Tài liệu BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

  • Số trang: 2 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 76 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP Tháng năm 2015 Hôm nay, ngày tháng năm 2015 Vào hồi giờ phút, tại phòng Cố vấn học tập: ………………………………. sinh hoạt lớp …………………. Sỉ số HSSV : ………………Hiện diện :…………. Vắng : …………….. Tên HSSV vắng: I. NỘI DUNG SINH HOẠT a. Đánh giá tình hình học tập, chấp hành nội qui, rèn luyện, đạo đức, tác phong, xây dựng các phong trào thi đua, học tốt, rèn luyện tốt, văn thể của lớp. ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ ............................................................................................................................................................................ b. Biểu dương những HSSV tích cực trong các hoạt động, học tập, rèn luyện, đạo đức, phẩm chất, tham gia sinh hoạt Đoàn thể và các phong trào phê bình, nhắc nhở HSSV cá biệt. ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... ........................................................................................................................................................................... c. Danh sách HSSV chưa nộp học phí d. Danh sách HSSV đi học không chuyên cần e. Triển khai các công việc trọng tâm của lớp như kế hoạch học tập, thi kiểm tra, đồ án, thực tập, văn thể ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... II. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP, KIẾN NGHỊ CỦA LỚP ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... III. KẾT LUẬN VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN CÁC NHIỆM VỤ ĐỀ RA ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... ...................................................................................................................................................................... Buổi sinh hoạt chủ nhiệm kết thúc vào lúc . …….. giờ ……. cùng ngày. Thư ký đã đọc lại biên bản cho tập thể lớp cùng nghe. Lãnh đạo khoa (Họ tên và chữ ký) Cố vấn học tập (Họ tên và chữ ký) Thư ký (Họ tên và chữ ký)
- Xem thêm -