Tài liệu Biện pháp nâng cao khả năng cạnh tranh của hàng hoá việt nam trên thị trường quốc tế

  • Số trang: 22 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 34 |
  • Lượt tải: 0
hoangtuavartar

Đã đăng 29304 tài liệu

Mô tả:

Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Môc lôc Lêi nãi ®Çu Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh II. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng & BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi I. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña hµng ho¸ ViÖt Nam nh÷ng n¨m võa qua 1 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 II. Môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh III. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi KÕt luËn 2 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Lêi nãi ®Çu Qu¸ tr×nh më cöa héi nhËp vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ ®Êt n-íc trong khu vùc vµ quèc tÕ trong nh÷ng n¨m qua ®· ®¹t ®-îc nh÷ng thµnh tùu ®¸ng kÓ. NÒn kinh tÕ ®· cã dÊu hiÖu t¨ng tr-ëng vµ ph¸t triÓn. §êi sèng ng-êi d©n ngµy cµng c¶i thiÖn vµ n©ng cao h¬n n÷a. Hµng ho¸ ViÖt Nam ®a d¹ng, ph¸t triÓn theo nhÞp ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ, mÉu m· vµ chÊt l-îng hµng ViÖt Nam ®-îc n©ng cao vµ kh«ng ngõng c¶i tiÕn, s¸nh ngang víi c¸c hµng ngo¹i nhËp vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt l-îng, mÉu m·. ThÞ tr-êng hµng ho¸ ViÖt Nam ®-îc më réng kh«ng nh÷ng trong khu vùc mµ cßn ph¸t triÓn trªn toµn thÕ giíi, cã ch©n trong c¸c thÞ tr-êng næi tiÕng khã tÝnh nh-: NhËt B¶n, Anh, Mü vµ mét sè n-íc §«ng ¢u, T©y ¢u. ChÝnh v× vËy mµ viÖc nghiªn cøu “BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ 3 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng quèc tÕ” lµ mét h-íng nghiªn cøu hÕt søc quan träng kh«ng nh÷ng ë cÊp ®é vi m« (Doanh nghiÖp) mµ cßn ë cÊp ®é vÜ m« gióp chóng ta hiÓu vÒ thùc tr¹ng chÊt l-îng, mÉu m·, gi¸ c¶ cña hµng ViÖt Nam hiÖn nay, tõ ®ã gióp ®Ò ra c¸c chÝnh s¸ch hç trî ph¸t triÓn nh»m môc ®Ých n©ng cao h¬n n÷a chÊt l-îng cña hµng ViÖt Nam, t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Tuy nhiªn, trong t¸c phÈm nµy kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. RÊt mong ®-îc sù ®ãng gãp ch©n thµnh cña thµy c« gi¸o vµ c¸c b¹n 4 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn c¬ b¶n vÒ c¹nh tranh vµ n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ I. Kh¸i qu¸t vÒ c¹nh tranh vµ c¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh 1. Mét sè kh¸i niÖm vÒ c¹nh tranh: C¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò xuÊt hiÖn ngay khi nÒn kinh tÕ chuyÓn tõ h×nh thøc nÒn