Tài liệu Biện pháp hạn chế rủi ro trong ngoại thương

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 27 |
  • Lượt tải: 0
nganguyen

Đã đăng 34345 tài liệu

Mô tả:

TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng A. lêi më ®Çu Cïng xu thÕ toµn cÇu ho¸ vµ khu vùc ho¸ nÒn kinh tÕ th× sù kh¸c biÖt gi÷a thÞ trêng néi ®Þa vµ thÞ trêng bªn ngoµi ngµy cµng mê nh¹t. ChÝnh ®iÒu nµy ®· mang l¹i cho c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c c«ng ty kinh doanh quèc tÕ nãi riªng nh÷ng c¬ héi míi. Song còng ®Æt c¸c c«ng ty tríc nh÷ng gay go thö th¸ch, ®ßi hái c¸c c«ng ty ph¶i chñ ®éng s¸ng t¹o t×m cho m×nh nh÷ng híng ®i thÝch hîp. Trong ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng, ®i cïng víi nh÷ng thuËn lîi, lu«n lu«n hiÖn h÷u mét trë ng¹i rÊt lín mµ kh«ng nhµ doanh nghiÖp nµo muèn gÆp ph¶i vµ nÕu kh«ng cÈn thËn vµ cã nh÷ng biÖn ph¸p tèt th× sÏ thiÖt h¹i rÊt lín ®ã chÝnh lµ nh÷ng "rñi ro"mµ chóng ta kh«ng thÓ ®o¸n tríc ®îc vµ nhËn biÕt ®îc nã. ChØ cÇn ta kh«ng cÈn thËn th× lu«n gÆp ph¶i. §©y lµ lÜnh vùc tuy kh«ng míi nhng Ýt ngêi ®Ò cËp vµ ®Ó ý ®Õn v× vËy em ®· quyÕt ®Þnh chän chñ ®Ò "BiÖn ph¸p h¹n chÕ rñi ro trong ngo¹i th¬ng" ®Ó thùc hiÖn bµi tiÓu luËn Ngo¹i th¬ng cña m×nh. B. phÇn néi dung 1. Kh¸i niÖm vµ c¸c lo¹i rñi ro trong ngo¹i th¬ng : 1.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro trong ngo¹i th¬ng : Trong cuéc sèng cña con ngêi nãi chung vµ c¸c ho¹t ®éng kinh doanh nãi riªng thêng g¾n liÒn víi may rñi. C¸c kÕ ho¹ch kinh doanh do con ngêi lËp ra dï cã 1 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng tû mû cÈn thËn ®Õn ®©u còng cã thÓ thÊt b¹i. Nh÷ng th¬ng vô kinh doanh lín thêng liªn quan ®Õn rñi ro cao. Møc ®é rñi ro cµng cao bao nhiªu th× lîi nhuËn nhËn ®îc cao bÊy nhiªu. Ngîc l¹i nÕu rñi ro cµng cao th× thiÖt h¹i vµ mÊt m¸t cµng nhiÒu. Bëi vËy cÇn nghiªn cøu rñi ro ®Ó ®a ra kh¸i niÖm vµ ph©n lo¹i chóng, trªn c¬ së ®ã chóng ta míi cã thÓ ®Ò ra nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, ®Þnh nghÜa vÒ rñi ro ®îc x¸c ®Þnh nh sau : Rñi ro (risks) lµ nh÷ng sù cè ngÉu nhiªn bÊt ngê, g©y ra tæn thÊt cho ®èi tîng b¶o hiÓm. §ã lµ nh÷ng hiÖn tîng thiªn tai vµ tai n¹n bÊt ngê trªn biÓn, lµ nh÷ng hiÖn tîng x· héi nh chiÕn tranh, ®×nh c«ng, næi lo¹n, cè t×nh ph¸ ho¹i hµng hãa hoÆc cíp ph¸ tµu.... Cã thÓ nãi rñi ro lµ mét hoµn c¶nh, trong ®ã cã thÓ s¶y ra sù sai lÖch tr¸i nghÞch víi kÕt qu¶ mong muèn, g©y