Tài liệu Bµi kióm tra sè 2

  • Số trang: 3 |
  • Loại file: DOC |
  • Lượt xem: 260 |
  • Lượt tải: 0
lannguyenthi116271

Tham gia: 16/08/2016

Mô tả:

Bµi kiÓm tra sè 2 Thêi gian: 120 phót C©u 1: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña ®Þa h×nh ®Õn sù thay ®æi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ? T¹i sao nhiÖt ®é ë B¾c B¸n cÇu l¹i cao h¬n nhiÖt ®é Nam B¸n cÇu. Câu 2 . Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí.. Vì sao ở vùng cực ít mưa hơn Câu 3 Lîng ma trªn Tr¸i §Êt ph©n bè kh«ng ®Òu. Anh (chÞ) h·y: a. Tr×nh bµy sù ph©n bè lîng ma theo vÜ ®é. b. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph©n bè lîng ma . c) Tại sao nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất không phải ở khu vực xích đạo mà là khu vực chí tuyến? C©u 4: () §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam th«ng b¸o vµo lóc 16h30’ ngµy 31/3/2007 ®éi bãng ®¸ ViÖt Nam sÏ ®¸ giao h÷u v¬Ý ®éi tuyÓn U23 Th¸i Lan. NÕu b¹n ®ang du häc t¹i Matxc¬va vµ muèn xem trän vÑn trËn ®Êu nµy th× b¹n ph¶i më truyÒn h×nh vµo lóc mÊy giê? V× sao Caâu 5 Veõ bieåu ñoà chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm. Qua bieåu ñoà, haõy moâ taû quaù trình chuyeån ñoäng vaø cho bieát nhöõng nôi naøo treân Traùi Ñaát, moãi naêm coù 2 laàn Maët Trôøi leân thieân ñænh, nôi naøo chæ coù 1 laàn vaø nôi naøo khoâng coù? Bµi kiÓm tra sè 2 Thêi gian: 120 phót C©u 1: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña ®Þa h×nh ®Õn sù thay ®æi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ? T¹i sao nhiÖt ®é ë B¾c B¸n cÇu l¹i cao h¬n nhiÖt ®é Nam B¸n cÇu. Câu 2 . Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí.. Vì sao ở vùng cực ít mưa hơn Câu 3 Lîng ma trªn Tr¸i §Êt ph©n bè kh«ng ®Òu. Anh (chÞ) h·y: a. Tr×nh bµy sù ph©n bè lîng ma theo vÜ ®é. b. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph©n bè lîng ma . c) Tại sao nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất không phải ở khu vực xích đạo mà là khu vực chí tuyến? C©u 4: () §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam th«ng b¸o vµo lóc 16h30’ ngµy 31/3/2007 ®éi bãng ®¸ ViÖt Nam sÏ ®¸ giao h÷u v¬Ý ®éi tuyÓn U23 Th¸i Lan. NÕu b¹n ®ang du häc t¹i Matxc¬va vµ muèn xem trän vÑn trËn ®Êu nµy th× b¹n ph¶i më truyÒn h×nh vµo lóc mÊy giê? V× sao Caâu 5 Veõ bieåu ñoà chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm. Qua bieåu ñoà, haõy moâ taû quaù trình chuyeån ñoäng vaø cho bieát nhöõng nôi naøo treân Traùi Ñaát, moãi naêm coù 2 laàn Maët Trôøi leân thieân ñænh, nôi naøo chæ coù 1 laàn vaø nôi naøo khoâng coù? Bµi kiÓm tra sè 2 Thêi gian: 120 phót C©u 1: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña ®Þa h×nh ®Õn sù thay ®æi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ? T¹i sao nhiÖt ®é ë B¾c B¸n cÇu l¹i cao h¬n nhiÖt ®é Nam B¸n cÇu. Câu 2 . Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí.. Vì sao ở vùng cực ít mưa hơn Câu 3 Lîng ma trªn Tr¸i §Êt ph©n bè kh«ng ®Òu. Anh (chÞ) h·y: a. Tr×nh bµy sù ph©n bè lîng ma theo vÜ ®é. b. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph©n bè lîng ma . c) Tại sao nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất không phải ở khu vực xích đạo mà là khu vực chí tuyến? C©u 4: () §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam th«ng b¸o vµo lóc 16h30’ ngµy 31/3/2007 ®éi bãng ®¸ ViÖt Nam sÏ ®¸ giao h÷u v¬Ý ®éi tuyÓn U23 Th¸i Lan. NÕu b¹n ®ang du häc t¹i Matxc¬va vµ muèn xem trän vÑn trËn ®Êu nµy th× b¹n ph¶i më truyÒn h×nh vµo lóc mÊy giê? V× sao Caâu 5 Veõ bieåu ñoà chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm. Qua bieåu ñoà, haõy moâ taû quaù trình chuyeån ñoäng vaø cho bieát nhöõng nôi naøo treân Traùi Ñaát, moãi naêm coù 2 laàn Maët Trôøi leân thieân ñænh, nôi naøo chæ coù 1 laàn vaø nôi naøo khoâng coù? Thêi gian: 120 phót C©u 1: Ph©n tÝch ¶nh hëng cña ®Þa h×nh ®Õn sù thay ®æi nhiÖt ®é cña kh«ng khÝ? T¹i sao nhiÖt ®é ë B¾c B¸n cÇu l¹i cao h¬n nhiÖt ®é Nam B¸n cÇu. Câu 2 . Trình bày và giải thích sự phân bố nhiệt độ không khí theo vĩ độ địa lí.. Vì sao ở vùng cực ít mưa hơn Câu 3 Lîng ma trªn Tr¸i §Êt ph©n bè kh«ng ®Òu. Anh (chÞ) h·y: a. Tr×nh bµy sù ph©n bè lîng ma theo vÜ ®é. b. Ph©n tÝch c¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn sù ph©n bè lîng ma . c) Tại sao nơi có nhiệt độ cao nhất trên Trái Đất không phải ở khu vực xích đạo mà là khu vực chí tuyến? C©u 4: () §µi truyÒn h×nh ViÖt Nam th«ng b¸o vµo lóc 16h30’ ngµy 31/3/2007 ®éi bãng ®¸ ViÖt Nam sÏ ®¸ giao h÷u v¬Ý ®éi tuyÓn U23 Th¸i Lan. NÕu b¹n ®ang du häc t¹i Matxc¬va vµ muèn xem trän vÑn trËn ®Êu nµy th× b¹n ph¶i më truyÒn h×nh vµo lóc mÊy giê? V× sao Caâu 5 Veõ bieåu ñoà chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm. Qua bieåu ñoà, haõy moâ taû quaù trình chuyeån ñoäng vaø cho bieát nhöõng nôi naøo treân Traùi Ñaát, moãi naêm coù 2 laàn Maët Trôøi leân thieân ñænh, nôi naøo chæ coù 1 laàn vaø nôi naøo khoâng coù? §¸p ¸n C©u 1 KiÕn giang trang 10 C©u 2 ở XĐ quanh năm có góc chiếu của tia sáng MTvới mặt đất lớn nên mặt đất nhận được nhiều nhiệt không khí trên mặt đất cũng nóng. - Càng lên gần cực góc chiếu của tia ánh sáng MT càng nhỏ mặt đất nhận được ít nhiệt hơn không khí trên mặt đất cũng ít nóng hơn . Như vậy không khí ở các vĩ độ thấp nóng hơn KK ở các vĩ độ cao. - Càng lên vĩ độ cao, nhiệt độ trung bình năm càng giảm. Nguyên nhân là do càng lên vĩ độ cao góc chiếu sáng của Mặt Trời (góc nhập xạ) càng nhỏ. - Càng lên vĩ độ cao, biên độ nhiệt năm càng tăng. Nguyên nhân là càng lên vĩ độ cao chênh lệch góc chiếu sáng và chênh lệch thời gian chiếu sáng