Tài liệu Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của nông sản việt nam trong quá trình hội nhập

  • Số trang: 20 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 31 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu C«ng nghiÖp ho¸- Hiªn ®¹i ho¸ lµ mét trong nh÷n môc tiªu quan träng trong chiÕn lîc ph¸t triÓn kinh tÕ-x· héi ViÖt Nam mµ ®¶ng vµ nhµ níc ta ®· ®Æt ra. §Ó thùc hiÖn môc tiªu nµy , nhµ níc ta ®· cã nh÷ng chÝnh s¸ch, chiÕn lîc nh»m khuyÕn khÝch c¸c tæ chøc, c¸c ®¬n vÞ, d©n c h¹t ®éng ®ãng gãp vµo nÒn kinh tÕ cã hiÖu qu¶ h¬n. Thùc hiÖn kÕ ho¹ch thùc tËp cña khoa Tµi chÝnh- KÕ to¸n cña trêng §HDL Ph¬ng §«ng, em ®· xin vÒ thùc tËp t¹i chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh trong qu¸ tr×nh thùc tËp tai c¬ quan em ®· ®îc c« chó cïng toµn thÓ c¸c anh chÞ trong Ng©n hµng ®· gióp ®ì em tËn t×nh, ®Ó em cã thÓ n¾m b¾t vµ tÕp cËn trùc tiÕp víi c«ng viÖc vµ bao qu¸t toµn bé ho¹t ®éng vµ nghiÖp vô cña ng©n hµng. Qua ®ã em thÊy: Lµ mét tæ chøc tÝn dông, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh còng kh«ng n»m ngoµi môc tiªu vµ chiÕn lîc nh»m ®a ®Êt níc tiÕn lªn CNH- H§H , víi b¶n chÊt ®i vay ®Ó cho vay . Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh trong nh÷ng n¨m qua ®· cã nh÷ng ®ãng gãp ®¸ng kÓ vµo c«ng cuéc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña tØnh. Trªn c¬ sö dông cho vay vèn ®èi víi c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp , c¸ nh©n, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· t¹o tiÒn ®Ò vÒ vèn cho c¸c tæ chøc, doanh nghiÖp, c¸ nh©n vay ®Ó hä ®Çu t vµo d©y chuyÒn c«ng nghÖ, vèn lu ®éng,®Çu t x©y dùng c¬ së h¹ tÇng. Trô së Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®îc ®Æt t¹i ®êng TrÇn Hng §¹o – thÞ x· Hoµ B×nh, víi ®Þa thÕ rÊt thuËn lîi cho viÖc kinh doanh cña Ng©n hµng, còng nh viÖc ®· rÊt nhiÒu b¹n hµng lµ c¸c c«ng ty, c¸c tæ chøc kinh tÕ, c¸c c¸ nh©n cã uy tÝn ®Õn xin giao dÞch víi ng©n hµng, Ng©n hµng ®· thiÕt lËp ®îc nhiÒu mèi quan hÖ tèt ®èi víi kh¸ch hµng vµ thêng cã chÝnh s¸ch ®·i ngé ®èi vèi víi kh¸ch hµng truyÒn thèng. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh víi c¬ cÊu tæ chøc gåm 46 ngêi cïng víi 6 phßng ban chÞu sù qu¶n lý trùc tiÕp cña Gi¸m §èc vµ Phã Gi¸m §èc, ng©n hµng ®· ®¶m b¶o ®îc uy tÝn vµ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô do cÊp trªn giao cho. Trong thêi gian thùc tËp t¹i ng©n hµng ®îc sù gióp ®ì t×nh cña c¸c c« chó ®· gióp em phÇn nµo hiÓu ®îc c«ng viÖc cña mét nh©n viªn ng©n hµng. Tuy nhiªn do vÒ mÆt tiÕp nhËn cña em cßn nhiÒu h¹n chÕ vµ còng do tÝnh chÊt phøc t¹p cña c«ng viÖc mµ mét sinh viªn tùc tËp nh em kh«ng thÓ ®i s©u t×m hiÓu kü lìng. Nhng ®Ó ®îc tiÕp nhËn vµo thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ban Gi¸m ®èc ng©n hµng cïng toµn thÓ c¸c c« chó trëng phßng, cïng c¸c anh chÞ trong ng©n hµng ®· tËn t×nh gióp ®ì vµ chØ b¶o cho em, ®Ó em cã ®îc nh÷ng c¬ héi tiÕp cËn trùc tiÕp vµo c«ng viÖc. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy Vò ThiÖn ThËp thÇy ®· híng dÉn ®Ó gióp em cã thÓ hiÓu ®îc c¸c bíc mµ mét sinh viªn thùc tËp cÇn ph¶i lµm. PhÇn I: Tæng quan vÒ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh I, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Sù ra ®êi cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. S¸u n¨m- sau nµy thµnh lËp ng©n hµng quèc gia cña níc viÖt nam d©n chñ céng hoµ non trÎ ®îc thµnh lËp, thñ tíng chÝnh phñ còng ký quyÕt ®Þnh ra ®êi ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam thuéc bé tµi chÝnh, tiÒn th©n cña hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT h«m nay – mét thµnh viªn cña ngµnh c«ng ngiÖp ng©n hµng ViÖt Nam. 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ra ®êi ngµy 26/4/1957 Ng©n hµng §&PT ViÖt Nam ®· trë thµnh Ng©n hµng th¬ng m¹i sím nhÊt trong hÖ thèng ng©n hµng ViÖt Nam, 46 n¨m qua Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· nhiÒu lÇn thay hä ®æi tªn ®ã lµ: - ChuyÓn tõ Ng©n hµng kiÕn thiÕt trùc thuéc bé tµi chÝnh sang trùc thuéc Ng©n hµng níc ViÖt Nam n¨m 1981. - Tõ n¨m 1957 víi tªn gäi: Ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam - Tõ 1981 ®æi tªn lµ : Ng©n hµng §T vµ x©y dùng ViÖt Nam - Tõ 1990 ®æi tªn lµ : Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Dï víi tªn gäi nµo th× ngµy 26/4 hµng n¨m- mét ngµy b×nh thêng nh bao nµy kh¸c , nhng ®èi víi mçi c¸c bé Ng©n hµng §T&PT dï ë bÊt kú ®©u bçng trë thµnh cã tªn ,cã tuæi cã t©m hån : + Cã tªn - §ã lµ ngµy truyÒn thèng cña hÖ thèng Ng©n hµng §T&PT. + Cã tuæi - §ã lµ tuæi cña Ng©n hµng §T&PT , m·i m·i lµ tuæi thanh xu©n vµ n¨m nay ë ®é tuæi 46 n¨m trµn ®Çy søc sèng. + Cã t©m hån – Lµ bëi nã ®· g¾n liÒn víi bao ®iÒu quý gi¸ víi chóng ta, chøa ®ùng niÒm tin yªu cña ®¶ng cña nh©n d©n ,cña anh em trong ®¹i gia ®×nh ViÖt Nam, cña b¹n hµng trong vµ ngoµi níc bëi nã chøa ®ùng c«ng søc, må h«i cña c¸c thÕ hÖ vµ c¶ m¸u x¬ng cña c¸c liÖt sü trong ngµnh, chøa ®ùng nh÷ng g× kÕt tinh l¹i theo suèt chiÒu dµi thêi gian mµ mçi n¨m, mçi tuæi ®îc båi ®¾p ®Çy thªm, ®Ñp thªm, b»ng chÝng ®ãng gãp cña ng©n hµng vµo c«ng t¸c ph¸t triÓn suèt chÆng ®êng 46 n¨m qua. Dï mang tªn gäi nµo, víi m« h×nh nµo, ho¹t ®éng cña ng©nhµng §T&PT còng g¾n liÒn víi môc tiªu phôc vô “ ®Çu t & ph¸t triÓn”. ®Õn nay doamh sè cho vay h¬n 62.000 tû ®ång. Ngµy nay Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ®· trë thµnh mét hÖ thèng tæ chøc v÷ng m¹nh : Víi 74 ®¬n vÞ thµnh viªn lµ c¸c chi nh¸nh, së giao dÞch trªn c¶ níc, c¸c c«ng ty trùc thuéc, c¸c ®¬n vÞ liªn doanh, trung t©m ®µo t¹o, trung t©m c«ng nghÖ th«ng tin. §éi ngò 6000 c¸n bé, ®¶ng viªn trong toµn hÖ thèng nhiÖt t×nh n¨ng ®éng s¸ng t¹o, cã b¶n lÜnh chÝnh trÞ v÷ng vµng cã kû c¬ng tu©n thñ ph¸p luËt. Vµ trong ngµy truyÒn thèng toµn hÖ thèng ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam v« cïng vinh dù tù hµo vµ ®ãn nhËn hu©n ch¬ng ®éc lËp h¹ng nhÊt , phÇn thëng cao quý cña ®¶ng vµ nhµ níc ®· ®éng viªn vµ ghi nhËn râ nh÷ng nç lùc kh«ng mÖt mái suèt 46 n¨m qua cña toµn hÖ thèng, gãp phÇn phôc vô ®Çu t vµ ph¸t triÓn ®Êt níc . §Æc biÖt trong ngµy truyÒn thèng, Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vinh dù tù hµo ®ãn nhËn hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng hai cña nhµ níc céng hoµ d©n chñ nh©n d©n lµo trao tÆng. PhÇn thëng nµy kh«ng chØ ghi nhËn nh÷ng ®ãng gãp cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam trong liªn doanh hîp t¸c víi ng©n hµng lµo mµ cßn thÓ hiÖn t×nh ®oµn kÕt, h÷u nghÞ gi÷a hai d©n téc. Cïng víi truyÒn thèng cña ngµnh, lµ mét trong nh÷ng chi nh¸nh cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh trong 44 n¨m qua víi nh÷ng bíc th¨ng trÇm ®Çy khã kh¨n vÊt v¶ vµ thµnh ®¹t . Trong ®ã Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cã nh÷ng ®ãng gãp mét phÇn c«ng søc cña c¸c thÕ hÖ c¸n bé vµo kÕt qu¶ cña ng«i nhµ chung BIDV. Lµ mét chi nh¸nh sím ®îc thµnh lËp, chØ sau 2 n¨m ra ®êi Ng©n hµng kiÕn thiÕt ViÖt Nam, n¨m 1959 Hoµ b×nh ®· thµnh lËp mét phßng cÊp ph¸t x©y dùng c¬ b¶n thuéc ty tµi chÝnh. Ngµy 01/05/1966 chi nh¸nh Ng©n hµng kiÕn thiÕt Hoµ B×nh chÝnh thøc ®îc thµnh lËp ®Ó thùc hiÖn mét hiÖm vô hÕt søc lín lao quan trong lµ cÊp ph¸t x©y dùng c«ng tr×nh träng ®Óm sè 1. Ngµy 04/05/1976 thµnh lËp chi nh¸nh Ng©n hµng kiÕn thiÕt c«ng tr×nh thuû ®iÖn s«ng ®µ, Nay lµ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ mét ®Æc thï, cã mét m« h×nh ng©n hµng qu¶n lý c«ng tr×nh vµ cã lóc song song tån t¹i hai chi nh¸nh trong cïng 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 mét hÖ thèng trªn cïng mét ®Þa bµn. Song dï ë vÞ trÝ nµo 44 n¨m qua Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ph¸t huy truyÒn thèng tèt ®Ñp cña toµn ngµnh, lu«n xøng ®¸ng lµ ngêi lÝnh xung kÝch trªn mÆt trË phôc vô ®Çu tu vµ ph¸t triÓn gi÷ v÷ng vÞ thÕ lµ ng©n hµng chñ lùc trong lÜnh vùc ®Çu t x©y dùng c¬ b¶n. Nh÷ng ngµy ®Çu phßng cÊp ph¸t x©y dùng c¬ b¶n víi lùc lîng c¸n bé cã 8 ngêi vµ sau ®ã ®Õn ngµy 01/05/1966 Ng©n hµng kiÕn thiÕt Hoµ B×nh ®îc thµnh lËp. MÆc dï lùclîng cßn máng nhng ®ã lµ mét giai ®o¹n quan träng ®Æc biÖt ®èi víi nÒn kinh tÕ tØnh Hoµ B×nh . Ngµy 04/05/1976 ngµy sinh thø 2 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cã thÓ nãi ®©y lµ mét giai ®o¹n v« cïng vÎ vang, ®Çy tù hµo, lµ niÒm vinh dù ®îc ®¶ng vµ chÝnh phñ trao cho. Chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cÊp ph¸t vèn phôc vô c«ng t×nh träng ®iÓm sè 1 cña ®Êt níc – C«ng tr×nh thuû ®iÖn S«ng §µ lín nhÊt §«ng Nam A - c«ng tr×nh cña thÕ kû 20. Sím ®îc thµnh lËp ngay õu ngµy ®Çu míi x©y dùng c«ng tr×nh, lóc ®Çu chi nh¸nh míi chØ cã 11 c¸n bé gåm c¸c c¸n bé sau khi hoµn thµnh nhiÖm vô xay dùng thuû ®iÖn Th¸c Bµ l¹i tiÕp tôc ®i x©y dùng thuû ®iÖn S«ng §µ. Giai ®o¹n ®Çu sau khi thµnh lËp , víi nhiÖm vô chi nh¸nh cña c«ng tr×nh träng ®iÓm, chñ yÕu cÊp ph¸t víi lîng x©y dùng c¬ b¶n hoµn thµnh vµ phôc vô c¸c ®¬n vÞ thi c«ng x©y dùng c«ng tr×nh thuû ®iÖn S«ng §µ Hoµ B×nh ho¹t ®éng theo c¬ chÕ cÊp ph¸t, song nhiÖm vô cña chi nh¸nh hÕt søc nÆng nÒ. Bëi v×, Thuû ®iÖn Hoµ B×nh lµ mét c«ng tr×nh rÊt lín cã h»ng tr¨m h¹ng môc lín nhá kh¸c nhau, nhiÒu c«ng viÖc míi cha cã ®Þnh møc ®¬n gi¸ lai võa lµm võa thiÕt kÕ. Lùc lîng c¸n bé tuy dÇn dÇn ®îc bæ sung, song so víi chøc n¨ng, nhiÖm vô ®îc giao lµ rÊt máng. MÆc dï khã kh¨n nhng ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn ®· miÖt mµi lao ®éng kh«ng kÓ ngµy ®ªm. Tuy ®êi sèng sinh ho¹t cßn nhiÒu khã kh¨n vÊt v¶, ®iÒu kiÖn nÒn kinh tÕ cßn mu«n vµn gian nan, tû lÖ l¹m ph¸t ë møc ®é cao, lîng tiÒn mÆt v« cïng khan hiÕm trong khi nhu cÇu cña c«ng tr×nh lµ rÊt lín. Trªn c¸c mÆt c«ng viÖc ®Òu cã sù ®ãng gãp cña c¸n bé ng©n hµng, tham gia ®¬n gi¸ c«ng tr×nh, ®· len lái ®Õn tõng ng¸ch hÇm v¸ch nói cïng víi c¸n bé kü thuËt bªn A, bªn B ®Ó x©y dùng ®Þnh møc ®¬n gi¸ cho c«ng tr×nh. Nh÷ng c¸n bé thÈm ®Þnh nhiÒu ®ªm ph¶i th¾p ®Ìn dÇu ®Ó thÈm tra dù to¸n, tÝnh toµn khèi lîng ®Ó cÊp ph¸t vèn ®Çy ®ñ, chÝnh x¸c. Hµng n¨m c¸n bé c«ng nh©n viªn Ng©n hµng ®Çu t ®· tÝnh to¸n, kiÓm tra lµm gi¶m cÊp ph¸t hµng chôc tû ®ång. §éi ngò c¸n bé cÊp ph¸t, kiÓm ng©n nhiÒu ®ªm thøc tr¾ng ®Ó kÞp thêi cÊp ph¸t vèn cho c«ng trêng, ®¶m b¶o vèn ®¸p øng tiÕn ®é thi c«ng , tr¶ l¬ng kÞp thêi cho c«ng nh©n phÊn khëi ®Èy m¹nh tiÕn ®« thi c«ng tr×nh. Víi thµnh tÝch cña nh÷ng n¨m th¸ng ®Çy vÊt v¶ ®ã, CBCBV Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ®îc chÝnh phñ , UBND tØnh tÆng nhiÒu b¾ng khen vµ ®Æc biÖt ®îc nhµ níc tÆng thëng hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III n¨m 1989. Bíc vµo thêi kú ®æi míi lµ lóc c«ng tr×nh thuû ®iÖn Hoµ B×nh hoµn thµnh . Chi nh¸nh chuyÓn sang kinh doanh phôc vô kinh tÕ tØnh nhµ. Trong mu«n vµn khã kh¨n cña bíc chuyÓn ®æi tõ ho¹t ®éng cÊp ph¸t sang kinh doanh trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, víi ®iÒu kiÖn kinh tÕ cña tØnh vÉn cßn chËm ph¸t triÓn, tr×nh ®é qu¶n lý cßn yÕu, c¸c dù ¸n kinh tÕ cßn h¹n hÑp nhng c¸n bé c«ng nh©n viªn ®· cè v¬n ra thÞ trêng, lao ®éng hÕt søc, s¸ng t¹o. §ång thêi m¹nh d¹n ®Çu t vµo c¸c dù ¸n lín. V× vËy chØ trong thêi gian ng¾n, chi nh¸nh ®· v¬n lªn giµnh nh÷ng kÕt qu¶ ®¸ng khÝch lÖ ®· gãp mét phÇn nguån ®¸ng kÓ vµo ®Çu t ph¸t triÓn, x©y dùng nªn nh÷ng nhµ m¸y, c«ng tr×nh, nh÷ng c©y cÇu b¾c qua s«ng, t¹o nªn c¬ së vËt chÊt gãp phÇn vµo sù nghiÖp CNH – H§H. Híng träng t©m vµ ph¸t huy truyÒn thèng cña chi nh¸nh lµ phôc vô kh¸ch hµng truyÒn thèng. Hµng n¨m, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· cung 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 cÊp cho nÒn kinh tÕ hµng tr¨m tû ®ång ®Ó ®Çu t vµo c¸c dù ¸n, c¸c nhµ m¸y träng t©m vµ vµo c¸c ngµnh quan träng cña tØnh nh: §Çu t vèn vµo m¹ng c¸p quang vµo bu ®iÖn tØnh, x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng S«ng §µ, xi m¨ng L¬ng S¬n, Nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, nhµ m¸y mÝa ®êng Hoµ B×nh, xÝ nghiÖp may mÆc 3/2, cho vay vèn ®Ó x©y dùng cÇu Hoµ B×nh nèi liÒn hai bê S«ng §µ, ®ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi t¹o kh¶ n¨ng thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ cña tØnh. 2, Chøc n¨ng vµ nhiÖm vô cña Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh 2.1, Chøc n¨ng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ ®¹i diÖn ph¸p nh©n trùc thuéc ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam cã chøc n¨ng thùc hiÖn tÊ c¶ c¸c nghiÖp vô mµ Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam ph©n c«ng. Ho¹t ®éng chñ yÕu cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh lµ kinh doanh tiÒn tÖ, tÝn dông vµ phôc vô cho nhu cÇu ®Çu t vµ ph¸t triÓn. 2.2, NhiÖm vô Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cã nhiÖm vô hÕt søc quan träng vµ lín lao lµ cho vay vèn ®èi víi c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cã nhu cÇu vÒ ®Çu t vµ x©y dùng c¬ b¶n . Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh víi nhiÖm vô lµ ngêi lÝnh xung kÝch phôc vô ®Çu t vµ ph¸t triÓn: + Cung øng vèn + KiÓm tra, gi¸m s¸t, tham gia chñ tr¬ng ®Çu t. + ThÈm tra dù to¸n + KiÓm tra, nghiÖm thu khèi lîng c«ng tr×nh hoµn thµnh + QuyÕt to¸n c«ng tr×nh TÊt c¶ nh÷ng ®iÒu ®ã nh»m ®a nhanh c«ng tr×nh vµo sö dông, tiÕt kiÖm chèng l·ng phÝ, h¹ thÊp gi¸ thµnh c«ng tr×nh vµ n©ng cao hiÖu qu¶ vèn ®Çu t. Trong giai ®o¹n ®æi míi ph¶i thÝch øng vµ ph¸t triÓn ®Ó phôc vô nhiÒu h¬n ph¶i ®a d¹ng ho¸ ngµnh nghÒ kinh doanh, ®a d¹ng ho¸ s¶n phÈm ®Ó phôc vô tèt nh÷ng ®ßi hái vµ mong muèn cña kh¸ch hµngnh: Tµi trî th¬ng m¹i, b¶o hiÓm, chøng kho¸n, t vÊn ®Çu t. N©ng cao n¨ng lùc thÈm ®Þnh ®Ó x¸c ®Þnh hiÖu qu¶ cña ®ång vèn ®Çu t. 3, M« h×nh tæ chøc Gi¸m §èc Phã Gi¸m §èc Phßng Nguån vèn Phßng TÝn Dông Phßng Tæ Chøc – Hµnh ChÝnh Phßng KÕ To¸n 3.1 NhiÖm vô quyÒn h¹n cña ban Gi¸m §èc 3.1.1, Gi¸m §èc 4 Phßng Giao DÞch Phßng KTKS néi bé Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Lµ ngêi ®øng ®Çu Ng©n hµng cho nªn nhiÖm vô vµ quyÒn h¹n cña Gi¸m ®èc mang nh÷ng träng tr¸ch to lín: - Gi¸m ®èc ph¶i chôi