Tài liệu Biện pháp giáo dục lễ giáo ở trường mầm non

  • Số trang: 12 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 129 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvanhung1009

Đã đăng 2767 tài liệu

Mô tả:

phÇn I: I. Môc ®Ých, yªu cÇu cña viÖc thùc hiÖn chuyªn ®Ò gi¸o dôc lÔ gi¸o ë tr−êng mÇm non. VÒ truyÒn thèng cña d©n téc ta "D¹y con tõ thña cßn th¬". ViÖc d¹y trÎ tõ khi míi lät lßng mÑ vµ ë tuæi mÇm non lµ chóng ta ®· t¹o dÊu Ên bÒn v÷ng, lµm nÒn mãng cho tÝnh c¸ch cña trÎ sau nµy. Gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ mÇm non lµ h×nh thµnh cho trÎ nh÷ng c¬ së ®Çu tiªn cña nh©n c¸ch con ng−êi míi XHCN ViÖt Nam. §ã lµ nh÷ng hµnh vi cã v¨n ho¸ phï hîp víi nh÷ng ng−êi xung quanh. VÝ dô: Chµo, hái «ng bµ, bè mÑ, c« gi¸o... Vµ thÓ hiÖn ®óng víi c¸c sù vËt, hiÖn t−îng xung quanh trÎ khi trÎ ®−îc tiÕp xóc. A. Ph−¬ng ph¸p: - Gióp trÎ lµm quen mét sè chuÈn mùc vµ mÉu hµnh vi ®¹o ®øc ®¬n gi¶n, phæ biÕn, cÇn thiÕt phï hîp víi løa tuæi mÇm non. Trong quan hÖ cña tÎ víi b¶n th©n, víi nh÷ng ng−êi xung quang, víi m«i tr−êng xung quanh, m«i tr−êng thiªn nhiªn, víi c©y trång vËt nu«i, víi gia ®×nh, nhµ tr−êng. Tõ ®ã h×nh thµnh cho trÎ mét sè nÒ nÕp, thãi quen vµ hµnh vi ®Ñp, biÕt ph©n biÖt ®−îc xÊu, tèt, h−, ngoan, thÕ nµo lµ ®¸ng khen vµ ®©u lµ ph¶i chª. 1. X©y dùng gãc tuyªn truyÒn. 2. Sù phèi kÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng vµ c¸c bËc phô huynh. 3. KÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng vµ céng ®ång. 4. ChØ ®¹o thùc hiÖn "Gi¸o dôc lÔ gi¸o" ë mäi lóc, mäi n¬i. 5. RÌn thãi quen cho trÎ cã tÝnh tù lùc trong lao ®éng, tù phôc vô. 6. Gi¸o dôc b»ng nªu g−¬ng. B. H×nh thøc gi¸o dôc lÔ gi¸o. 1 phÇn II: II. BiÖn ph¸p chØ ®¹o thùc hiÖn chuyªn ®Ò gi¸o dôc lÔ gi¸o. Muèn ®Ó trÎ hiÓu ®−îc nh÷ng hµnh vi trªn, ®èi víi ®éi ngò c« gi¸o mÇm non kh«ng nh÷ng ph¶i coi träng vÊn ®Ò gi¸o dôc, mµ ph¶i thÓ hiÖn ®−îc t×nh th−¬ng yªu vµ t«n träng trÎ. NhËn thøc tÇm quan träng cña "Chuyªn ®Ò gi¸o dôc lÔ gi¸o", t«i ®· chØ ®¹o vµ triÓn khai viÖc thùc hiÖn" Gi¸o dôc lÔ gi¸o" tíi toµn thÓ ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr−êng, häc båi d−ìng néi dung, ph−¬ng ph¸p, h×nh thøc tæ chøc vµ biÕt sö dông c¸c ph−¬ng tiÖn ®Ó