Tài liệu Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh mặt hàng nông sản của việt nam trên thị trường

  • Số trang: 28 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 30 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc, chÞu sù qu¶n lý cña tæng c«ng ty DÖt mayViÖt Nam, tªn viÕt t¾t lµ CHIGAMEX, tªn giao dÞch quèc tÕ lµ CHIEN THANG GARMENT COMPANY. Ra ®êi cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cøu níc (2/3/1968), xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng tríc kia vµ c«ng ty May ChiÕn Th¾ng nay ®· tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n ph¸t triÓn. Tõ chç nhµ xëng dét n¸t, ®¬n s¬, ph©n t¸n, c¸c c¬ së c¸ch nhau hµng chôc c©y sè, thiÕt bÞ cò kü l¹c hËu, sè lîng c«ng nh©n kh«ng nhiÒu, ngµy nay c«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· trë thµnh mét c«ng ty may lín cã bÒ dµy truyÒn thèng, ®îc trang bÞ nhiÒu m¸y mãc, trang thiÕt bÞ chuyªn dïng hiÖn ®¹i, nhµ xëng khang trang s¹ch sÏ. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty lµ: hµng may mÆc, g¨ng tay, th¶m len. C¸c s¶n phÈm cña c«ng ty ®îc xuÊt khÈu sang c¸c thÞ trêng cã uy tÝn nh: EU, B¾c Mü, NhËt B¶n... Tr¶i qua nhiÒu bíc th¨ng trÇm khã kh¨n do hËu qu¶ cña cuéc chiÕn tranh tµn khèc, dï trong hoµn c¶nh nµo CBCNV c«ng ty vÉn cè g¾ng hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh do Nhµ níc giao phã, ®ång thêi chó ý ch¨m sãc ®Õn ®êi sèng cña ngêi lao ®éng. Tõ nh÷ng nç lùc ®ã c«ng ty ®· ®îc Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng vµ nhiÒu b»ng khen, cê thëng. Nh©n dÞp kû niÖm 30 n¨m ngµy thµnh lËp c«ng ty May ChiÕn Th¾ng ®· ®îc Nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nh×. Bµi häc rót ra tõ thµnh c«ng cña c«ng ty lµ ý chÝ kiªn ®Þnh v÷ng vµng cña mçi CBCNV trong c«ng ty; lµ sù ®oµn kÕt néi bé thèng nhÊt tõ §¶ng uû, ban gi¸m ®èc ®Õn ngêi c«ng nh©n, lµ sù chuyÓn híng ®Çu phï hîp víi hoµn c¶nh trong tõng giai ®o¹n Sau thêi gian häc tËp tÝch luü kiÕn thøc ë nhµ trêng vµ ®îc liªn hÖ víi thùc tÕ s¶n xuÊt kinh doanh gióp em tõng bíc gi¶i ®¸p ®îc nh÷ng th¾c m¾c khi cßn ngåi trªn ghÕ nhµ trêng vµ thÊy ®îc sù ®a d¹ng cña mét vÊn ®Ò lý thuyÕt ®îc ¸p dông trong thùc tÕ. Do h¹n chÕ vÒ thêi gian vµ tr×nh ®é nªn b¶n b¸o c¸o tæng hîp nµy ch¾c ch¾n cßn nhiÒu thiÕu sãt. Em høa sÏ tiÕp tôc nghiªn cøu ®Ó ban b¸o c¸o lÇn sau ®îc hoµn chØnh h¬n. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n TS - Vò Kim Dòng ®· gióp ®ì em hoµn thµnh b¶n b¸o c¸o nµy! 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 I.T×nh h×nh ®Æc ®iÓm vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty May ChiÕn Th¾ng. 1. T×nh h×nh ®Æc ®iÓm vµ qu¸ tr×nh h×nh thµnh ph¸t triÓn cña c«ng ty May ChiÕn Th¾ng. Cuéc kh¸ng chiÕn chèng Mü cña nh©n d©n ta ngµy cµng quyÕt liÖt. BÞ thua ®au ë miÒn Nam ®Õ quèc Mü më réng chiÕn tranh leo thang ®¸nh ph¸ miÒn B¾c b»ng c¶ lùc lîng H¶i qu©n vµ Kh«ng qu©n. Tõ ngµy 5/8/1964, hÇu hÕt c¸c tØnh phÝa B¾c ®· ph¶i chÞu bom Mü, mét sè thµnh phè lín nh Hµ néi, H¶i phßng, mÆc dï cha bÞ bom Mü ®¸nh ph¸, nhng ho¹t ®éng cña c¸c c¬ së s¶n xuÊt còng nh sinh ho¹t cña ngêi d©n lu«n ®Æt trong t×nh tr¹ng võa s¶n xuÊt võa s½n sµng chiÕn ®Êu. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña cÊp trªn s¬ t¸n ®Ó b¶o toµn lùc lîng vµ tiÕp tôc s¶n xuÊt, còng nh c¸c c¬ së s¶n xuÊt c«ng nghiÖp ë Hµ néi, xÝ nghiÖp May cÊp I Hµ néi ( bé néi th¬ng) khi ®ã ®ang ho¹t ®éng ph©n t¸n t¹i c¸c khu vùc cña Hµ néi nh: c¬ së ë Lª Trùc, Hµng Trèng, Hµng Bå, Hµng §µo... vµ mét c¬ së ë §øc Giang - Gia L©m ®· ph¶i s¬ t¸n khái Hµ néi. Toµn bé xÝ nghiÖp ph©n t¸n thµnh hai bé phËn. Mét bé phËn s¬ t¸n lªn th«n TËp lôc, x· Tiªn kiªn, huyÖn L©m thao tØnh Phó thä, bé phËn cßn l¹i s¬ t¸n vÒ th«n §ång Nh©n, x· Hoµng V¨n Thô, huyÖn Hoµi §øc, tØnh Hµ T©y. §Çu n¨m 1968 bÞ thua ®ua ë c¶ hai chiÕn trêng Nam vµ B¾c tríc sù ph¶n ®èi quyÕt liÖt cña nh©n d©n yªu chuéng hoµ b×nh trªn thÕ giíi, ®Õ quèc Mü buéc ph¶i tuyªn bè h¹n chÕ nÐm bom miÒn B¾c tõ vÜ tuyÕn 20 ( Thanh ho¸) vµ ngåi vµo bµn ®µm ph¸n víi ChÝnh phñ ta vÒ viÖc chÊm døt chiÕn tranh lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt Nam. Thùc hiÖn chñ tr¬ng cña Nhµ níc hÇu hÕt c¸c c¬ së ph©n t¸n ®· trë vÒ ®Þa ®iÓm cò ®Ó æn ®Þnh s¶n xuÊt tiÕp tôc lµm nhiÖm vô x©y dùng CNXH ë miÒn B¾c vµ chi viÖn ®¾c lùc cho miÒn Nam. Ngµy 2/3/1968 trªn c¬ së m¸y mãc thiÕt bÞ vµ nh©n lùc cña tr¹m may Lª Trùc ( Thuéc c«ng ty Gia c«ng dÖt kim v¶i sîi cÊp I Hµ Néi) vµ xëng may cÊp I Hµ T©y, bé néi th¬ng quyÕt ®Þnh thµnh lËp xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng cã trô së t¹i sè 8B Lª Trùc, quËn Ba ®×nh, Hµ néi vµ giao cho côc v¶i sîi may mÆc qu¶n lý, xÝ nghiÖp cã nghÜa vô s¶n xuÊt c¸c lo¹i quÇn ¸o, mò v¶i, g¨ng tay, ¸o d¹, ¸o dÖt kim theo kÕ ho¹ch cña côc v¶i sîi may mÆc cho c¸c lùc lîng vò trang vµ trÎ em. 