Tài liệu Biện pháp phát triển kinh doanh nhập khẩu ở công ty cổ phần dầu khí sông lam

  • Số trang: 11 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 38 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp KÝnh göi: Bé m«n Ng©n hµng-Tµi chÝnh Tªn em lµ: SOMPHET VONGKHAMCHANH Sinh viªn líp Ng©n hµng-Tµi chÝnh A, kho¸ 39 Sau khi liªn hÖ vµ ®îc sù ®ång ý cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi vµ ®îc sù ®ång ý cña Bé m«n em ®· tiÕn hµnh thùc tËp t¹i Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt tõ ngµy 5 th¸ng 2 n¨m 2001 Trong thêi gian ®ã theo sù híng dÉn cña Bé m«n vµ gi¸o viªn híng dÉn lµ thÇy gi¸o: GS.TS CAO Cù béI, em ®· cè g¾ng t×m hiÓu vÒ ®¬n vÞ thùc tËp vµ suy nghÜ s¬ bé vÒ nh÷ng híng cã thÕ chuyÓn khai nghiªn cøu trong thêi gian thùc tËp chuyªn ®Ò s¾p tíi Víi sù gióp ®ì vÒ tµi liÖu vµ sù chØ dÉn tËn t×nh c¸c c¸n bé n¬i thùc tËp, ®Õn nay em ®· thu ®îc mét sè kÕt qu¶ thùc tËp tæng hîp ban ®Çu. V× vËy em lËp b¶n b¸o c¸o nµy ®Ó b¸o c¸o víi Bé m«n Em rÊt mong c¸c thÇy c« xem xÐt gãp ý gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh tèt qu¸ tr×nh thùc tËp nµy, em còng mong muèn bµi b¸o c¸o nµy cã thÓ lµ c¬ së ®Ó em hoµn thµnh thªm thµnh mét luËn v¨n tèt nghiÖp ®¹t kÕt qu¶ cao nhÊt trong kh¶ n¨ng cña m×nh. Em xin ch©n thµnh c¸m ¬n c¸c thÇy c« Lêi nãi ®Çu Trong bµi b¸o c¸o thùc tËp tæng hîp nµy, em xin tr×nh bµy nh÷ng nÐt chÝnh vÒ c¬ quan, Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Néi dung bao gåm: I.> Giíi thiÖu chung vÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt 1. Hoµn c¶nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn 2. Néi dung ho¹t ®éng 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y II>Ph¬ng híng vµ nhiÖm vô trong thêi gian tíi 1. §Çu t x©y dùng c¬ b¶n 2. C¸c chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh 3. Mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¹t chØ tiªu kÕ ho¹ch kinh doanh III.> NhËn xÐt Lêi c¶m ¬n: trong nh÷ng ngµy thùc tËp võa qua em ®· ®îc t¹o ®iÒu kiÖn thùc tËp rÊt tèt vµ nhËn ®îc sù chØ dÉn tËn t×nh cña gi¸o viªn còng nh c¸c c¸n bé cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt, em xin ch©n thµnh göi lêi c¶m ¬n tíi thÇy gi¸o: GS.TS CAO Cù béi, vµ c¸c thÇy c« khoa Ng©n hµng-Tµi chÝnh, vµ c¸c c¸n bé ë Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi. Hµ néi, ngµy 28 th¸ng 3 n¨m 2001 B¸o c¸o thùc tËp tæng hîp VÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi I I.>Kh¸i qu¸t vÒ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt II III 1. Hoµn c¶nh ra ®êi vµ ph¸t triÓn Do sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ hai níc Lµo vµ ViÖt nam, ChÝnh phñ ViÖt nam vµ ChÝnh phñ Lµo trong quan hÖ hîp t¸c kinh tÕ-v¨n ho¸-x· héi ®Õn khoa häc kü thuËt cña hai níc. Nh vËy Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt ®· ®îc ra ®êi tõ Ng©n hµng Ngo¹i Th¬ng Lµo vµ Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt nam ®îc thanh lËp th¸ng 6 n¨m 1999 theo quyÕt ®Þnh cña ChÝnh phñ hai