gi¸o dôc cho trÎ. Sau 13 n¨m triÓn khai thùc hiÖn chuyªn ®Ò gi¸o dôc lÔ gi¸o t«i ®· ¸p dông mét sè biÖn ph¸p ®Ó chØ ®¹o thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò, ®Õn nay ®· cã kÕt qu¶ cô thÓ sau: 1. ChØ ®¹o x©y dùng gãc tuyªn truyÒn c¸c bËc phô huynh häc sinh: Muèn c¸c bËc phô huynh n¾m ®−îc néi dung vµ ph−¬ng ph¸p, t¸c dông cña gi¸o dôc lÔ ë tuæi mÇm non, th«ng qua c¸c gãc tuyªn truyÒn gi¸o dôc lÔ gi¸o lµ mét lêi minh chøng cho viÖc thùc hiÖn cã kÕt qu¶ cao. VÝ dô: T«i ®· chØ ®¹o c¸c líp ph¶i x©y dùng gãc tuyªn truyÒn "Gi¸o dôc lÔ gi¸o", gãc chuyªn ®Ò chia lµm 2 b¶ng. + 1 b¶ng lµ néi dung hµnh vi. + 1 b¶ng lµ nh÷ng bµi th¬ cã tranh minh ho¹. VÝ dô: Ngµy héi 8/3 qua bµi th¬ (D¸n hoa tÆng mÑ) Em d¸n ®−îc b«ng hoa Xoa ®Çu em mÑ b¶o C« cho mang vÒ nhµ "Con d¸n ®Ñp thÕ µ" Nãi r»ng con tÆng mÑ MÑ c¶m ¬n c« gi¸o Quµ ngµy t¸m th¸ng ba D¹y con tÆng mÑ hoa. PhÇn néi dung gi¸o dôc hµnh vi, c« gi¸o ghi nh÷ng hµnh vi cña trÎ ®èi víi mäi ng−êi, víi mäi vËt xung quanh ®Ó phô huynh cã thÓ th¶m kh¶o sau mçi giê ®ãn vµ tr¶ trÎ (B¶ng ®−îc treo ë cuèi líp) ®Ó phô huynh biÕt thªm vÒ néi dung gi¸o dôc cña chuyªn ®Ò. 2 Gãc tuyªn truyÒn kh«ng nh÷ng ghi nh÷ng bµi th¬, mµ cßn cã c¶ nh÷ng c©u chuyÖn (c¸c c« gi¸o ®· s−u tÇm) cã néi dung gi¸o dôc hµnh vi ®èi víi trÎ. VÝ dô: C©u truyÖn: + B¸c gÊu ®en vµ 2 chó thá + §«i b¹n nhá,vv.... 2. Nhµ tr−êng kÕt hîp víi bËc phô huynh cïng nhµ tr−êng thùc hiÖn gi¸o dôc lÔ gi¸o th«ng qua c¸c ho¹t ®éng hµng ngµy ta gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ. VÝ dô: Bµi th¬ "C¶m ¬n, xin lçi" Ai gióp cho c¸i g× Xin lçi cho ®µng hoµng Nhí c¶m ¬n ngay nhÐ Muèn trë thµnh bÐ ngoan Nhì lµm ®iÒu sai tr¸i Ph¶i biÕt lµm nh− vËy Vµ chóng t«i th−êng d¹y c¸c ch¸u. "C« vµ mÑ lµ hai c« gi¸o MÑ vµ c« lµ hai mÑ hiÒn" §Ó trÎ hiÓu r»ng mÑ ë nhµ còng lµ c« gi¸o vµ c« gi¸o ë tr−êng còng lµ mÑ cña trÎ, nÕu sù kÕt hîp cña hai ng−êi mÑ nµy tèt th× ch¾c ch¾n ®øa trÎ sÏ cã nh÷ng phÈm chÊt ®¹o ®øc tèt, ngoan ngo·n, lÔ phÐp, biÕt gióp ®ì mäi ng−êi, mäi vËt sèng quanh m×nh... VÝ dô: Bµi th¬ "X−ng h«" C« gi¸o gäi b»ng c« Kh¸ch th¨m th−a chó, b¸c. Cïng tuæi gäi b»ng b¹n. Kh«ng x−ng h« mµy tao. Ai nghe còng th−¬ng mÕn. Nhµ tr−êng th−êng xuyªn th«ng b¸o cho c¸c bËc phô huynh biÕt kÕt qu¶ häc tËp còng nh− c«ng t¸c ch¨m s¸oc nu«i d−ìng trÎ ë tr−êng tíi c¸c bËc phô huynh n¾m b¾t, cïng nhµ tr−êng lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc - gi¸o dôc trÎ. