Tài liệu Biện pháp giáo dục học sinh ý thức tự học - tự rèn luyện thực hiện báo cáo tự học ở nhà học sinh

  • Số trang: 15 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 52 |
  • Lượt tải: 0
dinhthithuyha

Đã đăng 3693 tài liệu

Mô tả:

O LAÂ M HUY PHONG (Tröôø n g THPTVoõ Thò Saù u ) Giaû i B I .ÑAË T VAÁ N ÑEÀ : Xuaá t phaù t töø tình hình thöï c teá cuû a hoï c sinh – yù thöù c töï hoï c , töï reø n luyeä n chöa cao; naê n g löï c lónh hoä i kieá n thöù c coø n haï n cheá ,coø n coù bieå u hieä n thöï c hieä n noä i quy tröôø n g lôù p chöa toá t ; keá t quaû hoï c taä p , reø n luyeä n tu döôõ n g coø n thaá p . Laø giaù o vieâ n chuû nhieä m lôù p 12 cuoá i caá p hoï c THPT, trong coâ n g taù c chuû nhieä m lôù p baû n thaâ n nhaä n thaá y caà n thöï c hieä n nhieà u bieä n phaù p ñoà n g boä coù söï keá t hôï p chaë t cheõ giöõ a nhaø tröôø n g, gia ñình vaø xaõ hoä i nhaè m giaù o duï c hoï c sinh yù thöù c töï hoï c , töï reø n luyeä n coù tieá n boä , phaá n ñaá u vöôn leâ n ñaï t keá t quaû toá t trong hoï c taä p . Caù c giaû i phaù p ñoù laø : thöï c hieä n ñuù n g quy cheá cuû a ngaø n h, höôù n g daã n cuû a Ban giaù m hieä u tröôø n g, Coâ n g ñoaø n , Ñoaø n thanh nieâ n , phoá i hôï p phuï huynh hoï c sinh ( Ban ñaï i dieä n cha meï hoï c sinh lôù p ). Höôù n g daã n caù n boä lôù p toå chöù c caù c h tính ñieå m thi ñua hoï c taä p caù nhaâ n , xeá p loaï i haï n h kieå m ; toå chöù c keø m caë p nhoù m hoï c sinh theo sô ñoà choã ngoà i ; toå chöù c thöï c hieä n vaø kieå m tra thöôø n g xuyeâ n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø , chuaå n bò baø i cuû a hoï c sinh buoá i toá i , ngaø y chuû nhaä t haø n g tuaà n theo keá hoaï c h hoï c taä p chung vaø rieâ n g cuû a töø n g hoï c sinh. Coù sô keá t , ñaù n h giaù keá t quaû hoï c taä p vaø reø n luyeä n haø n g tuaà n thoâ n g qua xeá p loaï i haï n h kieå m tuaà n , thaù n g, hoï c kì baù o caù o Ban giaù m hieä u (coù bieå u döông, pheâ bình , ruù t kinh nghieä m trong hoï c sinh). Töø ñoù naâ n g cao ñöôï c hieä u quaû cuû a söï keá t hôï p giöõ a nhaø tröôø n g ( giaù o vieâ n chuû nhieä m ) vôù i gia ñình, xaõ hoä i ; nhaá t laø phuï huynh hoï c sinh thaá y ñöôï c traù c h nhieä m , quan taâ m con em mình nhieà u hôn, thöôø n g xuyeâ n nhaé c nhôû , giaù m saù t , coù söï kieå m tra cuû a GVCN lôù p vieä c hoï c ôû nhaø cuû a hoï c sinh ñeå khaé c phuï c daà n vaø laø m cho hoï c sinh ngaø y coù yù thöù c , thaù i ñoä hoï c taä p ôû tröôø n g ñaï t keá p quaû toá t hôn . II. NOÄ I DUNG, BIEÄ N PHAÙ P GIAÛ I QUYEÁ T : 1 ) Quaù trình phaù t trieå n kinh nghieäm : Thöï c traï n g ban ñaà u : Tình hình chung hieä n nay moä t boä phaä n khoâ n g nhoû hoï c sinh thieá u yù thöù c phaá n ñaá u vöôn leâ n trong hoï c taä p vaø reø n luyeä n .Thöï c teá lôù p chuû nhieä m 12A5 (naê m hoï c 20092010 ) coø n coù nhieà u hoï c sinh lô laø trong hoï c taä p khi löï c hoï c coø n yeá u – chöa chuù yù nghe thaà y coâ 1 giaû n g baø i , khoâ n g chuaå n bò baø i , khoâ n g thuoä c baø i ; neà neá p hoï c taä p , yù thöù c toå chöù c 2 kyû luaä t chöa cao. Keá t quaû hoï c taä p böôù c ñaà u thaá p . Söï quan taâ m cuû a phuï huynh hoï c sinh chöa nhieà u ( nhö moä t soá PHHS vaé n g hoï p ñaà u naê m ) . Bieä n phaù p vaø quaù trình toå chöù c tieá n haø n h : * Ñaà u naê m nhaä n baø n giao só soá hoï c sinh lôù p 12A5 ( naê m hoï c 2009 -2010 ) cuû a tröôø n g: 40 ( nöõ 22 ); con thöông binh 01; con daâ n toä c 01 ( nöõ ); con gia ñình ngheø o 04; khoù khaê n 01 hoï c sinh . Phaâ n tích tình hình ñaë c ñieå m hoï c sinh naê m hoï c cuõ 11A5 (naê m hoï c 2008 -2009 ). Tieá n haøn h chia toå , saé p xeá p choã ngoà i , baà u caù n boä lôù p , toå chöù c veä sinh, lao ñoä n g ñaà u naê m chænh trang tröôø n g sôû theo höôù n g daã n cuû a tröôø n g; hoï p caù n boä lôù p , hoï p phuï huynh hoï c sinh laà n thöù nhaá t ñaà u naê m hoï c : baà u ban ñaï i dieä n cha meï hoï c sinh, thaû o luaä n baøn giaûi phaù p keá t hôï p giaù o duï c hoï c sinh: nhö caù c h tính ñieå m xeá p loaï i haï n h kieå m tuaà n thaù n g, hoï c kì; toå chöù c nhoù m baï n hoï c taä p ; ñaë c bieä t laø toå chöù c giaù m saù t , quaû n lí, nhaé c hoï c sinh hoï c ôû nhaø buoå i toá i vaø ngaø y chuû nhaä t theo keá hoaï c h hoï c taä p cuû a lôù p giai ñoaï n I – ñöôï c söï thoá n g nhaá t cuû a PHHS. * Quaù trình toå chöù c tieá n haø n h: - Toå chöù c lôù p hoï c : + baà u choï n caù n boä lôù p laø hoï c sinh coù naê n g löï c quaû n lí lôù p (coù tham khaû o yù kieá n cuû a GVCN naê m hoï c tröôù c ): Lôù p tröôû n g, phoù hoï c taä p , phoù lao ñoä n g, phoù traä t töï , phoù vaê n theå . + Chia thaø n h 4 toå (moã i toå 10 hoï c sinh). Saé p xeá p choã ngoà i theo nhoù m (4 hoï c sinh) : chia thaø n h 20 nhoù m hoï c taä p coù hoï c löï c , haï n h kieå m toá t , khaù , trung bình, yeáu , keùm (qua keá t quaû naê m hoï c cuõ ) ñeå keø m caë p . + Tieá n haø n h hoï p caù n boä lôù p , toå tröôû n g, ban chaáp haø n h chi ñoaø n lôù p taï m thôø i baø n bieä n phaù p , caù c h thöù c quaû n lí lôù p , töï quaû n cuû a caù n boä lôù p ; toå chöù c lao ñoä n g veä sinh lôù p chaë t cheõ coù keá hoaï c h, baà u choï n caù n söï boä moâ n ( vaê n , toaù n , anh vaê n , lí, hoù a ) ; thöï c hieä n bieå u ñieå m chaá m thi ñua ôû lôù p (maã u soá 1) 3 4 Xeá p loaï i haï n h kieå m tuaà n : 5 ñ x 6 buoå i = 30 ñieå m . - Ñieå m tröø : 1 laà n vi phaï m tröø 5 ñieå m HK loaï i khaù 2 laà n vi phaï m tröø 10 ñieå m HK loaï i TB - Haï n h kieå m tuaà n : + treâ n 25 ñieå m – 30 ñieå m : HK loaï i toá t ( A ) + treâ n 20 ñieå m – 25 ñieå m : HK loaï i khaù ( B ) + töø 15 ñieå m – 20 ñieå m : HK loaï i TB ( C ) + döôù i 15 ñieå m : HK loaï i yeá u ( D ) - Ñieå m coä n g : tích cöï c phaù t bieå u vaø coù ñieå m khaù toá t ( 7 ñieå m trôû leâ n ) : 0,25 ñieå m / moä t laà n 5 - Haï n h kieå m thaù n g : ñieå m bình quaâ n = to å n g ñi eå m - Haïn h kieå m hoï c kì: ñieå m bình quaâ n = to å n g ñi eå m - Ñieå m thi ñua toå : ñieå m bình quaâ n = 4 (tính ñieå m leû ) (coän g möù c ñoä loã i vi phaï m caù c maët) to å n g ñi eå m h.sinh soá (coän g ñieå m phaù t bieå u xaâ y döïn g baø i …) - Thöï c hieâ n höôùn g daã n cuû a Ban giaù m hieä u veà vieä c toå chöù c hoï p PHHS ñaà u naê m hoïc 2009– 2010 ( ngaø y 16 / 8 / 2009 ) : thoâ n g baù o tình hình tröôø n g lôù p ñaà u naê m ; baà u ban ñaï i dieä n CMHS lôù p ; thaû o luaä n baø n giaû i phaù p phoá i hôï p giaù o duï c hoï c sinh: soá trang + GVCN gôï i yù, ñeà nghò thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø cuû a hoï c sinh nhaè m laø m cô sôû cho vieä c ñaù n h giaù yù thöù c , thaù i ñoä hoï c taä p , reø n luyeä n ñeå coù höôù n g khaé c phuï c , uoá n naé n sai leä c h töø ñaà u naê m ; thöï c hieä n soå sinh hoaï t chuû nhieä m laø soå thoâ n g baù o loã i vi phaï m , keá t quaû hoï c taä p haø n g tuaà n cuû a hoï c sinh cho PHHS theo doõ i , thoâ n g baù o tình hình hoï c taä p vaø vieä c thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø . + PHHS thaû o luaä n vaø ñoà n g yù thoá n g nhaá t thöï c hieä n ñeå cuø n g GVCN nhaé c nhôû caù c em töï hoï c taä p ôû nhaø vaø ôû tröôø n g ñaï t keá t quaû toá t . - Tieá n haø n h ôû lôù p : Thoâ n g baù o tinh thaà n hoï p PHHS veà vieä c toå chöù c thi ñua hoï c taä p , reø n luyeä n : + Chaá m ñieå m cheù o giöõ a caù c toå (toå tröôû n g) thöï c hieä n theo maã u vaø sô keá t noä p baù o caù o vaø o tieá t sinh hoaït chuû nhieä m . + Lôù p phoù vaê n theå - thuû quyõ lôù p ( phoù bí thö chi ñoaø n lôù p phuï traù c h hoï c taäp ) chòu traùc h nhieä m phaù t maã u baù o caù o töï hoï c ôû nhaø vaø o ngaø y thöù hai haøn g tuaàn , (maã u soá 2). 6 IV ) PHUÏ HUYNH HOÏ C SINH PHOÁ I HÔÏ P VÔÙ I GVCN LÔÙ P: nhaät . Nhaé c nhôû , ñoâ n ñoác , kieå m tra hoï c sinh hoï c baø i taï i nhaø buoå i toá i vaø ngaø y chuû Chuù yù : 1: nhaé c nhôû caù c em baé t ñaà u hoï c töø 19 giôø . 2: cuoá i buoå i hoï c taï i nhaø + ngaø y chuû nhaä t PHHS kí teâ n xaù c nhaä n keá t quaû hoï c taä p cuû a caù c em. 3: GVCN kieå m tra haø n g buoåi hoï c ( 15 phuù t truy baø i ngaø y hoâ m sau ). Vì keá t quaû hoï c taä p vaø töông lai cuû a con em mình.. Mong quyù PHHS phoá i hôï p , thöï c hieä n thaä t toá t . Chaâ u Ñoá c , ngaø y ..... thaù n g ...... naê m ....... Hoï c sinh kí teâ n PHHS kí teâ n GVCN kí teâ n í * Hoï c sinh laä