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Bé m¸y qu¶n lý ®îc h×nh thµnh, ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Kim Liªn, c«ng t¸c t¹i phßng kÕ to¸n c«ng ty ®îc cö vÒ lµm quyÒn gi¸m ®èc. XÝ nghiÖp gåm ngµnh c¾t vµ hai ph©n xëng may. C¬ së ë sè 8 phè Lª Trùc réng trªn 3000 m 2 víi c¸c d·y nhµ cÊp 4 ®îc dän dÑp, tu bæ ®Ó ®ñ chç l¾p 250 m¸y may, hÇu hÕt c¸c nhµ xëng ë ®©y ®Òu cò vµ dét n¸t. Nhng víi quyÕt t©m sím kh¾c phôc khã kh¨n vµ ®a c¬ së vµo ho¹t ®éng, vµ råi khã kh¨n dÇn dÇn ®îc ®Èy lïi. Ngµy 15/6/19968 ®îc coi lµ ngµy ra m¾t cña xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng. Tæng sè c«ng nh©n cña xÝ nghiÖp ê c¶ Hµ néi vµ Hµ t©y lµ 325 ngêi ( bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp vµ gi¸n tiÕp) trong ®ã cã 147 lµ n÷. Gi· n¨m 1969 ®ång chÝ Hoµng ThÞ Cóc ®îc cö vÒ lµm gi¸m ®èc xÝ nghiÖp. Vµo thêi kú nµy xÝ nghiÖp vÉn cßn gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n, s¶n xuÊt vÉn ph©n t¸n. Bé phËn s¬ t¸n ë Phó Thä ®· giao cho c«ng ty b«ng v¶i sîi cÊp I Phó thä qu¶n lý nhng xÝ nghiÖp vÉn cßn mét c¬ së ë Hoµi §øc - HµT©y c¸ch xa v¨n phßng xÝ nghiÖp gÇn 20 km. ViÖc ®iÒu hµnh gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Tríc nh÷ng ®ßi hái chÝnh ®¸ng cña c«ng nh©n, cÊp trªn cho bæ xung cho xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng mét c¬ së II ë §øc Giang, Gia L©m ®Ó ®ãn c¸c bé phËn n¬i s¬ t¸n Vò. N¨m 1970 ®ång chÝ Thö ®îc bæ nhiÖm lµm qu¶n ®èc ph©n xëng may II. Phßng kÕ ho¹ch-kü thuËt ®îc t¸ch lµm ®«i, sè CBCNV cña xÝ nghiÖp ®· t¨ng lªn tíi 500 ngêi. XÝ nghiÖp ®îc bæ xung thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng. Nhê ®ã n¨ng xuÊt lao déng ®îc n©ng lªn râ rÖt xÝ nghiÖp ®· cã thÓ s¶n xuÊt ®îc nhiÒu s¶n phÈm phøc t¹p vµ phôc vô cho c¶ quèc phßng. N¨m 1972 do bÕ t¾c trong chiÕn tranh x©m lîc miÒn Nam, ®Õ qu«c Mü më réng chiÕn tranh nÐm bom miÒn B¾c16/2/1972 Mü nÐm bom vµo khu vùc §øc giang lµm thiÖt h¹i nhiÒu tµi s¶n vµ thiÖt h¹i vÒ ngêi cho xÝ nghiÖp. Ngµy 27/1/1973 hiÖp ®Þnh Pari vÒ chÊm døt chiÕn tranh lËp l¹i hoµ b×nh ë ViÖt nam ®îc ký kÕt. Tõ nay ®Õ quèc Mü hoµn toµn rót khái miÒn Nam ViÖt nam. Cuéc chiÕn tranh ViÖt nam ph¶i do ngêi ViÖt nam tù gi¶i quyÕt. Nhê sù gióp vèn cña cÊp trªn, xÝ nghiÖp ®· mua thªm ®îc phÇn diÖn tÝch cña c«ng ty may th¬ng binh NguyÔn 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §×nh ChiÓu ( bªn c¹nh c¬ së 8B Lª Trùc) do ®ã tæng diÖn tÝch ë ®©y ®· lªn tíi 4000 m2 . B¾t ®Çu tõ n¨m 1973 sau mét thêi gian tËp dît c¶ vÒ thiÕi bÞ vµ lao ®éng, xÝ nghiÖp b¾t ®Çu lµm hµng xuÊt khÈu. Theo sù ph©n c«ng cña ngµnh, s¶n phÈm chñ yÕu cña xÝ nghiÖp lµ c¸c lo¹i quÇn ¸o b¶o hé lµm theo ph¬ng thøc gia c«ng tõ b«ng cho kh¸ch hµng Liªn x« ( cò). Lóc nµy ®Ó ®¸p øng nhu cÇu míi, thiÕt bÞ cña xÝ nghiÖp liªn tôc ®îc bæ xung, c¸c m¸y ®¹p ch©n dÇn ®îc thay thÕ b»ng c¸c m¸y ch¹y ®iÖn, nhiÒu thiÕt bÞ chuyªn dïng ®îc bæ xung ®Ó n©ng cao n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng s¶n phÈm. Mïa xu©n n¨m 1975 trong khÝ thÕ th¾ng lîi cña c¶ níc ®îc thèng nhÊt,CBCNV xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng thi ®ua hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô. Cuèi n¨m 1975 ®ång chÝ Tr¬ng ThÞ Xin ®îc cö vÒ lµm gi¸m ®èc. Bíc sang n¨m 1977 viÖc gia c«ng hµng xuÊt khÈu ®· ®i vµo nÒ nÕp vµ cã nhiÒu tiÕn bé. Bªn c¹nh ®ã tuy m¸y mãc chuyªn dông cña xÝ nghiÖp cha cã ®ñ nhng lùc lîng kü thuËt cña xÝ nghiÖp lu«n t×m c¸ch c¶i tiÕn c¸c bé phËn g¸ l¾p, lµm cho c¸c thao t¸c cña c«ng nh©n ®îc thuËn tiÖn, chÝnh x¸c h¬n nªn s¶n phÈm lµm ra cã chÊt lîng cao vµ æn ®Þnh, n¨ng xuÊt t¨ng râ rÖt. Nhê vËy møc thu nhËp cña ngêi lao ®éng xÝ nghiÖp so víi c¸c xÝ nghiÖp trong ngµnh lu«n ë møc kh¸. N¨m 1978 ®¸nh dÊu 10 n¨m x©y dùng vµ ph¸t triÓn cña xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng. Sau 10 tæng s¶n lîng ®· t¨ng 11 lÇn trong khi sè CBCNV chØ t¨ng 3 lÇn. S¶n phÈm cña c«ng ty ngµy cµng ®a d¹ng, tõ chç chØ s¶n xuÊt quÇn ¸o trÎ em vµ qu©n trang phôc vô trong qu©n ®éi, xÝ nghiÖp ®a v¬n lªn s¶n xuÊt mét sè mÆt hµng xuÊt khÈu cã yªu cÇu kü thuËt cao. KÓ tõ khi hoµ b×nh xÝ nghiÖp ®· x©y dùng ®îc thªm 3000 m2 nhµ xëng, kho tµng ®Ó c¸c tæ ph©n t¸n vÒ tËp trung, t¹o ®iÒu kiÖn cho qu¶n lý vµ tæ chøc s¶n xuÊt. Còng sau 10 n¨m, xÝ nghiÖp ®· båi dìng vµ ®Ò b¹t ®îc 38 ®ång chÝ c¸n bé c¸c cÊp, trong ®ã 2 phã gi¸m ®èc, 17 trëng phã phßng ban, 19 ch¸nh phã qu¶n ®èc ph©n xëng. Bíc vµo ®Çu n¨m 1980 nÒn kinh tÕ níc ta gÆp nhiÒu khã kh¨n. C¸c thÕ lùc ph¶n ®éng ®· tiÕn hµnh bao v©y kinh tÕ cÊm vËn víi ViÖt nam, thªm vµo ®ã lµ nh÷ng tr× trÖ bÊt cËp trong qu¶n lý hµnh chÝnh quan liªu bao cÊp. §iÒu ®ã g©y khã kh¨n cho hÇu hÕt c¸c c¬ së s¶n xuÊt trong ®ã cã xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng. Trong tæ chøc ®· béc lé nh÷ng yÕu kÐm cÇn kh¾c phôc, ®ã lµ tæ chøc ë c¸c ®¬n vÞ cha phï hîp víi t×nh h×nh míi, phôc vô s¶n xuÊt cha ®ång bé. ChØ ®¹o s¶n xuÊt cha nh¹y bÐn, mét sè khã kh¨n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cha ®îc kh¾c phôc kÞp thêi. Khi chuyÓn ®æi mÆt hµng n¨ng xuÊt lao ®éng cßn thÊp. Trong c¶ c¸n bé vµ c«ng nh©n viªn vÉn cßn th¸i ®é tr«ng chê