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc tèt khi cã sù kÕt hîp chÆt chÏ gi÷a gia ®×nh vµ nhµ tr−êng mét c¸ch th−êng xuyªn, liªn tôc. HiÓu râ vai trß cña bËc phô huynh trong viÖc thùc hiÖn "Gi¸o dôc lÔ gi¸o". 3 VÝ dô: Trong giê vui ch¬i (ë líp hay ë nhµ), c« gi¸o hay phô huynh chØ lµ ng−êi h−íng dÉn trÎ thùc hiÖn yªu cÇu, néi dung cña buæi ch¬i, chø ng−êi lín kh«ng b¾t buéc lµm thay cho trÎ, mµ ng−êi lín chØ lµ ng−êi söa sai cho trÎ, ®Ó trÎ ph¸t biÓu mét c¸ch tù nhiªn. 3. KÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng víi céng ®ång cïng quan t©m ®Õn "Gi¸o dôc lÔ gi¸o". "Gi¸o dôc lÔ gi¸o" cho c¸c ch¸u kh«ng ph¶i tr¸ch nhiÖm cña riªng ai, cña nhµ tr−êng, hay gia ®×nh, mµ cña c¶ céng ®ång. Muèn cã con ng−êi míi XHCN toµn thÓ céng ®ång cïng ph¶i lµm tèt c«ng t¸c ch¨m sãc gi¸o dôc c¸c ch¸u tèt. NhËn thøc râ ®iÒu quan träng cña chuyªn ®Ò "Gi¸o dôc lÔ gi¸o", t«i ®· häp héi ®ång trªn ®Þa bµn (Héi phô n÷, UBCSTE, Trung t©m y tÕ huyÖn, huyÖn §oµn thanh niªn, tæ chøc C«ng ®oµn huyÖn), nãi râ môc ®Ých, yªu cÇu, néi dung lÔ gi¸o, ®Ó c¸c c¬ quan thÊy râ ®−îc tÇm quan träng cña gi¸o dôc lÔ gi¸o, gióp ®ì, t¹o ®iÒu kiÖn thuËn lîi vÒ c¬ së vËt chÊt, ®¸p øng nhu cÇu c¶ue gi¸o dôc lÔ gi¸o. VÝ dô: Nh©n ngµy héi cña nhµ tr−êng nh−: - Ngµy héi ®Õn tr−êng cña bÐ. - Ngµy tÕt 1 - 6. - Ngµy tÕt trung thu. C¸c ®oµn thÓ vµ c¸c c¬ quan ®· tÆng quµ vµ chóc mõng ngµy héi cña ch¸u. Hai ngµy 20 - 11, ngµy 8/ 3 ®· tÆng hoa cho c« vµ ch¸u trong nhµ tr−êng. Qua nh÷ng viÖc lµm trªn cña c¸c ®ång chÝ l·nh ®¹o c¸c c¬ quan ®oµn thÓ, ®Ó thÓ hiÖn ®−îc sù quan t©m ch¨m lo ®Õn c« vµ ch¸u trong nhµ tr−êng, gióp trÎ biÕt c¸ch c− sö (biÕt c¶m ¬n nh÷ng c« b¸c). "Ai gióp c¸i g× Nhí c¶m ¬n ngµy..." 4. ChØ ®¹o c¸c líp thùc hiÖn gi¸o dôc lÔ gi¸o ë mäi lóc, mäi n¬i. Tr−êng mÇm non Liªn C¬ lµ tr−êng c«ng lËp duy nhÊt cña huyÖn. 