p keá hoaï c h hoï c taä p trong tuaà n – chuû yeá u döï a vaø o thôø i khoù a bieå u chính khoù a ñeå xaâ y döï n g vaø hoï c baø i ,chuaå n bò baø i ; hoï c sinh mang theo haø n g buoå i hoï c vaø noä p laï i vaø o tieá t SHCN . maã u hoï c sinh ñaõ thöï c hieä n ( soá 3 )… - GVCN : + trong thôø i gian ñaà u thöôø n g xuyeâ n kieå m tra baù o caù o cuû a hoï c sinh vaø o 15 phuù t truy baø i ñaà u buoå i (theo keá hoaï c h cuû a tröôø n g ) : xem keá hoaï c h, noä i dung, möù c ñoä ñaï t ñöôï c , kyù xaù c nhaä n cuû a PHHS – chuù yù dieä n hoï c sinh TB, yeá u . coù nhaé c nhôû , höôù n g daã n hoï c sinh boå sung, tích cöï c thöï c hieä n . + Khi sô keá t tuaà n toå n g keá t thi ñua xeá p loaï i haï n h kieå m thì keá t quaû thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ñöa vaø o muï c thöï c hieä n caù c quy ñònh khaù c ñeå tính ñieå m . + Theo doõ i hoï c sinh coù thaù i ñoä hoï c taä p chöa toá t ( khoâ n g chuaå n bò baø i , laø m baø i taä p , khoâ n g thuoä c baø i ) thöï c hieä n töï kieå m , cam keá t laà n 1, 2 ñeá n laà n 3 môø i PHHS thoâ n g baù o tình hình hoï c taä p , reø n luyeä n cuû a hoï c sinh vaø ñeà nghò PHHS phoá i hôï p toá t vieä c giaù m saù t , nhaé c nhôû sinh hoï c ôû nhaø ( kyù teâ n xaù c nhaä n ) . - Qua keá t quaû hoï c taä p ôû HKI, GVCN tieá n haø n h hoï p PHHS sô keá t HKI theo höôù n g daã n cuû a Ban giaù m hieä u (ngaø y 3/01/2010): + Thoâ n g baù o tình hình lôù p , keá t quaû hoï c taä p , reø n luyeä n cuû a hoï c sinh vaø phaâ n tích keá t quaû ñieå m thi 8 moâ n thi toá t nghieä p ( döï ñoaùn hoï c sinh dieä n thi ñoã toá t nghieä p , dieä n coù khaû naê n g, dieä n nguy cô hoû n g toá t nghieä p ) . + Baø n caù c giaû i phaù p naâ n g keá t quaû hoï c taä p , chaá t löôï n g ôû hoï c kì II, trong ñoù phuï huynh ñeà xuaá t tieá p tuï c thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø cuû a hoï c sinh giai ñoaï n 2 ( HKII). Keá t quaû ñaï t ñöôï c : - Ñoá i vôù i baû n thaâ n : nhôø thöï c hieä n caù c giaû i phaù p neâ u treâ n baû n thaâ n coù keá hoaï c h, ñaà u tö hoaø n thaø n h khaù toá t coâ n g taù c chuû nhieä m lôù p thöï c hieä n ñaå y ñuû höôù n g daã n cuû a Ban giaù m hieä u , cuû a tröôø n g - böôù c ñaà u ñaï t ñöôï c keá t quaû khaû quan .Trong coâ n g taù c giaù o duï c hoï c sinh ôû hoï c kì I coù söï phoá i hôï p toá t vôù i PHHS ; PHHS coù nhaä n thöù c , thaá y ñöôï c keá t quaû cuû a vieä c thöôø n g xuyeâ n quan taâ m nhaé c nhôû con em mình hoï c ôû nhaø , haï n cheá ñi chôi, la caø haø n g quaù n , giaù m saù t vieä c hoï c baø i ôû nhaø , laø m baø i , chuaå n bò baø i ; naé m keá hoaï c h hoï c taä p , tieä n theo doõ i con em mình trong quaù trình hoï c taä p . - Ñoá i vôù i hoï c sinh : töø luù c ñaà u bôû ngôõ , caû m thaá y khoù , maá t