vµo cÊp trªn, c«ng t¸c qu¶n lý lao ®éng , qu¶n lý n¨ng xuÊt vµ chÊt lîng cßn nhiÒu yÕu kÐm, phong trµo thi ®ua kh«ng ®Òu kh¾p. Bíc sang n¨m 1981 nh÷ng khã kh¨n vÒ ®êi sèng kinh tÕ- x· héi vµ s¶n xuÊt cña xÝ nghiÖp vÉn cßn tån t¹i. Qu¸n triÖt t tëng chØ ®¹o cña cÊp trªn, §¶ng uû, ban gi¸m ®èc xÝ nghiÖp quyÕt t©m ®éng viªn quÇn chóng kh¾c phôc vît qua khã kh¨n. XÝ nghiÖp chó träng vµo c«ng t¸c c¶i tiÕn qu¶n lý, c¶i tiÕn c«ng t¸c tiÒn l¬ng, x©y dùng l¹i ®Þnh møc tiÒn l¬ng trªn c¬ së t¨ng n¨ng xuÊt lao ®éng. Phong trµo thùc hµnh tiÕt kiÖm hîp lý ho¸ s¶n xuÊt ®îc ph¸t ®éng réng kh¾p. Næi bËt nhÊt lµ ph«ng trµo h¹ch to¸n bµn c¾t. ê c¸c bé phËn tr¶i v¶i, giÊc s¬ ®å c¸n bé kü thuËt cïng víi c«ng nh©n suy nghÜ t×m tßi ra c¸c ph¬ng ¸n c¾t hîp lý nhÊt, tiÕt kiÖm nhÊt. Do ®ã lîng v¶i tiÕt kiÖm ®îc kh¸ lín. N¨m 1982 vÉn lµ n¨m cã nhiÒu khã kh¨n chung cho c¶ nÒn kinh tÕ níc ta. ë xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng tuy ®· cã nhiÒu cè g¾ng trong c«ng t¸c ®æi míi vµ tæ chøc s¶n xuÊt nhng khã kh¨n kh¸ch quan vÉn tiÕp tôc ¶nh hëng xÊu ®Õn kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña xÝ nghiÖp. Nguyªn liÖu thiÕu trÇm träng, do kh«ng ®ñ nguyªn liÖu gèi ®Çu tõ n¨m tríc nªn ngay tõ ®Çu n¨m s¶n xuÊt ®· ph¶i cÇm chõng. Khi nguyªn liÖu vÒ l¹i kh«ng ®ång bé nªn d©y chuyÒn s¶n xuÊt ph¶i thay ®æi mÆt hµng liªn tôc cã th¸ng ph¶i thay ®æi mÆt hµng 3-4 lÇn nªn n¨ng xuÊt lao ®éng kh«ng cao. Thªm vµo ®ã lµ sù thiÕu hôt vÒ ®iÖn líi s¶n xuÊt. Nhng rÊt may lµ trong giai ®o¹n nµy xÝ nghiÖp ®· ®Çu t thªm mét sè m¸y mãc chuyªn dïng gåm 44 m¸y 2 kim vµ 4 m¸y cuèn èng. Nhê cã m¸y mãc chuyªn dïng mµ n¨ng xuÊt lao ®éng cña tõng c«ng nh©n t¨ng vät, c¸ biÖt cã ngêi t¨ng tíi 200%. N¨m 1983 khã kh¨n vÒ nguyªn liÖu vÉn cßn gay g¾t, nªn quý 4 xÝ nghiÖp ®· ph¶i tæ chøc “90 ngµy ®ªm” s¶n xuÊt liªn tôc nªn cuèi n¨m còng hoµn thµnh ®îc kÕ ho¹ch. N¨m 1984 rót kinh nghiÖm cña n¨m 1983, chØ ®¹o s¸t sao ngay tõ ®Çu nªn xÝ nghiÖp ®· hoµn thµnh vît møc kÕ ho¹ch. Gi÷a n¨m 1985 ®ång chÝ NguyÔn ThÞ Oanh ®îc giao quyÒn gi¸m ®èc xÝ nghiÖp thay ®ång chÝ Tr¬ng ThÞ Xin vÒ nghÜ hu. Trong n¨m nµy xÝ nghiÖp nhËn ®îc hu©n ch¬ng cao quý cña Nhµ níc: hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng ba. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 N¨m 1986 ®îc coi lµ n¨m ®îc ®¸nh dÊu lµ cã bíc chuyÓn c¨n b¶n trong c¬ chÕ qu¶n lý cña níc ta. NghÞ quyÕt héi nghÞ Trung ¬ng lÇn thø 8 ( kho¸ 6) chØ râ ” N¨m 1986 ph¶i lµ n¨m c¶i c¸ch nh¨m xo¸ bá lÒ lèi qu¶n lý hµnh chÝnh bao cÊp, chuyÓn sang h¹ch to¸n kinh doanh cã l·i”. NghÞ quyÕt 306 cña Bé chÝnh trÞ vµ quyÕt ®Þnh 217/ H§BT cña Héi ®ång bé trëng ®· thÝ ®iÓm viÖc giao quyÒn tù chñ cho xÝ nghiÖp trong viÖc tæ chøc s¶n xuÊt kinh doanh c¸c xÝ nghiÖp ®îc chñ ®éng trong viÖc bè trÝ kÕ ho¹ch s¶n xuÊt, c¸c chØ tiªu ph¸p lÖnh ®îc gi¶m bít. Ngoµi phÇn kÕ hoÆch nhµ níc giao, c¸c xÝ nghiÖp nghiÖp ®îc tæ chøc s¶n xuÊt thªm ®Ó ®¶m b¶o viÖc lµm vµ t¨ng thu nhËp cho ngêi lao ®éng. Nhê chñ tr¬ng ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ níc, bé m¸y lao ®éng ®· n¨ng ®éng h¬n. XÝ nghiÖp ®· chñ ®éng khai th¸c c¸c nguån nguyªn vËt liÖu vµ tõng bíc tiÕp cËn víi thÞ trêng níc ngoµi ®Ó më réng xuÊt khÈu. §¹i héi toµn quèc lÇn thø VI (1986) ®· x¸c ®Þnh môc tiªu ph¸t triÓn kinh tÕ cña ®Êt níc trong th¬× kú míi ®ång thêi chØ ra ba ch¬ng tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ lín cña ®Êt níc ®ã lµ: l¬ng thùc, thùc phÈm, hµng tiªu dïng vµ hµng xuÊt khÈu. S¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®îc xÕp vµo mét trong nh÷ng s¶n phÈm ®îc u tiªn ph¸t triÓn. HiÖp ®Þnh ®îc ký kÕt ngµy 19/5/1987 gi÷a ChÝnh phñ ViÖt nam víi Liªn x«( cò) ®· më ta cho ngµnh DÖt may, Da GiÇy nãi chung vµ xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng nãi riªng mét thÞ trêng réng lín lµ Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ©u. N¨m1987 còng lµ n¨m luËt ®Çu t níc ngoµi cña ViÖt nam ®îc ban hµnh. S¶n xuÊt phôc vô ngµy cµng ph¸t triÓn ®ßi hái ph¶i cã c¸c m¸y mãc hiÖn ®¹i vµ chuyªn dïng. Trong hai n¨m 1987, 1988 xÝ nghiÖp ®· ®Çu t h¬n 500 TriÖu ®ång ®Ó bç xung thªm gÇn 150 thiÕt bÞ c¸c lo¹i chñ yÕu lµ c¸c m¸y thïa, m¸y v¾t sæ, kim n¨m chØ, m¸y ®¸nh chun ¸o, v¾t gÊu ®Ó lµm t¨ng chÊt lîng s¶n phÈm vµ n¨ng suÊt lao ®éng. Tuy nhiªn viÖc s¶n xuÊt theo HiÖp ®Þnh 19/5 vµ viÖc thùc hiÖn quyÒn tù chñ trong s¶n xuÊt vµ x©y dùng cña xÝ nghiÖp qua mét thêi gian thùc hiÖn còng ®· bé lé nh÷ng ®iÓm cßn non yÕu, n¨ng lùc cña c¸n bé qu¶n lý c¸c cÊp vµ lùc lîng lao ®éng cßn h¹n chÕ. Trong sè 1244 lao ®éng cña xÝ nghiÖp n¨m 1988 chØ cã 24 ngêi tr×nh ®é ®¹i häc, 42 ngêi tr×nh ®é trung häc trong sè h¬n 1000 lao ®éng trùc tiÕp chØ cã 95 ngêi giái nghÒ. Tuy khã kh¨n lµ vËy nhng ®Ó hoµ nhÞp víi c«ng cuéc ®æi míi cña ®Êt níc, xÝ nghiÖp cÇn n©ng cÊp c¬ së h¹ tÇng vµ m¸y mãc thiÕt bÞ, xÝ nghiÖp ®Çu t trªn 100 triÖu ®ång cho viÖc x©y dùng l¹i nhµ xëng cho ph©n xëng May I vµ gÇn 700 triÖu ®ång cho viÖc ®æi míi 300 thiÕt bÞ c¸c lo¹i c¨n b¶n