ra mÊt m¸t vÒ tµi s¶n vµ g©y lç trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng mÊt m¸t, thiÖt h¹i trong ®êi sèng cã rÊt nhiÒu lo¹i nhng trong bµi tiÓu luËn nµy, em chØ ®i vµo nghiªn cøu ®Õn nh÷ng sù mÊt m¸t vÒ tµi s¶n hoÆc lîi nhuËn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.2. Ph©n lo¹i rñi ro trong kinh doanh: 1.2.1. C¨n cø theo nguyªn nh©n cña rñi do : C¨n cø theo nguyªn nh©n cña rñi ro, ta cã thÓ chia lµm 4 lo¹i : Rñi ro do hiÖn tîng thiªn nhiªn nh biÓn ®éng, b·o lèc, sÐt... Nh÷ng rñi ro nµy kh«ng thÓ kiÓm so¸t ®îc. Rñi ro do tai n¹n bÊt ngê ngoµi biÓn : tµu ®¾m, m¾c c¹n, tµu ®©m va, ch¸y næ, mÊt tÝch... Rñi ro do c¸c hiÖn tîng x· héi : chiÕn tranh, ®×nh c«ng, b¹o ®éng, næi lo¹n... vµ hËu qu¶ cña nh÷ng viÖc trªn (cÇm gi÷, mÊt m¸t hµng hãa). Rñi ro do ho¹t ®éng riªng lÎ cña con ngêi nh trém c¾p.... 1.2.2. C¨n cø vµo ho¹t ®éng cña b¶o hiÓm : Rñi ro th«ng thêng : x¶y ra mét c¸ch ngÉu nhiªn, bÊt ngê ngoµi ý muèn cña ngêi ®îc b¶o hiÓm. Nh÷ng rñi ro nµy ®¬ng nhiªn ®îc b¶o hiÓm. Trong b¶o hiÓm hµng ho¸ b»ng ®êng biÓn ngêi ta liÖt kª b¶y rñi ro th«ng thêng : - Tµu m¾c c¹n (stranding); - Tµu ch×m ®¾m (sinking); - Tµu ch¸y (fire); - Tµu ®©m va (collision); - Vøt hµng ho¸ xuèng biÓn hoÆc khái m¸y bay (jettison); - Tµu mÊt tÝch (missing ship); 2 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng - C¸c rñi ro kh¸c nh hµng ho¸ hÊp h¬i (smating).. C¸c rñi ro sau ®©y chØ ®îc b¶o hiÓm theo ®iÒu kiÖn A : nãng (heating), l©y h¹i (contamination), l©y bÈn (contact), rØ (rust), mãc cÈu (hook), vì (breakage), ch¶y (leakage), r¸ch (tear), mÊt trém (pilferage), kh«ng giao hµng (non delivery), giao hµng thiÕu (shortage). Rñi ro ph¶i b¶o hiÓm riªng bao gåm : - Rñi ro chiÕn tranh (war risks) nh néi chiÕn, c¸ch m¹ng, khëi nghÜa, xung ®ét d©n sù, trÊn ¸p, biÕn ®éng x· héi, b¾t gi÷, cÇm gi÷ tµi s¶n do chiÕn tranh, tróng bom m×n, thñy l«i, ®¹n, ph¸o hay c¸c vò khÝ kh¸c. - Rñi ro ®×nh c«ng (strike, riot, civil commontion) g©y hËu qu¶ hµng háng do ®×nh c«ng, b¹o lo¹n. Rñi ro lo¹i trõ : lµ nh÷ng rñi ro kh«ng ®îc ngêi b¶o hiÓm chÊp nhËn ®èi víi b¶o hiÓm hµng h¶i. Cã 8 lo¹i : - Bu«n lËu (contraband); - Néi t× (inherent vice) nh mät, mèi; - Lçi cña ngêi ®îc b¶o hiÓm (insurer’s fault); - MÊt thÞ trêng, sôt gi¸, chªnh lÖch tû gi¸; - Chñ tµu mÊt kh¶ n¨ng tµi chÝnh; - Tµu ®i chÖch híng g©y nªn cÇm gi÷, tÞch thu, kh«ng giao hµng; - Hao hôt tù nhiªn (bèc h¬i, r¬i v·i....); - Tµu