càng lớn. Ở vĩ độ cao mùa hạ đã có góc chiếu sáng lớn lại có thời gian chiếu sáng dài (dần tới 6 tháng ở cực). Mùa đông góc chiếu sáng nhỏ (dần tới không) thời gian chiếu sáng lại ít dần (6 tháng đêm ở cực) Vì sao ở vùng cực ít mưa hơn - Khu vực khí áp cao, không có gió thổi đến. - Dòng biển lạnh hoạt động, nhiệt độ không khí thấp, không khí không bốc lên được. C©u 3 0,25 1. Lượng mưa trên Trái đất phân bố không đều theo vĩ độ : 0,25 1. Lượng mưa trên Trái đất phân bố không đều theo vĩ độ : - Phân bố lượng mưa không đều theo vĩ độ ( từ xích đạo về cực). - Khu vực xích đạo : mưa nhiều nhất.do ë ®©y cã nÒn nhiÖt cao, khÝ ¸p thÊp cã nhiÒu biÓn vµ ®¹i d¬ng cã rõng xÝch ®¹o Èm, sù bèc h¬i níc rÊt m¹nh mÏ. - Hai khu vực chí tuyến : mưa ít. do quanh n¨m cã d·y ¸p cao ngù trÞ tØ lÖ diÖn tÝch lôc ®Þa t¬ng ®èi lín - Hai khu vực ôn đới : mưa nhiều do ë ®©y cã khÝ ¸p thÊp, cã giã T©y «n ®íi tõ biÓn thæi vµo,Vïng «n ®íi b¸n cÇu Nam ma nhiÒu h¬n BCB do diÖn tÝch ®¹i d¬ng nhiÒu h¬n - Hai khu vực ở cực : mưa ít nhất do ë cùc cã khÝ ¸p cao nhiÖt ®é thÊp kh«ng khÝ l¹nh níc khã bèc h¬i 0,25 b C¸c nh©n tè ¶nh hëng ®Õn lîng ma: -KhÝ ¸p: + ë khu vùc khÝ ¸p thÊp thêng ma nhiÒu, khu vùc khÝ ¸p cao thêng ma Ýt. + Nguyªn nh©n: KhÝ ¸p thÊp hót giã, ®Èy kh«ng khÝ Èm lªn cao sinh ra m©y gÆp nhiÖt ®é thÊp sinh ra ma. Ngîc l¹i, khu vùc khÝ ¸p cao kh«ng khÝ Èm kh«ng bèc lªn cao ®îc, chØ cã giã thæi ®i kh«ng cã giã thæi ®Õn. - Fr«ng: MiÒn cã Fr«ng, d¶i héi tô nhiÖt ®íi ®i qua thêng ma nhiÒu. - Giã: + MiÒn cã giã MËu dÞch thêng ma Ýt , v× giã kh«. + MiÒn cã giã mïa, giã T©y «n ®íi thêng ma nhiÒu, v× giã mang theo nhiÒu h¬i níc. + Nh÷ng vïng s©u trong néi ®Þa thêng ma Ýt do kh«ng cã giã tõ ®¹i d¬ng thæi vµo. 1,75 0,25 0,25 0,50 - Dßng biÓn: + Ven c¸c d¹i d¬ng cã dßng biÓn nãng ®i qua thêng mang nhiÒu h¬i níc, g©y ma. + N¬i cã dßng biÓn l¹nh thêng Ýt ma v× kh«ng bèc h¬i ®îc. - §Þa h×nh: + ë sên ®ãn giã cµng lªn cao cµng ma nhiÒu, (tuy nhiªn chØ ®Õn mét ®é cao nhÊt ®Þnh, lîng ma gi¶m). + Sên ®ãn giã ma nhiÒu, sên khuÊt giã Ýt ma. 0,25 0,50 - Khu vực chí tuyến nằm trong phạm vi góc nhập xạ quanh năm lớn, có diện tích lục địa lớn và nhiều hoang mạc. - Ở xích đạo chủ yếu là biển và rừng rậm xích đạo ẩm ướt nên hơi nước bốc lên nhiều làm cho lớp không khí ở thấp tiếp nhận ít nhiệt hơn ở các hoang mạc. C©u 5 1/ Veõ bieåu ñoà chuyeån ñoäng bieåu kieán cuûa Maët Trôøi trong naêm (2,25 ñieåm). Veõ nhö hình 6.3 trang 29, SGK lôùp 10 naâng cao. 2/ Nhöõng nôi coù Maët Trôøi leân thieân ñænh moãi naêm 2 laàn, nhöõng nôi 1 laàn vaø nhöõng nôi khoâng coù (0,75 ñieåm): - Moãi naêm 2 laàn: trong vuøng noäi chí tuyeán. - Moãi naêm 1 laàn: chí tuyeán Baéc vaø chí tuyeán Nam. - Nhöõng nôi khoâng coù: Töø chí tuyeán Baéc vaø chí tuyeán Nam veà hai cöïc Baéc vaø Nam. -
- Xem thêm -