hoµn thµnh thanh to¸n sè m¸y mãc cò b»ng m¸y míi hiÖn ®¹i bao gåm m¸y m¸y may mét kim vµ nhiÒu m¸y chuyªn dông kh¸c gÇn 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 1/3 sè m¸y chuyªn dïng cò cña Liªn x« ®îc thay thÕ b»ng sè m¸y cña NhËt. Nhê ®æi míi thiÕt bÞ s¶n lîng xuÊt khÈu n¨m 1989 t¨ng vät. Bíc vµo n¨m 1990 sù nghiÖp ®æi míi do §CSVN khëi xíng vµ l·nh ®¹o sau 4 n¨m tiÕn hµnh ®· thu ®îc mét sè thµnh tùu bíc ®Çu vÒ ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. ë xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng c«ng t¸c c¶i tiÕn qu¶n lý tæ chøc l¹i s¶n xuÊt ®· ®i vµo nÒ nÕp xong sù sôp ®æ cña hÖ thèng XHCN ë Liªn X« cò vµ §«ng ©u, cã ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng xuÊt khÈu nãi chung vµ thÞ trêng xuÊt khÈu hµng dÖt may nãi riªng. Tõ ®©y mét thÞ trêng réng lín vµ æn ®Þnh kh«ng cßn n÷a. Ph¶i ®èi mÆt víi c¬ chÕ thÞ trêng, hÇu hÕt c¸c doanh nghiÖp trong ngµnh ®Òu lóng tóng, viÖc lµm thiÕu hôt, ®êi sèng CBCNV gi¶m sót. XÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng kh«ng tr¸nh khái khã kh¨n ®ã. Kh«ng thÓ bã tay chØ tr«ng chê vµo sù gióp ®ì cña cÊp trªn. Ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp mét mÆt t×m kiÕn thªm viÖc lµm tõ thÞ trêng néi ®Þa, tõng bíc më réng thÞ trêng sang c¸c níc ë khu vùc hai: Céng hoµ liªn bang §øc, Hµ lan, Thuþ ®iÓn, Hµn quèc... Nh÷ng ý tëng ®ét ph¸ trong ®Çu t x©y dùng ®· ®îc ®a ra bµn b¹c ®Ó x¸c ®Þnh môc tiªu chñ ®¹o. Ph¶i ®æi míi, ®Çu t ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm, quyÕt t©m ®ã th«i thóc ban l·nh ®¹o xÝ nghiÖp t×m híng ®i míi. C«ng t¸c ®Çu t hiÖn ®¹i ho¸ ®îc tiÕp tôc triÓn khai. ChØ riªng n¨m 1990 xÝ nghiÖp ®· ®Çu t 558.636.169 ®ång cho viÖc n©ng cÊp c¬ së h¹n tÇng nh: X©y dùng nhµ gi¸c mÉu cho ph©n xëng may I, nhµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt cho xÝ nghiÖp ph©n xìng c¬ ®iÖn vµ nhiÒu c«ng tr×nh h¹ tÇng kh¸c nh: n©ng cÊp ®êng néi bé, c¶i t¹o hÖ thèng ®iÖn, hÖ thèng ¸nh s¸ng, hÖ thèng cÊp níc. Ngoµi ra xÝ nghiÖp ®Çu t 250 triÖu ®Ó mua l¹i xëng b¸nh kÑo t¨ng diÖn tÝch s¶n xuÊt ®îc 2000 m2. Còng trong n¨m n©y, nhê ®ãn b¾t ®îc xu híng ph¸t triÓn cña thÞ trêng ngoµi níc, xÝ nghiÖp ®· ®Çu t tæ hîp m¸y thªu ®iÒu khiÓn tù ®éng cña NhËt 12 ®Çu x 9 kim trÞ gi¸ 125000 USD... §Ó ph¸t triÓn s¶n xuÊt cã hiÖu qu¶, ngoÇi viÖc ®Çu t vÒ thiÕt bÞ, nhµ xëng, xÝ nghiÖp ®· chó träng n©ng cao tay nghÒ cho ®éi ngò c«ng nh©n, b¶o ®¶m sö dông thµnh th¹o vµ ph¸t huy cao nhÊt n¨ng lùc cña thiÕt bÞ. Do ®ã tõ vµi ba s¶n phÈm ®¬n ®iÖu b©y giê s¶n phÈm cña xÝ nghiÖp ®· më réng ra hµng tr¨m m· hµng víi hµng chôc mÉu mèt. N¨m 1992 quyÕt t©m më réng ®îc thùc hiÖn tõ giai ®o¹n tríc ®· b¾t ®Çu trë thµnh hiÖn thùc. T¹i c¬ së 10 Thµnh C«ng mét phÇn cña ®¬n nguyªn I míi x©y dùng xong ®îc ®a vµo sö dông kÞp thêi. T¹i ®©y mét d©y chuyÒn may ®îc trang bÞ toµn bé b»ng c¸c thiÕt bÞ ®ång bé ®îc ®a vµo s¶n xuÊt thu hót thªm 300 lao ®éng. C«ng t¸c c¶i tiÕn tæ chøc l¹i s¶n xuÊt ®îc tiÕp tôc ®Èy m¹nh. ViÖc tæ chøc l¹i d©y chuyÒn s¶n xuÊt theo m« h×nh khÐp kÝn ®îc thùc hiÖn thÝ ®iÓm ë Ph©n xëng May3. Thay v× mét ph©n xëng tríc kia chØ lµm riªng rÏ mét c«ng ®o¹n c¾t hoÆc may hoÆc ®ãng gãi th× b©y giê tæ chøc l¹i, hoµn chØnh tõ kh©u ®Çu lµ c¾t ®Õn kh©u cuèi lµ ®ãng gãi s¶n phÈm. 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 HiÖu qu¶ ho¹t ®éng cña hÖ thèng m¸y thªu gi¶m dÇn do tÝnh ®éc quÒn ®· mÊt. Tuy nhiªn, do biÕt ®ãn ®Çu sù ph¸t triÓn cña thÞ trêng lªn ngay tõ lóc ®ã xÝ nghiÖp ®· m¹nh d¹n ®Çu t ®ång bé hãa hÖ thèng m¸y thªu tù ®éng hiÖn ®¹i bao gåm c¸c kh©u tõ lËp ch¬ng tr×nh, thiÕt kÕ mÉu ®Õn giµn m¸y thªu. N¨m 1993 tiÕn ®é x©y dùng c¬ së Thµnh C«ng bÞ ch÷ng l¹i do nguån vèn ng©n s¸ch cho ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n bÞ c¾t gi¶m. Trong khi yªu cÇu ®Çu t cÇn 30 tØ ®ång th× vèn ng©n s¸ch chØ ®¸p øng ®îc kho¶ng 10%. Nhng víi quyÕt t©m cao cña nh÷ng ngêi ®øng ®Çu, toµn bé c¸n bé c«ng nh©n viªn may ChiÕn Th¾ng quyÕt t©m nhÊt chÝ thùc hiÖn b»ng ®îc nh÷ng môc tiªu c¬ b¶n cña m×nh. ThÕ lµ l¹i b¾t ®Çu mét thêi k× võa s¶n xuÊt v÷a x©y dùng. Uy tÝn cña c¸c s¶n phÈm trªn thÞ trêng xuÊt khÈu c¸c s¶n phÈm may mÆc. Vµ b©y giê chÝnh uy tÝn ®ã ®· trë thµnh cÇu nèi gi÷a c«ng ty vµ c¸c b¹n hµng. NhiÒu kh¸ch hµng ®· s½n sµng cung øng vèn cho c«ng ty ®Ó x©y dùng vµ sau ®ã nhËn l¹i b»ng s¶n phÈm hoÆc trõ dÇn b»ng tiÒn gia c«ng. Mét sè kh¸ch hµng ®Çu t thiÕt bÞ víi yªu cÇu xÝ nghiÖp May ChiÕn Th¾ng u tiªn ®Æc biÖt cho s¶n xuÊt n« hµng cña hä. Bªn c¹nh ®ã, c«ng ty tÝch cùc huy ®éng c¸c nguån vèn vay tÝn dông vµ vay cña c¸n bé c«ng nh©n viªn. Do ®ã tèc ®é thi c«ng vµ l¾p ®Æt thiÕt bÞ ë sè 10 Thµnh C«ng ®îc tiÕp tôc ®Èy m¹nh. N¨m 1993 c«ng ty ®· liªn kÕt víi h·ng GENNIE’S FASHION cña ®µi Loan ®Ó s¶n xuÊt ¸o v¸y cho phô n÷ cã thai. B»ng sù liªn kÕt nµy kh¸ch hµng ®· chuyÓn dao cho c«ng ty c«ng nghÖ, c«ng ty ®éc quyÒn trong viÖc s¶n xuÊt s¶n phÈm nµy ë ViÖt Nam. TiÕp tôc h×nh thøc ®Çu t nµy n¨m 1994 c«ng ty ®· hîp t¸c víi c«ng