tr¸ch nhiÖm tríc Tæng Gi¸m ®èc - Gi¸m ®èc ph¶i chôi mäi tr¸ch nhiÖm ho¹t ®éng chung cña Ng©n hµng - Gi¸m ®èc quyÕt ®Þnh m« h×nh tæ chøc, h¹ch to¸n thanh to¸n cho phï hîp - Gi¸m ®èc lµ ngêi ph©n ph©n c«ng trùc tiÕp cho cho phã Gi¸m ®èc - Ra quyÕt ®Þnh ph©n cÊp, ph©n quyÒn qu¶n lý kiÓm so¸t phï hîp víi ®iÒu kiÖn ®¬n vÞ m×nh - Bè trÝ nh©n sù phï hîp víi m« h×nh tæ chøc - Trang bÞ c¬ së vËt chÊt, thiÕt bÞ ®Çy ®ñ cho ho¹t ®éng thanh to¸n ®¶m b¶o an toµn hiÖu qu¶ - Gi¸m ®èc trùc tiÕp tham gia vµo c«ng t¸c ®èi néi , ®èi ngo¹i - Tu©n thñ ®©y ®ñ néi dung kiÓm so¸t. 3.1.2, Phã Gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc lµ ngêi trî gióp cho Gi¸m ®èc trong c¸c c«ng viÖc . - Phã gi¸m ®èc chôi tr¸ch nhiÖm truíc gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc lµm nhiÖm vô heo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc - Phã gi¸m ®èc qu¶n lý c¸c phßng trong ng©n hµng nh: + Phßng TÝn dông + Phßng nguån vèn + Phßng kÕ to¸n Phã gi¸m ®èc lµ ngêi ký trùc tiÕp vµo c¸c hîp ®ång tÝn dông ng¾n h¹n tõ phßng tÝn dông vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan ®Õn c¸c phßng trªn theo sù ph©n c«ng 3.2 NhiÖm vô chøc n¨ng cña c¸c phßng ban 3.2.1, Phßng Nguån Vèn 3.2.1.1, Chøc n¨ng cña phßng nguån vèn Phßng nguån vèn lµ ®¬n vÞ trùc thuéc tæ chøc bé m¸y NH§T&PT Hoµ B×nh cã chøc n¨ng: - Tham mu cho l·nh ®¹o vÒ c¸c mÆt : + ChiÕn lîc vµ chÝnh s¸ch trong kinh doanh cña ng©n hµng ®Ó ph¸t triÓn (nguån vèn vµ huy ®éng vèn) + Tæ chøc qu¶n lý c¸c tµi s¶n nî, tµi s¶n cã b»ng tiÒn trong kinh doanh cña chi nh¸nh. - Trùc tiÕp thùc hiÖn ®iÒu hµnh nguån vèn trong néi bé ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh vµ tæ chøc thùc hiÖn mét sè ®Þnh chÕ cña ng©n hµng nhµ níc. 3.2.1.2, NhiÖm vô cña phßng nguån vèn Phßng nguån vèn cã c¸c nhiÖm vô sau: a. C«ng t¸c nguån vèn kinh doanh X©y dùng ph¬ng híng vµ nhiÖm vô, ph¬ng ¸n kÕ ho¹ch chØ tiªu kinh doanh hµng n¨m( kÓ c¶ ®iÒu chØnh, bæ xung) theo dâi, ®«n ®èc thùc hiÖn kÕ ho¹ch kinh doanh ®· ®îc Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam duyÖt cho chi nh¸nh. N¾m b¾t kÞp thêi th«ng tin ®Ó ®Ò xuÊt c¸c chÝnh s¸ch vÒ huy ®éng vèn, chÝnh s¸ch vÒ l·i xuÊt, chÝnh s¸ch ®èi víi kh¸ch hµng .§iÒu hµnh c¸c nguån vèn, c«ng t¸c huy ®éng vèn. + NhËn th«ng b¸o c¸c lo¹i kÕ ho¹ch cña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vµ kÕ ho¹ch cña ®Þa ph¬ng theo ®¹o cña gi¸m ®èc chi nh¸nh 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Trùc tiÕp theo dâi diÔn biÕn cña c¸c lo¹i nguån vèn ®Ó tr×nh gi¸m ®èc chi nh¸nh vµ tr×nh Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam chuyÓn vèn tiÕp( nÕu thiÕu) hoÆc rót vèn . + LËp vµ trùc tiÕp theo dâi kÕ ho¹ch ®i vay, huy ®éng vèn vµ tr¶ nî c¸c kho¶n vay. + Theo dâi tiÕn ®é thùc hiÖn cho vay cña phßng TÝn Dông vµ phßng giao dÞch bê tr¸i s«ng §µ. + Trªn c©n ®èi nguån vèn, sö dông vèn hµng ngµy ®Ó ®Ò xuÊt víi gi¸m ®èc chi nh¸nh nh»m ®¸p øng yªu cÇu tæ chøc vµ qu¶n lý kinh doanh. b. C«ng t¸c qu¶n lý kÕ ho¹ch ®Çu t Tham gia xÐt duyÖt trong héi ®ång tÝn dông cña chi nh¸nh Thêng xuyªn theo dâi vµ tæng h¬p : H¹n møc ®Çu t ®· duyÖt, c¸c hîp ®ång tÝn dông ®· ký, sè lÖu ®· cho vay, sè thu nî, sè d nî c¸c lo¹i, ng¾n h¹n, trung vµ dµi h¹n . c. C«ng t¸c thèng kª vµ tËp hîp LËp c¸c lo¹i b¸o c¸o thèng kª theo quyÕt ®Þnh 404 ngµy 06/12/1997 cña thèng ®èc ng©n hµng ViÖt Nam. §ång thêi ®iÖn b¸o th«ng tin kinh tÕ theo tuÇn kú 5 ngµy, 10 ngµy cho Ng©n hµng §T&PT trung ¬ng vµ ®iÖn b¸o 10 ngµy cho Ng©n hµng nhµ níc tØnh Hoµ B×nh. d. ChÕ ®é c«ng t¸c Th«ng b¸o cho c¸n bé c«ng nh©n viªn cã tr¸ch nhiÖm lu tr÷ c¸c v¨n b¶n , chÕ ®é nhµ níc c¸c thÓ lÖ vµ c¸c v¨n b¶n chung cña ngµnh c¸c v¨n b¶n vÒ chÕ ®é kinh doanh . h¹n møc tÝn dông . 3.2.2, Phßng TÝn Dông 3.2.2.1, Chøc n¨ng cña phßng TÝn Dông Phßng tÝn dông lµ ®¬n vÞ trùc thuéc chi nh¸nh NH§T&PT Hoµ B×nh cã chøc n¨ng tham mu cho ban Gi¸m ®èc, trùc tiÕp tæ chøc vµ thùc hiÖn c«ng t¸c tÝn dông theo ®óng chñ tr¬ng chÝnh s¸ch chÕ ®é vµ híng dÉn cña nhµ níc ,cña ngµnh vµ cña chi nh¸nh. 3.2.2.2, NhiÖm vô cña phßng TÝn Dông Phong TÝn dông cã c¸c nhiÖm vô sau: Nghiªn cøu ®Ò xuÊt ý kiÕn tham gia cña chi nh¸nh ®èi víi c¸c dù th¶o v¨n b¶n cña cña c¸c c¬ quan vÒ c¸c vÊn ®Ò cã liªn quan ®Õn tÝn dông ng©n hµng. Nghiªn cøu, phæ biÕn cho c¸n bé tÝn dông vÒ chÝnh s¸ch chÕ ®é quy tr×nh nghiÖp vô vµ v¨n b¶n chØ ®¹o cña ngµnh vÒ c«ng t¸c tÝn dông . Tæ chøc thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dung b¶o l·nh, thuª, mua…theo quy ®Þnh TriÓn khai thùc hiÖn c¸c chØ ®¹o thêng xuyªn ®Þnh kú vµ ®ét xuÊt cña cña ban gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tÝn dông . Tæng hîp ®¸nh gi¸, ph©n tÝch t×nh h×nh kh¸ch hµng vµ ho¹t ®éng tÝn dông cña chi nh¸nh. Tham mu cho ban gi¸m ®èc x©y dùng chÝnh s¸ch kh¸ch h¸ng vµ chÝnh s¸ch tÝn dông Ph¶n ¸nh vÒ ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c vÊn ®Ò ph¸t sinh trong ho¹t ®éng tÝn dông. Thùc hiÖn c¸c b¸o c¸o liªn quan ®Õn c«ng t¸c tÝn dông KiÓm tra viÖc thùc hiÖn nghiÖp vô cña c¸c c¸n bé tÝn dông Tæ chøc lËp, lu tr÷ vµ b¶o qu¶n hå s¬, sæ s¸ch tÝn dông theo quy ®Þnh . Thùc hiÖn c¸c nhÖm vô kh¸c do gi¸m ®èc giao. 3.2.3, Phßng giao dÞch 3.2.3.1, Chøc n¨ng cña phßng giao dÞch - Phßng giao dÞch cã c¸c chøc n¨ng sau: 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + Nghiªn cøu c¸c v¨n b¶n, chÕ ®é, tham mu ®Ò xuÊt víi l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n còng nh c«ng t¸c tÝn dông( vµ c¸c quy chÕ tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh cña ngµnh) + KiÓm tra, kiÓm so¸t c¸c chøng tõ ho¹t ®éng hµng ngµy t¹i phßng giao dÞch. + Më tµi kho¶n vµ qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸ch hµng theo quy ®Þnh cña ngµnh. + Tæ chøc c«ng t¸c h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i phßng giao dÞch . - Tæ chøc c«ng t¸c huy ®éng vèn cña c¸ tæ chøc kinh tÕ trong vµ ngoµi quèc doanh. - Tæ chøc thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p vÒ an toµn kho quü 3.2.3.2, NhiÖm vô cña phßng Giao dÞch a. C«ng t¸c TÝn dông. - Thùc hiÖn ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng theo v¨n b¶n sè 269 CNHB ®îc gi¸m ®èc uû quyÒn. - Thùc hiÖn viÖc thu nî, thu l·i ®èi víi c¸c kho¶n vay thuéc ph¹m vi cña phßng qu¶n lý. - Thùc hiÖn c¸c nghiÖp vô tÝn dông, b¶o l·nh… theo c¸c v¨n b¶n h íng dÉn cña ngµnh. - Ph¶i ¸nh, ®Ò xuÊt biÖn ph¸p xö lý c¸c víng m¾c trong ho¹t ®éng tÝn dông. - Thùc hiÖn viÖc kiÓm tra,kiÓm so¸t nghiÖp vô cña c¸n bé tÝn dông. b. C«ng t¸c kÕ ho¹ch - Thùc hiÖn viÖc h¹ch to¸n cËp nhËt, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c theo chÕ ®é quy ®Þnh t¹i phßng giao dÞch . - Tæ chøc thùc hiÖn lµm dÞch vô thanh to¸n cho kh¸ch hµng - ChÊp hµng chÕ ®é b¸o c¸o, ®èi chiÕu ®Çy ®ñ, kÞp thêi. - §¶m b¶o chÕ ®é nhËt ký chøng tõ hµng ngµy - Thùc hiÖn viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ nh÷ng kho¶n ph¶i thu, ph¶i tr¶ víi kh¸ch hµng c. C«ng t¸c huy ®éng vèn - Thùc hiÖn biÖn ph¸p t¨ng trëng nguån gèc, t¨ng cêng c«ng t¸c tuyªn truyÒn