Tài liệu Bia sach chuyen

  • Số trang: 8 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 412 |
  • Lượt tải: 0
nguyenvancong

Tham gia: 25/02/2016

Mô tả:

182 đề thi vào 10 THPT chuyên môn Sinh học
NguyÔn V¨n C«ng Gi¸o viªn trêng THCS §µo S TÝch – Trùc Ninh – Nam §Þnh míi TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi TuyÓn sinh vµo líp 10 trêng thpt chuyªn m«n sinh häc lêi nãi Gåm 182 ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn cña nhiÒu tØnh vµ cña c¸c trêng §¹i häc ®îc chän läc vµ s¾p xÕp theo tõng n¨m häc, tõ n¨m häc 2001 – 2002 ®Õn n¨m häc 2015 – 2016 Hµng n¨m, Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o c¸c tØnh - thµnh phè trong c¶ níc ®Òu tæ chøc kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn ë c¸c m«n häc nh: To¸n, VËt lý, Ho¸ häc, Sinh häc, V¨n häc, Ngo¹i ng÷, LÞch sö, §Þa lý, Tin häc... Víi nh÷ng m«n häc nh: To¸n häc, VËt lý, Ho¸ häc, V¨n häc hay Ngo¹i ng÷ th× tõ tríc tíi nay trªn thÞ trêng s¸ch ®· cã rÊt nhiÒu ®Çu s¸ch d¹ng “tuyÓn tËp hay tuyÓn chän” c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn, nhng víi bé m«n Sinh häc th× ®Çu s¸ch d¹ng nµy l¹i rÊt hiÕm. Do vËy cuèn s¸ch “TuyÓn tËp c¸c ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn - M«n Sinh häc” ®îc tuyÓn chän, biªn so¹n vµ xuÊt b¶n nh»m môc ®Ých: - Gióp cho häc sinh vµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n Sinh häc cÊp THCS cã ® îc c¸ch nh×n chÝnh x¸c vµ toµn diÖn vÒ xu híng ra ®Ò thi m«n Sinh häc trong kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn cña c¸c tØnh, thµnh phè vµ c¸c trêng THPT chuyªn trùc thuéc c¸c trêng §¹i häc trªn c¶ níc. - Gióp cho häc sinh vµ gi¸o viªn gi¶ng d¹y bé m«n Sinh häc cÊp THCS cã thªm ® îc nguån t liÖu tham kh¶o h÷u Ých trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ gi¶ng d¹y. Qua ®ã gãp phÇn vµo viÖc n©ng cao chÊt lîng d¹y vµ häc bé m«n, còng nh ®¹t kÕt qu¶ cao trong kú thi tuyÓn sinh vµo líp 10 cña c¸c trêng THPT chuyªn. Cuèn s¸ch nµy gåm cã 182 ®Ò thi tuyÓn sinh vµo líp 10 trêng THPT chuyªn cña nhiÒu tØnh, thµnh phè vµ trêng THPT chuyªn trùc thuéc cña c¸c trêng §¹i häc, c¸c ®Ò thi ®îc chän läc vµ s¾p xÕp theo tõng n¨m häc, tõ n¨m häc 2001 - 2002 ®Õn n¨m häc 2015 - 2016. C¸c ®Ò thi trong cuèn s¸ch nµy ® îc t¸c gi¶ su tÇm, chän läc tõ nhiÒu kªnh kh¸c nhau nh tõ b¹n bÌ, ®ång nghiÖp, tõ Website cña c¸c Së gi¸o dôc - ®µo t¹o, tõ trang http:// www. dethi.violet.vn vµ nhiÒu Website kh¸c. Do ®ã cã nhiÒu ®Ò thi t¸c gi¶ su tÇm ®îc c¶ ®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm, nhng còng cã nh÷ng ®Ò thi t¸c gi¶ kh«ng su tÇm ®îc ®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm. Víi nh÷ng ®Ò thi cã ®¸p ¸n vµ híng dÉn chÊm, t¸c gi¶ gi÷ nguyªn v¨n ®¸p ¸n vµ thang ®iÓm ®Ó c¸c em häc sinh vµ quý thÇy c« cã thÓ thÊy vµ vËn dông ®îc c¸ch tr¶ lêi vµ cho ®iÓm ®èi víi mçi ®¬n vÞ kiÕn thøc trong ®Ò thi. Víi nh÷ng ®Ò thi kh«ng cã ®¸p ¸n th× c¸c em häc sinh vµ quý thÇy c« cã thÓ tù gi¶i ®Ó cñng cè kiÕn thøc, rÌn luyÖn kÜ n¨ng vµ ph¬ng ph¸p gi¶i. Víi vai trß lµ mét gi¸o viªn trùc tiÕp gi¶ng d¹y, båi dìng HSG, luyÖn thi vµo líp 10 trêng THPT chuyªn m«n Sinh häc cÊp THCS, t¸c gi¶ thÊy cuèn s¸ch sÏ lµ tµi liÖu tham kh¶o h÷u Ých cho c¸c em häc sinh yªu thÝch m«n Sinh häc vµ gi¸o viªn d¹y m«n Sinh häc ë c¸c trêng THCS, ®Æc biÖt sÏ rÊt h÷u Ých víi nh÷ng em häc sinh vµ quý thÇy c« tham gia «n luyÖn vµ dù thi vµo líp 10 khèi chuyªn - m«n Sinh häc cña c¸c trêng THPT chuyªn. Ngoµi ra cuèn s¸ch còng lµ tµi