níc CHXHCN ViÖT NAM vµ CHDCND Lµo Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt thùc hiÖn chøc n¨ng kinh doanh cña mét Ng©n hµng Th¬ng m¹i tiªn tiÕn víi c«ng nghÖ hiÖn ®¹i, ph¬ng thøc giao dÞch mét cöa, víi ph¬ng ch©m phôc vô lµ: "ThuËn tiÖn, nhanh chãng, chÝnh x¸c vµ an toµn" Sù ra ®êi cña Ng©n hµng Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi ®îc thµnh lËp ngµy 27 th¸ng 3 n¨m 2000, Ng©n hµng nµy ®· thªm mét bíc thuËn lîi lµ cÇu nèi gióp c¸c doanh nghiÖp cã nhu cÇu xuÊt nhËp khÈu thanh to¸n gi÷a hai n2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 íc ®îc nhanh chãng, an toµn vµ chÝnh x¸c, t¹o lËp uy tÝn víi kh¸ch hµng ®Æc biÖt ®æi víi kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ víi níc b¹n Lµo vµ ®îc thùc hiÖn tÊt c¶ c¸c nhiÖm vô cña mét Ng©n hµng th¬ng m¹i theo luËt cña c¸c tæ chøc tÝn dông cña ViÖt nam. 2. Néi dung ho¹t ®éng Víi ph¬ng ch©m hiÖu qu¶ kinh doanh cña kh¸ch hµng lµ môc tiªu ho¹t ®éng cña Ng©n hµng, Ng©n hµng Lµo-ViÖt ë Héi s¬ chÝnh còng nh t¹i chi nh¸nh Hµ néi, sÏ cung cÊp cho kh¸ch hµng nh÷ng s¶n phÈm dÞch vô Ng©n hµng tèt nhÊt. V× v©y cïng víi sù t¨ng trëng cña nÒn kinh tÕ hai níc, ban ®Çu ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng lµ huy ®éng vèn vµ cho vay, viÖc huy ®éng vèn chñ yÕu: NhËn tiÒn göi thanh to¸n, nhËn tiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n, kh«ng kú h¹n, vay vèn cña c¸c tæ chøc tÝn dông, tæ chøc tµi chÝnh trong vµ ngoµi níc b»ng c¸c lo¹i tiÒn: KIP, VND, USD...vµ ngo¹i tÖ kh¸c víi nhiÒu h×nh thøc vµ l·i suÊt thÝch hîp, nhng nhê cã sù t©m huyÕt nhiÖt t×nh, n¨ng ®éng vµ s¸ng t¹o cña Ban l·nh ®¹o c¸c phßng ban trªn díi mét lßng nªn hiÖu qña ho¹t ®éng cña Ng©n hµng kh«ng chØ dÇn vµo thÕ æn ®Þnh mµ ngµy cµng kh«ng ngõng ®îc më réng c¸c mÆt ho¹t ®éng c¬ b¶n cña Ng©n hµng nh: ho¹t ®éng huy ®éng vèn, ho¹t ®éng tÝn dông, ®éng tµi trî, dÞch vô thanh to¸n, dÞch vô b¶o l·nh Ng©n hµng vµ dich vô kh¸c. 3. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y Tõ ngµy thµnh lËp ®Õn nay, Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi gåm cã 24 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã sè c¸n bé cã tr×nh ®é ®¹i häc vµ trªn ®¹i häc lµ chiÕm 100%, bªn c¹nh ®ã c«ng t¸c tæ chøc s¾p xÕp bè trÝ c¸n bé còng lµ mçi quan t©m lín cña Ng©n hµng ®Ó nh»m ph¸t huy n¨ng lùc së trêng chuyªn m«n cña mèi c¸n bé nh©n viªn C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi ®îc tæ chøc thµnh 3 phßng lín nh: phßng kinh doanh, phßng kÕ to¸n, phßng v¨n phßng C¬ cÊu tæ chøc Cña Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt 1.NHLD Lµo-ViÖt (HSC) 2.Ban Tæng gi¸m ®èc P. kinh doanh P. kÕ to¸n§iÖn to¸n H§QT P. B¸n lÎ LVB-HNB Ban gi¸m ®èc LVB-ParkSe 3 P. Tæ chøc Hµnh chÝnh LVB-DaNang (hoÆc TP.HCM) Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P. TÝn dông (A) P. KÕ to¸n §T-BL (B) P. V¨n phßng (C) A.