ty HadongHµn quèc x©y dùng c¬ së s¶n xuÊt g¨ng tay da ë c¬ sê sè 10 Thµnh c«ng. ThÕ lµ c«ng ty l¹i cã thªm mét c«ng nghÖ míi. Ngµy 25/3/1994 xÝ nghiÖp th¶m len §èng §a thuéc tæng c«ng ty dÖt ViÖt nam ®îc s¸t nhËp vµo c«ng ty may ChiÕn Th¾ng theo quyÕt ®Þnh sè 290/Q§-TCL§ cña bé c«ng nghiÖp nhÑ. XÝ nghiÖp th¶m len §èng §a cã trô së chÝnh t¹i 114 NguyÔn L¬ng B»ng- §èng ®a - Hµ néi vèn lµ mét c¬ së chuyªn s¶n xuÊt th¶m len dÖt b»ng tay cho thÞ trêng c¸c níc XHCN cò. Song khi thÞ trêng Liªn x« vµ c¸c níc §«ng ©u tan vì, xÝ nghiÖp gÆp rÊt nhiÒu khã kh¨n. Do kh«ng cã ®ñ viÖc lµm cho ngêi lao ®éng , néi bé l¹i thiÕu ®oµn kÕt nªn thua lç trong nhiÒu n¨m. Tríc khi s¸t nhËp c¬ së vËt ch©t cña c¬ së nµy rÊt thÊp kÐm. Nhng víi sù hç trî cña toµn c«ng ty, c¬ së vËt chÊt cña xÝ nghiÖp nhanh chãng ®îc phôc håi, s¶n xuÊt ®îc tæ chøc l¹i, lao ®éng ®îc chän läc, sè cã søc khoÎ tèt vµ cã tay nghÒ cao ®îc bè trÝ vµo c«ng nghÖ chñ ®¹o lµ dÖt th¶m. Sè cã søc khoÎ tèt nhng cã tay nghÒ yÕu ®îc ®µo t¹o l¹i ®Ó chuyÓn sang ngµnh may. Mét sè 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 nghØ theo chÕ ®é. ThÕ lµ t¹i®©y cã thªm ph©n xëng may. S¶n xuÊt dÇn ®i vµo æn ®Þnh, c«ng t¸c qu¶n lý còng ®îc c¶i thiÖn theo thêi gian nªn hiÖu qu¶ s¶n xuÊt dÇn ®îc t¨ng lªn. Nh vËy trong hai n¨m 1993, 1994 ngoµi viÖc tiÕp tôc ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ, hoµn thiÖn c«ng nghÖ s½n cã c«ng ty cßn ®Çu t theo híng ®a d¹ng ho¸ c«ng nghÖ, më thªm ®îc c«ng nghÖ may da vµ c«ng nghÖ dÖt th¶m len mü thuËt. Còng trong giai ®o¹n nµy c«ng ty tiÕp tôc ®Çu t më réng thªm m¹ng líi c¸c cöa hµng kinh doanh vµ giíi thiÖu s¶n phÈm ë Hµ néi vµ mét sè ®Þa ph¬ng nh»m tõng bíc chiÕm lÜnh thÞ trêng trong níc. N¨m 1995 sù c¹nh tranh gi÷a c¸c doanh nghiÖp trong cïng mét ngµnh nghÒ ngµy cµng gay g¾t. Do ®ã víi sè lîng lao ®éng trªn 2200 ngêi ban l·nh ®¹o c«ng ty x¸c ®Þnh, nÕu kh«ng tæ chøc tèt s¶n xuÊt, gi¶m chi phÝ ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng th× c«ng ty kh«ng thÓ ph¸t triÓn ®îc. M« h×nh s¶n xuÊt khÐp kÝn trong c«ng ty ngµy cµng ®îc hoµn thiÖn. Trong giai ®o¹n 1991-1995 lùc lîng s¶n xuÊt ®· ®îc ®æi míi mét c¸ch c¨n b¶n. C«ng ty ®· ®Çu t 12.960 triÖu ®ång cho x©y dùng c¬ b¶n vµ 13998 triÖu ®ång cho mua s¾m thiÕt bÞ. N¨m 1996 sù nghiÖp ®æi míi cña §¶ng ta ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng kÓ vÒ kinh tÕ x· héi. Còng nh nhiÒu doanh nghiÖp Nhµ níc kh¸c, c«ng ty May ChiÕn Th¾ng bíc vµo kÕ ho¹ch s¶n xuÊt n¨m 1996 theo tinh thÇn ®Èy tíi mét bíc sù nghiÖp c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc mµ ®¹i héi §¶ng lÇn thø VIII ®· ®Ò ra. NghÞ quyÕt cña ®¹i héi chØ râ” Ph¸t triÓn m¹nh c«ng nghiÖp nhÑ, nhÊt lµ c«ng nghiÖp may, da giÇy, giÊy, c¸c mÆt hµng thñ c«ng mü nghÖ. §Çu t hiÖn ®¹i ho¸ d©y chuyÒn c«ng nghÖ, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm vµ søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trªn thÞ trêng. ChuyÓn dÇn viÖc nhËn gia c«ng dÖt may, ®å da sang mua nguyªn liÖu, vËt liÖu ®Ó s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu, coi träng n©ng cao n¨ng lùc tiÕp thÞ ®Ó më réng thÞ trêng ...” §Ó thùc hiÖn th¾ng lîi ®êng lèi ®æi míi kinh tÕ cña §¶ng, c«ng ty ®· cô thÓ ho¸ vµ ®Æt môc tiªu phÊn ®Êu lµ tiÕn tíi ph¶i kinh doanh b»ng c¸c s¶n phÈm may chø kh«ng ph¶i chØ dõng l¹i ë s¶n phÈm gia c«ng. ChÝnh v× thÕ mµ c«ng t¸c nghiªn cøu mÉu mèt ®îc coi träng. Trong giai ®o¹n nµy c«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo côm thÝ ®iÒm thay cho d©y chuyÒn däc tríc ®©y. D©y chuyÒn côm bíc ®Çu ®· kh¾c phôc ®îc t×nh tr¹ng ®øt chuyÒn khi trong d©y chuyÒn cã t×nh tr¹ng lao ®éng v¾ng mÆt. Do ®ã n¨ng suÊt lao ®éng ®· t¨ng 20% so víi tríc khi ¸p dông ph¬ng ph¸p s¶n xuÊt theo côm. N¨m 1997 c«ng tr×nh ®Çu t ë c¬ së sè 10 thµnh c«ng ®îc c¬ b¶n hoµn thµnh, bao gåm ba nguyªn ®¬n, mçi nguyªn ®¬n gåm 5 tÇng víi diÖn tÝch tíi 13000 m 2 , ®ñ mÆt b»ng s¶n xuÊt cho 6 ph©n xëng may, mét ph©n xìng da vµ mét ph©n xëng thªu in. 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 50% khu vùc s¶n xuÊt ®· ®îc trang bÞ ®iÒu hoµ kh«ng khÝ, b¶o ®¶m m«i trêng tèt cho ngêi lao ®éng . Còng tõ nay c«ng ty cã ®iÒu kiÖn tËp trung c¸c bé phËn qu¶n lý t¹i mét ®Þa ®iÓm, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi cho viÖc giao dÞch kinh doanh. 