Tài liệu Bìa giáo trình kế toán ngân hàng năm 2012

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 46 |
  • Lượt tải: 0
e-lyly

Đã đăng 5433 tài liệu

Mô tả:

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TP. HCM KHOA KẾ TOÁN – KIỂM TOÁN Biên soạn T,S, Trần Phước (Chủ nhiệm) CH. Trần Huy Hạnh – Th.S. Lăng Thị Minh Thảo Biên soạn T,S, Trần Phước (Chủ nhiệm) CH. Trần Huy Hạnh – Th.S. Lăng Thị Minh Thảo GIÁO TRÌNH GIÁO TRÌNH KẾ TOÁN NGÂN HÀNG KẾ TOÁN NGÂN HÀNG LƯU HÀNH NỘI BỘ - NĂM 2012 LƯU HÀNH NỘI BỘ - NĂM 2012
- Xem thêm -