> PHßNG TÝN DôNG ( P. KINH DOANH ) Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi cã phßng kinh doanh lµ mäi ph¸t sinh trong ho¹t ®éng Ng©n hµng ®Òu ph¶i qua phßng kinh doanh, Ng©n hµng h¹ch to¸n theo nhiÖm vô ph¸t sinh hµng ngµy khi cã kh¸ch hµng ®Õn Ng©n hµng mäi giÊy tê ®· liªn quan ®Òu ph¶i lµm ë phßng kinh doanh, nhiªm vô cña c¸c nh©n viªn lµ thÈm ®Þnh xem xÐt hå s¬ cña kh¸ch hµng, sau ®ã míi ®a xuèng c¸c phßng kh¸c ®Ó c¸c kÕ to¸n viªn lµm nhiÖm vô h¹ch to¸n. Do ®ã phßng kinh doanh lµ n¬i xuÊt ph¸t cña mäi ho¹t ®éng Ng©n hµng phßng kinh doanh cã 6 c¸n bé nh©n viªn, trong ®ã cã mét trêng phßng (Ngêi VN), vµ mét phã trêng phßng (Ngêi Lµo), c¸c c¸n bé nh©n viªn kh«ng ph©n biÖt theo nghiÖp vô cña m×nh ®Ó phôc vô kh¸ch hµng víi môc ®Ých kiÓm lîi nhuËn cho Ng©n hµng Quy tr×nh nghiÖp vô cho vay Nh ®· nãi trªn phßng kinh doanh lµ n¬i xuÊt ph¸t cña mäi ho¹t ®éng cña Ng©n hµng lµ phßng chñ ®¹o cña chi nh¸nh ®îc chia thµnh 2 mòi: -Mòi thø 1: Mòi chØ ®¹o ®iÒu hµnh kinh doanh toµn chi nh¸nh + Tham mu Ban l·nh ®¹o lËp vµ qu¶n lý ph¬ng ¸n, chØ ®¹o kinh doanh ®iÒu h¹nh qu¶n lý theo quy ®Þnh Gi¸m ®èc. Tæng hîp b¸o c¸o ®Þnh kú b»ng v¨n b¶n (th¸ng, quý, n¨m) theo quy ®Þnh cña cÊp trªn. ®Ó ra ®îc chiÕn lîc kinh doanh (nh chiÕn lîc kh¸ch hµng, chiÕn lîc nguån vèn...) tham mu cho ban l·nh ®¹o cã nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng trong qu¶n trÞ ®iÒu hµnh, lµm ®Çu mèi ®Ò tr×nh duyÖt ra Héi ®éng tÝn dông vÒ c¸c dù ¸n cho vay ng¾n, trung, dµi h¹n ph¸n quyÕt cña chi nh¸nh ®ång thêi tr×nh lªn Héi s¬ chÝnh khi vît quyÒn h¹n ph¸n quyÕt cña Chi nh¸nh + X©y dùng m¹ng líi kh¸ch hµng v÷ng ch¾c + Thêng xuyªn n¾m b¾t th«ng tin ho¹t ®éng cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng kinh doanh cña Chi nh¸nh nh: Th«ng tin vÒ kh¸ch hµng, l·i suÊt, Huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cña c¸c Tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa b¶n Tæng hîp b¸o c¸o tr×nh Ban l·nh ®¹o cã quyÕt øng phã kÞp thêi. + Theo dâi ®iÒu hµnh vèn, sö dông vèn vµ qu¶n lý kinh doanh. LËp kÕ häach nguån vµ sö dông vèn, kÕ hoach tÝn dông. Tr×nh cÊp trªn. + Thu thËp tµi liÖu vµ lu gi÷ hå s¬ tµi liÖu c¸c v¨n b¶n chÕ ®é chÝnh s¸ch cña Nhµ níc, cña ngµnh liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña chi nh¸nh ®Ó tõ ®ã nghiªn cøu phè biÕn cho c¸n bé c«ng nh©n viªn thùc hiÖn kinh doanh theo ®óng LuËt. + Híng dÉn cho kh¸ch hµng vÒ ®iÒu kiÖn tÝn dông vµ lËp hå s¬ cho vay vèn. 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nghiªn cøu ®Ò ra c¸c quy chÕ ®Ó tham mu cho Ban l·nh ®¹o ký vµ ra c¸c b¶n vÒ quy chÕ nghiÖp vô TÝn dông vµ thanh to¸n, b¶o l·nh phô hîp víi LuËt Ng©n hµng. + Thu hé nî xö lý nî + Thanh to¸n hîp ®éng tÝn dông + KiÕm so¸t trong khi cho vay, ph¸t tiÒn vay + Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh cho vay th«ng b¸o ®Õn kh¸ch hµng + Gi¸m s¸t kh¸ch hµng sö dông vèn vay, theo dâi ho¹t ®éng cña kh¸ch hµng, xö lý vèn lu ®éng + Phô tr¸ch tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen thëng + Nghiªn cøu tham gia víi Hîp ®éng vÒ c¬ chÕ chÝnh s¸ch tiÒn tÖ cã liªn quan ®Õn ho¹t ®éng cña Chi nh¸nh trong vµ ngoµi ngµnh -Mòi thø 2: Bé phËn nghiÖp vô tÝn dông ng¾n, trung, dµi h¹n thùc hiÖn theo quy chÕ tÝn dông, b¶o l·nh kh«ng ngõng t×m kiÕm kh¸ch hµng ®Ó cho vay t¨ng trëng tin dông v÷ng ch¾c, sù ®o¸n c¸c tiÒm Èn rñi ro ®Ó tham mu cho Ban l·nh ®¹o cã quyÕt s¸ch øng phã kÞp thêi. B.