kh«ng ®ñ kh¶ n¨ng ®i biÓn. Sù ph©n chia c¸c lo¹i rñi ro trªn ®©y chØ cã tÝnh chÊt t¬ng ®èi phï hîp víi tr×nh ®é ph¸t triÓn khoa häc vµ hoµn c¶nh x· héi nhÊt ®Þnh. Trªn thùc tÕ c¸c lo¹i rñi ro ®ã cã thÓ chuyÓn ho¸ cho nhau lªn ph¶i nghiªn cøu kü, ph©n biÖt ®óng c¸c lo¹i rñi ro ®Ó ®Ò ra biÖn ph¸p phßng ngõa thÝch hîp. Rñi ro ®i liÒn víi ho¹t ®éng kinh doanh, muèn thµnh c«ng trong kinh doanh kh«ng cßn c¸ch nµo kh¸c lµ ph¶i chÊp nhËn rñi ro, ph¶i biÕt m¹o hiÓm trong kinh doanh. NghÜa lµ sau khi ph©n tÝch cÆn kÏ c¸c rñi ro trªn thÞ trêng, c¸c nhµ kinh doanh d¸m ®Çu t vµo lÜnh vùc kinh doanh nµo ®ã víi sù c©n nh¾c, tÝnh to¸n kü cµng chø kh«ng ph¶i lµ sù liÒu lÜnh m¹o hiÓm. Còng chÝnh v× nh÷ng nguy hiÓm nh vËy cho nªn mét sè biÖn ph¸p phßng ngõa còng chÝnh lµ nh÷ng biÖn ph¸p kh¾c phôc rñi ro. 2. Mét sè biÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng : 3 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng 2.1. Ph©n tÝch m«i trêng, ho¹t ®éng trong kinh doanh ®Ó lo¹i trõ hoµn c¶nh ph¸t sinh : Ph©n tÝch vµ nghiªn cø thÞ trêng lµ nh÷ng vÊn ®Ò rÊt quan träng, nhÊt lµ ®èi víi nh÷ng ®¬n vÞ míi b¾t ®Çu kinh doanh, cha cã ®ñ m¹ng líi nghiªn cøu cung cÊp th«ng tin, còng nh thiÕu c¸n bé lµm viÖc nµy. Th«ng tin chÝnh x¸c vÒ thÞ trêng vµ gi¸ c¶ kh«ng nh÷ng gióp cho viÖc gi¶i quyÕt vÊn ®Ò kinh doanh mµ cßn t¹o c¬ së gióp ngêi qu¶n lý ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh phï hîp, ®óng ®¾n, tr¸nh ®îc nh÷ng rñi ro. Trªn c¬ së ph©n tÝch c¸c yÕu tè m«i trêng kinh doanh vµ ho¹t ®éng kinh doanh cña tõng bé phËn trong doanh nghiÖp, cña tõng mÆt hµng kinh doanh b»ng sè liÖu chÝnh x¸c, cô thÓ, cã thÓ ®Ò ra chiÕn lîc kinh doanh hiÖu qu¶ nhÊt, thùc hiÖn ph©n tÝch c¸c lo¹i ho¹t ®éng kinh doanh. Nh thÕ ®· lo¹i bá ®îc mét phÇn rñi ro. VÝ dô : ph©n tÝch nh÷ng rñi ro cã thÓ dù kiÕn ®îc khi mua hµng ®Ó cã biÖn ph¸p phßng ngõa, ng¨n ngõa ngay tõ khi ký kÕt hîp ®ång mua b¸n. 2.2. C¸c rñi ro khi mua hµng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa khi ký hîp ®ång : Tríc khi mua b¸n cÇn t×m hiÓu râ vÒ ngêi b¸n hµng vµ kh¸ch hµng b»ng c¸c biÖn ph¸p : tiÕp xóc trùc tiÕp, chñ ®éng gÆp nãi chuyÖn, giao dÞch qua héi chî, triÓn l·m; t×m hiÓu qua b¸o chÝ, c¸c b¶n tin th«ng b¸o vÒ kh¸ch hµng, qua nh÷ng n¬i ®· lµm viÖc víi kh¸ch hµng ®ã. CÇn t×m hiÓu vÒ kh¶ n¨ng tµi chÝnh, thanh to¸n, th¸i ®é kinh doanh, ph¹m vi kinh doanh, møc ®é tÝn nhiÖm, ®¹o ®øc kinh doanh, cÇn n¾m