4 Nhµ tr−êng ®−îc nu«i d¹y b¸n tró, nªn viÖc huy ®éng ch¸u ra líp rÊt ®«ng, ®èi t−îng c¸c ch¸u l¹i cã nhiÒu sù chªnh lÖnh vÒ løa tuæi (t©m lý kh¸c nhau). V× vËy nhËn biÕt thÕ giíi xung quanh trÎ còng cã nhiÒu h¹n chÕ. VÝ dô: Cã nhiÒu ch¸u ë Trung t©m ThÞ TrÊn, nh−ng còng cã nhiÒu ch¸u ë khu vùc n«ng th«n, chÝnh nh÷ng vÊn ®Ò trªn ®· phÇn nµo ¶nh h−ëng ®Õn c«ng t¸c rÌn nÒ nÕp cho c¸c ch¸u. V× vËy t«i ®· th−êng xuyªn chØ ®¹o ®éi ngò gi¸o viªn, lµ ph¶i rÌn c¸c ch¸u ë mäi lóc mäi n¬i (Trong khi vui ch¬i còng nh− trong tiÕt d¹y), ho¹t ®éng gãc còng nh− ho¹t ®éng ngoµi trêi. VÝ dô: Khi ®Õn líp, c« gi¸o yªu cÇu phô huynh ph¶i nh¾c trÎ chµo c« gi¸o, chµo (bè mÑ) råi míi cho trÎ vµo líp. Qua bµi th¬: "Chµo hái, nãi n¨ng" Víi mäi ng−êi Ph¶i biÕt n¬i BiÕt chµo hái BiÕt nh−êng nhÞn Mçi khi nãi Muèn ®−îc mÕn BiÕt d¹ th−a Muèn ®−îc yªu Kh«ng nãi bõa Nhí nh÷ng ®iÒu Kh«ng la hÐt Nh− thÕ nhÐ ! Khi ¨n uèng Lóc vui ch¬i Khi trÎ: C« gi¸o nh¾c trÎ chµo c« gi¸o, chµo Bè mÑ råi ch¸u míi ra vÒ (Khi ch¸u chµo 2 tay ch¸u khoanh tr−íc ngùc). + RÌn tÝnh tËp thÓ: Muèn rÌn c¸c ch¸u tèt, cã kÕt qu¶ vÒ thãi quen còng nh− nÒ nÕp, tr−íc tiªn c« gi¸o ph¶i lµ tÊm g−¬ng ®Ó trÎ noi theo. §ã lµ giê nµo viÖc Êy, khi ®· vµo líp ch¸u ph¶i ngåi ngoan nghe c« gi¸o gi¶ng bµi. Muèn phÊt biÓu hay cã ý kiÕn g× ch¸u ph¶i gi¬ tay, ®Ó c¸c ch¸u nhí l©u h¬n, c« cho trÎ häc thuéc bµi th¬ "Ngåi - gi¬ tay". "Khi ngåi tay ®Ó trªn bµn Kh«ng bµn ta ®Ó tay ngang trªn ®ïi Ph¶i trËt tù khi ta ngåi Muèn hái, muèm nãi xin mêi gi¬ tay 5 C« chØ ®Þnh ta nãi ngay Cßn c¸c b¹n kh¸c h¹ tay xuèng chê" Qua c¸c tiÕt d¹y cña c¸c bé m«n vµ c¸c ho¹t ®éng, gi¸o viªn ph¶i lång néi dung gi¸o dôc lÔ gi¸o, gi¸o dôc vÒ c¸c hµnh vi ®Ñp ®Ó trÎ nhí vµ thùc hiÖn. VÝ dô: Muèn cho trÎ n¾m b¾t ®−îc luËt lÔ giao th«ng, c« gi¸o h−íng dÉn trÎ ®i trªn ®−êng ph¶i thÕ nµo. VÝ dô: D¹y trÎ h¸t bµi "Em ®i qua ng· t− ®−êng phè". + Giê ch¬i ngoµi trêi, c¸c c« gi¸o cho c¸c ch¸u quan s¸t c©y trång trong v−ên, vµ c¸c con vËt nh−: (Tr©u, bß, ngùa) mµ tr©u ch¨n t¹i b·i cá tr−íc khu tr−êng. Tõ ®ã chóng t«i ®· h×nh thµnh cho trÎ t×nh c¶m yªu th−¬ng con vËt nu«i trong gia ®×nh. 5. ChØ ®¹o rÌn thãi quen cho trÎ tÝnh tõ lùc trong lao ®éng, tù phôc vô. Lao ®éng tù phôc vô b¶n th©n lµ viÖc lµm cÇn thiÕt ®èi víi trÎ ë løa tuæi mÇm non. Ngay ngµy ®Çu tiªn ch¸u ®Õn líp, nhµ tr−êng ®· triÓn khai néi dung gi¸o dôc lÔ gi¸o tíi tõng gi¸o viªn trong tr−êng, c¸c c« giÊo ph¶i rÌn luyÖn cho