Tài liệu Bệnh vàng da

  • Số trang: 44 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 214 |
  • Lượt tải: 1
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

bệnh vàng da
Kh¸m vµ chÈn ®o¸n vµng da Th¹c sü NguyÔn Th¸i B×nh Bé m«n Néi tæng hîp-Tr-êng §¹i häc Y Hµnéi 1.Đ¹i c-¬ng 1.1.Kh¸I niÖm: ↓ hay mÊt hoµn toµn l-îng mËt xuèng ruét 1.2.HËu qu¶: -¦ ®äng mËt t¹i gan -T¨ng c¸c thµnh phÇn mËt trong m¸u 1.3.XuÊt hiÖn tr/c khi BR> 30mg/l (50 μmol/l) 1.4.BiÓu hiÖn l©m sµng -TÝch tô thµnh phÇn mËt/ m¸u vµ m«: vµng da, ngøa -Kh«ng cã mËt/ ruét: ph©n mì, lo·ng x-¬ng, hÊp thu vitamin tan /lipit 1.5.C¬ chÕ bÖnh lý -T¨ng s¶n xuÊt BR: ↑BR GT -T¨ng ®µo th¶I mËt +Gi¶m bµI tiÕt mËt cña gan +Rèi lo¹n bµI tiÕt: ↑BR TT 2.SINH LÍ BỆNH 2.2.BÖnh lý 2.2.1. BR GT: Gan bt, HC ph¸ huû nhiÒu→ N-íc tiÓu trong 2.2.2. BR TT BR TT vµo m¸u→ n-íc tiÓu sÉm mµu,→ kh«ng t¹o Urobilinogen, Stercobilinogen → ph©n b¹c mµu ►T¾c ®-êng mËt chÝnh: sái mËt; u ®Çu tuþ ►Rèi lo¹n ®µo th¶I hay bµI tiÕt mËt: Vµng da t¹i gan -T¾c ®-êng mËt trong gan: ung th- gan, c¸c bÖnh lý ®-êng mËt trong gan-CBP -Gi¶m hay ngõng bµI tiÕt mËt: viªm gan cÊp, VGM, x¬ gan 2.SINH Lý BÖNH 3.ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh 3.1.TriÖu chøng c¬ n¨ng (Hái bÖnh) 3.1.1.TiÒn sö -TiÒn sö vµng da vµ PT -TiÒn sö soi mËt -Dïng thuèc -TruyÒn m¸u 3.1.2.NghÒ nghiÖp: nghiÖn r-îu, tiªm chÝch, CB ngµnh Y, Du lÞch 3.1.3.TriÖu chøng cña bÖnh ■Vµng da -C¸ch thøc xuÊt hiÖn vµng da -TriÖu chøng xuÊt hiÖn tr-íc vµng da -Vµng da tõng ®ît hay t¨ng dÇn -Cã c¸c tr/c tiÒn vµng da 3.ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh ■Ngøa: th-êng xuyªn hay kh«ng ■I¶ ch¶y ph©n cã mì ■Tr/c cña HC suy TB gan ■Tr/c cña XHTH 3.2.TriÖu chøng thùc thÓ ■Gan to ■Tói mËt to ■HC suy TB gan ■HC t¨ng ¸p lùc TM cöa ■Khèi u trong æ bông 3.ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh 3.3.C¸c th¨m dß cÇn lµm 3.3.1.XÐt nghiÖm m¸u ■XÐt nghiÖm c¬ b¶n ■Chøc n¨ng gan -HC ø mËt: ↑BR, ↑PA, ↑GGT -HC huû ho¹i TB gan: SGOT, SGPT -HC suy TB gan: §iÖn di Protein, TP ■Amylase m¸u vµ Amylase niÖu ■HBsAg, HCV, HVA 3.3.2.C¸c th¨m dß h×nh th¸I ■XQ bông kh«ng chuÈn bÞ: sái tói mËt, canxi ho¸ tuþ  H×nh ¶nh sái tói mËt ph¸t hiÖn qua phim chôp bông kh«ng chuÈn bÞ 3.ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh ■Siªu ©m: t¾c mËt t¹i gan hay sau gan, nn vµng da -Cã d·n ®-êng mËt kh«ng -Gan, tói mËt, tuþ vµ h¹ch trong æ bông ■CT bông: lµm sau SA Ung th- vïng rèn gan, Sái phÇn thÊp OMC ■ERCP Bãng Vater, §-êng mËt trong vµ ngoµI gan ■PTC: §-êng mËt trong vµ ngoµI gan ■Sinh thiÕt gan: vµng da t¹i gan  H×nh ¶nh d·n ®-êng mËt ph¸t hiÖn qua siªu ©m
- Xem thêm -