thôø i gian thì caù c em quen daà n vaø coù yù thöù c thöï c hieä n ñeà u ñaë n , ñaà y ñuû caù o baù o caù o töï hoï c ôû nhaø theo keá hoaï c h tuaà n ,chuaå n bò kieå m tra, thi HKI, thi HKII, oâ n thi toá t nghieä p . (Keá t quaû hoï c taä p vaø reø n luyeä n cuû a lôù p chuû nhieä m HK I) Baû n g toå n g hôï p HKI (soá 4 ) Thoá n g keâ HKI ( 2009- 2010 ) : Soá hoï c sinh ñang hoï c : 40 ( nöõ : 22) ; HSTT : 9 ( 22,5% ) + YÙ thöù c töï hoï c , reø n luyeä n , thaù i ñoä hoï c taä p treâ n lôù p coù chuyeå n bieá n khaù toá t : nhö ôû HKII vieä c thöï c hieä n coù thay ñoå i –laø chæ thöï c hieä n cho 8 moâ n thi toá t nghieä p baé t buoä c , kieå m tra thöôø n g xuyeâ n dieä n hoï c sinh yeá u , trung bình ; dieä n khaù vaø trung bình khaù kieå m tra ñoä t xuaá t ( lôù p khoâ n g coù hoï c sinh gioû i ôû HKI ). Ñieà u raá t möø n g laø taá t caû em hoï c sinh ñeà u coù thaù i ñoä tích cöï c laø tham gia thöï c hieä n thöôø n g xuyeâ n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø - HKII vaø chuaå n bò giai ñoaï n oâ n thi toá t nghieä p . + Vôù i yù thöù c nhö theá thì vieä c toå chöù c quaû n lí caù c em töï hoï c coù keá hoaï c h trong giai ñoaï n oâ n thi toá t nghieä p raá t thuaä n lôï i khi chæ taä p trung oâ n thi 6 moâ n . - Ñoá i vôù i tröôø n g : ñaõ thöï c hieä n chæ ñaï o cuû a Ban giaù m hieä u , laä p keá hoaï c h hoï c taäp tuaà n , thaù n g, giai ñoaï n thi HKI, giai ñoaï n sau teá t . Laä p ñöôï c keá hoaï c h hoï c taä p cho hoï c sinh, thoâ n g baù o ñöôï c thôø i khoù a bieå u chính khoù a , traù i buoå i , thôø i khoù a bieå u hoï c theâ m cuû a hoï c sinh cho gia ñình naé m quaû n lí con em mình trong quaù trình hoï c taä p .Coù söï phoá i hôï p toá t vôù i PHHS ( ban ñaï i dieä n CMHS lôù p . * Trong quaù trình toå chöù c thöï c hieä n ban ñaà u gaë p nhieà u khoù khaê n : – ñoá i vôù i hoï c sinh khaù gioû i thì caù c em coù yù thöù c thaù i ñoä toá t khoâ n g caà n thieá t phaû i thöï c hieä n , caù c em caû m thaá y hình thöù c ; vieä c PHHS giaù m saù t , nhaé c nhôû haø n g buoå i roà i kí teâ n xaù c nhaä n laø khoù - nhö baä n khaù nhieà u coâ n g chuyeä n gia ñình. GVCN phaû i kieå m tra 15 phuù t ñaà u buoå i , nhaä n xeù t vaø kyù teâ n xaù c nhaä n khoâ n g ñuû thôø i gian. Tuy nhieâ n coù quyeá t taâ m vaø coù söï baø n baï c thoá n g nhaá t cuû a PHHS ( Ban ñaï i dieä n CMHS lôù p ) thì vieä c thöï c hieä n ñöôï c cha meï hoï c sinh ñoà n g tình vaø kieá n nghò GVCN tieá p tuï c thöï c hieä n ôû HKII, giai ñoaï n oâ n thi toá t nghieä p . Ñeå khaéc phuï c caù c khoù khaê n treâ n thì gian ñaà u GVCN phaû i kieå m tra lieâ n tuï c ñeå hoï c sinh vaø PHHS quen daà n caù c h thöï c hieä n . Coù theå thöï c hieä n khoâ n g lieâ n tuï c moä t soá tuaà n neá u thaá y khoâ n g caà n thieá t , hoaë c moä t soá thôø i ñieå m nhö tröôù c teá t moä t tuaà n vaø sau teá t moä t tuaà n traù n h gaâ y aù p löï c . HKI thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c cho nhieà u moâ n chung thì ôû HKII chæ taä p trung thöï c hieä n cho 8 moâ n chuaå n bò thi toá t nghieä p , sau ñoù laø 6 moâ n thi toá t nghieä p . 