qu¶ng c¸o. - X©y dùng phong c¸ch giao dÞch v¨n minh, lÞch sù ®èi víi c¸c nghiÖp vô giao dÞch víi kh¸ch hµng. - T¸c phong nhanh, tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ, ®¶m b¶o an toµn vµ gi÷ bÝ mËt sè d víi kh¸ch hµng. d. C«ng t¸c kho quü. - §¶m b¶o an toµn kho quü, chÊp hµnh chÕ ®é kiÓm quü hµng ngµy. - ChÊp hµnh ®óng chÕ ®é tån quü ®· ®îc chi nh¸nh quy ®Þnh. - Tæ chøc viÖc kiÓm tra quy tr×nh thu chi hµng ngµy - §¸p øng ®Çy ®ñ tiÒm mÆt vµ ng©n phiÕu thanh to¸n cho kh¸ch hµng.24 3.2.4 . Phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü 3.2.4.1. Chøc n¨ng cña phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü - Tæ chøc c«ng t¸c tµi chÝnh – KÕ to¸n t¹i chi nh¸nh . - §Ò xuÊt c¸c biÖn ph¸t qu¶n lý vµ an toµn kho quü 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Tæ chøc vµ x©y dùng quy chÕ qu¶n lý tµi chÝnh ®èi víi chi nh¸nh theo quy chÕ qu¶n lý cña Nhµ níc - Tham gia trong viÖc x©y dùng kÕ ho¹ch kinh doanh cña chi nh¸nh vµ ph©n phèi thu nhËp - §Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n më réng c¸c dÞch vô ng©n hµng vµ nghiÖp vô thanh to¸n trªn c¬ së c¸c quy ®Þnh cña nghµnh cña Nhµ níc - §Ò xuÊt biÖn ph¸p vµ ph¬ng ¸n øng dông tin häc vµo ho¹t ®éng Ng©n hµng vµ qu¶n lý tµi s¶n theo ®Þnh híng ph¸t triÓn cña toµn ngµnh. - KiÓm tra, kiÓm so¸t vµ lu tr÷ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ho¹t ®éng hµng ngµy. - Më tµi kho¶n vµ qu¶n lý tµi kho¶n cña kh¸ch hµng theo quy ®inh cña nghµnh. 3.2.4.2 NhiÖm vô cña phßng tµi chÝnh – KÕ to¸n vµ kho quü - Ghi chÐp ph¶n ¸nh ®Çy ®ñ trung thùc c¸c nghiÖp vô ph¸t sinh hµng ngµy cña kh¸ch hµng còng nh cña néi bé. - §¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu tiÒn mÆt vµ ng©n phiÕu cho kh¸ch hµng. - Thùc hiÖn viÖc kiÓm quü hµng ngµy vµ an toµn trong kh©u thu ph¸t tiÒn - X©y dùng quy tr×nh h¹ch to¸n kÕ to¸n t¹i chi nh¸nh vµ ph©n c«ng cô thÓ tr¸ch nhiÖm cña tõng thµnh viªn trong phßng qu¶n lý. - Thùc hiÖn nghiªm tóc viÖc h¹ch to¸n kÕ to¸n theo chÕ ®é quy ®Þnh - ChÊp hµnh c¸c quy chÕ tµi chÝnh trong viÖc thùc hiÖn chi tiªu vµ ph©n phèi thu nhËp - X©y dùng ch¬ng tr×nh c«ng t¸c hµng tuÇn vµ hµng th¸ng cña phßng - §Þnh kú ho¹t ®ét xuÊt tham gia kiÓm tra viÖc chÊp hµnh quü t¹i héi, së, phßng giao dÞch vµ c¸c quü tiÕt kiÖm - X©y dùng vµ kiÓm tra quy tr×nh h¹ch to¸n tiÕt kiÖm t¹i c¸c quü tiÕt kiÖm cña chi nh¸nh. - X©y dùng néi quy, nhiÖm vô trong viÖc b¶o ®¶m an toµn kho quü, sæ s¸ch chøng tõ kÕ to¸n vµ d÷ liÖu trong m¸y vi tinh. - Thùc hiÖn viÖc tÝnh ®óng, tÝnh ®ñ trong c«ng t¸c thu, tr¶ l·i, c¸c kho¶n ph¶i nép ng©n s¸ch vµ c¸c kho¶n phÝ dÞch vô kh¸c. - Thùc hiÖn viÖc chi tr¶ l¬ng vµ c¸c kho¶n thu nhËp theo chÕ ®é cho ngêi lao ®éng. - §Ò xuÊt c¸c ph¬ng ¸n kinh doanh nh»m n©ng cao lîi nhuËn vµ h¹n chÕ rñi ro trong ho¹t ®éng ng©n hµng. - §¶m b¶o viÖc thanh to¸n an toµn, nhanh chãng tµi s¶n cña kh¸ch hµng còng nh ng©n hµng gi÷ bÝ mËt tµi kho¶n cña kh¸ch hµng còng nh c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cña ng©n hµng. - Thùc hiÖn viÖc qu¶n lý vµ kiÓm kª tµi s¶n tríc khi quyÕt to¸n. - ChÊp hµnh chÕ ®é BCTK theo quy ®Þnh cña nghµnh vµ Nhµ níc. - Thêng xuyªn theo dâi vµ ph©n tÝch c¸c kÕt qu¶ ho¹t kinh doanh cña chi nh¸nh tõ ®ã cã c¸c ®Ò xuÊt víi Ban Gi¸m §çc trong c«ng t¸c tÝn dông, b¶o l·nh vµ huy ®éng vèn. - §¶m v¶o viÖc lu tr÷ chøng tõ ®· ®îc kiÓm so¸t thuËn lîi cho viÖc thanh tra kiÓm tra vµ c¸c yªu cÇu kh¸c cña kh¸ch hµng. - X©y dùng th¸i ®é vµ phong c¸ch giao dÞch cña c¸n bé kÕ to¸n ng©n quü nh»m thu hót kh¸ch hµng ®Õn víi chi nh¸nh. 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 - Nghiªn cøu ®Ò xuÊt viÖc ®a øng dông tin häc vµo ng©n hµng, x©y dùng ®éi ngò c¸n bé kÕ to¸n sö dông thµnh thôc m¸y vi tÝnh . - T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra vµ ®¶m b¶o viÖc sö dông c¸c thiÕt bÞ tin häc thêng xuyªn ®îc an toµn, s¹h sÏ khai th¸c triÖt ®Ó kh¶ n¨ng cña c¸c thiÕp bÞ. - Qu¸n triÖt kÞp thêi c¸c chØ thÞ cña l·nh ®¹o, thùêng xuyªn tæ chøc cho c¸n bé häc tËp n©ng cao tr×nh ®é nghiÖp vô trong c«ng t¸c kho quü, kÕ to¸n thanh to¸n, tin häc vµ ngo¹i ng÷. - Cã kÕ ho¹nh ®Þnh kú, thay ®æi vÞ trÝ lµm viÖc cña c¸n bé nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ cña c«ng t¸c qu¶n lý. 3.2.5 Phßng tæ – Hµnh chÝnh 3.2.5.1Chøc n¨ng cña phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh Phßng tæ chøc – hµnh chÝnh lµ ®¬n vÞ thuéc tæ chøc bé m¸y Ng©n hµng ®Çu t vµ ph¸t triÓn Hoµ B×nh cã chøc n¨ng sau : + Tham mu cho ban l·nh ®¹o vÒ c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù, qu¶n lý hµnh chÝnh cña c¬ quan Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh . + Qu¶n lý tµi s¶n cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh +Tham gia x©y dùng ph¸t triÓn nguån lùc cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn tØnh Hoµ B×nh. 3.2.5.2NhiÖm vô cña phßng Tæ chøc – Hµnh chÝnh Tham dù c¸c cuéc häp do Gi¸m ®èc triÖu tËp khi cã yªu cÇu, so¹n th¶o c¸c v¨n b¶n ®îc Gi¸m ®èc giao, tr×nh duyÖt cho ban hµnh. TiÕp nhËn th«ng tin b¸o c¸o Gi¸m ®çc xem xÐt, xö lý, chuyÓn t¶i th«ng tin ®· ®îc sö lý ®Õn c¸c phßng, c¸c bé phËn theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ c«ng t¸c tæ chøc, nh©n sù, tuyÓn dông, ®µo t¹o, ®Ò b¹t, s¾p xÕp c¸n bé nghiÖp vô theo chøc n¨ng nghiÖp vô cña tõng bé phËn, phßng, ban. Tæng hîp c¸c b¸o c¸o s¬ kÕt, tæng kÕt ®Þnh kú, ®ét xuÊt theo tõng chuyªn ®Ò thuéc lÜnh vùc phßng phô tr¸ch theo yªu cÇu cña Gi¸m ®èc. Qu¶n lý, lu d÷ hå s¬ c¸n bé, thèng kÕ, diÔn biÕn tiÒn l¬ng, tæng hîp c«ng t¸c thi ®ua khen thëng cña chi nh¸nh Thùc hiÖn c«ng t¸c qu¶n lý Hµnh chÝnh,v¨n th, lÔ t©n, in Ên, ph©n phèi c«ng v¨n ®Ó tr×nh ban l·nh ®¹o vµ chuyÓn c¸c phßng, tæ, x©y dùng néi quy chÕ vµ duy tr× gi÷ g×n nÒ nÕp, kØ c¬ng kØ luËt trong c¬ quan. Thùc hiÖn c«ng t¸c tuÇn tra, canh g¸c, b¶o vÖ an toµn tuyÖt ®èi tµi s¶n c¬ quan, gi÷ g×n anh ninh trËt tù trong c¬ quan Qu¶n lý sö dông tµi s¶n cè ®Þnh, c«ng cô lao ®éng t¹i Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn tØnh Hoµ B×nh ®Ó phôc vô c«ng t¸c chuyªn mén LËp kÕ ho¹nh vµ tæ chøc thùc hiÖn ma s¾m c¸c lo¹i Ên phÈm, ph¬ng tiÖn lµm viÖc, tµi s¶n söa ch÷a nhá t¹i chi nh¸nh Qu¶nl lý vµ sö dông con dÊu cña chi nh¸nh theo quy ®Þnh Tæ chøc phôc vô chu ®¸o c¸c ®oµn kh¸ch héi nghÞ së, tæng kÕt kÕ ho¹nh Lµm viÖc kh¸c do Gi¸m ®èc giao 3.2.6. Phßng kiÓm so¸t kiÓm tra néi bé 3.2.6.1 Chøc n¨ng cña phßng kiÓm so¸t kiÓm tra néi bé. Tæ chøc kiÓm tra kiÓm so¸t néi bé chi nh¸nh chÞu sù chØ ®¹o trùc tiÕp cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn ViÖt Nam vÒ mÆt nghiÖp vô nh: +Thùc hiÖn kÕ ho¹nh, ch¬ng tr×nh kiÓm tra. +Thùc hiÖn kiÓm tra ®ét xuÊt theo yªu cÇu +B¸o c¸o thìng xuyªn, b¸o c¸o ®ét xuÊt +Th«ng tin kÞp c¸cmÆt ho¹t ®éng t¹i chi nh¸nh +Nh»m ®¶m b¶o tÝnh hÖ thèng, thèng nhÊt, ®éc lËp t¬ng ®èi, trung thùc kh¸ch quan. §ång thêi ph¶i sù qu¶n lý cña Gi¸m ®èc chi nh¸nh vÒ viÖc thùc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 hiÖn c¸c ch¬ng tr×nh, néi dung c«ng t¸c cña Trung ¬ng vÒ sù chØ ®¹o trong ho¹t ®éng kiÓm tra, kiÓm to¸n vµviÖc qu¶n lý theo quy chÕ qu¶n lý viªn chøc cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh. + §¶m b¶o chÊp hµnh ®óng ph¸p luËt vµ c¸c quy ®Þnh cña Ng©n hµng. + Ph¶n ¸nh ®¸nh gi¸ ®óng t×nh h×nh kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña chi nh¸nh theo tõng quý tõng n¨m. + Tæ kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé chi nh¸nh cã c¸c chøc danh kiÓm tra trëng vµ kiÓm tra viªn. ViÖc bæ nhiÖm, miÔm nhiÖm c¸c chøc danh nµy thùc hiªn theo ®iÒu lÖ ng©n hµng vµ quy chÕ bæ nhiÖm c¸n bé hiÖn hµnh. 3.2.6.2 NhiÖm vô cña kiÓm tra néi bé C¨n cø ch¬ng tr×nh c«ng t¸c kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé cña Ng©n hµng §Çu t vµ Ph¸t triÓn Hoµ B×nh vµ t×nh h×nh thùc tÕ t¹i chi nh¸nh, x©y dùng kÕ ho¹ch kiÓm tra, kiÓm so¸t néi bé tr×nh Gi¸m ®èc phª duyÖt. Qua kiÓm tra, kiÓm to¸n ph¸t hiÖn nh÷ng sai xãt vi ph¹m ho¹t tiÒm Èn rñi ro trong c¸c kh©u nghiÖp vô, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ c¸c phßng ban chi nh¸nh cã biÖn ph¸t kh¾c phôc chØnh söa kÞp thêi. TiÕp nhËn xem xÐt tr×nh Gi¸m ®èc gi¶i quyÕt c¸c ®¬n th khiÕu n¹i tè c¸o thuéc thÈm quyÒn cña chi nh¸nh. Hµng quý lËp b¸o c¸o t×nh h×nh gi¶i quyÕt ®¬n th khiÕu n¹i tè c¸o vµ cèng t¸c ®Êu tranh chèng tham nhòng theo quy ®Þnh. Lµm ®Çu mèi phèi hîp c¸c cuéc thanh tra, kiÓm tra cña Thanh tra ng©n hµng Nhµ níc, thanh tra Nhµ níc vµ kiÓm to¸n Nhµ níc ®èi víi Ng©n hµng theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt. X©y dùng tËp thÓ v÷ng m¹nh, kh«ng ngõng trau dåi ®¹o ®øc t¸c phong, thêng xuyªn häc tËp n©ng cao kiÕn thøc thùc hiÖn tèt nhiÖm vô ®îc giao. Thùc hiÖn mét sè nhiÖm vô do Gi¸m ®èc giao. II, Nh÷ng ho¹t ®éng kinh doanh chÝnh cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. 1. Huy ®éng vèn . Nguån vèn mµ ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh cã ®îc lµ : + Nguån vèn vay cña NH§T & PT Trung ¦¬ng + Huy ®éng tõ nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c th«ng qua h×nh thøc tiÒn göi tiÕt kiÖm : . TiÒn göi tiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n . TiÒn göi tiÕt kiÖm cã kú h¹n + Huy ®éng tiÒn göi tõ c¸c tæ chøc hµnh chÝnh . + Ng©n hµng huy ®éng b»ng c¸ch ph¸t hµnh chøng chØ tiÒn göi ph¸t hµnh tr¸i phiÕu vµ kú phiÕu . Trong ®ã tæng nguån vèn ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh t¹i thêi ®iÓm 31/12/2002 lµ 1400 tû ®ång, t¨ng gÊp rìi so víi n¨m 2001, t¨ng 4,3 lÇn so víi n¨m 2000. Trong ®ã tæng vèn huy ®éng 1.338.000 tû t¨ng 1,6 lÇn so víi n¨m 2001, t¨ng h¬n 4,6 lÇn so víi n¨m 2000. Cã ®îc kÕt qu¶ nµy mét phÇn do uy tÝn cña Ng©n hµng trªn thÞ trêng , ®ång thêi Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· t¨ng cêng ®Çu t thÝch ®¸ng cho ho¹t ®éng qu¶n c¸o trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin ®¹i chóng, tæ chøc ®ît khuyÕn m¹i cho kh¸ch hµng göi tiÒn tiÕt kiÖm , ¸p dông chÝnh s¸ch l·i suÊt huy ®éng linh ho¹t ®Ó t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh trªn thÞ trêng. Nguån vèn ®¸p øng nhu cÇu vay vèn cña kh¸ch hµng , më réng ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi .Ngoµi ra trong n¨m 2002 Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn më thªm 01 chi nh¸nh t¹i thÞ trÊn L¬ng S¬n, Hoµ B×nh ®Ó t¨ng cêng ho¹t ®éng huy ®éng vèn vµ xóc tiÕn viÖc më réng cho vay kh¸ch hµng. 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 B¶ng c¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng §T & PT Hoµ B×nh C¬ cÊu nguån vèn Vèn chñ së h÷u §¬n vÞ : TriÖu ®ång 2001 78.31 3 % TiÒn göi kh¸ch hµng 202.525 61,79% 590.85 9 % TiÒn göi cña c¸c 59.440 18,13% 225.67 TCTD 4 % C¸c kho¶n ph¶i tr¶ 5.662 1,73% 13.85 3 % 327,782 100% 908.69 Tæng 9 % C¬ cÊu nguån vèn Vèn chñ së h÷u TiÒn göi kh¸ch hµng TiÒn göi cña c¸c TCTD C¸c kho¶n ph¶i tr¶ Tæng 2000 60.155 18,35% 8,6 65 24,8 1,6 100 2001/2000 130 % 291,75 % 379,6 % 244,7 % 277,2 % 2001 78.313 8,6% 590.859 65% 225.674 24,8% 2002 82.072 5,7% 742.549 51,9% 595.735 41,6% 2002/2001 +4,8% +25,7% +16,4% 13.853 1,6% 908.699 100% 10.843 0,8% 1.431.219 100% -21,7% +57,5% C¬ cÊu nguån vèn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh n¨m 2001 cã mét sè thay ®æi .Tû träng tiÒn göi kh¸ch hµng thay ®æi kh«ng ®¸ng kÓ , nhng tû träng nguån vèn tõ tiÒn göi kh¸ch hµng vµ tiÒn göi tiÕt kiÖm trong tæng nguån vèn gi¶m nhÑ,tû träng nguån vèn huy ®éng tõ thÞ trêng liªn ng©n hµng t¨ng lªn 16,8%. Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh cã ®îc kÕt qu¶ nµy lµ nhê sù tin tëng cña kh¸ch hµng vµ b¹n hµng ®èi víi Ng©n hµng. §¬n vÞ : TriÖu ®ång 2000 2001 2001/2000 % Tæng nguån % Tæng nguån vèn vèn TiÒn göi vµ tiÒn vay tõ c¸c 59.440 18.1% 225.674 24,8% 379,6% TCTD TiÒn göi tæ chøc kinh tÕ 44.307 13,5% 121.708 13,4% 271,8% TiÒn göi tiÕt kiÖm 158.218 48,3% 469.151 51,6% 271,8% Tæng 261.965 79,9% 816.533 89,8% 311,7% Sè d nguån vèn Huy ®éng 2. Sö dông vèn . 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Ng©n hµng ph¶i lu«n b¸m s¸t vµo t×nh h×nh kinh tÕ ®Êt níc , vµo ho¹t ®éng vµo doanh nghiÖp , nh©n d©n dù ¸n ®Ó lu«n lu«n t×m tßi ®æi míi c¸ch thøc phôc vô ®Ó ®¸p øng tèt nhu cÇu vÒ vèn.Ng©n hµng ®· tiÕn hµnh cho vay: 2.1, Cho vay kh¸ch hµng Víi ph¬ng ch©m an toµn vµ hiÖu qu¶ cho c¸c ho¹t ®éng sö dông vèn, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh võa tËp trung tiÕp thÞ ®Ó më réng ho¹t ®éng cho vay ra ®èi víi c¸c doanh nghiÖp võa vµ nhá vµ c¸c tæng c«ng ty lín, cã tiÒm n¨ng cña nhµ níc võa tõng bíc lµnh m¹nh ho¸ ho¹t ®éng kinh doanh cña m×nh. Cô thÓ: Hoµn thiÖn c¸c v¨n b¶n ph¸p lý tÝn dông theo ®óng quy ®Þnh cña ng©n hµng nhµ níc. TiÕp tôc sö dông c¸c biÖn ph¸p tÝch cùc ®Ó thu håi nî ®äng. Trong n¨m 2001 ®· thu håi ®opùc 15,5 tû ®ång nî qu¸ h¹n, gi¶m tû lÖ nî qu¸ h¹n xuèng díi 3% so víi tæng d nî t¹i thêi ®iÓm 31/12/2001. Vµ ®Õn 31/12/2002, Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh ®· gi¶m ®îc nî qu¸ h¹n tõ 3% ®Õn 1,7% tæng d nî. §Èy m¹nh tiÕp thÞ, t×m kiÕm c¸c kh¸ch hµng tiÒm n¨ng, cã t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh vµ dù ¸n kinh doanh kh¶ thi ®Ó më réng cho vay ra. TÝnh ®Õn 31/12/2001, tæng d nî Ng©n hµng §T&PT Hoµ ®¹t 489 tû ®ång, t¨ng h¬n 2 lÇn so víi thêi ®iÓm 31/12/2000 vµ tÝnh ®Õn 31/12/2002., tæng d nî cña ng©n hµng ®¹t 830 mtû ®ång, tang tõ 69% so víi n¨m 2001. Tû lÖ cho vay trung dµi h¹n cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh t¨ng tõ 13% n¨m 2001 thµnh 19,3% n¨m2002. TÝch cùc ®iÒu chØnh c¬ cÊu vµ h×nh thøc cho vay ®Ó ph©n t¸n rñi ro: t¨ng tû lÖ cho vay trung dµi h¹n, ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay hîp vèn, ®ång tµi trî, ph¸t triÓn cho vay tiªu dïng, cho vay tr¶ gãp, tiÕp tôc chuyÓn dÞch c¬ cÊu cho vay theo híng gi¶m dÇn tû lÖ cho vay t nh©n. T¨ng cêng c«ng t¸c kiÓm tra gi¸m s¸t c¸c kho¶n vay c¶ tríc, trong vµ sau khi ph¸t tiÒn vay, ®îc thÓ hiÖn díi b¶ng sau: ChØ tiªu 2000 2001 Tæng d nî 244.36 5 489.35 7 Trong ®ã Ph©n theo thêi h¹n Cho vay ng¾n h¹n 219.25 424.73 0 8 Cho vay ng¾n