kinh tÕ tËp chung bao cÊp sang nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng. Cã thÓ nãi c¹nh tranh lµ mét vÊn ®Ò g¾n liÒn víi nÒn kinh tÕ thÞ tr-êng, víi c¬ chÕ thÞ tr-êng. Chóng ta cã thÓ hiÓu c¹nh tranh trªn thÞ tr-êng lµ trong ®ã c¶ ng-êi mua lÉn ng-êi b¸n ®Òu kh«ng cã søc m¹nh thÞ tr-êng. C¹nh tranh trªn thÞ tr-êng sÏ bao gåm nhiÒu h·ng vµ kh«ng h·ng nµo chiÕm phÇn quan träng trong tæng s¶n l-îng. 5 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 C¸c s¶n phÈm ®Òu ®ång nhÊt, s¶n phÈm cña mét h·ng hÇu nhkh«ng kh¸c biÖt víi s¶n phÈm cña c¸c h·ng kh¸c. TÊt c¶ c¸c h·ng c¹nh tranh sÏ t×m c¸ch më réng s¶n l-îng cho tíi khi chi phÝ cËn biªn b»ng gi¸ c¶ bëi v× gi¸ c¶ vµ doanh thu cËn biªn lµ nh- nhau ®íi víi c¸c h·ng nµy. C¸c trë ng¹i ®èi víi viÖc gia nhËp thÞ tr-êng lµ kh«ng ®¸ng kÓ. NÕu cã thÓ thu ®-îc lîi nhuËn kinh tÕ th× nhiÒu h·ng sÏ muèn ra tham gia kinh doanh. 2. C¸c lo¹i h×nh c¹nh tranh. * C¹nh tranh hoµn h¶o: X¶y ra khi kh«ng mét nhµ s¶n xuÊt nµo cã thÓ t¸c ®éng lªn gi¸ c¶ thÞ tr-êng mµ nhµ s¶n xuÊt ®Òu ph¶i bµn ra theo gi¸ thÞnh hµnh trªn thÞ tr-êng. C¹nh tranh hoµn h¶o x¶y ra khi cã mét sè lín doanh nghiÖp nhá, s¶n xuÊt mét mÆt hµng y hÖt nhau vµ s¶n l-îng cña tõng doanh nghiÖp qu¸ nhá kh«ng thÓ t¸c ®éng ®Õn gi¸ c¶ thÞ tr-êng. * C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o lµ tr¹ng th¸i trung gian gi÷a 2 th¸i cùc cña thÞ tr-êng lµ c¹nh tranh hoµn h¶o vµ ®éc quyÒn. Trong c¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o, c¸c h·ng cã Ýt nhiÒu søc 6 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 m¹nh thÞ tr-êng: C¹nh tranh kh«ng hoµn h¶o cã 2 h×nh thøc: C¹nh tranh ®éc quyÒn vµ ®éc quyÒn tËp ®oµn. + C¹nh tranh ®éc quyÒn cã c¸c ®Æc tr-ng: Cã nhiÖm vô h·ng tham gia, kh¶ n¨ng x©m nhËp vµ rót lui khái thÞ tr-êng t-¬ng ®èi dÔ dµng. C¸c h·ng b¸n s¶n phÈm gièng nhau nh÷ng kh«ng ph¶i lµ ®ång nhÊt víi nhau: c¹nh tranh kh«ng ph¶i qua gi¸ mµ chñ yÕu th«ng qua c¸c h×nh thøc qu¶ng c¸o, giíi thiÖu, chµo hµng, th«ng qua bao b×. + §éc quyÒn tËp ®oµn cã nh÷ng ®Æc tr-ng chñ yÕu sau: Sè l-îng hµng Ýt ®Õn møc c¸c h·ng nµy hiÓu nhau rÊt râ, mét h·ng lµm g× th× h·ng kia biÕt ngay, s¶n phÈm cu¶ c¸c h·ng t-¬ng ®èi gièng nhau. ViÖc x©m nhËp thÞ tr-êng rÊt khã kh¨n. II. C¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi Hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi chÞu sù ¶nh h-ëng hai chiÒu cña c¸c yÕu tè khi tham gia thÞ tr-êng thÕ giíi còng nh- sù c¹nh tranh cña c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c trªn thÞ 7 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tr-êng quèc tÕ. Chóng ta cã thÓ kÓ ra rÊt nhiÒu yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ nh-ng tùu chung l¹i, cã 3 nh©n tè chÝnh t¸c ®éng trùc tiÕp lªn kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi, ®ã lµ: * M«i tr-êng kinh tÕ: M«i tr-êng kinh tÕ tr-íc hÕt ph¶n ¸nh qua tèc ®é t¨ng tr-ëng kinh tÕ chung vÒ c¬ cÊu ngµnh kinh tÕ, c¬ cÊu vïng. T×nh h×nh ®ã cã thÓ t¹o nªn tÝnh hÊp dÉn vÒ thÞ tr-êng vµ søc mua kh¸c nhau ®èi víi c¸c thÞ tr-êng hµng ho¸ kh¸c. M«i tr-êng kinh tÕ còng bao gåm c¸c yÕu tè ¶nh h-ëng ®Õn søc mua vµ c¬ cÊu chi tiªu cña ng-ßi tiªu dïng. Tæng sè søc mua l¹i phô thuéc vµo nhiÒu nh©n tè nh- thu nhËp hiÖn t¹i, gi¸ c¶ hµng ho¸ dÞch vô, c¸c kho¶n tiÕt kiÖm, tÝn dông. ChÝnh v× vËy, viÖc n¾m b¾t t×nh h×nh kinh tÕ thÕ giíi sÏ gÆp cho c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ tr-êng cã nhiÒu c¬ héi trong lÜnh vùc kinh doanh s¶n xuÊt hµng ho¸, chiÕn l-îc Marketing toµn cÇu, ®a quèc gia, xuyªn quèc gia lµ mét ®ßi hái tÊt yÕu, 8 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 mét thµnh thùc ®èi víi c¸c nhµ ho¹t ®éng thÞ tr-êng nh»m môc ®Ých t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ vµ c¸c n-íc trong khu vùc. * Nh÷ng chÝnh s¸ch hç trî cña nhµ n-íc ë gãc ®é C«ng ty, c¬ së s¶n xuÊt, chóng ta ®Òu biÕt r»ng vÞ thÕ c¹nh tranh tuú thuéc mét phÇn vµo quy m« s¶n xuÊt, mét phÇn vµo kh¶ n¨ng vÒ vèn dåi dµo ®Ó vßng quay vèn liªn tôc. Trong quan hÖ quèc tÕ c¹nh tranh gay g¾t, c¸c quèc gia cÇn huy ®éng tèi ®a tµi chÝnh ®Ó n©ng ®ì C«ng ty, xÝ nghiÖp cña m×nh ®Ó t¹o ra søc m¹nh, giµnh chç ®øng trªn thÞ tr-êng cho c¸c hµng ho¸ cña n-íc m×nh. Bªn c¹nh ®ã ®i tíi tho¶ thuËn thµnh lËp c¸c khèi thÞ tr-êng chung EU, Nam Mü vµ ASEAN … c¸c biÖn ph¸p b¶o vÖ mËu dÞch, ph©n biÖt ®èi xö, b¶o vÖ xuÊt nhËp khÈu. Ngoµi ra, nhµ n-íc t¹o m«i tr-êng ph¸p lý thuËn lîi b×nh ®¼ng cho c¸c doanh nghiÖp c¹nh tranh vµ hîp t¸c ®Ó ph¸t triÓn b»ng chiÕn l-îc, quy ho¹ch, kÕ ho¹ch vµ chÝnh s¸ch. Nhµ n-íc 9 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tiÕp tôc c¶i c¸ch hÖ thèng thuÕ phï hîp víi t×nh h×nh trong n-íc vµ cam kÕt quèc tÕ, ®¬n gi¶n ho¸ c¸c s¾c thuÕ, thùc hiÖn chÝnh s¸ch tû gi¸ hèi ®o¸i linh ho¹t theo cung cÇu ngo¹i tª. T¨ng c-êng më réng thªm thÞ tr-êng ë n-íc ngoµi, x¸c ®Þnh thêi h¹n b¶o hé hîp lý vµ cã hiÖu qu¶ ®èi víi mét sè s¶n phÈm quan träng, tÝch cùc chuÈn bÞ, më réng, héi nhËp thÕ giíi. H¹n chÕ vµ kiÓm so¸t ®éc quyÒn kinh doanh. * Khoa häc – kü thuËt §èi víi c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸, viÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt lµ mét b-íc ®ét ph¸ lín trong lÜnh vùc s¶n xuÊt hµng ho¸ phôc vô nhu cÇu cña thÞ tr-êng. ViÖc ¸p dông c¸c tiÕn bé cña khoa häc kü thuËt kh«ng nh÷ng lµm cho n¨ng