2 ) Kieå m nghieä m laï i kinh nghieä m : - Ñaõ thöï c hieä n cho lôù p 12A9 giai ñoaï n cuoá i oâ n thi toá t nghieä p naê m hoï c 2008 – 2009 : tæ leä ñoã toá t nghieä p 55,55% (döï ñoaù n ñoã 60 % - löï c hoï c cuû a hoï c sinh yeá u so vôù i caù lôù p khaù c trong khoá i 12 ). - Tieá p tuï c thöï c hieä n cho lôù p 12A5 ôû HKI naê m hoï c 2009- 2010 : Thoá n g keâ HKI ( 2009- 2010 ) : Soá hoï c sinh ñang hoï c : 40 ( nöõ : 22) ; HSTT : 9 ( 22,5% ) Phaï m vi taù c duï n g cuû a saù n g kieá n kinh nghieä m - Ñoá i vôù i hoï c sinh : Töø baé t buoä c thöï c hieä n ñeá n taä p cho hoï c sinh quen daà n vaø coi vieä c thöï c baù o caù o töï hoï c laø caà n thieá t vì coù keá hoaï c h hoï c taä p cuï theå maø töï giaù c thöï c hieä n ñeå coù söï hôï p taù c toá t vôù i GVBM, GVCN khaé c phuï c tình traï n g hoï c sinh khoâ n g thuoä c baø i , chuaå n bò baø i , laø m baø i ôû nhaø . Chæ coù töï noã löï c hoï c taä p thì môù i lónh hoä i , naé m vöõ n g vaø vaä n duï n g kieá n thöù c toá t ñöôï c . - Ñoá i vôù i baû n thaâ n : laø GVCN cuû a lôù p cuoá i caá p ñaõ coù suy nghó tìm ra bieä n phaù p töông ñoá i khaû thi ñeå khaé c phuï c daà n tình traï n g hoï c sinh thöôø n g xuyeâ n maé c loã i vi phaï m veà thaù i ñoä hoï c taä p vaø reø n luyeä n . - Ñoá i vôù i tröôø n g : ñaõ thöï c hieä n khaù toá t höôù n g daã n cuû a Ban giaù m hieä u thoâ n g baù o ñöôï c thôø i khoùa bieå u hoï c taä p cuû a hoï c sinh vaø thöôø n g xuyeâ n keá t hôï p PHHS phoá i hôï p giaù o duï c hoï c sinh, caä p nhaä t tình hình hoï c taä p cuû a hoï c sinh ôû nhaø , haø n g tuaà n . - Caù c thaà y coâ giaù o chuû nhieä m caù c khoá i lôù p : coù theå tham khaû o thöï c hieä n ôû lôù p mình ñeå taä p cho caù c em quen daà n vôù i vieä c hoï c taä p coù keá hoaï c h vaø coù yù thöù c töï hoï c toá t . Nguyeâ n nhaâ n thaø n h coâ n g, toà n taï i : Thaá y ñöôï c keát quaû thöï c hieä n vaø o giai ñoaï n cuoá i oâ n thi toá t nghieä p THPT cho lôù p 12A9 ( naê m hoï c 2008- 2009 ), qua phaâ n tích keá t quaû hoï c taä p cuû a hoï c sinh lôù p 12A5 naê m hoï c tröôù c ( 2008- 2009 ) vaø thaù i ñoä hoï c sinh ñaà u naê m hoï c . Khi hoï p PHHS ñaà u naê m hoï c toâ i ñaõ ñöa vaø o noä i dung hoï p ñeå PHHS baø n baï c , thoá n g nhaá t veà vieä c thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø cuû a hoï c sinh. Sau ñoù toå chöù c lôù p thöï c hieä n nghieâ m tuù c ñaï t keá t quaû khaû quan qua keá t quaû hoï c taä p , reø n luyeä