c¸c ch¸u cã tÝnh tù lùc trong lao ®éng, ®ã lµ lao ®éng ®¬n gi¶n, võa søc cña trÎ, tõ ®ã chóng ta t¹o cho trÎ cã ý thøc tù lao ®éng phôc vô b¶n th©n trÎ, ®ång thêi t¹o cho trÎ cã tÝnh tËp thÓ cao. VÝ dô: Khi cho c¸c ch¸u ¨n c¬m xong, c« gi¸o yªu cÇu c¸c ch¸u líp nhì vµ líp lín tù kª bµn ghÕ vµo n¬i quy ®Þnh, hoÆc c¸c b¹n 5 tuæi bª b¸t th×a ®Ó c« ch¬i hoÆc s¸ch vë, bót mÇu.... vµo n¬i quy ®Þnh. C« cho c¸c ch¸u häc bµi th¬ (Häc tËp sinh ho¹t). Giê häc nhí im lÆng Thø nµo vµo thø Êy L¾ng nghe c« gi¸o nãi Ch¬i xong xÕp gän gµng Gi¬ tay khi c« hái Mò nãn ®Ó ®óng chç Muèn h¨ng h¸i gi¬ tay Nhí ®Ó theo tõng tæ Kh«ng ån µo ph¸ quÊy ThÕ míi lµ bÐ ngoan 6 6. ChØ ®¹o gi¸o dôc lÔ gi¸o b»ng nªu g−¬ng. Muèn ®¹t ®−îc môc ®Ých yªu cÇu cña gi¸o dôc lÔ gi¸o, ®ßi hái ®éi ngâ gi¸o viªn ph¶i biÕt lÊy g−¬ng ng−êi tèt viÖc tèt lµm mÉu cho trÎ noi theo, nh»m t¹o sù hµo høng, x©y dùng tÝnh tù gi¸c cho trÎ trong viÖc thùc hiÖn c¸c hµnh vi lÔ gi¸o. Khi nªu g−¬ng, c« gi¸o vµ ng−êi lín ph¶i nªu ®−îc viÖc thËt ®Ó trÎ phÊn khëi lµm theo, häc theo g−¬ng tèt cña b¹n... VÝ dô: B¹n Ph−¬ng Th¶o rÊt ngoan, b¹n chó ý nghe c« gi¸o vµ ®· tr¶ lêi ®óng c©u hái cña c«, c¶ líp khen b¹n Ph−¬ng Th¶o... hay b¹n Huy ng·, b¹n HiÖp ®· ®ì b¹n Huy d¹y... C« gi¸o ph¶i gi¸o dôc trÎ (V× sao lµ tèt vµ sao lµ xÊu...) T«i ®· chØ ®¹o c¸c líp ph¶i x©y dùng cho trÎ cã ý thøc gi÷ g×n tµi s¶n chung (®å ch¬i, ®å dïng, tµi liÖu vµ häc liÖu), biÕt cÊt vµo chç quy ®Þnh theo yªu cÇu cña c« gi¸o. ChØ ®¹o x©y dùng nÒ nÕp gi÷ g×n vÖ sinh chung cña líp, cña tr−êng vµ vÖ sinh c¸ nh©n trÎ. §Ó ®¹t ®−îc kÕt qu¶ gi¸o dôc nÒ nÕp, thãi quen cña trÎ, ®ßi hái ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn ph¶i thùc sù lµ tÊm g−¬ng ®Ó trÎ noi theo. Khi trÎ lµm tèt nh÷ng yªu cÇu cña c« gi¸o vÒ gi¸o dôc lÔ gi¸o, c« gi¸o ph¶i cã h×nh thøc khen ngîi kÞp thêi, v× ph−¬ng ph¸p khen ngîi lµ biÓu hiÖn th¸i ®é ®ång t×nh cña ng−êi lín (c« gi¸o) «ng bµ, bè mÑ víi nh÷ng viÖclµm cö chØ tèt ®Ñp cña trÎ, nh»m khªu gîi niÒm vui s−íng, lßng tù tin, khÝch lÖ ch¸u, mong muèn lµm nh÷ng ®iÒu tèt ®Ñp. VÝ dô: Ch¸u kh«ng ngoan, tranh ®å ch¬i cña b¹n. §èi víi vi−Öc lµm trªn cña trÎ, c« gi¸o yªu cÇu trÎ xin lçi b¹n vµ nghiªm tóc söa ch÷a. C« ph¶i dÞu dµng, ©u yÕm trÎ, yªu th−¬ng