h¹n 25.115 64.619 Ph©n theo thµnh phÇn kinh tÕ 12 2001/2000 2002 T¨ng trëng 200% 830.581 2002/2001 T¨ng trëng %D nî 87% 666.411 %D nî 80,23% 13% 164.170 19,77% +69,7% Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 DNNN HTX C«ng ty CP TNNH T nh©n Liªn doanh 119.32 6 3.438 vµ 67.713 37.627 16.261 165.54 1 3.662 262.15 3 26.547 31.452 33,9% 195.639 23,55% 0,7% 53,6% 4.470 541.491 0,55% 65,19% 5,4% 6,4% 64.936 24.045 7,82% 2,89% 2.2, Cho vay trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng: Bªn c¹nh viÖc ph¸t triÓn ho¹t ®éng cho vay kh¸ch hµng, Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn chó träng ho¹t ®éng b¸n bu«n trªn thÞ liªn ng©n hµng. Trong n¨m 2002, thu l·i tõ ho¹t ®éng trªn thÞ trêng liªn ng©n hµng ®¹t 27,7 tû ®ång, chiÕm 32% tæng thu nhËp ho¹t ®éng kinh doanh, t¨ng 4 lÇn so víi n¨m 2001 vµ t¨ng h¬n 7 lÇn so víi n¨m 2000. Sè d tiÒn göi b×nh qu©n cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh n¨m 2002 ®¹t 420 tû ®ång, trong ®ã ®Çu t kú phiÕu 43 tû ®ång, t¨ng h¬n 1,3 lÇn so víi n¨m 2001. 3, C¸c lo¹i dÞch vô vµ cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 3.1, Kinh doanh ngo¹i tÖ Ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i tÖ cña Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nhchia lµm 2 m¶ng: Phôc vô kh¸ch hµng vµ kinh doanh cho Ng©n hµng. Doanh sè ho¹t ®éng kinh doanh ngo¹i hèi rong n¨m 2001 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®¹t xÊp xØ 260 triÖu USD vµ n¨m 2002 ®¹t møc t¨ng trëng trªn 30% so víi n¨m 2001. MÆc dï cã nhiÒu biÕn ®éng vÒ tû gi¸gi÷a c¸c ®ång tiÒn, ®Æc biÖt lµ tû gi¸ gi÷a USD vµ VND lµm ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh, nhng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nhlu«n ®¶m b¶o cung cÊp ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng thanh to¸n víi møc b×nh qu©n 8 triÖu USD/ th¸ng. 3.2 Dich vô chuyÓn tiÒn nhanh Ng©n hµng ¸p dông ph¬ng thøc chuyÓn tiÒn ®iÖn tö ChuyÓn tiÒn ®Õn cho c¸c doanh nghiÖp, c¸ nh©n ChuyÓn tiÒn ®i 3.3, Dich vô më tµi kho¶n Më tµi kho¶n tiÒn göi cho kh¸ch hµng NhËn tiÒn göi vµo tµi kho¶n: + B»ng tiÒn mÆt. + B»ng chuyÓn kho¶n g÷a c¸c ng©n hµng víi nhau, c¸ tæ chøc tÝn dông kh¸c trong níc. 3.4, DÞch vô b¶o l·nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· thùc hiÖn nghiÖp vô b¶o l·nh ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n khi mµ ng©n hµng ®· thÈm ®Þnh kh¸ch hµng cña m×nh cã uy tÝn lµm ¨n ®óng ph¸p luËt , ng©n hµng ®øng ra nhËn b¶o l·nh ®Ó hëng lîi nhuËn tõ viÖc b¶o lanhx mang l¹i. HiÖn nay Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®ang ¸p dông vµ thùc hiÖn c¸c h×nh thøc b¶o l·nh sau: + B¶o l·nh dù thÇu + B¶o l·nh thùc hiÖn hîp ®ång + B¶o l·nh thanh to¸n Trong nh÷ng n¨m võa qua doanh sè tõ ho¹t ®éng b¶o l·nh cña ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®¹t xÊp xØ 300tû ®ång, t¨ng tõ 1,3 lÇn so víi n¨m 2001(229,6 tû ®ång), t¨ng 11,9 lÇn so víi n¨m 2000. 3.5 C¸c dÞch vô kh¸c NhËn b¶o hiÓm tiÒn göi ChuyÓn tiÕp ®iÖn cho ng©n hµng trong níc 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 M· hé ®iÖn cho ng©n hµng trong níc C¸c dÞch vô kh¸c theo yªu cÇu III, Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ kÕt qu¶ kinh doanh cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc KÓ tõ khi thµnh lËp ®Õn nay Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· kh«ng ngõng ph¸t triÓn vµ ®¹t ®îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. Hang n¨m ng©n hµng cßn cung cÊp cho nÒn kinh tÕ hµng tr¨m tû ®ång ®Ó ®Çu t vµo c¸c dù ¸n , c¸c nhµ m¸y träng ®iÓm vµ vµo c¸c ngµnh quan träng cña tØnh nh: §Çu t vèn c¶i t¹o m¹ng c¸p quang bu ®iÖn tØnh, x©y dùng nhµ m¸y xi m¨ng s«ng §µ, xi m¨ng l¬ng s¬n, nhµ m¸y giÊy Hoµ B×nh, c«ng ty may xuÊt khÈu 3/2… ®· t¹o c«ng ¨n viÖc lµm cho lao ®éng ë Hoµ B×nh , cho vay vèn x©y dùng cÇu Hoµ B×nh nèi liÒn hai bªn bêS«ng §µ. §ã lµ nh÷ng c«ng tr×nh ®Çu mèi t¹o kh¶ n¨ng thay ®æi c¬ cÊu kinh tÕ tØnh. Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh cßn cung cÊp vèn lu ®éng thêng xuyªn cho c¸c doanh nghiÖp ngoµi quèc doanh , ®Èy nhanh tiÕn ®é thi c«ng c¸c c«ng tr×nh nh: bÖnh viÖn, trên häc, kªnh m¬ng… gãp phÇn n©ng cao ®êi sèng nh©n dan ë nh÷ng vïng khã kh¨n. Ng©n hµng cßn tËp trung gióp c¸c doanh nghiÖp mua s¾m, n©ng cÊp, më réng hiÖn ®¹i ho¸ trang thiÕt bÞ m¸y mãc thi c«ng, gióp c¸c doanh nghiÖp t¨ng n¨ng lùc s¶n xuÊt t¹o lîi thÕ trong c¹nh tranh ®Êu thÇu thi c«ng. Ho¹t ®éng cña chi nh¸nh lu«n t¨ng trëng quy m« vµ ph¹m vi ngµy cµng ®îc më réng . Tæng tµi s¶n . Tæng tµi s¶n tÝnh ®Õn 31/12/2002 ®· ®¹t ®îc 250tû ®ång, tæng nguån vèn t¨ng nhanh , nguån vèn tù huy ®éng n¨m 1990 l¸ 6,1 tû ®ång ®Õn cuèi n¨m 2002 ®¹t 138 tû ®ång. Tæn d nî n¨m 2001 lµ 489 tû ®ång, ®ªn scuèi n¨m 2002 ®¹t 830 tû ®ång tèc ®ä t¨ng trëng b×nh qu©n hµng n¨n d¹t 30%. Lîi nhuËn kinh doanh n¨n sau cao h¬n n¨m tríc, ®¶m b¶o lîi nhuËn kinh doanh ®¹t trªn 1 tû ®ång. §êi sèng cña c¸n bé c«ng nh©n viªn ngµy cµng ®îc n©ng cao, thu nhËp æn ®Þnh . HÇu hÕt c¸n bé c«ng nh©n viªn trong chi nh¸nh thµnh th¹o m¸y vi tÝnh, 100% c¸n bé lµm c«ng t¸c nghiÖp vô cã tr×nh ®é ®¹i häc . T¹i chi nh¸nh Hoµ B×nh cha cã mét trêng hîp nµo dÝnh lÝu vµo c¸c tÖ n¹n x· héi hoÆc vi ph¹m ph¸p lu¹t nhµ níc, quy ®Þnh cña ngµnh . Néi bé ®¬n vÞ ®oµn kÕt thèng nhÊt mét lßng v× c«ng viÖc, trung thùc tËn t×nh chu ®¸o víi kh¸ch hµng. Víi sù phÊn ®Êu kh«ng ngõng Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh ®· ®îc chÝnh phñ , UBND tØnh tÆng nhiÒu b»ng khen vµ hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng III, xøng ®¸ng lµ ®¬n vÞ anh hïng lao ®éng trong thêi kú ®æi míi mµ ®¶ng vµ nhµ níc trao tÆng cho ngµnh. 2, Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc Trong chÆng ®êng 46 n¨m x©y dùng, trëng thµnh vµ ph¸t triÓncña Ng©n hµng §T&PT ViÖt Nam vui mõng tríc nh÷ng thµnh qu¶ ®¹t ®îc kh«ng chñ quan , tù m·n vµ víi tinh thÇn khiªm tèn , thùc sù cÇu thÞ chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh tù nhËn thÊy r»ng cßn nhiÒu thiÕu xãt, tån t¹i vµ tr×nh ®é nghiÖp vô con h¹n chÕ, n¨ng lùc tiÕp thÞ thÈm ®Þnh cha m¹nh , ch s©u, mét sè c¸n bé cßn thiÕu chñ ®éng , kÐm linh ho¹t ®ang lµ c¶n trë bíc ®êng tiÕn lªn. Tríc nh÷ng tån t¹i ®ã chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh nhËn thøc s©u s¾c r»ng t×nh h×nh kinh tÕ x· héi nh÷ng n¨m tiÕp theo sÏ cã nhiÒu khã kh¨n , th¸ch thøc ngµy cµng nhiÒu ®ßi hái mçi c¸n bé nh©n viªn ph¶i nç lùc phÊn ®Êu cao h¬n n÷a míi cã thÓ hoµn thµnh tèt nhiÖm vô vµ kh¾c phôc nh÷ng tån t¹i trong ng©n hµng. Tõ ®ã Ng©n hµng ®a ra ®Þnh híng ph¸t triÓn cho n¨m 2003: 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 IV, §Þnh híng ph¸t triÓn 2003 cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh T¨ng vèn ®iÒu lÖ lªn 100 tû ®ång PhÊn ®Êu ®Õn 31/12/2003, tæng tµi s¶n ®¹t møc 1.800 – 2.000 : Tæng d nî ®¹t 1200 tû ®ång, trong ®ã cho vay trung dµi h¹n chiÕm 20 – 30%. Tû lÖ nî qu¸ h¹n duy tr× møc díi 20% tæng d nî . Hoµn thµnh triÓn khai phÇn mÒm SmartBank. TriÓn