Tài liệu Bệnh pellagre

  • Số trang: 42 |
  • Loại file: PDF |
  • Lượt xem: 186 |
  • Lượt tải: 0
tranvantruong

Đã đăng 3224 tài liệu

Mô tả:

Bệnh Pellagre
BÖnh Pellagre Tªn kh¸c: Hång ban d¹ng Pellagre hay Pellagroide TS. NguyÔn V¨n Th-êng – Bé m«n Da liÔu - §¹i häc Y Hµ Néi. - BÖnh thiÕu PP (axit Nicotinic). - Cã thÓ thiÕu vitamin nhãm B (B1, B6, B12.....). - ThuËn lîi: ¸nh s¸ng mÆt trêi. + GÆp mäi ng-êi, nhÊt lµ nh÷ng ng-êi suy dinh d-ìng, nghiÖn r-îu. BiÓu hiÖn da: - VÞ trÝ: Vïng hë - D¸t mµu ®á t-¬i, ®á sÉm, trªn cã thÓ cã chÊm, nèt xuÊt huyÕt. - Môn n-íc, bäng n-íc, nøt kÏ. - Vïng da tæn th-¬ng c¨ng, nãng, phï nÒ, cã viÒn v¶y da  bong v¶y thµnh tõng m¶ng lín  da trë lªn kh« teo, x¹m. - Ph¸t theo mïa, gi¶m vÒ mïa ®«ng, t¨ng vÒ mïa xu©n, hÌ. Niªm m¹c: - MiÖng kh«, ®á, cã thÓ chît loÐt nh- Aphtose. - L-ìi phï nÒ, r×a l-ìi cã dÊu r¨ng, mÊt gai ë bê ngoµi vµ ®Çu l-ìi. - Gai l-ìi chç ph× ®¹i, chç teo. - M«i bÞ nøt, viªm. Rèi lo¹n tiªu ho¸: - Ch¸n ¨n. - ¨n kh«ng tiªu. - Øa ch¶y. - Cã thÓ sèt. MÖt mái vÒ tinh thÇn vµ thÓ chÊt: - Chãng mÆt. - §au c¸c d©y thÇn kinh. - Rèi lo¹n thÞ gi¸c, nh×n kh«ng râ. - VÎ mÆt l¹nh nh¹t, v« c¶m. - MÊt hoÆc gi¶m trÝ nhí. - Buån v« cí.  NÕu kh«ng ®iÒu trÞ bÖnh sÏ nÆng dÇn  gi¶m th©n nhiÖt  liÖt toµn th©n vµ trÇm c¶m. Cã thÓ sèt + rèi lo¹n tiªu ho¸  suy sôp  tö vong. ThÓ kh«ng ®iÓn h×nh: Hång ban d¹ng Pellagre. - BiÓu hiÖn ë da chñ yÕu, kh«ng kÌm hoÆc rÊt Ýt triÖu chøng tiªu ho¸, thÇn kinh. - TiÕn triÓn lµnh tÝnh. - Hay gÆp ng-êi gÇy yÕu Pellagre thËt sù. - Phô n÷ cã thai, nghiÖn r-îu. ChÈn ®o¸n x¸c ®Þnh: TTCB: - Da - Niªm m¹c. - TriÖu chøng RLTH + RLTT XÐt nghiÖm ®Þnh l-îng: - Vitamin PP trong m¸u < 60mg/l. - Vitamin PP n-íc tiÓu 24h> 4mg/l. - Porphirin niÖu > 1000/lÝt n-íc tiÓu. ChÈn ®o¸n ph©n biÖt: - Lupus cÊp. - Lupus ®á b¸n cÊp. - Porphirin da chËm.  nghi ngê Biosy: Trong bÖnh Pellagre: - Líp sõng dµy gÊp 5 – 8 lÇn da b×nh th-êng. - T¨ng sõng + ¸ sõng. - Líp h¹t kh«ng ®Òu. - Líp gai máng, cã thÓ biÕn mÊt. - Líp ®¸y t¨ng s¾c tè, cã thÓ t¨ng c¸c líp tÕ bµo th-îng b×. - Nhó b× giai ®o¹n ®Çu b×nh th-êng, sau bÌ ra cã ®o¹n biÕn mÊt.           §iÒu trÞ vµ dù phßng: Toµn th©n: - Vitamine PP: Viªn uèng: 200mg – 500mg/24h. - Thuèc tiªm vitamine PP 2,5%: 2-10ml/24h. Dïng thuèc dµi ngµy (hµng th¸ng) KÕt hîp vitamin nhãm B (B1, B2, B6, B12 liÒu cao) T¹i chç: B«i mì Salycilic, axit Retinoic, mì Corticoid. ¨n rau qu¶ t-¬i, trøng, thÞt, tinh chÊt gan. Tr¸nh ¸nh n¾ng, b«i kem chèng n¾ng. BÖnh pellagre BÖnh da do nhiÔm ®éc ¸nh s¸ng Polymorphic light Eruption
- Xem thêm -