Tài liệu Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất

  • Số trang: 34 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 56 |
  • Lượt tải: 0
minhtuan

Đã đăng 15388 tài liệu

Mô tả:

Bài 2 Biến ngẫu nhiên và phân phối xác suất Biến ngẫu nhiên Biểu diễn định lượng các kết quả của thí nghiệm ngẫu nhiên  X là biến ngẫu nhiên X(B)  X :   X ( ) B Biến ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên Biến ngẫu nhiên rời rạc Biến ngẫu nhiên liên tục Biến ngẫu nhiên rời rạc   Có miền giá trị là tập hữu hạn hoặc vô hạn đếm được Ví dụ Tung một con xúc sắc 2 lần Đặt X là số lần mặt 4 điểm xuất hiện. X có thể nhận các giá trị 0, 1, hoặc 2.  Tung đồng xu 5 lần Đặt Y là số lần xuất hiện mặt hình.  Thì Y = 0, 1, 2, 3, 4, hoặc 5 Biến ngẫu nhiên rời rạc  Ví dụ Tung một con xúc sắc cân đối và đồng chất Đặt X = Số lần tung cho đến khi mặt 6 điểm xuất hiện. X = 0, 1, 2, … Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc  Xét biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị x1, x2, …, xn. Hàm xác suất của X: f ( xi )  P( X  xi )  Để đơn giản, ký hiệu pi=f(xi)=P(X=xi)  ĐK   f ( xi )  0 n   f (x )  1 i 1 x1 x2 Xn-1 f(x1) f(xn-1) i f(x2) 1 xn f(xn) Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên rời rạc Thí nghiệm: Tung 2 đồng xu.Đặt X: số lần xuất hiện mặt hình. 4 khả năng có thể xảy ra Phân phối xác suất S H H S H S H x P(x) 0 1/4 = .25 1 2/4 = .50 2 1/4 = .25 Xác suất S .50 .25 0 1 2 x Biến ngẫu nhiên liên tục   Có miền giá trị là R hoặc một tập con của R. Ví dụ - Chiều cao, cân nặng. - Thời gian để hoàn thành 1 công việc. Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục  Hàm mật độ xác suất f(x) gọi là hàm mật độ xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X nếu i ) f ( x)  0 x  ii )  f ( x)dx  1  Phân phối xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục  Tìm P(a - Xem thêm -