trÎ, tõ ®ã míi t¹o ra c¶m xóc cho trÎ. Qua nh÷ng c©u chuyÖn, tranh vÏ bµi h¸t, bµi th¬ vµ c¸c trß ch¬i hÊp dÉn ®Ó d¹y trÎ häc lÔ gi¸o ®¹t ®−îc kÕt qu¶ cao. C. H×nh thøc gi¸o dôc lÔ gi¸o. Cã kÕt qu¶ cao trong viÖc "Gi¸o dôc lÔ gi¸o" lµ HiÖu tr−ëng t«i ph¶i thùc hiÖn ®−îc nh÷ng h×nh thøc sau ®©y. 7 Ph¶i x©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch sinh ho¹t hµng ngµy vµ ph¶i ®−îc thùc hiÖn ë c¸c bé m«n vµ c¸c ho¹t ®éng nh−: + Ho¹t ®éng vui ch¬i (trß ch¬i víi MTXQ, lµm quen víi v¨n häc, häc t¹o h×nh, gi¸o dôc ©m nh¹c, lµm quen víi to¸n...) + Ho¹t ®éng lao ®éng. Tuú theo tõng løa tuæi mµ c« gi¸o khai th¸c néi dung cña trß ch¬i tiÕt häc, c©u chuyÖn, bµi th¬, bµi h¸t, vv... ®Ó ta gi¸o dôc lÔ gi¸o cho trÎ. phÇn IiI III. KÕt qu¶ ®¹t ®−îc Qua 13 n¨m triÓn khai vµ thùc hiÖn chuyªn ®Ò "Gi¸o dôc lÔ gi¸o" ë tr−êng MÇm non Liªn C¬ ®· ®¹t ®−îc mét sè kÕt qu¶ sau: 1. §èi víi trÎ: a, Ch¸u 2 - 3 tuæi: TrÎ ®· cã nÒ nÕp, ngoan, v©ng lêi c« gi¸o, lÔ phÐp, biÕt lµm mét sè viÖc theo yªu cÇu cña c«. VÝ dô: BiÕt cÊt ®å ch¬i vµo n¬i quy ®Þnh, biÕt ®Ó b¸t, th×a vµo ræ, ®Ó c¸c anh, chÞ lín bª ra cho c« gi¸o röa. b, TrÎ 4 - 5 tuæi: BiÕt øng xö theo yªu cÇu cña c« gi¸o, biÕt chµo khi ®Õn líp hay gÆp ng−êi lín. BiÕt c¶m ¬n khi ®−îc tÆng quµ, biÕt gióp c« gi¸o nh÷ng viÖc nhÑ nh−: Bª b¸t cho c« röa, quÐt nhµ hay gióp c¸c em bÐ ®i vÖ sinh... 2. §èi víi phô huynh häc sinh: §èi víi phô huynh häc sinh ®· chuyÓn biÕn râ rÖt qua lêi ¨n tiÕng nãi, phong c¸ch, qua c¸c buæi häp phô huynh t«i ®· tuyªn truyÒn kiÕn thøc nu«i d¹y c¸c ch¸u theo khoa häc ®Ó c¸c bËc phô huynh n¾m b¾t, cïng phèi kÕt hîp víi nhµ tr−êng lµm tèt nhiÖm vô gi¸o dôc trÎ. Tin t−ëng vµo ®éi ngò c¸n bé gi¸o viªn trong nhµ tr−êng vµ ®· quan t©m h¬n ®Õn viÖc ch¨m sãc gi¸o dôc cña nhµ tr−êng, cïng kÕt hîp lµm tèt nhiÖm vô gi¸o dôc lÔ gi¸o. 8 3. Sù kÕt hîp gi÷a nhµ tr−êng vµ céng ®ång ®−îc duy tr× liªn tôc, th−êng xuyªn. V× vËy chÊt l−îng gi¸o dôc lÔ gi¸o cña tr−êng ®¹t kÕt qu¶ tèt. 4. §éi ngò c¸n bé gi¸o viªn nhiÖt t×nh, thùc sù yªu th−¬ng c¸c ch¸u vµ tù båi d−ìng chuyªn m«n ®Ó cã ph−¬ng ph¸p thùc hiÖn tèt chuyªn ®Ò gi¸o dôc lÔ gi¸o. Lång ghÐp gi¸o dôc lÔ gi¸o vµo c¸c tiÕt ho¹t ®éng cã chñ ®Þnh, ho¹t ®éng gãc - ho¹t ®éng ngoµi trêi. 5. §èi