ch¾c vÒ tæ chøc kinh doanh cña ngêi b¸n hµng vµ kh¸ch hµng. Nªn lu ý chän kh¸ch hµng cã t c¸ch ph¸p nh©n, ®îc c¸c c¬ quan Nhµ níc cã thÈm quyÒn cÊp giÊy phÐp, cã ®¨ng ký kinh doanh, cã nép thuÕ, ®îc quyÒn quan hÖ víi ®èi t¸c níc ngoµi ®Ó ký kÕt vµ thùc hiÖn hîp ®ång kinh tÕ... VÒ mÆt kinh tÕ, kü thuËt nªn chän c¸c kh¸ch hµng cã vèn lín, v÷ng ch¾c vÒ tµi chÝnh, hµng hãa cã chÊt lîng ®¶m b¶o, øng dông c«ng nghÖ cao. NÕu ta kh«ng t×m hiÓu kü vÒ ngêi b¸n hµng cã thÓ gÆp rñi ro tr¶ tiÒn tríc nhng kh«ng nhËn ®îc hµng, hoÆc gÆp ph¶i nh÷ng kh¸ch hµng lµm ¨n kh«ng nghiªm tóc theo hîp ®ång. Do vËy ta ph¶i ®ßi hái t×m ng©n hµng b¶o l·nh tr¶ l¹i tiÒn øng tríc, chuyÓn quyÒn së h÷u l« hµng mét phÇn ®· ®Æt hay thanh to¸n t¬ng øng víi sè hµng ®· giao. Ta cÇn ph¶i quy ®Þnh chÆt chÏ thêi h¹n giao hµng b¾t buéc ®Ó tr¸nh trêng hîp ngêi b¸n chËm giao hµng. CÇn quy ®Þnh thñ tôc chÊp nhËn thanh to¸n (tr¶ tríc, tr¶ ngay, tr¶ sau, thanh to¸n b»ng tiÒn mÆt, hèi phiÕu, sÐc, kú phiÕu.... c¸c ph¬ng thøc thanh to¸n...). Nªn gi÷ l¹i 1 phÇn tiÒn b¶o ®¶m tr¸nh trêng hîp rñi ro, bÞ lõa. Khi thanh to¸n nªn cã quy íc vÒ h¹n chÕ rñi ro cña tiÒn tÖ (tÝnh ngo¹i tÖ theo gi¸ vµng, 4 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng dïng nhiÒu ngo¹i tÖ ®Ó thanh to¸n, dïng ngo¹i tÖ kh¸c ®Ó ®iÒu chØnh tæng gi¸ trÞ hîp ®ång, c¨n cø vµo mÆt hµng kh¸c ®Ó lµm chuÈn...), ®Ó phßng trêng hîp ®ång tiÒn thanh to¸n cã biÕn ®éng lín, g©y thiÖt h¹i cho mét bªn. Quy íc nµy ®îc c¸c bªn tháa thuËn trong hîp ®ång vµ chØ ®iÒu chØnh khi ngo¹i tÖ biÕn ®éng qu¸ lín (tõ 12% trë lªn) nh÷ng còng chØ ®iÒu chØnh cã giíi h¹n (t¨ng gi¶m trÞ gi¸ hîp ®ång kh«ng qu¸ 7%). Tríc khi nhËn hµng, cÇn kiÓm tra kü chÊt lîng cña hµng vµ cÇn cã ®iÒu kho¶n thay thÕ s¶n phÈm kh«ng ®¹t chÊt lîng, chi phÝ do bªn b¸n chÞu, tr¸nh trêng hîp nhËn ph¶i hµng kh«ng ®óng tiªu chuÈn, quy c¸ch, hµng kh«ng ®¶m b¶o chÊt lîng. 2.3. Chia sÎ rñi ro b»ng ph¬ng ph¸p ®a d¹ng hãa ngo¹i th¬ng : §a d¹ng ho¸ ngo¹i th¬ng nghÜa lµ doanh nghiÖp ®Çu t vµo nhiÒu lÜnh vùc kinh doanh, thËm chÝ ®Çu t vµo c¸c lÜnh vùc kh«ng liªn quan tíi nhau. BiÖn ph¸p nµy nh»m ph©n t¸n rñi ro vµo c¸c mÆt hµng, c¸c lÜnh vùc nh»m b¶o ®¶m cho doanh nghiÖp n»m trong hµnh lang an toµn vµ tËn dông tèi ®a nh©n lùc vµ trang thiÐt bÞ. VÝ dô nh c«ng ty A ®Çu t vµo hai mÆt hµng chÝnh lµ ti vi vµ ®iÖn tho¹i di ®éng, khi nhu cÇu thÞ trêng vÒ ti vi gi¶m, ti vi xuèng gi¸ th× viÖc hä ®Çu t vµo mÆt hµng ®iÖn tho¹i di ®éng sÏ gi¶m bít thiÖt h¹i do viÖc ti vi xuèng gi¸ g©y ra. C«ng ty sÏ kh«ng bÞ ¶nh hëng nhiÒu so víi chØ ®Çu t vµo mét mÆt hµng ti vi. 2.4. Phßng ngõa b»ng ph¬ng ph¸p Hedging : Hedging lµ viÖc sö dông hîp ®ång giao dÞch kú h¹n ®Ó c¸c nhµ s¶n xuÊt vµ ngêi kinh doanh tù b¶o hiÓm cho m×nh, tr¸nh nh÷ng biÕn ®éng gi¸ c¶ ë thÞ trêng. Dùa vµo kü thuËt mua b¸n hµng ë së giao dÞch (vÒ hîp ®ång giao hµng thËt vµ hîp ®ång giao hµng kú h¹n), ngêi ®ã cïng mét lóc ký hîp ®ång mua hµng giao thËt ®Ó cã hµng sö dông trong s¶n xuÊt vµ ký hîp ®ång b¸n kú h¹n ®Ó tù b¶o hiÓm. Môc ®Ých chÝnh kh«ng ph¶i lµ ®Çu c¬ ¨n chªnh lÖch gi¸, mµ b¶o ®¶m cã hµng thËt ®Ó sö dông vµo c¸c thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. NÕu hîp ®ång mua b¸n hµng thËt cã l·i do hµng ë thÞ trêng t¨ng gi¸ lóc giao hµng, th× ë hîp ®ång b¸n hµng kú h¹n ngêi ®ã bÞ lç. LÊy l·i bï cho lç, ngêi ®ã nhËn ®îc hµng thËt theo gi¸ thÞ trêng lóc giao hµng. Lµm nh vËy cã lîi nh sau: - Kh«ng ph¶i lµm kho b¶o qu¶n hµng dù tr÷ tõ lóc ký hîp ®ång ®Õn lóc giao hµng, ®ång thêi tr¸nh ®îc rñi ro vÒ mÊt m¸t h hao. - Kh«ng ph¶i ®äng vèn nhiÒu hµng n¨m ë kho hµng cha sö dông, do ®ã tr¸nh l·i suÊt vay ng©n hµng. 5 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng - Kh«ng cÇn ngêi b¶o qu¶n göi hµng ë kho. - Cã hµng dïng ®óng lóc cÇn thiÕt ®· dù kiÕn. VÝ dô: Mét doanh nghiÖp s¶n xuÊt kÑo cÇn nguyªn liÖu cho s¶n xuÊt hµng th¸ng lµ 10 tÊn ®êng. Nguån l·i cña hä lµ s¶n xuÊt kÑo, hµng th¸ng hä cÇn cã 10 tÊn ®êng vµo ®Çu th¸ng ®Ó ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt. §Ó tr¸nh x©y kho tèn kÐm, ®¶m b¶o cã ®êng ®óng lóc cÇn thiÕt, ngêi ®ã ph¶i ký hîp ®ång mua ®êng giao hµng thËt víi sè lîng 10 tÊn cho tõng th¸ng. §Ó tr¸nh rñi ro vµ biÕn ®éng gi¸ c¶, cïng lóc ký hîp ®ång mua hµng thËt, ngêi ®ã ký hîp ®ång b¸n kÑo giao hµng kú h¹n (¨n chªnh lÖch gi¸) víi sè lîng 10 tÊn/th¸ng. §Õn ngµy giao nhËn hµng, thÝ dô gi¸ ®êng tõ 300USD/tÊn ®· ký b¸n vµ mua 10 tÊn t¨ng lªn ®Õn 330USD/tÊn. ë hîp ®ång mua hµng thËt, mçi tÊn hä l·i ®îc 30 USD; nhng ë hîp ®ång b¸n hµng giao kú h¹n (kh«ng cÇn lÊy hµng), hä bÞ lç mçi tÊn 30USD. LÊy l·i 30USD/tÊn cña hîp ®ång mua ®êng bï cho lç cña hîp ®ång b¸n víi sè tiÒn nh nhau, hä kh«ng bÞ thiÖt do gi¸ c¶ thÞ trêng biÕn ®éng mµ vÉn cã hµng thËt theo dù kiÕn ®óng thêi ®iÓm vµ ®óng møc gi¸ cña thÞ trêng lóc nhËn hµng. Hä ®Õn së giao dÞch thanh lý hai hîp ®ång, nhËn ®êng giao thËt vµ tr¶ tiÒn ®êng theo gi¸ thÞ trêng lóc nhËn hµng, kÕt qu¶ lµ hä nhËn ®îc lóa mú ®Ó s¶n xuÊt vµo c¸c th¸ng theo yªu cÇu, víi gi¸ thùc trªn thÞ trêng. 