suÊt lao ®éng t¨ng cao, chÊt l-îng s¶n phÈm ®-îc ®¶m b¶o, s¶n phÈm mang tÝnh ®ång nhÊt cao. Trong ®ã, C«ng nghiÖp ho¸ lµ qu¸ tr×nh chuyÓn ®æi c¨n b¶n toµn diÖn c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ x· héi tõ sö dông søc lao ®éng cïng víi c«ng nghÖ, ph-¬ng tiÖn vµ ph-¬ng ph¸p tiªn tiÕn hiÖn ®¹i t¹o ra n¨ng suÊt lao ®éng x· héi cao. Khoa häc kü thuËt 10 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 gióp doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ t¨ng n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m ®¸ng kÓ søc lao ®éng cña ng-êi c«ng nh©n dÉn ®Õn chi phÝ s¶n xuÊt gi¶m, gi¸ c¶ cña hµng ho¸ tõ ®ã còng gi¶m theo t¹o ra lîi thÕ c¹nh tranh cho hµng ho¸ khi gia nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ víi nh÷ng s¶n phÈm cïng lo¹i. C¶ ba yÕu tè trªn ®Òu t¸c ®éng trùc tiÕp ®Õn chÊt l-îng, gi¸ c¶ vµ kh¶ n¨ng còng nh- sù thuËn lîi cña hµng ho¸ ViÖt Nam khi gia nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ, lµm t¨ng hay gi¶m kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nÕu biÕt tró träng, tËn dông nh÷ng thuËn lîi cña 3 yÕu tè trªn ch¾c ch¾n sÏ thµnh c«ng trong viÖc chiÕm lÜnh thÞ tr-êng, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸. Tãm l¹i: Khi mét hµng ho¸ gia nhËp thÞ tr-êng thÕ giíi ph¶i chÞu sù c¹nh tranh rÊt gay g¾t cña c¸c h·ng cã s¶n phÈm cïng lo¹i, chÞu sù t¸c ®éng cña rÊt nhiÒu yÕu tè. Bªn c¹nh c¸c yÕu tè chÝnh nªn trªn. Kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ cßn phô thuéc nhiÒu vµo yÕu tè kh¸c liªn quan ®Õn ng-êi tiªu dïng s¶n phÈm nh-: t©m lý, thu nhËp, së thÝch cña ®èi t-îng, kh¸ch 11 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 hµng trªn thÞ tr-êng c¹nh tranh, ®Æc biÖt lµ thÞ tr-êng cña c¸c n-íc t- b¶n ¢u, Mü vµ mét sè n-íc trong khu vùc cã nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. Nhu cÇu ®ßi hái vÒ s¶n phÈm cña hä lu«n ë møc ®é cao vµ hoµn thiÖn. ChÝnh v× vËy muèn c¹nh tranh chiÕm lÜnh thÞ tr-êng quèc tÕ ®ßi hái c¸c doanh nghiÖp ph¶i nghiªn cøu vËn dông, kÕt hîp linh ho¹t tÊt c¶ c¸c yÕu tè lµm t¨ng kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng lo¹t hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. 12 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Ch-¬ng II: Thùc tr¹ng & BiÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi I. T×nh h×nh xuÊt khÈu cña hµng ho¸ ViÖt Nam nh÷ng n¨m võa qua Trong nh÷ng n¨m võa qua, nhê chÝnh s¸ch ®æi míi cña §¶ng vµ Nhµ n-íc, nÒn kinh tÕ n-íc ta ®· t¨ng tr-ëng m¹nh ®¸p øng ®Çy ®ñ nhu cÇu cña nh©n d©n h-íng tõng b-íc ra xuÊt khÈu trªn thÞ tr-êng quèc tÕ. Qu¸ tr×nh héi nhËp, më cöa vµ giao l-u víi c¸c n-íc trªn khu