2C«ng nghÖ s¶n xu©t 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 S¶n xuÊt mÉu ®èi Giao nhËn nguyªn phô liÖu X¸c ®Þnh quy tr×nh c«ng nghÖ vµ gi¸c mÉu s¬ ®å C¾t b¸n thµnh phÈm: + C¾t tinh +C¸t th« Phèi mÉu Kh«ng ®¹t May theo d©y chuyÒn: + May chi tiÕt + May l¾p r¸p C«ng viÖc phô Thu ho¸ s¶n phÈm KCS Kh«ng ®¹t GiÆt Tèy Lµ KCS NhËp kho §ãng gãi XuÊt xëng 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 II. Quy m« doanh nghiÖp tÝnh ®Õn n¨m 1999; nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n 1. Quy m« cña doanh nghiÖp tÝnh ®Õn n¨m 1999 TÝnh ®Õn n¨m 1999 c«ng ty May ChiÕn Th¾ng cã ba c¬ së: + C¬ së sè 10 Thµnh C«ng, gåm 3 nguyªn ®¬n, mçi nguyªn ®¬n gåm 5 tÇng víi diÖn tÝch gÇn 13000 m2. Trong ®ã cã 6 ph©n xëng may, 1 ph©n xëng da vµ mét ph©n xëng thªu in. Trong ®ã cã 50% diÖn tÝch s¶n xuÊt ®îc trang bÞ m¸y ®iÒu hoµ kh«ng khÝ ®Ó ®¶m b¶o m«i trêng lµm viÖc cho ngêi lao ®éng . + C¬ së sè 8B Lª Trùc tríc kia lµ trô së chÝnh cña c«ng ty víi diÖn tÝch gÇn 6000 m2 gåm 2 ph©n xêng may. + C¬ së 114 NguyÓn L¬ng B»ng víi diÖn tÝch 12000 m2 chuyªn vÒ c«ng nghÖ dÖt th¶m vµ kÕt hîp víi may kh¨n xuÊt khÈu. Nh vËy tæng diÖn tÝch cña c«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ 31000 m2 trong ®ã cã 24836 m2 nhµ xëng vµ 1530 thiÕt bÞ c¸c lo¹i. Tæng lao ®éng cña toµn c«ng ty tÝnh ®Õn ngµy 31/12/1999 lµ 2658 ngêi. Trong ®ã: + Lao ®éng ngµnh c«ng nghiÖp lµ: 2434 + Lao ®éng n÷ + Lao ®éng hîp ®ång 2263 2654 + Lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý + Lao ®éng cã tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn 160 83 Ta cã thÓ hiÓu lao ®éng c«ng nghiÖp lµ lao ®éng ë c¸c ph©n xëng, bao gåm c¶ lao ®éng trùc tiÕp s¶n xuÊt vµ lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý. Do ®ã ta cã thÓ tÝnh sè lao ®éng trùc tiÕp b»ng c¸ch lÊy tæng lao ®éng trõ ®i sè lao ®éng lµm c«ng t¸c qu¶n lý. Do vËy sè lao ®éng trùc tiÕp n¨m 1999 lµ 2658-160=2498 ngêi. Vµ trong sè 18 ngêi lao ®éng t¨ng lªn cã 15 ngêi ®¹t tr×nh ®é tõ cao ®¼ng trë lªn, 6 ngêi lµm c«ng t¸c qu¶n lý. Nh vËy bé m¸y qu¶n lý cña c«ng ty ®· ®îc t¨ng cêng. VÒ trang thiÕt bÞ cña c«ng ty nÕu so víi c¸c c«ng ty ë miÒn B¾c ®îc ®¸nh gi¸ lµ hiÖn ®¹i v× ®a sè m¸y mãc thiÕt bÞ cña c«ng ty lµ cña NhËt b¶n vµ sè cßn l¹i lµ cña §øc. Tæng TSC§ tÝnh ®Õn th¸ng 12/1999 lµ: + Nguyªn gi¸: 46.681.811.116 ®ång + Hao mßn luü kÕ: 21.092.762.258 ®ång 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 2. Nh÷ng lîi thÕ vµ bÊt lîi 2.1 Lîi thÕ c«ng ty May ChiÕn Th¾ng lµ mét c«ng ty cã bÒ dµy lÞch sö víi h¬n 30 n¨m h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn nÕu nãi ®Õn lîi thÕ cña c«ng ty May ChiÕn Th¾ng tríc hÕt lµ: C«ng ty cã mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý giái vÒ chuyªn m«n nghiÖp vô, n¨ng ®éng s¸ng t¹o. C«ng ty may ChiÕn th¾ng lµ mét c«ng ty Nhµ níc nªn ®îc hëng nhiÒu chÝnh s¸ch u tiªn cña Nhµ níc. VÝ nh ®îc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n vµ trang thiÕt bÞ m¸y mãc b»ng mét phÇn vèn ng©n s¸ch Nhµ níc.. Ngoµi ra c«ng ty cßn cã mét ®éi ngò c¸n bé giái nghÒ vµ yªu nghÒ, tiªu biÓu lµ chÞ:  Ph¹m ThÞ H¬ng lµ c«ng nh©n ph©n xëng may I khi ®ã ®· vÒ tríc kÕ ho¹ch n¨m 1976 5 th¸ng 15 ngµy vµ nay lµ qu¶n ®èc xÝ nghiÖp may I  ChÞ TrÇn ThÞ §«ng ®· vÒ tríc kÕ ho¹ch n¨m 1979 lµ 5 th¸ng 16 ngµy Thø ®Õn may chiÕn Th¾ng cã sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ cao tõ cÊp uû §¶ng, ban l·nh ®¹o ®Õn tõng c«ng nh©n. C¸c phong trµo thi ®ua lao ®éng s¶n xuÊt, giµnh n¨ng xuÊt cao trong c«ng ty thêng xuyªn ®îc ph¸t ®éng. Næi bËt lµ:  Phong trµo h¹ch to¸n bµn c¾t, víi phong trµo nµy c«ng ty hµng n¨m tiÕt kiÖm ®îc tõ 60000-70000 m v¶i, c¸ biÖt cã n¨m xÝ nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc 100000 m v¶i.  Phong trµo thi ®ua hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 1982 vît tríc thêi gian ®îc ®Èy m¹nh h¬n bao giê hÕt, nhiÒu anh chÞ em phÊn ®Êu thi ®ua vÒ tríc thêi gian. DÉn ®Çu lµ tæ may I ph©n xëng may II, ®· lËp kû lôc míi cña xÝ nghiÖp. Hoµn thµnh kÕ ho¹ch n¨m 1982, vît tríc 61 ngµy. S¶n xuÊt vµ kinh doanh ë Hµ Néi, mét trung t©m kinh tÕ, v¨n ho¸, chÝnh trÞ cña c¶ níc. May ChiÕn Th¾ng cã ®iÒu kiÖn ®Ó ph¸t triÓn thÞ trêng néi ®Þa, cã mét nguån th«ng tin phong phó, ®Çy ®ñ cho qu¸ tr×nh ra quyÕt ®Þnh. ë ngay ®Êt thñ ®« ChiÕn Th¾ng cã ®iÒu kiÖn tiÕp thu nhanh chãng nh÷ng mÉu mèt míi, nh¹y bÐn h¬n trong viÖc thiÕt kÕ may. Víi ba nguyªn ®¬n n¨m tÇng céng víi viÖc sö dông hai cÇu thang m¸y. May ChiÕn Th¾ng ®· tiÕt kiÖm ®îc mÆt b»ng do ®ã ®· gi¶m ®îc vèn ®Çu t cho c¬ së h¹ tÇng. Ngoµi ra May ChiÕn Th¾ng cã quy tr×nh c«ng nghÖ hiÖn ®¹i tuy cha thËt lµ ®Çy ®ñ nhng n¨ng suÊt lao ®éng cña c«ng ty vÉn ®¹t ë møc cao trong toµn ngµnh. 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét ®iÒu quan träng lµ c«ng ty cã c¸c thÞ trêng réng nh: EU, B¾c Mü, NhËt b¶n vµ nh÷ng kh¸ch hµng trung thµnh víi c«ng ty. §ång thêi c«ng ty còng cã ®îc c¸c nhµ cung cÊp nguyªn phô liÖu ®Çu vµo æn ®Þnh víi chÊt lîng cao. 2.2 H¹n chÕ Bªn c¹nh nh÷ng thuËn lîi kÓ trªn c«ng ty còng gÆp nh÷ng khã kh¨n nhÊt ®Þnh. Tríc hÕt lµ khã kh¨n vÒ lao ®éng. Do kinh tÕ thÞ trêng t¹o ra nh÷ng yªu cÇu ®ßi hái c«ng viÖc ph¶i phï hîp víi b¶n th©n ngêi lao ®éng. Ch¼ng h¹n nh: gÇn nhµ, thu nhËp t¬ng xøng víi lao ®éng bá ta, võa lµm ®îc c«ng viÖc ë c¬ quan võa lµm ®îc viÖc ë nhµ. ¶nh hëng lín nhÊt lµ xu híng gi¶m giê lµm viÖc c¨ng th¼ng, t¨ng thêi gian vui ch¬i gi¶i trÝ. V× nh÷ng lý do Êy mµ ngêi lao ®éng s½n sµng bá c«ng viÖc ë c«ng ty vµ chuyÓn sang lµm viÖc cho c«ng ty kh¸c phï hîp víi m×nh h¬n. Trong thùc tÕ hÇu hÕt c¸c c«ng nh©n xin th«i viÖc ®Òu lµ ngêi thî cã tay nghÒ cao. Sù bá viÖc cña ngêi lao ®éng dÉn ®Õn