n cuû a lôù p trong HKI . Tuy nhieâ n , coù theå coù tình traï n g hoï c sinh khoâ n g hoï c maø vaã n baù o caù o ( coù chöõ kí cuû a cha hoaë c meï ), hoaë c baùo caù o khoâ n g thöôø n g xuyeâ n ( thöôø n g rôi vaø o tröôø n g hôï p hoï c sinh yeá u , caù bieä t ) thì keá t hôï p vôù i GVBM, ñieå m soá , loã i vi phaï m ôû soå ñaà u baø i : gaé n vaø o loã i vi phaï m vieä c thöï c hieä n caù c quy ñònh khaù c cuû a lôù p , tröø dieå m thi ñua tuaà n , thaù n g, xeá p loaï i haï n h kieå m ; nhöõ n g tröôø n g hôï p khoâ n g tieá n boä thì môø i PHHS laø m vieä c : GVCN thoâ n g baù o tình hình hoïc taä p , reø n luyeä n , vieä c thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø ñeå PHHS naé m phoá i hôï p thöï c hieä n ( ñaà u hoï c kì I coù 3 tröôø n g hôï p - coù chuyeå n bieá n khaù toá t ). Baø i hoï c kinh nghieä m : Töø ñaà u naê m hoï c GVCN phaû i quaû n lí , toå chöù c lôù p chaë t cheõ töø toå chöù c thöï c hieä n lao ñoä n g, veä sinh lôù p hoï c ñaà u naê m ñeá n vieä c toå chöù c thi ñua, hoï c taä p … coù keá hoaï c h . Trong quaù trình thöï c hieä n coù vaá n ñeà naû y sinh thì tuø y vaø o tình hình thöï c teá moã i lôù p hoï c ñoø i hoû i GVCN keá t hôï p vôù i PHHS linh hoaï t vaø kieâ n trì thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c ôû nhaø cuû a hoï c sinh thì môù i ñaï t ñöôï c keá t quaû khaû quan. IV.KEÁ T LUAÄ N : Hieä n nay, ñeå duy trì só soá , khaé c phuï c tình traï n g hoï c sinh ngoà i nhaè m lôù p , hoï c sinh hoû n g nhieà u kieá n thöù c cô baû n do lô laø trong hoï c taä p - ñöôï c nhaø tröôø n g toå chöù c , thaà y coâ giaù o daï y boà i döôõ n g hoï c sinh yeá u , thì vieä c toå chöù c cho hoï c sinh töï hoï c , töï reø n luyeä n , taä p theå lôù p coù tính töï quaû n trong ñoù vieä c thöï c hieä n maã u baù o caù o töï hoï c ôû nhaø coù söï theo doõ i , nhaé c nhôû , giaù m saù t cuû a PHHS ( cha, meï , oâ n g, baø ) laø bieä n phaù p coù theå mang laï i keá t quaû khaù toá t . Baû n thaâ n ñaõ maï n h daï n vaø coù tham khaû o yù kieá n ñoà n g nghieä p , PHHS thöï c hieä n . Ñeá n thôø i ñieå m naø y ( thaù n g 3 – 2010 ) thì vieä c thöï c hieä n baù o caù o töï hoï c cuû a hoï c sinh lôù p 12A5 laø raá t töï giaù c vaø coù yù thöù c toá t chuaå n bò cho oâ n taä p thi HKII vaø oâ n thi toá t nghieä p THPT saé p tôù i . Tuy coù khoâ n g ít khoù khaê n vaø coù theå laø hình thöù c - nhöng cuõ n g coù taù c ñoä n g ñeá n hoï c sinh, PHHS thöôø n g xuyeâ n nhaé c nhôû con em mình töï hoï c taä p toá t . Raá t mong söï ñoù n g goù p cuû a quyù ñoà n g nghieä p nhaá t laø caù c thaà y coâ giaù o chuû nhieä m lôù p ,trong thôø i gian saé p tôù i ruù t ñöôï c nhieà u kinh nghieä m ñeå hoaø n thaø n h coâ n g taù c giaù o duï c hoï c sinh ñaï t keá t quaû toá t hôn.
- Xem thêm -