vùc vµ trªn thÕ giíi ®· t¹o ®iÒu kiÖn gióp c¸c doanh nghiÖp m¹nh d¹n xuÊt khÈu s¶n phÈm hµng ho¸ cu¶ m×nh ra thÞ tr-êng quèc tÕ, ®¸nh dÊu sù ph¸t triÓn vµ t¨ng tr-ëng cña toµn bé nÒn kinh tÕ nãi chung vµ cña tõng doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ nãi riªng. Trong thêi gian qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu liªn tôc ph¸t triÓn. Tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu 5 n¨m ®¹t trªn 51,6 tû USD, t¨ng b×nh qu©n hµng n¨m trªn 21%, gÊp 3 lÇn møc t¨ng GDP (7%) khèi l-îng 13 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 c¸c mÆt hµng xuÊt khÈu chñ lùc ®Òu t¨ng kh¸. C¬ cÊu hµng xuÊt khÈu ®· cã sù thay ®æi mét b-íc. Tû träng kim ng¹ch xuÊt khÈu cña nhãm hµng n«ng s¶n, l©m, thuû s¶n tuy vÉn chiÕm vÞ trÝ quan träng nh-ng cã xu h-íng gi¶m dÇn tõ 42,3% n¨m 1996 xuèng cßn 30% n¨m 2000, tû träng cña nhãm hµng c«ng nghiÖp nhÑ vµ tiÓu c«ng nghiÖp, thñ c«ng nghiÖp t¨ng t-¬ng øng tõ 29% lªn 34,3%. Nhãm hµng c«ng nghiÖp nÆng vµ kho¸ng s¶n tõ 28,7% lªn 35,7% n¨m 2000 kim ng¹ch xuÊt khÈu ®¹t trªn 184 USD/ng-êi, tuy cßn ë møc thÊp nh-ng ®· thuéc lo¹i c¸c n-íc cã nguån ngo¹i th-¬ng ph¸t triÓn. ThÞ tr-êng xuÊt khÈu ®-îc cñng cè vµ më réng thªm. ThÞ tr-êng Ch©u ¸ chiÕm gÇn 58% tæng kim ng¹ch xuÊt khÈu vµ trªn 80% tæng kim ng¹ch nhËp khÈu cña ViÖt Nam. Riªng thÞ tr-êng c¸c n-íc ASEAN t-¬ng øng chiÕm trªn 18% vµ 29%. Trªn mét sè thÞ tr-êng kh¸ nh- EU, Ch©u Mü, Trung §«ng hµng xuÊt khÈu cña ta ®· cã mÆt vµ ®ang t¨ng dÇn. 14 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 Khi ch-a tÝnh vµo c©n ®èi xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ hµng n¨m nh-ng c¸c dÞch vô thu ngo¹i tÖ nh- kiÒu hèi, x©y dùng c¸c c«ng tr×nh n-íc ngoµi, xuÊt khÈu lao ®éng, dÞch vô trao ®æi chuyªn gia ®· lªn nhanh chãng trong thêi gian qua. Møc chªnh lÖch xuÊt nhËp khÈu so víi kim ng¹ch xuÊt khÈu ®· tõ 49,6% n¨m 1995 ®¹t xuèng cßn 6,3% n¨m 2000 II. Môc tiªu vµ ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn, xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam vµ sù cÇn thiÕt n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh Thêi gian thùc hiÖn cam kÕt trong ASEAN, b¶o ®¶m lé tr×nh tham gia AFTA ®èi víi nÒn kinh tÕ ViÖt Nam còng nhtõng doanh nghiÖp ®Ó ®i vµo héi nhËp kinh tÕ cã hiÖu qu¶ thùc sù lµ mét søc Ðp, mét th¸ch thøc gay g¾t. Víi môc tiªu më réng vµ n©ng cao h¬n n÷a hiÖu qu¶ cña kinh tÕ ®èi ngo¹i, cñng cè thÞ tr-êng ®· cã vµ më réng thªm thÞ tr-êng míi. T¹o mäi ®iÒu kiÖn thuËn lîi ®Ó t¨ng nhanh xuÊt khÈu, thu hót vèn, c«ng 15 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 nghÖ tõ bªn ngoµi. Chñ ®éng héi nhËp kinh tÕ quèc tÕ cã hiÖu