khai viÖc x©y dùng m¹ng néi bé ®Ó øng dông tronh viÖc qu¶n lý th«ng tin néi bé vµ th«ng tin kh¸ch hµng. Nghiªn cøu khai th¸c c¸c øng dông m¹ng SWIFT vµo ho¹t ®éng ng©n hµng Më thªm nhiÒu ®iÓn giao dÞch ë c¸c thÞ trÊn lín cña Hoµ B×nh. PhÇn II: Kh¸i qu¸t quy tr×nh nghiÖp vô cña mét sè nghiÖp vô chñ yÕu th«ng qua ®ît thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh. I, Quy tr×nh nhiÖp vô tÝn dông 1, NghiÖp vô tÝn dông trung h¹n TÝn dông trung h¹n chñ yÕu ®îc sö dông ®Ó ®Çu t mua s¾m tµi s¶n cè ®Þnh , c¶i tiÕn hoÆc ®æi míi thiÕt bÞ c«ng nghÖ, më réng s¶n xuÊt kinh doanh, x©y dùng c¸c dù ¸n míi cã quy m« nhá vµ thêi gian thu håi vèn nhanh. §Ó ®¸p øng nhu cÇu x©y dùng ngµy cµng lín, ®a ®Êt níc tiÕn lªn CNHH§H nguån vèn vay chñ yÕu lµ trung h¹n tõ 13 th¸ng ®Õn 60 th¸ng. V× vËy c¸n bé tÝn dông ph¶i tÝnh to¸n sao cho phï hîp víi thêi h¹n vay, møc phª duyÖt cho vay. Thêng cho vay trung h¹n ®Ó söa ch÷a ®æi míi c«ng nghÖ , thiÕt bÞ x©y dùng c¸c dù ¸n míi v× vËy khi tiÕn hµnh cho vay ®èi víi mét kh¸ch hµng th× thùc hiÖn theo c¸c bíc sau : Khi kh¸ch hµng göi tíi Ng©n hµng giÊy ®Ò nghÞ vay vèn ,c¸n bé tÝn dông( CBTD) tiÕp nhËn xem xÐt vµ híng dÉn kh¸ch h¸ng lËp hå s¬ vay vèn. Trong hå s¬ vay vèn gåm c¸c lo¹i giÊy tê chøng minh n¨ng lùc ph¸t luËt vµ n¨ng lùc hµnh vi. + §èi víi doanh nghiÖp : Ph¶i cã quyÕt ®Þnh thµnh lËp doanh nghiÖp GiÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh GiÊy phÐp hµnh nghÒ ®èi víi nh÷ng ngµnh nghÒ cÇn giÊy phÐp Vµ mét sè lo¹i giÊy tê cã liªn quan… + §èi víi kh¸ch hµnglµ c¸ nh©n, hé gia ®×nh : Chøng minh th nh©n d©n, sæ hé khÈu GiÊy ®¨ng ký kinh doanh Vµ mét sè giÊy tê cÇn thiÕt kh¸c theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt… Khi vay vèn trung h¹n kh¸ch hµng ph¶i lËp ph¬ng ¸n s¶n xuÊt kinh doanh , CBTD xem råi tiÕn hµnh thÈm ®Þnh tríc kh¸ch hµng vay vèn ThÈm ®Þnh vÒ n¨ng lùc ph¸p lý cña kh¸ch hµng xem xÐt kh¸ch hµng cã ®ñ n¨ng lùc ph¸p lý theo ®óng quy ®Þnh cña ph¸p luËt . ThÈm ®Þnh n¨ng lùc vµ uy tÝn cña kh¸ch hµng: Ngµnh nghÒ kinh doanh, M« h×nh tæ chøc, bè trÝ lao ®éng ®èi víi mét doanh nghiÖp , c«ng t¸c qu¶n trÞ ®iÒu hµnh cña doanh nghiÖp ®ã tèt hay sÊu. §èi víi kh¸ch hµng lµ c¸ nh©n th× CBTD thÈm ®Þnh tµi s¶n thÕ chÊp cña hä xem cã ®¶m b¶o cho kho¶n vay hay kh«ng nh: QuyÒn sö dông nhµ ®Êt cã hîp lÖ hîp ph¸p kh«ng, x¸c minh n¬i hä lµm viÖc. 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 §èi víi kh¸ch hµng lµ doanh nghiÖp th× CBTD ph¶i xem xÐt nhµ xëng, xÝ nghiÖp s¶n xuÊt, ®äc b¸o c¸o tµi chÝnh xem ho¹t ®éng cña doanh nghiÖp cã hiÖu qu¶ kh«ng, ngµnh nghÒ kinh doanh cã hîp ph¸p , thÈm ®Þnh nguån tµi chÝnh. Khi CBTD tiÕn hµnh thÈm ®Þnh nÕu thÊy kh¸ch hµng ®¸p øng ®îc ®Çy ®ñ yªu cÇu , vµ cã ho¹t ®éng kinh doanh lµnh m¹nh th× CBTD tr×nh lªn trëng phßng TÝn dông , trong mét h¹n møc cho phÐp trëng phßng sÏ quyÕt ®Þnh cho vay cßn ®èi víi nh÷ng kho¶n vay lín vîn qu¸ sù cho phÐp th× ph¶i tr×nh lªn héi ®ång tÝn dông quyÕt ®Þnh xÐt duyÖt cho vay . Khi ®îc héi ®ång tÝn dông ký xÐt duyÖt cho mét kho¶n vay, CBTD tiÕn hµnh lËp hå s¬ gi¶i ng©n, khi kiÓm tra c¨n cø gi¶i ng©n CBTD cµn kiÓm tra ®èi chiÕu ®Ó ®¶m b¶o phï hîp víi c¸c h¹ng môc trong quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ tæng dù to¸n ®· ®îc duyÖt vµ quyÕt ®Þnh ph¸t tiÒn vay cho kh¸ch hµng. Trong suèt qu¸ tr×nh ®· ph¸t tiÒn vay ra cho kh¸ch hµng CBTD ph¶i thêng xuyªn kiÓm tra, theo dâi, xem kh¸ch hµng cã sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých hay kh«ng ®ã lµ qu¸ tr×nh kiÓm tra trong , tiÕn hµnh thu nî, thu l·i khi kh¸ch hµng ®Õn kú h¹n tr¶ vµ xö lý ph¸t sinh. §Õn kú h¹n tr¶ mµ kh¸ch hµng kh«ng tr¶ ®óng h¹n th× ph¶i chuyÓn thµnh nî qu¸ h¹n nÕu nh kh¸ch hµng kh«ng cã lý do chÝnh ®¸ng. CBTD kiÓm tra c¸c kú h¹n nî, tr¶ nî trong hîp ®ång tÝn dông nÕu kh¸ch hµng ®· tr¶ hÕt c¶ gèc vµ l·i th× CBTD lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ tÊt to¸n kho¶n vay. 2, Quy tr×nh nghiÖp vô tÝn dông ng¾n h¹n Lµ lo¹i cho vay cã thêi h¹n ®Õn 12 th¸ng vµ ®îc sö dông ®Ó bï ®¾p sù thiÕu hôt vèn lu ®éng . C¸c bíc trong cho vay ng¾n h¹n bao gåm 6 bíc: - CBTD tiÕp nhËn ®¬n xin vay vèn vµ híng dÉn kh¸ch hµng lµm mét bé hå s¬ trong ®ã ghi theo sù híng dÉn cña CBTD - Trong qua tr×nh tiÕp xóc víi kh¸ch hµng CBTD cã thÓ thu thËp th«ng tin trùc tiÕp tõ kh¸ch hµng, sau ®ã tiÕn hµnh bíc thÈm ®Þnh. - KÕt qu¶ thÈm ®Þnh tèt th× CBTD trùc tiÕp xÐt duyÖt cho kho¶n cho kh¸ch hµng vµ ®Þnh xem kh¸ch hµng ph¶i tr¶ theo th¸ng, theo quý hay tr¶ trong n¨m , råi tr×nh phã gi¸m ®èc ký xÐt duyÖt cho vay. -TiÕn hµnh gi¶i ng©n cho kh¸ch hµng. - Khi tiÒn vay ®· ph¸t ra CBTD ph¶i lu«n theo dâi, xem xÐt kh¸ch hµng cã sö dông vèn vay ®óng môc ®Ých kh«ng , ®Õn kú h¹n tr¶ nî CBTD ph¶i ®«n ®èc kh¸ch hµng tr¶ ®óng h¹n cho ng©n hµng. - Khi kh¸ch hµng ®· hoµn tr¶ ®Çy ®ñ c¶ gèc vµ l·i cho ng©n hµng th× CBTD lËp biªn b¶n thanh lý hîp ®ång vµ tÊt to¸n kho¶n vay. II, Quy tr×nh nghiÖp vô thanh to¸n Thanh to¸n trong níc: Cã rÊt nhiÒu nghiÖp vô thanh to¸n trong níc nhng trong thêi h¹n cña b¸o c¸o thùc tËp em chØ ®i m« t¶ s©u vµo mét mét nghiÖp vô thu tiÒn mÆt, NPTT cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh: Giao dÞch viªn( GDV) hoÆc thñ quü tiÕp nhËn nhu cÇu nép tiÒn cña kh¸ch hµng + GiÊy nép tiÒn + PhiÕu thu -Giao dÞch viªn kiÓm tra chøng tõ nép tiÒn cña kh¸ch hµng + KiÓm tra viÖc lËp giÊy nép tiÒn + NÕu kh«ng chÊp nhËn tr¶ l¹i kh¸ch hµng yªu cÇu bæ xung hoÆc lµm míi + TÝnh phÝ nép tiÒn 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 + NÕu chøng tõ hîp lÖ, chuyÓn thùc hiÖn bíc 3 nÕu trong h¹n møc thu tiÒn hoÆc bíc banÕu thñ quü thu tiÒn _ Giao dÞch viªn thùc hiÖn nbíc thu tiÒn : + NhËn vµ kiÓm ®Õm tiÒn mÆy theo sè tiÒn ghi trªn giÊy nép tiÒn. _ Giao dÞch viªn thùc hiÖn h¹ch to¸n. C¨n cø giÊy nép tiÒn ®· cã ch÷ ký thñ quü vµ dÊu “®· thu tiÒn” + §Þnh kho¶n nhËp d÷ liÖu h¹ch tto¸n giao dÞch cho phï hîp víi yªu cÇu nép tiÒn cña kh¸ch hµng. + Trêng hîp nhËn l¹i bé chøng tõ cöa trëng phßng nghiÖp vô tr¶ l¹i (do néi dung h¹ch to¸n cha ®óng ), giao dÞch viªn c¨n cø yªu cÇu ®Ó thùc hiÖn + Trêng hîp kh¸ch hµng chuyÓn tiÒn cho ngêi thô hëng nhËn t¹i tæ chøc tÝn dông kh¸c, lùa chän kªnh thanh to¸n cho phï hîp thanh to¸n qua TKTG t¹i tæ chøc tÝn dung kh¸c hoÆc trung t©m thanh to¸n. + Tr¬ngf hîp kh¸ch hµng göi tiÕt kiÖm, mua kú phiÕu, tr¸i phiÐu …viÕt hoÆc in sæ tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu … chuyÓn thñ quü ký + Ký trªn chøng tõ _ KiÓm so¸t vµ duyÖt h¹ch to¸n do trëng phßng nghiÖp vô + KiÓm tra chøng tõ vµ bót to¸n h¹ch to¸n + NÕu chÊp nhËn ký duyÖt giao dÞch _DuyÖt chøng tõ do gi¸m ®èc duyÖt + KiÓm tra thÈm quyÒn vµ viÖc lµm cña trëng phßng nghiÖp vô + KiÓm tra tæng thÓ bé chøng tõ + Tuú theo tõng nghiÖp vô vµ ph¸t sinh cô thÓ, ra lÖch cho c¸c bé phËn liªn quan sö lý c¸c nghiÖp vô kh¸c ®Ó ®¶m b¶o sù an toµn chung. + NÕu chÊp nhËn giao dÞch, duyÖt vµ ký trªn chøng tõ hoÆc tr¶ l¹i cho giao dÞch viªn lµm l¹i. KiÓm so¸t kiÓm tiÒn ra níc ngoµi do trëng phßng kÕ to¸n c¨n cø