Tài liệu Bệnh phổi nhiễm khuẩn

  • Số trang: 32 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 91 |
  • Lượt tải: 0
quangtran

Đã đăng 3721 tài liệu

Mô tả:

BÖnh phæi nhiÔm khuÈn NhiÒu vi khuÈn g©y bÖnh ë phæi, phÕ cÇu gÆp nhiÒu. H×nh ¶nh tæn th- ¬ng kh«ng cho phÐp chÈn ®o¸n ch¾c ch¾n ®- îc lo¹i vi khuÈn g©y bÖnh. H×nh ¶nh Xquang phô thuéc vµo ®- êng nhiÔm khuÈn, tÝnh chÊt cña vi khuÈn, ®¸p øng miÔn dÞch cña c¬ thÓ. Hai ®- êng l©y: ®- êng khÝ vµ ®- êng m¸u BÖnh phæi nhiÔm khuÈn Hai ®- êng l©y: (khÝ vµ m¸u). a.Viªm phæi di bÖnh theo ®- êng khÝ: l D¹ng tæn th- ¬ng PN: DÞch viªm lÊp ®Çy PN => dÞch lan theo lç Cohn vµ èng Lambert => chiÕm c¶ thuú, ph©n thuú phæi. l D¹ng tæn th- ¬ng PQ – PN: NhiÒu æ tæn.th ë tiÓu ph.qu¶n tËn => dÞch lan ®Õn chïm PN x.quanh => Lín dÇn, hîp l- u.=> H×nh ¶nh lµ nèt mê PN. b. Viªm phæi di bÖnh theo ®- êng m¸u: lµ di bÖnh tõ xa. V.khuÈn g©y t¾c mao m¹ch, huyÕt khèi vµ ph.triÓn nhanh => æ tæn th- ¬ng. H×nh ¶nh tæn th- ¬ng PQ – PN. Viªm phæi tiÕn triÓn tèt; ¸p xe; dÞch MP; h¹ch to; m¹n tÝnh BÖnh phæi nhiÔm khuÈn H×nh viªm PQ – Phæi: gÆp ë trÎ em, do phÕ cÇu g©y ra, tæn th- ¬ng tiÓu PQ vµ PN => H×nh ¶nh tæn th- ¬ng lµ nèt mê PN c¹nh tim hai bªn. l Viªm phæi thuú cÊp (phÕ cÇu trïng): H×nh mê PN cã hÖ thèng, chiÕm c¶ thuú hay ph©n thuú (H×nh tam gi¸c), bê râ, dùa vµo r·nh liªn thuú. l AbcÌs phæi: Ch- a tho¸t mñ lµ h×nh mê ®Ëm, k.th- íc thay ®æi, bê kh«ng râ. Sau th¸o mñ cã møc n- íc h¬i (chôp ®øng), thµnh máng, bê trong ®Òu. Néi soi ± t×m ®- îc nguyªn nh©n. CT cã gÝa trÞ chÈn ®o¸n l BÖnh phæi nhiÔm khuÈn Viªm phæi vius: (hay gÆp) H×nh ¶nh lµ nhiÒu h×nh mê PN kh«ng hÖ thèng ë vïng ®¸y phæi. ± ph¶n øng mµng phæi. ± phï phæi lan to¶. l Viªm phæi do tô cÇu: ± tiÕn triÓn thµnh abcÌs c¶ mét thuú, r¶i r¸c hai tr- êng phæi ( theo ®- êng m¸u) l BÖnh phæi do vi trïng Klebsiella: gÆp ë BN suy yÕu, gi¶m miÔn dÞch. H×nh mê cã hÖ thèng => ± ho¹i tö, trµn mñ mµng phæi. l BÖnh phæi do siªu vi trïng tÕ bµo khæng lå (cytomÐgalo - vius, Herpes): gÆp BN yÕu, gi¶m miÔn dÞch. H×nh mê lan to¶, hîp l- u hoÆc cã d¹ng h¹t kª l BÖnh phæi nhiÔm khuÈn l BÖnh nÊm phæi (aspergilos): (thø ph¸t) ph¸t triÓn trong hang cã s½n. H×nh mê nh- nh¹c ngùa (grelot) n»m trong hang chøa khÝ vµ di chuyÓn xuèng chç thÊp theo t- thÕ BN. l BÖnh Êu trïng s¸n chã (Hydatidose): (ch©u phi, ch©u mü), H×nh mê trßn, bÇu dôc, nhiÒu hay ®¬n ®éc, kh«ng thÊy v«i ho¸, cã møc n- íc h¬i, mµng s¸n læi trªn mÆt n- íc h×nh l¸ sóng. l BÖnh phæi ë BN SIDA: nhiÔm khuÈn (nÊm, vi khuÈn, lao, vius) => g©y tö vong. H.¶nh ®a d¹ng. §iÓu trÞ néi kÐo dµi tuæi thä BN Viªm phÕ qu¶n phæi (n÷ (n ÷ -11t) Viªm phæi - ¸p xe phæi ¸p xe phæi Kysts hydatique NÊm trong hang lao phæi NÊm trong hang lao phæi NÊm trong hang lao phæi NÊm phæi NÊm phæi Viªm phæi thuú AbcÌs pumonaire AbcÌs pumonaire 1 AbcÌs pumonaire 1 Viªm phæi thuú AbcÌs pumonaire
- Xem thêm -