qu¶ thùc hiÖn c¸c cam kÕt song ph-¬ng vµ ®a ph-¬ng. N©ng cao chÊt l-îng vµ hiÖu qu¶ ph¸t triÓn kinh tÕ, t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, ph¸t huy c¸c thÕ m¹nh vµ c¸c lùa chän s¶n phÈm mµ ta cã lîi thÕ so s¸nh nh- g¹o, thuû h¶i s¶n, dÖt may, da giÇy, cµ phª, cao s-, h¹t tiªu, h¹t ®iÒu... Nh÷ng mÆt hµng nhá tõ nh÷ng c¬ së nhá gãp l¹i còng ®· cho mét gi¸ trÞ kh«ng thÓ xem th-êng nh- ®å gèm xø, thñ c«ng mü nghÖ, kim khÝ tiªu dïng, chÕ biÕn l-¬ng thùc, thùc phÈm cña c¸c s¶n phÈm trong n-íc phôc vô xuÊt khÈu, g¾n víi nhu cÇu cña thÞ tr-êng trong n-íc vµ ngoµi n-íc trong lÜnh vùc s¶n xuÊt c¸c lo¹i s¶n phÈm hµng ho¸. Trªn c¬ së x¸c ®Þnh môc tiªu, ph-¬ng h-íng ph¸t triÓn xuÊt nhËp khÈu hµng ho¸ ViÖt Nam trong thêi gian tíi, ®· ®Æt ra trong toµn bé nÒn kinh tÕ n-íc ta b-íc vµo mét giai ®o¹n míi ®ã lµ giai ®o¹n cña héi nhËp kinh tÕ vµ t¨ng tr-ëng. T¨ng c-êng sù giao l-u bu«n b¸n víi c¸c n-íc trªn thÕ giíi, ph¸t triÓn m¹nh c¸c doanh nghiÖp hµng ho¸ trong n-íc. §©y lµ c¬ 16 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 héi ®Ó c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt hµng ho¸ trong n-íc cã ®iÒu kiÖn ®Ó kh¼ng ®Þnh m×nh, cã c¬ héi ®Ó ®em c¸c s¶n phÈm cña m×nh ra nhËp thÞ tr-êng quèc tÕ. III. Mét sè biÖn ph¸p n©ng cao kh¶ n¨ng c¹nh tranh cña hµng ho¸ ViÖt Nam trªn thÞ tr-êng thÕ giíi Chñ tr-¬ng chuyÓn ®æi nÒn kinh tÕ tËp trung quan liªu bao cÊp tr-íc ®©y trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét chñ tr-¬ng lµ mét h-íng ®i ®óng ®¾n cña §¶ng vµ Nhµ n-íc. NÒn kinh tÕ hµng ho¸ lµ mét m«i tr-êng thuËn lîi ®Ó ph¸t triÓn hµng ho¸ trong n-íc, tËn dông vµ khai th¸c hîp lý nguån tµi nguyªn thiªn nhiªn ®-a vµo s¶n xuÊt s¶n phÈm dÞch vô nhu cÇu trong n-íc vµ xuÊt khÈu. Trªn c¬ së nh÷ng kÕt qu¶ ®· ®¹t ®-îc, thùc tÕ cho thÊy so víi chÝnh m×nh ®· cã sù tiÕn bé. Tuy nhiªn, kho¶ng c¸ch vÒ tr×nh ®é ph¸t triÓn n¨ng lùc qu¶n lý, cÊp ®é c«ng nghÖ cña thÕ giíi vµ khu vùc ta cßn kÐm xa, yÕu vÒ quy m« ®· ®µnh, nh-ng quan träng h¬n lµ yÕu vÒ n¨ng lùc c¹nh tranh. Kh¶ n¨ng c¹nh 17 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 tranh cña hµng ViÖt Nam cÇn ph¶i ®-îc liªn tôc n©ng cao míi ®¶m b¶o ®-îc -u thÕ còng nh- vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ tr-êng thÕ giíi. * §· ®Õn lóc tõng doanh nghiÖp ph¶i tù v-¬n lªn nh¾m ®¹t ®-îc lîi nhuËn cao vµ æn ®Þnh ®èi víi thÞ phÇn trong n-íc, tõng b-íc m¹nh d¹n ®ét ph¸ vµ ®Æt ch©n v÷ng ch¾c vµo thÞ tr-êng thÕ giíi. Cô thÓ lµ vÒ phÝa doanh nghiÖp, cÇn khai th¸c tèt nh÷ng s¶n phÈm mµ ViÖt Nam cã lîi thÕ víi tÝnh ®éc ®¸o, ®Ëm s¾c vÒ chÊt l-îng cao, ®ñ søc c¹nh tranh víi c¸c s¶n phÈm cïng lo¹i trªn th-¬ng tr-êng, ph¶i