> Phßng kÕ to¸n-§iÖn to¸n (b¸n lÎ) Phßng nµy gåm cã 11 ngêi, phßng nµy cã nhiÖm vô chÊm sè hµng ngµy, h¹ch to¸n cña nghiÖp vô ph¸t sinh cña Ng©n hµng phßng nµy gåm cã: thu ®æi ngo¹i tÖ, thanh to¸n, tiÒn göi, tiÒn tiÕt kiÖm, chuyÓn tiÒn, tiÒn quü, ®Æc biÖt lµ phßng vi tÝnh. Ngoµi chøc n¨ng b¸n lÎ, thanh to¸n, kho quü ra (chØ tiªu tæng hîp c«ng viÖc sù vô) cßn ph¶i thùc hiÖn nh÷ng nghiÖp vô +LËp kÕ ho¹ch tµi chÝnh, qu¶n lý kinh doanh ®¹t hiÓu qu¶ cao, kÕt hîp víi v¨n phßng x©y dùng kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n, c¬ së vËt chÊt ®¶m b¸o chi nh¸nh ho¹t ®éng ®îc b×nh thêng +Nghiªn cøu híng dÉn c¸c v¨n b¶n, quy chÕ, chÕ ®é vÒ chi tiªu mua s¾m, tiÒn l¬ng vµ c¸c kho¶n chi tiªu kh¸c theo ®óng chÕ ®é cña ngµnh, Nhµ níc +B¸o c¸o hµng th¸ng, hµng quü, hµng n¨m vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña chi nh¸nh theo yªu cÇu cña Ban l·nh ®¹o, vµ ®óng yªu cÇu cña ngµnh, ®¶m b¸o ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh ®¹t hiÓu qu¶ ®óng ph¸p LuËt *Thu ®æi ngo¹i tÖ Cã c¸c chøc n¨ng kinh doanh ngo¹i tÖ, thanh to¸n quèc tÕ vµ thu quü ngoµi tÖ ®Æc biÖt lµ: KIP, VND, USD... cuèi ngµy phßng vi tÝnh lªn mét sè hÖ thèng chi tiÕt, buæi s¸ng chuyÓn l¹i ®Ó nh©n viªn chËm sè (mét liªn lu, mét liªn trë kh¸ch) *TiÒn quü Cã chøc n»g thu chi tiÒn mÆt, cã h¹ch to¸n ®Òu ®Æn ph¶i c©n ®æi trong ngµy, khi cã kh¸ch hµng mang tiÒn ®Õn, Ng©n hµng nép phßng nµy cã tr¸ch nghiÖm thu vµ tÝnh l·i c¸c kho¸n kh¸c b»ng tiÒn mÆt *TiÕt kiÖm Cã chøc n¨ng vµ nghiÖp vô lµ chi tr¶ tiÒn göi theo ®iÒu lÖ, quy ®Þnh hiÖn hµnh §¶m b¶o an toµn quü tiÒn mÆt c¸c lo¹i chøng tõ cã gi¸ thuÕ phiÕu tr¾ng, hå s¬ lu vÒ kh¸ch vµ qu¶n lý tµi s¶n, trang bÞ 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Tuyªn truyÒn vµ giao dÞch víi kh¸ch hµng ®Ó kh¸ch hµng hiÓu thªm vÒ c¸c dÞch vô cña Ng©n hµng, thu thËp ý kiÕn ®ãng gãp cña d©n c vÒ c«ng t¸c huy ®éng tiÒn göi d©n c vµ ph¸n ¸nh kÞp thêi cho Gi¸m ®èc B¸o c¸o ®Èy ®ñ, chÝnh x¸c vµ kÞp thêi sè liÖu ho¹t ®éng cña quü tiÕt kiÖm Thùc hiÖn nghiÖp vô kh¸c, do giao dÞch chi nh¸nh giao *Phßng vi tÝnh Phßng nµy cã chøc n¨ng h¹ch to¸n ®iÖn tö mµ cuèi ngµy c¸c phßng ph¶i chuyÓn c¸c bót to¸n ph¸t sinh trong ngµy ®a cho ®Ó sang h«m sau cã c©n ®æi. C.> Phßng v¨n phßng V¨n phßng Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi cã chøc n¨ng nhiªm vô chñ yÕu sau: 1. Gióp viÖc cho Ban gi¸m ®èc trong c«ng t¸c nh©n sù: -Qu¶n lý vµ tuyÓn dông c¸n bé -Thuyªn chuyÓn, ®Ò b¹t, n©ng l¬ng, khen thëng -Thùc hiÖn néi qui lao ®éng vµ kû luËt ®èi víi c¸n bé c«ng nh©n viªn -Thùc hiÖn quyÒn lîi, nghÜa vô cña c¸n bé c«ng nh©n viªn nh: B¶o hiÓm, chÕ ®é nghØ phÐp, xuÊt-nhËp c¶nh -LËp kÕ h¹ch ®µo t¹o c¸n bé 2.Tæ chøc b¶o vÖ ®¶m b¸o an ninh thêng xuyªn cho c¬ quan, an toµn kho quü vµ tÊt c¶ c¸c lo¹i tµi s¶n cña c¬ quan kh«ng bÞ mÊt m¸t, nghiªm ngÆt b¶o vÖ c¬ quan nhÊt lµ nh©n ngµy quan träng: ngµy quèc kh¸nh, n¨m míi, ngµy tÕt... 3. X©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý néi bé vµ tÊt c¶ c¸c viÖc liªn quan tíi viÖc qu¶n lý hµnh chÝnh v¨n phßng; nghiªn cøu c¸c biÓu mÉu hµnh chÝnh xö lý néi bé 4.Thùc hiÖn chøc n¨ng th ký trong cuéc häp giao ban (lËp biªn bµn cuéc häp ) vµ th«ng b¸o kÕt qu¶ cuéc häp néi bé 5. Lu tr÷ c¸c c«ng v¨n ®i-®Õn, c¸c giÊy tê quan träng vµ gi÷ g×n con dÊu cña NHLD Lµo-ViÖt chi nhµnh t¹i Hµ néi 6.Thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc t¹p vô, lÔ t©n, tiÕp kh¸ch, ®¸nh m¸y, b¸o qu¶n vµ sö dông m¸y Photocopy, m¸y Fax, Telephone ®¶m b¸o tiÕt kiÖm 7. §¶m b¸o ®iÒu kiÖn c¬ së vËt chÊt hËu cÇn cho c«ng nghiÖp ®îc ho¹t ®éng thêng xuyªn, qu¶n lý tµi s¶n cæ ®Þnh vµ c«ng cô lao ®éng. LËp kÕ ho¹ch mua s¾m tµi s¶n cæ ®Þnh vµ c«ng cô lao ®éng, v¨n phßng phÈm, Ên chØ, ph¬ng tiÖn ®i l¹i ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh b»ng c¸ch phèi hîp víi c¸c Phßng cã liªn quan 8. Qu¶n lý tÊt c¶ c¸c ph¬ng tiÖn ®i l¹i nh c¸c lo¹i xe c«ng, theo dâi viÖc sö dông x¨ng theo ®Þnh møc quy ®Þnh ®Ó phôc vô ho¹t ®éng kinh doanh chung cña Chi nh¸nh 9. ChuÈn bÞ c¬ së vËt chÊt vµ ®iÒu kiÖn lµm viÖc cho c¸c phiªn häp H§QT cña LVB (t¹i chi nh¸nh nÕu cã) 10. Qu¶n lý viÖc chi tiªu hµnh chÝnh b»ng c¸ch x©y dùng chñ tr¬ng phï hîp víi qui ®Þnh ®· ban hµnh 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 11.X©y dùng kÕ ho¹ch ho¹t ®éng cña V¨n phßng ®Ó thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc hµng tuÇn vµ hµng th¸ng phï hîp víi kÕ ho¹ch ho¹t ®éng chung cña CN. B¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng hµng th¸ng, Quý vµ n¨m cho Ban l·nh ®¹o chi nh¸nh ®Ó biÕt theo yªu cÇu cña Ban l·nh ®¹o 12. Liªn hÖ víi Ng©n hµng mÑ, Héi s¬ chÝnh vµ c¸c c¬ quan kh¸c trong ph¹m vi qu¶n lý hµnh chÝnh V¨n phßng theo sù chØ ®¹o cña Ban gi¸m ®èc 13. Gi÷ g×n bÝ mËt ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, kh«ng ®îc tiÕt lé ra ngoµi 14. Thùc hiÖn nh÷ng nhiÖm vô hµnh chÝnh kh¸c theo sù chØ ®¹o thèng nhÊt cña Ban gi¸m ®èc chi nh¸nh. Mét sè kÕt qu¶ ®¹t ®îc n¨m 2000 STT I 1 2 3 4 5 II 1 2 3 III 1 2 §¬n vÞ: 1000 VN§ qui ®æi ChØ tiªu KÕ ho¹ch N¨m 2000 141.975.000 4.305.000 25.270.000 8.800.000 59.500.000 36.250.000 70.000.000 64.000.000 6.000.000 Nguån vèn (quy ®æi VN§) TiÒn göi kh¸ch hµng TiÒn göi c¸c TCKT vµ TCTD LVB-HO BIDV-HO Huy ®éng tiÒn göi tiÕt kiÖm Vay h¹n møc BIDV Vèn ®iÒu lÖ Tæng D/nî T/dông(c¶ USD ) D nî vay ng¾n h¹n D nî vay trung, dµi h¹n D b¶o l·nh c¸c lo¹i Kinh doanh ngoµi tÖ D/sè mua(nguyªn tÖ)-LAK -USD -FRF D/sè b¸n(nguyªn tÖ)-LAK -USD -FRF Thùc hiÖn 31/12/2000 148.538.088 7.261.774 30.147.255 10.381.580 19.765.660 8.598.631 66.280.428 36.250.000 60.445.512 56.552.624 3.892.888 22.228.233 6.219.137 778.596 500.173 5.693.297 537.830 500.173 7 Tû lÖ % 104,6 168,7 119,3 97,8 86,35 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV D/sè chuyÓn tiÒn ViÖt-Lµo 1 VN§ 46.870.938 2 (nguyªn tÖ) USD 1.156.517 3 (nguyªn tÖ) LAK 4.262.847 V Doanh thu 4.290.869 4.069.512 94,84 1 Thu l·i tiÒn göi VN§ 2.078.473 2.248.426 2 Thu l·i tiÒn vay VN§ 1.873.719 1.389.706 3 Thu phÝ dÞch vô VN§ 203.000 126.705 4 Thu kinh doanh ngoµi tÖ VN§ 203.000 304.671 VI Chªnh lÖch lêi nhuËn 308.560 641.975 208,05 Ghi chó tû lÖ quy ®æi: 1USD=14.500 VND -thu TM (KÓ c¶ ng©n phiÕu): 67.932 triÖu VN§ vµ 16.164,....triÖu LAK -chi TM (KÓ c¶ ng©n phiÕu): 67.932 triÖu VN§ vµ 15.919,....triÖu LAK II.>ph¬ng híng vµ nhiÖm vô trong thêi gian tíi 1.> ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n §Ó ho¹t ®éng kinh doanh ®¹t môc tiªu t¨ng trëng, an toµn vµ hiÓu qu¶ th× yÕu tæ cã tÝnh quyÕt ®Þnh lµ con ngêi. Chóng ta cÇn quan t©m ®Õn viÖc x©y dùng nguån lùc vµ ®µo t¹o con ngêi mµ ë trong mçi con ngêi ®ã cÇn ®îc t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc chuyªn m«n-tr¸ch nhiÖm tríc c«ng viÖc-yªu ngµnh yªu nghÒ, ®oµn kÕt g¾n bá v× môc tiªu chung, muèn vËy LVB cÇn cã c¸c c¬ chÕ, chÝnh s¸ch tuyÒn dông, ®µo t¹o, chÕ ®é thi ®ua khen thëng ®èi víi ngêi lao ®éng mét c¸ch hîp lý. LÊy viÖc thùc hiÖn néi quy c¬ quan, quy chÕ, quy tr×nh nghiÖp vô lµm tiªu chuÈn ®Ó qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ c¸n bé, lÊy kÕ ho¹ch kinh doanh lµm c«ng cô ®iÒu hµnh ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh, duy tr× thêng xuyªn c¸c cuéc häp c¸c phßng tæ ®Ó triÓn khai nhiÖm vô, ®¸nh gi¸ chÊt lîng c«ng t¸c vµ trao ®æi th¶o luËn chuyªn m«n gióp nhau n©ng cao hiÓu qu¶ c«ng t¸c. CÇn tranh thñ tèi ®a sù ñng hé, gióp ®ë cña c¸c c¬ quan h÷u quan cã liªn quan ®Õn LVB nh: Bé tµi chÝnh, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, NHNN ViÖt nam, §¹i sø qu¸n Lµo vµ c¸c c¬ quan h÷u quan cña b¹n t¹i Hµ néi ®Æc biÖt lµ sù hç trî cña Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt nam, Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Lµo vµ cña LVB Héi s¬ chÝnh ®Ó më réng ho¹t ®éng kinh doanh vµ dÞch vô Ng©n hµng. Nãi chung lµ vÊn ®Ò ®µo t¹o tæ chøc c¸n bé lµ rÊt quan träng, v× nÕu x¸c ®Þnh râ con ngêi lµ nh©n tæ c¬ b¶n quyÕt ®Þnh sù thµnh c«ng hay thÊt b¹i cña mét Ng©n hµng nªn ngang tõ bíc ®Çu Ban l·nh ®¹o ®· chñ träng ®Õn viÖc tËp hîp vµ ®µo t¹o ®éi ngò n¾m v÷ng nghiÖp vô, nhiÖt t×nh víi c«ng viÖc, t©m huyÖt víi nghÒ lµm bíc chuÈn bÞ cho m«i trêng c¹nh tranh víi c¸c Ng©n hµng liªn doanh. 2.> c¸c chØ tiªu ho¹t ®éng kinh doanh §Ó thùc hiÖn tèt kÕ ho¹ch kinh doanh 2001 vµ lµ tiÒn ®Ò cho kÕ ho¹ch kinh doanh cña nh÷ng n¨m tiÕp theo. Tríc m¾t trong quý I/2001ph¶i phÊn ®Êu ®¹t cho ®îc c¸c chØ tiªu tæng hîp sau 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nguån vèn huy ®éng t¹i chç t¨ng: 5-10% so 31/12/2000 tøc lµ 40 ®Õn 45 tû ®ång VN§, t¬ng ®¬ng 3,0 triÖu USD ®Õn 3,5 triÖu USD Trong ®ã: -TiÒn göi tiÕt kiÖm c¸c lo¹i: 12% -tiÒn göi kh¸ch hµng: 5% + D nî tÝn dông: 130 ®Õn 145 tû ®ång t¬ng ®¬ng: 9 triÖu USD Trong ®ã: -D nî vèn lu ®éng: 112 tû ®ång -D nî trung, dµi h¹n: 23 tû ®ång +Donh thu c¶ n¨m ®¹t: 840.000 USD Trong ®ã: -Thu l·i cho vay: 512.000 USD -Thu phÝ dÞch vô vµ kinh doanh ngoµi tÖ: 30.800 USD -Thu phÝ thanh to¸n chuyÓn tiÒn: 16.840 USD -Thu l·i tiÒn göi: 280.000 USD +Chªnh lÖch lîi nhuËn: 13.400 USD 3.