víi b¶n th©n t«i ®−îc trau dåi thªm kiÕn thøc vµ kinh nghiÖm chØ ®¹o triÓn khai thùc hiÖn chuyªn ®Ò "Gi¸o dôc lÔ gi¸o" ®¹t kÕt qu¶ cao trong nhµ tr−êng. Ngay tõ ®Çu t«i d· lÊy môc tiªu (C¸c c« gi¸o lµ tÊm g−¬ng) ®Ó trÎ noi theo, c¸c ch¸u cã nÒ nÕp, thãi quen, lÔ phÐp, khoÎ m¹nh ®−îc thÓ hiÖn qu¶ c¸c héi thi. Héi thi "Gia ®×nh vµ ng−êi c«ng d©n tÝ hon" - §−îc dù thi cÊp tØnh ®¹t gi¶i khuyÕn khÝch. Héi thi "Nh÷ng ng«i nhµ trÎ th¬" - §¹t gi¶i nh× cÊp huyÖn. Héi thi "BÐ nhanh trÝ" - Gi¶i nh× cÊp huyÖn. IV. bµi häc kinh nghiÖm. Sau 13 n¨m thùc hiÖn chuyªn ®Ò "Gi¸o dôc lÔ gi¸o". T«i rót ra ®−îc bµi häc kinh nghiÖm nh− sau: + Gia ®×nh ph¶i thùc sù lµ tæ Êm cña trÎ, vµ phô huynh lµ tÊm g−¬ng s¸ng cho trÎ noi theo, thùc sù yªu th−¬ng trÎ, ch¨m sãc trÎ, ®èi xö c«ng b»ng vµ t«n träng trÎ. + C« gi¸o ph¶i mÉu mùc, kiªn tr×, cã biÖn ph¸p s¸ng t¹o trong gi¶ng d¹y còng nh− ch¨m sãc nu«i d−ìng trÎ. C« gi¸o ph¶i chó ý nhiÒu h¬n ®Õn c¸c ch¸u c¸ biÖt, ®Ó cã nhiÒu h×nh thøc gi¸o dôc cho phï hîp, ®éng viªn khen th−ëng kÞp thêi, kÝch thÝch nh÷ng viÖc lµm tèt cña trÎ. 9 C« gi¸o ph¶i ®¹t ®−îc môc ®Ých trÎ chuyªn ch¨m, ch¨m ngoan ®¹t ®−îc chÊt l−îng ch¨m sãc gi¸o dôc trÎ cao. C¸n bé qu¶n lý ph¶i x©y dùng ®−îc kÕ ho¹ch môc tiªu trÎ khoÎ m¹nh, lÔ phÐp. G©y ®−îc uy tÝn, lßng tin cña c¸c bËc phô huynh. Tham m−u tÝch cùc víi cÊp l·nh ®¹o cÊp trªn ®Ó ®−îc ®ãn nhËn sù quan t©m ®Çu t− kinh phÝ, c¬ së vËt chÊt, trang thiÕt bÞ vµ ®å dïng, ®å ch¬i, ®Ó nhµ tr−êng ®¹t ®−îc kÕt qu¶ cao trong c«ng t¸c ch¨m sãc vµ gi¸o dôc. B¶n th©n ph¶i t¹o ®iÒu kiÖn tèt cho viÖc thùc hiÖn ch¨m sãc gi¸o dôc c¸c ch¸u. (Tham m−u, chØ ®¹o thùc hiÖn chuyªn m«n). Cã chÝnh s¸ch ®éng viªn nh÷ng gi¸o viªn lµm tèt c«ng t¸c ®−îc giao (ch¨m sãc gi¸o dôc) vµ ®· cã nhiÒu gi¸o viªn ®¹t gi¸o viªn d¹y giái cÊp huyÖn vµ cÊp tØnh. V. kiÕn nghÞ 1. §Ò nghÞ víi c¸c cÊp l·nh ®¹o cÊp trªn cÊp kinh phÝ x©y t−êng bao s©u khu nhµ phßng häc cña trÎ. 2. §Ò nghÞ §¶ng vµ Nhµ n−íc cã chÕ ®é cô thÓ, tho¶ ®¸ng víi bËc häc MÇm non ®Æc biÖt vïng n«ng th«n. Bëi yªu cÇu môc tiªu ®µo t¹o cña bËc häc mÇm non rÊt quan träng, mµ chÕ ®é thu nhËp cña ®éi ngò gi¸o viªn th× qu¸ thÊp. ¢n Thi, ngµy 11 th¸ng 4 n¨m 2010 ng−êi viÕt s¸ng kiÕn L−¬ng ThÞ L¸ng 10 ‘ . 11 12
- Xem thêm -