cã sù ph©n c«ng chuyªn m«n ho¸ cao, ®Ó cã sù lùa chän s¶n phÈm mµ kh«ng c¹nh tranh triÖt tiªu nhau. S¶n phÈm ®-îc s¶n xuÊt lu«n cã chÊt l-îng ®¶m b¶o vÒ mäi yªu cÇu. Nguån nh©n lùc lu«n lµ mét trong nh÷ng yÕu tè quyÕt ®Þnh ®Õn møc ®é ph¸t triÓn vµ tèc ®é t¨ng tr-ëng cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸. ChÊt l-îng nguån nh©n lùc ph¶i ®-îc cäi träng vµ ®-îc ®µo t¹o th«ng qua viÖc t¨ng c-êng cËp nhËt ch-¬ng tr×nh 18 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 ®µo t¹o hiÖn ®¹i, n¾m b¾t ®ù¬c nh÷ng c«ng nghÖ míi, t¨ng c-êng viÖc giao l-u ®µo t¹o nghÒ víi c¸c n-íc kh¸c. Cã nhvËy míi cã thÓ thay ®æi chÊt l-îng lao ®éng trong n-íc vµ ®ã lµ yÕu tè quan träng lµm t¨ng søc c¹nh tranh cña nÒn kinh tÕ ViÖt Nam. §Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña hµng ho¸, mçi doanh nghiÖp cÇn tËp trung gi¶i quyÕt kh©u thiÕt bÞ. HiÖn nay ®©y lµ kh©u yÕu nhÊt. Ho¹t ®éng tiÕp thÞ qu¶ng c¸o s¶n phÈm ®-îc coi lµ mét chiÕn l-îc trong kinh doanh, vµ trong viÖc gia nhËp më réng thÞ tr-êng. X©y dùng c¸c chiÕn l-îc nghiªn cøu, x©m nhËp thÞ tr-êng thÕ giíi, nghiªn cøu nhu cÇu, thÞ hiÕu cña thÞ tr-êng xuÊt khÈu. TËp trung gi¶i quyÕt kh©u tiÕp thÞ, liªn tôc n¾m b¾t vÒ c¸c th«ng tin vÒ thÞ tr-êng tõ ®ã míi x©y dùng vµ nghiªn cøu c¸c chiÕn l-îc c¹nh tranh, x©m nhËp thÞ tr-êng. *VÒ phÝa qu¶n lý vÜ m«, ®iÒu cÇn thiÕt lµ c¶i thiÖn m«i tr-êng kinh doanh ®Ó ai còng cã thÓ kinh doanh theo ph¸p luËt mét c¸ch c«ng khai thuËn lîi vµ ®-îc h-ëng c¸c dÞch vô 19 Website: http://www.docs.vn Email : lienhe@docs.vn Tel : 0918.775.368 kh«ng dÔ dµng. §Æc biÖt, Nhµ n-íc cÇn tÝch cùc hç trî trong viÖc vÒ nghiªn cøu triÓn khai, tiÕp thÞ, xuÊt khÈu vµ ®µo t¹o nguån lùc con ng-êi. T¹o ®iÒu kiÖn ®Ó doanh nghiÖp dÔ dµng x©m nhËp vµo thÞ tr-êng thÕ giíi b»ng viÖc ®¬n gi¶n ho¸ mét sè thñ tôc trong ho¹t ®éng trong ho¹t ®éng xuÊt nhËp khÈu ChØ cã ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp tõ hai phÝa Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp th× míi t¨ng ®-îc søc c¹nh tranh cña hµng ViÖt Nam. §ã lµ mét ®ßi hái cña nÒn kinh tÕ hµng ho¸ ®Ó chñ ®éng nÒn kinh tÕ th¾ng lîi. Nhµ n-íc ®Çu t- vèn, hç trî c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu ®æi míi trang thiÕt bÞ, ®æi míi n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm trong n-íc. C¶i thiÖn m«i tr-êng kinh doanh cña c¸c doanh nghiÖp trong n-íc cã ®iÒu kiÖn tËp trung hµng ho¸ h-íng ra thÞ tr-êng xuÊt khÈu. Nhµ n-íc hç trî c¸c doanh nghiÖp nghiªn cøu, triÓn khai nh»m môc ®Ých n©ng cao chÊt l-îng s¶n phÈm. Ph¸t huy søc m¹nh tæng hîp cña Nhµ n-íc vµ doanh nghiÖp ®Ó t¨ng søc c¹nh tranh cña s¶n phÈm hµng ViÖt Nam. 20
- Xem thêm -