát triển sự nghiệp giáo dục đào tạo cùa tỉnh, của địa phương và xu thế phát triển chung của đất nước. Từ những lí do trên, tác giả lựa chọn nghiên cứu đề tài "Biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục trung học cơ sở” 2. Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh, từ đó đề xuất một số biện pháp quản lý nhằm góp phần làm cho công tác huy động các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đạt kết quả tốt hơn. 3. Khách thể và đối tƣợng nghiên cứu 3.1. Khách thể nghiên cứu: Công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS. 3.2. Đối tượng nghiên cứu: Biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. 4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4.1. Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS. 4.2. Khảo sát thực trạng về công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí tỉnh, Quảng Ninh. 4.3. Đề xuất một số biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh. 5. Giả thuyết khoa học Việc quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS trên địa bàn Thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh đã có những kết quả nhất định. Tuy nhiên 3 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ vẫn còn có những hạn chế do nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Nếu đề xuất được các biện pháp quản lý phù hợp với tình hình thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp giáo dục THCS hiện nay thì công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh sẽ có hiệu quả hơn. 6. Giới hạn và phạm vi nghiên cứu - Đề tài chỉ tập trung nghiên cứu và đề xuất một số biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS của Phòng giáo dục – đào tạo Thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. - Các số liệu được sử dụng trong đề tài giới hạn từ năm 2008 đến 2012 tại 12 trường THCS thuộc Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. - Đề tài tiến hành khảo sát trên 24 cán bộ quản lý, 100 giáo viên THCS, 200 phụ huynh học sinh và một số lực lượng giáo dục trên địa bàn thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. 7. Các phƣơng pháp nghiên cứu 7.1. Nhóm phương pháp nghiên cứu lý luận Phân tích, tổng hợp, khái quát hóa các tài liệu lý luận về công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS để xây dựng cơ sở lý luận cho đề tài. 7.2. Nhóm phương pháp nghiên cứu thực tiễn - Phương pháp quan sát: Quan sát các biểu hiện cụ thể của công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS để thu thập số liệu, phát hiện những vấn đề cần nghiên cứu. - Phương pháp điều tra bằng phiếu hỏi: Xây dựng các phiếu hỏi dành cho cán bộ quản lý, giáo viên, lãnh đạo địa phương, phụ huynh học sinh để đánh giá thực trạng công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh.. 4 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ - Phương pháp trò chuyện: Trò chuyện,phỏng vấn trực tiếp các Hiệu trưởng, cán bộ quản lý các trường THCS và một số lãnh đạo Phòng Giáo dục để có thêm thông tin thực tiễn. - Phương pháp chuyên gia: Xin ý kiến đánh giá của các chuyên gia về các giải pháp phối hợp trong xã hội hoá giáo dục THCS thành phố Uông Bí tỉnh Quảng Ninh. - Phương pháp tổng kết kinh nghiệm:Thông qua các hoạt động xã hội hoá giáo dục đã thực hiện ở các trường THCS để thu thập số liệu thực tiễn, phát hiện những vấn đề mới. 7.3. Nhóm phương pháp thống kê toán học Sử dụng các công thức toán thống kê để xử lý kết quả khảo sát. 8. Cấu trúc luận văn Ngoài phần mở đầu, kết luận, danh mục tài liệu tham khảo và phụ lục, phần nội dung của luận văn gồm 3 chương: Chƣơng 1. Cơ sở lý luận về quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS. Chƣơng 2. Thực trạng công tác quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở Thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. Chƣơng 3. Đề xuất các biện pháp quản lý các nguồn lực trong xã hội hóa giáo dục THCS ở thành phố Uông Bí - tỉnh Quảng Ninh. 5 Số hóa bởi trung tâm học liệu http://www.lrc.tnu.edu.vn/ Chƣơng 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN LÝ CÁC NGUỒN LỰC TRONG XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC THCS 1.1. Sơ lƣợc lịch sử nghiên cứu vấn đề Giáo dục là một hoạt động mang tính xã hội cao, là một hình thái ý thức xã hội, đồng thời là một trong những nhân tố đánh dấu nấc thang trình độ văn minh của các thời đại trong lịch sử. Giáo dục có liên quan trực tiếp đến mỗi người và lợi ích của mọi người trong xã hội. Quan tâm, đầu tư, huy động mọi nguồn lực cho phát triển giáo dục là sách lược lâu dài của nhiều quốc gia trên thế giới. Mặc dù bản chất của giáo dục ở các nước có khác nhau nhưng đều cho thấy xã hội hóa sự nghiệp giáo dục là cách làm phổ biến, kể cả ở những nước có nền công nghiệp hiện đại - kinh tế phát triển cao. Hoạt động xã hội hoá giáo dục đã xuất hiện và có bề dày lịch sử trong các chế độ xã hội và thể chế chính trị. Lịch sử nghiên cứu vấn đề xã hội hoá giáo dục đã có từ lâu, đó không phải là vấn đề hoàn toàn mới nếu xem xét nó về bản chất. Không chỉ ở Việt Nam mà nhiều nơi trên thế giới đều rất quan tâm đến việc xây dựng và củng cố công tác giáo dục gắn liền với phát triển cộng đồng với mục đích vì lợi ích cộng đồng, nâng cao chất lượng cuộc sống. Trải qua các giai đoạn lịch sử, việc chăm lo vật chất, khích lệ cổ vũ người học, tôn vinh người Thầy trong xã hội và những trò giỏi thành đạt đã trở thành truyền thống, đạo lý tốt đẹp của Dân tộc Việt Nam ta. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng nói: Giáo dục là sự nghiệp của quần chúng, không phân biệt già, trẻ, trai, gái, cứ là người Việt Nam thì phải tham gia học tập, tham gia xoá nạn mù chữ...[28]. Trong thời kỳ đổi mới, thực hiện sự nghiệp CNH-HĐH đất nước và hội nhập quốc tế, sự nghiệp giáo dục được Đảng, nhà nước ta coi là quốc sách hàng đầu, khẳng định giáo dục là động lực, là nguồn lực để thúc đẩy kinh tế văn hóa xã hội phát triển với phương châm: “Giáo dục là sự nghiệp của toàn dân". 6
- Xem thêm -