> mét sè gi¶i ph¸p chñ yÕu ®Ó ®¹t kÕ ho¹ch trong kinh doanh * VÒ huy ®éng vèn: Do nh÷ng h¹n chÕ ban ®Çu vÒ kh¶ n¨ng më ra c¸c ®Þa ®iÓm huy ®éng vèn trong d©n c trªn ®Þa bµn, LVB Hµ néi, ngoµi viÖc tiÕp tôc tuyªn truyÒn huy ®éng vèn tõ nguån tiÒn göi tiÕt kiÖm. Chi nh¸nh Hµ néi lùa chän h×nh thøc vµ c¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c quü ®îc thµnh lËp nh»m hç trî cho c¸c ch¬ng tr×nh kinh tÕ, v¨n ho¸ gi¸o dôc vµ m«i trêng, c¸c tæ chøc ®oµn thÓ ho¹t ®éng cã thu, ®©y lµ nguån tiÒn göi cã chi phÝ huy ®éng thÊp, gÝa trÞ c¸c kho¸n tiÒn göi th«ng thêng lµ mãn lín. Tuy nhiªn ®Ó huy ®éng ®îc nguån vèn cña c¸c tæ chøc nµy, tõ kinh nghiÖm thùc tÕ trong c«ng t¸c huy ®éng vèn thêi gian qua, LVB Hµ néi cÇn cã c¸c c¬ chÕ l·i suÊt, phÝ hîp lý b¶o ®¶m lîi Ých cho ngêi göi tiÒn, cã nh vËy míi thu hót ®îc nguån tiÒn göi nµy. Hîp t¸c víi c¸c c¬ quan chøc n¨ng cña ViÖt nam nh Bé tµi chÝnh, Bé kÕ ho¹ch vµ ®Çu t, Ph©n ban hîp t¸c ViÖt-Lµo... ®Ó tiÕp nh©n ®¹i lý gi¶i ng©n c¸c nguån tiÒn viÖn trî, tiÒn vay u ®·i cña ChÝnh phñ vµ c¸c bé nghµnh cho Lµo. C¸c gi¶i ph¸p huy ®éng vèn nªu trªn nh»m phÊn ®Êu tù c©n ®èi ®îc 20 ®Õn 25% nguån vèn cho vay ng¾n h¹n trong n¨m 2001 * VÒ TÝn dông-b¶o l·nh TiÕp tôc suy tr× c¸c kh¸ch hµng ®· cã quan hÖ TÝn dông-b¸o l·nh vµ thanh to¸n t¹i LVB Hµ néi, t¨ng cêng më réng thªm c¸c kh¸ch hµng m¬i thuéc c¸c lÝnh vùc X©y dùng c¬ b¶n, S¶n xuÊt c«ng nghiÖp vµ dÞch vô xuÊtnhËp khÈu, ®Æc biÖt quan t©m vµ u tiªn ph¸t triÓn quan hÖ c¸c kh¸ch hµng cã quan hÖ kinh tÕ trùc tiÕp t¹i Lµo. §a d¹ng ho¸ c¸c tæ chøc TÝn dông, ®a dang kh¸ch hµng tuú theo ®iÒu kiÖn cô thÓ LVB Hµ néi sÏ ¸p dông c¸c lo¹i h×nh cho vay hîp vèn, ®ång tµi trî, cho vay t nh©n c¸ thÓ cã b¶o ®¶m b»ng tµi s¶n, cho vay CBCNV b¶o ®¶m b»ng thu nhËp tiÒn l¬ng... C¬ cÊu TÝn dông trong n¨m 2000: TÝn dông ng¾n h¹n tõ 75 ®Õn 80% vµ TÝn dông trung, dµi h¹n chiÕm tõ 20 ®Õn 25% D n¬. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 thùc hiÖn c¸c dÞch vô b¶o l·nh ®¸p øng nhu cÇu cña kh¸ch hµng, khai th¸c dÞch vô b¶o l·nh trong thi c«ng ®Ó thùc hiÖn ®Çu t tÝn dông vµ dÞch vô thanh to¸n cu¶ Ng©n hµng... Tuy nhiªn tríc c¸c ¸p lùc vÒ c¹nh tranh kh¸ch hµng, c¹nh tranh ®Ó t¨ng thÞ phÇn tÝn dông gi÷a c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn, ®Ó thùc hiÖn ®îc kÕ ho¹ch kinh doanh vµ t¨ng trêng tÝn dông, LVB Hµ néi sÏ ph¶i x©y dùng c¸c c¬ chÕ l·i suÊt, phÝ vµ c¸c chÝnh s¸ch kh¸ch hµng phï hîp, ®ñ søc thuyÕt phôc míi nh»m ®¹t ®îc môc tiªu ®Ó ra. *VÒ c¸c dÞch vô thanh to¸n, ng©n quü vµ kinh donh ngo¹i tÖ Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi, phÊn ®Êu ®Ó ®¹t ®îc c¬ cÊu: Thu dÞch vô thanh to¸n, Ng©n quü, Kinh doanh ngo¹i tÖ.... chiÕm tû lÖ tõ 6 ®Õn 10% trong tæng doanh thu hµng n¨m