2.5. B¶o hiÓm hµng ho¸, tµi s¶n kinh doanh : B¶o hiÓm lµ sù cam kÕt gi÷a ngêi mua b¶o hiÓm vµ ngêi chÞu tr¸ch nhiÖm b¶o hiÓm vÒ nh÷ng mÊt m¸t h háng cña ®èi tîng b¶o hiÓm do nh÷ng rñi ro mµ ®· tho¶ thuËn g©y ra. B¶o hiÓm ®îc sinh ra chØ cã nhiÖm vô bï ®¾p mét phÇn nh÷ng rñi ro chø kh«ng ph¶i ng¨n c¶n rñi ro. §iÒu quan träng ®èi víi ngêi kinh doanh ngo¹i th¬ng lµ ph¶i biÕt mua b¶o hiÓm thÕ nµo ®Ó tiÕt kiÖm nhÊt, chi phÝ b¶o hiÓm Ýt nhng khi hµng hãa gÆp rñi ro th× biÕt vµ cã thÓ ®ßi vµ ®îc båi thêng. VÝ dô nh theo quy t¾c chung vÒ b¶o hiÓm hµng hãa vËn chuyÓn b»ng ®êng biÓn cña nhiÒu níc còng nh cña ViÖt Nam, cã thÓ mua mét trong ba ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm ICC (A), ICC (B), ICC (C). Chñ hµng cã kinh nghiÖm kinh doanh, c¨n cø vµo tÝnh chÊt hµng hãa cã thÓ chän ICC (B) hoÆc ICC (C) ®Ó tr¶ phÝ b¶o hiÓm thÊp h¬n ICC (A), nhng l¹i mua céng thªm mét hoÆc nhiÒu ®iÒu kiÖn b¶o hiÓm phô ®Ó b¶o hiÓm nh÷ng rñi ro ®Æc biÖt nh b¶o hiÓm ®iÒu kiÖn chiÕn tranh hoÆc ®×nh c«ng. TÊt nhiªn lµ vÉn ph¶i tr¶ phÝ b¶o hiÓm phô nhng céng l¹i th× chi phÝ vÉn thÊp h¬n chi phÝ b¶o hiÓm ICC (A), mµ diÖn b¶o hiÓm réng, hiÖu qu¶ vµ thùc tÕ h¬n. 6 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng C. kÕt luËn Ho¹t ®éng th¬ng m¹i cã vai trß quan träng trong nÒn kinh tÕ quèc d©n. Nã cho phÐp tËn dông tèi ®a nguån lùc trong níc vµ tham gia tÝch cùc vµo qu¸ tr×nh chuyªn m«n ho¸ vµ ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. §ång thêi qua ho¹t ®éng nµy chóng ta cã thÓ tiÕp cËn ®îc c«ng nghÖ, khoa häc kü thuËt tiªn tiÕn, gãp phÇn ®Èy nhanh qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸ - hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc, qu¸ tr×nh héi nhËp gi÷a níc ta víi c¸c níc khu vùc vµ trªn thÕ giíi. MÆt kh¸c, dï cho khoa häc kü thuËt vµ c«ng nghÖ cã hiÖn ®¹i ®Õn ®©u th× trong s¶n xuÊt vµ giao dÞch trong ngo¹i th¬ng trªn thÞ trêng kh«ng thÓ tr¸nh khái nh÷ng rñi ro kh«ng mong muèn, kh«ng ai cã thÓ biÕt nã ®Õn vµo lóc nµo vµ ¶nh hëng cña nã ®Õn ®©u. Trong thÕ giíi kinh doanh hiÖn ®¹i, rñi ro, bÊt tr¾c cã rÊt nhiÒu. V× vËy nhµ kinh doanh ph¶i d¸m m¹o hiÓm vµ biÕt m¹o hiÓm, s½n sµng chÊp nhËn rñi ro sau khi d· ph©n tÝch, tÝnh to¸n, t×m ra c¸c ph¬ng ph¸p phï hîp phßng ngõa rñi ro vµ kh«ng kh«ng