liÖu tham kh¶o rÊt tèt cho sinh viªn - gi¸o sinh chuyªn nghµnh s ph¹m Sinh häc ë c¸c trêng Cao ®¼ng vµ §¹i häc. MÆc dï ®· cè g¾ng su tÇm, chän läc, biªn so¹n nhng cuèn s¸ch sÏ khã tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt, t¸c gi¶ rÊt mong nhËn ®îc sù ®ãng gãp ý kiÕn cña quý ®ång nghiÖp vµ c¸c em häc sinh ®Ó lÇn xuÊt b¶n sau ®îc hoµn chØnh h¬n. Nh©n ®©y, t¸c gi¶ còng bµy tá lßng c¶m ¬n ch©n thµnh tíi quý ®ång nghiÖp ®ang c«ng t¸c trong ngµnh gi¸o dôc, nh÷ng em häc sinh ®· ®a ®Ò thi lªn Internet vµ ban qu¶n trÞ trang http:// www. dethi.violet. vn. Chóc c¸c em häc sinh vµ quý thÇy c« ®¹t ®îc nhiÒu thµnh tÝch cao trong qu¸ tr×nh häc tËp vµ gi¶ng d¹y khi khai th¸c, sö dông cuèn s¸ch nµy. Mäi ý kiÕn ®ãng gãp cña quý thÇy c« vµ c¸c em xin vui lßng liªn hÖ víi t¸c gi¶ theo ®Þa chØ email: mrcongdst@gmail.com. T¸c gi¶ tr©n trọng cảm ¬n! Gi¸o viªn tuyÓn chän vµ biªn so¹n: NguyÔn V¨n C«ng Cö nh©n khoa häc chuyªn ngµnh S ph¹m Sinh häc - §¹i häc S ph¹m Hµ Néi 2 Gi¸o viªn trêng THCS §µo S TÝch CLC - Trùc Ninh - Nam §Þnh nam ®Þnh Ngµy 20 th¸ng 7 n¨m 2015 (Quý thÇy c« nµo cã nhu cÇu mua s¸ch d¹ng b¶n in khæ A4, ®Ñp chuÈn, mùc vµ giÊy tèt - kÌm nh÷ng khuyÕn m·i d¹ng b¶n word sau: - 25 ®Ò cã ®¸p ¸n do quý thÇy c« tù chän trong c¸c ®Ò thi. - C¸c c©u hái vµ bµi tËp liªn quan tíi Ch¬ng - BIÕN DÞ hoÆc Ch¬ng - nhiÔm s¾c thÓ…®îc trÝch xuÊt tõ c¸c ®Ò thi. th× liªn hÖ qua email hoÆc sè ®iÖn tho¹i 01243771012, gi¸ c¶ tháa thuËn, díi ®©y lµ môc lôc ®Ó quý thÇy c« tham kh¶o) MỤC LỤC STT I 1 2 II 3 4 5 III 6 7 8 IV 9 10 11 Chu yên Đề - đáp án Năm học 2001 - 2002 Chuyên Đại học Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Năm học 2002 - 2003 Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Năm học 2003 - 2004 Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2004 - 2005 Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức 19 Trang 3 4 5 6 7 8 9 – 12 13 14 15 – 18 Đại học kho a học tự nhiê n - Đại học Quố c gia Hà Nội - Đề chín h thức 12 V 13 14 15 16 17 18 VI 19 20 21 22 PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2005 - 2006 Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức 22 - 24 Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Chuyên Bến Tre - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2006 - 2007 Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Đề chính thức Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Bến Tre - Đề chính thức 20 - 21 25 26 27 28 - 30 31 32 - 34 35 36 37 – 38 23 24 25 26 27 VII 28 29 30 31 Chu Chuyên Bắc Ninh - Đề chính thức Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức Năm học 2007 - 2008 Chuyên Hưng Yên - Đề chính thức Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức 55 39 – 41 42 43 44 – 47 48 49 – 52 53 54 yên Lam Sơn Tha nh Hoá - Đề chín h thức 32 33 34 35 36 37 38 VIII 39 40 41 42 43 44 45 Chuyên Bến Tre - Đề chính thức Chuyên Bình Định - Đề chính thức Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Bắc Ninh - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2008 - 2009 Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Đề chính thức Chuyên Thái Bình - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Đề chính thức Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Đề dự bị Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - Đề chính thức 86 – 99 56 – 57 58 59 – 62 63 64 65 - 67 68 69 – 71 72 – 75 76 – 78 79 – 81 82 – 84 85 Chu yên Hưn g Yên - Đề chín h thức 46 47 48 49 50 Chuyên Lâm Đồng - Đề chính thức Chuyên Phú Yên - Đề chính thức Chuyên Phú Yên - Đề dự bị Chuyên Hà Nội - Amsterdam - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Tuỵ - Ninh Bình - Đề chính thức 51 52 53 54 55 96 – 99 Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Bến Tre - Đề chính thức Chuyên Hải Phòng - Đề chính thức Chuyên Hải Phòng - Đề dự bị Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức 90 – 91 92 – 93 94 95 100 101 – 102 103 – 105 106 – 108 109 56 57 58 59 60 Chuyên Vĩnh Phúc - Đề chính thức Chuyên Bắc Ninh - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Đề chính thức Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Đề dự bị 61 IX 62 63 64 65 66 67 68 69 121 - 123 Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức Năm học 2009 - 2010 Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Lâm Đồng - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lam Sơn - Thanh Hoá - Đề chính thức Chuyên Thái Bình - Đề chính thức Chuyên Hạ Long – Quảng Ninh - Đề chính thức Chuyên Tuyên Quang - Đề chính thức 151 – 153 110 111 - 114 115 - 116 117 - 120 124 125 – 127 128 – 132 133 – 136 137 – 139 140 – 144 145 – 147 148 – 150 Chu yên Ngu yễn Trãi Hải Dươ ng Đề chín h thức 70 71 72 73 74 Chu yên Hà Nội Ams terd am Đề chín Chuyên Khánh Hoà - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Hưng Yên - Đề chính thức Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Đề chính thức 160 154 – 156 157 158 159 h thức 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 X 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 XI 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 Chuyên Bến Tre - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Tuỵ - Ninh Bình - Đề chính thức Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Đề chính thức Chuyên Gia Lai - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt – Kiên Giang - Đề chính thức Chuyên Tiền Giang - Đề chính thức Chuyên Vĩnh Phúc - Đề chính thức Chuyên Vĩnh Phúc - Đề dự bị PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Đồng Tháp - Đề chính thức Năm học 2010 - 2011 Chuyên Thành phố Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Gia Lai - Đề chính thức Chuyên Lý Tự Trọng - Cần Thơ - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Phú Yên - Đề chính thức Chuyên Quảng Nam - Đề chính thức Chuyên Tiền Giang - Đề chính thức Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Đề chính thức Chuyên Bạc Liêu - Đề chính thức Chuyên Hưng Yên - Đề chính thức Chuyên Hoàng Lê Kha - Tây Ninh - Đề chính thức Chuyên Thái Bình - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Tuỵ - Ninh Bình - Đề chính thức Chuyên Tuyên Quang - Đề chính thức Chuyên Bến Tre - Đề chính thức Chuyên Quảng Trị - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Đồng Tháp - Đề chính thức Năm học 2011 - 2012 Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Hùng Vương - Phú Thọ - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Hưng Yên - Đề chính thức Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Hải Phòng - Đề chính thức Chuyên Lê Quý Đôn - Quảng Trị - Đề chính thức Chuyên Vĩnh Phúc - Đề chính thức Chuyên Quảng Nam - Đề chính thức Chuyên Bạc Liêu - Đề chính thức Chuyên Cao Bằng - Đề chính thức Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Đề chính thức Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - Đề chính thức Chuyên Đồng Tháp - Đề chính thức Chuyên Tiền Giang - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - Đề