sù mÊt æn ®Þnh trong bé m¸y s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Lµm thay ®æi c¬ cÊu cña lao ®éng vµ chÊt lîng lao ®éng cña c«ng ty nãi chung bÞ gi¶m sót. §Ó gi¶m thiÖt h¹i vµ nhanh chãng æn ®Þnh s¶n xuÊt c«ng ty cã mét líp d¹y may. Nhng nh÷ng lao ®éng ®îc bæ xung míi vµo nghÒ cha b¾t kÞp ®îc nhÞp ®é lao ®éng nªn n¨ng xu©t lao ®éng cßn thÊp. Ngoµi ra ®Ó duy tr× mét líp d¹y may c«ng ty còng ph¶i nu«i mét ®éi ngò c¸n bé qu¶n lý, c¸n bé gi¶ng d¹y vµ ®Çu t vÒ c¬ sê h¹ tÇng. VÒ c«ng t¸c nghiªn cøu thÞ trêng: c«ng ty kh«ng cã bé phËn chuyªn nghiªn cøu thÞ trêng nªn viÖc t×m kiÕm kh¸ch hµng, viÖc ph©n ®o¹n thÞ trêng ®Ó cã c¸c chÝnh s¸ch thÝch hîp víi tõng ®o¹n thÞ trêng lµ rÊt khã kh¨n. VÒ vèn: c«ng ty cha cã ®ñ vèn ®Ó ®Çu t më réng s¶n xuÊt. Khi muèn ®Çu t c«ng ty thêng ph¶i vay mét lîng vèn rÊt lín do ®ã l·i ph¶i tr¶ cho vèn vay lµ rÊt nhiÒu dÉn ®Õn chi phÝ kinh doanh lµ cao vµ tÊt yÕu lµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng cao. VÝ dô nh c«ng tr×nh ®Çu t ë sè 10 Thµnh c«ng cÇn kho¶ng 30 tØ ®ång th× vèn ng©n s¸ch Nhµ níc chØ ®¸p øng ®îc 10%. Tríc t×nh h×nh nµy ban l·nh ®¹o ph¶i t×m kiÕm nguån vèn ®Çu t ë c¶ trong níc vµ níc ngoµi. Do ®ã Nhµ níc cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch ®Çu t ph¸t triÓn s¶n xuÊt kinh doanh nh: cho vay vèn dµi h¹n víi l·i su©t thÊp. VÒ nguyªn phô liÖu: hÇu hÕt c¸c nguyªn phô liÖu cña c«ng ty ph¶i nhËp tõ níc ngoµi. Do ®ã gi¸ c¶ cao vµ chi phÝ giao dÞch lín. VÒ s¶n xuÊt: m¸y mãc chuyªn dïng vµ mét sè chuyÒn cßn thiÕu. VÝ dô: m¸y mãc s¶n xuÊt hµng ¸o s¬ mi cßn thiÕu mÆc dï híng ph¸t triÓn cña c«ng ty trong n¨m tíi lµ ®Çu t ph¸t triÓn mÆt hµng nµy. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Mét ®iÓm n÷a lµ do c«ng ty n»m ë trong néi thµnh nªn ban ngµy xe container kh«ng vµo ®îc, do ®ã viÖc nhËn nguyªn phô liÖu chØ ®îc tiÕn hµnh vµo ban ®ªm. III. Bé m¸yqu¶n lý vµ chÕ ®iÒu hµnh cña c«ng ty Chøc n¨ng, nhiÖm vô, quyÒn h¹n 1 Phßng xuÊt nhËp khÈu  Tham mu cho tæng gi¸m ®èc ký kÕt c¸c hîp ®ång víi ®èi t¸c lµ ngêi níc ngoµi  Trùc tiÕp theo dâi, ®iÒu tiÕt kÕ ho¹ch s¶n xuÊt , kÕ ho¹ch tiÕn ®é s¶n xuÊt vµ giao hµng  Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu nh: c¸c nghiÖp vô xuÊt nhËp khÈu, thñ tôc thanh to¸n, tiÒn hµng, cac giao dÞch ®èi ngo¹i, giao dÞch ng©n hµng, thuÕ...  Thùc hiÖn tæng hîp thèng kª b¸o c¸o kÕ ho¹ch, thùc hiÖn tæng hîp b¸o c¸o c¸c mÆt toµn c«ng ty  C©n ®èi vµ ®¶m b¶o nguyªn phô liÖu cho s¶n xuÊt , quyÕt to¸n tiÒn hµng víi c¸c kh¸ch hµng, H¶i quan... 2.Phßng tæ chøc la ®éng  Tæ chøc qu¶n lý s¾p xÕp nh©n lùc phï hîp víi c¬ cÊu qu¶n lý, tæ chøc trong toµn c«ng ty  Thùc hiÖn kÕ ho¹ch lao ®éng , kÕ ho¹ch tiÒn l¬ng vµ tuyÓn dông  Thùc hiÖn c¸c chÕ ®é chÝnh s¸ch víi lao ®éng  X©y dùng ®Þnh møc lao ®éng , x¸c ®Þnh ®¬n gi¸ tiÒn l¬ng víi s¶n phÈm 3.Phßng kÕ to¸n tµi vô  Tham mu cho tæng gi¸m ®èc trong lÜnh vùc tµi chÝnh, thu chi, vay vµ ®¶m b¶o c¸c nguån thu chi  Trùc tiÕp qu¶n lý vèn, nguån vèn phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh  Theo dâi chi phÝ s¶n xuÊt , c¸c ho¹t ®éng tiÕp thÞ, h¹ch to¸n kÕt qu¶ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh 4. Phßng kinh doanh tiÕp thÞ *0 Thùc hiÖn c¸c c«ng t¸c tiÕp thÞ: + Giao dÞch vµ nhËn ®Æt hµng cña kh¸ch hµng néi ®Þa + Giao dÞch víi kh¸ch hµng theo ph¬ng thøc mua nguyªn liÖu b¸n thµnh phÈm + Theo dâi vµ qu¶n lý c¸c cöa hµng giíi thiÖu vµ b¸n s¶n phÈm + Thùc hiÖn viÖc tham gia c¸c héi chî triÓn l·m trong níc *1 Qu¶n lý c¸c kho thµnh phÈm, ®Çu tÊm phôc vô cho c«ng t¸c tiÕp thÞ 5.Phßng phôc vô s¶n xuÊt *2 Theo dâi vµ b¶o qu¶n hµng ho¸ vËt t, thùc hiÖn cÊp ph¸t vËt t nguyªn liÖu phôc vô cho s¶n xuÊt theo ®Þnh møc cña phßng xuÊt nhËp khÈu. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 *3 VËn t¶i, thuª kho b·i, mua s¾m m¸y mãc phôc vô cho s¶n xuÊt *4 Qu¶n lý ®éi xe, ®iÒu tiÕt c«ng t¸c vËn chuyÓn *5 NhËn hµng ho¸ vËt t phôc vô cho s¶n xuÊt kinh doanh 6Phßng kü thuËt c«ng nghÖ *6 Qu¶n lý vµ x©y dùng c¸c quy tr×nh c«ng nghÖ, quy c¸ch, tiªu chuÈn kü thuËt cña s¶n phÈm , x¸c ®Þnh c¸c ®Þnh møc kü thuËt vµ chÊt lîng s¶n phÈm *7 Qu¶n lý vµ ®iÒu tiÕt m ¸y mãc thiÕt bÞ *8 S¶n xuÊt mÉu chµo hµng 7.Phßng hµnh chÝnh tæng hîp *9 TiÕp nhËn qu¶n lý c«ng v¨n, thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô v¨n th, lu tr÷ tiÕp ®ãn kh¸ch *10 Tæ chøc c«ng t¸c phôc vô c¸c héi nghÞ, héi th¶o vµ c«ng t¸c vÒ sinh c«ng nghiÖp *11 LËp kÕ ho¹ch vµ thùc hiÖn viÖc n©ng cÊp c¸c c«ng tr×nh, nhµ xëng, c¬ së h¹ tÇng phôc vô s¶n xuÊt 8.Phßng b¶o vÖ *12 X©y dùng c¸c néi quy vµ quy ®Þnh an toµn trong c«ng ty *13 B¶o vÒ vµ qu¶n lý tµi s¶n cña c«ng ty *14 Híng dÉn, tiÕp ®ãn kh¸ch ra vµo c«ng ty 9.Phßng y tÕ *15 Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô kh¸m ch÷a bÖnh vµ b¶o vÖ søc khoÎ cho ngêi lao ®éng *16 Tuyªn truyÒn vµ thùc hiÖn c«ng t¸c phßng chèng dÞch bÖnh 10. Trung t©m may ®o thêi trang *17 B¸n vµ giíi thiÖu s¶n phÈm thêi trang *18 TiÕp nhËn vµ thùc hiÖn c¸c ®¬n hµng thêi trang 