ngõng hoµn thiÖn c¸c ph¬ng ph¸p ®ã míi cã ®îc phÇn thëng lµ lîi nhuËn trong kinh doanh. Chóng ta cÇn cÈn thËn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i, t×m hiÓu thËt kü lìng tríc khi giao dÞch vÊn ®Ò nµo ®ã ®Ó cã thÓ gi¶m thiÖt h¹i cña rñi ro. Cïng víi khoa häc kü thuËt hiÖn ®¹i, chóng ta cã thÓ tÝnh to¸n ®Ó h¹n chÕ rñi ro tíi møc tèi thiÓu. VÊn ®Ò rñi ro trong ngo¹i th¬ng lµ mét vÊn ®Ò khã, v× vËy trong bµi tiÓu luËn cña em kh«ng thÓ tr¸nh ®îc nh÷ng s¬ xuÊt. Em mong nhËn ®îc sù gãp ý kiÕn cña c¸c thÇy c« gi¸o ®Ó bµi tiÓu luËn cña em ®îc hoµn thiÖn h¬n. 7 TiÓu luËn Ngo¹i th¬ng BiÖn ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng d. tµi liÖu tham kh¶o 1. Gi¸o tr×nh ngo¹i th¬ng(§H Qu¶n lý vµ kinh doanh Hµ Néi) 2. Gi¸o tr×nh qu¶n trÞ doanh nghiÖp th¬ng m¹i (§H Kinh tÕ quèc d©n) 3. Qu¶n lý vµ nghiÖp vô kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ - PGS.TS TrÇn V¨n Chu e. môc lôc A. PhÇn më ®Çu.................................................................................... B. 1 PhÇn néi dung................................................................................. 2 1. kh¸i niÖm vµ c¸c lo¹i rñi ro trong ngo¹i th¬ng.............. 2 1.1. Kh¸i niÖm vÒ rñi ro trong ngo¹i th¬ng............................................... 2 1.2. Ph©n lo¹i rñi ro trong kinh doanh .................................................... 2 2. Mét sè ph¬ng ph¸p phßng ngõa rñi ro trong ngo¹i th¬ng..................................................................................... 4 C. D. E. 2.1. Ph©n tÝch m«i trêng, ho¹t ®éng trong kinh doanh ®Ó lo¹i trõ hoµn c¶nh ph¸t sinh.......................................................................... 4 2.2. C¸c rñi ro khi mua hµng vµ biÖn ph¸p phßng ngõa khi ký hîp ®ång.............................................................................................. 5 2.3. Chia sÎ rñi ro b»ng ph¬ng ph¸p ®a d¹ng ho¸ ngo¹i th¬ng............ 6 2.4. Phßng ngõa b»ng ph¬ng ph¸p Hedging............................................ 6 2.5. B¶o hiÓm hµng ho¸, tµi s¶n kinh doanh ......................................... 7 PhÇn kÕt luËn................................................................................ 9 Tµi liÖu tham kh¶o...................................................................... 10 Môc lôc............................................................................................... 10 8
- Xem thêm -