Tài liệu Bí quyết thỏa thuận lương thời khó khăn

  • Số trang: 5 |
  • Loại file: DOCX |
  • Lượt xem: 213 |
  • Lượt tải: 0
luanvanviet

Tham gia: 25/04/2016

Mô tả:

BI QUVET THOA THU,AN LIfOYG THBI KHO KHAN Trong tinh hinh kinh té kho khaii, tim i:1up’c mot cong viec khéng hé de dhng. Vi thé, nhiéu Eng viéN tt 8º“• •gqi, khéing dém thvcrng litong litong véri Nhé Inyén dung (NTD). That ra, trong théri i:1iém hién tqi, hqn 1. Cap nhat thong tin ve mat bang lu’ong Khi kinh té stiy yéu, cac doanh nghi(p buoc phai thén trong hon khi lép va ski dung ngén séch, trong do ban gom ca quy l irong. Co kh:i nang, ciing mot vi tri nhung mtrc luong hp tr:i glci day co the chi bang 79 — 8G 9‹ so véii luc tru’éic. Do do, de tranh dira ra nhfrng muc lvong géy “soc” cho NTD trong l iic phong van, vi(c dau lien ban nen tain la ca( p nhat thong tin ve m a)t bang lining cua v| tri ban ring tuyén. Ban co the truy ca(p vao c:ic tran p web ve giéo duc — dao tao de theo dfii nhfing bai viét gicii thi(u ve ciic nganh nghé trong xa hoi vcii mot so thong tin ve mfrc lu’ong; hoac ciic trang v•eb ve vi(c firm de’ tim kiém thong tin luong co the dang kém véii vi trf tuyén dqng. Ngoai ra, ban ciing nen t(an ' hoi (networking) hoac ngircii than lain vi(c trong nganh vc mfrc lu’ong cfia cac v| tri tu’ong duong, nhung nén dé ca(p mot cach khéo léo vi day la van dé té nh|. 2. “Tham djinh” chinh xiic gi:i tr) cua ban than Thcii gian gan day, ban co the dé c:ic thong bao tuyén dung nhu sau: “Can tuyén mol Tro ly Tong Giam Doc kiem Marketing” hay “Can tuyén mot ky thua(t vién do h pa co 3-4 nam kinh nghi(m va co the kiém nhi(m phu trach IT cho cong ty”. Trong th‹ii diem kinh Ie kho khan, vi(c NTD doi hoi ring vien phai cé kh:i nang dam nhi(m nhiéu cong vi(c nhir the ciing la diéu de hiéu. Vi the, ban can nam chac tat ca nh iing gia tr| minh co the dong gop cho cong ty néu dupc tuyén dung nhu kién t huc, ky nang, kinh nghi(m lam vi(c . . ., chang han: kinh nghi(m 5 nam lam thir ky cho ciic to chuc nuoc ngoai, cii nhan Qu:i n tr| Kinh Doanh, chiing chi Gram Doc Tiép Th| . . .Day rat co the sé la nhfing yéu to giiip ban “ghi diem” khi thuong lirpng lirong vcii NTD. 3. Liru y den nhfrng l pi ich kh:ie ngoai Strong Nhin chung, ngucii ta di lam chu yéu vi “dong cc tai chinh”, nghia la muon kiém iriot kho:in thu nha) p de nuoi song ban than va gia dinh. Tuy nhieii, cite véu to khéc nhir cc hoi dao tao, tich liiy kinh nghi(m, niém tq hao khi duoc tain vi(c cho mot cong ty ten tuoi . . . c ii ng khong kém phan quan trpng. Da)c bi(t, ngoai luong chinh ihiic ra, ban bao gici ciing ducic hucing nhiing kho:in phiic lpi kh:ic nhu tién t huong h:ing nam, tién trp cap . . . Vi v(ay, vao ihcii diem NTD kho co thé trii miic luong (chinh ihiic) cao cho ban nhu thucing I(, ban nén luu y den nhiing yéu to nay khi ihuong luong lucing de co mot su d:inh gia toan di(n va diing din hon ve nhiing lpi ich cong vi(c nay co the mang den cho b;an. 4. Chpn mfi'c firing tain héi liing c:i diii ben Thong thucing, néu NTD de cap den l irong bong thi co nghia la hp da kh:i vng y véii ring vien “ i. Vi the, liic phong vfin ci mot cong ty s:in xuét hang iiéu dung, anh X, chuyén vicn ‹ju:in tr| m;ang, da rat vui miing khi nghe NTD hoi : “Anh de ngh| mirc luong ra sao?”. Tuy nhién, anh van can than tim hiéu thé m thong tin tit NTD: “Truéic khi ban ve miic l irong ciia toi, ong co thé cho Hi biét ngan séch cua cfing ty danh cho v| tri nay?” Thong tin NTD dna ra: “Miic lvong dao dong iii 4110 — 500 USD nhirng con t iiy vao néng luc cua ftng vién” Main anh hoi that vpng vi miic luong anh mon p muon la 520 - 600 USD. Tuy nhién, anh hiéu rang vao th‹ii diem hi(n ta; i khong nén doi hoi qua nhiéu ci NTD. Vi the, anh trii Hi: “Hi(n nay, toi kiém dupc 490 USD/thang. Ciing giong nhu hau hét mpi ngucii, toi mong muon c:ii ihi(n miic luong cua minh. Tuy nhién, mat khac, doi véii tot, duoc tain cong vi(c nay da la phan thriving giii tri nhat. Vi thé, toi de nghi miic lu'ong khcii diem 5011 USD/thiin p” Cuoi ciing, NTD d dong y véii dé ngh| nay ciia anh. Nhv c:ic ban thay, anh X da khéo léo chon mot con so vua nam trong kha nang chi trii c fia NTD viia khon p cach xa so véii khoiing luong minh mong muon. Nhé vay, cii hai hen déu hai long véii mfrc lueng nay. Dom thcii, qua vi(c khé ng d|nh minh rat yeu thic h cong vi(c, anh con g$y thc•iii dirpc thi(n cam cho NTD. 5. Hfiy thang than khi thirirng l ircrng lining! Khi duoc hoi ve mfrc mong mong muon, mot so frng vien thufing to ra rat khiém nhucing: “Diéu cJuan trong nhat doi véii tot lé duoc hpc hoi va rén luy(n trong mot moi tracing nang dong va chuyén nghi(p nhu cong ty ciia Ong/Ba. Con chuy(n luong bong chi la th ti yéu” I—Ip nghi cach trii lcii nh ir the sé tain hai long NTD. Chua chac dau! NTD céi the sé danh gia ban khong co nang luc, tim duoc vi(c tain la tot rot né n khong can can nhac miic luong. dang not doi. Khi do b;an sé mat cc hoi thuong l irong dupc miic luong mong muon. Do do, tot nhat la b;an hay trinh bay mot cach thang than: “Doi véii toi, c‹i hoi h9c hoi, tich luy kinh nghi(m va loi ich tiii chinh déu quan trpng nh ii nhau. Toi mong muon co dirpc mot mtic luong phii hop de co the toan tain toan y dong gop véo su phat trién cfia cong ty. Vi vay, tfi i de ngh| miic luong X USD/thang.” Lucing bong la iriot trong nhiing yéu to quan trong nhat :inh hucing den tinh than va hi(u quit tain vi(c ve lau dai ciia ban. Vi the, dii kinh té ih|nh hay suy, ban ciing nén thucing lining lucing khi du phong van. Chi can co su chuan bi ky cang, han hoan toan co the dat duoc muc lucing mong muon tr‹›ng cuoc “dau tri” nay!
- Xem thêm -