11. C¸c phßng phôc vô s¶n xuÊt  Tæ chøc qu¶n lý s¶n xuÊt ®¶m b¶o tÝnh hiÖu qu¶ cña qu¸ tr×nh s¶n xuÊt 16 kinh tÕ Phã tång gi¸m ®èc Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 P. kinh doanh tiÕp thÞ P. Phôc vô s¶n xuÊt Cöa hµng §éi cÊn Cöa hµng Ng Th¸i Häc Cöa hµng Bµ TriÖu Cöa hµng Kim M· P. Y tÕ Tçng gi¸m ®èc Trung t©m may ®o thêi trang P. Hµnh chÝnh tæng hîp P. KÕ to¸n tµi vô Cöa hµng TiÕp thÞ Cöa hµng thµnh phÈm Kho ®Çu tÊm §éi xe Kho nguyªn vËt liÖu Kho c¬ khÝ P.Tæ chøc lao ®éng Kho th¶m Líp häc may kü thuËt Phã tæng gi¸m ®èc s¶n xu©t P. XuÊt nhËp khÈu XN th¶m len PX th¶m PX kh¨n XN thªu P. B¶o vÖ qu©n sù P. Kü thuËt c«ng nghÖ 17 XN c¾t da XN da 6 XN may Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV.Nh÷ng ®æi m¬Ý vÒ qu¶n trÞ vµ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty ®æi míi gÇn ®©y nhÊt cña c«ng ty lµ chuyÓn tõ mét ngµy lµm hai ca sang mçi ngµy lµm mét ca. Sù thay ®æi nµy kh«ng lµm thay ®æi vÒ sè lîng còng nh c¬ cÊu lao ®éng cña doanh nghiÖp nhng lµm thay ®æi vÒ m¸y mãc thiÕt bÞ. Do lµm ngµy mét ca nªn c«ng ty ph¶i ®Çu t thªm m¸y mãc thiÕt bÞ. §iÒu nµy lµm t¨ng khÊu hao. §ång thêi c«ng ty còng ph¶i chÞu chi phÝ do sù ph¸t triÓn cña khoa häc c«ng nghÖ theo thêi gian. Nhng c¸i lín mµ c«ng ty ®¹t ®îc lµ sù ®ì c¨ng th¼ng vµ vÊt v¶ h¬n cña ngêi lao ®éng do kh«ng ph¶i ®i lµm ca ®ªm n÷a. Ngµy 1/1/2000 Nhµ níc quyÕt ®Þnh cæ phÇn ho¸ c¬ së Lª Trùc. §iÒu nµy bíc ®Çu còng g©y khã kh¨n cho c«ng ty do vèn kinh doanh gi¶m. V. KÕt qu¶ vµ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp Do kh«ng ®ñ sè liÖu tõ khi thµnh lËp c«ng ty nªn em xim tãm t¾t kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong b¶ng sau: N¨m T.GTSL TSL XuÊt khÈu Lîi nhuËn Tæng doanh thu ( triÖu ®ång) (s¶n phÈm) ( ®ång) (triÖu ®ång) 1972 997.788 1973 958.832 1975 1.969.343 1977 7 triÖu ®ång 1982 1.500.001 1983 15,678.00 12,892 triÖu ®ång 1984 930.638 s¶n phÈm 1985 1,999.62 2.023.961 1730.529 triÖu ®ång 1987 186,847.32 1.141.005 s¶n phÈm 30.658.642 1989 1.857.001 1990 1.285 6.234 1992 2.928 22.118 1994 5.075 32.508 1995 33.768 36.353 1996 38.445 Vµ em xin tr×nh bµy chi tiÕt vÒ kÕt qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong hai n¨m 1998, 1999 trong c¸c b¶ng sè liÖu sau: 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Theo b¶ng so s¸nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1999 tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng 8.125 triªu triÖu ®ång, trong ®ã doanh thu hµng xuÊt khÈu t¨ng 3.000.575.848 ®ång, l·i gép t¨ng 1.078385.223 ®ång, trong khi chi phÝ b¸n hµng gi¶m 1.516.704.066 ®ång, lîi nhuËn tõ ho¹t ®éng kinh doanh t¨ng 2.552.803.368 ®ång, lîi nhuËn sau thuÕ t¨ng 6.011.632.531 ®ång. b¶ng b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh hai n¨m 1998 vµ 1999 ChØ tiªu M· 1 Tæng doanh thu sè 2 01 3 57859000000 4 65984000000 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 52286684308 55287260156 C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05-06+07) 03 176898425 +ChiÕt khÊu 04 +Gi¶m gi¸ 05 +Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 +ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 176898425 1. Doanh thu thuÇn (01-03) 10 57682101575 65984000000 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 41331615957 48555129159 3. L·i gép(10-11) 20 16350485618 17428870841 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 5796645471 4279905405 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 9531740992 9574062713 6. L·i thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 1022099155 3574902723 N¨m 1998 N¨m 1999 (20-21+22) -Thu nhËp thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 -Chi phÝ ho¹t ®éng Tµi chÝnh 32 7. Lîi nhuËn ho¹t ®éng Tµi chÝnh (31- 40 32) -C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 -Chi phÝ bÊt thêng 42 8. Lîi nhuËn bÊt thêng (41-42) 50 19 8000000 8000000 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 9. Tæng nhuËn tríc thuÕ (30+40+50) 60 1022099155 3582902723 10. ThuÕ thu nhËp 70 280000000 473000000 11. Lîi nhuËn sau thuÕ (60-70) 80 742099155 3109902723 b¶ng so s¸nh kÕt qu¶ kinh doanh gi÷a 2 n¨m 1998 vµ 1999 chØ tiªu 1 Tæng doanh thu M¸ sè 2 01 So s¸nh 3 8125000000 Trong ®ã: doanh thu hµng xuÊt khÈu 02 3000575848 C¸c kho¶n gi¶m trõ (04+05-06+07) 03 -176898425 +ChiÕt khÊu 04 +Gi¶m gi¸ 05 +Gi¸ trÞ hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i 06 +ThuÕ TT§B, thuÕ xuÊt khÈu ph¶i nép 07 -176898425 1. Doanh thu thuÇn (01-03) 10 8301898425 2. Gi¸ vèn hµng b¸n 11 7223513202 3. L·i gép(10-11) 20 1078385223 4. Chi phÝ b¸n hµng 21 -1516740066 5. Chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp 22 42321721 6. L·i thuÇn tõ ho¹t ®éng kinh doanh 30 2552803568 (20-21+22) -Thu nhËp thuÇn tõ ho¹t ®éng tµi chÝnh 31 -Chi phÝ ho¹t ®éng Tµi chÝnh 32 7. Lîi nhuËn ho¹t ®éng Tµi chÝnh (31- 40 32) -C¸c kho¶n thu nhËp bÊt thêng 41 -Chi phÝ bÊt thêng 42 8. Lîi nhuËn bÊt thêng (41-42) 50 20 8000000 8000000
- Xem thêm -