liªn quan mét giÊy nép tiÒn vµ chøng tõ chuyÓn tiÒn thanh to¸n do phong nghiÖp vô chuyÓn sang + KiÓm tra chøng tõ h¹ch tãn thanh to¸n + NÕu chÊp nhËn chøng tõ chuyÓn tiÒn th× ký duyÖt chuyÓn tiÒn + NÕu kh«ng chÊp nhËn chuyÓn tr¶ l¹i cho giao dÞch viªn kÌm lý do yªu cÇu +Tr¶ chøng tõ cho giao dÞch viªn tæng hîp lu tr÷ Giao dich viªn chuyÓn tr¶ giÊy tê cã gi¸, b¸o cã, ®èi chiÕu tæng hîp lu hå s¬ Trêng hîp kh¸ch hµng nép tiÒn ®Ó göi tiÕt kiÖmm mua kú phiÕu tr¸i phiÕu tr¶ b¸o cã thÎ tiÕt kiÖm tê kú phiÕu… cho kh¸ch hµng Trêng hîp kh¸ch hµng nép vµo tµi kh¶on tiÒn göi chuyÓn tiÒn ®Õn ng©n hµng kh¸c tr¶ liªn tiÕp giÊy nép tiÒn §èi chiÕu cuèi ngµy giòa GDV vµ thñ quü vÒ doanh sã thu chi tiÒn mÆt, sèd tån quü Tæng hîp lu hå s¬ theo chøng tõ chÕ ®é H¹ch to¸n kÕ to¸n Trëng phßng ký kiÓm so¸t III Quy tr×nh mua b¸n ngo¹i tÖ phôc vô kh¸ch hµng 1.Ng©n hµng thùc hiÖn mua ngo¹i tÖ cña kh¸ch hµng MuakÕt hèi ngo¹i tÖ tõ c¸c giao dÞch v·ng lai : kÕ to¸n gi÷ tµ kho¶n cña kh¸ch hµng c¨n cø c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ viÖc khÕt hèi ngo¹i tÖ c¨n cø sè tiÒn thanh to¸n v·ng lai chuyªnt vÒ tµi kho¶n mua ngo¹i tÖ theo tû lÖ kÕt hèi do ng©n hµng nhµ níc quy ®Þch . Mua ngo¹i tÖ tiÒn mÆt t¹i bµn ®æi ngo¹i tÖ 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 Kh¸ch hµng viÕt ho¸ ®¬n ®æi ngo¹i tÖ ®a kiÓm ng©n kÌm tiÒn ®Ó giao dÞch viªn ®Õm GDVc¨n cø ho¸ ®¬n ®æi ngo¹i tÖ khíp ®óng víi sè tiÒn thùc tÕ cña kh¸ch hµng, thùc hiÖn mua theo tû gi¸ mua ti×en niªm yÕt t¹i thêi ®iÓm giao dÞch Mua ngo¹i tÖ theo h×nh thøc giao ngay + Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ niªm yÕt cña ng©n hµng + Mua ngo¹i tÖ theo tû gi¸ tho¶ thuËn : GDV tr×nh phô tr¸ch bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ sau ®ã tr×nh l·nh ®¹o duyÖt 2. Giao dÞch b¸n ngo¹i tÖ cho kh¸ch hµng Kh¸ch hµng mua nho¹i tÖ ®Ó tr¶ nî vay : kÌm giÊy ®Ò nghÞ mua ngo¹i tÖ kiªm lÖnh chi cña ng©n hµng Kh¸ch hµng mua ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n ra níc ngoµi Ng©n hµng b¸n ngo¹i tÖ ®Ó tr¶ l·i tiÒn göi tiÕt kiÖm, kú phiÕu, tr¸i phiÕu, tr¶ l·i tiÌn vay c¸c tæ chøc Ng©n hµng b¸n ngo¹i tÖ tiÒn mÆt cho c¸ nh©n lµ ngêi c tró ®i c«ng t¸c, häc tËp ch÷a bÖnh ra níc ngoµi. Khi nhËn ®îc ®Çy ®ñ chøng tõ trªn kh¸ch nhµng hoÆc tõ bé phËn kÕ to¸n, bé phËn mua b¸n ngo¹i tÖ . B¸n ngo¹i tÖ giao ngay B¸n ngo¹i tÖ kú h¹n Sau khi thùc hiÖn song, chuyÓn cho phßng kÕ to¸n c¸c chøng tõ + Toµn bé chøng tõ ®· nhËn tõ c¸c phßng, kh¸ch hµng + Phª duyÖt cña l·nh ®¹o + PhiÕu giao dÞch mua b¸n ngo¹i tÖ IV, NghiÖp vô tiÕt kiÖm TiÕt kiÖm kh«ng kú h¹n TiÕt kiÖm cã kú h¹n Kh¸ch hµng cã thÓ göi tiÕt kiÖm tuú theo kh¶ n¨ng tµi chÝnh cña m×nh vµ kh¸ch hµng lùa chän c¸c kú h¹n göi cña ng©n hµng Kh¸ch hµng nép tiÒn cho nh©n viªn quÇy tiÕt kiÖm . Nh©n viªn tiÕt kiÖm kiÓm ®Õm vµ chuyÓn sang cho quÇy thñ quü. Kh¸ch hµng lùa chän kú h¹n göi tiÕt kiÖm vµ yªu cÇu c¸n bé ng©n hµng lËp sæ tiÕt kiÖm . Sau khi nhËn tiÒn göi vµ kú h¹n göi cña kh¸ch hµng,c¸n bé ng©n hµng ®¨ng ký vµo tµi kho¶n tiÒn göi cña kh¸ch hµng , thêi h¹n göi vµ l·i xuÊt tiÒn göi theo kú h¹n vµo m¸y vi tÝnh. LËp quyÓn sæ tiÕt kiÖm ®a cho kh¸ch hµng g÷i Hµng th¸ng kh¸ch hµng cã thÓ rót tiÒn l·i theo tiÒn göi kh«ng kú h¹n V, NghiÖp vô kÕ to¸n NghiÖp vô ghi trªn chøng tõ: Sè tiÒn ghi trªn chøng tõ b¾t buéc ph¶i ghi c¶ b»ng ch÷, b»ng sè ph¶i khíp ®óng víi nhau Sè tiÒn b»ng ch÷ ph¶i viÕt râ nghÜa, ch÷ ®Çu cña sè b»ng ch÷ ph¶i viÕt hoa sat ®Çu dßng cña dßng ®Çu tiªn, kh«ng ®îc viÕt c¸ch dong, c¸c qu·ng g÷i c¸c ch÷, kh«ng ®îc viÕt thªm ch÷( k¸c dßng) vµo g÷i hai ch÷ viÕt liÒn nhau trªn chøng tõ. Ch÷ ký cña kh¸ch hµng vµ c¸n bé nh©n viªn ng©n hµng trªn tÊt c¶ c¸c chøng tõ kÕ to¸n ng©n hµng ®Òu b¾t buéc ph¶i ký tay b»ng bót mùc, b»ng bót bi .TuyÖt ®èi kh«ng ®îc ký lång, ký b»ng bót ®á, bót ch×, kh«ng ®îc dïng ph¬ng ph¸p ®ãng dÊu kh¾c s½n ch÷ ký hoÆc in s½n ch÷ ký trªn chøng tõ. 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 KÕt luËn Trong thêi gian thùc tËp t¹i Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh em thÊy r»ng ho¹t ®éng cña ng©n hµng nãi chung vµ ho¹t ®éng cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh nãi riªng lµ rÊt cÇn thiÕt vµ quan träng ®èi víi nÒn kinh tÕ cña níc ta. Víi ho¹t ®éng ®i vay ®Ó cho vay Ng©n hµng §T&PT hoµ B×nh ®· huy ®éng nguån tiÒn nhµn rçi trong d©n c, c¸c tæ chøc, ®¬n vÞ ho¹t ®éng kinh doanh ®Ó cho c¸c ®¬n vÞ, tæ chøc cÇn vay ®Ó tiÕn hµnh ho¹t ®éng cña m×nh. Trong nh÷ng n¨m x©y dùng trëng thµnh vµ ph¸t triÓn chi nh¸nh Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh, lu«n cè g¾ng ph¸t huy truyÒn thèng anh hïng lao ®éng thêi kú ®æi míi xøng ®¸ng víi hu©n ch¬ng lao ®éng h¹ng nhÊt mµ ®¶ng vµ nhµ níc trao tÆng. Qu¸n triÖt nghÞ quyÕt ®¹i héi ®¶ng toµn quèc lÇn thø 9, thùc hiÖn chØ thÞ 275/ BCS cña ban c¸n sù ®¶ng, Ng©n hµng nhµ níc ViÖt Nam vµ NghÞ quyÕt cña ®¶ng bé tØnh võa qua, Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh ®· ®oµn kÕt mét lßng phÊn ®Êu n©ng cao n¨ng lùc tr×nh ®é kinh doanh, n¨ng ®éng s¸ng t¹o h¬n ®Ó t¹o ra nhiÒu nguån vèn ®Çu t, x©y dùng nhiÒu dù ¸n, nhµ m¸y xÝ nghiÖp , t¹o ra c¬ së vËt chÊt ®Ó gãp phÇn phôc vô ph¸t triÎn nÒn kinh tÕ ®Êt níc nãi riªng vµ tØnh Hoµ B×nh nãi riªng theo híng CNH- H§H . Ng©n hµng ®· t¹o ®îc m«i trêng lao ®éng hîp lý ®Ó ®éi ngò c¸n bé nh©n viªn hÕt lßng v× c«ng viÖc , trung thùc tËn t×nh chu ®¸o víi kh¸ch hµng vµ võa qua ng©n hµng còng nh©n ®îc niÒm tin yªu tÝn nhiÖm víi c¸c doanh nghiÖp, c¸c b¹n hµng vµ nh©n d©n trong vµ ngoµi tØnh. Trong bµi b¸o c¸o thùc tËp cña em vÉn cßn nhiÒu vÊn ®Ò thiÕu sãt, nhng em còng xin ch©n thµnh c¶m ¬n thÇy gi¸o Vò ThiÖn ThËp , c¸c anh chÞ trong 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel (: 0918.775.368 phßng TÝn dông vµ c¸c phßng ban kh¸c trong ng©n hµng ®· gióp ®ì ®Ó em hoµn thµnh bµi b¸o c¸o thùc tËp nµy. Môc lôc Lêi më ®Çu PhÇn i: Tæng quan vÒ Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh I, LÞch sö h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 1, Sù ra ®êi cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 2, Chøc n¨ng, nhiÖm vô cña Ng©n hµng §T&PT Hoµ B×nh 3, M« h×nh tæ chøc 3.1, NhiÖm vô quyÒn h¹n cña ban Gi¸m §èc 3.1.1, Gi¸m §èc 3.1.2, Phã Gi¸m §èc 3.2, NhiÖm vô cña c¸c phßng ban 3.2.1, Phßng Nguån vèn. 3.2.2, Phßng TÝn Dông 3.2.3 Phßng nguån vèn 3.2.4, Phßng kÕ to¸n 3.2.5, Phßng giao dÞch B×nh II.Nh÷ng ho¹t ®éng chÝnh cña ng©n hµng §T& PTHoµ 1.Huy ®éng vèn 2. Sö dông vèn 3. C¸c ho¹t ®éng dÞch vô 3.1 thanh to¸n quèc tÕ 3.2 Kinh doanh ngo¹i tÖ 3.3 B¶o l·nh 3.4 DÞch vô chuyÓn tiÒn nhanh 3.5C¸c dÞch vô ng©n hµng kh¸c 4. §Þnh híng ph¸t triÓn cu¶ Ng©n Hµng n¨m 2003 III. Vµi nÐt ®¸nh gi¸ vÒ Ng©n hµng §T& PT Hoµ B×nh 1.Nh÷ng thµnh tùu ®¹t ®îc 2.Nh÷ng tån t¹i cÇn kh¾c phôc PhÇn II:Kh¸i qu¸t quy tr×nh nghiÖp vô cña mét sè nghiÖp vô chñ yÕu th«ng qua thùc tËp tæng hîp t¹i Ng©n hµng ®t & pt hoµ b×nh I. NghiÖp vô tÝn dông II. NghiÖp vô thanh to¸n III. NghiÖp vô kÕ to¸n IV. NghiÖp vô tiÕt kiÖm 20
- Xem thêm -