chính thức 161 – 162 163 - 165 166 – 169 170 – 172 173 – 175 176 – 179 180 - 182 183 - 185 186 187 - 189 190 – 193 194 – 196 197 – 199 200 – 202 203 - 206 207 208 – 212 213 – 215 216 – 218 219 220 – 222 223 – 225 226 227 – 229 230 – 232 233 – 235 236 – 237 238 239 - 241 242 243 - 244 245 - 247 248 – 252 253 – 255 256 – 258 259 – 262 263 – 266 267 268 - 271 272 273 274 – 276 277 278 – 280 281 282 – 284 285 – 287 288 – 290 291 – 294 295 – 297 298 – 300 126 127 128 129 130 131 XII 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 XIII 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 XIV 171 172 173 174 175 176 177 Chuyên Long An - Đề chính thức Chuyên Long An - Đề dự bị Chuyên Quảng Nam - Đề chính thức Chuyên Bắc Ninh - Đề chính thức Chuyên Trần Hưng Đạo - Bình Thuận - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2012 - 2013 Chuyên Gia Lai - Đề chính thức Chuyên Nguyễn Trãi - Hải Dương - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề dự bị Chuyên Phú Yên - Đề chính thức Chuyên Long An - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề dự bị Chuyên Thái Nguyên - Đề chính thức Chuyên Tiền Giang - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức Chuyên Đồng Tháp - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - Đề chính thức Chuyên Long An - Đề dự bị Chuyên Quảng Bình - Đề chính thức Chuyên Bạc Liêu - NV1 - Đề chính thức Chuyên Bạc Liêu - NV2 - Đề chính thức Chuyên Quốc Học - Thừa Thiên Huế - Đề chính thức Chuyên Đại học sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quóc gia Hà Nội - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Năm học 2013 - 2014 Chuyên Hải Phòng - Đề chính thức Chuyên Hải Phòng - Đề dự bị Chuyên Lương Văn Tụy - Ninh Bình - Đề chính thức Chuyên Long An - Đề chính thức Chuyên Quảng Trị - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lương Văn Chánh - Phú Yên - Đề chính thức Chuyên Đồng Tháp - Đề chính thức Chuyên Tây Ninh - Đề chính thức Chuyên Vĩnh Phúc - Đề chính thức Chuyên Bắc Ninh - Đề chính thức Chuyên Quảng Bình - Đề chính thức Chuyên Hạ Long - Quảng Ninh - Đề chính thức Chuyên Đại học kha học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức PTNK - Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức Chuyên Khánh Hòa - Đề chính thức Năm học 2014 - 2015 Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề dự bị Chuyên Phan Bội Châu - Nghệ An - Đề chính thức Chuyên Long An - Đề chính thức Chuyên Quảng Bình - Đề chính thức Chuyên Đại học khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia Hà Nội - Đề chính thức Chuyên Huỳnh Mẫn Đạt - Kiên Giang - Đề chính thức 301 – 303 304 – 306 307 308 - 311 312 - 314 315 316 – 318 319 – 321 322 – 325 326 327 – 330 331 – 333 334 – 336 337 – 339 340 – 344 345 – 349 350 – 352 353 - 355 356 – 359 360 – 362 363 – 366 367 – 369 370 – 372 373 – 375 376 377 - 380 381 - 384 385 - 386 387 – 389 390 – 392 393 – 395 396 – 400 401 – 402 403 – 407 408 – 410 411 – 414 415 – 417 418 – 420 421 - 424 425 - 429 430 - 432 433 - 437 438 439 - 441 442 - 445 446 – 449 450 – 452 453 – 456 457 - 460 461 - 465 466 - 472 473 - 476 178 XV 179 180 181 182 Chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội - Đề chính thức Năm học 2015 - 2016 Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề chính thức Chuyên Lê Hồng Phong - Nam Định - Đề dự bị Chuyên Thái Bình - Đề chính thức Chuyên Thái Nguyên - Đề chính thức 477 478 - 483 484 - 488 489 - 491 492 - 496
- Xem thêm -