Tài liệu Bia bao cao thuc tap (hoa)

  • Số trang: 1 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 65 |
  • Lượt tải: 0
uchihasasuke

Đã đăng 588 tài liệu

Mô tả:

häc viÖn hµnh chÝnh quèc gia hå chÝ minh ph©n viÖn hµ néi  chuyªn ®Ò tèt nghiÖp cao cÊp lý luËn chÝnh trÞ Thùc tr¹ng vµ nh÷ng gi¶i ph¸p N©ng cao hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh ë c«ng ty xi m¨ng bØm s¬n ********************* Gi¸o viªn híng dÉn: ngêi thùc hiÖn: Phan ThÞ Nhêng KÕ to¸n trëng C«ng ty xi m¨ng BØm s¬n Hµ néi, th¸ng 12 n¨m 2003
- Xem thêm -