vµ chiÕm tõ 35 ®Õn 40% trong c¬ cÊu chªnh lÖch lîi nhuËn cña Chi nh¸nh. §Ó ®¹t ®îc ®iÒu ®ã, Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh Hµ néi chó träng viÖc trang bÞ ph¬ng tiÖn, c¶i tiÕn lÒ lèi lµm viÖc, më réng c«ng t¸c tiÕp thÞ qu¶ng c¸o vµ xóc tiÕn trao ®æi ký kÕt c¸c hîp ®éng ®¹i lý thanh to¸n ViÖt-Lµo víi c¸c tæ chøc tÝn dông trªn ®Þa bµn toµn quèc theo tinh thÇn vµ néi dung cña quy chÕ thanh to¸n ViÖt-Lµo do Ng©n hµng Nhµ níc ban hµnh. III. NhËn xÐt Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi cã ®îc kÕt cña nh ngµy h«m nay lµ: -Ng©n hµng cã sù chØ ®¹o thêng xuyªn, kÞp thêi vÒ mäi mÆt cña ban l·nh ®¹o cña Ng©n hµng Ngo¹i th¬ng Lµo vµ Ng©n hµng §Çu t vµ ph¸t triÓn ViÖt nam, còng nh sù gióp ®ì cña Héi s¬ chÝnh ®· t¹o cho Chi nh¸nh cã ®iÒu kiÖn cÇn thiÕt ®Ó vît qua nh÷ng khã kh¨n trong thêi gian võa qua. Trung t©m rñi ro ®· cung cÊp nh÷ng th«ng tin cÇn thiÕt gióp cho viÖc quyÕt ®Þnh cho vay ®îc an toµn vµ kh«ng chÖch híng. -Víi sù tranh thñ ®îc sù ®ång t×nh, ñng hé cña Bé tµi chÝnh, Bé kÕ ho¹ch vµ §Çu t...chi nh¸nh ®· t¹o thÓ chñ ®éng trong mèi quan hÖ víi c¸c ngµnh ®Æc biÖt lµ c¬ quan b¶o vÖ ph¸p LuËt, hä ®· hiÓu ®îc phÇn nµo vÒ Ng©n hµng vµ ®· c¶m th«ng víi nh÷ng vÊt v¶, phøc t¹p cña ho¹t ®éng tÝn dông cña ng©n hµng trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng hiÖn nay. -Nãi chung ®éi ngò c¸n bé chñ chèt ®oµn kÕt mét lßng, t×m ra cho m×nh mét híng ®i ®óng, phï hîp víi ®iÒu kiÖn, thêi c¬ cña nÒn kinh tÕ hai níc Lµo-ViÖt nãi chung còng nh cña Ng©n hµng nãi riªng. §éi ngò c¸n bé nh©n viªn lµ viÖc rÊt nhiÖt t×nh, phong c¸ch giao dÞch v¨n minh lÞch sù vµ chÊt lîng ngµy cµng ®îc n©ng cao. MÆc dï qua thùc tiÕn sinh ®éng cña ho¹t ®éng kinh doanh Ng©n hµng liªn doanh Lµo-ViÖt chi nh¸nh t¹i Hµ néi nhËn thÊy cßn mét sè nh÷ng híng m¾c vÒ c¬ chÕ, chÝnh s¸ch vµ quyÒn lîi nh sau: +VÒ c¬ chÕ ®iÒu hµnh §Ó ®¶m b¶o tÝnh thèng nhÊt vµ ®óng chÕ ®é, ®Ò nghÞ Héi s¬ chÝnh chØ ®¹o c¸c mÆt nghiÖp vô, ph¶i thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n, ®ång thêi nh÷ng v¨n b¶n Chi nh¸nh ®Ó nghÞ tr¶ lîi ngay. +VÒ quyÒn lîi CBCNV §Ó ®éng viªn kÞp thêi CBCNV qua nh÷ng ho¹t ®éng, mäi thµnh c«ng hay thÊt b¹i do nh÷ng CBCNV quyÕt ®Þnh vËy ph¶i cã c¬ chÕ tiÒn l¬ng, ®µo 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 t¹o phï hîp víi tr¸ch nhiÖm vµ søc lùc cña nh÷ng c¸n bé ®· bá ra, khiÕn khÝch kÞp thêi, thóc ®Èy kh¶ n¨ng s¸ng t¹o trong c«ng viÖc, ®Ò nghÞ Tæng gi¸m ®èc tr×nh H§QT n©ng møc thu nh©p cho CBCNV cña LVB nhÊt lµ c¸n bé L·nh ®¹o mét c¸nh hîp lý phï hîp víi mÆt chung cña c¸c TCTD nhÊt lµ c¸c TCTD liªn doanh nh»m khiÕn khÝch ®îc ngêi lao ®éng h¨ng say g¾n bá víi LVB h¬n. +VÒ c¬ chÕ hç trî ®Ó thùc hiÖn chÝnh s¸ch kh¸ch hµng §Ò nghÞ H§QT, Tæng gi¸m ®èc nghiªn cøu, xem xÐt ban hµnh quy chÕ chi khuyÕn m¹i kh¸ch hµng tÝnh theo tû lÖ % chi phÝ trong tæng doanh thu hoÆc cã mét nguån kinh phÝ nhÊt ®Þnh ®Ó khuyÕn m¹i, th¨m viÕng kh¸ch hµng ®©y lµ viÖc lµm cÇn thiÕt trong ho¹t ®éng kinh doanh. 11
- Xem thêm -